English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 תקוח תשרפ
תקוח תשרפ

(1תקוח תשרפהילע ומצע תיממש ימב אלא םימייקתמ הרות ירבד ןיא
דומלל ךירצ םדאה ,הרותל תוכזל ידכש ל"זח ושרד (די ,טי רבדמב) "להאב תומי יכ םדא ,הרותה תאז"
,שממ ןכתסהל הנווכ םוש ןיאש אוה טושפ יאדו .(:גס תוכרב- אמזוג ןושלב) "תומי"ש דע הבר העיגיב
(.אס ק"ב) "ומשמ הכלה רבד םירמוא ןיא ,הרות ירבד לע תומל ומצע רסומה לכ" םרמאמכ
םיאשונה הרואכל .המודא -הרפ תשרפ ךותב אקוד עיפומ הז דומיל עודמ וז הקומע השרדב לואשל שי
.דאמ הזמ הז םינוש
ינש ףוגהו הרותה יכ .אלפומ ןינע הז רבד" :ראבמה (חיק/ג ,"תודגא ישודיח") ל"רהמ ירבד םיארנ
הדימע םהל ןיאו...לדבנה ךפיה ימשגהש ,ימשגה ףוגב תילכש איהש הרותה םייקתת ךיא יכ .םיכפה
דחא ילכב ורבחתי אל רשאכ" :בתוכ (הכ ןובשח ,ג"פ ,שפנה ןובשח רעש) "תובבלה תובוח" רבכ ."דחיב
ןמ" :בתכ 'ה תבהא רעש תליחתבו ."ב"הוע תבהאו ז"הוע תבהא ןימאמה לצא רבחתת אל ןכ ,שאו םימ
."םלועה תבהא םע ונבלב ארובה תבהא בשיתתש ענמנה
,תומיו שניא דיבעי המ .ומצע תא תימי ,היחיו שניא דיבעי המ" בגנה ימכח ירבדב ל"זחב עיפומ הז גשומ
הרמא (.זט) הרומתב ראובמכ ,"בגנה ימכח" יפמ אצי הזש רבדה ןיינעמ (.בל דימת) "ומצע תא היחי
םיינע ויה ןכלו ,(ףוגה תוגונעת רסוחמ) הבוט לכמ בגונמש "ינתתנ בגנה ץרא יכ" בלכ תב הסכע
,תובא -"םיכחמ הרוחסב הברמה לכ אל") ז"לז םיידוגינ םהינש יכ .(םש) הרותב םירישע לבא ,םיסכנב
.('ב
קסעב טעמי םדאהש הנווכה ןיאש ל"רהמ ןייצמ ,"הרותב קוסעו קסעב טעממ יוה" (ד ,תובא) הנשמה לע
ויקסע ןמ טעמל ול שי לבא" !הרותה תבהא ינפמ השועש ארקנ אל הז יכ ,תולצע וא חרוטה תמחמ
קבדתמו םלועה ינינעמ ומצע תא קלסמ לבא ,חרוטב קוסיעה בהוא וליפאו חרוטל וילע םניאש ג"עא
הרותה ןיא' ורמא ז"עו הרותה הנקיש יואר הזכ םדאו .הרותב ץפח יכ הארנ זאו ,תיהלאה הגרדמב
"...תילכשה הגרדמל יואר וניא ףוג לעב אוהש םדאה יכ ,'הילע ומצע תא תיממש ימב אלא תמייקתמ
אלא ,שממ תומל הנווכה ןיאש הנושארה ונתלאשל הבושת וירבדב תשרופמ ירה .(אפק-פק 'מע ,תובא)
הלודגה ותרטמ לומ ,לפטו ינשמ ךרע םהל תתל ,םיינפוגה וינינעב םדאה תונינעתה תא םצמצל
!'ה תרות תעדל - איהו ,תירקיעה ותופיאשו
רוזחל לכוי אלו ויתוחוכ ושלחנ דימ ,הרות לוע וילע לבק רשאכש ,שיקל שיר אוה ירה ונלש רמאמה לעב
