English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 תקוח תשרפ
תקוח תשרפ

(3תקוח תשרפ
הבירמ ימ אטח
להקה תא ואיבת אל ןכל ,לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי ,ןרהא לאו השמ לא 'ה רמאיו"
(בי ,כ רבדמב) "םהל יתתנ רשא ץראה לא הזה
הרשע-דחא איבמ ('ח קוספ) ארזע ןבא א"ר .ןרהאו השמ תא שינעה 'ה המ םושמ איה המותס הדיח
ללכ=) לכה תא (םדאה=) קלחה עדי רשאכ" יכ ותעד עיצמ אוה כ"חא .תואדוו ןיא םלוכבו תונוש תועד
הנהו ...םיתפומו תותוא (לארשי םעב=) לכב שדחיו (ה"בקה=) לכב קבדי (םברקב הניכש רשא ,לארשי
."םימ ואצי אלו עלסב הכהו ,(ללכהמ דרפנ רמולכ ,ץמק תדקונמ 'ח) קלח (יריצ תדקונמ 'ח) קלחה
."יתזמרש דוסה איה "יב םתנמאה אל ןעי" :בי קוספב םכסמו
יפלכ הטנ רשאכ ...(תודמה לש=) תווצקהמ 'א יפלכ הטנש היה ואטח ...ונבר השמ" :בתוכ ם"במרה
סעכה ןיאש םוקמב ,לארשי להק ינפב סעכי והומכ שיאש וב 'ה החמ .םירומה אנ ועמש ורמואב סעכה
."סעכה ונממ אובי ךאיהו ...םהמ םידמל םלוכ וירבדו ויתועונת לכש יפל םשה לוליח והזו ...וב יואר
ורבד םיברש הרותה תוישוקמ הלודג אישוק ונצרית" םייסמ אוהש ושוריפ תקדצב חוטב ךכ לכ ם"במרה
הרוי תמאהו .םירחא וב ורמאש המו ונחנא ונרמאש המ הוושהו .אטחש אטחה אוה המ םילאושו הזב
(ד"פ ףוס ,תובאל ותמדקה) "וכרד
:ל"זו תולאש עבש וילע השקהו ם"במרה לש ושוריפ לע דאמ סעכ (ונקוספ לע ,הרותל ושוריפב) ן"במרהו
םתנמאה אל ...יפ םתירמ' רמוא בותכהש .םילבה לע לבה ףיסוהו ...רמאו ארבס וב רבס השמ ר"רהו"
...םנחב ליחה ידוקפ לע ףצקשכ השמ לע שנועה היהיש יואר היהש רתויו .סעכה רובעב שנועה ןיאו 'יב
הבירמ םתושעב (םהל עיגמש ומכ) לודג סעכ היה אלש רשפא יאש דועו ..וימימ סעכ אל ןרהא יכ דועו
.(ומצע רובע אל ,םרובעב שנענ ,רמולכ) "'םכללגב 'ה ףנאתה יב םג' רמא השמ םגו ...השמ םע
דגנ ונושל ריתה ן"במרהש רואיב עיצה ריבד ש"ר ר"ומו) .הרותה תודוסמ דוס ראבל ךישממ ן"במרהו
יכ ,הרות ירתס לש םדובכ תאנק אנק יכ ,ארקיו 'פ תליחתב תונברקה םעט ןינעב השעש ומכ ,ם"במרה
(.תוארקמה שוריפב תונתלכשה ךרדב דימת ךלה ם"במרה
ורמא םמצע ל"זח ףוס לכ ףוס יכ ריכזהל םיכירצ ונא ,ן"במרהו ם"במרה וללה םיקנע ינש לומ ונדמועב
אלא !ל"זח לע קלוח ן"במרה ןיאש יאדו .(תוטמ תליחת ,ירפס) הבירמ ימ תעב סעכב אטח השמש
.הנומא רסוח לש אטח אלא ,סעכ םוש רכזומ אל ונקוספבו ,תוארקמה יטושפ יפל ךלוה אוה ,וכרדכ
תמאכ םיקוספה תא שרפמ ן"במר לבא ,תודבועה ויה המב קדוצ ם"במרהש ונדמל ל"זח יפמ ,רמולכ
