English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 תומ ירחא תשרפ
תומ ירחא תשרפ(1) ירחא

(ג ,חי ארקיו) "וכלת אל םהיתוקוחבו"

ץרא השעמכ" ריהזמ קוספה .לארשי םעל רתויב םידגונמ םיבטק ינש ןיב ודמע םה ,רבדמב םינכוש לארשי ינב תויהב
ארקיו) "וכלת אל םהיתוקוחבו ,ושעת אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו ,ושעת אל הב םתבשי רשא םירצמ
םוקמ ותואו ,תומואה לכמ םילקלוקמ םיינענכ לשו םירצמ לש םהישעמש דיגמ" :י"שרב אבומו "םינהכ תרות"ב ורמא .(ג ,חי
- תרמוא תאז .ל"כע "םלוכמ רתוי םילקלוקמ לארשי ושבכש ןיממע ןתואש דיגמו .לכה ןמ לקלוקמ לארשי וב ובשיש (ןשוג=)
תנכסב ודמעיש ןחבמה רוכב םתוא איבהל ךרוצ היה ,םרשויו םרהוט תוימינפ רואל ואיצוהלו לארשי תא ףרצל ידכ
לכמ םימגפנ םניאש םתוישיא ףקותו לארשי לש םחוכ תמצוע הלגתי זאו ,רתויב תואמטה תויוברתב עמטהלו תוללובתהה
אוהש דצמ ,וכפהמ לעפתמ רבדה יכ" :הז ןינעב ל"רהמ ןושל ךכ .ירסומה םיפוי רדהב םדמועו ,הזולנ העפשה לכמו ץחל
ברעתהלמ לארשי לצני וב הנגהה-יעצמא אוה המ ,ךרדה איה דציכ לבא .(ד"פ תליחת ,"'ה תורובג") "וב לעופ ,ול וכפה
ומכ םיינוציח םירבדב וליפא ,לכב םהמ םינוש תויהל איה יעצמאהו ךרדה ?ןמלוע תשיפתו תומואה לש םהייח-תחרואב
.םייח יגהנמו ןושל ,תרופסת ,שובל
ןימדמ אלו (םינומדקה םיסופדה לכו דיה-יבתכ לכ פ"ע ,ןוכנה חסונה אוה ןכ=) םיוגה תוקוחב ןיכלוה ןיא" :ם"במרה בתוכ ךכ
לארשיה היהי אלא ןהל המדי אלש ריהזמ אוה דחא ןינעב לכה ...'וכלת אל םהיתוקוחבו' רמאנש רעשב אלו שובלמב אל ןהל
לידבאו' רמוא אוה ןכו (ויתודמבו ותפקשה=) ויתועדבו ועדמב ןהמ לדבומ אוהש ומכ וישענ ראשבו ושובלמב עודיו ןהמ לדבומ
הנבי אלו ...םשאר תיציצ ומכ ושאר תיציצ לדגי אלו ןהל דחוימה שובלמב שבלי אל .(וכ ,כ ארקיו) 'יל תויהל םימעה ןמ םכתא
היהנש איה 'ה לש ונוצר ,רמולכ .(א/אי ,ז"ע 'לה) "ןישוע ןהש ומכ םיבר םהב וסנכיש ידכ ם"וכע לש תולכיה ןינבכ תומוקמ
.םהמ םינוש ונחנאש םירכינו םיטלוב ,םידרפנ היהנ אלא ,םימיוסמ םישעמו תד ינינעב קר אל םהמ םילדבנ
לע םיוגל=) ערה ןושל ורמא אלו םנושל תאו םמש תא וניש אל יכו ,םירצממ ונלאגנ תאז תולדביה ללגב אקודש ונודמל ל"זח
ל"רהמ ונל רידגה הפי המכו (ה/בל ר"קיו) - (םימעה םע גוודזהל=) הורעב ץורפ םהמ דחא אצמנ אלו (רחא ידוהי לש וישעמ
."ףוג"ה תשודק איה תוגוודזההמ תולדביהה .שפנו ףוג :םינשמ בכרומ םדאה יכ .וללה םיטרפה תעברא לש תוידוחי
שיאה :רכיה ינפוא 'ב שי דוע ."שפנ"ה ןוקית ,רובידה תשודק איה רחא ידוהי לש ולוקלק לע םהל רפסלמ תוענמיהה
תדחוימ הפשה שומיש י"ע רכינ "ימואל"ה דצהו (ילארשי םש ול היהו) ישיאה ומש ללגב לדבנ "יטרפה םדא"ה .המואהו
הז לעו .(גמ"פ ףוס ,"'ה תורובג") הפשה התואבש תוקד תויועמשמ ןיבי אל רז רשא ,דחי המואה התוא ינב לכ ןיב תרבחמה