כ"הע (די/ה) םירישה ריש שרדמב כ"ג ראובמש ומכ (.דפ מ"ב) ףטושו האוגה ןדריה רהנ תא תוצחלו
וגעל םינולגעה רשאכ .לודג ןלכא היהו ץראה םע הליחתב היה י"בשר לש ונב א"רש "םיריפס תפלועמ"
ויה זאו) תיבה גג לע םתוא םשו םהירומח תא הלעהו םירה תוקזחה ויתועורזבו םהב םקנ ,ותונעלב לע ול
ותצלוח וליפאש ךכ לכ ודומילמ שלחנ ,הרות לוע א"ר וילע לבקש ירחא לבא .(!תומלוסב קר גגל םילוע
.וילע הדבכ התיה
המכחה עודמ וריבסהב ,ףוגה תשלחה ןינע חביש (דל/א ,"םיכובנ הרומ") ם"במרה םג .וננינעל רוזחנ
קחורמ" (םייהולאה םינינעה יכ) :םיריעצה לצא אלו ליגב םירגובמ רתויה לצא אקוד היוצמ תימינפה
תחנ םהל גשוי רשא דע הלידגה-תבלב םהיתובשחמ תדרטו םהיעבט תיימה תמחמ םירוחבל ודומיל
ןכו .(יתנקז םרט=) "יאשק אל - (.גי הגיגחב) - והזו ...םגזמ דצמ םיוונע ויהיו םהיתובל וענכיו הטיקשו
םדאה" :(ב"מ קרפ ,"לארשי חצנ") ל"רהמ ירבד הזב ףיסונו .ל"כע "וימי יצחב דמועו" (.אע) ןישודיקב
דע ימשגה תוחוכ ונממ וקלתסנ וימי ףוסב אוה רשאכ לבא ,יהולא וניא (עצמאב=) וימי רקיעב אוה רשאכ
.תעדה בושייו תעדה תולילצ ונממ םיענומו וב םיטלוש ןוימדהו תושגרתהה תוחוכ ,הארנכ ."יהולא אוהש
"םדאה לא הניכשה ברקתמ זאו ,ףוגה תוחוכ טועימ איה השלוחה .לכשה תורבגתה איה הנקיז"
חכ רבוג ,הנקז שיש ןמז לכ" :בתכ םש ,זטק ףד ,"שדח רוא"ב וירבד ןייע דוע ,אנ/ג תודגא ,ל"רהמ)
.("רתוי ילכשה
ןמז) ההוש וניאו תוריהמב לכואש ונייה" .הליכא ינינעל םדאה לש ותוסחייתה איה ל"נה הרדגהב הלולכ
ל"זח לש רמאמ לע םיססבתמ םירבדהו (ג"פ הרות ,"םלוע תוביתנ") "םדא ינב ךרדכ ,ותליכאב (בר
לא רהמי אל ,דומיל ול שי םאו" :דועו .("ודיב םייקתמ ודומלת...היחכ ומצע םדא םישמ םא" .דנ ןיבוריע)
ינפמ ותליכא (ךשמ)ב ההוש וניאו ,(ררקתמש קרמה ומכ=) הליכאה ול לקלקתנ םימעפל יכ דע .הליכאה
ףפוח וידימלתמ דחא האר בר יכ ונאצמ ןכ ."יילכש אוהש הארנ הזבו ,הרותה ןמ רוסי אלש הצור אוהש
ימב הרות אצמת אל ,םייחה ץראב אצמית אל" וב רעג .רועישב וינפל בשויו (קנפתמו ןדעתמ=) ויתורעש
(.איק ןירדהנס) "!הילע ומצע היחמש
יד ול ןיאו ,קחודה ךותמ הרותב קסוע םדאה רשאכ ,"הרותה לע ומצע תא תיממ" לש הרדגהב לולכ דוע
רמוחה יכ ...ימשגה ןמ שרופ םדאה רשאכ קר ת"ישה לא םדאה תא ברקמש רבד ךל ןיא יכ" .ותסנרפ
םדאהש הנווכה ןיא ,ןבומכ .(ד"פ ,הרות ,"םלוע תוביתנ") "םדאהו ת"ישה ןיב לידבמ ךסמ אוה