,הרותה לע ושוריפ לכ ךרואל וכרד ךכו) טשפ לש רושימב ינרותה טביהה רמולכ ,המצע ינפב תאטובמ
.(ל"זחד אבילא אלש שרפמש םוקמ לכב
םמצע ל"זח הנהו ."יב םתנמאה אל" סעכל ארוק ארקמה ךיא (ם"במרו ל"זח יפל) ראבל ונילע ,ןכבו
תרגא ,276 ףד) "אינת" רפסב הזל שוריפ ונעמשו (:הק תבש) ז"ע דבוע וליאכ סעוכה לכש ורמא
ןימאמ היה וליא יכ ,הנומאה ונממ הקלתסנ וסעכ תעבש יפל .הניב עדויל ןבומ םעטהו" (הכ"פ ,שדוקה
קיזמ וא והכמ וא וללקמ הריחב לעב אוהש םדא ןבש ףאו .ללכב סעוכ היה אל ,ול תאז התיה 'ה תאמש
,םימשה ןמ רזגנ רבכ קזינה לע כ"פעאו ,ותריחב עור לע םימש ינידבו םדא ינידב בייחתמ (אוה) ,ונוממ
שנועה לבקמ תניחבמ םנמא .תינויגה הקולח תושעל ונל שי רמולכ .ל"כע "...םוקמל םיחולש הברהו
ןילוח) "הלעמלמ וילע םיזירכמ ןכ םא אלא ,הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיאו" םימש ןמ רזגנ לכה ,לבסהו
בוטה .ערה תא עצבל תישפוחה ותריחבב רחבש אוה יכ ,שנעיי ער השועה לכ ,עוציבה הניחבמ לבא (.ז
עיפומ הז ןויער) .בייח י"ע הבוחו יאכז י"ע תוכז םילגלגמש אלא ,הכ ןיבו הכ ןיב השענ היה ערה וא
אוה סעוכהש ,אצוי .(ד"פ ,ןוחטב רעש ,"תובבלה תובוח"ב ןכו ,ה אקספ ד"פ ,ג"סרל "תועדו תונומא"ב
.הערה תא ול השעש אוה ינשה םדאהש ןימאמ תמאבו ,םימשה ןמ שנועו רכשבו תיטרפ החגשהב רפוכ
רבדהו .סעכב לשכהל ילבמ לבא 'וכו הרות ןיד תושעל וא ,ערה דגנ םחלהל םיכירצ םנמא :הרעה)
ינשה תא עובתל מ"וח ע"וש פ"ע תושר שי םנמאש (וט/ג) "שיא ןוזח"ה לש "ןוחטבו הנומא"ב ראבתה
וידספה לכו (:חל אמוי) תחא הטורפב וליפא ורבחל ןכומב עגונ םדא ןיאש דצ לכ עדי לבא .הרות ןידל
ןידמ אלא וניא הרות ןידל עובתל רתיההו (:י ב"ב) דקתשא הנשה שארב וילע ורזגנ םדא לש
.('ה רזגש יפכ ,"תולדתשה"
,"'ה תורובג") הער איה (תושגרתה=) תולעפתה לכש ראבמ רשאכ ,ל"נה ןויערה תא ריבסמ ל"רהמ
םיאיבנה לכ ןודא הנהו ...הנאו הנא רהרהי אל ,קזח רבד אוהו הנומאה וב שיש רחאמ" .('ז קרפ ףוס
"יב םתנמאה אל רשא ןעי" הז לושכמ וילא אב ,והומכ היהי אלו היה אלש תומלשה תילכתב םלשה
תשדחתמ התיה ,הנומאב קזחתמ היה םאש ריבסמו .""םירומה אנ ועמש" סעכ ךרדב השמ רמא רשאכ
הזו םיימעפ הכה השמו ,החמשו הריש ידיל האיבמ הנומאה יכ .סועכל לעפתמ היה אלו החמשה ול
היהש אלו" :ן"במרו ם"במר ןיב הרשפ ןימ ליטמ ל"רהמ ףוסבלו .הנומאה ךפיה אוהש סעכ לע הארמ
ונקוספ לע "הירא רוג" ורפסבו .ל"כע "הנומאב אטח השמש הרומ סעכהש קר ,ומצעב סעכה אטחה
וב ןימאמש ,החמש קר וב ול ןיא 'תי וב חטובש ימ אוה הנומאה יכ .הנומא הז ןיא ,עלסב וכהש ןכו" :בתכ
