English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 יתוקוחב תשרפ
יתוקוחב תשרפ

הרותב םילמע תויהל

הרותה יקוח ןה" :"המימת הרות" םש שרפמ .("םינהכ תרות" םשב י"שר) הרותב םילמע תויהל..."וכלת יתוקוחב םא"
הזו ,המודכו אתלמל אתלמ ןוימדהו ארבסה פ"עו תונושלה ייונישו תושרדנה תודמהו םיללכ פ"ע םיראבתמה הוצמהו
ןאכ שי ירה .(ןאכ "רבד קמעה" ןכו ,וירבד ןייע ,ןאכ ם"יבלמב ורוקמו) "עדונכ ןויעו קודקדב הרותה למע י"ע ראבתמ
תורצוא" ןייע) .בתכבש הרות לש שדוק תויתוא ךות זמורמו סנוכמ הפ לעבש הרות לכ דציכ ןיבהלו חורטל לודג 'למע'
.(238-232 'מע ,"ב"יצנה
ירבד םימייקמה שי לבא .םהיתוחוכ לכב םיצמאתמ םניאו ,לגרהו ארגש ךותמ הרות םידמולה שיש םיעדוי ונא ,ןכבו
הלמל ןיקחדד ןוניא ןילא ,'ול הכחמל' יאמ .(ג ,דס היעשי) ול הכחמל השעי ,ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע'" (:לק/א) רהוזה
לכב ןוהב חבתשמ ןוהיראמד ןוניא ןילא ,ןוהיראמל אעדומתשאו הלמד ורירב עדנמל הל ןאכחמו הל ןיקיידו אתמכחד
אבשיתמ אל אתמכח" (.זצר/ג רהוז) "אתמילש אתמכחב הוה אל (ןוזפחב=) וליהבב יוהד הלמ לכ" :ורמא דועו ."אמוי
.(.גכר/א רהוז) "ליזא אלו ,ביתי שנ רב דכ אלא
שרדמב שרופמו (:דצ ןירדהנס) "ול קיצמש (ע"הוא) ימל הרותב ףייע םע רסמנ ןיא" !הרותב למעה לע ורמא תולוגס המכ
(אסק/ג ,"תודגא ישודיח") ל"רהמ בתכ ךכו .ע"הוא תומחלממ םילוצינ ונא הרות לש התמחלמ תוכזבש (ה"ל 'פ) םילהת
(256 'מע ,"ב"יצנה תורצוא" ע"ע ה/וכ תישארב לע "רבד בחרה") ב"יצנה בתכ ןכו
"רחא םוקמב ול תלמוע ותרותו (ימשגה םלוע) הז םוקמב למע אוה" .הרותה תוימינפ ןיבהל הכוז למעה םדאהש ,דועו
ע"ע ."הירדסו הרות ימעט ול רוסמל הנוק תאמ תשקבמו וילע תרזחמ הרות" י"שר שרפמו (:טצ ןירדהנס) (ינחורה םלוע)
.(ו/י םירבד לע ,םש) "'ה רסומ" הרותה תארקנ ןכלו :בתוכ אוה דועו .(א/י םירבד לע "רבד קמעה") ב"יצנה ירבד
.(ג ,בל םירבד לע) "!ןפואה הזב אלא תמייקתמ הרותה ןיאו ,ולודיג רקיע והז לבא ,םדאה חכ תשתמ הלמעב הרותהו"
*
.םינפוא השלש דוע ל"נהל ףסונ ונינפב שי ,ליעל רומאהמ ץוח "הרותה למע" לש תוהמ והמ ןיבהל הנהו
אחסונו ה"ד ז"מ 'יס ח"וא) ח"בה בתכ ךכו .(ה ,חי ארקיו ,"רבד קמעה") ונויע חכ לכב ןייעמו רקוח תויהל איה תחאה
לע אלא התיה אל ('וכו י"אל הכזנ ז"יעש) 'תי אוה ונחיטבהש החטבהה רקיעש יפלד - 'הרות ירבדב קוסעל'" (תיזנכשא
בתכ ןכו ."וכו םתעב םכימשג יתתנו ...הרותב םילמע ויהתש וכלת יתוקוחב םאו ש"מכ חרוטהו למעה אוה הרותה קסע
אלא תמייקתמ הניא הרותהש ,הב וכלה אלו יתרות תא םבזע לע ...ץראה הדבא המ לע" ('א ק"ס ףוס ז"מ 'יס) ז"טה ונתח
המ הרותב םילמע ויהתש וכלת יתוקוחב לע ש"מכ הרות לש ןתמו אשמו לופלפב קסועש ונייהד הילע ומצע תיממש ימב
רקיעש ...אקוד חרוט ךרדב הרותב קוסעל הכרבה יכ ...הב םיעגי םניאו גנוע ךותמ הרות ירבד םידמולה םתוא ןכ ןיאש
.ל"כע "העיגיו חרוט ךרדב אקוד הרותב םיקסועה תלעמ
עובש םימעפלש (העובשב עבשנ=) הדובעהו ,ןינעה שרוש רחא רוקחלו המכחב רותל יבל יתמשו" :ל"שרהמ בתוכ ךכו
םע החיש בורבו הניש טועימבו ןויעהו העיגיה ...ןינעה שרוש יתאצמו יתעגיש דע לכשה ןוימדב םמותשמ יתבשי דחא
המדקה ,"המלש לש םי") "וב ינויעב (איגוסה ןיבהל) יתקסע אלש רבחמ םוש יתחנה אלו .םלוכמ רתוי ידימלתו ירבח
.(ןיטיגל
םשור אוהו .ל"זיראה תמכח תא םיאבה תורודל ירקיעה (םלוחב 'ו) רסומה היהש ,לאטיו םייח יבר לש ותלודג העודי
םג יכ ול יתרמאו .תאז המכחב דאמ דאמב חרטש יל בישהו ,תאזה המכחה לכל הכז ךיא (ל"זיראה) ירומל יתלאששכ"
ישנא ראשמ רתוי דאמ דאמ ונחרטש אוה תמאהש יל רמאו .תאז המכחב דאמ דאמב יתחרט םייח ינא םגו ל"ז ק"מרה
תוליל השש םימעפלו .רהוזה רפס לש דחא רמאמ לע הניש יתלב ראשנ היה תוליל המכ יכ .והומכ ונישע אל לבא ,ונרוד
"םימעפה בור ,םהה תולילה לכ ןשי היה אלו ,דבלב רהוזב דחא רמאמ ןויע לע בשויו דדובתמ היה עובשבש לוחה לש
.(ול ףד ,"שדוקה חור רעש")
תואמ המכ ...רפוסי יכ ןמואי אל ,םיקנעב לודגה םדאה הז עגי תועיגי המכו" :א"רגה תודוא ןי'זולוו םייח יבר בתכ ךכו
,וילע ושפנ ןתנו ,וראת רוחשמ ךשח יכ דע ויניעמ ותנש דדתו תולילו םימי המכ התש אלו לכא אלו ,הארונ העיגיבו םימעפ
דיסחה ןואגה" רפסב היהש השעמ ע"ע ,"אתועינצד ארפס"ל המדקה) "ותנובת הצק דע אובל ויניע 'ה ריאה רשא דע
.(אל ףד ,"אנליומ
םיתעל םא יכ םיימוי אלו םוי אל הבר העיגי יל התיה םירבדה בורב ,הנומאבו תמאב" :בתכ "עשוהי ינפ" תמדקהב ןכו
."דחא איגוס ןויעב םימי שדוח ףא
רוכב ...רוריב רחא רוריב וירבד קקיזו ףריצו ןבילו" :וישודיחל המדקהב קסירבמ קיצייבולוס ח"רגה ינב ובתכ ןכו
רפוסי יכ ןמואי אלו ...עורגלו ףיסוהל קחרלו ברקל האלפנ הקמעהבו המוצע העיגיב םעפ רחא םעפ ,םימעפ האמ ןחבמה
."ורואלו ותמאל רבד לכ איצוהש דע ןינעהמ זז אלו חנ אלו טקש אלו ,הזב וקודקדו ותעיגי לדוג ויניעב האר אלש ימל
גשוה אל ,וז המדקהב ךל יתרדסהש םיללכה יפל ..." :תורהט לע "תוינשמה שוריפ"ל ם"במרה תמדקה ףוסב ונאצמ ןכ
רבכש ימ אלא ובש תלעותה ךרע תמאב עדי אלו ...וידדצ לכל ורוריבב הלודג העיגי וב יתעגיש רחאל אלא םהמ ללכ םוש
ל"כע "תוכלהה ןתואמ הכלהב תולילב ויניעמ הניש דדנו םימי עגי
"למע" לש ןפוא דוע
ב"יצנהש רפוסמש ומכ) .ורמא ל"זח המ רורבו בטיה עדי םדאהש העיגיו למע ונרכזה ןאכ דע ."למע" לש דצ דוע ונשי לבא