ל"זח יפמ וניוטצנש יפכ ,םגישהל תולדתשההמ לשרתי וא ,םיימשגה ויכרצ תא ול לקלקי הליחתכלמ
איה הנווכה אלא .(טכ ,די םירבד) "השעת רשא ךדי השעמ לכב ךיהלא 'ה ךכרבי ןעמל" (די ר"אדת)
.םיינרותה ויקוסיע ןמ שלחיי הז ללגב אל ,הצור היהש יפכ ויכרצ גישהל חילצמ םדאה ןיא ו"ח םא וליפאש
.יינפוגה ובצממ ותואמצע תא זא חיכוי םדאה
?הנחמל ץוחמ תאבומ איהו ,שדוקו ןברק איה ירה .המודא הרפ ןינעב הומת הכ הארנש המ ןיבנ הזבו
םירבד ינש ןיב ןיחבהל ונילע אלא ?תמ-אמט רהטת הזבו תתמומ איה ?םירוהט תרהטמו ,האמט איה
ימ לכ םנמא .יתוהמה םנכות תניחבמ םהיניב ימוהת לדבה תמאב לבא ,ףתושמ םש םהל שי םנמאש
םתאו" ."יח" ארקהל יוארה אוה ,ותרות דומיל י"ע יח-לאב קבדה קר תמאב לבא "יח" ארקנ םשונש
ארקהל יוארה אוה קר תווצמו הרות לוע וילע אשונה םדאה ."םויה םכלוכ םייח םכיהלא 'הב םיקבדה
םיפרוש ןכלו .תינוליחה הרבחה וא ופוג ירציל דבעתשמו םימש תוכלמ לוע וילעמ קרופש ימ אלו ,"יח"
ומכ ,"לוע הילע אשנ אל רשא (תרווע תושגרתה וא סעכ לע הארמה עבצ) המודא הרפ" הנחמל ץוחמ
(גמ ,אי ארקיו לע ןכו ב ,ז תישארב לע) שריה ר"שר ירבדכ .הניכש הנחמל ץוחמ תמ אמט לש ומוקמש
הנממ ררחושמ היה לודג ןהכש וז המיטא ,ףוגה עבט לש תויתייפכב תועקתשהה תלמסמ וז האמוטש
ןושל הז ןיא ."םייחה תיב" תורבק תיבל אורקל גוהנ ,םנמאו .(סכטב לעפ ןגסה רזעלא קר ןאכ ןכלו=)
םייחהו ןדעהו רכשה םלוע לא ונינפל וכלהש ,םייתמאה םייחה םה םיתמהש וטושפל ןווכמ אלא ,רוהנ-יגס
.םייחצנה
בשיו" ערטצנשכ ךלמה היזוע לצא יוטיבה ןיבנ הזבו .תמאב ןירוח -ןבה אוה ,ינרות לועב אשונה םדאה
,םייתרבח םייח ,םהלש לועב אשונו םעה ךותב בשויהש ל"רהמ שרפמו (אכ ,וכ ב"יהד) "תישפחה תיב
ןכלו (ו/חפ םילהת) "ישפח םיתמב" אוה ,הנחמל ץוחמ דדב בשויה ערוצמה לבא .בוטו ביבח לוע הז ירה
.ומצע יכרצב עוקשו ייכונא אוהש ימ לכ לע ןכ ומכ רמאנ הזו ."תישפוחה תיב" ארקנ הז
ראש לכמ רתוי (תוכיאב=) תושק םיפדרנ לארשי ינב עודמ רתויב הבושח הביס כ"ג ןיבנ הז ידי לע
ימיב םדק תומיב וליפאש דע ,יוגל ויה זאמ רודו רוד (תומכב=) תוידימתב םיפדרנ םג םהו ,םלועה תומוא
ותונעל הלווע ינב ופיסוי אלו ,דוע זגרי אלו...לארשיל ימעל םוקמ יתמשו" ןשונ-ןשיה ונבצמ הז היה ,דוד
ותוא ונעי רשאכו" .לדבנה םלועל הרתיה ונתברק ךותמ אקוד ונל אב הז .(י ,ז ב"ומש) "הנושארב רשאכ