.(הקורש 'ו) "ןויצ" ןושלמ ,םירכינו םיטלוב רמולכ - "םיניוצמ ויהש דמלמ - 'יוגל םש יהיו'" חספ לש הדגהב ורמא
לע ןייעו .(ו"סשת זמר ,קלב ש"קלי) "ןהיפוגבו ןלכאמבו ןהישובלב תומואה ןמ םה ןילדבומ ,ןוכשי דדבל םע ןה" :רחא שרדמבו
.(הכ"פ ףוס ,"לארשי חצנ" ,ל"רהמ ךכ
ינימ םה ולא ,תויטרטסאו תואסקרקו תוירטאית ןוגכ ,םהלש תויסומינב וכלת אלש" (בסר הוצמ) "ךוניחה רפס" ףיסוה ןכלו
הוצ ךכ ידכ דע .ל"כע "שובלמב וליפאו םהיתוגהנה לכ תונגלו םהמ קחרתהל ידכ :הוצמה ישרשמ...ןהיצוביקב ןישועש קוחש
לומחנ אלש" :(וכת הוצמ) "ךוניחה רפס" לש ונושל ךכו (.כ ז"ע) "ןח םהל ןתת אל - 'םנחת אל'" וניוטצנש םהמ קחרתנש 'ה
רבד ז"ע דבוע אוהש ימב היהיש וניפ לע הלעי אלו ונתבשחממ קיחרנש רמולכ ,םהמ רבד (םוש) וניניעב רשיי אלו םיוגה לע
'אוה םיענו דמחנ המ' וא 'הז יוג האנ המכ' רמול רוסאש וניתובר ורמאש דע .ןינע םושב וניניעב ןח הלעמ היהי אלו ,תלעות
לכמ רבד דומללמו םתבהא רחא ףודרלו םהמע רבחתהלמ ךכב םיענמנ וננה ...ןח םהל ןתת אל 'םנחת אל' רמאנ הז לעו
יוג האנ המכ רמול וליפא םחבשב רפסל רוסא" (די ףיעס אנק 'יס ד"וי) ע"ושב םג ואבוה םירבדהו .ל"כע "םיערה םהישעמ
הירב ארבש ה"בקהל תודוהל וחבשב ןיוכמ םא לבא .וירבדמ רבד בבחיש וא וישעמ חבשב רפסיש רמוחו לק ותרוצב הז
:בתוכו ,ז"ע דבועה יוג קר אלו ,ילאעמשי וליפאו יוג לכ לע דמול הז קוספמש חי ק"ס םש ך"שב ןייע) ל"כע "רתומ ,וזכ האנ
.("אוה טושפו"
:הבושתה .םירצממ ונלוצינ הללגב רשא תווצמ ג"ירת ראש לכמ רתוי הלוגס וז הוצמב שי המ איה ןאכ לואשל ונל שיש המו
אל םהיתוקוחבו" לש וז הוצמ לבא .ה"בקה לש ונוצר לא רבחתהלו תייצל ןינע ("תבצ" וא) "תווצ" ןושלמ ןה תווצמ ראש יכ
םאו .םללכב םיללכנ אלו הירב לש רחא גוס ונאש עובקל ,תדרפנ תוהז ונל תתל ,םיוגה ןיבל וניניב ץייח דימעהל האב "וכלת
ולכיהב אצמנה ךלמה לע לשמ :ם"במרה בתכ םהילע ,תומואבש םידוריכ םינודינ ונייה יזא הזה יתוהמה יונישה היה אל
ריעב אוה לבא ,וילא הנופה שיו .ךלמל ובג הנפמ ףאו הקוחר הנידמב אצמנש ימ שי .הנידמה יחרזא לש תונוש תוגרד ןנשיו
בשויה שיו .ךלמה םע רדח ותואב אצמנ אלו לכיהב אצמנה שיו .לכיההמ קוחר אוה לבא ריע התואב אצמנה שיו .הקוחר
תד לש) הטישב העד ול ןיאש םדא ינבמ דחא לכ םה ,ריעל ץוחמ םה רשא םתוא" :אוה לשמנהו .ןחלוש ותוא דיל ךלמה דיל
םורדב םישוכהו ןופצב םיכרותה יחדנ ןוגכ (תורודה תרוסמב=) תלבוקמ אלו (תיפוסוליפ=) תינויע אל (םיהלאה תדובעו
...םיפוקה תגרדמל לעמו םדאה תגרד ןמ הטמל םהו .הגוה יתלבה יחה ןידכ הלא ןידו .(תוברת ירסוחמו םירברבה ,רמולכ=)
ןמ םיער רתוי הלאו ...תונוכנ יתלב ןויעו הפקשה ילעב םה ,ךלמה רצח לא םהירוחאש אלא ריעב םה רשא םתוא לבא
