English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 קלב תשרפ
קלב תשרפ

(1) קלב תשרפ

םלועה תומואל לארשי ןיב המ

לעב ע"וש לבא .דומיל בשחנ וניא ,רמוא אוהש המ ןיבמ וניאו דמולהש "םהרבא ןגמ" בתכ 'נ 'יס ףוס ח"וא ע"ושב
פ"עא רכש שי בתכבש הרותב לבא ,פ"עבש הרותב קר רמאנ הזד קלחמ (ב קרפ ףוס ,הרות דומלת 'לה) אינת
המדמ םדאהש פ"עא בתכבש הרותב יכ אוה לדבההש (רהזל "םלוסה" תמדקהב) גלשא ברה ראיבו .ןיבמ וניאש
כ"אשמ) "םיניבמ אל" תאז לכב םלוכו יתילכתה ורוריב דע ןיבה אל ןיידע אוה רבד לש ותימאל ,ןיבהש ומצעל
.ותגרד יפל דחאו דחא לכ ,ונתלוכי יפל בתכבש הרותב לומעל הוצמה ונילע לבא ,ןכ םנמא .(פ"עבשותב
לע הניכש הרשת אלש ונבר השמ שקב לגעה אטחב דימ ,תישאר .תויעב המכ ונינפב הביצמ םעלב לש ותאובנ
וז ירהו ?(ץראל םתסינכ ינפל) הנש םיעברא רובעכ םעלב לע האובנ הלח ךיא ןכ םא .(.ז תוכרב) םלועה תומוא
עבוק (וטק/א) "ירזוכה רפס" .םיוג רמולכ ,םירחאמ אלו ,"ךברקמ איבנ" (וט ,חי םירבד לע ירפס) :לארשיל הרושב
ןירדהנסב ארמגהמ היאר ךכל איבמ למרכ הירא ברהו (.גי/ג רהזב שרופמ הזו) רג לע וליפא לוחת אל האובנהש
ןיסחוימה לע אלא הרוש הניכשה ןיאו היה (ימודא=) רג ירהש" :םש בתוכ י"שרו ?האובנל הידבוע הכז המ ינפמ (:טל)
ושפנ-תוריסמב התיה הידבוע לש תדחוימה ותלוגס אלא ."ךירחא ךערזלו םיהלאל ךל תויהל" ביתכדמ ,לארשיבש
רג קרש רומג חרכה היה ןכלו ,"אגרנ היב ליזינ אבא היבו הינימ" :ריאמ יבר םש רמא ,דועו .תוכלמה יפדרנ לכלכל
?יוג הכזי דציכ אה ,הכזי אל רג םא ,ןכבו !םודא לע תונערופ אבני םודאמ אבה הידבוע ומכ
הליג אלש םלועב רבד ה"בקה חינה אל"ש ןכתיי ךאיה .(:הק ןירדהנס) ונותא םע ףאונ היה םעלב ירה ,דועו (2)
(.ז תוכרב ;כ ,די ר"דמב) ?ונבר השמל וליפא ויה אלש תולעמ ותאובנל ויה דציכו (חכ ר"אדת) "םעלבל
ךרוצ המ .םעלב :םהבש ןורחאהו (.צ ןירדהנס) ב"הועל קלח םהל ןיאש תוטוידה 'דו םיכלמ 'ג לע ונל ועידוה ל"זח (3)
?הממור הכ אגרדל הכזי םעלבש אנימא הוהה המ ,וילע עידוהל
ינפמ קר הזמ וענמנו ,"עמש" תרימא דיל םעלב תשרפ אורקל תימוי הבוח עובקל וצר ל"זח (:בי) תוכרבב ונאצמו (4)
?םה המ .רתויב םיבושחה םירבד וז השרפב שי הארנכ .ארוביצד אחרט
*
םא ,ל"וחב םג האובנ לוחתש תויהל לוכי םנמא .לארשי ץראב קר לוחת האובנהש ונתוא החנה (הצ/א) ירזוכ רפס
ןעמל הז םא ע"הוא לע האובנ לוחת ,וננינעב רמול רשפא ילוא ךכ .(די/ב) י"א ינינע רובעב תרמאנה האובנ איה
.םהלש יפואה בוט תולגל וא ןתבוט לע רשבל ,י"אל ואובישכ לארשי ינבל תעגונה הרטמ
,ע"הוא לצא תואובנ םנשיש (ול ףד ,חפאק ברה 'דהמ ,"ם"במרה תורגא") 'ןמית תרגא'ב בתוכ ם"במרה :לואשל שי
'ד :בתוכ (חכ ,גל םירבד לע) ייחב ונבר ותמועל .ע"צו (.ז תוכרבב) ל"נה ל"זח רמאמל סחייתה אל ם"במרה לבא
.תוחכוה םש איבמו ,םיתמה תייחתו י"א ,הרות ,האובנ ,לארשימ ץוח המוא םוש םהל התכז אל םירבד
ינפמ תאזו (:וט ב"ב) ע"הוא ןמ םיאיבנ ויה םה ירהש (והילא ,זפילא ,דדלב ,רפוצ) בויא ירבח לע ץרתל וסינש ויה
ןאמ ותוא יפל קר ןכתיי הז לבא (.ז תוכרב) םיוגהמ הניכשה תארשה תעינמ לע השמ לש ותליפת ינפלמ ויח םהש
!כ"חא העריא בויא תשרפש רמאד ןאמ איגוסב םש שי ירה לבא .השמ וא בקעי ימיב ויחש רמאד
רתסב לבא ,השמ תפוקת ירחא םג ע"הוא לצא הכישמה האובנהש שרפמ "בנוגי רבד ילאו" (בי ,ד) בויא לע י"שר
לשמ ...ןוליוה ירוחאמ םהמע רבדמ ע"הוא יאיבנ" :(ה/בנ) ר"ב שרדמב ןיכומיס הזל שי .איסהרפב אלו ,הבינגבו
םישרפמה םיכרכ רשע-העבש) "ןויצ תראפת" .םינוש םינפוא ינשב תאז שרפל שיו ."שגלפ םע רבדמשכ ךלמל
יאיבנ לבא .המודכו הבכרמ השעמ ומכ ,ישונאה חכהמ הלעמל םיגישמ לארשי יאיבנד שרפמ (רלדי קחצי 'רל ,ר"דמ
הלשמנ ז"הועד אגרדו .תונותאה היא לאומש ןמ לאש לואשש ומכ) ישונאה םוחתבש םימלענה םירבד םיגישמ ע"הוא
אלא "איבנ" לש םשב ע"הוא יאיבנל ל"זח וניכ אל םלועמש עבוק (:גק ףד) "קחצי תדיקע" רפסבו .(ל"נה שגלפל
.דוריה גוסב אלא ,שממ האובנ לש גוסב ויה אל רמולכ ,"תומואהמ איבנ" לש ףוריצב
ןניא ע"הואל תועיגמה תואובנהש קלחמה (ג"לרת ,אנליו ,בויא לע שוריפ) "םייח הרומ" רפסב שרפתנ רחא ןפוא
םקיחרהל קר היה ךלמיבאלו הערפל האובנב עיפוה 'הש המ .םהישעמ תא וביטייש םדא ינב חיכוהל גוסהמ
.(ש"ייע בי ק"ס ח ר"קיו לע) "ראות הפי" בתכ הז ןיעמ .םהידימ םיקידצה ליצהל ,םיקידצהמ
תוגרדל םיעיגמ םה םג ויה איבנ םהל היה וליאש םיננולתמ ויה ע"הואש ,תוטשפב ץרתמ (ה ,בכ רבדמב) י"שר
,באומ תונבב ףואינ ידיל םתוא איבה הז איבנ הנהו .איבנ 'ה םהל ןתנ גירחו ימעפ-דח ןפואב ןכלו .לארשי ומכ תוממור
.ע"הוא יאיבנל לארשי יאיבנ ןיב המ האר" :ל"זח ורמא ךכ .ע"הוא ישיאל האובנ תתל ןיאש ודי לע חכוהו ,רועפ לצא
...םלועה ןמ תוירבה תא דבאל הצרפ דימעה םיוגה ןמ דמעש איבנו .תוריבעה ןמ לארשי תא ןיריהזמ לארשי יאיבנ
