English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 רהב תשרפ
רהב תשרפ

"לארשי ץרא" הל םיארוקו ,יש תחנמ


ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" :דחוימ אוה הטימש-תווצמב 'ה רובד לש ןונגסה
בוש ,לבוי לש ןידל ךישממ רשאכו ?"םכל ןתונ ינא רשא" ףיסוהל ךרוצ היה עודמ .(ב ,הכ) "'הל תבש ץראה התבשו ,םכל
,לארשיל ה"בקה רמא" :(.טל ןירדהנס) וריבסהו ,ךכ לע ודמע ל"זח ."ץראה יל יכ ,תותימצל רכמית אל ץראהו" שגדומ
,ו-ד /ד לאקזחי לע י"שרב אוה ןכ) .י"אמ ולג ,ךכ לע ורבע רשאכו ."איה ילש ץראהש ועדתש ידכ ,עבש וטימשהו שש וערז
(ה ,תובא - "םלועל אב תולג" שרופמו
?תולג לש ףיקתו יללכ הכ שנועב תיעיבש לש וז הוצמ רדעה לע ושנעיש תדחוימה ארמוחה איה המ (א) :ןיבהל ךירצו
התיה הנשמה תינשנש ינפל ינש תיב ימיב רבכ ירהש ,ןנברדמ איה הוצמה רשאכ םג אוה שנועהש םירבדה תועמשמו)
(ןנברדמ קר הוצמה
?אקוד לארשי ץרא לש תוידוחיה המ .(א ,דכ םילהת) "הב יבשויו לבת (םלועה -רודכ לכ) האולמו ץראה 'הל" ירה (ב)
?ודדניש םוקמ לכב ןלוכ תווצמה לכב םתוא בייחל אל עודמ ,"שודק יוגו םינהכ תכלממ" םמורל הנווכ שיש תויה
- הנושארה הלאשל הבושת
ןמ תוענמיהה י"ע ;'הל ותעינכ תא תבשב אטבמ יטרפה םדאהש ומכש ראבמ (ומת ףד - ד ,הכ ארקיו) שריה ר"שר
םדאה ."תבש" תארקנ איה םג רשא תיעיבשה הנשב ןכ ומכ ;ה"בקהב תטלחומ תולת ומצעב ריכמ אוה תוישונא תוכאלמ
אוהש הלולצו הרורב -העדל רזוח אוהו ,רשוע גישהל ותונתפאש רצוע אוה ,ןוה רוגאל תלהובמה ותפידר ןמ זא קסופ
שוכר" תועקרקה ןיא .עוגרמו ןויווש תנש ,הדורו שגונ ילב הולשו טקש תנש .ה"בקה לש ונחלוש לע חרוא קר לכה-ךסב
לע רמוש םדאה תלוזה םע הווחאו ,האנשו האנק לע תורבגתהה י"ע ."הרוחסל אלו ,הלכאל" אוה לדגש המ םגו "יטרפ
.הבוט-ןיע רבכ שי יכ תופורתל ךרוצ ךכ לכ ןיא ןכלו ."האנק תומצע בקרו" תולחמ ינימ לכמ לוצינ אוהו ימינפ ישפנ ןוזיא
."האופרל אלו אמגולמל אלו ,הלכאל"
-םע לש טעומב-תוקפתסהה ןינעב (.במק ףדב ונתשרפב) "שמשו רואמ" ןכו (.ומ ףד חלש 'פ) "קחצי תדיקע" רפסב ע"ע)
,םירע לש רתי-סולכא לע תולטומה תולבגהה לע בתכ (ה"סת ףד - דל ,בכ ,ארקיו לע) ר"שרו .תויקנב םיסנרפתמה ,יאלקח
אל רשאכו ."םיכרכ יבשויכ יננידת לא" :(:אכ) ןיבוריע לע ססובמ הז לכו .ןילופורטמו םיכרכה םוצמצל הרותה תנווכ יכ
ןיכילומ וב ,ךליל הצור םדאהש ךרדבש ."הדמ דגנכ הדמ" ונצראמ וניתובא ושרוג ,וז תינחור הכרב לבקל םיואר ויה
ךותיהה-רוכל םש וכליו לארשי ינב ולגי יזא ,ע"הוא גהנמכו ישיא-םודיק ןעמל םיכוכיחו המוהמ ייח םיצור םא .ותוא
ןנבר ןוקתד לכ" ירה ,ןנברדמ איה הוצמהש פ"עאו .גייתסהל םיכירצ הממ םתוינוציק תוילילשמ ודמלי ןעמל ,ףוריצהו
,הנוי ונבר) םהירבד לע רבועה תרמוח לע םירבד ע"עו .הז ללגב רומח אהי שנועה םגו ,(:ל םיחספ) "ןוקת אתיירואד ןיעכ
.(ה/ג ,"הבושת ירעש"
- הינשה הלאשל הבושת
ןכלו .(בי ,אי םירבד) "...הב ךיהלא 'ה יניע ,דימת התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא" .תיטרפה החגשהה ץרא איה י"א
לארשי םע ,רמולכ ."םימ התשת םימשה רטמל אלא ...(םידי -בחר רהנב תעפושמה) םירצמ ץראכ אל" הז ינפל בותכ
םויו םוי לכב וינפל ןנחתמ ותוארל הצור ויבאש ביבח-ןב ותוא ומכ ,הכרב-ימשג גישהל ידכב תוצמאתהו תוליפתל ךרטצי
דימתמו רישי רשק ונשי .(םויו םוי לכ ותוא תוארל אל ידכ הנשב םעפ יללכ קנעמ ול םינתונש ,ביבח ונניאש ןבה תמועל=)
דח") הרותה תנבה ןינעב םג ויתותוא ןתונ הז רבד .(הכ ,חי ארקיו לע ן"במר) י"אב קרו ךא והז לבא וארובל-ארבנה ןיב
הז םולש ןיא אבלו אצוילו" (.הפ מ"ב) ילבב דומלת חוכשל ידכ םצ אריז יבר ןכלו ,.הע תובותכ- "והיינימ ירתכ ןנימ
ריואה יכ (.דכ ןירדהנס לע ,"תודגא ישודח") רואיב ךכ לע ביחרה ל"רהמ (.י"שר ש"ייע .י הגיגח) ס"של ס"שמ אצויה
.(םיכחמ י"אד אריוא :חנק ב"ב) היבשותל םיגשומ-תולילצו תעדה-בושי םרוגו ,גזוממ י"אב
לש ופוגב היולת הרואכל איהש ,הלימ תווצמ לע 'ה לש יוויצב זמרנ 'ה רוא תגשהל י"אב תואצמיהה לש הז רישי רשק
םלוע תזוחאל ןענכ ץרא לכ תא...ךירחא ךערזלו ךל יתתנו ...ךניבו יניב יתירב תא יתומיקהו" .ץראו המדאב אלו םדא
תוכייש המ ,הימתמה הלאשה לע .(י-ז /זי תישארב) "רכז לכ םכל לומה...רומשת יתירב תא התאו .םיהלאל םכל יתייהו
ומכ ץראל ץוחב רדה יכ םיהלאל םכל היהא םשו ,םיהלאל ךל תויהל ?תירבה איה המו" :י"שר הנוע ,ןאכל י"א רוכזיא
שדוק תירב תוא םישגהל ולכוי י"אל הסינכה ירחא קר .אילת אהב אה ,תרמוא תאז (:יק תובותכ) "הולא ול ןיאש
.י"אל םתסינכב לגלגב םתוא למ עשוהי ןכלו .םרשבב
ףוגב=) "ךיהלא 'ה" ץראה-יאב לש רוד ותואל וירבד לכ חסנמ ונבר השמ עודמ (:טע/ב) רהוזה לש אלפנה ץוריתה והזו
םה לארשי ינב ראש קרו ,ל"וחב וייח תא רומגל השמ לע רזגנ ירה יכ .(םיברב ןושאר ףוג=) "וניהלא" רמוא אלו (ינש
:(םיקוספ המכו המכ םש רהוזה איבמו) םהל רמול יואר ןכלו ."הולא םהל שי" ובשחנש םה .י"אל ,ןוילע-ינכשמל ועיגיש
.הביח ןושל ,"ךיהלא 'ה"
ץראה שוביכ ירהש .ןווכמ רדסה ןיא הרואכל" ,ןוזמה-תכרבבש "ךל הדונ" תכרבל ורואיבב השקה ןידמע בקעי יבר
וניתובאל תלחנהש לע (1) ...ךל הדונ" םירמוא ונאש המל דוגינב הזו) ףוסבל י"א ריכזהל ול היהו .הרותה תביתכל רחואמ
תניחבב המדק ץראה תלחנ לבא :הבושתהו .("ונתדמלש ךתרות לעו (3) ונרשבב תמתחש ךתירב לעו (2)...הדמח ץרא