ועתי אלש ידכ םהיתופקשה תובקע תייחמו םתגירהל םינמזה תצקמב חרכהה םרוג רשא םה הלאו ,הברהב םינושארה
ימע רמולכ הרותה ישנא 'ינומה' םה ,ךלמה רצח תא ואר אלש אלא וילא סנכהל ךלמה רצחל םינופה לבא .םתלוז יכרד
תאצמנ "םדא" תגרדב ןניא תומואהמ תצקמש וזה הפירחה הרדגהה .(אנ/ג נ"ומ ,דוע ש"ייע) "...תוצמב םיקסועה ץראה
לדבנ אל יכ ,המהבכ אלא וניא דמליש ינפל םדאהש" :ונושלכו .ג/ד ק"בל "תוינשמה שוריפ"בו ול"פ/ב"חו ז"פ א"חב כ"ג םש
םנמא ךכו .(בכ ףד ,"םיערז לע תוינשמה שוריפ"ל המדקה) "ןויגה לעב יח אוהש ,ןויגהב אלא םייחה ילעב ראשמ םדאה
ןויערהו (.אס תומבי) "םדא םיורק (ע"הוא :םינושארהו י"התכ לכ תסריגבו=) ם"וכעה ןיאו ,םדא םיורק םתא" ל"זח ורמא
.('י ףד ,"הוצמ רנ") ל"רהמב ראובמ
ןירוח ןב ךל ןיא") ןירוח ינב םה אלא תוירמוחה י"ע טלשנ אלש םע ,ןוילע םעכ לארשי לש ידוחיה םבצמ רדגוה אל דוע לכ ,ןכל
םויק לעופב שממל וחילצי אל םגו הרות םהל תתל םעט ןיא ,םגוריד תא ולבק אל דוע לכ ,(ו ,תובא - "הרותב קסועש ימ אלא
ישדח תשלש ומכ שמיש הזש ל"רהמ ראבמו (א ,טי תומש) "ישילשה שדוחב" קר רבדמב הרות הנתינ ןכלו .הרותה
השלשל םיקוקז ויה לארשי ינב ךכ .הרייגתהש ירחאמ אלא התויג תניחבמ וניא הלש דלווהש תעדל ,תרויג לש הנחבה
המוא ךל ןיא" ונל ועידוה ל"זח .(הכ"פ ,"לארשי תראפת") םירצמה לש תלקלוקמה םתעפשה ןמ קתנתהל ידכב םישדח
('ז ר"אדת) "דבלב םירצמה אלא םיער םישעמ לכבו המיזבו םיפשכב ןידושחו םירעוכמ םירבדב הפוטש התיהש םלועב
האיב ירוסיא 'לה) ם"במר ןייעו ."יארצמד והייתווכ ה"בוק הימק תיזבנו אלילקו אכיכמ המוא ךל תיל" :(זי/ב) רהזה ןושלכו
.םהישעמ רואית (ח/אכ
אתיירב ,ירפסהמ איבמ א"ל קוספ ,בי םירבד לע) י"שר .(י/ב הבושת 'לה ,ם"במר ןייע) ירזכא בל םיוגל שיש עדוי ה"בקה
י"שר בתכ הז לעו ."ולכאו ובלכ ינפל ויבאל ותפכש דחא יוג יתיאר ינא ,אביקע יבר רמא" :(יובר ה"ד 'ג אקספ ,תודמ ב"לד
םהישעמ ינפמ ,ולא ודמשנ המ ינפמ בל תתל ךל שי ךינפלמ (םינענכה=) םדימשאש הארתש ירחא" הז ינפל םידקהו
םינהנ םה המכ 'וכו םהיתוגצה ,םתריש ,םיוגה לש תורפיסהמ ונעדי וננמזבו ."ןכ השעת אל התא ףא ,םהידיבש םילקלוקמה
לארשי ינב לבא .םיזעונו םיצירע םישבוכ לש 'הרובג'ה חתמב תוקוסע םהיתובשחמ לכ .תוירזכאמו תוללעתהמ ,תומילאמ
?םיוגה תוברת לש תוימהבב קלח םהל המ ,תויחצנ םהב שישו (ז ,ב תישארב לע ן"במר ירבדכו) לעממ הולא ץוצינל וכזש
רעש") "הישעה םלועמ דבלב שפנ תניחב קר ,המשנ ש"כמו חור תניחב םהל ןיא ע"הוא הנה יכ" :ל"זירא בתכ שרופמו
.(ךליאו וט/א) "םייחה שפנ"ב הז רואיב אבו (ונר ףד ,'ו שורד ףוס ,הנשה שאר ןינע ,"תונווכה
יאדו לבא ,(ונילא םהמ אלו םהילא ונמעמ אל) ע"הוא ןיבל וניניב םקנ תולועפו הביא ררועל ו"ח םיינועמ ונא ןיאש פ"עא ןכל