טועימ לע הז הרוי םיימעפ וכהש המו .הנומא ןאכ ןיא סעכה םע לבא .החמש שי ןוחטבה םעו ,וב חטובו
סעכב אוה ,רומג ןוחטבב 'תי 'הב ןימאמ וניאש ימ יכ ,עודי הז רבדו .סעוכ אוה ךכלו ,וב ןוחטבהו הנומאה
ללכנ והזו ,סעכש ל"זח ורמאש המ בשוימ ךכבו ,אינת-לעב ירבדל ןמאנ רוקמ ןאכמ ירהו) ."תובואכמבו
.("יב םתנמאה אל"ב
והז יכ ...הנומא רסוח תמחמ אוה תולצעהו תובצעה רקיע יכ" :בלסרב ןמחנ 'ר ר"ומדא שדיח ךכו
תדמו ,ולש תא השעי קר ,'ה תדובעב לובלבו לוטיב םוש לע םדאה חיגשי אלש ,םיפא ךרא תניחבב
(ג ,זל םילהת) "הנומא הערו ץרא ןכש" בותכש לארשי ץראב יולת הזו ...הנומאב היולת םיפא ךרא
רקיעו ...הנומאה תניחב איה י"אש אצמנ (:יק תובותכ) "הולא ול שי וליאכ ,י"אב רדה לכ" ל"זחאשכ
איבמש ש"ייע) םיפא ךרא לש וז הדמ גישהל ידכב היה י"אל אובל בהלתמ היהש השמ לש תוקקותשהה
ןכ םג ללפתהלו ,י"אל םיעוגעגו ןיפוסיכ ול ויהיש ת"ישהמ שקבל םדא לכ ךירצו .(ל"זחמ תויאר המכ
,"ן"רהומ יטוקיל") "תובצעהו סעכה דגנ הלוגס איהו .י"אל אובל םיקידצה לכל (ולאכ) םיעוגעג ויהיש
ידיל ואובי אל י"אבו .ביתכ לבבב "זגר בל םש ךל 'ה ןתנו" (:בכ) םירדנב שרופמ רבדה תמאבו .(הנק/א
.הדמ דגנכ הדמ ונבר השמ שנענש ןאכמ ירה .ינוציקה סעכ
*
תובקנה ויחהש ליחה ידוקפ לע סעכ השמש המ .תוטשפב בשייל רשפא ,השקה ן"במרש תולאשה ראש
רפס) ךכ לע השממ הארוהה ילבמ םג םמצעב ןיבהל םיכירצ ויה םה יכ קדצומה סעכ הזב היה ,ןידמ לש
שפתנ אוה םג אליממו ,השמ תא חיכוה אלש ללגב הז ,שנענ ןרהאש המ .(תוטמ 'פ תליחת ,ה"לש
,רמולכ .חמשו ושעש םירחאב האר כ"אא ...רבדב דשחנ םדא ןיא :חי ק"ומ ע"עו :דנ תבש פ"ע) שנועב
סעכ ומכ קר ונייה ,הטנקהה לע םהילע סועכל קדצה ןמ שיש המו .(החומ וניאו האורב קבדנ ערהמ תצק
ובלב םמחתהל אלו סעכ גיצהל קר יואר םדאה ךכ ,תמאב סעוכ וניאו סעכ לש םינפ הארמה ת"ישה לש
י"נבש ושוריפ "םכללגב יב 'ה ףנאתה" קוספהו .עלסב ןאכ ךכ היה אלש המ ,(ב/ב תועד 'לה ,ם"במר)
לכ ובשוי ךכבו .הזב לשכנ היה אל ,םהלש גיהנמ היה אל השמ םאו .ולושכמל םרוגו הביס ושמש
.טריפ ן"במרש תוישוקה
הז םע הזבי אל ,ונוצר תא םייקמה ןוילע דחא םע קר שי אליממו ,ויניע לומ ארובה דוחי האורה ,רומאכ
רקיעהו .(וננויע תליחתב) ארזע ןבא א"ר ירבדב זמרנה והזו ('ט שורד תליחת ,"םיסנ ונבר תושרד" ע"ע)
גיצהל רתומ רשאכ םגו .הוצמ ךרוצלו םימש םשל הז םא וליפאו ."ז"ע דבוע וליאכ סעוכה לכ" :רוכזל ונל
ידיל ו"ח םדאה עיגי אל סעכ לש תוינוציחמש רהזיל שי דימת (אי קרפ ,"םירשי תליסמ" ע"ע) סעכ
היהת לא וליפא אלא "סעכת לא" םתס ורמא אל ."סועכל חנ יהת לאו" ('ב) תובא יקרפב אבומ .תוימינפ
