English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ךל-חלש תשרפ
ךל-חלש תשרפ

(4) ךל-חלש תשרפ

(:דל הטוס) "םילגרמ תצעמ ךעישוי הי"
ול יואר היה ?ללפתהל ןאכ שי םוקמ המ ,לואשל שי .(:דל הטוס) םילגרמה תצעב עשוהי לשכיי אלש ללפתה ונבר השמ יכ ונל םירסומ ל"זח
רובע ךכ ללפתה אל המל ,לאשנ דוע .תולעהל םילולע םיעשרהש אוש -תונעטב תועטל תויורשפאה ןה המ קהבומה -ודימלתל ריבסהל השמל
?תורישי עשוהיל תונפל היה לוכי םא 'ה לש ותוברעתה שקבל ונבר השמל ול המל ?תחלשמה ינב ראש
ע"ע ,אכ הבר רבדמב - שרדמה תיבבש תואלצחמה תא סרופו םילספסה תא רדסמ -"רענ") עשוהי לש תגלפומה ותונתוונע אקוד יכ :הבושתה
םהש ,דועו (םליג רדס יפל םילגרמה ונמנש ,ונתשרפב "ונרופס" ןייע) ונממ םירגובמ ינפמ ותעד לטבי ןפ ,לושכמ תשמשמ (טנקתת ילשמ ש"קלי
ינפמ ותעד לטבמו ולכש לע ךמוס וניא רבכ יכ ,תונעטב וענכשל לק תזרפומ "הונע"ל הטונ םדאה רשאכו ,(זט ר"דמב) "םיקידצ" תקזחב זא ויה
.לושכמ ו"ח ול הוהת אל הונעה תווצמש השמ וילע ללפתה ןכלו .לשכיהל הלודג הנכסב אוה יזא ."בורה"
אשמ י"ע דדומתהל השמ לוכי היה אלו ,"ךעישוי הי" ללפתהל ךרוצ היה עודמו ?לשכהל עשוהי לולע היה ןללגבש םילגרמה לש םהיתונעט ןה המ
תוגאד ןמ םיקלוסמש ולא ,"ןמ ילכואל אלא הרות הנתינ אל" יכ תויה (ה"מרת תנש) ונתשרפב "תמא תפש" ךכ לע הנוע ?ינרותו ינויגה ןתמו
(תמאד אבילא) ,ןכא ...ץראל םתסינכב (תינחור) הדירי היהת ו"חש םהל הארנו ...'ץראה בוט' תוארל םילגרמה וגישה אל יכ הארנ ןכל" .הלכלכה
"...תבורעתה הז ךותמ השודקה קלח םירהלו ..י"א תניחב והזו (עבטה) תישארב ישעמ חכ לכ תולעהל אוה ןווכמה רקיע
."שקומ ןתי םדא תדרח" ,ה"בקהב דרמ אוה 'םעה תארי'ש בותכה ךדמיל "ודורמת לא 'הב ךא" :ונתשרפב ייחב ונברל שי תרחא העד ,הרואכל
ינטשפ םעט ןאכ שי וירבדל .ל"כע "ה"בקהל םדאה חכשיש תמרוגה איה ,ושפנל שקומו לושכמ תנתונה איה םדו רשבמ םדאה דרחיש הדרחה
תחת שיא" י"אב הבישיה ןפ "תוששח"הו תויולצנתהה לכ .הז תא הז םימילשמ ייחב ונבר לשו "תמא תפש" לש םימעטה ינש ,תמאב לבא !דאמ
תומחלמהמ דחפה אוהש ,יתמאה םעטב תודוהל אלש תימצע-הייעטהו םיניע -תזיחא לש גוס ןה ,תינחור הדירי םורגת "ותנאת תחת שיאו ונפג
יחטש טופיש יפל וכלה םה אלא ,שפנ-תוריסמבו םהינינע לכב 'הל רסמתהל םינכומ ויה אל אוהה רודה ינב .תביואה היסולכואה םע תודדומתההו
השקש עדי השמ ."תוקדיצ" לש תכרעמב ושיבלה וז תירמח הנעט לבא .י"א שוביכב שפנב תובורמ תודיבא םהל ויהיש וששח םה .שונא לכש לש
וליעוי אל ,ביגהל ךיא עשוהיל דמליש תונעמו תונעט םג יכ .ורובע ללפתה ןכלו ,תפיוזמ "םימש תארי"ב םהירבד תא םישיבלמה "םיעובצ" םע רבדל
.'תוקדצ' לש תופיוזמ תונעטב אבה םע אל לבא ,דדומתהל רשפא ליגר עשר םע .ול
.תולאש יתשב זכרתנ התעמו
?ברק תעב תודיבא לש ישחומה ןוכיסה תא ןובשחב תחקל ןיא תמאב עודמ (א)
?"הי" םש י"ע אקוד השמ ללפתה עודמ (ב)
תיתמא הנבהל ,תובוט תודמל ,ק"הורל ,האובנל :"רחבנה םע" םה הדי לעו ,לארשיל חתפמ תשמשמ שדוקה ץרא יכ הנענ :הנושארה הלאשל
,"םלוע תוביתנ") "תוצראה לכמ תלדבנ איהש ץראה םהל שי רשאכ ,תומואה לכמ םילדבנ תויהל לארשי וכזש" :ל"רהמ לש ונושל ךכ .הרותב
'תי אוה היהיש ץראה תא ונל ותיתב ...םימעה לכמ ונתוא לידבה יכ רמאי" :(הכ/חי ארקיו לע) ן"במרה לע םיססובמ וירבד (אמק ףד ,חי"פ ,הדובע
."ומשל םידחוימ היהנו םיהלאל ונל
ןיסומלוק המכ ,ךפתשמ ויד המכ :י עטק ,וצ ,רבאב תרודהמ ,אמוחנת שרדמ ןושלכו) "הלפכמה תרעמ" תיינק רופיסב הרותה תוכירא העודי