'לה) ם"במרל חפאק ברה תורעהב .ופא וא ולשב םהש הממ לוכאל אל ונילע ורזג ל"זח ןכלו .םהמ תולדבה ןיגפהל םיכירצ
ופאד יאמ ליכא אלד לארשי יאהל וזחד ןויכו" :םיוג תפ תריזג ןינעב םינואגה תבושת ןמ איבמ (ונת ףד ,די/זי תורוסא תולכאמ
."ודבעד יאמ לכימל והיידהב ברעימ אלד םושמ הינימ יקחרמו והייבילב ותאנש הלוע (רונתל ףיסויש) םיצע טעמב אלא
(2) ירחא

(י"א תלעמ=) םכתא ץראה איקת אלו

(חכ ,חי ארקיו) "םכינפל רשא יוגה תא האק רשאכ התוא םכאמטב םכתא ץראה איקת אלו"
תמייקמ הניא י"א ךכ .ואיקמ אלא ויעמב דמוע ןיאש סואמ רבד והוליכאהש ךלמ ןבל לשמ" :ל"נה קוספה לע י"שר שרפמ
המ .'ה לש ויתווצמ םייקל םיבייוחמ ונא ולוכ םלועה לכב הרואכל :הנושאר הלאש .דומלת ךירצ הזה רבדהו ."הריבע ירבוע
?שדוקה ץראל שיש תדחוימה תונסחייה
םיניוצמ ויה ,ולגתש רחאל ףא" ורמאו ,ץראל ץוחב תווצמה םויק תגרד ודירוה ל"זח דציכ ,הרומח רתויו ,הינש הלאש
.(ירפס שרדמ םשב ,חי ,אי םירבד לע י"שר) "ורזחתשכ םישדח םכל ויהי אלש ידכ ,תוזוזמ ושעו ןיליפת וחינה ,תווצמב
רוג"ב) ראבמ ל"רהמ ,םנמאו .ךוניח םעטמ קר םיבייח ל"וחבו ,י"אב רקיעב 'ה תווצמב םיבייח ונאש איה םירבדה תועמשמו
תעב ונילע "םישדח ויהי אלש ידכ" םש ןהב וניוטצנ אלא .אתיירואדמ ןה תווצמה ל"וחב םגש (חי ,אי םירבד לע "הירא
תווצמה תיישע עדילו תונשל םדא לכ ביוחמ התע קר ,ץראב יולת תווצמה םויק רקיע יכ" א"רגה ראיב ךכו .הדיתעה הלואגה
.ןיבהל ונל םישק םירבדה ןיידעו ('ח םירבד ,"והילא תרדא") "ץראל אובישכ םתושעל ךרטצי רשא
תישילש הלאש
ךלהתה םוק" שיגדה רקיעב ,"רחבנה םע" ויאצאצמ תושעל וניבא םהרבאל חיטבה ה"בקה רשאכ יכ ,רואיב ךירצ דוע
ראשו תורשכ ,תבש לע םולכ ריכזה אלו .בקעיל ןכו קחציל ןכו (זי ,גי תישארב) "הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב
?המלו ?תווצמה
תיעיבר הלאש
הבוט ץרא לא ...ותולעהלו םירצמ דימ וליצהל דראו" ול חיטבה ,הנסב ונבר השמ לע עיפוה ה"בקה רשאכ ,השק דועו
רשאכ םגו !?תווצמה ראש לע המואמ ותא רבד אלו (ח ,ג תומש) "....ינענכה םוקמ לא שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו
ךאיצוהב ,ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו" רבדל ןמיס רותב קר תאז השע ,הזה רהה לע הרות םהל תתל דיתע 'הש ול רמא
הרואכל ?תואה איה המו רקיע אוה המ !ההמתא .(בי ,ג תומש) "הזה רהה לע םיהלאה תא ןודבעת ,םירצממ םעה תא
ירחא םהל םינתונ "תוא" הזיא ,דועו ?דבלב "תוא"ל קר ותוא ךפה המלו ?תווצמ ג"ירת תלבק תויהל ךירצ היה רקיעה
!ולוקב ועמשי תואה חכבש ידכ ,םתאיצי ינפל דוע םהל תתל םיכירצ תוא הרואכל .רבדמל וירחא וכליו השמל ותייציש
*
- הינשהו הנושארה הלאשה לע
לחנהב" קוספה לע .שדוקה ץראב ןמייקל ונל ונתינ תווצמה לכ רקיעש ורמואב (הכ ,חי ארקיו) ן"במר 'יפב ונל ןתינ רבסהה