(א/כ ר"דמב) "השע המ הארו ,םהמ דמע הזש ,ם"וכעמ שדוקה חור ה"בקה קלס המל עידוהל
םלוע לומ חיכוהל ידכב היה הז ?ויתוערגמ לכ תורמל םעלבל האובנ קינעה 'ה עודמ .רתויב בושח ןינע יל הארנ לבא
לארשי לע דיעהל םהבו םהמ ואובי (.ג) ז"ע תכסמב ונאצמש ומכ .לארשי לש םתשודק תמצוע איה המ ואולמו
.(הס ר"ב) "רועב ןב םעלב ומכ םלועב םיפוסוליפ ודמע אל" .ונילע ודיעי םמצע וניביואש ,הרותה תא ורמש לארשיש
אוה אוהו .(כ/די ר"דמב) השמ תגרדכ ותגרדו ,(ז ,דכ רבדמב ,ןתנוי םוגרת) "ול ולגתנ ,םיאיבנה ןמ תומותסה תודוס"
ונבכשב ונרמוש ה"בקהש (:בי תוכרב לע) י"שר שרפמו "ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ" לארשי לע דיעהש
םידמוע םהשכ ,םוקי איבלכ םע ןה" (דכ ,גכ רבדמב לע) י"שר בתכ ןכו .איבלכו יראכ םיטקשו םיוולש בכשל ,ונמוקבו
."ןיליפת חינהלו עמש תא אורקלו תיציצ שובלל ,תווצמה תא ףוטחל יראכו איבלכ םירבגתמ םה ,תירחש םתנישמ
הטוס פ"ע י"שר םש שרפמו (ג ,כ םירבד) "...לארשי עמש" :ברקה ינפל המחלמ חושמ תזרכה תא םיריכזמ םירבדה
."םכתא עישויש םתא יאדכ ,דבלב עמש תאירק אלא תוכז םכב ןיא וליפא" :.במ
רסמה הזש ומכ .ע"הוא לכל האוושהב ,ודוחיו לארשי תלעמ איה המ השיגדמה איה "עמש" לש ל"נה הזרכהה
הנוכתה ונל .(.ו תוכרב) "ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" בותכ 'ה לש ןיליפתב ךכל ליבקמב ,ונלש ןיליפתב בתכנה
רחא םע םוש לצא תאזכ תויטלחהב תאצמנ אלש הנוכת ,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב" 'ה תא בוהאל יעבטה יפואהו
.םלועב
םימודו םיליבקמ םישעמל ,לארשיבש םיער םישעמ ןיב םוצעה לדבהה אוה המ ל"רהמ ירבד איבהל יואר הזל רשקב
לבא .םהב הרגמ (םתוינפוגב) םהבש ערהש אלו ,םהב הרגתמ ר"הצי קר ,תומילשב םהש לארשי" .ע"הוא לצא
יעבט אוה םהבש ערה .םהבש ר"הצי ליבשב הרקמב קר וניאו ,םהלש םצעב קבד ןורסחה םמצעב םה םה ,תומואה
,תובא לע ל"רהמ) "תמא ערז" איה לארשי לש םתוהמ ,רבדה שוריפ .(ב"פ ףוס ,"לארשי חצנ") "יוריג ילב םג ,םהל
.תזרפומו תינוציק תוינפוג לע תססובמ תומואה לש םתוהמ לבא .דובכה אסכ תחתמ תובוצח םהיתומשנ יכ (גי ףד
ע"הוא לבא .םהל לכנתמה ררוצה לומ םילשכנ םנמא םימעפלו ,םמצע םע םימחלנ י"נבש ,םינשה ןיב הנימ אקפנ
םנמא .םעלב תשרפב ונל חכוהש המ הזו .תישפנ המחלמה ידעלבמ םג ,התחשה לש בצמב דימת םיאצמנ בור פ"ע
"ול אלו אטוח םדא ןיא" ירה ,הומתל שיו .תוירע יוליגב םלקלקל ?לארשי דגנ ותצע התיה המ לבא .הובג לכש ול היה
,:אפ ןישודיק) הזל םיששוח םה ןכלו י"נב ןיב םג אצמיהל לכוי הז ,ונותא םע ץורפ ומצע אוהש המ םנמא .(:ה מ"ב)
תומחלמל דתועמ אוהו (.בנ הכוס) ונמיה לודג ורצי ,ורבחמ לודגה לכ יכ יאדו .(אעדרהנמ ןנח בר ,תשש בר ,ייבא
לכב ,ר"הצי ייותיפ ידעלבמ םג ע"הואב לבא .(.בנ הכוס) "לארשיב הרגתמו ע"הוא - שטונ- חינמ ר"הצי" .תוישפנ
החכוהה יהוז .םירחא לישכהל ץעיימ דוע םעלב :ונינפל הנהו .יסיסבה םהיעבט תמחמ רתויב םיצורפ םה םה תאז
.השודק וב ןיא ,האובנה תלודג אישב םלצא אוהש ימ וליפאש רתויב הלודגה
י"ע אב אלא ,לארשיב שרשומ וניא ערה יכ ,"לארשיב ןוא טיבה אל" (אכ ,גכ ,"רבד קמעה") ב"יצנה שרפמש המ הז
.םש י"שר ירבדכ ,וב ךלמ תעורתו ומע ויהלא 'ה ,לארשיב הזע 'ה תבהא ךכ םושמ ,םתוא התיסמה תוטש חור
סחיו) השעמל הפרצמ 'ה רבכ ,הוצמ תושעל דבלב הבוט הבשחמ וליפא לארשי לצא .וז תיסיסב הנוכת ונל וליג ל"זח
סחי) השעמל הפרצמ 'ה רבכ הער תושעל הבשחמ ,ךפיהל ע"הוא לצאו .(ע"הוא לש תובוט תובשחמ לצא ןיא הזכ
הקזח ,ובשחש ןויכ ,הזל רבסהה .(ןרק הל שי תוכזה ה"ד ,א/א האפ) ימלשוריב אוה ךכ .(לארשי ינב לצא וניא הזכ
םימואל דסחו") ערל םיטונ ע"הוא .בוטל םיטונ (:גנ תוחנמ) "בוט" ארקנש לארשיב .םממז תא ועצביש םהילע
.(א"פ ,תופילקה רעש ,"םייח ץע" ,ל"זירא ע"ע - :י ב"ב ,"תאטח
,םינוילעו םיבר םירבד ולכשב גישהש פ"עא יכ .חצנ ייח םעלב גישי אלש (.צ ןירדהנס) ונל תולגל לודג ךרוצ היה ,ןכל
תישארב לע ןתנוי םוגרת) הדשב רבקנ ופוגו הלפכמה תרעמב ושאר ,קחצי ןב וישע םג יכ ריכזמ רבדה .תחשומ ופוג
.ופוגב לעפש המל ולכשב עדיש המ ןיב רשק םוש היה אל יכ (גי ,נ
םוי לכב וז השרפ אורקל ונתעד לע התלע ,וב םתוקבד םצע ללגב ומעל 'ה ןיב שיש וזכ האלפנ הבהא ללגב ,ןכלו
רוקמה המ ,ובצוח וניתומשנ הממ עדנש דאמ הלודג תובישח הנשי יכ .ארוביצד אחרט ילמלא ,עמש תאירקל ךומס
חורטלו הבשחמב לומעל םיכירצ ונא אלא .השוריב תיטמוטוא האב אל איה ,םדאל אליממ האב אל וז העידי .ונלש
העידיה תא ונל דדחל האב םעלב תשרפש ,ינמוד .ךכל םינושארו ל"זחב תורוקמה תא דומלל ,תורוקמ שופיחב
.וזה המוצעה

(2) קלב תשרפ

?םעלב ידימלתל וניבא םהרבא ידימלת ןיב המ
ןיע .םהרבא לש וידימלתמ אוה ,הלפש שפנו הכומנ חור ,הבוט ןיע ...וללה םירבד 'ג ודיב שיש ימ לכ" :ל"זח ורמא