לארשי זאו ינחורה םהב רבוג זאו רמוחה קלסמו שילחמ יוניעה יכ" .(בי/א תומש) "ץורפי ןכו הברי ןכ
לכ" (.גצ ק"ב) "ןיפדורה ןמ אלו םיפדרנה ןמ םדא אהי םלועל" .(חמ/ב תודגא ,ל"רהמ) "הכרבה םילבקמ
.םויה י"אב ונבצמ לע ונתוא עיגרהל ידכב הזב שיו (.ה הגיגח) "םהמ וניא ,"לוכאל היהו"ב וניאש ימ
*
םירי") ל"חמר .המודא הרפ תפירש ינינעב ןדה ונקוספל ל"זח לש הז דומיל תוכייש המ ראבל תעכ ונילע
הנעו .(ורודב) דומלתה ירפס תא ףורשל םירצונה תריזג ןינעב ,וז הלאש הלעה (וטר ףד ,"השמ
םיאמט תרהטל תנתינה איהו ,לארשי תא ליצהל (ידכ) קזחה ןידה תפירשל המצע תרסומ הניכשהש"
- "הנב תאוצ חנקתו (!) םא אובת" :לארשיל 'ה לש תיהמיא הבהאב םירבדה וחסנ ל"זח ,הרעה=)
לע םמצע םיתיממ לארשי ויהיש אוה הזל רדגה - תמאהו .תולגה לש תמ תאמוט - ח/טי הבר רבדמב
לע ררועתנ לודג גורטקש יאדו אוה תמא התעו .תאז השרפב שרדיל הז קוספ םשוה ןכ לע ,הרות ירבד
תואנה ירחא וכלהו הילע םמצע ותימה אל יכ ,רתוי גורטקה היה הלא תומוקמב יכ ,תמאהו ...לארשי
(ש"ייע ,דמר ףדב ,ל"חמר םש בתכ ןכו ,ולש הפוקתב) ."הילטיא לכב ןכ יכ ,םלועה
תויח וב ןיא ,הרות דומיל ןמ קתונמ םדאה םא .(חי תוכרב) םיתמ םיורק םהייחב םיעשרה ,תורחא םילמב
השע ,יחו רמאנש" .טלקמה ריעל ומע ןכ םג הלוג הרות ודמלמה וברש ,גגושב חצורה לע אבומ .תיתמא
ןילגמ ,הלגש ברה ןכו .ןיבושח התימכ ,הרות דומלת אלב הישקבמו המכח ילעב ייחו .היחיש ידכ ול
םיכשחמב" ,תמכ אוה ירה הרות רסוחמו) "תומי" אל םדאהש ידכ .(א/ז ,חצור 'לה ,ם"במר) "ומע ותבישי
ירסוחמ לע רבודמש .דכ ןירדהנסב "התימ" לש הז אשונב וקימעה ךכו - ו/ג הכיא - "םלוע יתמכ ינבישוה
עגייתהל רמולכ ,הרות דומיל לע ומצע תימהלו ,התימב התימ ףילחהל םדאה בייח (י"א לש הדומלת
."ללכב דע אלו דע" ,ויתוחוכ אישב ץמאתהלו
"ןמז"ל תכיישו תיתנוע איה וליאכ הרותב םדאה גהני אלו ,הרות דומילב הדיקשו הדמתהה הז ללכב שי
ךיא הארו אצ .(ג"פ הדובע ,"םלוע תוביתנ") התוידימת תוארהל הילע בירעיו םיכשי אלא ,דבלב םיוסמ
,ונילא תכייש םג וז העיבת .(חכר/ג תודגא ,ל"רהמ) "םיקרפל הרות דמול" אוהש ימ תופירחב ל"זח וניג
םג יאדו אלא .הבישיה ילתכ ןיב םיאצמנ ונאש תעב קר איה הרותב ונקוסיע רקיעש בושחל העטנ לבל
-לש-הדיקשבו תויפקיהב הרות דומיל ןעמל וניתוחוכ בטימב לצנל ונא םיכירצ "םינמזה ןיב" תפוקת תא