הז רבדו ."םיתמלו םייחל ,תוצראה לכ לע י"א תלעמ עידוהל ,השרפה תאז הרכזנו" :ארזע ןבא א"ר בתכו .("ןיעצרתמ ןיקוני המכ ...ןירבתשמ
תא ושרי םה רמולכ "!םקלחב ויח אלא ?אנירחא ארק ביתכ אהו ...'םהה םישנאה ןמ ויח הנופי ןב בלכו ןונ ןב עשוהיו'" (:חיק ףד) ב"בב שרופמ
.(ל"נה ארזע ןבא א"ר ירבד פ"ע) תמא ייחל וכז ןאכמו ,םהיתועקרק תאו םתלחנ
לע הלע המ ,"ךילא ונאיבא אל םא תימת ינב ינש תא" :המית ירבד רבד ןבואר רשאכ .(זל ,במ תישארב לע) "המימת הרות" ירבד םיפי המכ
"תימת" ארקנה והז .הזוחא ילעבכ י"אב "ויחי" אלשו ,ונממ וינב ינש תלחנ ריבעי בקעיש םיכסה ןבואר אלא !וטושפכ ןווכתה אל אוה יאדו ?ותעד
רבעמ ןבואר ינב ולחנתה יכ - "האב איה םנח לע וליפא םכח תללק" - כ"חא היה ךכ תמאבו (:חיק ב"בב ל"נה ארמגה לע תססובמ וז תונשרפ)
הלעמל איהי"א לש התוכיא לכ .םיתמה תייחתל יוכיס שי םש קרו ךא יכ "םייחה תוצרא" תארקנ י"א המל וראב (ג"ה ט"פ םיאלכ) ימלשוריב .ןדריל
לש וכלמ לש דובכ-ןויגל רותב ,תיטרפ החגשה רמולכ .(בי ,אי םירבד)"...הב ךיהלא 'ה יניע ,דימת התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא" ,עבטה ןמ
.אוהש דחפ לכ לילכ םהמ לטבל הכירצ התיה וז ההובג הבשחמ .םלוע
?רבדב קפס שי םולכ ?"םא" לש יטויבה רשפ המ (ח ,די רבדמב) "ונל הנתנו תאזה ץראה לא ונתוא איבהו 'ה ונב ץפח םא" :קוספב רמאנ הנהו
,קוחד הארנ וז הלאשב "הלבקהו בתכה" רפס עיצהש המו ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל םתייהו" םויק לע תוזירכמ םירצמ תאיצי תוערואמ לכ ירהו
ורפסב) ם"יבלמה בתכ אלא .תושר םה ראשהו ,הבוח אוהש "םא" הרותב שי םימעפ שולש קר יכ (ל"זח םשב בכ ,כ תומש לע) י"שרב שרופמ יכ
ןינע ז,הכ םירבד ןייע) ןויגההמ הלעמל תישפנ העונתו ,בלה קשח לש האצות אוה "ץפח" ,הבשחמ לש האצות אוה "ןוצר" יכ (הוא ךרע ,"רוא ריאי"
םיקופקפה לכ ךכבו ."לארשיב הצור" קר אל לארשיב ץפח 'ה יכ ועד ,ונל םירמוא ןאכ .(ילכש-אל ףחד ךותמ הייחד ,"שיאה ץופחי אל םא" םובי
,תטלחומו הזע "תישפנ העונת" אוהש וא ,תויעבט תוביסב ץוענ אוה ומעל 'ה לש רשקה ביט םא ררבל ונילע .ברש םויב גלשכ םיסמנ "םיינויגהה"
!קופקפו רוערע םושל תנתינ יתלבו
רבדהו ."הי" םשב לקלקמ ,שיא תשאב אטוחה יכ (גכ ףד ג"ח ,"תודגא ישודיח") ל"רהמ בתכ ."ךעישוי הי" השמ לש ויוטיב ןורתפל ונעגה ךכבו
ןושלב .(תעפשומהו עיפשמה) 'ה תואב ז"הועו ,'י תואב ארבנ ב"הוע (:טכ ףד) תוחנמבו .השאב 'ה תוא ,שיא םשב 'י תוא (.זי ףד) הטוס פ"ע רורב
אצמי תוגהל קימעמה (ה ,בס היעשי) "ךיהלא ךילע שישי ,הלכ לע ןתח שושמו" :ומעלו וצראל ה"בקה לש סחיל לשמ אוה "השאו שיא" - תרחא
.ל"כע "ותחגשהו ותוליעפ תולגתה ,'ה לש ותרובגו וחוכ יוליג םוקמ לכב ןייצמ" :הי תרמזו יזע" כ"הע (ב ,וט תומש לע) שריה ר"שרב וז הנבה
בבח הביח לש תונושל 'גב" :ל"זח ונל ורסמ תאז לכו .ותיערל (םירישה רישב רכזומה) ןתחה ןיבש קודהה סחיה תא הלגמ הז "שדוק םש" רמולכ
אובמ םש ןיאו ,עבטה תוכופהת לכל םדוק אוה ונתא 'ה לש רשק ,רמולכ ('פ ,הבר תישארב) "!הציפחבו ,הקישחב ,הקיבדב ,לארשי תא ה"בקה
רבד" ירהו (טי ,גכ רבדמב) "?הנמיקי אלו רבידו ,השעי אלו רמא אוהה ,םחנתיו םדא ןבו בזכיו לא שיא אל" ."שונא תדרח" לש ר"הציל הסינכו
םעו עשוהי ודנדנתי אלו ,עיפשמל עפשומ ןיב רשקל איה ותלוגס ,עשוהיל הז "םש" השמ ףיסוהשכ ,ןכלו .(ח ,מ היעשי) "!םלועל םוקי וניהלא
.םהיתורוד לכל םילגרמה לש רקש -תונעט ינימ לכב לארשי
חור ירחא ךלה אלא ,וירבח ושעש ומכ יימהבה חורה ירחא ךלה אלש" :"ומע תרחא חור התיה בקע" ,בלכ תודוא (:דל הטוס לע) א"שרהמ עבוק