לש וידימלת ?םעלב לש וידימלתל םהרבא לש וידימלת ןיב המ .םעלב לש וידימלתמ ,הבחר שפנ ,ההובג חור ,הער
('ה ,תובא) "ב"הוע ןילחונו ז"הועב ןילכוא םהרבא
.תולאש עבש ןאכ לאשנ
?ויכרדב תכלל ןיאו עשר היה םעלבש עדוי אל ימ (1)
?וללה תונוכת שולשל קר םהירבד ומצמצ המל .תונוכת שולש ןמ רתוי טרפל רשפא היה ירה (2)
"םירבד השולש" ללוכ ךס ונל דיגהל וכרטצה ל"זח המל .ןובשח םכסל םיעדוי ונא (3)
.תוהז טעמכו וזל וז תומוד תוארנ ןה הרואכל יכ ,תורומאה תודמה לש ינטשפה שוריפה אוה המ (4)
םעלב לומל ורודב היהש אוה ירהש ,ונבר השמ לש אלו וניבא םהרבא לש ומש וטקנ המל (5)
הפיא ,ןכבו .ז"הוע םהל שיש םיעשר םיאור ונא ךפיהלו .ז"הוע תכרב םהל ןיאש םיאור ונאש םיקידצ םנשי(6)
?ל"נה הנשמב ל"זח תחטבה תמייקתמ
ירה ?םמצע םעלבו םהרבא ןיב המ דמלל אל המל ."םעלב ידימלתל םהרבא ידימלת ןיב המ" שיגדהל ךרוצה המ (7)
.םילמב רצקל בוט דימתו ,הפ-לעב תוינשמה תא םידמול
*
הנושארה הלאשל הבושת
הכז יכ בושחלו תועטל םוקמ היה (י ,גכ רבדמב) "והומכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תומת" םעלב תשקב ירחא
,רמולכ .(םירבד רפס ףוס ,ירפס) "םק ע"הואב לבא ,השמכ 'לארשיב' דוע איבנ םק אל" ורמא ירהו .תומר תולעמל
,ומע רבדמ ימ עדוי אל השמ .השמ ידיב ויה אלש םעלב דיב ויה תודמ 'ג" :ורמא דועו .הריאמה אירלקפסאל הכז אוה
לשמ" כ/די ר"דמב שרדמ) "ומע רבדל דיתע ה"בקה המ עדוי היה םעלבו ,הצריש העש לכבו ,ומע רבדמ יתמיא אלו
ןכלו (.צ ןירדהנס) ב"הועל קלח ול ןיא ,ויתולעמ לכ תורמלש ונל עידוהלו חורטל ל"זח וכרטצה ןכלו .("ךלמ לש חבטל
.ויתודמבל קלוקמ היה אוה יכ ,האובנב ויתולעמ תורמל וידימלת ןמ תויהל אל רהזיל ונל שיש העידוה ונתנשמ
תישילשהו הינשה תולאשל הבושת
תלפטמה .ותלכלכ יכרצו שובל ,היתשו הליכא י"ע ,ותויח יכרצ אוה רתויב ךומנה .םיכבדנ השלש ןמ בכרומ םדאה
ה"ד .זט ףדב םש י"שר בתכ ןכו "ןה שפנ ילעב" ,ןיסטיפ ילעב ה"ד :וט הציב) י"שר בתוכ ךכו ."שפנ"ה איה ולא לכב
לש ויתונוצרו ויתופיאש םש ,"חור" איה ךכמ ההובג אגרד לבא ."וילע הצק ושפנ ןיאו התשיו לכאי" :(הרתי המשנ
םינומט םדא לכב ,תורחא םילמב .(ט ,ו תומש) "חור רצוק" (בל ,כ לאקזחי) "םכחור לע הלועהו" רמאנכ ,םדאה
םיעיגמו םיממורתמ םה יזא תבשונ "וחור" רשאכ קר .םיומס םה לבא םיוואמו תושוחת ינימ המכו המכ ותרכה-תתב
לעפי םדאהש רמולכ .('ד ,תובא) "חור לפש יוה דאמ דאמ" וחבש ל"זח ןכלו .ךשומה-חכ םהל שיו ,תושגרתה ידיל
ידש-תמשנ ןמ האבה ,"המשנ" איה רתויב ההובגה לבא .תויוררועתהה ליפשיו ,חור-יבצמ יפל אלו ,ןובשחו לכשב
תצובקל ךייש תויהל הצורש ימ ןיב לדבהה המ ונל ורידגה ל"זח ןכלו .ןויגהו טופיש לש חכ (ז ,ב תישארב לע ן"במר)
.(המשנ לומ ,תילכש הרכה ןינע אוה "ןיע") וללה 'ג קרו ךא אוה לדבהה ,םהרבא תצובקל ךייתשהל הצורש ימו םעלב
.םולכ םהילע ףיסוהל רשפא יאו ,(המואמ רסח אלו) המשנו חור ,שפנ ,לכה תא םיללוכ םה יכ
תיעיברה הלאשל הבושת
לכב חמש ינע םדא .תורתי תופיאש ול ןיאו ודיל עיגמה לכב חמשה םדא רמולכ ,תוקפתסה לע הרומ "הלפש שפנ"
וילע רזגש המ ןוצרב לבקי" (ןוחטבה רעש ףוס) "תובבלה תובוח" ןושל הזו .תוגונעתב לגרוה אל יכ ,ודיל אבה
אל םלועמ" םיחטובה דחא רמוא היהש יפכ ...ובצמ לע בצמ ףידעי אל ...'ה ול רחבש המ תלוזל הואתי אל ...ת"ישה
אלש המ תוואתהל "תולודג םיניע" ילב הלפש שפנ ילעב םה םיקידצה ,ןכלו ל"כע "ותלוז יתיואתהו ,בצמב יתמכשה
בתכ ."ודיב ותואת יצחו תמ םדא ןיא" תוגונעתל םיפאוש ,"הבחר שפנ" ילעב םה םעלב ידימלת ,םתמועל .םהל ןתינ
."היה ונותא לעוב ורמאו ,תונזל באומ תונב ריקפהל ץעוי היה אל הואתה בר (םעלב) היה אל םאש" :ארונטרבמ 'יפ
(מק ק"ס ,"לארשי תראפת" האר ,בר ןוהל ותדמח לעו)
לצא לבא ."רפאו רפע יכנאו" רמא וניבא םהרבא לצא וניצמש ומכ ,הרתי הונע ונייה ,םיקידצה לש "הכומנ חור"
."ילא חלש באומ ךלמ רופיצ ןב קלב" הנע (ט ,בכ) "?ךמע הלאה םישנאה ימ" ותוא לאשו ותוא ןחב 'ה רשאכ ,םעלב
ךלמ" ראותה תא ףיסוה ןכלו ,"יתוא םישקבמ םיכלמה...ינדבכמ התא ןיאש פ"עא" 'הל ףצחתהש םישרפמ ל"זח
יתתל 'ה ןאמ" :הנע .'ה ול רמא המ קלב ירש ותוא ולאש רקובב ,ןכו .(ט/כ ר"דמב) רתי תפש איהש תורמל ,"באומ
םה ןכבו .םהילא הוולתיש היוארה אגרדב םניא םהש םהל זמר אלא .תרתוימ "םכמע" הלמה (גי ,בכ) "םכמע ךולהל
תראפת") ולש "ההובג חור" ירה (וט ,בכ) "הלאמ םידבכנו םיבר םירש חולש קלב דוע ףסויו" זמרה תא וניבה
.(טלק ק"ס ,"לארשי
בתכ ןכו .(תישארב רפסל החיתפב) ב"יצנה בתכש ומכו ,תוירבה לכ תבוטב הצורש ונייה ,םהרבא לש "הבוט ןיע"
לבא ."סעוכ וניאו גאוד וניאו ואנקמ וניאו ורבח תחלצהב חמש - הבוט ןיע" (לעב) (דפ ק"ס ב"פ לע) "לארשי תראפת"
.(א"צ ק"ס ,םש) "תדה תודוסיב קפתסמו ה"בקה רחא רהרהמו הבוח ףכל ונדו ורבחב אנקמ" :"הער ןיע" לעב םעלב