("םינמזה ןיב" ינינעב וניתוחיש ע"ע :הרעה) .קשח
הברה רכש ךל םינתונ ,הברה הילע תרעטצנו הברה תדמל םאש" הרותה למע ןינעב הז ןורקע אנ דמלנ
,תרמוא תאז .(זק ,תובא ,ל"רהמ) "הרות הברה (טולקל קיפסה אל) דמל אלש ףאו ...חרוטהו למעה יפל
םיארנ ל"נה ל"חמרה ירבד .דמלש םיפדה רפסמ אלו ,דמלש תועשה רפסמ םדאל םינומ םימשב
תא השענ .לארשי ללכ לש םיגיצנ ונא .וטושפכ טשפ םהש עדוי קמועב ריכמה לבא .שורדכ הרואכל
.ונידומילב יוארכ דוקשל ,ונילע לטומה תא םייקל ונתלכיבש
(2) תקוח תשרפ
'ה תרות דומילב תוקבד
,התימ תעשב וליפא ,הרות ירבדמו שרדמה תיבמ ומצע תא םדא ענמי לא םלועל" :ונתוא וכנח ל"זח
."הרותב קסוע אהת התימ תעשב וליפא (די ,טי רבדמב) "להואב תומי יכ םדא ,הרותה תאז" רמאנש
,לכ םדוק .םיבצמ 'ב לע דמלל אב "הרות ירבדמו שרדמה תיבמ" ל"נה לופכה יוטיבה (:גפ תבש)
.יטרפה ותיבב ותוידומלגב דומלל התפתי לאו ,שרדמה תיב ילתוכ ןיב אצמיהל ץמאמ לכ השעי םדאהש
ויהש פ"עא יסא יברו ימא יבר הנהו .דומילה תנבהב אימשד-אתעייס ףיסומ השודקל עובקה םוקמה יכ
.(.ח תוכרב) "יסרג ווהד יכיה ידומע יניב" אלא םיללפתמ ויה אל ,תסנכ יתב הרשע שלש אירבטב םהל
רתומ ."ןידירומ אלו שדוקב ןילעמ" ןכלו ,תסנכה תיב תשודק לע תפדוע שרדמה תיב תשודקש כ"ג ונעדי
תוקידצמ תוביס ןיא םא תאז לכ .(וכ הליגמ) נ"כהיב ר"דמהיבמ אל לבא ר"דמיב נ"כהיבמ תושעל
אל ויתוחוכ לכב רהזיי ,זא םג לבא .הנקז וא ילוח ןוגכ ,שרדמה תיבב אצמיהל לכוי אלש םדאל תומרוגה
םיכישממו ."הרות ירבדמו שרדמה תיבמ" ל"נה יוטיבה לש ינש קלחב ללכנה והזו ,ותרותמ לטבתהל
יכ םדא ,הרותה תאז' רמאנש ,הילע ומצע תיממש ימב אלא םימייקתמ הרות ירבד ןיא" :ץעייל םש ל"זח
."'להואב תומי
יוטיבהש א"שרהמ ריבסמ ?"המודא הרפ" תשרפ עצמאב קוידב תאז הצעב ונתוא זרזל ל"זח איבה המ
תקוח תאז" הליחתמ יכה-ואלב השרפהש ירחא רתוימ הרואכל אוה (ד"י) ונקוספב "הרותה תאז"
הזה יוטיבהמ םידמול םה יכ ,א"שרהמ ירבדל םוקמ ןיא ארפס-שרדמ יפל הרואכל .('ב קוספ) "הרותה
םניאש םירמוחמ וליפא םילהוא ינימ לכ ןכו ,עובק ןינבב וליפאו ,םיליהאמה לכב להוא תאמוט שיש
'הב "הרותה תאז" בותכ יכ ונל אצוי דומילה אמשו .רתוימ וניא קוספה ןכ םא .ןתשפ םניא יכ םיאמטנ
ול תדחוימ השיג ףיסומ ב"יצנה ."להואה תרות תאז" ביתכ אלו ,תמסרופמה השודקה ונתרות ,העידיה