תאיצי רקיע לכ ,הזלו .ותוהולא תלבקב יאנת איה ץראה תלחנ יכ (גי ףד ,ורודיסל המדקהב ראובמ ןינעהו) ,תילכתה
םירצמב םתוא חינמ היהו ,םאיצוהל ךרוצ היה אל ,ןכ אל םאו .םיהולאל והולבקיו ץראה ושריי ןעמל התיה םירצמ
.ל"כע "דאמ רורב הזו ,(הרותה תא םש ומייקיו) ותוהלא םש ולבקיו
םע אוה לבא יתד אוהש םדא י"ע ןמויקל ,קימעמ הרות-ןב י"ע תווצמ םויק ןיב ,תויונמדזה המכו המכב ונרמא רבכ
םויקב השדח חור ךכב ךסונ אוה ,"המ םושמ" עדויו ןינעה שרוש ןיבמש ימ .ימוהת אוה לדבהה ,המכח-ללושמ -ץראה
ןתנש דסחה לדוג המ ןיבמ אוה ,ליעל רמאנה לש ןכותב בטיה ןנובתמש ימ ."ןאכל ואב תושדח םינפ" שממ הנהו ,הוצמה
דאמל דע המוצע איה ףאו=) ןיריעזבש ריעז וליפא ,שדוקה חור ןינע לכו הניכש-תגשה לכ ירהו .לארשי ץרא תנתמב 'ה ונל
."ץראה יל יכ" .ונתמדא לע ונבשויב קר יולת הז לכ ,(םיטועפה ז"הוע יסכנ ראש לכ לומל
לא יתאב יכ...םויה יתדגה" :םירוכב-תווצמב ץראה-ירפ תאבהב הידוהה לש שבד-םעונ -ףוצ אלמ-הפב םועטל לכונ וישכע
:ל"זח םשב י"שר םש בתכו .(ג ,כ םירבד) "'וכו יבא דבוא ימרא תרמאו תינעו ...ונל תתל וניתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה
'ה ןתמ לע זלעו שש םדאהו י"א םהב החבתשנש םינימ 'ז ,תונליאה לובי לע רבודמש םירבדה טשפ ."הבוט יופכ ךניאש"
ומכ תוריפה לע אלו ,לארשי ץרא לע אקוד 'הל הזב הדומ םדאהש ןייצמו (םש ,"הירא רוג") ל"רהמ אב .ול ביחרהש
םיאור םלוכ ירהו ."ץראה לא יתאב יכ" םילמה תא רמול ףיסומ םדאהש ,ארקמהמ עדונ הזו !אנימא הוהב ונבשחש
לע 'הל תודוהל אב אוהש אלא !םילטב םירוביד רבדל רוסא דימת ירהו ?ךכ לע רבדיש םעט המו ,י"אב וישכע דמוע אוהש
הברה םימעפ ונרבד רבכ .תוריפה לע אלו ,"הבוט יופכ ךניאש" :ל"זח ובתכ (!) הז לעו .שדוקה ץראב רודל הכז אוהש ךכ
.'וכו רבדמה רודו ,הגלפה רודו ("ידמע תתנ רשא השאה") ןושארה םדא הסנתנ הב ,תודמה לכ שאר איה וז הדמש
.(י ,ל ילשמ לע) "אצמנב ןיא והומכש לווע שיא אוה (הבוט יופכ)" בתכ א"רגהו
'ה ךאיבי יכ היהו" קוספ לע ל"זח ונוריהזה אלא .םויה בוש תאז ריכזהל עודמו רבעב תאז לכ ונרכה רבכ ירהו ,ורמאת
יהת לאו ,םויב וב ךל הנתנ וליאכ ךיניעב אהת" :(אתליכמ םשב י"שריפ) .(אי ,גי תומש) "ךל הנתנו ...ינענכה ץרא לא
תווצמ לש דומילה והזו .הנושארל הז רקי-ןתמ ונלבק הזה םויה יכ שיגרהל בויח שי ,רמולכ ."תובא תשוריכ ךיניעב
.לארשי ללכ תודחא ךותל ללכהל ,ונבש תויטרפ ןמ תאצל .תיעיבש
(ירחא תשרפ לש הינש החיש ע"ע :הרעה)
(2) רהב תשרפ

"'הל תבש ץראה התבשו"

לצא הטימש ןינע המ" םינהכ-תרותב ולאש ל"זח ."רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו" :הרותב הליחתמ הטימש תשרפ
תנשמ" ןמרביל ףסוי ברה לש אלפנה ורפסב .וגב םירבד דוע שיו הרותל םינפ םיעבש לבא .ונע םהש המ ש"ייע "?יניס רה
רה דמעמל וז הוצמ לש שקיהה םיקידצמה םיינויער םיקומינ העבש ('ט ףדב) איבמ ,תיעיבש תכסמ לע (םיכרכ 4) "ףסוי
.ךפונ תפסותבו ,םהמ תצקמ קר ןאכ איבנ .יניס
וא לוקשל רוסיא ללוכ הזו) תוריפה תריכמב רחסמב קוסעל רוסיא שי ,רמולכ .'הב ןוחטבה תדמ םדאל הנקמ וז הוצמ
םדאל םינקמ ולא םירוסיא .(הדשה תיחל הלכש ןמז=) רועיבה ןמז רחא דע לוביהמ רוגאל רוסיא שיו ,(תוריפה דודמל
השעממ האריש..." (חכש הוצמ) "ךוניחה רפס" ןושל וזו .וז המדא לע יערא רייד קר לכה ךסב אוה םגש העידיה תא
ןינעב קוספב שרופמ הז ירהו .ל"כע "לכה ןודא תושרב לכה קר ,ותושרב דחוימ רבד ןיא וליאכ וז הנש ןינע לכב םדאה
,הכ) "ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ,ץראה יל יכ ,תותימצל רכמת אל ץראהו" :םימדוקה םהירכומל תועקרקה תרזחה
(תושעל) לידגה ודי םצועבו וחכב יכ םדאה המדי לאו ,ץראה 'הל יכ תורוהל ,הטימשה םעט" :"רפוס בתכ" בתוכ ךכ .(גכ
הרמא ןכל .דימת ןגמל ול היהי ןוחטבה יכ ,הרותב קוסעי ז"יעו ...הרותה לכל דוסי אוה 'הב ןוחטבה תדמ הנהו ...ץראב
ידכ ,עבש וטימשהו שש וערז" :ל"זח יפב שרופמ הז ירהו ."יניסב הרמאנש הרותה לכל דוסי איה יכ ,יניס רהב ת"ישה
.(.טל ןירדהנס) "איה ילש ץראהש ועדתש
,ומצע ולש 'ותלוכי-לכ'ב ןימאהל ליחתמ אוה םיסכנ רוגאל חילצמ אוה רשאכש איה םדאה לש תושקה תויעבה ןמ
ןצמקה תודוא (וס הוצמ) "ךוניחה רפס"ב רתויב ףירח יוטיב ונאצמ .ולש םימשה תארי תשלחנ דימו ,תישיאה ותחלצהב
בורקש דע ץקושמו חלאנו בעתנו סאמנו קחורמ (הזה) םדאהש" :ל"זח ורמא .לארשי ינבמ ויחאל ףסכ תוולהל ןאממה
לפנ טעמכ (.י) ארתב אבבב הנהו ?ול ןיינמ וז ע"צו ."וז הוצממ ודי ךשומו ול שי םא ,הרז הדובע סואימכ וסואימ תויהל
יללחמל יוארה שנועב שנענ טעמכ ךיא ,תימיימשה הרעגה ןמ םא יכ תינפוגה הנכסה ןמ אל להבנ אוהו םלוס ןמ אפפ בר
יכ ,הקדצ הניא האוולה תוצמש ןועטלו תוחדל ןיאו ."ותסנרפ אלו ךדיל אב ינע אמש" ,אייח ול הנעו !ז"ע ידבועו תותבש
.ינעל האוולה ןתונה לש וז איה הקדצ ינתונ לש רתויב הלודגה הלעמהש (ז/י םיינע תונתמ 'לה) ם"במרהמ םיעדוי ונא
ענמהל אל וניוטצנ ףאו (ןיד תיבל ורסמנ כ"אא) םיוולמל םיוול לש ףסכ-תובוח לכ םילטבתמ תיעיבשה הנשב ןכלו
רבד היהי ןפ ךל רמשה" .האולהה םולשת תבוח טימשת תיעיבשה ירה טעמ דועש שארמ ונתעידי ינפמ םירחאל תוולהלמ
ךב היהו 'ה לא ךילע ארקו ,ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו 'הטימשה תנש עבשה תנש הברק' רמאל לעילב ךבבל םע
הזה רבדה ללגב יכ (ול הוולתש ףסכה םוכס ותוא דיספהל דמוע התאש פ"עא) ול ךתתב ךבבל ערי אלו ,ול ןתת ןותנ .אטח