"ןיע תבוט" הרותה לופלפב גהנ השמ ןכו .ןצמקה לש רמולכ (:חל הטוס) "ןיע ער םחל תא םחלת לא" ורמא ןכו
ךיחאב ךניע הערו" אוה אלמ ארקמו (:דס ב"ב) רכומ הער ןיעב רכומ (ק תובותכ) "הער ןיעב םרותה" (.חל םירדנ)
.(ט ,וט םירבד) "ןויבאה
תישימחה הלאשה לע
םא יכ .לארשי ינב םניא םה וליפא םדא ינב לכל םיואר ולא תודמ יכ ,םהרבאל אקוד םעלב תא וושה ל"זח המל
ק"ס ה"פ ,"לארשי תראפת") תווצמה ג"ירת לכ םייקל םיבייח וידימלת ירה ,השמ ידימלת לש תונוכתה ןה המ רבודמ
(גלק
תיששה הלאשה לע
.םירסחו םיוקל םה וללה תודוקנה תשולשב לבא ,םיקידצו םימכח םהש םדא ינב םנשי .הנשמה לש הדוקנה רקיע ןאכ
בלה רעצ לבוס אוה יכ ,ב"הועב אלו ז"הועב אל םייח ול ןיא ,ל"נה תונוכתה תשולשב לשכנש ימ יכ ונדמלמ הנשמהו
לע ףסונ ,ז"הועב םתויח ימיב םג ,םנהיג םיימעפ ולבקי אלש ורהזייש (!) וידימלתמ וליפא אבר שקב ןכלו .ןמזה לכ
.(םנהיג םישרוי ה"ד ,ונתנשמב ארונטרבמ 'יפ) םתומ ירחא םדיתע
תיעיבשה הלאשל הבושת
היהש ,םהרבא המודה אוה ימ םיעדוי ונלוכ רבד לש וטושפב יאדו יכ ."וידימלתל ...וידימלת ןיב המ" יוטיבה שי עודמ
םוש ןיאו .תוואתב ףנוטמה םעלבל םימודה םה ימ םיעדוי םלוכו .ארובה דוחי תנומא לע דמלמו םידסח תולימגב קסוע
אוה םדאש פ"עא .הקומעו תיכוניח ,תפסונ הדוקנ ונל רידחהל הצר ונתנשמ לש אנתה .הז לע רוביד תוברהל ךרוצ
םיבשוחו השועש תופיו תובר תולועפ לע ותוא םיצירעמ תוירבהש פ"עאו (לפותיחאו גאוד ומכ) לודג םכח דימלת
אוהש תעדל ונילע ,"הבחר שפנו ההובג חור ,הער ןיע" וללה תודמ 'גב לשכנ אוה םא לבא ,םהרבאל ךייש אוהש
ןיא התע תעלש ימ םג ,אסיג ךדיאל לבא .ותותיחפ וריכי םלוכו םיברב ונולק הלגתיש ופוסו םעלב לש ודימלת תמאב
חותינ רובעל ןכומ היהשו ,םיחרואה תא תרש ומצעב אוה הנקז תעל םג רשא) וניבא םהרבאל ללכ םימוד וישעמ
,הבוט ןיע" לש ל"נה תוישרשהו תויסיסבה תודמה 'ג םדא ותואל ול שי םא לבא ,('וכו הוצמ ןעמל האמ ליגב ביאכמ
אלא ןקנקב לכתסת לא" .ויכרדב תכלל ופוסו ,םהרבא לש וידימלת ןיב הנמנ רבכ אוה ירה ,"הלפש שפנו הכומנ חור
.('ה ,תובא) "וב שיש המב

(3) קלב תשרפ

ערה-ןיע לש החוכ
,ןיבהל םיבייחו .ארוביצד-אחרט ללגב ךכמ וענמנ םה .םוי לכ םעלב תשרפ תאירק ונל עובקל ל"זח ובשח :בי תוכרבב
המ אנ רכז ,ימע" .ונתוא בהוא 'ה המכ ונריכזהל ובשחש םירמוא שי ?םוי םוי רוביצב והארקנש ןאכ בושח ךכ לכ המ
"'ה תוקדצ תעד ןעמל ...(לארשי ינב תא ללקלמ ותוא ריהזה 'הש) רועב ןב םעלב ותוא הנע המו באומ ךלמ קלב ץעי
בייח ןכלו (ב ,גי הימחנ) "הכרבל הללקה וניהלא ךופהיו" ,ללקל םעלב ןנכתש המ םג ,תאזמ הרתי דועו (ה ,ו הכימ)
ללקי םעלבש רבדה ארונ םאה .ןויע ךירצ ומצע הז לבא .(עמש תאירק) "ךיהלא 'ה תא תבהאו" ןילמוג סחי רורשל
יכ ,הללקל הכרבה תא ךיהלא 'ה ךופהיו ,םעלב לא עומשל ךיהלא 'ה הבא אלו " :רוכזל ונתוא ובייח עודמ ?ונתוא
א"ר ?שושחנ המ םושמו ,לבה קר םה (יוג ש"כ) םדא לש וירוביד ףוס לכ ףוס ירה .(ו ,גכ םירבד) "ךיהלא 'ה ךבהא
,ןידמ תונב אטחב י"נב 24,000 ולפיש ועדויב ,םשה לוליח עונמל ידכ ברעתה 'הש הנעו וז הלאש לאש ארזע ןבא
,לובסי והשימש שארמ הפצ םסוקה רשאכש רובס ע"באר .ךכ הוהתנ םסוקה לש ויפ -אצומ ללגבש ובשחי אלש ידכ
הנוע לאנברבא י"רהמ .םסוקה לש ותעפשהל תונערופה תא סחייל ועט םישנאהו ,ךכ לע שארמ עידומ היה אוה
הב םיחטוב ויה יזא ,םעלב לש ותללק לע םיעמוש ויה ןענכ-ימע םא .יגולוכיספ-יעצמאכ ןינעה ריבסמו ,תרחא
היה י"נב לש םחור-בצמ ,ךפיהל ןכו .י"נב דגנ םתמחלמב םיקזחתמ ויה םה עבטה -יכלהמ יפלו ,ברקב םיצמאתמו
םיוגה לש םתערל ,הכופה העפשה התיה םעלב תכרב י"ע וישכע לבא .ברקב םילפונ ויהו ,ותללקב ןומיא ונתי יכ לפונ
םוי לכב השרפה תאירק עובקל ל"זח וצר ל"זח ,ונל 'ה לש המוצעה ותבהא ונל ןיגפהל ליבשב .לארשי לש םתבוטו
.םויו
,"שרח ללקת אל" (זיש ת"ל) "תווצמה רפס"ב בתוכה ,ם"במרהמ לאנברבא י"רהמ לבק וזה תינתלכשה השיגה
ררועל אל ,ףרחמה לע אלא ,דבלב ףרחתמה לש ובצמ לע הטיבמ הרותה ןיא אלא ,םולכ עמוש שרחה ןיאש פ"עא
רתומ ,ברקע וכשנש ימ" :ם"במרה םשב בתוכ ('ו ףיעס ט"עק ד"רוי) ע"ושבש ונאצמ ןכ .סעכל וא המקנל ושפנ
ותעד ףרטת אלש ידכ וריתה ,אוה ןכוסמו ליאוה (!) םולכ ליעומ רבדה ןיאש פ"עאו (םישחל וא םיקוספ) וילע שוחלל
יברש דאמ ןיינעמ לבא ;םישחלו תועימק תודוא תאזה הנבהה לע קלוח רתא-לע ונוילגב א"רגהש תעדל בוט ."וילע
ןינעב ונאצמ ןכ .ם"במרה לש ותעד תא ול ץמיא ("םירשימ דיגמ" ורפס י"ע ,םילבוקמהמ אוה םג בשחנש) וראק ףסוי
וחילצהש (םוקמב םהישוריפב) ם"יבלמ ונברו שריה ר"שר םיריבסמ ,שחנל הטמה תא וכפהש הערפ ימוטרח תוליעפ
.תינתלכשה השיגה איה תאזו .דבלב םיניע תזיחאב וא ,םידי תוריהמב תאז תושעל