,אמטיהל היואר ףוגה לע תפחרמה וחור ןיאש הלעמה םדא וליפאד ,ןאכל שורדה הז עיגמו" :ורמואב
(םימייקו םיעובקה) הרות ינידל עגונ וניא הז לבא ,(:דיק מ"בב תופסות) ןיאמטימ םניא םיקידצ ש"מכ
.ןלהלדכ ,ףסונ רבסה עיצהל רשפאש ל"נו .(די ,טי ,"רבד קמעה") "השעמל
אוה הרותה םצע יכ "הילע ומצע תיממש ימב אלא םימייקתמ הרות ירבד ןיא" ל"זח-ןונגס שרפמ ל"רהמ
ולש ףוגה ןינע קלסי רשאכ קר ,תילכשה הגרדמל יואר וניא ,ףוג לעב אוהש םדאה יכ" .לצאנו ינחור
אוהש ימו (אפק ףד ,תובא לע) "תילכשה הרותה לא יואר זאו .ויניעב ללכ בשחנ ופוג ןיאש דע ,ירמגל
שממ תומיו ושפנ רוסמי םדאהש הנווכה ןיאש יאדו םנמא .שממ םייקתת ותרות ,ותוינפוג לכ לטבמ
ירבד לע תומל ומצע רסומה לכ" (.אס) ק"בב ש"מכ ,(דמש תרזג תעשב אל םא) הרותה לע לעופב
יל המ" .הצ מ"בב ש"מכ) חכ תושתל עיגמ אוהש הנווכה אלא ."ומשמ הכלה רבד םירמוא ןיא ,הרות
תרשעכ יהיו...וברקב ובל תמיו ...ותשא ול דגתו" רמאנ לבנ לע ןכו ,"אגלפ אלטק יל המ הלוכ אלטק
ה"ד י"שר .דנ ןיבוריע) ונוזמ ףטוח הרותב קשוחה .השלוח ,רמולכ (חל-זל ,הכ א"ומש - "תומיו...םימיה
םצמצמו ("םיגוניע ראש ןכו ,ןילבת ילב רשב לכוא אלא םיגונעת לע דיפקמ וניאש ,תלכואו תסרודש"
םדאה הזבו .תמגפנ תיזיפה ותויחש דע ,("םמצע םיטמקמ" .די הגיגח לע ח"בה ןוילג ןייע) ותנישב
.םייק םלוע רובע ףלוח םלוע ףילחמ
תומיב "םתס"=) וב הארו ,ובר יפמ רועיש עומשל ול בשיו אב אנהכ ברה יכ (.איק) ןירדהנסב רפוסמ
(חכ בויא) "םייחה ץראב אצמת אלו" וב רעג .(ךרוצ אלל ןדעתה ,רמולכ) ויתורעש ףפח וישכע הזש (לוח
ןכו ,"אתיינפכ תלכאדא" (.חי) תורוכב לע י"שר ןייעו ."הילע ומצע תא היחמש ימב אצמית אל הרותה
אלו ,םהילע ומצע הפרמש ימב םימייקתמ הרות ירבד ןיא" :ם"במרה ןושל ךכו (:זק) ב"ב לע ם"בשר
ויניעל הניש ןתי אלו דימת ופוג רעצמו ןהילע ומצע תיממש ימב אלא...ןודיע ךותמ םידמולה ולאב
הרהמב אל שרדמה תיבב ותרותב עגיה לכש ,התורכ תירב ...להאב תומי יכ םדא ...המונת ויפעפעלו
(בי/ג ,הרות דומלת 'לה) "חכשמ אוה
ר"ומש) שרדמה ירבדכ .םלוע לש וארוב םע רשק אוה הרותל רשקהש ריכמ ופוג קוניפ חינזמה םדאה
ותשא לוטילו וצרא לא ול ךליל שקב .הלטנו םיכלמה ןמ דחא אב .הדיחי תב ול התיהש ךלמל לשמ" :(גל
יניא ,הלטית לא ךל רמול .לוכי יניא הנממ שורפל .איה תידיחי ךל יתתנש יתב (:ןתוחה) ול רמא .ומע