,תיחצנהו תינחורה י"א הב היולתו ,תימשגה י"א ונייה "ץרא ושריי םלועל" ,בי ףד תובא לע ,ל"רהמ ירבדכ) "י"אל הכז ןכלו ,'ה ירחא אלימ ,המשנה
.אילת אהב אה .(ב"הוע ייח
לע וירבדב אוה ןכו ,םש "רבד קמעה") הנועו .גוהנכ אלש ,שגד םע 'ל תוא הבותכ (דכ ,די רבדמב) "ירחא אלמיו" תביתבש בל םש ב"יצנה ונבר
.עשוהימ וליפא ףידע היה אוה הזב .ותחגשהבו 'הב חוטב ובל ןוכנ יכ ,ןורבחל דדוב ךלהו הנכס םוקמל ומצע תא סינכה בלכש (בי-אי ,בל רבדמב
.םימיענה וירבד ש"ייע


(5) חלש תשרפ
תיציצ תווצמ
:(ו"כ קרפ) הבר והילא יבד אנת שרדמב ךכ לע םינוע ?וז תוכימסל םעטה המו .תיציצו תבשב-ששוקמה ,ונתשרפ ףוסב הזל הז םיכומס םינינע 'ב
.'עדוי יניא' וינפל השמ רמא '?תבשה תא הז ללח המ ינפמ' השמל ה"בקה רמא .תבשה םויב םיצע ששוקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי ינב ויהיו"
תבשה םויב וישכע לבא .וישעממ רזוחו םתוא האורו ועורזבו ושארב ןיליפת לארשיל ול שי לוח ימי תשש לכב יכ .ךל רמוא ינא' השמל ה"בקה ל"א
םג הב םיגהונ ויהיש 'א הוצמ םהל ררבו אצ ,השמ' השמל ה"בקה ל"א העש התואב .'תבשה תא הז ללח ןכל ,ועורזבו ושארב ןיליפת ול ןיאש
רפסב ןאכ קר ,רוחיאב הכ הרכזוה וז הוצמ ןכלו) ל"כע "'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו ...תיציצ תווצמ הז .םיבוט םימיבו תותבשב
.(רבדמב
עוקש היהש םדא ףאו .(.הכ םירדנ) םתרימשל ונתוא איבתש איה יכ ,תווצמה ג"ירת לככ הלוקשש תיציצ תווצמ הבושח המכ ןיבהל ונא םילוכי ךכב
ןאכב ירהו .שדוח 12 ךשמל םויק ימד אוה זוז םיתאמ יכ ח"פ האפ לע ארונטרבב שרופמ) םיבוהז 400 םלשל ןכומ היהש דע ,תונז תוואתב רתויב
הרותה יכרד פ"ע תיתרוקיב -ןיע ילעב ,ל"זח .(.דמ תוחנמ) לוצינ אוה ,וינפ לע תויציצה ול וחפטש תוכזבו (!בר ןוה לע רבודמ הז לקלוקמ לצא
.'ותוא םתיארו' אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ('תיציצ' תביתל המיאתמה ,הבקנ ןושל=) התוא םתיארו" :רמוא בותכהש ךכל בל ומש ,רוד רחא רוד ושריש
לש ימינפה ןכותה אוה המ ,בכעתהל הצרנ אפוג הז אלפ לעו .(ב/א תוכרב ימלשורי) "הניכש ינפ לבקמ וליאכ תיציצ תווצמ םייקמה לכש דיגמ
לכ" (:בל תבש) ונל וחיטבה ל"זח ,הזמ רתויו .(תוארלו ץיצהל =תיציצ ,הוצמה לש המשב זמרנ הז רבדו) ?הניכש ינפ תוארל הכוז םדאה וב ,תיציצ
,םיוגה תונושל (םיעבש=) לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא םהה םימיב" רמאנש ,םידבע תואמ 'חו םיפלא 'ב ול ןישמשמו הכוז תיציצב ריהזה
רפסמה .2,800 ירה ,דגבה תוניפ 4 לופכ ,10 םעפ 70 .כ"ע (גכ/ח הירכז) "םכמע םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ :רמאל ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו
(תורבדה תרשע לש 'א קוספ ןכו ,תישארב לש 'א קוספ לש תויתוא=) ח"כ לש דוסה וב זונגש אטישפו ,גלפומ אוה ונתוא ותרשיש םידבע לש הזה
.ל"מכאו .(ארקד אפיסב) "!םכמע םיהלא" יכ 2800 והזו (תידדה העפשהב םתומילש לכב רשע אוה 'האמ' רפסמהש ל"רהמ ירבדכ) האמ לופכ
שי תויתוא ב"כ לע ףסונ יכ .הכלהכ לכה םיאטבמ רשאכ שדוקה-ןושלבש (תולוק) םירוציעה רפסמ כ"ג אוה ח"כ" :םייח-רב דוד ברה ידידי תרעה)
שמח יפל "הריצי רפס"ב הז לכ ראובמכ ,'כל 'ק ןיב ,'אל 'ע ןיב ,'תל 'ט ןיב ,'בל 'ו ןיב לידבהל שי עודיכו ,ת"פכ ד"גב לש םישגד שש ףיסוהל
(.אטבמה תואצומ
תילטה שבול םדאהש המו" ריעמ אוה רתיה ןיב .ונתשרפל ייחב ונבר לש ושוריפב םיבר םירואיב ךכ לע םיאצומ ונא ,תיציצה ןינע לע הקחתנ רשאכ
אצמנ הזה ןויערה .ודבאי לבל םהילע ןיגמו תומלועה לכ בבוס 'הש איה ותנווכ תוטשפ ."ןשיבלמו ויתוירב הסכמ אוהש ה"בקהל זמר ,וב הסכתמו