ברל ךריב בר (:זכ) הליגמב הנה .תוללקו תוכרבל תיתמא-העפשה שיש ל"זח ירבד תוטשפ תנבהמ סונמ ןיא לבא
לא" (.וט) הליגמב ןכו .ךרבתמ אוה םג היה יזאו "רמל ןכו" ול הנע אל עודמ וילע דיפקה ,וירבד ומייקתנ רשאכו ,אנוה
ףקות ךכב ראיב (ישימח קרפ ףוס ,"שדוקה תרגא") ן"במרל סחוימה רמאמב ."ךיניעב הלק טוידה תכרב יהת
לכה םא .הנומאב היעב ןאכ שי הרואכלו .(דלש ףד ,קוק ברה דסומ 'צוה ,"ן"במרה יבתכ") םעלב לש תוללקה
?ונדיתעו ונלרוג תונשל םדא-ןב והש-הזיא ידיב חכ ןתינ דציכ אה ,ה"בקה ידיב החגשהב
םדאה לע םיוסמ גורטק יכה ואלב ונשי רשאכש (הנר ףד ,מ"וח לע) "שיא ןוזח" ירבדמ ונדמל רבדל רבסהה אלא
ללוקמה השעש המ ללגב אלא ,ויפ רוביד ללגב אל .שנוע ררועל ותוא ללקמה דיב חכ שי ,רבעב השעש השעמ ללגב
םימשג סורהל לוכיו השעמה-םלועב םירתסנ םימרג עינמ ותבשחמב םדאה יכ האירבה תודוסמ" .רבעב וידי ומב
אניעמ רמ יפתסמ אל' (.דפ) מ"בב ןכו .'אניע היב אטלש והייזחפא שיפנד ידייא' (:נ) םיחספב ןנירמאדכ ,םיקצומ
לכה םוקמ לכמו .הנכסב וזה תואיצמה תא םידימעמ םה ,תחלצומ-תואיצמ לע םילעפתמ םדא ינבש העשבו ?'אשיב
רבדה לגלגתמ ,דוביאל רבדה לע רזגנשכ לבא .לצינ רבדה ,ןדבאל םימש-ןידב וילע רזגנ אלש לכו ,םימש ידיב
-ןיע םהינפל ןמדזה ,םירופיכה םויב התימ םהילע רזגנשכ ןכו .הלכ אוה ז"יעו ,רבדה לע ןוהמת-ןיע תמיש י"ע םימעפל
ימל קר לבא ,הקיזמ ןיעה םנמא ,(:וצ ןירדהנס) "תינחט אניחט אחמק" ,ןכבו .דוע ש"ייע "ןתתימ תא הלגלגש הער
.ה"בקה ישנע לש ןיד-רזג תדמל ץוחמ קיזהל תלוכי םוש ןיא לבא .בייח י"ע הבוח םילגלגמו ,יכה-ואלב קזנהל יוארש
.ונתנומאב דוסי והזו
.(:וט ןיכרע) וילע רבודמש הזלו ,עמושש הזל ,רבדמש הזל ,ערה ןושל תרימא לש שלושמה שנועה תנבהב ןידה אוה
(היה אלש רקש רבד לע) "ער םש איצומ"ב ןאכ רבודמ ןיאש תויה אלא ?וילע ורבדש הז םשא המ ,םיהמת םלוכו
.רמוגו עייסמכ אב קר אוה רובידהו ,השעמה לע שנוע הזב ררועתמ ירה ,(תמאב עריאש רבד לע) "ערה ןושל" אלא
(דועו :זק מ"ב) ערה ןיע ללגב ולבס םישנאש ל"זח לש םיתע תובר ונאצמ הנה .ערה-ןיע לש החוכ המ וננבה הזבו
.(נ ףד ,ד"ח ,"תודגא ישודיח"ו ,גצ ףד ,תובא לע) ןיעה לש החוכ המ ראבמ ל"רהמ
(וידימלת לכבש לודגה) סונקרוה ןב א"ר הנעו ,"םדאה הנממ קחרתיש הער ךרד הזיא" ז"ביר לאש ('ב קרפ) תובאב
חמש :הבוט ןיע" .ערה ןיע ןינע והמ ןבומ אליממו הבוט -ןיע ןינעב (ד"פ ק"ס) םש "לארשי תראפת" ןייע ."הער ןיע"
אוהש שיאה לש ('ה תוא ילב) "ערה ןיע" שי ,קיצייבולוס ד"יר ראיבו ."סעוכו גאוד וניאו ואנקמ וניא ,ורבח תחלצהב
ירוסי תויעב ,םיביכ ומצעל םרוג ,ובל שיתמ ,ומצעל קיזמש םדא ,('ה תוא םע) "הער ןיע" שיו .םירחאל קיזמו ,ער
.ב"ויכו תוילכ
לש םרכש ביט ןינעב ינריע חוכיו םהיניב חתפתה .ךשש-רב תא רקבל אב אבר ךיא (.הס) ז"ע תכסמב רפוסמ
,לארשי םע תערב תוארל הצורה ןיע" יוגה ול הנע ,חוכיוב אבר חצנ רשאכ .ז"הועב םיוגה בצמל האוושהב ,לארשי
הרואכל הארנה יוגה ותוא םג םצעב ,רמולכ .העקפ יוגה לש וניעו סנ עריא ."ןמא" :דימו ףכית אבר הנע ."עקפית
ונל רשפא הזמ ,בגא) .ומצע וילע הכפהנ ,אבר י"ע הרשואש ותללקו .םתערב תוארל הצר תמאב ,םידוהיל דידיכ
ןנחי יכ" - (ח ,דמק םילהת) "רקש ןימי םנימיו אווש רבד םהיפ רשא" .םהיפ ללמל ןימאהל אל ,תורודה לכ לע דומלל
רבגה םואנו" ,םעלב לצא םג הז שנוע םייקתה הרואכל .(הכ ,וכ ילשמ) - "ובילב תובעות עבש יכ ,וב ןמאת לא ולוק
םגו (םירחאל) ערה ןיע םג ,רמולכ .(הק ןירדהנס) ויניעמ תחאב אמוס היהש ל"זח ורמאו (ג ,דכ רבדמב) "ןיעה םותש
.(ומצעל קיזהל) הערה וניע
תיב הנבנ אלש רוד לכו (:ט אמוי) םנח תאנש ללגב אב ןברוחה יכ ונעדי .םירצמה ןיב ימיל וישכע םיברקתמ ונא
רבכ .םהיתובא יאטחב םיכישממ םה יכ ,רמולכ (א/א אמוי ימלשורי) ובירחה אוה וליאכ וילע ןילעמ ,וימיב שדקמה
םילבוס ונאש לבס ינימ לכש םיננובתמ ונייה וליא יכ ,"םנח" קר םה וננמזב האנש ינימ בורש תומדוק תוחישב ונרכזה
שיא ודרחיו םבל אציו" םיטבשה ואטבש טפשמה ותוא ריכזמ רבדה .והשימל אונשל םוקמ ונל היה אל ,ונמצעל ונמרג
:(.ט תינעת) שיקל שיר לש ונב ךכ לע העד עיבהו (חכ ,במ תישארב) "ונל םיהלא השע תאז המ ,רמאל ויחא לא
םהש המב םתרצ לכ םמצעל ומרג םצעב םיטבשה ,רמולכ .(טי ילשמ) "ובל ףעזי 'ה לעו ,וכרד ףלסת םדא תלווא"
וניחא לע ונחנא םימשא לבא" כ"חא ודוותהש ומכ) הארונ בל-תומיטאו תוירזכאב ,תודבעל ףסוי םהיחא תא ורכמ
ונרופס ע"ר םש שרפמו (אכ ,במ תישארב) "שרדנ ונה ומד םגו ,ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא
תא עומשלמ םהינזא תא ומתס םהו ,חאו חא לכ ילגרל וינפ לע לפונו טבחתמ היה ףסויש :םיאטח 'ב ןאכב םילולכש
םיטבשהש המ לכ ,תורחא םילמב .וייח םצע לע םג ,"שרדנ ונה ומד םג" ךכ לע ףסונו .ותקוצמב וילע םחרלמו וינונחת
ףסויל םג ומרגש המ לכ הדמב הדמ והז יכ !םמצעל ומרג םהש הממ םהל היה ,םירצמ טילש ידיב הקוצמ ולבס
