English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

 לארשי ילודג < ישאר
 
(אינתה לעב) ידאלמ ךורב ר"ב ןמלז רואינש 'ר
.ג"עקת 'ה :רטפנ .אנזויל ,ה"קת 'ה :דלונ
ובר וילע ליטה 25 ליגבו ,'ץירזממ דיגמה ידימלת יריחבמ היה
רוביחה לע דבע ןמלז רואינש יבר ןכדועמ "ךורע ןחלוש" רבחל
רואל אצי ונממ שילש קרו הפירשב דבא ובור ךא תובר םינש
תוריהבב חסונמ אוה "ברה ךורע ןחלוש" :םשב ותריטפ רחאל
לש ותריטפ םע .ד"בח תודיסחל בושח יתכלה רוקמ הווהמו
,תודיסחה תעונת ישארמ דחאכ רכוה (1772) 'ץירזממ דיגמה
ללגב .א"רגה םע רבדהל תוסנל תחלשמ םע עסנ 1774 תנשב
לכמ ףוסבל הכוז ךא ,רהסה תיבב םימעפ בשי תוכלמל תונשלה
ד"בח תודיסחב םויה דע גגחנ (וילסכ 'טי) ורורחש םוי המשא
) תעדו הניב המכח :םילימ שולשב התצמתנ תודיסחב ותטיש
תדחוימה וכרד תא חסנמ אוה ובש רפס רביח אוה .(ד"בח ת"ר
י"ראה ךסונב הליפת רודיס םג ךרעו ,אינתה רפס אוהו תודיסחב
הנוכמ םידסח יפב .'ץיבבוילל ד"בח תודיסח הרבע ותומ רחאל
.ןקזה ר"ומדאה :םשב
.הרות יטוקיל , הליפת רודיס ,אינת ,ברה ךורע ןחלוש :וירוביח
.שטירזממ רעב בד 'ר ,קינליבוקמ רעב רכששי 'ר :ויתובר
.(ודכנ) קדצ חמצה :וידימלת


web site created by Happy Web Design