'ה ךאלמ הנוח' ...רמאנש ,אטחי אלש (הקזח=) קוזיחב לכה ,וחתפב הזוזמו ודגבב תיציצו ועורזב ןיליפתו ושארב ןיליפת ול שיש לכ" (:גמ) תוחנמב
ותוא ןיליצמש םיכאלמה םה םהו ,םיבר ןיריכזמ ול שי ירהש...'וכו ןיליפת ול שיש ימ לכ" :ם"במרה תאז ריבסה הפי המכו "םצלחיו ,ויאריל ביבס
.םיכאלמ םיארקנה ,םוקמה יחולש םה םה וללה תווצמה ,רמולכ .(גי/ו הזוזמ 'לה) "ויאריל ביבס 'ה ךאלמ הנוח :רמאנש אוטחלמ
(ררועתי=) רועיו ותבהא רוכזיו ,ה"בקה לש ומש ,םשה דוחיב (שוגפי=) עגפי ,אציו סנכייש ןמז לכו" :הזוזמה ןינעב ם"במרה בתוכ הזל המוד ןויער
:ושוריפ=) ותעדל רזוח אוה דימו ,(ה"בקה=) םלועה רוצ תעידי אלא םימלוע ימלועלו םלועל דמועה רבד ןיאש עדיו .ןמזה ילבהב ויתויגשו ותנשמ
תאבהב םש ךישממ ם"במרהש ןויכו .(גי/ו ,הזוזמ 'לה) "םירשימ יכרדב ךלוהו (הלולצה ומצע תעדל ררועתמו רזוח םדאהש וא ,'ה תא תעדל
ה"ד :גמ תוחנמ) תופסותב שרופמ הזו .'ה דבע אוהש םדאל ול ריכזמה למס ותוא תיציצב האור אוהש רבדה רורב ,ל"נה (:גמ) תוחנמב ארמגה
עודמ :בחר רואיב ךירצ ומצע הזו ."אדבעד אלבכ (:זנ) תבשב אתיאדכ ה"בקה ידבע םהש לארשי לע דיעמ תיציצהו" :םנושל הז (טיט לש םתוח
?'הל דבע אוה םדאהש ררבתמ תיציצה י"ע אקוד
הלעמלמש דחאהו (עצמאהו ,הטמו הלעמ ,הרוחאו המידק ,לאמשו ןימי) ונמלוע יקלח העבשל םיזמרמה ,םיטוח הנומש ףנכ לכב שי יכ ךכ לע ונע
תולתהמ ררחתשמ אוה ("ותוא םתיארו" בותכש ומכ) םיטוחב ןנובתמ םדאה רשאכ ןכבו .בטוחמ ןינעו תועמשמ םירבדה לכל ןתונה (ןוילע שדוקב)
,עיקרל המוד םי ,םיל המוד תלכת" רמאנ (וננמזב בוש התלגתנ תלכתהש א"יו) תלכתה לעו .הלעמלמ ינימש דוע שיש רכזנו ,ז"הוע לש תולפשב
(תלכת=) ןידה תדמ םע (ןבל=) דסחה תדמ דחי םירבחמש ייחב ונבר ריבסמו .(.טפ ןילוח) "דובכה אסכל המוד ריפס ןבאו ,ריפס ןבאל המוד עיקר
."םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" (:בי תוכרב) תויושר 'בב ןימאהל ,תונימ רוסיאב לשכינ לבל ,דחא שרושמ םהינשש תורוהל
לש ודיחיב ויתווקת לכ הלתו ,םדו רשב י"ע רשעתהלמ ברס ,םודס ךלממ ףסכ לבקל ברס ןכל ,ץראו םימש הנוק דיחי לאב ןימאה וניבא םהרבא
בתכ" שריפו .(גכ/די תישארב) "םרבא תא יתרשעה ינא רמאת אלו ,ךל רשא לכמ חקא םאו לענ-ךורש דעו טוחמ םא" אטבתה םהרבא .םלוע
תווצמ 'בל הכז ןכל .םולכ עשרהמ םהרבא הנהנ אל (חרזמה ישנא לש שארה תפיטע םצמצמה טוח) שארבש ה'יפכ דעו (לענ) לגר ףכמ ,"הלבקו
ראשנ .וילא רזוחו 'תי ונממ אב לכהש הרכההו ,תוקפתסהה ,'הב ןוחטבה תיציצב זונגש ירה (.טפ ןילוח) ןיליפת לש העוצרו תלכת לש טוח :וללה
?וז הוצמ לש הרכש בר הכ עודמ ראבל ונל
ולכאמב ,(ויתודמ=) ויתועדו ותמכחב :ישימח קרפ ,תועד 'להב ם"במרה ביחרה םהילע ,םירבד הרשעב רכינ ח"תש ומכ אוה ןינעה יל הארנ
.ול שיש דחוימה שובלב רכינ ידוהיה .וננינעל רבדה ןכ ,ונתמו ואשמבו וירבד לוכלכו ושובלמב ,וכוליהו ורובידב ,ויכרצ תיישעו ותליעבב ,והתשמו
ןהמ לדבומ לארשיה היהי אלא ...רעישב אלו שובלמב אל םהל ןימדמ אלו םיוגה תוקוחב ןיכלוה ןיא" :ם"במרה ירבדכ ,אתיירואד רוסיאל עגונ ןינעה
שבלי אלו .(וכ/כ ארקיו) "יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו" רמוא אוה ןכו .ויתועדבו ועדמב ןהמ לדבומ אוהש ומכ ,וישעמ ראשבו ושובלמב עודיו
."אדבעד אלבכ" ןינעב ל"נה תופסותה ירבד ךמס לע םירשוק ונא (תיציצ) ידוהי שובלמ לש הזה רושיקה .(א/אי ,ז"ע 'לה) "םהל דחוימה שובלמ
ןיא ,םנמאו .(גי/חל בויא) "הנממ םיעשר ורעניו ,ץראה תופנכב זוחאל" רמוא בותכה וילע ,תיציצ תווצמ הזבמה לכו" םש ייחב ונבר בתכ ןכלש ןכתי