ריסחהל ודיבש עדויו ,'ה לע ובהי לכ ךילשמה םדא קר .(י-ט /וט םירבד) "ךדי חלשמ לכבו ךישעמ לכב ךיהלא 'ה ךכרבי
םדאה ייחל דימתמו לודג ךוניח הזב שיו .ותושרל םידמועה םיפסכה תאנהב םירחא ףתשל לוכיש הז אוה ,ול ףיסוהל וא
.תיעיבשה ירחאו ינפל ,ויתונש ראש לכב תומדא ילע
םדאה תבשחמ ףוסל הרות הדרי" :ם"במרה ןושל ךכ ,שמוח םולשת ףיסומ אוהו שדקהה-ירבזג דימ וישדק הדופה ןינעב
,םחינו וב רזחש רשפא ,שידקהו רדנש פ"עאו ,ונוממ לע סוחלו וניינק תוברהל הטונ םדא לש עבטש ,ערה ורצי תצקו
.ויתועד ןקתלו ורצי תא ףוכל ידכ םירבדה ולא לכו ...'שמוח ףיסוי ,ומצעל הדפ םא' הרות הרמא .ויוושמ תוחפב הדפיו
.(הרומת 'לה ףוס) "םישעמה תא רשיילו תועדה ןקתל הצעה-לודגמ קוחרמ תוצע אלא ןניא הרותה יניד בורו
תורשעמה תניתנמ הרותב אבש המ לכ" :ם"במרה ןושלכ .ונוממב ןרתוו תויהל םדאל ול ריכזהל תווצמ הברה עבק 'ה
קחרתנש ידכ תונרזפל בורק הז לכ ,ורוסחמ יד הקדצהו ,לבויהו הטימשה ןידו תוללועהו טרפהו האפהו החכשהו טקלהו
.('םיקרפ הנומש' ןמ יעיבר קרפ) "תובידנה תדמ ונב קזחתתש ידכ תונרזפה לובגל ברקתנו ,לודג קחרמ תויליכה לובגמ
תמחמ םיבר םירוסיא תושעל בורקו (:זיק תבש) "ונוממ לע לוהב םדא" יכ םיריכזמ הברה ךכ לכל קוקז םדאהש ןינעה
יתלשממה קחהש הממ המגוד חקנ ךיא (בכק ףד ,"הרותבש רואמה"ב) אריפש יבצ םולש ברה בתכ הפי המכ .תאז הואת
יכה ואלב ירהו .תוירגיסה ןושיעב הנכס שיש העידומה העדומ הסיפח לכ לע םסרפל תוירגיסה רוצייל תורבחה תא בייחמ
םיבאכה תודוא עדוי ןשעמה םדא לכ םגו .ןושיעה דגנ םיריהזמה תונותעב ןכו תרושקתה ילכ לכב הלומעתה הבר
תעב ותחפשמ ינבל םרגהל לולע לבס המכ עדוי אוהו ,ןושיעה ללגב ו"ח אובל הלולעה תראממ הלחמב םיכורכה םירוסיהו
חכ ול ןיא ,"לבוי חבטל ןאצכו" וילע טלתשמ הואתה חכ יכ ,םיבר םיריכזמל ןיידע קוקז םדאה כ"פעאו .הלחמב לופיטה
תעב האריש ,הספוק לכ לע העדומב בוש עידוהל ורזג ןכלו .ןשעל ךישממ אוהו ולכש לע טלתשמ ופוג ,ורצי דגנ דומעל
תולועפ םיכירצ ,שוכרהו ןוממה תואת ןינעב ןכ .ורצי לע רבגתי אמש ,ילואו יאה ילוכ .הסיפחהמ ןפולצה ףלקמ אוהש
"תואבצ 'ה םואנ בהזה ילו ףסכה יל" זירכמ 'ה יכ ,שוגיל אלו תובוחה לע רתוול וניוטצנ תיעיבשב ןכל .תונווגמו תובר
.(ח ,ב יגח)
דורי בצמ והז .(:ול ןיטיג) לארשי ינב םהיחאל תואוולה תתלמ םיטמתשמ ישניאד אבורש האר יכ לובזורפ ןקת ללה םנמא
ןיד םייקל רוזחל לכונ יוארכ ךנחתנ רשאכ דיתעבש םיווקמ ונא .תכנחמה הרותה הנווכ תאזל אלו ,לארשי םע לש
יאנפה תא לצני רוביצה םא ןכש לכ .'הב ןוחטבב קזחתנ רשאכ (ליעל 'רפוס בתכ' ירבדב רומאכ) אובי הזו .אתיירואד
- ''הל תבש'" :('ב קוספ) 'ונרופס'ה ירבדכ ,תוינרותה םהיתועידי תא םילשהלו תושרדמ יתבב דימתהל ידכ איהה הנשב
ונתנ אל" :(ג/וט תבש) ימלשוריב שרופמכו ."תישארב תבשב ןוויכש ומכ ת"ישה תדובעל תנכומ איהה הנשה לכ היהתש
העירז לוטיב םהל ןיאו תואלקחב קסוע וניא רוביצה בורש הזה ןמזב םג ןכלו) ."הרותב וקסעיש ידכ אלא לארשיל תותבש
םירבד לע ארזע ןבא א"רב רכזנכ ,שרדמה תיבב דומלל אובלו םתכאלממ ונפתיש הכירדמ הוצמה קמוע לבא ,הריצקו
.(בי-י ,אל)
לכונ אל ,תימואלה ונתלכלכ בצמ יפלש םינעוט תיעיבשה תרימש בויח עיקפהל ידכ 'הריכמה רתיה' דעב וננמזב םידדצמה
םא ,תונושה תונידמה ןיב הפירחו השק תורחתה הנשיש ןויכמ .ונצרא ילובי רובע םיימואלניב םיקווש םע רשק לע רתוול
.ונלש תורחתמ-תונידמל וכלי םהו ואובי םינשל םג םתוא דיספנש תויהל לולע ,םיל-רבעמ וניתוחוקל ןמ קתנינ הנש ךשמל
ץיחלמ בושיה ללכ לש הבורמה-דספהה ,םימולשתה ןזאמו ימואלניבה רחסב היולתו ההובג ונייח תמרש ינרדומה ןדיעב
.תוינחורב לודג דספה ןכ םג ןאכ שי תינויער הניחבמ לבא .םינושארהמ טועימ לש םתעד לע הזב ךומסל ונתוא
הב ןיא ז"כבו ,"הב לכ רסחת אל" לארשי ץרא ךיא הלאשה לע הנוע (ומ ףד ,רבדמב) "קחצי תדיקע"ש רבדה ןיינעמ
תורוחס וב תושעל בר עפשב אל ,םתויח ידכל םקופיס יד 'וכו הרועשו הטח' הב שי ,הנוע אוה ,אלא ?ףסכו בהז תורכמ
םיחודה ,(תורתומה=) תונורתיה לא עיגהל אל לבא (דבלב) תונכסמה קלסל התיה תימצעה הנווכהש .םהיקסעב דרטהלו
.םייעבטו םיאירב םייחל אלא ,רשועל ונתפיאש ןיא - תרמוא תאז .ל"כע "תיהולאה האריהו הרותה ןמ הילעב
אלש םדאה הארי ןכל" :ונתשרפ ףוסב בתוכה ,"שמשו רואמ"ה לעב םידיסחה לודג לצא כ"ג ונאצמ וזכ הבשחמ-ךלה
ונפג תחת שיא ובשיש תנמ לע אלא לארשיל םהל הנתינ אל י"א לש המצע לכו ...ותסנרפ ידכמ רתוי איטמקרפב תוברהל
(ףסכה) רתומבו .(רשעתהל ידכב אל לבא=) הסנרפה ךרוצ יפכ אלא הרוחסב וברי אלו ,תויקנב וסנרפתיו ותנאת תחתו
םיברמ ויהש י"ע ףא .םילוג ויה אל ,הרוחסב תוברהל אלש וז ךרדב םיזחוא ויה םאו .הקדצבו םידסח תולימגב וקסעי
.ל"כע "םתוא ץראה האיקה ןכל ,םהישעמ ודמלו םיוגב וברעתנ ,איטמקרפ רחא ל"וחל םיעסונ ויהו ,םוקמ לכב הרוחסב
םילוכי ונייה ,תועינצ ייחב םיקפתסמ ונייהו וניניעל םיסקמ היה אל תורתומה רדה לש ינוציחה קרבה םא ,תורחא םילמב
םוש ילב הטושפכ הטימש תווצמ םייקל םילוכי ונייה םגו ,ע"הוא לש הקיזמו הללוזה העפשהה ילב ונצראב תויחל
בא תיב לכל םויו םוי לכ תודועס 'ג םיקלחמ ונייה (ב,ח תיעיבש לע אתפסותב אבומה) "ןיד תיב רצוא" רודיס י"ע .המרעה
ויה אלו ,תישרושהו תירוקמה םתוקדצל םירזוח ויה לארשי םע וליא .ץראה לוביב םיפתוש ונלוכ ונייהו ,לארשיב