?םבצמ לע ונולי יכ םהל המו ,הארונ הקוצמ
םכיתובא ףיצקהב םכל ערהל יתממז רשאכ ,תואבצ 'ה רמא 'ה יכ" :(די/ח) הירכז איבנה ירבד ולא םימיב אנ רוכזנ
תא שיא תמא ורבד ,ושעת רשא םירבדה הלא .וארית לא .םילשורי תא ביטיהל הלאה םימיב יתממז יתבש ןכ ,יתוא
וב שיש לכ :'ה קרפ תובאב וניאר ."'ה םואנ יתאנש הלא לכ תא יכ ,םכבבלב ובשחת לא והער תער תא שיאו ,והער
ר"הצי תשרב לופינ אלש וישכע ררועתנ ,רמולכ .'וכו הער ןיע :עשרה םעלב ידימלתמ אוה ירה וללה םירבד השולשמ
ררועל ידכ 'הל גרטקמ היהו ,תוירבה לש םהיאטח תא קר האר וטבמ ןיע םשל הנפהש םוקמ לכש ,םעלבל תומדיהל
,"הבוט ןיע" שופתנו הבה .הבורמ הבוט הדמ .(הנר ףד מ"וחב ,ל"נה "שיא ןוזח" לש ורבסהכ) םהילע שנועו םעז
.וניבא םהרבא לש ויתודממ
(ץקמ תשרפל הינש החיש י"ע :הרעה)
(4) קלב תשרפ


"עמש תאירק" תודוא ,"אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה"
ז"ע האר) םתוא וחבשיו ודוי םה ףאש ,םיקוחר ןמ תודע איבהל רבדה בוט ,לארשי םע תלעמ תויתמאב ריכהל ידכ
היהי ,ותלוזמ ןחבי רשא רבדה" :ל"רהמ ירבדכ ."לארשיב םהב ודיעיו ואובי םכמ ,(ע"הואל) ה"בקה םהל רמא" .ג ףד
ןהמ "םעלב תואובנ" ןה תורקי המכ ןכלו .(זנ קרפ תליחת ,"'ה תורובג" - "קפס וב לופי אל רשא תיתמא הניחבה
ףרט לכאי דע בכשי אל ,אשנתי יראכו םוקי יראכ םע ןה" רמוא אוה ,רתיה ןיב .לארשי םע לש ונינע בגשנ המ דמלנ
ןה ,תירחש םתנישמ ןידמוע ןהשכ" :ד"י עטק ,אמוחנת םשב איבמ י"שרו .(דכ ,גכ רבדמב) "התשי םיללח םדו
."ןיליפת חינהלו ,עמש תא אורקל ,תיציצ שובלל ,תווצמה תא ףוטחל יראכו איבלכ םירבגתמ
ךכ לכ אוהש שרד איבה ,(ח ,ג תישארב לע וירבדכ) ארקמ לש וטושפ שרפל ןעוטה ,י"שר אקודש רבדה רזומ המ
,עמש תאירק ןינעל זמר םוש קוספב ןיא הרואכל ,"תירחש תמיק" ריכזמה "םוקי" דוסי תלמ ןמ ץוח .וטושפמ קוחר
תינוציח הרוצ וזיאב אלו ,"עמש" לש האירקה םצע אוה רקיעה ירה ,דועו .דאמ קוחרכ הארנ שרדהו !?ןיליפתו תיציצ
."ףוטחל איבלכ םירבגתמ" תאז םישוע םה
'יס) "רקובב דומעל יראכ רבגתי" :תימויה ונתדובע תא ונל ליחתמ ח"וא ע"וש הז יוטיבב אקודש רבדה אלפנ המ לבא
,הנישה לע רבגתמ םדאהש אוה טושפ ?םירבגתמ דציכו ?םירבגתמ ימ לע .הוצמה תוימצעמ והזש ןאכמ ירה ('א
'ג רבדב שיש (ד ,א /א) אינתה לעב ע"וש בתכ הפי המו ."רחשה תא ררועמ אוה אהיש" :ע"ושה ןושל ךישממש ומכ
."תינוניב הדמ והז רחשה דומע םדוק םק םא...'ה דבע ארקנ הזו ...תוצחב םקו ורצי לע רבגתמ םימש ארי" .תודמ
ןכלו ,םדוקה לילב ןושיל תכלל םימידקמ ויה םינומדקהש רורב הזו) .ינוניב ןמ תוחפ דוע אוה ךכ רחא םקהש עמשמו
רוא םג םיכפוה אליממו ,םויל הליל םיכפוה ,למשחה רוא ללגבש וננמזבכ אלו ,"ונביכשה" תכרב תיברעב וארק דימ
ימ לבא ."רבגתהל" ךירצ וניא ,הנישה תותובע ונממ ףולחתש דע ןשייש ימ .(רחואמ םימקו הליל תניש ןמזל םוי
."רבגתמה" אוה ,הנישה תוקיתמ תורמל םדקומ םוקל זרדזמש
לבא ,הדבכ הניש לש בצמ קוליסב םג ,רמולכ ."יפעפעמ המונתו יניעמ הניש ריבעמה" םיכרבמ ירה ?םירבגתמ דציכו
מ"מר ר"ומדא ךכ לע הנע .הליעיו הזירז איהש הציקי ןעמל ויתובשחמ זכרל םדאל ול השקו .םימנמנמ ונא ןיידע
תוזירזב םוקי ותנשמ רועייש דימו ,בכוש אוה ימ ינפל עדי ותטמ לע ובכשבו" :א"מר בתוכ ףיעסה ךשמהבש ,קצוקמ
המ .ליפמה תכרב ינידב ,ט"לר 'יסב אבומ תויהל ךירצ היה "ותטמ לע ובכשבו" לש הז ןיד ירה ג"עצו ."וארוב תדובעל
דיגהל אב אלא ?ףיעסה לש אשירב בותכ רבכ הז ירה "ותנשמ רועייש דימו" לע א"מר רזוח בוש המלו ?הפ ונינע
והזש םירבדה עבט ,ןושיל ומצע תא םשש תעב "דאמ הבושח העידי" ותעדב עבוק םדאה םא .האלפנ הלוגס ןאכ
תתנש המשנ יהלא" תכרב ןיא ,ד"מ 'יס ,ד"באר ת"וש תעד יפל ירה) .ררועתמ רשאכ ותעדב ץוציש ןושארה רבדה
."התרבחל הכומסה הכרב" תבשחנו תמדוקה הליל ןמ ליפמה תכרב לש תמויסה איה יכ ,"ךורב" חסונב הליחתמ "יב
תא םישיש ימ ,ןכבו .(הקספה ןאכ ןיאו ,ותניש ינפל ךריבש המ ןכות לע תוממוז ויתובשחמ ,הניש תעב םג לוכיבכ
הנישה דבוכ רשאכ דימ םוקלו "ומצע תא שופתל" ול לק היהי ,םימש תכאלמב קסוע אוהש הבשחמב ןושיל ומצע
.יראכ רקובב םוקל הכזנ ךיא ךרדה ונעידוהל ידכ "ותטמ לע ובכשבו" ןיד בתכ א"מר ןכלו .םנמונמ אוה ןיידעו רבוע
ינפל ארוק היה המחלמ-חושמ ןהכ .וניביואמ םיעשונ ונא "עמש" תאירק תוכזבש ל"זח ונודמל ףסונ םוקמב דוע
ה"בקה ןהל רמא" :ל"זח ורמא (ג ,כ םירבד) "...םכיביוא לע המחלמל םויה םיברק םתא ,לארשי עמש" םילייחה
רשאכ ,ךכ לע ףסונ דועו .(.במ הטוס) "םדיב םירסמנ םתא יא ,תיברעו תירחש ש"ק אלא םתמייק אל וליפא ,לארשיל
יתשלפה שגיו" בותכ ."דאמ ואריו ותחיו" לארשיב רמאנו "ילא דריו שיא םכל ורב" לארשיב הרגתה עשרה תילג
עמש תאירקמ םלטבל ידכ" תנווכמ הנווכב םידעוימ ויה וירבד (זט ,חי א"ומש) "םוי םיעברא בציתיו ברעהו םכשה