לכ רומש .סעכב לשכהל ךתורשפא תא רישכמה ,תלוזב תונדשח לש בצמב וא ,ישפנ-חתמ לש בצמב
ארמוחה לע ל"רהמ םש בתכו .סעכב לופיל חונו לק ךל אהי אלש ,תלוז החונו תיתודידי השיג לע ןמזה
אהת לא רמא ךכל ,אבה םלוע ונממ דיספמ אוהש רבדה לע םדאה תא ריהזה כ"חאו" :תאזה הלודגה
ינימ לכ ,סעוכה" ורמא ןכלו ל"כע "!סעכה ןמ רתוי אטח לא הביסו םרוג אוהש רבד ךל ןיאו .סועכל חונ
.רבד לכב לשכיל דעומ אוה ,ונממ תקלתסמ ותעדש תויה יכ (:בכ םירדנ) "וב םיטלוש םנהיג

(4) תקוח תשרפ

(אי ,בכ ילשמ) "ךלמ והער ,ויתפש ןח בל רהט בהוא"
הברה וכיראה םישרדמב םג .(טכ-בכ ,כ רבדמב) ןרהא עווג ךיא תוכיראב ונל תרפסמ ונתשרפ
,טי ר"דמב ,ה"ש םיבצנ לע ירפס ,ז"פשתו ד"סשת םיזמר ש"קלי ,תקוח תשרפל הפסוה ,'ב אמוחנת)
זחאנש ידכ ויתולעמו ויתודמ ויה המ רוקחלו שפחל הזב ונתוא םידמלמ ל"זחש קפס ןיא .(.גפק/ג רהז
(:חק ןירדהנס) "תונערופה תא ןיבכעמ םיקידצ לש ןדפסהש ךדמלל" םייקתמ ךכבו .הימילג-ילופישב
םילטבמ םה הזב ,ויכרדב תכלל םיטילחמ םיעמושהו רטפנה לש ויתולעמ תא םיטרפמ רשאכ רמולכ
רוזחל וצר" קלמע םהמע םחלנו ןרהא תמ רשאכש (ו ,י םירבד לע) ןתנוי םוגרתב אבומו .ןידה תדמ ונממ
םמצע יול ינבמ ףאו ,תוחפשמ הנומש םהמ וגרהו םהירחא יול ינב ופדר .תועסמ שש ורזחו םירצמל
ןרהא לש ודפסהב ונלשרתהש ינפמ אלא ?הזה גרהה ונל םרג ימ ,הזל הז ורמא .תוחפשמ שש וגרהנ
םג עודמ ראבל ךרוצ שי ןינעה קמועב .ל"כע "םש תמ וליאכ ,לארשי ינב לכ דפסמ םש ועבק זא .קידצה
ורסח יכ רמול שי אמשו ?וגרהנ םהמ םג עודמ ,המירצמ םתסינמ בל-יגומ ריזחהל הוצמב וקסעש יול ינב
תדממ ודמל אלו תונחצנו רוטנק ךותמ ולעפש (העבגב שגלפ תמחלמ יגרהנב ומכ=) תיתווחא השיגב
ה"ד י"שר) ונוועמ ינשה תא "ליצהל" ידכ אב אוהש הבהאב ןווכל בייח ,תואנקב גרוהה םג יכ .ןהכה ןרהא
.ןרהא לש ויתודמב ןייעל םיכירצ ונא םג ,ןכבו (.גע ןירדהנס לע ,ןיליצמש ולאו
אצי רשאכש ונאצמ .ומצע תא בישחהלמ קוחר רמולכ ,'בל רהט' היהש ,ןרהא לצא התיה תישאר הנוכת
רובס התאשכ אל" :י"שר שרפמ (די ,ד תומש) "ובלב חמשו ךארו" ,ןידממ אבה השמ ויחא ינפ לבקל
לש ואוב דע םירצמב לארשי לש איבנה היה ןרהאש פ"עא) הלודגל הלוע התאש ךילע דיפקמ אוהש
אניט ןמ יקנ ובל ,תרמוא תאז ."בלה לע ןותנה ןשוחה ידעל ןרהא הכז םשמו (ונממ רגובמ היה םגו ,השמ
רעש) "המכח תישאר" רפסב ונדמלו .ונפקני ובלש ילב ,תלוזה לש ומודיק תוארל לוכי אוה .האנקו
"?חור-תחנב ךרבח תא תכלמה םאה" ותומב דימ תמה תא םילאושש (ד"פ ,רבקה טוביח ,בי"פ ,האריה