יל השע דחא (רדח=) ןוטיק ,ךלוה התאש םוקמ לכש ,יל השע הבוט וז אלא .ךתשא איהש יפל ,לוכי
ה"בקה לע "ןוכשמ" םש שי ,הרות שיש הפיא ,רמולכ .ל"כע "יתב תא חינהל לוכי יניאש ,םכלצא רודאש
.םש אצמנ אוה םגו
.(י/ד ,"םייחה שפנ") "ירקיא הרות ה"בוקד אנפילואו" :רהז ירבד ואיבהב ךכ לע ביחרה ןי'זולו ח"רגה
אוה ויתפשב אטבמש תעב ,הדגא וא ארקמ וליפא ,הרות ירבדב קסוע םדאה רשאכ יכ ריבסה דועו
(:'ב ףיעס ב"פ ד"ח ,"'ה ךרד") ל"חמרה תאש רתיב ךכ לע ביחרה .(ו/ד ,םש) ה"בקהב שממ קובד
'תי ולש יתמאה תואיצמה ןיעמ ,םיאצמנב אצמייש רשפאש המ לכמ הלועמו רקי רתויה אוה הנינעש"
עפש רשא הזה לכשה יכ" :ם"במרה תאז אטב הפי המכו .ל"כע "...'תי ותלעמ תתמא ןיעמ הלעמו רקיו
.(הרעהה תליחת אנ/ג נ"ומ) "וניבל וניניב רשא עגמה אוה 'תי ותאמ ונילע (עיפשה=)
אלו "להוא" ז"הועל ארוק אוה ,םייקו ביציה ינחורה םלועל ,ףלוחה ז"הוע ןיב המ ךרע יפוליח ןיבמש ימ
ךתיב בורחיל" ול רמא ,םירג ןב י"ר תאמ הכרב לבקל ונב תא חלש י"בשר רשאכ שרופמכ ."תיב"
רבקהל ךרטצתש ילבמ םימי ךרואל ברח אהי ,רבקה ונייה ךתיב י"שר שריפו (:ט ק"ומ) "ךזיפשוא ביתילו
('ד ,תובא) (אובמ רדח=) "רודזורפ" ארקנ ןכו .ףולח-רב אוהש ,ז"הוע לש ןולמ תיב ונייה ךזיפשואו .וב
דימלת יכ ,"להואב תומי יכ" השרפב בותכ ןכלו .תווצמ םייקל ידכ וב היחיו וב ההתשיש ותוא ךרב אוה
תפרשנה "המודא הרפ" לש ןינעה הזו .ונינעב לזלזמ אוה ןכלו ,דבלב להואכ ז"הוע ךירעמ אוהה םכח
ץוחמ ,תאז םגו (אי/ג הרפ "תורבכב ןירבוכו תולקמב התוא ןיטבוח") רומג לוטיבב ,רפא איהש דע לילכ
ןהכ י"ע אלו ,ןגס י"ע אקוד ןכלו .שדוקה ןמ היוחד (ףוגה תא תלמסמה) איה יכ תורוהל .הניכש הנחמל
(ףוגה=) לפט אוה המו (לכשהו שפנה=) רקיע אוה המ ןיבמ אוה ,יתמא הרות-ןב לצא םג ךכ .לודג
.ז"הועב
תואסכה האר הלה רשאכ .הצע וזיא לואשל תרחא ריעמ חרוא וילא אבש "םייח ץפח" ברה לע רפוסמ
חרואה המת (םינש תורשע המכ רבכ הז םירחאב םפילחה אלש ויה םירכינו) וירוגמ תיבב ויהש םינשיה
,םייח-ץפח ול ביגה ףכית "?לארשיב םסרופמו לודג ברל םימיאתמה טוהירה -ילכ ןכיה" לאשו לוקב
חקאש תופצל לכות אלו ,יתיבמ קוחרו ךרדב עסונ תעכ ינא ירה" ,חרואה ול הנע "?ךלש טוהיר ןכיהו"
לטסירק ילטרגאו ראפ חיטש הזיא ,יל שי תונוליו ולא הארתו גרבמלל אובת .ילש תיב ילכ ךרדב יתא