התא" רמא ינשה לעו ."הב דימתמו הרותב דימת קסוע התא" רמא דחאה לע .הבישיה ידימלתמ םינש לע הכרעה רמא
המ רוכזיש ידכ חרוטש ימ "למע" דוע שיו .(והערמ שיא הנוש דחא לכ לש חבשה ,ןבומכו ."הרותב בותכש המ עדויה
לכ .לאוש אוהש תינרותה הלאשל ןורתפ אצמי רפס הזיאב עדוי םדאה םא ללכב יד הז ןיאש ונתוא דמיל ל"רהמ .דמלש
,ךיפב םידדוחמ הרות ירבד ויהיש" ורמאש ומכ ."הרותה לעב" ונניא אוה ,ויפב הרוגש שממ ,םדאה םע הרותה ןיאש דוע
הרותהו םדאה הפב איהש הפ לעבש הרות י"ע ןכלו (.ל ןישודיק) "דימ ול רומא אלא ,םגמגת לא רבד םדא ךל לאשי םאש
תראפת")"לארשי םע רוביח הרותל שי הז דצמ ךכלו ,םדאה הפב איה קר ,הבותכ ףלקה לע הניאו ירמגל ומע איה
םישפחמ םאו ,םירפסב אצמנ לכה יכה ואלב יכ תואיקבל ךכ לכ םיכירצ אל וננמזבש םירמואה ולא .(חס"פ ,"לארשי
אוה רקיעה אלא ,ךרוצ היהישכ התוא אוצמל הפיא תעדל הנניא הרותה רקיע יכ .ללכ םיקדוצ םניא ,םיאצומ "תוחתפמ"ב
םה תעדלמ םתעד םיחיסמ תובישי ינבש בצמל ונעגה םירפס הברה םיאצמנש בורמ ,הברדא .לעופבו רבכ התוא תעדל
!שממ הרותה תחכשל םרגש המ הזו הפ לעב הרותה תא םמצע
ןויכו טפשוהי קמעב ולוכ םלועה לכ תא ןודל ה"בקה דיתעש .ןידה םוי השק המכ הארו אוב" :שרדמב ונרהזוה ךכו
אהי םדא ארקש המ לכ' ורמא ןאכמ .תינשש המו תירקש המ ינפל רומא ?הרותב תקסע םולכ ול רמוא וינפל אב ח"תש
םש ךישממו ,'י קרפ ,ילשמ שרדמ) "ןידה םויל המילכו השוב והגישת אלש ,ודיב סופת אהת הנשש המו ,ודיב סופת
ירתסו ל"זח תודגאו דומלתו ,םינהכ תרות ומכ הכלהה ישרדמו ,תוכלההו ,הנשמ ירדס עדוי םא םדאה תא םינחובש
םויל ה"בקהל בישהל הפ ןוחתפ ול אהיש ידכ ודיב ודומיל רמשמש ח"ת ירשא' רמוא לאעמשי 'ר היה ןאכמ" (הרות
ךומס ודומלת עימשמ םדא" :ורמא ןכו .(ה"נק 'יס ףוס ח"וא לע "הכלהה רואיב"ב הכלהל כ"ג אבומ הזו ,םש) "ןידה
(ח"מ עטק ,בכ/אי םירבד לע ירפס - "חכתשי אלו דבאי אלש ודומלתב רהזהל ךירצ םדא" (ב ,אב ,אמוחנת) "ותתימל
שרדמ) "ןיחרופ האממ תופכ דחא רופיצ בוט .רזוח וניאו תודמו תוכלה הנוש יממ הב ליגרו הכלה הנוש אוהש ימ בוט"
תעבק" ותוא םילאוש םדא לש ותומ תעלש ארמגב רמאנש המ הז הארנכ ("וידי תא קבוח ליסכה" בותכה לע ט/ד ר"הוק
ימתס ןפואב 'הל הבושת דיגהל ןחבנה לכוי אלש דאמ רורבו .עוצקמו עוצקמ לכל םיתע םיתע - (.אל תבש) "הרותל םיתע
יבר ןכלו .תרדגומו תטרופמ הבושת תתל ךרטצי םדאה הלאש לכל אלא ,תינולפ ת"ושב וא ,תינולפ תכסמב אצמנ הזש
טורטורפב תונעל ךירצו וינפל "השעמ" אב וליאכ וינפל רייצמ היה דמול היהש דומילו דומיל לכב רטנלס לארשי
.(טכ עטק ,"לארשי רוא") "השעמל"
,הפ לעבש הרותב תוינשמה לכ לש ךרועה היהש שודקה ונבר וליפאו .היוצמ החכשה ירה .דמול לכל שי לודג רעצ םנמאו
יכ ןנא" (.גנ) ןיבוריעב ל"זח וננולתהש ומכו .(:ג תבש) "יתירחא אתכסמב היליישת אל אתכסמ יאהב יבר יאק יכ"
:לשמ ל"זח ולישמה ךכ .תירשפאה תולדתשהה לכ תושעלמ רוטפ םוש ונל ןיא םנמאו ."החכשל אריבב אתעבצא
ימ .'וזב איצומו וזב סינכמ ?ליעומ ינא המ' רמוא שפט אוהש ימ .ותואלמל םילעופ וילעב רכשש בוקנ (לס=) לקסרטל"
ימ '?החכשמו הרות דמול ינא המ' רמוא והמ שפט אוהש ימ ךכ '?לטונ ינא תיבחו תיבח לכ רכש אלו' רמוא חקפ אוהש
.(ץ"קתת ,םירישה ריש ש"קלי) '?ןתונ ה"בקה העיגי רכש אלו' רמוא והמ חקפ אוהש
רמול ליחתה ,ןומסרפא ירהנ ג"י ה"בקה ול הארה םלועה ןמ קלתסמ היהשכ והבא 'רב השעמ" .האילפ שרדמ ראובי הזבו
רכשב ה"בקה ןתנ ןומסרפא ירהנ ג"י ל"א '?תיאר המ ,ונבר' ול ורמא 'הרות יקסוע םכירשא' וידימלתל ותתימ תעשב
ע"צו .(א ,תישארב ,אמוחנת) "'ה תא יטפשמ ןכא .יתילכ יחוכ לבהו והותל ,יתעגי קירל יתרמא ינאו' רמול ליחתה .יתרות
,דחוימבו) הברה חוכשל קיפסה םייתניב ירה יכ "הרותבש רואמה" רפסב הנעו ?דמלש הרותה לע רכשב קפקפ המ םושמ
רכש ול ונתיש האר ותומ תעבו .(.טצ תוחנמ ןייע ,םתנקזב םפוג תושישת תמחמ םדומיל םיחכושה םימכח ידימלת ינקז
.דמלש הממ קלח חוכשל קיפסהש תורמל ,העיגיה לע
דמל השמ היה הליחתב" .ןמזה רבועש לככ םיחכושש ,הרות לש הכרד ךכש ונתוא דמיל 'ה יניס רה דמעמב רבכ ,םצעב
לכב לבא .חכוש היה תועידיה סמוע בורמש פ"עא דמול היה ,רמולכ - (.חל םירדנ) "הנתמב ול הנתינש דע החכשמו הרות
."םישפטה תא ריזחהל ידכ" :םש םייסמו (ה/ג תוירוה) ימלשוריב ןכ םג אבומ הז רמאמ .הרות לש הכרד איה ךכ תאז
חכוש היהש פ"עא ,דומלל ךישמהו דמל ונבר השמ וליפא יכ ועדיו ,םיחכושו םידמולש ולאל הפ ןוחתפ אהי אלש רמולכ
.(.טי ז"ע) "חכשמד ג"עא שניא סורגל" .כ"חא
ענמהל תולצע תנתונה איה יכ ,םישנאב רשא החכשה ןינעב" :בתכ (ןנחתאו תשרפ תליחת) ל"זיראל "תווצמה רעש" רפסבו
דמולש המ חכושש פ"עא לבא ...םהמ חכשנ לכהש ןויכ הלטבלו קירל םיעגי םיאצמנ ו"ח הנה יכ םרמואב הרותה קסעמ
ביערי אל'" :'י ילשמ שרדמבו .ל"כע (הפק/א רהז פ"ע) "חכשש המ לכ ול וריכזי אובל דיתעלו ב"הועב יכ ןעי ,קירל ונניא
ןמ רטפנ וניא ,ודומילמ דחא רבד וא דחא קרפ ונממ םלענ םאו ,םייחב הרותב קסעתמש ןמז לכש ,ח"ת הז 'קידצ שפנ 'ה
דיתעל ה"בקה ינפל םינפ תשוב ול אהי אלש ידכ (בוש ודמלל ידכ) וינפל ותריטפ תעשב םיאב תרשה יכאלמש דע םלועה
."הירפ לכאי הנאת רצונ" קוספ לע ב"י ר"דמב ע"ע ."אובל
בותכה וילע הלעמ ,ותנשממ דחא רבד חכושה לכ" .חוכשל ומצעל םרוגה אוהו לשרתמל שנועה לדוג ועידוה ל"זח לבא
ויה ונינומדקש ונאצמ ןכל .(:חל אמוי) "ותלודגמ ותוא ןידירומו ...וינבל תולג םרוג" ןכו ('ג ,תובא) "ושפנב בייחתמ וליאכ