ירוזיא לכ קליח ה"בקהש ל"זח ורמא (ח ,בל םירבד) "לארשי ינב רפסמל םימע תולובג בצי ,םדא ינב ודירפהב םיוג ןוילע
,טי/ד םירבד לע ארזע ןבא א"רב רכזוה ןכו ,ד"כ קרפ ,רזעילא 'רד יקרפ) וצראב םע לכ ,הלעמ יכאלמ םיעבשל ץראה
ןיצק םיכאלמה ןמ הילע ןתנ אל ,ומשל תדחוימ 'ה תלחנ איה בושייה תיעצמא לארשי ץרא לבא" :ן"במר ריבסמ .(זט/אל
,םכל רמואו' ביתכ ....תוירעה תשודקב וצראב בשויה םעה שדיק הנהו ...ומש דחימה ומעל התוא וליחנהב ,לשומו רטוש
(דכ ,כ ארקיו) 'םימעה ןמ םכתא יתלדבה רשא םכיהלא 'ה ינא שבדו בלח תבז ץרא התוא תשרל םתמדא תא ושרית םתא
םידחוימ היהנו םיהלאל ונל אוה היהיש ,ץראה תא ונל ותיתב םירש םהילע ןתנ רשא םימעה לכמ ונתוא לידבה יכ רמאי
.תרחבנה המואה איה התיה יזא תרחאה המוא וזיאל י"א תא קינעמ היה ה"בקה םאש ,םש וירבד לכ תיצמת .ל"כע "ומשל
,"םיהלאל יל 'ה היהו" :נק/א רהזב וללה םירבדל רוקמ יתאצמ ד"סבו) .ומשל דחוימה אוה אוה ,ךלמה לש ןיטלפב רגש ימ יכ
("ךיהלא" ץראה יאבל רמא דימת ונבר השמ המל :טע/ב רהוזב ןכו
תיעיברהו תישילשה הלאש לע
לולכ לכה יכ ,י"א ןמ ץוח תרחא החטבה םוש בקעילו קחציל ,םהרבאל חיטבה אל ה"בקה המל דאמ ןבומ ל"נה דוסיה י"ע
השמל רמא ה"בקה המל ןכ םג תאזב רבסומ ,תיעיברה הלאשלו .תווצמה לכ תא לבקמש אוה ,ץראה תא לבקמש ימ .הב
הפלח רבכש) האיציל תוא הזיא יניס רה דמעמ לש "תוא"ה ןיא ,ןכלו .אילת אהב אה יכ ,תווצמה לע אלו י"א תודוא הנסב
ינפלמ האב תואה וישכעו .תרחבנה ץראה תשורי ולבקי םהש ,דיתעב םהילע אבל תוא איה אלא ,("תוא"ה םויק ינפל התיהו
.דועי תלמסמ איהו ,הנתמה עוציב
.השודקה הרותב שרופמב טעמכ בותכ ירה ,ן"במר ונל ליחנהש הזה םוצעה דוסיה
.(ה/ד םירבד) "ץראה ברקב ןכ תושעל ...םיטפשמו םיקוח םכתא יתדמיל האר" - 1
.(די/ד םירבד) "התשרל המש םירבוע םתא רשא ץראב םתוא םכתושעל ,םיטפשמו םיקוח םכתא דמלל 'ה הוצ יתואו" - 2
.(א/ו םירבד) "התשרל םש םירבוע םתא רשא ץראב תושעל ...םכיהלא 'ה הוצ רשא םיטפשמהו םיקוחה הוצמה תאזו" - 3
.(א/בי םירבד) "התשרל ךל ךיתובא יהלא 'ה ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא םיטפשמהו םיקוחה הלא" - 4
.גי ףד ,ותמדקהב ןכו ,"ךל הדונ" תכרב ,ןוזמה תכרבל ושוריפ ,ןידמע י"רהמ רודיסב דוע וראבתנ םירבדהו
איהש ץרא םהל ןתנש הזב תומואה ןמ םתוא לידבהו ,יאדיחי םע ול רחבו ,דחא אוה 'ה ךיא ראבמ ,ינייפואה וקמועב ,ל"רהמ
ץרא תדחוימ ץרא תאז המלשה םהל ןתנש ,רתוי לארשי םילשהש המ" :בתכ דועו .(חל"פ ,"לארשי חצנ") םלועב תיאדיחי
י"ע אקוד ,רמולכ .(ולק ףד ,חי"פ ,הדובע ,"םלוע תוביתנ") "תומואה לכמ םילדבנ םה הזבו ,תוצראה לכמ תלדבנ ,השודק
םש שיש םוקמה ותוא (:דנ אמוי) םלועה תא אורבל ה"בקה ליחתה םשמש ץראה ,השודקל לגוסמה םוקמב םידמוע םהש