ןיחיפס רוסיא לטבמ ןירדהנסה היה יזא ,תומדאה תעירז תדובע לע יופיחכ "ולדג ןיחיפס" רמול תואמר לע םידושח
.("שיא ןוזח"ה ירבדכ ,תיששה הנשה ףוסב ערזנש הממ תויחל ונלוכיש ןכש לכ) המדאה ירפמ ןיחיפס םג לוכאל ונלוכיו
לכ סנרפל ונלוכי וז הרוצבו .יערא גגל תחתמ דחוימבו ,ריואב םיולתה םישגמ יבג לע לדגל הקינכטה השדחתנ וננמזבו
.טי םיחבז ןייע) ונתוינוילעב םיריכמ ויה םיוגה םגש דע התואנ תירסומ הגרדמב ונייה םאש אטישפו .שדוקה ץרא יבשות
.(:הל תוכרב ןייע) "םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ואבו" לש ןוזחה ונב םייקתמ היה ("שודק יוגו םינהכ תכלממ"
תיב תודועסל ךלהש אריז בר ירבדכו .ונתוא סנרפל וכזיש המב םדובכב תפסות ךכב םיאור ויה ע"הוא ,תרמוא תאז
םילבקמה םה םה רמולכ ,(.חכ הליגמ) "יב ירקייתמד ירוקייתא" יכ ,"היחי תונתמ אנוש"ל ששח אלו ןמזוהשכ אישנה
תלדגה דגנ תויהל ךירצ ונלש ןוויכה ,יזאו .םהמ ונלבק ונא וליאכ בשחנ אל הזו ,םהידי לע ןוזינש הזב ונתאמ הבטה
רמאנ ונרוביצל םג אלא םידיחיל קר אל .ונארוב תדובעל ונכוניחב תובגשנו תויאליע תורטמ ונל שי יכ ,ימואלניבה רחסמה
(ד ,תובא) "הרותב קוסעו קסעב טעממ יוה"
תוכלהה םידמול רשאכ לבא .ליעל ונייוצש םייללכה םיווקה םתוא יפל ץראה תבש תוצמ םייקל וניכז אל התע תעל םנמא
,ךכב םייקתמ ינחורה ןוקיתה יכ יאדו ,ןמושייל אובנש רשואה תפוקתל םיפצמ רשאכ ,םמויקל םיעגעגתמו תיעיבש לש
אלא ללפתהל ולכוי אל רשאכ םג יכ ,השעמל הבשחמ ףרצמ ה"בקהש (טסק 'מע ,"השמ םירי" תורגא) ל"חמר ירבדכ
.הטושפכ וז הביבח הוצמ םייקל לכונש םימי ואובי דוע .שממ םינקתנ םירבדה ,'הל וקעצי םבילב(3) רהב תשרפ

הטימש תווצמ לש תועמשמ

תלאש י"שר איבמ .(הטימש ינינעמ המכ תטרפמ כ"חאו) "רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו" קוספב הליחתמ ונתשרפ
,יניסמ היקודקדו היתוללכ ורמאנ הטימש המ אלא !יניסמ ורמאנ תווצמה לכ ירהו ?יניס רה לצא הטימש ןינע המ" :ל"זח
?תאז תמיוסמ הוצמ י"ע אקוד הז יתנומא-חקל דמלל עודמ - ע"צ אפוג הזבו ."יניסמ ןהיקודקדו ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא
תפסונ היאר .תווצמה ראש לכל לעמ ,תיעיבש תווצמ לש התויזכרמ ללגב רמול רשפא ,רתא-לע י"שר לש וצוריתמ ץוח
.ןינעה לדוג תעדל לכונ ,שנועה לדוג יפל .םלועל האב תולג ,וז הוצמ לוטיב ןוועבש ל"זח ונודמילש ,התובישחל
זכרתנ םויה .תאז ונתווצמל ,וילע הבוטה תואיקבה דיכ םיבורמ םימעט איבמ (ןמרביל י"ר) "ףסוי תנשמ" רפס תליחתב
תבש גשומבש ומכ .הילע םיבשותו םירג קר ונאו ,ץראו םימש ארב ה"בקהש תינויחה הנומאה :תישאר .םהמ השולשב
ףד תומש ,שריה ר"שר ןייע) אמלעב סיראכ ונניד אלא ,תומדא -ילע תונוביר םוש ונל ןיאש םידמל ונא עובשו עובש לכב
תווצמבש ומכו .(גכ ,הכ ארקיו) "ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ,ץראה יל יכ" תיעיבשה הנשב ךכ .(ןנובתנ םא ה"ד וסת
לע ארזע ןבא א"ר) הוצמה לש התוירקיע דבאמ ,ימינפה ןכותל ובל םש אלו ,םיישעמה םיקוחה םייקמה ,עובש לכ תבש
רשק הרותה הרשק םניחל אלו .הטימש תווצמ ןינעב ךכ ,(וט ףד ,"'ה ידבועל קיפסמה" ,ם"במרה ןב א"ר ןכו א/כ תומש
...תבש ץראה התבשו" :תיעיבש ןינעב םימעפ 'ז "תבש" שרשה הריכזמ (ו-ב /הכ) הרותהש י"ע .וללה תווצמה 'ב ןיב
קפס ןיא ."הלכאל םכל ץראה תבש התיהו .ץראל היהי ןותבש תנש ...'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו
םדאה .דבלב הלאשהב ואב ותואיצמו וייחש תיסיסבה הנבהה רסוח ללגב םהב לשכנ םדאהש םיאטחה םה םיבר יכ
גהונו "ומוקמ תא ריכמ"ש םדאה ירשאו ."תולעב" תויוכז םוש ול ןיאו ארבנ-ריצי לכה ךסב אוהש ותעד חיסה
שי ,םלועה תאירב לע דמלל=) תבש ןינעב עובש לכ תוננובתהה תבוח יהוז .תיתמאה ותגרד יפל ,קופיאו תומצמטצהב
.הטימש לש וז תילארשי-ללכ הווצמ ןינעב ןידה אוהו .תמא לש תעדל רזוח םדאה תבש תווצמ י"ע ירה .(ןיאמ
וירבד "רוא להי" שרפמו ."תבשה ןכ םג ,הנשה לכ :ודמלי ןעמל" :(בי-י /אל םירבד) ארזע-ןבא א"ר י"ע ונל עדונ ינש םעט
ןמ "תוינקסע םידי" קותינ י"ע ,רמולכ ."םינשה ראשמ תבש לכ ןכו ,הטימשה תנש לכ ודמלי" ("הדוהי יקקוחמ" שמוחב)
םיסנרפתמ םניאש ולאל םג ,וננמזל הכלשה ןאכ שי .'ה תרותב תוגהל םיאתמ יאנפ םדאל היהי ,םדאה תסנרפב תוליעפה
.תינחורה ותוננערלו ורוקמל בושי םדאה םגש אוה "ץראה תבש" .תוירמוחב קוסיעה ןמ תופרהל ,תיאלקח הדובעמ
ךמע ינויבא ולכאו" ש"מכ םלוכ םדא ינבל הבחרהו םדא ינב לע הלמחל" :(טל/ג נ"ומ) ם"במרהמ ונעמש ישילש םעט
לעב לכ טומש ,הטימשה רבד הזו" הרמואב הז קומינ הביחרה הרותה ,קפס ילב .(אי ,גכ תומש) "הדשה תיח לכאת םרתיו
ינבל שיש בוקע -בל העדי הרותה ,תאזמ הרתי .ףסכ-תובוח לכ לוטיב רמולכ ,(ב ,וט םירבד) "והערב השי רשא ודי השמ
תנשל םיברקתמ םימיה רשאכ דחוימב ,לארשי ינב םהיחאל תואוולה תתלמ ענמיהל םה םילולע וז הוצמ ללגבש ,םדא
היהו 'ה לא ךילע ארקו ,ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו ...רמאל לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה" הטימשה
עיגמו ,ז"ע ומכ השק אטחל תבשחנ האוולה ול תתלמ תוענמיההש "לעילב" תלממ (.י) ב"בב וניארו (ט ,וט) "אטח ךב
םדאהש ורמא ל"זח" :(ו"ס הוצמ) ךוניחה-רפס לש ונושל ונתוא האילפמ .הזב לשכנ םא ז"עעכ תלוונמ התימ םדאל
לש) "וז הוצממ ודי ךשומו (ןוממ) ול שי םא ,ז"ע סואימכ וסואימ תויהל בורקש דע ץקושמו חלאנו בעתנו סאמנו קחורמ
.(האוולה