בייח אוה ,תושעל םדאה דיב שיש המ לכ יכ .(.ח תינעת) םימעפ העבראו םירשע וא ,םעפ םיעברא םדומל לע םירזוח
אשדד ארוביעב (ןעשנ=) הלתנ כ"חאו ,םוי םישלש לכ יפקיה ןפואב ודומיל לכ לע רזוח היהש תשש ברב ונאצמו .תושעל
שיש ומצעל זומרל "אשדד ארוביע" אקוד ד"עלנו :חס םיחספ) "יאנת ךל יארק ךל ,יאשפנ יאדח ,יאשפנ יאדח" רמואו
(ןעשנ=) הלתנ ייבא המל שוריפה םג והזש ד"עלנו .תלדה תא ומצעל חתופ אוה ךכבו ,ןדע ןגל הסינכה ינפל רבעמ-תלד
-תלד תא ול וחתפיש רמיי ןאמ ,רמולכ .(.בנ הכוס) הריבעב לשכיי אמש ומצע תא דשח רשאכ אשדד -ארביע לע רעצב
(?ןדע ןגל הסינכה
רודסש פ"עא ךדומיל רדסמ היה" :"י"שר שרפמו ,(:טצ ןירדהנס) "םוי לכב רמז ,םוי לכב רמז" אביקע יבר רמא ךכ
."םירישבו החמשב אבה םלועל אהתש ךל םורגי אוהו ,רמזכ ךיפב (רבכ)
ישילש ןפוא
,תונשיה לע רוזחל ןמזה לע ול לבחש ןעוטו ערה רצי ררועתמ דימ .תובר תועידי ומצעל הנק יאדו ,הרותב ליגר אוהש ימ
הליגמ .בע םיחספ .חכ תוכרב האר) םעפ םיעברא םירזוח ויה םהש וניתוברב ונאצמ לבא !ול תויונק רבכ תועידיה ירהו
אוה למעה ןמ קלח אלא .םימעפ 'ג וא 'ב ןונישה ירחא ונק רבכ ןהה תועידיהש אוה טושפו (.נ :בכ תובותכ .ח תינעת :ז
והוארקיש ידכ דמולה אוה 'ברע' אוהש ינפמ דמולה" :א"רגה בתוכ ךכו .בטיה עודי רבכ אוה יכה ואלבש רבד םג דומלל
.ןידה עדישכ ,ךכ רחא אלא וקסע תעשב ול בוט ןיא דמולה הזו .ותמאל ןיד לכ עדיש ידכ הרותב קסועה אוה 'ליעומ' .'בר'
,זי ילשמ לע) "דמולש המב 'תי ארובה תווצמ השוע יכ ,דמולש תעב ןכ םג ול 'בוט' ,וארוב תווצמ םייקל ידכ דמולה לבא
.(דכ
לש תוהמ איה המ (הדוהי בר רמאד ש"מו ה"ד ז"מ 'יס ח"וא רוט לע) ח"בה לש האלפנה ונושל איבהל רבדה בוט ןאכו
הרותב וכרב אלש לע הזכ םרו לודג הזכ שנועב םשינעהל וינפלמ תאזכ אצי המל אבוט הומתל אכיאו" :'הרותה למע'
רוקמ תשודקו תוינחורו תומצעב וניתומשנ םצעתתש ידכ הרותב םיקוסע היהנש התיה םלועמ 'תי ותנווכד הארנו .הליחת
ח"מרב וניפוגו וניתומשנ קבדתתש ידכ ,ונתאמ חכתשת אלש הנתמב לארשיל תמא תרות 'ה ןתנ ןכלו ,הרותה אצומ
המה ויה ,תאזה הנווכה לע הרותב םיקסוע ויה םאו .הרותבש השעת אל ה"סשו ע"מ ח"מרב םידיג ה"סשו םירבא
,התריד תעבוק הניכשה התיה שממ םברקבו ,המה 'ה לכיה יכ ,םברקב שממ הניכש התיהש ,'תי ותניכשל לכיהו הבכרמ
דמולה :טצ ןירדהנס ןייע) הטמ לש אילמפ םע הלעמ לש אילמפל רושיק היהי הזבו ,ודובכמ הריאמ התיה הלוכ ץראהו
ל"כע "...דחא ןכשמה היהו (המשל הרות
.ה"בקהל ןמאנ דבע תויהל ידכ אלא "לודג בר" תויהל םשל אלו "ןעדי" תויהל םשל אל םה ,הרותב העיגיהו אסריגה ירה
י"עו (גע/ג רהז פ"ע) "אוה דח לארשיו ה"בוק אתיירוא" ,הניכשל הבכרמ םדאה היהנ הבשחמה זוכירו הפ יוטיב םצעב
אלל רבכמ עדוי רבכ אוהש המ וליפא דומלל םדאה לע הז ליבשבו .(המורת תליחת ר"דמ) ה"בקהב זחאנ םדאה ,דומילה
המ עדיש ידכ הרותב קסועש בושחי לא ,הרותה קסעב םג ףאו" ל"זירא רמא ךכ .הרותב "םילמע" םג והזו .תוקפס םוש
('ב ףד ,"תווצמה רעש") "וארוב תוצמ םייקל ,יואשמל רומחכו לועל רושכ הב קסועש אלא ,הב שיש
בוש דומלל (3) דמולש המ רוכזל ותלוכי לכב לדתשהל (2) הבשחמה זוכירו העיגי ,למע (1).םינפוא השלש םנשי ,םוכיסב
.רבכמ עדוי אוהש המ םג המ בושו
םדא" :ארבנ םדאה הז םשל ."הרות ירבד םילמע" אירטמיגב "וכלת יתוקוחב םא" :הרותה לע םירוטה לעב בתכ ךכ
.(:טצ ןירדהנס) הרות למעל ,הפ למעל (ז/ה בויא) "דלוי למעל

(2) יתוקוחב תשרפ

םיבר י"ע תישענה הוצמל ,דיחי ידי לע תישענה הוצמ המוד הניא
ולפנו ,ופודרי הבבר םכמ האמו ;האמ השמח םכמ ופדרו" :ונכרבתנ ,הרות לש היתווצמ םייקל חילצנו הכזנ רשאכ
יפל ?אפיסל אשיר םיאתמ וניא ל"נה ןובשחה ירהו - ל"זח לש םתלאש איבמ י"שר .(ח ,וכ) "ברחל םכינפל םכיביוא
יפ לודג אוהש סחי תרמוא תאז ,1:100 לש סחי אוה 100:10,000 לש סחי לבא .1:20 קר אוה 5:100 לש סחי ןובשחה
תוכז יובר שי ,רמולכ ."הרותה תא ןישועה םיבורמל ,הרותה תא ןישועה ןיטעומ המוד וניא אלא" :ךכ לע הנועו !השמח
,המכו המכ יפ הלוע רוביצב ףתתשמה לכ לש ילוגסה וחוכ ןכלו .הוצמ-השעמב םיפתתשמה רפסמ הברתמש לככ תונוילעו
.ומצעלשכל םהמ דחא לכ
?המצע הוצמה ףוגב ףסוותנ המ ?םיפתתשמ דוע שיש ללגב וז תוכז הברתת המ ינפמ :לאשנ תישאר
השולש וליפא וא ,הרשע קר שי רשאכ וליפא וא ,הוצמב ףתתשמ "לארשי-ללכ" רוביצ לכ רשאכ קר רומא הז םאה :תינש
?הוצמה תא םייקל דחי םירבחתמה
?תווצמ ראשב וז הגהנה תאטבתמ ךיא :תישילש
*
םלוע דע עיגמ ללכה תלעמש דע ,הנוילע הלעמ םהל שי ללכה דצמ" :ריבסמ אוה .ל"רהמ ידי לע ונל הלגתנ רבדה דוס
"י"שה לא םיבורק רתויב םה ,ללכה םהו ,רוביצה" .(ופ ףד ,"שדח רוא") "תיהלא תלדבנ הלעמ ול שי ללכה יכ .ןוילעה
,תובא) "אטח ןיא ללכה דצבו ,יללכ חכ םהל שי רוביצ םהש המב ,רוביצל גרטקמ ןיא יכ" (ד"פ הרות ,"םלוע תוביתנ")
.(דע ףד ,"ךנוצרכ ונוצר השע"
םש רשא הלוחה תטמ דיל אוה כ"אא ,תימרא ןושלב ויכרצ תא לואשל תודיחיב ןנחתמל ןיא יכ .הז דוסי ונל וזמר ל"זח
ולכוי כ"ג םה ןכל (.טל ןירדהנס) "אירש אתניכש ,הרשע יב לכ" יכ רוביצב וזכ הלבגה ןיא לבא .(:בי תבש) ותא הניכש
םנשי רשאכ כ"אשמ .ךוותמ י"עו םיכאלמ י"ע הלוע ותליפת ,ללפתמ דיחי הזיא רשאכ ,תרמוא תאז .תימראב ןנחתהל
.ה"בקה םע דבל םיאצמנו ,ךווית לכ יבג לע םה םיגלדמ ,הרשע
שי :לוק תב התצי" .ךכל יואר ורוד ןיא םא ,הל יואר היהש הלעמ דיספי רודבש -דיחיש ל"זח ונוכירדה ,רחא םוקמב