בר אוה הוצמה רכשש שיחכהל ןיא לבא .(תיציצב ןיבייח לכה ה"ד :ב ןיכרע לע תופסות ןייע) הזכש דגב עגרו עגר לכב שממ שובלל בייח םדאה
אוה שובלמה ללגבו .לבת תומוא ראש לככ אלדו ,ידוהיכ דחוימ דיקפת ול שיש אבו ךנחתמ אוהו ,ומלועב ותבוח המ רכזנ םדאה ךכב יכ .רתויב
.יוגכ ונניאש רכזנ
הוצמ שיש אתלימ יוליג םוש ארמגב ןיא םנמא .םהידגבל תחתמ םיטוחה תא םיסכמה ולא לע אוה אלפ ,תיציצב לכתסהל איה הוצמהש ןויכמו
םוש ל"זח לש םהימיב היה אלש הארנכו .(אי/ח ח"וא ע"ושב ןרמ איבהש ומכ) ארקד אטשפ שממ אוה יכ ,ךרוצ הזל ןיא לבא ,תיציצב לכתסהל
לע" קוספה ןושלכ ,וידגב לכל ץוחמ ףטועה ,הלודג תילטב דימת וכלה םלצא יכ ,ץוחבמ םיטוחה תאצוה לש ןינעה שרופמב טרפל ךרוצ וא היעב
לכוי רגובמהש ,דגבה ךרוא לע (ז"ט 'יס ח"ואב) קספנ ןכו ."דגב"ל "תוסכ" ןיב לדבהה המ םיעדוי ונלוכו (בי/בכ םירבד) "ךתוסכ תופנכ עברא
ונלגרתהו ,ידוהיה ונשובלמ ונתאמ חכשנ ,םימעה תוצראב תכשוממה ונתולג ללגב אקוד ,וננמזב םנמא .וימורעממ ששוח וניאו קושל וב תאצל
םא לבא ."םהיתוקוחבו" ןינעב ל"נה ם"במרה לש היעבל ונרזח הזבו .('ח 'יס ,א"מרל "השמ יכרד" ךכ לע ןייע) ונידגבל תחתמ תיציצה תא שובלל
תרימא תעב קר תויציצב הצצהב ךכב ונל ידש רמולו קוחדל השק ,"ויאריל ביבס 'ה ךאלמ הנוח" תניחבב תרכזמ ונל הוהת תיציצהש םיצור ונא
תויציצב תולוגסה ןה תובר ,הארנכו .סעכהמ לוצינ םדאה תויציצב הטבהה י"עש ("תונווכה רעש") רמא ל"זיראהו .דבלב רקוב לכ עמש תאירק
לוליח ירחא) תיציצ תשיבל לארשיב גיהנהל יאדכש השמל זא דגוהש ומכ ,ןכלו .(.דמ תוחנמ תכסמב ,אוהה ץורפה לצא ליעל וניארש ומכ) וללה
ונא םג ,תירחש תליפתמ ץוח יכ) וננמזב תיציצה תרכזמ ונל םג שמשת ןכ ,(ול ריכזהל ידכ ןיליפת םדאל ול ןיא תבשב ירה יכ ,ששוקמה לש תבש
המ" רכזיהל ידכ אוה תבשב םידגב תפלחה לש תוביסה תחאש וזמר םינושארהו ?אוטחל אל ונל ריכזי ימו .(ןיליפת םישבול ונניא לוחה תומי לכב
עובשה לכ ץוחבמ תויציצ איצוהל לגרתהל רבדה בוט ,ןכלו .חינזהל לבחו ,רכזיהל ידכ ןאכ הבוט הצע ונל ירה .תבש לוליחל אובי לבל "םיימוימ םוי
.םעפל םעפמ םהב ןייעלו
אלש המשנל הלודג תלעות איהו 'ותוא םתיארו' בותכה רמאש ומכ עגרו העש לכב תויציצב לכתסהל ךירצ םדאה יכ עדו" :ל"זירא לש ונושל ךכו
.(תיציצה ןינע ףוס ,"תונווכה רעש") "ךכב רהזי םא ,ודל אטח ןמדזי


(6) חלש תשרפ

תיציצ תווצמ לש תועמשמ
יכ יאדו ,םיבותכ םהש יפכ םיבותכ לש םרדיס לבא .תוערואמה לש יגולונורכ רדסל עגונש המב קר והז לבא ."הרותב רחואמו םדקומ ןיא" םנמא
ל"זח .חרק לש ואטח ינפלו ,תבשב םיצע ששוקמ לש ושנוע ירחא קוידב תיציצ תשרפ האב עודמ ןיבהל הצרנו (.ד תומבי ןייע) םיכומס שורדל שי
ושארב ןיליפת לארשיל ול שי לוח ימי תשש לכב יכ" .תבש לוליחב ששוקמה לשכנ המ םושמ ונבר השמל דמיל ה"בקהש ךכב תאז הלאש לע ונע
,תרמוא תאז ."רוכזיש" ידכ ,תיציצ שובלל שי ט"ויו תבשב דחוימב ,ןכלו (וכ ר"אדת) "ול ןיא תבשב וישכע לבא .וישעממ רזוחו םתוא האורו ועורזבו
תמסרופמה ותלאשב ,חרוק לשכנ הזבו .תווצמ ג"ירת ראש לכל הליבומה תידי לש לודג דיקפת הב שי ,תיציצב שיש הוצמ -השעמ םצע ןמ ץוח
הדיקפת ללשו "הזוזמ" תווצמב קפקפ רשאכ ןכ םג היה ךכו ."רוכזיש" לש הדוחי הוצמהמ ללש אוה יכ ('ב ,חרק ,אמוחנת) "תלכת הלוכש תילט"
.הריכזמכ
:השעמ תעשב רעטצה ךכ לכו ?המלו (םיכלמ רפס תליחתב י"שר) םידגבה והוממח אל ותונקז תעל רשא ,דוד לש ושנוע לדוג דאמ ונל ןבומ הזב