.תווצמו הרות םייקל חילצמ אוהו ול דחוימה ויפוא תא לבקמ לארשי הזב ,"םימשה רעש"
וניאו ...ץראל הצוחבמ רתוי שנעיי םש אטחי םא" :י"אל םילועה לע בתוכ (טנקת עטק) ץ"בשת ,גרבנטור ם"רהמ לש ודימלת
...'היבשוי תא ץראה איקתו' ימנ ןכו ,'היבשוי תלכוא ץרא' ונייהו ,ןיטלפל ץוח דרומל (ךלמ לש) ןיטלפב תוכלמב דרומה המוד
"יצרא תא ואמטתו ואובתו" םהילע ארוק ינא ,םש טטוקתהל םתוזחפבו שאר תולק הב גוהנל םיצורו םשל םיכלוהה םתואו
.ב"פ ,י"א ינינע ףוס ,184 ףד ,"םידרח רפס" ףוסב הזב םירבד תפסות ע"עו ל"כע
,תומואה ןיבל לארשי תא הלגה 'הו שדקמה תיב ןברוח ירחאש ,לארשי ינקז לש םתועט םיניבמ ונא ן"במרה לש רבסהה י"ע
דע .("ל"וחב תווצמ םייקנ אלש ןידב" גמת זמר היעשי ש"קלי ןכו ,.הק ןירדהנס) תווצמו הרות לוע םהילע ןיא רבכש ובשח
תוצראה תוחפשמכ םיוגכ היהנ' םירמוא םתא רשא .היהת אל ויה םכחור לע הלועהו" םהב רעג (דל-בל /כ) לאקזחיש
ןמ םכתא יתאצוהו .םכילע ךולמא הכופש המחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב אל םא םיהלא 'ה םואנ ינא יח .'ןבאו ץע תרשל
"םכמא תותירכ רפס הז-יא" השעמל לבא ,לארשי תא שרג "וליאכ" קר 'ה ,רמולכ ."...תוצראה ןמ םכתא יתצבקו םימעה
אוהש) ה"בקהו .ךכב הצור הלעב םא ,הלעבמ "תשרגתמ" איה אלא ,הלעב תא "שרגל" הלוכי השאה ןיא .(א ,נ היעשי)
םיזוחא ונא הדי לע רשא) י"אל רשק ונל שי ,ןכלו .לארשי תא שרגל םיכסי אל םלועמ ("םירישה ריש" ילשמ פ"ע ,לעבה
ןושחנ ברל תסחוימ איהו (:דמ) ארתב אבבב תופסותב תאבומה ארבס התוא ירבדכ .הב םירד ונא ןיאש תעב םג (ה"בקהב
.הב רקב אל םלועמ םא וליפאו "י"אב תומא 'ד ול ןיאש םדא ךל ןיא"ש ,ןואג
ל"זח ירבדכ ,םיימהב םייהנו ,ףוגה תותיחפ הזבש) תוירעה יאטחב םיתחשומה תא איקת י"א אקוד עודמ ןבומ וישכע
ףד תובא לע ןכו .הורעד רצי אוה רומח" :ה ז"ע לע "תודגא ישודיח" ,ל"רהמ האר) "המהב השעמ" השוע תוירעה קבדהש
,טל רעש ,"םייח ץע") "הריצי" תגרדב י"או "הישע" תגרדב ל"וחש ל"זיראה ירבדכ ,ז"הוע ימוחת לכמ תלדבנ איה י"א יכ .(:וכ
.('א שורד ףוס
אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל ,קחצי בר רמא" (תישארב תשרפל ןושארה רובידב) י"שר ירבד םיעדוי םלוכ :תפסות
וישעמ חכ' םושמ ?תיארבב חתפ םעט המו .לארשי הב ווטצנש הנושאר הוצמ איהש (ב"י תומש) "םכל הזה שדוחה"מ
,'םיוג 'ז תוצרא םתשבכש ,םתא םיטסל' לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש (איק םילהת) 'םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה
הלטנ ונוצרבו (הליחתב) םהל הנתנ ונוצרב .ויניעב רשי רשאל הנתנ אוהו הארב אוה ,ה"בקה לש ץראה לכ' ,םהל םירמוא
ר"בו ,א"י תישארב ,ןשי אמוחנתב םיעטק לש דחי הבכרה איהו ,זפק ,אב ש"קלי) ל"זח שרדמ פ"ע ל"כע "'ונל הנתנו םהמ