השמל הויצ ה"בקהש הרותב וניארו .(:חמ הטוס) "ךכל יואר ורוד ןיאש אלא .וילע הניכש הרשתש יוארש דחא םדא םכב
תוכז ללגב קר התיה ול הקנעוהש ותלעמ לכש ,אלא .לגע-תיישעב ףתתשה אל אוהש תורמל ,"ךמע תחש יכ דר ךל"
םיפוזנ י"נב ויהש הנש הנומשו םישלש ךשמ ,ןכלו .םיימיימש םייוליגל תוכז ול ןיא רבכ ,יוקל רוביצה םאו .רוביצה
.םיברה תוכזב קרו ךא התיה ותלעמ יכ (זכ ,ב ר"שהש) תואובנל הכז אל השמ ,רבדמב
פ"עא ,"םירומה אנ ועמש" השקה ויוטיב לע השמל חלס אל 'הש ראבמ ('ט השרד ,א"בשרה דימלת) "םיסנ ונבר תושרד"ב
ארזע-ןבא א"ר שוריפב זמרנה והז הארנכו ."לארשי ללכ" לש יוזיב וירבדב היהש םושמ ,הבושתב רוזחל שקב אוהש
(היורצ 'ח) קלחה הנהו ...םיתפומו תותוא לכב שדחיו .לכב קבדי ,לכה תא קלחה עדי רשאכ יכ עד" :הבירמ-ימ לש אטחל
אוהש ימ רשאכו ,('ה 'יס ח"וא ע"וש) לכ ףיקמ ,םלוכ תוחוכה לכ ללוכ אוה 'ה ,רמולכ ."עלסה הכהו ,(הצומק 'ח) קלח
אוהו ,םלועה לכ תא ללוכה חכהמ אליממ דרפנ םג אוה ךכב ,םלועבש שדוקה ןויער תא םיגציימ םהש לארשי ללכמ דרפנ
קתינ אוה ,רמולכ) "רקיעב רפכ" אוה ,ללכה ןמ ומצע תא איצומ "עשר-ןב" ותוא רשאכ "חספ לש הדגה"ב ןכלו .ה"בקה
,ם"במר) ב"הועל קלח ול ןיא ,היתווצמו הרותה לכ םייקי םא וליפא רוביצ יכרדמ שרופה ןכו .(ה"בקהל רשק לכ ןמ ומצע
(אי/ג הבושת 'לה
הלעמ דימת אצמנ יכ ,תומילש הנשי "ללכ"ב .םיעשרו םיינוניב םיקידצ ת"ר אוה רובצ" יכ "לכ" ארקנ "רובצ" םג ,ןכבו
ךמעו" והזו .תומילש תאצוי דחי תוחוכה לכ לש ףוריצ ידי לעו (.הנ ףד ב"ח "קידצ ירפ") ינשב ןיאש המ דחאב תמיוסמ
ןכלו .הזב ןיאש המ הזב שיו ,ולש תידוחיה הדמב 'קידצ' אוה םהמ דחא לכ :קודצ 'ר ר"ומדא שריפ ,"םיקידצ םלוכ
יכ .(גי ,גכ רבדמב) "הארת אל ולוכו ,הארת והצק ספא" :רמא ,םללקל ידכב לארשי לומ םעלב תא דימעה קלב רשאכ
אצמי ,םתצקמב טיביו קלח םהמ שירפיו עיצקי רשאכ קר .םהישעמב "ער-ןיע" תורשל לכות אל ,דחי-םלוכב טיבי רשאכ
."ערה ןיע" לוחת וילעש ןורסח
ומכ (טי ,ד ארקיו) רוביצ לש "רבד םלעה רפ"ב םירכזומ תרתויהו תוילכה ירבא ןיא :ל"זח לש לשמ ותוא ןבוי וישכע
"םנוחרסב טעמל" ש"מכו .רוביצ :י"שריפו ."ךלמ לש ובהוא"ב רבודמ יכ ,(ט ,ד) חישמה ןהכ לש ורפ לצא ורכזוהש
.ללכה םע דחי תישענ איה רשאכ הצקל הצק ןמ הוצמ לש התוהמ הנתשנ יאדו ,ןכבו .(:אמ םיחבז)
*
תליפת" חסונ ןינעל ונאצמ .אובר םישש ןמ תוחפ םע ףתתשמש ימל םג איה וז הלעמש רמאנ ,הינשה ונתלאש ןינעב ,לבא
ונאצמ ןכו .םיכרדב םיעסונ לארשי ללכ לכ ןיאש פ"עא ,(.ל תוכרב) "ארוביצ ידהב הישפנ שניא ףתשיל םלועל" :"ךרדה
אוה ,רוביצה םע ללפתמל תודיחיב ללפתמ ןיב לדבההש ("רערעה תליפת לא הנפ" .דלר ףד א"ח רהזב ןכו) .ח ףד תינעתב
םתליפת סאומ 'ה ןיא" ,רוביצה םע ללפתמה ,תאז תמועל ."ופכב ושפנ" תומלש-לכב ובל ןוויכ םא ןושארה לצא םיקדובש
.אובר םיששב רבודמ אל ירה םשו ,(.ח תוכרב) "תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא" :ורמא ןכו ."םיבר לש
"רסומ" ךכ לע ןייע) .רוביצה םע הליפת ןינעב םילזלזמ הרות ידמול ןמ קלח (1) .תרעצמ העפות לע רובידה דחיינ ןאכ
ע"ושה ןונגסב עויס ואצמש םהמ שי .("רפסה תמיתח" םשב "ןושלה תרימש" לש ב"ח ףוסב "םייח ץפח" ךכ לע בתכש
םיאיבמ .הרומג הבוח אלו "תולדתשה" רמולכ ."רוביצה םע תסנכה תיבב ללפתהל םדא לדתשי" (ט ףיעס 'צ 'יס ח"וא)
הנשמ ונאצמ אל לבא (.ח ףד תוכרבב) רוביצה םע ללפתמל שיש תובורמה תולעמה לע הכיראה ארמגהש הממ תפסונ היאר
!ךכב בייחיש ארמג וא
תא לבקי תאז לכב 'ה ,תודיחיב וללפתי םה הז ללגב םאש ,הבושח הכ איה הרותב םתדיקשש םיחוטב םהמ קלח (2)
ריהמ בצקב ללפתהלו םהיתובשחמ םצמצל םהל השקו ,תובורמ תונווכ םע טאל טאל םיללפתמ םהמ קלחו (3) .םתליפת
...'ןינמ' ילב ללפתהל םגהנמ לע תוכז םמצע לע םידמלמ ולא םגו .רוביצה םע ללפתהל וקיפסיש הזכ
איבהו (אר-ר 'מע מ"וח ,השמ תורגא ת"וש) וז הלאשל קקזנ ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגה (1) .וללה תויולצנתהה לע הנענו
'ןינמ' אוצמל ידכ (תוקד 72 לש העיסנ וא ךלהמ) לימ 'ד תכלל םיבייח וליפאש ,הרומג הבוח איה רוביצב הליפתש תויאר
סלגנורק דוד ברה ר"ומ יפמו .הז ןושל ורמא רומג בויח לע םגש רובס אוה "לדתשי" ע"ושה ןושל ןינעבו .םתא ללפתהל
הנהו "רקב דע חספה רשבמ ריאשי אלש לדתשהל םדא ךירצ" בתכ ןכ םג (אי/י חספ ןברק 'לה) ם"במרב הנה :ךכ יתעמש
םג ךכ .רוטפ אוה (המודכו הסג הליכאל ול הז םא) סנואבש אלא ?"לדתשהל" בתכ דציכו 'רתונ' לש רומג רוסיא והז
ףא ,וחוכ שתש ימש בתכ (טכ ק"ס) "הרורב הנשמ"בו .םירוטפ ירה ,קחד לש םימיוסמ םירקמב ,רוביצב הליפת ינינעל
לכב לדתשהל ךירצ ןכל" :הז ןונגס בתכ ('צ 'יסב) רוטה הנהש ,וירבד לע ףיסוהל ל"נו .תודיחיב ללפתהל לוכי הלוח וניאש
,םירפכב ויח םהה תורודב יכ טושפ ד"עלנ ,ךכב בייחל תשרופמ הנשמ ובתכ אל ל"זחש המו ."רוביצה םע ללפתהל וחוכ
ללפתהל רוביצה לכ בייחל דאמ השק היהו ,דחי ץבקתהל עוסנל ידכ בכר ילב ןבומכו ,הזמ הז םיקוחרו םירזופמ םיתבב
םימש ארי םוש לוכי דציכ אה (.ח ףד תוכרב) ארמגב םש ונמש תומרה תולעמה לכ ירחא לבא .ץבוקמב םויב םימעפ 'ג
?ןהה תולודגה תוגשההמ ומצע עונמלו לזלזל
ויה ,םלועבש רבד םושל ולטב אלו "םתונמוא םתרות" התיהש וירבחו י"בשרל קרש ןייטשנייפ מ"רגה םש ךישממו(2)