רשאכ .יתמאה ימוקמב אצמנ אל תעכ ינא םג .ךרדב עסונ אצמנ תעכ ינא םג" ,םייח ץפחה ול הנע ."'וכו
."ימצעל יתנכה םיפי םיטיהר המכ הארת רבכ םש ,תמאה םלועל עיגנ
הלמ לכ ירה .םימש-תב וז הרותב ונל שיש רצואה לדוג המ קיפסמ םיעדוי ונא ןיאש איה ונלש היעבה
רמאמ ותואב .חצנ תורודל םינוזינ תויהל ונא םידיתע ונממש הדמח-רצוא איה הרותב םיאטבמש הלמו
.חצנה םלועב שיש יילוגסו יידוחי ןינע לומ ןווכמ הרותב טרפו טרפ לכש אבומ ,ליעל ונרכזהש ל"חמר לש
לכו ך"נתבש רפס לכ) היקלח לכב קוסעיש ךירצ ,המלש הדובע וארוב ינפל דובעל הצורהש אצמנו"
(הרות יקלח לכ) םלוכב זחאי ...הלוכ האירבה יקלח לא ןוקיתה עיגיש ידכ ,ותלוכי יפכ (ס"שבש תכסמ
,"תמאה תעידי טוקלי" ןייע) בתכש "המכח ךרד" ףוסב ל"חמר ךיראה ןכ ומכו "םהמ דחאמ ודי חיני אלו
הלוכ האירבה לכ .('י קרפ ילשמ שרדמ םשב ה"נק 'יס ףוס ,"הכלה רואיב"ב ראובמכו ,ג"פר ףד ב"ח
ונייה וליא .ודי לע עצבתמו השענ הזה ידוחיהו אלפנה ןוקיתהש םדאה ותוא ירשאו ,אוהה ןוקיתל הניתממ
:ם"במרה בתוכ ךכו .הרותהמ קלחו ןינע םוש לע םירתוומ ונייה אל יזא ,ורושאל תמאה בצמ תא םיריכמ
ךכיפלו ...ז"הועב אלא הלעמ ףיסויו תומילש םדאה הנקי אלו ,תפסות אלו תומילש תומה רחא ןיאש"
ול ןיאש םוצע ודספהש יפל ;דבלב םידומילב אלא וריבעהל אלו ,הזה טעומהו רצקה ןמזב לדתשהל יואר
אלא םנמז תא איצוהל אלש ואר ,תאז תא םימכחה ועדיש יפלו .ךכל ןימולשת תורשפא ןיאו ,ןיפילח
ןמז אלא םיינפוגה םינינעב ונממ ודבא אלו ,ולוכ םנמז תא וחיורה תמאה יפלו .המכח תפסוהבו םידומילב
...דבלב םייפוגה םירבדב ולוכ םהל דבא (םירובה=) םירחאו .וידעלב רשפא יאש רבדבו ,דאמ רצק
.(בכ/ד ,תובא ,"תוינשמה שוריפ") "....הז ןינעב תמאה תא םיכפהמ םיינומהה לכו .חצנ דספה והודיספהו
תוברתהמ קלח הזו ,םיישפנהו םיינפוגה וניתוחוכ תרימשב ריפש יד בצמל ונלגרתה ולא תורודב ןבומכ
תחא הנועבו תעב רתוול ונל השרמ וניאו ,ןטלתשו ירזכא-ןדור אוה ןמזה ,ןפוא לכבו .תינוליחה תיללכה
דצהמ רדענו רסח אליממ ,םהמ דחא ןווכל הרסמנו הנמוסש ןמזהמ עגר .תוינחורל םגו תוינפוגל םג
ןמזה לע יאנק תויהל םדאה בייח לבא .ונתואירב ןעמל תוקדוצו תויחרכה תושירד יאדוב םנשי .ינשה
תעדל ומכחי םיבר אל קר ,זפ -הרכמ אוה םירוענה ליג .(.בנק תבש) "אדרווד אלילכ אתוקני" .ףלוחה
.הכורבה המזויה תא שופתלweb site created by Happy Web Design