תא בותכל יד היה ?הרותה לש התישארב רבכ וז העידי ונל ןייצל המ םושמ ,לואשל שי ןיידע לבא ,דאמ הפי אוה ןויערה .(ג/א
?שדוקה ץראל םתסינכ ינפל ,םירבד רפסב םוקמ אוהש הזיאב תאזה העידיה
ןכלו ,תווצמה לכ בויח ונילע תולח י"אב ונתבישי תוכזבש (הכ ,חי ארקיו לע) ן"במר ירבד פ"ע הנוע ("הירא רוג") ל"רהמ
והזו ונלש איה ץראה יכ ,תווצמב םיביוחמ י"נב ונא המ םושמ ראבל םיכירצ ונל הרותה תריסמ לש הנושארה העיספב
.ונרובע הרותה ירבד ךשמהל ףקת טעמכ ןיא ,וז העידי ילב .ונתוא בייחמה
ךכ דימת וגהניו םיגהונו וגהנ םה םג ירהו "םתא םיטסל" תומואה תנעט ע"צ הנה יכ .ףסונ רבד רמוא ריממ םחורי 'ר לבא
אלא ?ואובמ דעו שמש חרזממ םלועה גהנמ אוהש רבדב ונילע וננולתי המו .הינש המוא ןמ חטש תשבוכ תחא המואש
המוד הז ןיא י"או לארשיל סחיבש דמלל הרותה האב הז לעו ."הושבכ םכתומכש םיטסל" ,גוהנ ךכש פ"עא תורמוא ע"הואש
ונילע ריכזהל וליפא רוסא תאזבו ,הצור אוהש ימל ץראה תא תתל ותוכמסו ותושרבו "םלועה לכ לעב" אוה ה"בקה יכ .ללכ
אוה קרו ,ןוברו ךלמ םלועל שיש םימסרפמ ונא הזב ,םייקוח -םילעבכ י"אב ונתזיחא ,הברדאו ."םיטסל" לש יאנג יוטיב םוש
לבת ,האולמ ץראה 'הל" הנומאב םוצע דוסי םיזירכמ ונא י"אב ונתזיחאב ,רמולכ ."רדס" יפלו יואר אוהש המ לכ עבוקה
יברו" :וירבד םכסמ אוהו .('ד ףד ,תישארב לע "הרות תעד") הלוכ הרותה לכל בא-ןינב איה תאזה הוצמה ןכלו ."הב יבשויו
תרמוא תאז ,ץראה שוביכ איה הלוכ הרותה לכ לש המשנה ,לארשי ץרא איה הלוכ הרותה לכ לש איגוסהש ונל ראבמ קחצי
ץרא ,הלוכ הרותה לכ לש תאז תילכתש ל"זח ונל םירמואש והז ..."'ה תלעפ ךתבשל ןוכמ" ,הניכשה תארשהל םוקמ תושעל
דוסיה תא חינמשכ דימ הנה תיב הנובב ומכו .הליחתמ איה םשמ ,"תישארב השעמ"ב הרותה תלחתהב דימ איה ,לארשי
.ל"כע "לארשי ץרא ונייהד ,'ה יניע לומ תילכתה התיה האירבה תלחתהב דימ ךכ ,ויניע דגנל תדמוע הנורחאה תילכתה רבכ
:תפסונ הרעה
תיעבט הניחבמ י"א חבשב םירבדמה תודוא םחורי 'ר רמאש הממ שא תובהל םיבצוח םירבד ןאכ איבהל ונא םיבייח
איה תילכת לכ ףוס ...םישדק שדוק איהש תויהל הכירצ י"אל וניסוחיו וניטבמ" :רמא ךכו .התשודק תניחבמ אל לבא תישונאו
המכח תילכת ...י"א תודוא קר רבדמ (םירבד) "הרות הנשמ" רפסו ,י"א לע תקסועו האלמ הלוכ הרותה לכ טעמכ ...י"א
'ה רבד יכ" (.טצ) ןירדהנסב ורמאו ...י"א איה אלה ןורחאה שוכמהו תיתמאה תומלשה ,י"א איה םיבוט םישעמו הבושת
.אבה םלועל קלח םהל ןיאש םה הזבמהו ללחמהו לזלזמה הנה ...אבה םלועל קלח ול ןיא ...םישדקה תא הזבמה ...הזב
חבשמה ףא ...םלועבש תומכחה לכ ומכ ויניעב הזש ,התובישח לכב הרותל השיג ול ןיא יכ ,םימשה ןמ הרות ןיאש רמואה
אלה ,המע גהנתמ אוה םנמא הככו ,םלועבש תוצרא ראש ומכ איה י"א יכ אוה רמוא ,שבדו בלח תבז ץרא איהש המב י"א