יכ ,הירמימכ עגר וליפא אסריגמ הימופ קספ אלש רמולכ "יכה ואלב לטבתמ וניאו" (:חי ףיעסב) א"מר לש ונושל .םירוטפ
ינניא םצעבו" :מ"רגה םייסמו .הזה ןמזב חיכש אל יאדו הזו .(םש ,ב"נשמ) ודומילו ופוג יכרצל םייחרכהה םירבדל םא
ןמזב דומלל םוקמב ,רוביצב הליפתמ לטבתי אלש ןפואב ודומיל רדס רדסל לוכיד ,הרות לוטיב (לש הנעט) ןאכ שיש האור
."הלילב רחואמ
שרפמ) ופכב ושפנ םישמ ןכ םא אלא תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא" .ארמגה ןונגס הארנו הבה ,תישילשה הנעטה לעו (3)
שיא .תטלחומה ותטילשב םה ויתובשחמ זוכיר לכו ונוצר לכ רמולכ ."ופכב תנווכמ ושפנש רמולכ :כ"פעאו ה"דב י"שר
ןב אנינח 'ר ירבדכו ,ויתונווכב זכורמ ולוכ לכ יכ ,ובקע לע ךורכ שחנ וליפא וא ודיל קעוצ והשימ םא בל םישי אל הזכ
רברבח ותוא ואצמו וכלהו ,ותליפת תא קיספה אלו ושיכהו רברבח אבו ללפתמו דמוע היהש ד"בחר לע וילע ורמא" אסוד
םא הליפתב ןיוכתמ יבל היהש הממ ,ילע אובי :םהל רמא ?תשגרה אל יבר ,וידימלת ול ורמא ...ורוח יפ לע לטומ תמ
בותכ ירה (.ח ףד) תינעתב םש ולאש וילע ,הלמו הלמ לכ ןווכמ וניאש םדא לבא .(א ףוס/ה תוכרב ,ימלשורי) "יתשגרה
רוביצב אה דיחיב אה ,אישק אל ,לאומש הנע ?ןוע רפכי םוחר אוהו (תאז לכבו) ...(בלה ןווכל ילבמ=) םהיפב והותפיו"
תעמשנ ותליפת ןיא לבא ,הוצמה תבוח ידי אצי םילמה לש ןבור שוריפ ןווכי אוה םא ללפתמה דיחי ,רמולכ .ל"כע
ללפתמה לבא .ל"נה (ד"בחר תגרדכו) "ופכב ושפנ" םישי אל םא ללפתמה ותוא לש ותבוטל םלועב והשמ הנשי ה"בקהש
תעמשנ םתליפת" :םש י"שר שוריפכו .רוביצה תוכז ללגב ושקובמ הנעי 'ה ,ךירצש ומכ ןווכמ ונניא םא וליפא ,רוביצב
םאה תומוצעו תוידוס תונווכ ןווכי אוה םא וליפא (וננמזב) אוה הזיאו הז אוה ימ הארנ תעכו ."םלש םלוכ בל ןיאש פ"עאו
םא וליפאש (א"ק 'יס תליחת) "הכלה רואיב" ןייועי ,ךכ לע ףסונ ?"ופכב ושפנ" לש ל"נה האלפנ הגרדמב אהיש אצמנ
חיסה ,הירחאלש הלמב ליחתהש ינפלמו תרחא הלמ םייסש ירחאש אלא ,הנושאר הכרב לש הלמו הלמ לכב ןויכ םדאה
.דאמ רעטצהל ונילע וננורסח לעו .ןויכ אלש ארקנה והז ,הליפתה ןינעב אלש רחא והשמ לע בושחל ותעד
תגרדב אוהש רובסה ,ןכ םא .(.הס ןיבוריע) "ןיימ אלו תרוכשו" ןווכל לוכיש ימ וננמזב ןיאש רמוא ורזג ל"זח ירה ,דועו
יוניש השעי ה"בקהשו לבקתת הליפתהש תרחא הצע ונל ןיאו .סלקו געלל םימשב אוהו ,ומצעב הטשמ אלא וניא "ןווכמ"
.רוביצה םע ללפתי םדאה םא קר ,וניתוליפת תמחמ םלועב
םא יאדו) "אובל דיתעל נ"כהיבל סנכנ וניא ,ז"הועב תסנכה תיבל סנכנ וניאש ימ לכ" (א/ה תוכרב) ימלשוריה ןושל ךכו
,ותיב ךותב ללפתמה" :םש ורמא דועו .רתוי דוע שנעיי ,רתוי אוה ונולדח םאו .תצקמב קר שנעיי ,סנכנ אל םימעפל קר
אוה ןכיהו "ואצמהב 'ה ושרד" .(דובכה אסכ ינפל ולעי אל ויתוליפתש ענומו ץצוח ,רמולכ) "לזרב לש המוח ופיקמ וליאכ
,(ורמג רבכש) רוביצה רחא (ללפתהל) אב" ,ח/ג ר"כיא שרדמב רמאנה תא דוע האר .תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ?יוצמ
.(םיקדבנו - "ןיטרפנ וישעמ
*
.םירחא םע אתווצב ןתוא םייקמל ,דומלג ןתוא םייקמה המוד וניא ,תווצמה לכב טעמכש הנענ ,תישילשה ונתלאש יבגל
הרותב "קסעתמ" אלא ,"הרות ירבד" בשחנ הז ןיא ,אתורבח ילב דמול םדא רשאכש ל"רהמ ריעה ,הרות דומיל ןינעל (א)
ןוזמה תכרב יפלכ ןידה אוהו (ב) (.ז תינעת האר) "הרובחב אלא תינקנ הרות ןיא" ל"זח וזרזש ומכ .(זטק ףד ,ג"פ ,תובא)
ןכלו (ג) ."םיברה" תא גציימ דחאה יכ .םילכואה לכ הבוח ידי איצומ דחא רשאכ ,"ןומיז" תלעמ לא המוד הניא ,דדוב לש
,הבוח ידי םלוכ תא איצוי דבלב רוביצ חילש קרש אוה יוארהש םיקסופה ונייצ ,רופיכ םוי לילב "ונייחהש" תכרבב ףא
איצויו ךרבי דחא םדא קרש אוה בוטה ,םילגרו תותבש ילילב שודיק יבגל ןידה אוהו (ד) .ומצעל ךרבי דחאו דחא לכ אלו
הנשמ האר) .הצובקכו ללככ םיאב םהש ךכב תאצמנ תובישחה יכ .ומצעל שדקי 'א לכש אלו ,םיבוסמה לכ הבוח יעדי
(ז"י ןכו 'ג ק"ס ג"יר 'יס הרורב
(א"פ תובא ,ללה לש ורמאמ) "?ינא המ,ימצעל ינאשכו" .וב םנשי םיוקיל המכו לבגומה וכרע המ שונא לכ עדי :םוכיסב
רפסמ הברתמש לככ ,דועו .ורבח ריסחהש המ תא םילשמ דחא לכ רשאכ ,םירחא םע תופתתשהה לע חומשל ונל שי ןכלו
ל"זח ורמא ןכלו .םצעתמו ךלוה הוצמה םצע לש הלוגס רואו .םלוע לש וכלמ "ךלמ תרדה םע בורב" ךכ ,םיפתתשמה
."הרותה תא ןישועה םיבורמל הרותה תא ןישועה ןיטעומ המוד וניא" ונתשרפב
(ןנחתאו תשרפ לש הינש החיש ןייע :הרעה)

(3) יתוקוחב תשרפ

םירוסי לש בצמב לארשי רשאכ םג 'הב הנומא
לא יתאב זאמו ?ינתחלש הז המל ,הזה םעל (הצומק 'ת ,יריצב 'ר) תוערה המל" ה"בקה ינפל ןנולתה ונבר השמ רשאכ
רשא תא הארת התע" :'ה ול הנע .(א ,ו תומש) "ךמע תא תלצה אל לצהו הזה םעל (יריצב 'ה) ערה ,ךמשב רבדל הערפ
יכ" ?המלו .י"אל הסינכב םיכלמ דחאו םישלש תמחלמב אלו ,תאז הפוקתב השעאש המ קרו ךא הארת רמולכ ."השעא
הרש תא רובקל םוקמ שקב .הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק ול יתרמאש םהרבאכ אל .יתודמ לע תרהרה
ןידבאד לע לבח ,השמל ה"בקה ול רמא" .(.איק ןירדהנס) "יתודמ לע רהרה אלו ,ףסכ לקש תואמ 'דב הנקש דע אצמ אלו
תדמב ומע גהנו רזח ,ןכ רבד לארשי רעצ ליבשבש ה"בקה לכתסנש יפלו" ותוא ןנח 'ה תאז לכבו .(םש) "!ןיחכתשמ אלו
.הרושה תא הלקלק לארשי לע השמ לש ותונמחר ,תרמוא תאז .('ה השרפ ףוס ,ר"ומש) "םימחרה
הרשע דמעמב דמוע דחא ךאלמ אצמנ וליא יכ" :(ולק ףד) "אינת" ירבד ןמ םיאור ונא לארשי ינב לש םתלעמ לדוג לע