שי ןינע הזיא .(ד ,ז םילהת שרדמ) "תחא העש תיציצ תוצממ ולטיבש" ,לואש לש וליעמ ףנכ תרכ יכ :הבושתה .(ה/דכ א"ומש) "ותוא דוד בל ךיו"
אלא ?"התוא" ל"צ היהו ,הבקנ ןושל איה "תיציצ" ירהו ."ותוא םתיארו" בותכש אוה ןינעה ?תווצמה לכל הפיקמ הכ הרוצב םדאל ליעויש תיציצב
המוד עיקר ,עיקרל המוד םי ,םיל המוד תלכת" יכ ונייהו .("הניכש איה וז" אירטמיגב "ותוא" ,וט ,חלש אמוחנת) הניכש תוארל וכזיש רבודמש
בכ/ה הימרי) "םיל לובג לוח יתמש רשא וארית אל יתואה" ,האריה תדמ למסמ "םי" ,ונתשרפ ףוסב "רקי ילכ" ירבדכ .(זי הטוס) "דובכה אסכל
,"תוקבד" למסמ "דובכה אסכ" ,"שמשה תאצכ ויבהואו" ,"םנוק ןוצר תושעל םיחמש" רמאנ םיכאלמה ויתרשמ לע .הבהא לע הרומ "עיקר" ,(י"שר
וט רבדמבל ייחב ונבר - םישעמה לכ תילכת רמולכ ,תילכתב=) "תלכת"ב םיטיבמ ,"םיכרחה ןמ ץיצמ" ןושלמ "תיציצ" .ל"נה םיתש יבג לעמ הדמ
(וט ,ח רתסא) "...תלכת ,תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו" .ומלועב 'ה תוכלמ ,תוכלמ לע הרומ לוחכ עבצ .(חל קוספ ףוס ו"ט
דוחיב ,ומלוע תא 'ה תגהנהב ןידה תדמ ףוריצב הנומאה בויח תודוא ,(םש ,ייחב ונברב אוה ןכו) ונתשרפ לע יטאנקר שוריפב םירבד תבחרה שי)
ירחא ..ורותת אלו" (ןידה תדממ דסחה תדמ הדירפמה ,תויושר 'בב הנימאמה) תונימ לע ןאכ ונרהזוה ןכלו .שיחכה ןיקו ,שיחכה חרקש רבד ,רומג
,םהיתויציצבש דובכה אסכ לש "עבצ"ב םיטיבמ םניאו ,ונמלוע תויושחרתהב רשב יניעל הארנה תניחבב בצמה לע םינד וללה רמולכ ,"םכיניע
.("תוכלמ" אוהש יעיבשה םוי ,תבש לוליחו ששוקמה ןיב רשקה והמ דאמ ןבומ ךכבו ."תוכלמ" תניחבב הלעמ לש ןידה תדמ רמלכ
לוצינו םלש אוה תיציצב ףטעתמ םדאהשכ" .('צ םילהת שרדמ) "תחדקו לוכש ןמ לוצינו ,תווצמה לכב קוסע וליאכ" תיציצב טיבמהש וחיטבה ל"זח
לכ ול ודבעתשי ,רמולכ (:בל תבש) "םידבע תואמ הנומשו םיפלא 'ב ול םישמשמו הכוז תיציצב ריהזה" (:ש ,ארקיו רהז) "תיחשמ לכמו קזנ לכמ
.ולא תומוצע תוחטבה רשפ רוקחל ונילע יכ יאדו .(ש"ייע) תומואה םיעבש
שילש ךיא ראבמ אוה .ויתוירב לכל ףטועו ףיקמו בבוס ה"בקהש םשכ ,םדא לש ופוג הסכמ תילטה ךיא (חלש 'פ ףוס) תוכיראב ראבמ ייחב ונבר
לארשי ,("ליתפ") דוריפה ךרדב םיכלוהה (םילאעמשיו םירצונ=) םלוע ישילש ינש לומ רמולכ .(לדבנו דרופמ) "ליתפ" םישילש 'בו ,"לידג" אוה ןוילע
דאמ ןבומ אליממו (ח/גי הירכז) "הב רתווי (לארשי=) תישילשהו ,ועווגי ותרכי הב םינש יפ ,'ה םואנ ץראה לכב היהו" .("לידג" לש) תודחאב םיזחוא
(חלש תשרפל תישימח החיש ע"ע :הרעה) ."תלכת" טוח אוה אוהו ,(7=) עבטל לעמו ףסונ דחא אוהש ,םיטוח הנומש ןינע
האצמנ וננמזבש תוחכוה איבה רגבט והילא ברה םנמא (בי/ט ,ןחלושה ךורע) "ללכ הזמ םיעדוי ונא ןיאו תלכת ונל ןיא ונרזפתנש ןמזמ ,וניתונוועב"
ןינע ,"תונווכה רעש") ונשדקמ תיב רדעהב תלכתה םלעה רשוק ל"זיראה .(ךליאו ב"ע 'מע ,ב"נשת תבט ,"הירומ" תע -בתכ) תלכתה בוש
השרפ תאירק תעב תיציצב םימעפ 'ב טיבהל בתוכ אוה תאז לכב ."תלכת" ונל רזחות ,הלואגה ינפל רצק ןמזש ומשמ ובתכו (יעיבר שורד ,תיציצה
בתכה" רפס םשורו .(ו"פ ,"םייח ץע ירפ") .תלכת ול שי רבכ וליאכ תוכז םדאל תפקזנ ,ךכל תיבבלה הייפצה תוכזב .תלכת םש שי וליאכ ןווכלו ,וז
.ןוע ןמ ושבולה תא ליצהל םויה לכל ליעות ,השרפה תאירק תעב תיציצב תולכתסהה םצע יכ (חלש 'פ ףוס) "הלבקהו
תונימ ירוהרה ונייהד (:בי תוכרב) ל"זח ושריפו "םהירחא םינוז םתא רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" םיבותכה ךשמה דאמ ןבומ ךכב
ונא בוש .(ה ,א תוכרב 'שורי) "הנרוצת יכרד ךיניעו יל ךבל ינב הנת" ביתכדכ ,הריבע ירוסרס ירת אניעו אביל" ורמאש ומכ .הריבע ירוהרהו