תורעי" רפסב ,ץישבייא י"רהמ) רבד יניבמ ?"ברעהו םכשה" הזה דחוימה יוטיבה המלו .(:במ הטוס) "תיברעו תירחש
,"ידעב וריתעה" הערפ רמאש ומכ) םהיתוליפתל הנוע 'השו לארשי תלוגסב ונימאה םיוגה םגש םיריבסמ ("שבד
ללפתמהש ימלשוריהמ איבמ (ח/חנ) "הרורב הנשמ" .ש"קמ םלטבלו םהל לקלקל תילג הצר ןכלו ,(דכ ,ח תומש
ש"ק וארקי אל לארשי ינבש ידכ ,רתויב תנווכמה תעב היה תילג לש קתרמה-ומואנ .םויה ותוא לכ קוזינ וניא ןיקיתווכ
בותכ ןכלו .דבעידב קר םייקמ ארקנ רחאמהו ,וז הוצמל ןמזה םצע והז (אי/א) ש"ק 'להב ם"במרה יפל רשא ,ןיקיתווכ
יכ .וננויע תליחתב אמוחנתו י"שר ירבדב "עמש תאירק ןיפטוח" יוטיבה דאמ ןבומ הזמו ."םכשה" אקוד תילג אבש
המ ."ףוטחל" המ ול ןיאו םויה לש תועש 'ג דע בר ןמז ול שי ירה ,המצעמ לילכ ונממ ףולחת הנישהש יתמ וטאל םקה
.העשה תא ןווכיש ידכ ,וינינע ףוטחלו זרדזהל ךירצש אוה ,ןיקיתווכ יוארכ הוצמה תא םייקל קיידמה ןכ ןיאש
זרדזמהש (ב"פ תוזירזה ביתנ ,"םלוע תוביתנ") ל"רהממ ונאבהו .אריו תשרפל וננויעב תוזירזה ןינעב ונרבד רבכו
םוחתו תורוד העברא ומכ ,הזל הז ןיב לדבההו .ותוינפוג לפש לע הארמ לצעתמה לבא .תיהלא איה הוצמהש הרומ
.ותרובק םוקמ םלענ הז םושמ רשא ,השמ לש ושנוע ש"ייעו .ןיטולחל רחא
היראל לארשי ולשמנ "עמש תאירק" י"עש םעט
ורידגה ל"זח .גרטקמ לכ ,ררוצ לכ וילעמ קלסמ אוה ,ש"ק תרימא תעב םלוע לש וכלמ וילע ךילממ םדאהש הזב ירה
"םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור' רמאנש ודיב תויפ יתש לש ברח זחוא וליאכ ותטמ לע ש"ק ארוקה לכ"
אלא ,הליל לש ש"קל אקוד רבודמש הז ארקמב זמר םוש ןיא ,הזה ארמימה לעב קחצי 'ר יפלש אטישפו (.ה תוכרב)
םאה (םש) "ונמיה ןילדב ןיקיזמ" .(הליל לש האירקל אתכמסא איבה ןכש ישא בר ןכ ןיאש המ) תירחש לש ןידה אוה
?םיוגו םינוירבו םיטסל םג וא (תוער תוחורו םידש) םיינחור םירוציב רבודמ
אשמל ץרא ךרדל ןיגילפמ ,תויראכ ןישענו ה"בקהל םיכילממ" :ךישממ ,וננויע וב ונלחתהש (די ק"ס) אמוחנת שרדמב
אוהשכ 'ףרט לכאי דע בכשי אל' .ה"בקהל ךילממ ,ןהמ דחאב עגיל ואב ןילבחמ וא ,םולכב דחא לקתנ םאו .ןתמו
.הלילה ירמושל םויה ירמוש (םיכאלמ)מ ש"ק תוכזב ךמסנ אוהו ןיחרובו וינפמ ןילבחמה ןילכאנ "דחא 'ה" רמוא
ותוא םירסומ הלילב ןירמושה (םיכאלמה) .ה"בקהל ךילממ ,רעונשכו ...ה"בקה דיב וחור דיקפמ ןושיל אבשכו
ל"כע "וז המואכ המוא ןיא ,םעלב רמא ןכל ...םויה ירמוש (םיכאלמ)ל
לארשיש אוה ("ףרט לכאי דע בכשי אל") ארקמ לש וטושפ .הז תא הז םיפפוח שרדהו טשפהש ונל רורב יד וישכע
ונא םאו .הביחו תוזירז לש הרוצב ,'ה תא ונילע םיכילממש ידי לע איה תאזל הקינכטה לבא .ררוצו ביוא לכ לע רבוג
ךכ .'ה ידבע לש םנוטלש תחת לכה רבכ רסמנ אליממ ,ה"בקה ידעלבמ םלועב תוכמסו ןוטלש םוש ןיאש ךכל םיעדומ
חלש ...אבוט יל ירעצמ ...ילע םידמועה םדא ינב" :לאש אוה (.ז ןיטיג לע ,א"פ ןוחטב ,"םלוע תוביתנ") ל"רהמ שריפ
םהו (הרות דומלל=) שרדמה תיבל ןהילע ברעהו םכשה .םיללח םיללח ךינפל םליפי אוהו ול ללוחתהו 'הל םוד' ול
.ל"כע "ירמגל ת"ישה לא אוהש ימ לא ערהל (ביואו רצ) הצרי רשאכ 'ה תמחלמ ארקנ הז רבד יכ ...'םהילאמ םילכ
תליפת ,המח ימודמדב ללפתהל ןינע אוה "ברעהו םכשה" ושרפ םהש אלא ל"נכ ושריפ (.ז ןיטיג) םש תופסותבו
.ארמגב תונוש תסריגב יולת הזו ,ל"נכ ןיקיתו
דצמ" (א"פ ,'ה תבהא ,טי"פ ,הדובע ,"םלוע תוביתנ") ל"רהמ ךכ לע הנע ?םיקיזמה תא םילטבמ ש"ק י"ע דציכ
תאז ."לכה רקיע אוה יכ 'תי וב םיקבדו םיולת לכה יכ ותאמ דרפנה םלועב אצמנ םושל תואיצמ ןיא ,דחא 'תי אוהש
.החדנו לטבתמ עירפמו ענומ לכ ירה ,תטלחומה תמאה אוה ה"בקהש תמאה תרכה אלמתמ םדאה רשאכ ,תרמוא
םע תוגהנתהב תובוט תודמ לעב תויהלש בתכ םשו .תויומלש ינימ העברא ראיב דנ/ג "םיכובנ הרומ" רפס ףוסב)
תואיצמה םע דבל אצמנ אוה םדאה םצעב ,רמולכ !תוינויגהה תולעמה לעב לש תומילשה ןמ תוחפ והז תלוזה
סחיתי דציכ ןויסנ-הדש םדאל שמשל ידכ םיאצמנ קר םה ,םיארבנו םיאורב דוע םלועב שיש המ .ה"בקה תטלחומה
ידעלבמ םמצעלשכ תובישח םוש וליבשב םהל ןיא םצעב לבא .תוריבעהמ ענמהל וא תווצמה תושעל םא ,םהילא
(ונוצר תושעלו ,וארובו ונוק םע תורישי אוה םדאה לש ודיקפת לכ יכ .תווצמה
םג אליממו םיינחורה םיגרטקמה תא םיקלסמ הזב .ש"קב ןווכל םיכירצש אלא ,ש"ק םירמואש ךכב יד אל ,ןכבו
,הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא" (.גל תוכרב) "תיממ אטחה אלא תיממ דורע ןיא" יכ אוה טושפ .םיירמוחה םינטושה
םיער םיכאלמ םירצויה ,םהיאטח תמחמ אוה םילבוס םדא ינבש לבסה (:ז ןילוח) "הלעמלמ וילע ןיזירכמ ןכ םא אלא
תא ןיתרוכ ש"ק תרימאב .("ןוע אשונ" תדמ ,"הרובד רמות" רפס תליחתב ק"מר ירבדכ) םדא ינב םישינעמו םיעגופה
.('ז ,הלילה ישורד ,"תונווכה רעש" ,ל"זירא) וללה הלבח יכאלמ לש םתויח