דע ,והיילע אירשד אתניכש ללגב תילכתו לובג ילב דחפו התמיא וילע לופת ,הרות ירבד םירבדמ םניאש ףא דחיב לארשימ
לארשי תלעמ דוע שרופמ ןכו ."אירש אתניכש הרשע יב לכ" (.טל) ןירדהנסב ןנירמאדכ "ותואיצממ לטבתמ היהש
:ול רמא ויבא לצא אבשכו .תונוזמ םהל קספו ךלה .ןילעופ ונל רוכשו אצ ונבל רמאש איתמ ןב ןנחוי 'רב השעמ" :הנשמב
םהרבא ינב םהש ,ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל (ג ,ה א"למ ןייע) ותעשב המלש תדועסכ םהל השוע התא םא וליפא ,ינב
.רמאש המ רמאו ,לארשי לש םתרצב תוארל לובסל היה לוכי אל ונבר השמ ןכלו (.גפ ףד מ"ב) "בקעיו קחצי
,כ ,חי םיקוספב) י"שר ירבד יפכ .'ה לוקב ועמשי אל םא לארשיל תודעוימה תורצ לע םיבר םיטרפ םיטרופמ ונתשרפב
ןבא א"ר חווצ רבכו .תויונערופ ינימ העבש שי הצובק לכבו םימעפ שש לש ףצר ןאכ שי (כ"ות פ"ע םהו ,אל ,וכ ,בכ ,אכ
תובר תוללקה יכ ורמא חומ יקירו" :ונושל הזו ,תוכרבב רשאמ רתוי תוללקב ךיראה ה"בקהש םיאורה דגנ ארזע
בטיה לכתסמהו .םיעמושה דיחפהלו ארייל 'םיטרפ' תוללקה ורמאנו 'ללכ' תוכרבה ורמאנ קר .תמא ורמא אלו ,תוכרבהמ
.(גי ,וכ ארקיו לע) "ירבד ול ררבתי
ל"חמר ןכו .(בי/ג נ"ומ) ם"במרה הזב ךיראה .תוערה ואובי אל םלועל ה"בקה תאמש אוה ארזע ןבא א"ר ירבדל דוסיה
תעידי טוקלי") הבוט הרטמל ףוסבל רוזחיש ךכ 'ה י"ע להונמ לכה יכ ,םלועב טלחומ ער אוהש רבד םוש ןיאש בתכ
ל"רהמב שרופמ ןכו .(מ-טל/ב ,"םורמב רידא") בוט אוה ותוימינפ קמועב לבא ,הרואכל ער קר אוה ערה .(גיש/א "תמאה
י"שהש רמול ןיא יכ" :ונושל הז .הבושתב ורזחיו וררועתי לארשיש ידכ םהש ,ע"הוא לע תואבה תוינערופ ינימ תודוא
םה י"שה ןמ םיאבה םירבדה לכו ,בוטה קר אב אל ונממ י"שה יכ .וניא הז ,םהלש אטח ליבשב תומואה לע תונערופ איבמ
קר י"שה ןמ אב ןיאו ,ער הז היה ירה ,תומואה דבאל ליבשב םלועל אב תונערופהש רמוא התא םאו .םיער אלו םיבוט
(זלק/א ,"תודגא ישודיח") ."...בוטה
ןה ולא ,ןירוסי י"ע אלא ןנתנ אלו לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט תונתמ שלש" .ןירוסיה תא חבשמ ה"בקה הנה ,תאז לכבו
םירישכמ םה אלא .אטח וב ןיא וליפא הרקמ לכב רבודמ יכ ,שנוע ירוסי ולא ןיאש יאדו (.ה תוכרב) "ב"הועו י"או הרות
לכ" .(ב/ל ר"קיו) "ךירצ התא ןירוסי ,ךירצ התא םייח םא ,דודל ה"בקה רמא" .ותוא םיממורמו ותוא םינדעמ ,םדאה תא
ןירוסיהש ימ לע לח ה"בקה לש ומשש ,ה"בקה ינפל ןירוסי ןיביבח" .('א ר"הוק) "ןירוסיב הברמ ,תעדב הברמ התאש ןמז
יהלא םהרבא יהלא' םירמואש םשכ ,ןירוסי וילע ואבשכ רגת ארק אל אלוליא ,בויא" .(דצ ,םילהת שרדמ) "וילע ןיאב
?דציכ אה ע"צו .(חקתת ,בויא ש"קלי) 'בויא יהלא' םירמוא ויה ךכ 'בקעי יהלאו קחצי
תעש העיגה ,םיברב הרות דמילש לע םיוניעב אביקע יבר תא םיתיממ ויה רשאכש (ה/ט ,תוכרב ,ימלשורי) ונל ורמא אלא
ימי לכ :ול הנע .ןירוסיב (שידא=) טעבמ אוה םא סופורסונרוט ותוא לאש .קחושו ארוק אביקע יבר ליחתהו עמש תאירק
תא יתבהא רבכ .ךדאמ לכב ,ךשפנ לכב ,ךבבל לכב 'ה תא תבהאו" ידיל םיקוספה תשלש עיגי יתמ רמואו (!) רעטצמ יתייה
ארוק ינא ןכל ,יתעד הזז אלו ש"ק תעש העיגהש תעכ .ידיב קודב היה אל דוע "ישפנ לכב" לבא ינוממו יבל לכב 'ה
לש ויתווצמ םויקל םידגנתמ םלועה יעבטש ןויסנ תעש רבוע םדאהש דעש ןיבה אביקע יבר ,תרמוא תאז .ל"כע "קחושו
אמשו ,ונוקב קובד אוה םא תימצע הקידב ול ןיא זא דע ,ולש יטרפה ןוצרה -וצל לכשה-וצ ןיב רוחבל ךירצ םדאהו ,'ה
שפנ-ףורחב ונוקב קודא םדאה רשאכ לבא .דבלב םייתפש סמ ,ו"ח תימצע-תואמר קר היה וייח תומי לכ רבידש המ ו"ח
תיינא תא איבהל חילצה אוהש עדוי אוה זא קר ,רתויב םיביאכמהו םיליפשמה וליפאו ,וילע םיאבומה םיצחלה לכ תורמל
לע םדאה לש ותומב .ה"בקה ,"תיבה לעבל" תומילשב הרסמנו ,םיחטבמ ףוחל (הבש תינחורה הרוחסה לכ םע) ופוג
זא קר ,'ה יוויצל םינומא רמוש אוהו םיניוע םימרוג לש תויולכנתהה לכל שקע דוגינב םדאה לש וייחב םגו ,'ה שודיק
לכ" ורמא הז לע !רתויב חמש זא םדאהו .וייחב וילע ליטה 'הש ודיקפת תואלמל חילצה אוהש ומצע םדאל ול ררבתה
.("שש תא תעגפ" לע י"שר ירבד ש"ייע .ח תינעת) "!םלועל העושי איבמ ,וילע ןיאבש ןירוסיב חמשה
ןידה וילע ןיקידצמ ,הטמלמ ומצע קידצמה" .םירוסיה תא ,ןחבמה רוכ תא םירבועה םה לארשי אקוד ,ע"הוא לכמ ןכלו
הגיגח) ללכב לארשי ערזמ אוה םא וסוחיב קפקפל שי ,וניביבסמש םייוגה ןמ ןירוסיב וניאש ימ לכו .(.ח תינעת) "הלעמלמ
לש ורכש לכ ערפנש םיעשרהמ אוהש וילע ןמיס ,ןירוסי לכ אלל םוי םיעברא וילע ורבע רבכש ידוהי .("םהמ וניא" .ה
.(א"פ ,ןירוסי ,"םלוע תוביתנ" ,ל"רהמ) םיפדרנה ןמ תויהל לארשי לש םתגרד יכ ,(:זט ןיכרע) ז"הוע תומיב ב"הוע
הכזי אל םג הזמ ענמנה .ורעצמ ותוא ץלחל ידכ תירשפא תוליעפ לכ תושעל ךירצ רעצב לארשימ רחא םדא האורהש ןוכנ
ךירצ אוה ותעדותו ולכשב םג .לארשי תבהא רסוחב יוקל םג אוהו ,('ו ,תובא) "ורבח םע לועב אשונ" וניא יכ ,הרותל
."ןויבאל ישפנ המגע ,םוי-השקל יתיכב אל םא" (הכ ,ל) בויא רמא ןכו .(ה ,גע) םילהת לע םוגרת ירבדכ ,וילע רצימ תויהל
ער רבד ןיא"ו ,ונתבוטל תמאב (בחר חווטו קוחר חווטב) תולעופ תוערה לכש חוכשל םדאל ול רוסא תחא הנועבו תעב לבא
'מע ,"ב"יצנה תורצוא" ,אלפנ רבד ע"ע) תומוצע תובוט ונל ואצי תוערה לכמש חכוונ ונא דיתעל .(אנ ר"ב) "םימש ןמ דרוי
טילש שיש םיעדויו לבת תוערואמ לכ לע ה"בקה תא םיכילממ םה הריהב היאר ךותמש ,לארשי לש םחוכ הזו .(199