םתיארו") הצצה תווצמ ןהב שיו (םרומה ה"ד ,זט 'יס ,"םייחה ףכ") םדא לש ובל לע םיסכמ תיציצהש אלא ?םיאשונה ןיב רשקה והמ ,םילאוש
- "ויכרד לכב 'ה תא קידצהל אלא ,ןידה תדמ ירחא רהרהל אל" ,לכ-רצוי לש ותונדא דגנ הריפכ לש בל ירוהרה) "תונימ" ןמ וליצי ןכלו .("ותוא
תוחנמ) דיסח אוהה לש הלצהה השעמב שרופמכו (ג/די םיטפוש) "יניעב הרשי איה יכ יל חק התוא") "הריבע" ןמ וליצי ןכו ("הרותה לע יטאנקר"
.תיציצב ץיצהל שי ןכלו (.דמ
ונמלוע יקסע ןמ (תלכת=) "'ה תוכלמ" תדרפהל לבוקמ יוטיב והזו ,"תועיטנב םדאה ץצקי" לבל ,ןבל יטוח םע תלכת לש ורשק ריבסמ ייחב ונבר
אירטמיגב תיציצ ךיא "םירוטה לעב" ירבד םינבומ אליממ .םלש דוחי דחייל שי אלא ,תויושר 'ב שיש בושחל "םכבבל ירחא ורותת אלו" .יעבטה
אוה ימל םדאה רכינ םהב ,םידמ ישובל ןיעמ ,"ה"בקה ידבע םהש לארשי לע דיעמ תיציצה" ונייצ (םתוח ה"ד :גמ תוחנמ) תופסות רבכ .ג"ירת
ךותב םהיאצאצו םערז םיוגב עדונו" (אי"פ ם"וכע 'לה ם"במר) "וכלת אל םהיתוקוחבו" תווצמ םימייקמ ונא וב ,ילארשי שובל םה םה ןכו .דבעושמ
(חלש תשרפל תישימח החיש ע"ע) (ט/אס היעשי) "'ה ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאור לכ ,םימעה
הז תרכזמ-ןמיס תשיבלב תנגועמ ,חרק לש ותוסרוקיפא ןמ הלצהה ,(ששוקמ=) תבש לוליח ןמ הלצהה .ונינומדק ירבדב וניאר םילודג םירבד ,ןכבו
אלו "העורת יעדוי םעה ירשא" קוספ לע (:טמק/ג) רהז ירבדכו .ויתולועפ לש תוימינפ ןווכל עדוי םגו ,השוע אוה המ עדויה םדאה ירשא .תיציצ לש
.םישועש המב תילכש העידיב איה תלעותהו הלעמה רקיע יכ ."העורת יעקות םעה ירשא" בותכ
*
חלש תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
.המירצמ בוש ונל בוט אולה ,זבל ויהי ונפטו ונישנ ,ברחב לופנל תאזה ץראה לא ונתוא איבמ 'ה המלו - ג/די
א/כ ארקיו וט/ה תומש ,הכ/זכ תישארב) םימעפ 14 קר ארקמב עיפומ הז ףוריצ .(הלופכ אכרמ=) ימעט-ירתו אגרדב תומעטומ "בוט אולה" תובית
עורג אוה יבש לש רעצש תויה .הלופכ הנווכ הזב שיש 'ימעט-ירת' תנווכ שרפל הארנ (-125ט ,"ך"נתל הרוסמ" רפס ןמ ...דועו במ/בל רבדמב
םידבעכ םדובעישל רוזחל וכזי םעה ןמ קלחש תווקל שי רשא (ב/די) םירצמב תומל לארשי ינב ופידעה תרחא תונערופ לכל לעמ (:ח ב"ב) לכהמ
.םימעט ינש םגו (הדיריו הילע ,רמולכ) 'אגרד' ןאכ שי ןכלו .רבדמב תומל תוחפה לכל םיפידעמ םה יזא ,ןתינ אל הז םאו .(םש ,"םייחה רוא")
.ימעט ירתו אגרד לש ולאכ ארקמ -ימעט שיש תומוקמה ראשב אצמנ םימעט תוליפכ לש הזה שוריפכש אצמיו קודבי קדובהו
"ונל הנתנו תאזה ץראה לא ונתוא איבהו ץפח םא" - ח/די
הארנו ?(ה/טי תומש) "םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" עבק 'הש יניס רה דמעמ זאמ רחבנה םע ונא ירה ,"'ה ונב ץפח םא" בלכ קפקפ ךיא ע"צו
ינושארה יאנתה תא םתנבה םנמא םא רמולכ .(תולמ רואיב ,ב/ז סומע לע ם"יבלמה) "רשאכ" לש יוטיב אלא ,קפס לש יוטיב ונניא "םא" תביתש
רמוא בקעיש אכ-כ/חכ תישארבב שי "םא"ב הז שומישל אמגודכ ."ונל הנתנו ...איבהו" לש ךשמהה לכ תא םייקי 'הש אוה חרכומ אליממ ,הזה
.(ם"יבלמה ש"ייע) "םיהלאל יל 'ה היהו ...ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ינרמשו ידמע םיהלא היהי םא"
ריבסמו .(טי/בכ עשוהיב םהינש) ארקמב וז הבית לש תומוקמ ינש ראשב אוהש ומכ אלד ,הנושאר 'ו רסח ביתכהו) ודורמת לא 'הב ךא - ט/די
קדובהו .י"אב ודרמ ןאכו - ג/ט םיאלכ ימלשורי - "םייחה תוצרא" תארקנ י"א יכ :ףיסוהל יל הארנו ,'ו איהש ,םייח תוא םהל רסח יכ "הכרבה לכיה"