וב חמצי אלו ערזיי אלש י"ע ,םולשהו הלהקהה ןכ םג םרוג הטימשה תנש" (בי ,אל םירבד) "רקי ילכ" לש ונושל ךכו
תוביר ירבד לכ יכ ,םולשה תביס קפס ילב הזו ."תיבה לעב"כ עבשה תאובתב קיזחהל יאשר וניא יכ ,ומע ינויבא ולכאו
ןינע תמאב הזו ,םיווש לכה תיעיבשה תנשבו ."ילש הלוכ" רמוא הזו "ילש הלוכ" רמוא הזו ."ילש ילש" תדמ ןמ םיכשמנ
"ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל ,הלכאל םכל" :דחוימב תאז שיגדה "םייחה רוא" לעב ."םולשה
שיש הקדצ תווצמב ומכ אלד :הנועו ?"םכל" םידקהל המ ליבשב ,םיטרפה לכ טריפ רבכש ירחא :לאושו .(ו ,הכ ארקיו)
לילכמ "םכל" ,שממ םיווש םלוכ תיעיבש תווצמב ,תויומידקה ראשו "תרחא ריע יינעל םימדוק ךריע יינע" םידקהל הוצמ
ורסאנ יזא ,םייח-ילעב לש םשומישל םיוצמ ןליאה-תוריפ וא הדשה -תוקרי ןיא רבכ רשאכש דע ,תונויוושב םלוכ תא
.(הפירש אלא 'רועיב' ןיאש ם"במרה תטישל דחוימב) כ"ג םדא ינבל תוריפו תוקריה
ונילע הזב .ךכ רחא םינשה תשש ראש לע עיפשהל ךירצ היה הז ןויער ,תיעיבשה תנשב םעה לכ ןויווש לש בגשנה ןויערה
םכיהלא" :והבא 'ר תא לאש דחא ןימש רפוסמ (.טל ףד) ןירדהנס תכסמב .ךישלא השמ יבר לש םיאלפנה וירבד עומשל
א"ר ל"א ?אעיבשד אמעט יאמ לאשו אדימלת אוהה אתא (ד לאקזחי) 'ילאמשה ךדצ לע בכש' לאקזחיל רמאש אוה ןכחג
אל ןהו .איה ילש ץראהש ועדתש ידכ עבש וטימשהו שש וערז :לארשיל ה"בקה רמא .וכיוורתל איושד אתלימ וכל אנימא
ןמחר םא .םלוכ תא גרוה אוה ירזכא םא ,הנידמ וילע החרסש םדו רשב ךלמ ,םלוע לש וגהנמ .ולגו ואטח אלא ןכ ושע
לאקזחי תא רסיימ ,ה"בקה ךכ ףא .םירוסיב םהבש םילודגה רסיימ ,אוה םימחר אלמ ןמחר םא .םייצח תא גרוה אוה
ירה ,דועו ?דחי תויעבה יתש םירשקתמ ךיא ?הזל הז ןינע המ ,השקמ םש א"שרהמ ."לארשי לש םהיתונוע קרמל ידכ
ךכ לע הנועו ?תיעיבשל םעט המ לאש דימלתה המלו ,הטימש לוטיב לע אוה שנועהש (דל ,וכ ארקיו) ארקמב שרופמ
ךשמ ודצ לע בכשש לאקזחי שנענ המל ןכבו ,םינש םיעבש קר ויה ןמצע תויעיבשה ןינמ יכ התיה הלאשהש ךישלא ם"רהמ
המ לע ןימה לש הלאש התוא קוידב יהוזו ?הטימשה תונשל רבעמ ,(ןילוח תונש ללוכ) הפוקתה לכ לע הנשל םוי ,םוי 390
לעב" אוה ימ (ןילוחה תונשב םגו) םינשה םתוא לכ לולכמב וחכש לארשי ינבש והבא 'ר הנע הז לעו ?הזה לודגה ףאה ירח
ןפ ...ךיהלא 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה ...םימ ילחנ ץרא הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא 'ה יכ" .י"א לש יתמאה "תיבה
ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ תרמאו ...ךיהלא 'ה תא תחכשו ךבבל םרו ...תשריו הנבת םיבוט םיתבו תעבשו לכאת
םדא לש ובל לע הלועש המ ,רמולכ .(חי-ז /ח םירבד) "ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ ךיהלא 'ה תא תרכזו .הזה
םינשה ןתוא ןעמל קר אלו .תיעיבשה תא ונל הוצ 'ה ןכלו .ה"בקה ינפל הענכהה תא לקלקל לולע ,ןוה תוברהלו רשעתהל
-390ה לכ םג ולקלקש אתלימ יאלגא ,הטימש תונש םיעבש ורמש אל רשאכ .ןהירחאו ןהינפל םינשה רובע אלא ,ןמצע
.הנש
רבד היהי ןפ רמשה" רמאנ וילע ,תואוולה תתלמ ענמנהו ."שדח ףד" לש ותליחתב ,תובוחה לוטיב תיעיבשה הנשב שי ןכלו
"ובל רוסי 'ה ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא" הימרי רמא ןכלו (ט ,וט םירבד) "לעילב ךבבל םע
איה הללקה ."ול רוזעל 'ה והרזעיש םדאב חטבי םא ער וניא ,'המ ובל רוסי אל םא יכ" :ק"דר םש שרפמו (ה ,זי הימרי)
.המודכו אפורה לע קרו ךא ךמוס אוהש "ובל רוסי 'המ" םא קר
רמשה" הרותב בותכש המ לע ורבעו הז תא הז תוולהלמ וענמנש םעה תא הארש" ,לובזורפ ןקת ללה עודמ דאמ ןבומ תעכ
-תינוציח הרוצב המייקל אלו ,הוצמה לש תימינפהו תינחורה הרטמה תא רוכזל דימת ונל שי רמולכ .(.ול ןיטיג) "ךל
לכוא םדאהש תויהל לוכי ."הרותה תושרב לבנ" אוה ןיידעו ,ע"וש יטרפ םייקמ םדאהש תויהל לוכי .דבלב תימלוג
שובלב שבלתת השאהש רשפא .תונרגרגב לכוא אוה לבא ,רתויב הלועמה ןיד-תיבמ "רשכה" תויוות םהילע שיש םילכאמ
הרמא ךכ ."תועינצ"ה יגשומ לכ םיללושה יוריג-ינפוא וא םיינרדנג םיעבצב לבא ,הפוג לכ וא השאר לכ תא הסכמה
(וירבד ףוסב ן"במר ש"ייע ,חי ,ו םירבד) "בוטהו רשיה תישעו" :הרותה
"ינא טמשמ" הבר ל"א ,תיעיבש ףוס עיגה רשאכ .אתרמ רב אבאל ףסכ הוולה הבר .(:זל ןיטיג) השק איגוס ונל ןבוי ז"יע
תא דיגהל אבא תא דמיל ייבאש דע .רעצב אוהשכ הבר תא אצמ ייבא ."םולשתה ינממ חקת כ"פעא" הנע אל אבא לבא
ןכתיי אלש ארמג דמולש ימ לכל רורב .כ"ע ."ןנברמ אברוצ יאהב אתעד היב הוה אל" :הבר ריטפה זאו "כ"פעא" חסונה
שאר היה אוה ירה ,(2) !הרותה ונילע הווצמש המ תא הזה ףסכ-דספהב םייק אוה ירה ,תישאר !?ופסכ לע הבר רעטצהש
םעט המ הומתל שי ,וילע תרוקיב ןאכ שיש תועטל הצורש ימ העטי םא וליפאו (3) !ףסכ ול רסח אלו ,ומעב דבכנו הבישיה
אתעד היב הוה אל" אבא לש ותונגב אקוד םייסל שי המ םשל (4) ?תורודל הז יאנג-רופיס חיצנהל םעט דומלתה האר
.ידו "אבא" ודיגי ?"ןנברמ אברוצ" ותוא ראתל המ םושמ (5) "ןנברמ אברוצ יאהב
הנשמב בותכ םאו .ןיוול ינפל תלד לוענת אלש התיה לובזורפ תנקת לכש ,זי ףד (רבח א"יר) "םירעש יחתפ" שרפמ
והז ,ןכבו .ז"לז תוולהל שיש להקה לכל םסרפתיש ידכ םכוניחו ללכה תנקת והז ,"כ"פעא" רמול הולל שיש (ז/י תיעיבש)
.אתיירואדמ הרואכל ול הארנה יפכ "הטימש" רומשל רדהמה "ןנברמ אברוצ" לש ארמוחה רשאמ המכ יפ בושח רתוי