ולוכ אוה רשא ה"בקה לש וניד קספ יפל קר אצוי עצבתמש המ לכ לבא ,םויה לכ וניתוער םיממוז ע"הוא םנמא .ומלועב
הלוכ איה הלועפה םצע ("ארוביד ןניגלפ") לבא ,הערל התיהש םתבשחמ לע תורמ ושנעיי ע"הוא םנמא .ביטיהל קר
ןעמל הבוטל הבשח םיהלא ,הער ילע םתבשח םתאו" בותככ .דבלב הבוט הרטמל ןווכמ לכהו ,לכה רצוי ידיב תלהונמ
לע ולבסו םיטבשה תרשע לש םהיתומשנ םה הכולמ יגורה הרשע םנמאו (כ ,נ תישארב) "בר םע תויחהל הזה םויכ הושע
םירוסיל המדקה השמש ,בקעי יאצאצ לכ ודרי ויתובקעבו ,םירצמל ףסוי תדרוה לש הלועפה םצע לבא .הערל םתנווכ
.הבוטל רזוח השעמהו (.ה תוכרב) הרותה תלבקל םדקומ-יאנת םהש
דומעי ןטש ...ינונטשי יתבהא תחת" :והולמגש םתער לכ לע לפותיחאו גאודו ךלמה לואש תא ללק ךלמה דודש ונאצמ ןכ
לע בסומ הזש ק"דר םש שריפו ,טק םילהת) "םימותי וינב ויהי ...םיטעמ וימי ויהי .האטחל היהת ותליפת ,ונימי לע
עורג רתוי הברה שנועה םשש ב"הועב אלו ז"הועב םשנוע תא ולבקיש ידכ (ה-ג /חכ םילהתב שרופמ ןכו .ל"נה םישיאה
םלוכ םה ירה םמצעלשכ םישעמה תניחבב לבא .םימש םשל התיה אלש םתנווכ תניחבמ הז לכ .(ו ,ב א"למ לע י"שר)
,ל"נהל ףסונב ןכלו .החמשב וירוסי לבקל םדאה לעו (ב/ל ר"קיו ש"מכ "ךירצ התא םייח םא") דוד לש ותבוטל םירדוסמ
רשאכ .םימש דובכל ןווכמ ולוכ לכ .ותויכונא שטונ קידצה יכ ,םיישיא תושגר לש תוצרפתה ןאכ ןיא ,םתוא ללקש המ ףא
,רז לא תחקל ודמח םא יכ ,ותיב ינבמ םג ללק ירה (בל ,אל תישארב) "היחי אל ךיהלא תא אצמת רשא םא" ללק בקעי
,ךכל היארהו .ויביוא תא ללק רשאכ דוד ןכ .ומצע לעבשוח אלו 'ה דובכ םע ההדזמ בקעי לש ולוכ לכ .התימ םהל עיגמ
,הז קידצ לש ומדב עגת םא 'ה יח" היורצ ןב ישיבאב רעג דועו ('י ,זט ב"ומש) םהל ערהל ידכ עבצא ףקנ אל ומצע אוהש
.ותוא ללק ןכלו ,םימשל וניד רסמ דודש אלא (ב ,ז םילהת שרדמ) "ךמדב ומד ברעמ ינא
ואוביש םרוג וידי ומב אוה ירה ,אובל םילולעה ןירוסיהמ דחפ תמחמ "רבשנ" םדאה םא .דאמ אלפנ רבדל ונאב ןאכמו
אוה םאו .הלעמלמ ול וריאי ךכ ,הטמל םינפ-רואמב דמוע םדאה םא" :(שדוקה ןושלל םוגרתב) רהוזה ןושל ךכ .וילע
תרחא הודח ותארקל תכשומ םדא ןב לש הודח .'החמשב 'ה תא ודבע' ןכלו .ןידה תדמ וילע םיאיבמ ךכ ,תובצעב דמוע
,אנונמה בר ירוחאמ קושב ךלוה היה ןתנ רב הדוהי בר" :(.ס תוכרב) ארמגב בותכ םג ךכ ,תמאבו .(:דפק/ב רהז) "הנוילע
אובי ,יתרוגי רשאו !יניתאיו ,יתדחפ דחפ יכ' בותכש ?ךמצע לע איבהל הצור התא ןירוסי ,ול רמא .החנא לוק עימשהו
.ששוח אוה ונממש רבדה ותוא וילע איבהל הער הלוגס והז ,דחפמ םדאהש הממ ,רמולכ .(הכ ,ג בויא) "!'יל
וא יוגה) םדאה ןמ דרחיש הדרחה" :(הכ ,טכ ילשמ) 'שקומ ןתי םדא תדרח' רמאנש" (וכ ,ג ילשמ לע) הנוי ונבר בתוכ ךכו
,םדו רשב עורזמ דרחי אלש םדאל יואר יכ ,וילא הרצה תברקמו ביוא תרבגמו שקומ ןתונו ושפנל אטח אוה (ררוצה
הז ןונגסב ואבוה םירבדהו ל"כע "וילע אובל היואר הרצה התיהש פ"עא ,ןוחטבה רכשב ,הרצה ןמ בגושי 'הב חטובו
.(הכ ,טכ) ילשמ לע א"רג ןייעו ("ןוחטב" ךרע) ייחב ונברל "חמקה דכ"ב
(.דכ תוכמ) םישדקה שדוק תיבמ םיאצוי םילעוש הארי רשאכ קחשי םדאה דציכ ?וזכ הממור הגרדמל עיגי םדאה דציכ
רשאכש :(:ולר/ג) רהוזב אצמנ ןכ םג הזל הבושתה .(ה/ט תוכרב ימלשורי) לארשיב םיסלקתמ םיררוצ האור רשאכו
ארוק אוה ,ה"בקה לש תיטרפ החגשה י"ע להונמ לכה שחרתמ רשא לכש ןיבמ אוה ,ומלוע לע דיחי ןודא תא ךילממ םדאה
,"עמש" לש "מש" תויתוא לש דוסהמ הז .הלעמלמ ול תנמזומ הודח ,םוי לכב הז דוחי דחיימה לכ" .הנווכב עמש תאירק
אוה ףא ושדק חורב ם"במרהו .ל"כע (דל ,דק םילהת) "'הב חמשא יכנא" ,"חמשא" םה דחיב ."דחא" לש "חא" תויתואו
(םדאה ןמ) ורוסיש ןכתיי אלש םיבצמ ינש םה ,הנומאה התואב החמשהו ,'הב הנומאה יכ" :בתכ רשאכ ,הז דוסל הכז
ןויערה תא בוטו רורב ןפואב טולקי םדאה תמא לש דחא עגרל םא ,רמולכ .(טכ/ב נ"ומ) "ול וגשוהש ימ לכמ ונתשי אלו
ינפל ותוסנכיה עגר ונוימד-ןיעב רייצי םדאה םאש (גכ קרפ) "םירשי תליסמ" בתכ ךכ .םימלועל הזמ שלחיי אל בוש ,הזה
תמאה ולכשב םדאה רייצי דחא עגר וליאש יאדו הנה ...?הפ ןוחתפ ול היהיה ?שאר םיריה" טפשמל הלעמ לש ןיד תיב
הז גשומ גישהל איה היעבה לכ ,רמולכ .ל"כע "דוע וילא בושת אלו הואגה לכ ונממ חרפת חורפ ,קזחו יתמא רויצ הזה
.םימיה לכ ול בוט זא ,הככ םאו .דחא עגרל קר וליפאו ,תקהבומו הלולצ הרוצב
םה המו ,('ה תדובעב חילצהל=) ז"הועב הל לחייל ול שיש תיתמאה הבוטה איה המ ,ותמכחב ראתל ם"במרה ךישמהו
,ל"נה ימינפו יתמא טבמ םדאל ול שי רשאכו .(גכ/ג נ"ומ) ךכב המ לש םהש םירבד ,םדא ינב תונוימד לש בזכו אוש יסכנ
ןירוסי ונילע איבי אלש 'המ םישקבמ ונא םנמא .ונתבוטל לעופ לכהש ךיא תוארל רזוח םדאהו ןירוסיה לכ םיספאתמ
.ונתעד שבתשתש תמחמ ו"ח לוע קורפנ אלו ןויסנב דומעל לכונ םא ונמצעב םיקפקפמ ונאש םושמ והז לבא ,(.זי תוכרב)
שי ןכבו .הבוטל ותוא לצנל ונחוכבש אוה ןמיס ,לארשי לע ןירוסי איבהל רבד לש ופוסב טילחה םנמא ה"בקהש המ לבא
חיכומ םדאה הזב יכ .(החמשב םלבקל=) םאוב ירחאו (עונמל ללפתהל=) ןירוסיה תאבה תפוקת ינפל ."םיניד ינש" ןאכ
.ונוק ןיבל וניב ץוצחיש םלועב רבד םוש ןיאש
*
יתוקוחב תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('ו רסח) םכיביוא תא םתפדרו - ז/וכ
לש ןמיס אוהש 'ו תוא ונייהד ,תמא תוא יל םתתנו 'א ףד ג"ח רהז פ"ע ד"עלנ .'ו רסח אוה "ביוא" הרותה לכב ,תרוסמב