שש "דרמ" לש הדבכ המשא םהב וחיטה ,ןדריל רבעמ חבזמ םהל םיקהל ובשח דג ינבו ןבואר ינב הרואכל רשאכ ,ב"כ קרפ עשוהיב םגש אצמי
בקעי 'ר ירבדכ ,אילת אהב אה יכ .םימעפ רשע ירה ,("ודורמת לא") ונקוספב הנופי ןב בלכ ירבד ףיסונ רשאכו .םימעפ שלש "הליעמ" לשו ,םימעפ
בזוע תחא בזועהו ,'ה תלחנ לע 'ה םעב ,םהינשב היולת הרותהו ,ותלחנ איה ץראהו 'ה תלחנ םיורק לארשי יכ" (.גי ףד) ורודיסל המדקהב ןידמע
.ןוזמה תכרבבש "ךל הדונ" תכרבב ךכ לע ןידמע י"רהמ ףיסוה דועו .(דוס פ"ע=) "תמאה ךרד לע ,תינשה
"ץראה לא ויתואיבהו ,ירחא אלמיו ...בלכ ידבעו" - דכ/די
בלכ ךלהמ היהש המ" בי-אי/בל רבדמב לע וירבדב דוע ךיראהו .קודקדה יללכ יפל אלש ,שגדב תשגדומ "אלמיו" לש 'ל יכ םש "רבד קמעה" בתוכ
(הנווכב) ןווכב ומצע סינכה רשאב ,קזח ןינב טפשמכ שגדב 'לה אב יכה םושמ ,ש"תי ותחגשה תחת ומצע תא סינכהש םושמ ...דחפ ילב ןורבח דע
."ותחגשה לע ךמסנ תויהל ידכ ,חוטב וניאש םוקמב
אל ,רמולכ (אי/די עשוהי) "התע יחוככו זא יחוככ" רמאו ,ןורבח ריעה תא שובכל םימחולה שארב דמע 85 ליגב בלכ ירה ,וירבד לע ףיסוהל ל"נו
"ןוע ,ךרד ,דחפ ,םדא לש וחוכ ןישיחכמ םירבד 'ג" ורמא ל"זח יכ ,הז רבד תביס ."וחיל סנ אלו וניע התהכ אל" ונבר השמב ש"מכ ,ותונקזב שלחנ
.ןקדזה אל ,וילע ובל ךמסו 'הב חטב בלכש ןויכו .(הכ/בי ילשמ) "הנחשי שיא בלב הגאד" ש"מכ (.ע ןיטיג)
וסנכיי םא אוה רקיעה ירה ,"היאר" לש תאזה השגדהה המ ג"עצו "הוארי אל יצאנמ לכו ,םתובאל יתעבשנ רשא ץראה תא וארי םא" - גכ/די
האור וניא ,םילשורי לע לבאתמ וניאשו ,התחמשב האורו הכוז ,םילשורי לע לבאתמה לכ" :ל תינעת פ"ע ל"נו ."היאר" םצע אלו ,הב ויחיו ץראל
חומשלו תונהיל וכזי םלוכ אל לבא ,תיפוסה הלואגל הכזי ולוכ לארשי ללכ יכ ל"יו ."היאר" ןינע תא ושיגדה ,הלילשב םגו בויחב םג ירה ."התחמשב
תועמשמב "היאר" ונאצמ רבכו .ןינעה לדוג תא תעדל ,הנבהה תוימינפל ורדחי אל ,תועמשמה קמוע תא וכירעי אל ,רמולכ .םיאור םהש העושיב
תוארל הכוז דחא לכ אל ,תרמוא תאז .(:חק תובותכ) "ןומדא ירבד תא ינא האור" ןכו (זט/א תלהק) "תעדו המכח הברה האר יבלו" הנבהה לש
ןב בלכו ןונ ןב עשוהיו" חל/די רבדמבב שי הז גשומל זמרו (ה/,חכק םילהת) "םילשורי בוטב הארו" .התכרב תא האור וניאו י"א לש המעט בוט
םקלח ולטנ םהש איה הנווכה (:חיק ב"במ) איבמ י"שר אלא ?ותומי אל םהש רמאנ 'ל קוספב םדוקמ רבכ ירה ע"צו "םהה םישנאה ןמ ויח הנופי
םש שריפ (זל/במ תישארב) "תימת ינב ינש תא" ןבואר ירבד לע הנהו ."ויח" ארקנ והז יאדו ,"םייחה תוצרא" איהש תויה .י"אב םילגרמה לש
."רפוס םתח"ל הז ןויער סחיימו ,י"אב םקלח תא םהמ חקיש הנווכה "המימת הרות"
ןונ ןב עשוהיו - חל/די
תישארב ,בבוסה אוה) ףקז םעטב ינשהו ,עיבר םעטב ןושארה רשאכ ,ז"לז םיכומס םיבותכ םבור ,תובית תוגוז 11 שיש איבמ הנטק תרסמב
הרוסמה" רפס ןמ ...וכ/גכ ,חי/בכ רבדמב םעלב ןעיו - ט/הכ ,די/זי רבדמב ,םיתמה ויהיו - חל ,ו/די רבדמב ,ןונ ןב - גכ ,וט/ח ארקיו ,טחשיו - גי ,אי/ב
ששח היה עשוהי לע ,וננינעב .('ףקז') הלודגל תולעל ופוס לבא ('עיבר') הצרא לופנ אוהשכ ליחתה םנמא יכ זומרל אבש ל"נו (/234ט ,"ך"נתל
הלע ףוסבלו (וט/די רבדמב לע ןתנוי םוגרת ירבדכ) םילגרמה תצע ירחא ללוש ךלי ,ומצע יניעב ןטק אוהש ךותמ אקודו ותונתוונע ללגב דעמי אמש
ןייעמהו .וזמ הלודג הפיקז ךל ןיאו ('א ,תובא) "עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ" ןנירמאדכ ,ונבר השמ לש ומוקמ אלממ תויהל הלודגל
.םלוכב שרפל רשפא הז ןיעמ אצמי תוגוז 11 ראשבweb site created by Happy Web Design