רמאנה לש הקד הנחבה ונייה ,"תעד" ללכל עיגה אל דוע "ןנברמ אברוצ" וליפאש לע אלא ,ףסכה לע אל היה הבר לש ורעצ
הנשמב בותכש המ עדוי היה אל םאש) .הזל הז תוולהלמ םיענמנ םהש לושכממ םיברה תא ליצהל םיכירצש הנשמב
.(רחא ץורית ,בעק ףד ףוס ,םירבד לע שריה ר"שר ןייע) .הזמ דמלנ .("תעד" אלו "המכח" ונייה ,המצעלשכ
*
רהב תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
(כ"חא 'י ילב ,'תב לוגס) ךתימעל - די/הכ
ד"ה ב"פ םירממ 'לה ,ם"במרל ושוריפב ז"בדר ע"עו ל"כע "דחא תודחא םה לארשי לכד" :"הכרבה לכיה" שריפ
ךכ ארקמב םימעפ 'ג קר הז הרוסמ פ"עו ('ו ילב) המוח - אל/הכ
"םהל ןיאש ימכ (אוה ןידה ,םיבשותה ובשיתנש תעב התיה אל לבא ,תעכ המוח) םהל שיש פ"עא" (וצר ףד) חקורה שריפ
(:גל ןיכרע פ"ע)
"ןכל םדוק המוח ול היהו ,וישכע ול ןיא" חקורה בתכ םש ,ל/הכ ארקיו לש "המוח"ב 'ו רסוח שרפל שי ךכו
('ו רסח) המוח םהל םימהו - טכ/די תומש :אוה ישילשה םוקמהו
ולש לספה םע דחי םיב רבעש הכימ תמחמ ,םתוא ףוטשל ואב םימהש 'המח הלא המוח ירקת לא' אתליכמב ל"זח ושרד
.וידגבל תחתמ
*
לארשי ץרא לש חבש

םעפ 86 ה"זעב יתאצמ .ךכ לע תובאל העובשו החטבה וא ,י"א תא תשרל ןינעה שמוחב רכזוה םימעפ המכ רוקחל שי
םש רכזוה תישארב תשרפב הנהו ."תוכלמ תריפס" איה י"א תדמ עודיכו ,"םיהלא" אירטמיגב אוה יכ אילפמ רפסמהו
תדמ תא םיכפוה םיקידצהש עודי יכ ,א"רגה דימלת ,באלקשמ מ"מר בתכ רבכו .םעפ 32 םלועה-ללכ תאירבב "םיהלא"
ויהיו ולעתי ,יעבטה םלועה ללכל תישארב השעמב וללה תומש 32 רשאכו .(:זר/ג רהז ג"ע ר"ב .די הכוס) םימחרל ןידה
בל תמושת םש תתל םיכירצש ,"בל-תת" ןובשח) "לארשי ץרא" ןינמכ 832 ןובשחל ועיגי ה"והי םש םעפ ב"ל ,ה"והי םשל
ללגב םימחרל םיכפהנ (86 אירטמיגב "םיהלא") וללה םיקוספ 86 לכ יכ וירבד לע ףיסוהל ל"נ ןכ .(ונישעמ ןוקיתל תדחוימ
."ץרא ושרי םלועל םיקידצ םלוכ ךמעו" לארשי ינב לש םהישעמ
לבא .ב"ויכו "הלחנ" "השורי" "הבישי" לש תונושל 'ג וא 'ב םימעפל וב שיש פ"עא ,תחא הביטחכ יתאבה קוספ לכ
םיקוספה םתוא ןובשחב יתללכ אל ,דועו .הזל הז םיכומס םיקוספהש פ"עאו ,םינשכ יתמשר םידרפנ םהש םיקוספ
לש םיגיצנ םתויהב םהל רמאנ ןכ םא אלא ,(ד/ומ וא וט/חכ תישארב ומכ) בקעיו קחצי ,םהרבאל ישיא ןפואב ורמאנש
.לארשי ללכ
,זט/חמ תישארב - "ץראה ברקב בורל וגדיו" ןכ .ואולמו הזה םלועל יוטיבכ תרכזומ וזשכ "ץרא" ןאכ לילכהל ןיא ,ןבומכ
-רואיתכ קר אבומ הזשכ ץראה תשורי לש רוכזיא המישרב יתאבה אל ןכו .(םש ,"רקי ילכ") !םירצמ ץרא לע רבודמ םש
ומירת ץראה םחלמ םכלכאב היהו המש םכתא איבמ ינא רשא ץראה לא םכאובב" ןוגכ תווצמהמ יוויצל הביסכו בצמ
,איהה הוצמה םויקל תיתביס רשק אלל י"א הרכזוה םא לבא .ב"ויכו הלח תשרפה תווצמ חי/וט רבדמב - "'הל המורת
(.ונלש ןובשחב הז קוספ לילכהל שי יזא ,ז/וט םירבדב ומכ
רעש" ןייע ,י"א ןיינעל ג"ס םש יולמ לש ןינעה רבסה) םימעפ 37 יתאצמ .הרותב י"א החבתשנ םימעפ המכ ןאכ יתמשר ןכו
תחא םעפו "הבוטה ץראה" ך"נת לכב שי םימעפ 9 הזמ .(י"אב תומא 'ד ךלהמה ןינעב ,ב"כ ףד ,ל"זיראל "ל"זר ירמאמ
םיעובצה םיעשרה םש תפסונה םעפ דוע שי לבא "שבדו בלח תבז ץרא" י"א תחבושמ םעפ 11 !"דאמ דאמ ץראה הבוט"
.וננמזב םג שי םהומכו (גי/זט רבדמב) !םירצמ תא אקוד ךכב וחבש
איה "ילא" תלמב הנווכהש ןתנוי םוגרת ריבסמ ,ד/טי תומש - "ילא םכתא איבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" :קוספב
תישארב) "'ה ינפלמ ןיק אציו" (די/ב) "ירזוכה רפס" בתכ ןכו .חספ ןברק בירקהל ידכ יסנ ןפואב םשל ועיגהש ,י"אל
!י"אמ רמולכ ,"'ה ינפלמ" חרבש איבנה הנוי לצא ש"מע ,י"אמ אצי רמולכ (זט/ד
.תעד םדאל ןנוחה ה"זעב ,תאזב םטרופל יננהו
(ז/בי תישארב) - תאזה ץראה תא ןתא ךערזל - 1
(וט/גי תישארב) - םלוע דע ךערזלו הננתא ךל האור התא רשא םוקמה לכ תא יכ - 2
(זי/גי תישארב) - הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק - 3
(ז/וט תישארב) - התשרל תאזה ץראה תא ךל תתל - 4
(זט/וט תישארב) - הנה ובושי יעיבר רודו - 5
(חי/וט תישארב) - תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב - 6
(ח/זי תישארב) - ןענכ ץרא לכ תא ךירוגמ ץרא תא ךירחא ךערזלו ךל יתתנו - 7
םוגרת ןייע ,חי/בכ תישארב) - ויביוא רעש תא ךערז שריו ...תישע רשא ןעי יכ יתעבשנ יב (קחצי תדקע ללגב הכרב) - 8
(זט/זט ב"יהד לע ק"דר ירבדכ ,י"אב קר המייקתנ וז החטבהו ,סולקנוא
(ז/דכ תישארב) - תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאל יל עבשנ רשאו - 9
(ג/וכ תישארב) - לאה תוצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ (קחצי לא) - 10
(ד/וכ תישארב) - לאה תוצראה לכ תא ךערזל יתתנו 11-
(ד/חכ תישארב) - ךירוגמ ץרא תא ךתשרל ...םהרבא תכרב תא ךל ןתיו - 12
(גי/חכ תישארב) - ךערזלו הננתא ךל הילע בכוש התא רשא ץראה (בקעי לא) - 13
(בי/הל תישארב) - ץראה תא ןתא ךירחא ךערזלו הננתא ךל ...ץראה תאו - 14
(ד/חמ תישארב) - םלוע תזוחא ךירחא ךערזל תאזה ץראה תא יתתנו (בקעי) - 15
(דכ/נ תישארב) - בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו- 16
(ח/ג תומש) - ...יתחהו ינענכה םוקמ לא ...הבחרו הבוט ץרא לא איהה ץראה ןמ ותולעהלו - 17
(זי/ג תומש) - ינענכה ץרא לא םירצמ ינעמ םכתא הלעא (הנסה הארמב)- 18
(ד/ו תומש) - ןענכ ץרא תא םהל תתל םתא יתירב תא יתומיקה םגו - 19