יכ ץראה ימע לכ וארו" ביתכד ?לארשיל זוע םה ןיליפתהש ןינמו" :ןיליפת .תיציצו ןיליפת י"ע םג תאז םישוע תמאבו
ורמא .(ןיליפתה לש תיבה רועב ידש לש 'ש שיש- .ו תוכרב) שארבש ןיליפת ולא אינתו "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש
ויה ןהיגורה" :י"שר שרפמ ,כ ,גל םירבד) "דקדק ףא עורז ףרטו" שאר לש ןיליפתו די לש ןיליפת ללגבש זמר ילעב
הבוגב שאר לש ןיליפת לש ירוחא רשק חינהל שיש ונורוה ל"זח .("תחא הכמב עורזה םע שארה םיכתוח ,ןירכינ
הלוגס הנשי ןיליפתה תחנהב רמולכ (:הל תוחנמ) רוחאל אלו םינפל ,הטמל אלו הלעמל לארשי ויהיש ידכ ,שארה
ןיליפת-יחינמ םתמחלמ תעשב םלוכ ויהש תורמל אבכוכ-רב ילייח ותמ תאז לכב המל ,לאשת םאו .תאז תיתמחלמ
,תינעת ימלשורי) ביואל ךומסת לא קר ,רוזעל ךירצ אל התא ונל :'הל ורמא ,ץחש לש ידדצ ןוע ללגב הז ?(.חנ ןיטיג)
אל וליאכ יוהו (ד"פ ףוס ןיליפת 'לה ,ם"במר) הונעל ררועל תוכירצה ,ןיליפתה תנווכל רומג דוגינ היה הזב ירהו .('ד
.ןיליפת וחינה
(ןיליפת=) "רקיו (הלימ=) ןוששו (בוט םוי=) החמשו (הרות וז=) הרוא התיה םידוהיל" ל"זח ונל ושרפ םירופ סנב
ץישבייא י"רהמ ךכ לע הנוע ?ןיליפת תווצמב י"נב וליחתה ןמה תלפמ ירחא קר המל ,קימעהל שיו (:זט הליגמ)
ידוהיה יכדרמ קר .םויה לכל אל קר ,ןיליפת וחינה ךכל םדוקמ םג יכ (ל"חקת ,רדא 'זל שורד תליחת ,"שבד תורעי")
שח אלו ושארב ןיליפת םע ריע תוצוחב םויה לכ בבותסה רמולכ "הריבה ןשושב היה" (.גי הליגמ פ"ע ,ידוחי :ירק=)
תודחא רשקו 'ה לש ודוחי לע תירב תואל תיציצו ןיליפת תוא ונל ןתנ 'ה יכ ןינעהו" :בתוכ אוה ךכ .ע"הוא געל ינפמ
יכ ...ילארשי אוה יכ ורמאי ויאור לכ (םויה לכ) ןיליפת שבולהו .םימעהמ לארשי ונתשי הזבו .'הל וניניב הבהאו
אל .'ה תוצמ ןורכזל םהש תיציצ ןכש לכו .לכל יולג םתויהל יוארו ארובה דוחי לע םלועב םידיעמ םה שארבש ןיליפתה
ןיליפתה ןכו .לארשי טישכת םהש ...ילארשי רבג דגב -תלמש שובלל םימעה דגנ םישוב ,םילארשי וישכע םישוע ןכ
םיכאלמ ,ארובה ןוצרל המלש הנווכב וחינמ םא ירהו .רבד אצוי םהמ הארי אלש דע עבוכה תחת םריתסיו םינטק
םידוהיה ראש םג וליחתה ןמה תלפמ ירחא ,ןכבו .ל"כע (הסר/ג רהז) "אכלמד אנקוידל רקי ובה" וינפל םיזירכמ
.תוצוח לכ שארב תיציצו ןיליפת םע ,ידוהיה יכדרמ ומכ שבלתהל
וקיזחהו םיוגה תונושל לכמ ..." רמאנש םידבע תואמ 'חו םיפלא 'ב ול ןישמשמו הכוז תיציצב ריהזה לכ" :תיציצ ןינעבו
לע דיעמ תיציצה" ורמאו .(גכ ,ח הירכז פ"ע :בל תבש) "םכמע םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ רמאל ידוהי שיא ףנכב
(:גמ תוחנמ ,תופסות) "ה"בקה ידבע םהש לארשי
תויראכ רקובב םימק םהש דיעה אוה .דאמ רקי אוה לארשי לע דיעה (םעלב=) ירכנה איבנהש המ ,םוכיסב
םגו םיישחומה םהיביוא תא םג םיתרוכ םה הז ידי לעו ,ןיליפתו תיציצ ש"ק םיפטוח םה .תולצעה רצי לע םירבגתמה
,ןאצ ירדעב ריפככ ,רעי תומהבב היראכ ,םיבר םימע ברקב םיוגב בקעי תיראש היהו" :רומאכ .םיישחומ יתלבה תא
(ח-ז ,ה הכימ) "ותרכיי ךיביוא לכו ךירצ לע ךדי םורת .ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע םא רשא
(שגיו תשרפ לש הינש החיש ע"ע :הרעה)
*
קלב תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
"לואמשו ןימי תוטנל ךרד ןיא רשא ...רובע 'ה ךאלמ ףסויו" - וכ/בכ
לש וברחמ טלמהל ךרד תאצומ התיה ןותאה םאו .םייח תוא אוה 'ו תוא יכ ןינעהו .גירח אוה "לאמש"ב 'ו שיש המ
לומ וננינעב לבא (:ול/ג רהז) תילילשה ךרדה ללכ ךרדב למסמ לאמש דצש פ"עא ,תוומהמ תטלמנ התיה ,ךאלמה
.'ו תפסותב ןכלו ,םייח ךרד איה ,ברחה ןמ הנכסה
.גווז ןושל אוהש בתוכ "בכר" ךרע ,ל"זיראה ירוג ןמ ,שרפאפ ןתנ 'ר לש "רוא ירואמ" רפסב) "ילע תבכר רשא" - ל/ב
ןינע בותכ ך"נתב םעפ 96 הנהו .הלילב תושיא ןעמל ול תשמשמ התיהש (:זק ןירדהנס) ל"זח ירבדל היאר ןאכמו
,תופילקה םלוע ,ערל יוניכ אוה "ןותא"ש (זט/בי תישארב לע) "הכרבה לכיה" שרפמו ."ןותא" ןינע םעפ -34ו ,"רומח"
.ערה לע הטילש ול שיש הנווכה ,קידצה לש ושוכר תמישר ןיב םשרנ הז רשאכ אליממ .ערה לש ןוטלש רמולכ
ןכו ,םש "זעול םעמ" ןכו םש ייחב ונברו די/טמ תישארב האר ,םייבויח םירבדל לשמכ םימעפל אבה "רומח" תמועל)
.(:טי ז"ע
,"ךנתא יכנא" ל/בכ :ךכ םראבל ל"נו .'ו אלל םימעפ עבראו 'ו תוא םע "ןותא" םימעפ רשע בותכ םעלב ןינעב הנהו
דועו ,התוא הכמ אוה תאז לכבו תולילב הנממ הנהנ אוה ירהש ,ודצמ הארונ הבוט תייפכ לע הנולת העיבה איה םש
.המצע וז העישפ לע רסומ ול רמוא ךאלמהש הנולתב בל/בכ רבדמבב ןכו .(תוירזכאב) לקמב הכמ אוה הזמ עורג
תועידי לבק םעלב הב גהנש ףוניט י"ע יכ ,'ו רסח בותכ ,"ונתא תא שובחיו רקובב םעלב םקיו" אכ/בכ רבדמבב ןכו
.'ו רסח אוה בכ/בכ רבדמבב ןכו (.זר/ג רהז) ארחא ארטסהמ תוידוס
web site created by Happy Web Design