,(ם"יבלמ בתכ ןכ) "ךבבלב ךיחא תא אנשת אלו" ביתכדכ ,בלב אנושש ,אנוש תמועל) הביא תולועפ השוע ביואה יכ ,םייח
םייחה תוא איהש 'ו ולצא רסח ןכלו
ולא םיקוספב (בכ-אכ /טלק םילהת) "יל ויה םיביואל ,םיתאנש האנש תילכת ...אנשא 'ה ךיאנשמ אלה" בותכ :הרעה
דע יתעגה לבא ,"םיאנוש" יוטיבב ידו הבשחמ ינינעב אוה קזנה רקיעש פ"עאו (.זטק תבש) םיסרוקיפאו םינימ לע רבודמ
.הביא ישעמב ,שממ לעופב "םיביוא" יל ויהנו "תילכת"
םככותב ינכשמ יתתנו - אי/וכ
,םיטבש ב"י לומ ל"נ .(היצנדרוקנוקב םיאצמנ םהיטרפו) םימעפ ב"י הרותב עיפומ "םככותב" יכ הנטק הרוסמב אבומ
.םברקב ןכוש 'הש
םככותב יתכלהתהו - בי/וכ
,םככותב ךלהתי 'ה יתמ ,רמולכ .ג/וכ םילהתב עיפומ הז יוטיב ,רמולכ .ךתמאב (יתכלהתהו) 'ב :הנטק-הרסמב אבומ
(.כק תבש) "הנמא ישנא הנממ וקספש דע םילשורי הברח אל" .ותמאב ךלהתהל ומייקת םתא רשאכ
('ו רסח ביתכ) םכיאנש םכב ודרו - זי/וכ
(רתויב השק הזש רמולכ "םכבו םכמ אלא םיאנוש דימעמ יניאש" :םינהכ תרותמ איבמ י"שר)
.474 'מיג "בר ברע" 474 תויתוא 9 ילב 473 'מיג "םכיאנש םכב"
ירק ימע וכלת םאו - אכ/וכ
."ירק ימע םתכלהו" ז"כ קוספב ןכו "ירק ימע םתכלהו" ג"כ קוספב ןכ םג עיפומ הז יוטיב רמולכ .ןינעב 'ג הנטק הרסמב
רוביצבש (ה"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במר פ"ע ונייה ד"עלנ .(ח"כ קוספ) "ירק תמחב םכמע יתכלהו" בותכ ךכ רחא קרו
."ירק תמח" ליחתמ זא ,םימעפ 'ג ירחא קר ,ןכ ."רבג םע שלש םימעפ לא לעפי הלא לכ ןה" םינושאר תונוע 'ג םהל םילות
('ו אלמ בותכ) בוקעי יתירב תא יתרכזו - במ/וכ
וכ/הכ תישארב לע "תורתיו תורסח שרדמ" ןמ אוהו י"שר ןייע
שדוק היהי 'הל ונממ ןתי רשא לכ ,'הל ןברק הנממ ובירקי רשא המהב םאו - ט/זכ
.קוספה תליחתב ומכ "הנממ" ףוסב םג בותכל תעדה לע הלוע היה הרואכלש ,רמולכ "הנממ ןיריבס" הנטק הרסמ ןייצמ
תחת ומד" ןווכל ךירצ םדאהש ,ט/א ארקיו ן"במר פ"ע) ומצע תא בירקמ םדאהש תויהל ךירצ היה ןברקה םצע יכ ד"עלנו
ונברק רימי אלו לזלזל רוסאו "ונממ" בותכ ,ןכלו (.חבזמה לע שגומ תויהל ךירצ היה ומצע אוהשו "יבלח תחת ובלח ,ימד
.ןוממב תונצמק לש רצי לע הרומת 'לה ףוסב ם"במרה ירבדכ ,לוז רתויל
שיו (אל ,וכ ,בכ ,אכ ,כ ,חי םיקוספ /וכ קרפ לע י"שר) תונערופ ינימ העבש לש תרזוח תוירדס ריבסמ ונתשרפב י"שר
יתאבה (39-37 'מע) "הרותל גייס תרוסמ" ירפסב .רתויב דחוימ אוה עבש רפסמ .(עבש םעפ עבש) תוללק ט"מ וז השרפב
.םתצקמ ןאכ רידהנ .םימעפ עבש םירזוחה םייארקמ םייוטיב לש תובר תומישר
םעפ שלש) 21 "ץראה לע" 7 ,"םיהלא" םש (עבש םעפ שמח) 35 ,"םיהלא אריו" םימעפ 7 שי (ג/ב דע א/א) תישארב השעמב
םימי ,םוי 14 "בוט" 7 ,"שמורה ,שמר ,תשמור" 7 ,"ףפועי ,ףוע" 7 ,םימ 7 ,"ץרא ,ץראב ,ץראה" (עבש
(עבש םעפ עברא) 28 ,"םימש" 7 ,"יח ,תויחהל ,םייח" 7 ,"םיהלא" 7 ,"רשב" 7 ,"היח" 7 שי (זי/ט דע ח/ו) לובמה רופיסב
"תחש" 7 ,"םימ" ("עבש םעפ שלש) 21 ,"חנ" (עבש םעפ עברא) 28 ,"ץראה"
(ה-א /י) םירבדב םימעפ 7 דוע ןכו ,"תוחולה ,תוחול" 7 שי (טי/בל דע חי/אל תומש) תונושארה תוחול ןינעב
(זי-ז /ט םירבד) 7 דועו ל"נכ םימעפ 7 (דל-א /הל תומש) תוינשה תוחול
לארשי ינב 7 ,םחלה ,םחל 7 ,ה"והי םש (7 םעפ שלש) 21 שי (ול-ד /זט תומש) םימשה ןמ םחל "ןמ"
ךלמיבא 7 ,םהרבא 7 שי (גל-בכ /אכ תישארב) ךלמיבאו םהרבא
וידי ,ודי ,ידי ,די 7 ,קלמע 7 ,השמ 7 שי (זט-ח /זי תומש) קלמעו השמ
םייולה 7 ,לארשי ינב 7 ,רוכב 7 שי (אנ-מ /ג רבדמב) םיולה
'ה יפ לע 7 ,ועסי 7 ,ןכשמה 7 שי (גכ-וט /ט רבדמב) לארשי ינב תועסמ
םוקמ 7 ,"רבק" לעפה-םש םעפ 7 ,תמ 7 ,יתחה ,תח ינב 7 ,ןורפע 7 ,םהרבא 7 שי (גכ תישארב) הרש תרובקל ןתמו אשמ
ןתמו אשמב םיבלש 7 ,רבקה
:םיקוספה ירפסמ ןלהל םימושר (דכ תישארב) םהרבא דבע רזעילא לש עסמ
(אמ ,אמ ,זל ,ט ,ח ,ז ,ג) עבשהל 7
(חמ ,במ ,זכ ,בי ,ז ,ג ,ג) :יהולא 7
(חמ ,מ ,חל ,זל ,ז ,ד ,ג) :השא תחקל 7
(ח ,ז ,ו ,ה ,ד ,ד ,ג) ךנב קחצי ,ינב קחצי 7
(בל ,בל ,אל ,ל ,בכ ,אי ,י) :םילמג 7
(זמ ,זמ ,דכ ,דכ ,וט ,וט ,י) :הכלמ ,רוחנ 7
(גמ ,גמ ,בל ,זי ,גי ,גי ,אי) :םימ 7
(טמ ,טמ ,חמ ,זכ ,זכ ,די ,בי) :תמא ,דסח 7
(המ ,גמ ,במ ,ל ,טכ ,זט ,גי) :(תויטהבו) ןיע 7
(המ ,דמ ,גמ ,כ ,כ ,טי ,גי) (לעפה םש) באשל 7
(המ ,ל ,טכ ,טכ ,זט ,וט ,די) :הקבר ,הרענ 7
(ומ ,ומ ,המ ,גמ ,טי ,חי ,די) :תוקשהל 7
(ומ ,טכ ,חכ ,כ ,כ ,חי ,זי) :ץורל 7
(בל ,ל ,ל ,טכ ,וכ ,בכ ,אכ) :(רזעילא) שיאה 7
(אס ,ונ ,אנ ,חל ,י ,י ,ד) :(רזעילא) תכלל 7
(אס ,חנ ,חנ ,הנ ,טל ,ח ,ה) :(הקבר) תכלל 7
(אס ,טנ ,גנ ,בנ ,הל ,זי ,י) :(רזעילא) דבע 7
(בנ ,חמ ,חמ ,חמ ,זכ ,וכ ,ב) :תונושלב ב"ויכו האדוה 7
(אס ,אס ,ס ,טנ ,חנ ,גנ ,אנ) :הקבר 7
(זס ,זס ,וס ,הס ,דס ,גס ,בס) "שיאה קחצי" 7
7 (זל תישארב) ףסוי תשרפבו "ראב" םעפ 7 (טכ תישארב) בקעי תשרפב ןכו "ראב" םימעפ 7 (ו"כ תישארב) קחצי תשרפב
"רוב" םימעפ
:(ול-גל רבדמב) יעסמ תשרפב
"ונחיו" 42 דועו ,ועסיו" (7 םעפ שש) 42 שי
,תואצות היהו ,רבעו ,בסנו ,היהו) "לובג"ל ראות גוס 7 ,לארשי ינב 7 ,ה"והי 7 "לחנל" לש תויטנ 7 ,הלחנ 7 ,ןדרי 7 ,ץרא 7
היתויטהו "ריע" 7 ,הטמלו 7 ,הטמ 7 ("היתולובג" ילב) "לובג" (7 פ"ב) 14 ,"םי" םעפ 7 (החמו ,דריו ,אציו
"םיכרע" תאצוה ,"הרותה לא תוביתנ" ןמ טקלנ ל"נה רמוחה
web site created by Happy Web Design