תומש) - השרומ םכל התוא יתתנו בקעילו קחציל םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו - 20
(ח/ו
(הכ/בי תומש) - רביד רשאכ םכל 'ה ןתי רשא ץראה לא ואובת יכ - 21
(ה/גי תומש) - ךל תתל ךיתובאל עבשנ רשא ...ינענכה ץרא לא 'ה ךאיבי יכ היהו - 22
(אי/גי תומש) - ךל הנתנו ךיתובאל עבשנ רשאכ ינענכה ץרא לא 'ה ךאיבי יכ היהו - 23
(זי/וט תומש) - ךתבשל ןוכמ ,ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת - 24
(י"א לע רבודמד "רבד קמעה" ןייע ,בי/כ תומש) - ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע ךימי ןוכיראי ןעמל - 25
(כ/גכ תומש) - יתוניכה רשא םוקמה לא ךאיבהלו ...ךאלמ חלוש יכנא הנה - 26
םכדיב ןתא יכ ...םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלובג תא ('תב קריח ,'שב חתפ) יתשו .ץראה תא תלחנו הרפת רשא דע - 27
(ב/ז םירבד ,בוש ןכו ,בל-ל/גכ תומש) - תירב םהיהלאלו םהל תורכת אל ,ךינפמ ומתשרגו ץראה יבשוי תא
(גי/בל תומש) - םלועל ולחנו םכערזל ןתא יתרמא רשא תאזה ץראה לכו - 28
(דל/בל תומש) - ךל יתרבד רשא (םוקמה) לא םעה תא החנ ךל - 29
ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה לא ,םירצמ ץראמ תילעה רשא םעהו התא הזמ הלע ךל - 30
(א/גל תומש) - הננתא
(בי-אי/דל תומש) - ץראה בשויל תירב תורכת ןפ ךל רמשה ...יתחהו ינענכהו ירומאה תא ךינפמ שרוג יננה - 31
(דכ/דל תומש) - ךלובג תא יתבחרהו ךינפמ םיוג שירוא יכ - 32
ונניא םא ינקפוסמ יכ ןובשחב יתינמ אל הז קוספ ,ג/חי ארקיו - ושעת אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו)
(הז רמאמל החיתפב ש"מכ ,חי/וט רבדמבב ומכ ,הוצמה םויקל "םדקומ יאנת" ומכ
(דכ/כ ארקיו) - התוא תשרל םכל הננתא ינאו ,םתמדא תא ושרית םתא םכל רמואו - 33
(חל/הכ ארקיו) - םיהלאל םכל תויהל ןענכ ץרא תא םכל תתל ...יתאצוה רשא םכיקולא 'ה ינא - 34
(טכ/י רבדמב) - םכל ןתא ותוא 'ה רמא רשא םוקמה לא ונחנא םיעסונ - 35
(בי/אי רבדמב) - ויתובאל תעבשנ רשא המדאה לע - 36
תאזה ץראה לא ונתוא איבהו 'ה ונב ץפח םא - 38 (ב/גי רבדמב) - לארשי ינבל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא תא ורותיו - 37
(ח/די רבדמב) - ונל הנתנו
(זט/דירבדמב)- םהל עבשנ רשא ץראה לא - 39
(גכ/די רבדמב) - םתובאל יתעבשנ רשא ץראה תא וארי םא (םילגרמה תרשע לע) - 40
(ל/די רבדמב) - הב םכתא ןכשל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא ואובת םתא םא (אוהה רודה ינב לע) - 41
(בנ/בל םירבדב בוש ןכו ,בי/כ רבדמב) - םהל יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל ןכל (הבירמ ימ ןוע) - 43-42
(דכ/כ רבדמב) - לארשי ינבל יתתנ רשא ץראה לא אובי אל יכ וימע לא ןרהא ףסאי - 44
(דנ-גנ/וכ רבדמב) - ותלחנ הברת ברל ...הלחנב ץראה קלחת הלאל - 45
(אי/בל רבדמב) - בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא המדאה תא ...םישנאה וארי םא - 46
(בנ-אנ/גל רבדמב) - ץראה יבשוי לכ תא םתשרוהו .ןענכ ץרא לא - 47
(גנ/גל רבדמב) - התוא תשרל ץראה תא יתתנ םכל יכ הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו - 48
(ב/דל רבדמב) - הלחנב םכל לופת רשא ץראה תאז ,ןענכ ץראה לא םיאב םתא יכ - 49
(ז/א םירבד) - תרפ רהנ לודגה רהנה דע ןונבלהו ןענכ ץרא ...ירומאה רה ואובו םכל ועסו ונפ - 50
(חל/ד םירבד) - הזה םויכ הלחנ םצרא תא ךל תתל ךאיבהל ךינפמ ךממ םימוצעו םילודג םיוג שירוהל - 51
(מ/ד םירבד) - םימיה לכ ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע םימי ךיראת ןעמלו - 52
ץרא ךל (תתל) ךיתובא יהלא 'ה רבד רשאכ דאמ ןוברת רשאו ךל בטיי (ידכ=) רשא תושעל תרמשו לארשי תעמשו - 53
(ג/ה םירבד) - שבדו בלח תבז
(י"א לע רבודמ "רבד קמעה" פ"ע ,זט/ה םירבד) - ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע ךל בטיי ןעמלו - 54
(י/ו םירבד) - ךל תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתובאל עבשנ רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבי יכ היהו - 55
(חי/ו םירבד) - ךיתובאל 'ה עבשנ רשא הבוטה ץראה תא תשריו תאבו ךל בטיי ןעמל 'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו - 56
(גכ/ו םירבד) - וניתובאל עבשנ רשא ץראה תא ונל תתל ונתוא איבה ןעמל םשמ איצוה ונתואו - 57
(גי/ז םירבד) - ךל תתל ךיתובאל עבשנ רשא המדאה לע ...ךכרבו ךבהאו - 58
(א/ח םירבד) - םכיתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה ת םתשריו םתאבו ...תושעל ןורמשת ...הוצמה לכ - 59
(ז/ח םירבד) - הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא 'ה יכ - 60
לע בסומו חי/ח) - "ךיתובאל עבשנ רשא ותירב תא םיקה ןעמל" (י/ח םירבד) - ךל ןתנ רשא הבוטה ץראה לע - 61
('י קוספ לש החטבהה
...םימשב תורוצבו תולודג םירע ,ךממ םימוצעו םילודג םיוג תשרל אובל ןדריה תא םויה רבוע התא לארשי עמש - 62
(ג-א/ט םירבד) - ךינפל םעינכי אוהו םדימשי אוה הלכוא שא ךינפל רבועה אוה ךיהלא 'ה יכ םויה תעדיו
קחציל םהרבאל ךיתובאל 'ה עבשנ רשא רבדה תא םיקה ןעמלו ךינפמ םשירומ ךיהלא 'ה הלאה םיוגה תעשרב יכ - 63
(ה/ט םירבד) - בקעילו
(ט/אי םירבד) - םערזלו םהל תתל םכיתובאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע םימי וכיראת ןעמלו - 64