.(א"יר ףד ,הכרב תשרפ ,"הרות תעד") "שדוקה תא אוה הזבמ יכ אבה םלועל קלח םהל ןיאש םישנאה תניחבב אוה ו"ח
יבר אלה .ץראב ואצמה דצמ םיניד הברה וילע םילח יכ קפס ןיא יאדו ,י"אב שממ אצמנו רדה הנהו" :םחורי 'ר ףיסוה דועו
ןמ דחא תמאב הזו .הינבאמ רתוי וב השודק (שי) י"אמ שיאש ןכש לכמ ירה (.ביק תובותכ) וכעד יפיכ קשנמ הוה אבא
הרעה שי הלאה םירבדה לכמו .ןידירומ אלו שדוקב ןילעמש ינפמ ,הרות דומלל םא יכ ל"וחל י"אמ תאצל רוסאד םימעטה
לכמ .ץראל דובכ ולוכ תויהל בייח י"אמ שיא ןכלו .םוקמה לש וחבשב םירכזנ ונממש עדיל וילע ,ל"וחל י"אמ אבה יכ הבר
המכ ,ויכרד םיאנ המכ ,אצי ץראהמ יכ' וילע דיגיו ריכי ותוא האורה לכ .ץראל בוט םש תרכזמ תאצל ךירצ וישעמו ותגהנה
םיבוט רתוי ויהי אל וישעמו ויתוגהנה םא י"אמ שיא .'ראפתא ךב רשא לארשי ,ץראה תודלות הלא יכו ,וישעמ םה םינקותמ
קלח םהל ןיאש תותיכהמ אוהש 'םישדקה תא הזבמה' לש הניחב רבכ הזו ,ללחמ אוה י"א תא אלה הנה ,ל"וח ינב רשאמ
תעד") "הרותה תילכת 'ה תלחנ איה .אמלעב ץרא םתסכ ונל הוהתת אל י"א יכ רמשהלו קזחתהל םיכירצ .אבה םלועל
(גיר-ביר 'מע ,הכרב 'פ ,"הרות
(רהב תשרפ לש הנושאר החיש ןייע :הרעה)
*
תומ ירחא תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('ו רסח) םיחבוז - ה/זי
החיבז תעשב רסחנ םייח תוא 'ו תוא יכ ונייהו ,'ו רסח דימתו ,ך"נתב םימעפ רשע העיפומ וז הבית יכ "הכרבה לכיה" ריעה
(דיחי ןושל וליאכ ,הינש 'י רסח) םיריעשה - ז/חי
וליאכ ,םימדבו הארמבו המוקב ז"לז םיווש םיריעשה ינש ויהיש .בס אמוי פ"ע "הכרבה לכיה" ןכו (אנר ףד) חקורה ירבד ןייע
דבלב דחא םה
םכיהלא 'ה ינא םהילא תרמאו - ב/חי
"תוהלא"ב םימייתסמה הרותב םיקוספ םיעבש םנשיש ,(ה"פק ףד) ד/ו םירבד לע ,הרותה לע חקורב האבוהש תרוסמב
'םיהלא' חכב ריכה הערפ .עבטה תוחוכו תומוא םיעבש דגנ םה יכ תאז שרפל הארנו ."םכיהלא" וא "םיהלאל" ומכ
םהש םיסנב אלו ,עבטה לש טלושה חכב תוריכמ תומואה .(ב/ה תומש) ה"והי תואיצמ שיש שיחכה לבא (טל/אמ תישארב)
לש יוטיבה אב ךכ ,(ח ,זכ םירבד לע "םירוטה לעב") הרותה המגרתינ םהל ,םיוגה תונושל םיעבש שיש ומכ ןכלו .עבטל-לעמ
לארשי לש םדוס תולגל םימייאמ םינישלמהש האר ונבר השמ רשאכ .םיקוספה ףוסב םימעפ םיעבש הרותב "םיהלא" םש
"ןכ" לא ופרטצה (לארשי=) 'א יכ ל"רהמ שרפמו (י"שר ש"ייע די/ב תומש) "רבדה עדונ ןכא" רעטצה אוה ,ע"הואל
דמלל ונקוספב אבו .(טי"פ ,"'ה תורובג") לארשיב םידור םה דציכ ןבומ ,ורבחתנ רשאכו .(תומואה םיעבש אירטמיג=)
,ל"רהמ) םהמ הלעמל הלעמל ,סנ לש תוחוכב םילעופ ונא יכ ,ןענכ ץרא וא םירצמ ץרא ישעמ ירחא ררגהל ונל רוסאש
.(בכ ףד ד"ח "תודגא ישודיח"


web site created by Happy Web Design