(אכ/אי םירבד) - םהל תתל םכיתובאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע ...םכימי וברי ןעמל - 65
היהי ןורחאה םיה דעו תרפ רהנ רהנה ןמ ןונבלהו רבדמה ןמ היהי םכל וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמה לכ - 66
(דכ/אי םירבד) - םכלובג
(א/בי םירבד) - התשרל ךל ךיתובא יהלא 'ה ןתנ רשא ץראב תושעל ןורמשת רשא ...םיקוחה הלא - 67
(טכ/בי םירבד) - םצראב תבשיו םתוא תשריו ,ךינפמ םתוא תשרל המש אב התא רשא םיוגה תא ךיהלא 'ה תירכי יכ - 68
(ז/וט םירבד) - ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ךצראב ךירעש דחאב (ןויבא) - 69
(א/טי םירבד) - םהיתבבו םהירעב תבשיו םתשריו םצרא תא ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא םיוגה תא ךיהלא 'ה תירכי יכ - 70
(ח/טי םירבד) - ךיתובאל תתל רבד רשא ץראה לכ תא ךל ןתנו ךיתובאל עבשנ רשאכ ךלובג תא ךיהלא 'ה ביחרי םאו - 71
(די/טי םירבד) - התשרל ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראב לחנת רשא ךתלחנב - 72
(א/אכ םירבד) - התשרל ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא המדאב ללח אצמי יכ - 73
(וט/הכ םירבד) - ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע ךימי וכיראי ןעמל ךל היהי ...קדצ המלש ןבא- 74
םירבד) - התשרל הלחנ ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראב ביבסמ ךיביוא לכמ ךל ךיהלא 'ה חינהב היהו (קלמע תייחמ) - 75
(טי/הכ
(א/וכ םירבד) - הב תבשיו התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו- 76
(ג/וכ םירבד) - ונל תתל וניתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה לא יתאב יכ - 77
(ט/וכ םירבד) - תאזה ץראה תא ונל ןתיו הזה םוקמה לא ונאיביו - 78
(וט/וכ םירבד) - ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה- 79
(ג/זכ םירבד) - ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא אובת רשא ןעמל - 80
(אי/חכ םירבד) - ךל תתל ךיתובאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע ...הבוטל 'ה ךריתוהו- 81
- םהל תתל בקעילו קחציל םהרבאל ךיתובאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע תבשל ...ולוקב עומשל ךיהלא 'ה תא הבהאל - 82
(כ/ל םירבד)
(ז/אל םירבד) - םהל תתל םתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה לא הזה םעה תא אובת (עשוהי) התא יכ - 83
(כ/אל םירבד) - שבדו בלח תבז ויתובאל יתעבשנ רשא המדאה לא ונאיבא יכ - 84
(טמ/בל םירבד) - הזוחאל לארשי ינבל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא תא הארו (השמ תריטפ) - 85
(ד/דל םירבד) - הננתא ךערזל רמאל בקעילו קחציל םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה תאז - 86
:ץראה יחבש
(ח/ג תומש) - הבחרו הבוט ץרא לא ...ותולעהלו - 1
(ג/זכ וט ,ט/אי ג/ו םירבד די/זט רבדמב דכ/כ ארקיו ג/גל ה/גי זי/ג ח/ג תומש) - שבדו בלח תבז ץרא לא - 11-2
(ח/די רבדמב) - שבדו בלח תבז איה רשא ץרא - 12
(ז/ח םירבד) - הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא 'ה - 13
(ט/ח םירבד) - םחל הב לכאת תונכסמב אל רשא ץרא - 14
(ט/ח םירבד) - לזרב הינבא רשא ץרא - 15
(תיטרפ החגשה ןינע ,בי/אי םירבד) - דימת התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא - 16
יכ י"אל הז קוספ וכייש ל"זח .ד/זט ר"ב שרדמ - "י"א תרותכ הרות ןיא" ,בי/ב תישארב) - בוט איהה ץראה בהזו - 17
םש י"א לש המורד דחוימבו .ג/וט םש א"רגו ג/גי עשוהי לע י"שר ןייע - י"א לובג אוהש סולינ אוה ,ןושיפ רהנ לע רבודמ
("םירדי םיכחיש הצורה" (:אל דימת) "בגנה ינקז" ,המכחה תאצמנ
הרקע השאל םינש רשע ןינמל יכ ,"לודג יוגל ךשעא םש" :י"שר שריפ ,/1בי תישארב) - ךארא רשא ץראה לא ךל ךל - 18
(ג/זט תישארב פ"ע .דס תומבי - י"אל הסינכה ירחא שדחמ םינומ
(*בכר-בכר עטק ,הז קוספ לע "המלש הרות" ןכו ,ןתנוי םוגרת ןייע ,וט/טמ תישארב) - המענ יכ ץראה תאו - 19
(זי/אי ו/ט י/ח ז/ח חי/ו בכ/ד הכ/ג םירבד) - הבוטה ץראה - 26-20
(ח/ג תומש) - הבחרו הבוט ץרא - 27
(תורצ ילב הב ובשי י"א תוכזב= ה/וכ ארקיו) - םכצראב חטבל םתבשיו - 28
(הכ/א םירבד) - ונל ןתונ וניהלא 'ה רשא ץראה הבוט (עשוהיו בלכ ירבד) - 29
(ז/י ז/ח םירבד) - םימ ילחנ ץרא - 31-30
(ח/ח םירבד) ...הרועשו הטח ץרא - 32
(ח/ח םירבד) - שבדו ןמש תיז ץרא - 33
(אי/אי םירבד) - תועקבו םירה ץרא - 34
(חכ/גל םירבד) - שוריתו ןגד ץרא לא בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןוכשיו - 35
ואיצויו (ב) וכ/גי - ץראה ירפ תא םואריו (א) הערל הנווכב םיעשרה םילגרמה ןינעב "ץראה" תרכזומ םימעפ שמח - 36
הכ/א םירבד - ץראה ירפמ םדיב וחקיו (ד) זל/די - הער ץראה תבד יאיצומ (ג) בל/גי - היבשוי תלכוא ץרא ...ץראה תבד
ע"עו .א/א רהז ,הנשושה תא םיבבוסה םיפיקת םילע ,תורובג 'ה דגנ םהו .בל/גי רבדמב - איה היבשוי תלכוא ץרא (ה)
רשא הבוטה ץראה תא הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי םא" םשנוע אב ןכלו - בשוי קלמע ה"ד .סק/ג רהז
36 םעפ יהוזו (/35א םירבד) -"םתובאל תתל יתעבשנ
םימידקמ ,ריבחתה יללכב עודיכו ז/די רבדמב) - "דאמ דאמ ץראה הבוט" ורמואב רבגתהו בלכ םהילע הלעתה לבא - 37
.(םצעה םשל ראותה תא אלא ,ראותל םצעה םש םידקה אל אוה .רתויב הבושחה הלמה תא טפשמב


web site created by Happy Web Design