,תרתוכבש ונקוספב זמרנה והזש ל"נו .תומה ךאלמ ייוניעמ לוצינ אוה יזא ,תיבויח איה הבושתה םאו
םיכלמ ינב לארשי לכ" .ךלמ אוה וליאכ ורבחל גהנתיו ,ויתותפשב וח קצויו בל רהט היהיש םדאל יוארש
(.גפ מ"ב) םהל ןיכהל היואר התיה הדועס וזיא וניארו (:גיק מ"ב .זס תבש) "ןה
,תובא) "הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא" .תוצרמנ תולועפ ןרהא השע ןכל
לודגה חיכומה היה ונבר השמ םנמא .(ינימש ,ארפס) "תאטח" ול רמול םדא ןב ליפשה אל םלועמ .(א
יתפש יכ ,ןועמ בישה םיברו יתא ךלה רושימבו םולשב" רמאנ ןרהא לע לבא ."רהה תא ןידה בוקי" ןעטו
וכב ןרהא לצאו "לארשי ינב לכ" קר וכב השמ תומב ןכל .(:ו ןירדהנס ,ז-ו /ב יכאלמ) "תעד ורמשי ןהכ
ןתנ 'רד תובאב .ןישוריגמ םישנ ליצהו תיב םולש רדסל תובר לעפ יכ (טכ ,כ רבדמב) "לארשי תיב לכ"
('ג קרפ) יתבר הלכבו ;תובבלה תא ברקל ידכ דצ לכל רקש ךיא ,ולש םיסיסכתה םיראותמ (בי קרפ)
ךוותל חילצהש תוגוזה םתואמ ,ומשב םיארקנה םירוחב ףלא םינומש ןרהא לש ונורא ירחא וכלהש אבומ
םאו (.יחה ירחא םג קונית םש אורקל היה זא םגהנמ) .ומש לע דלונה דליה וארקו םהיניב םולשה תא
תוגוז 'ג םע רבדלו הצע סכטל ןרהא קקדזה רבדמב ויהש הנש םיעברא ךשמבש אצמנ ,ןובשח השענ
םירכזה םידליה קר תאז לכ) ומש לע וארקנו ודלונש םידלי ףלא םינומשל עיגהל ידכ ,םויו םוי לכב
אלו דבלב תחא החישב םולשה תא רדסל חילצה םא תאז לכו .ודלונש תונבהמ ץוח ,ומשב וארקנש
לש הז גהנמב ליחתה ןכ םא אלא .(!רתוי םה םיימויה םילופיטה כ"או ,רזוח לופיטל םעפ ףא ךרטצה
?תיהבאה תורסמתהה תא ,חור ךרואו תונלבסה תא חקל אוה ןיאמ .םירצמב דוע ותויהב םולשה תיישע
.תלוזה לכ םע תוהדזה שיגרמ ,ומצע תבהאב תועקתשההמ קוחרו בל רהט אוהש םדאש אלא
תונוסא לע םוי לכ טעמכ םיעמוש ונא .וז תישפנ תושיגר ןמ ופוס דעו םלועה הצקמ םיקוחר ונרודב ונא
ורג דוע לכ .םישידאו םישודנ ונייהנש דע תממהמ הכ תוירידתב (תושדחהו תונותעה ךרד) העווז ירבדו
לבא .הברה שגרתהל ולכי ,תוקוחר םיתעל קר םירחא לש םהיתורצ לע םהל ועדונו םירפכב םדק ימיב
שוח תא ונדבא ירה ,דימו ףכית םלוכל עדונ םיקחרמב שחרתמש המ לכו קמטצה םלועה רשאכ
םיכלוהו "הז הככ" הפשב םיריטפמו םיפתכב םיכשומ .תוירזכאו תונדור ,תוצירע ינימ לכ ןמ תועזעדזהה
.ונתעד תא םיחיסמו "?תושעל רשפא המ" תיתרגש הרימאל ונכנוח .םיימוי-מויה וניקוסעב האלה
גרוהל ג"בשר תא ואיצוהש תע ('ח קרפ) תוחמשב רפוסמ .םייחב תרחא ךרד ונעמש ל"זח יפמ לבא
שפחל לוכיש םדאה ירשא ,ףיסונ םייניב רמאמב) שנענ אוה המ םוש לע אצמ אלו וישעמ לכב שפיחו
רמאו התדנ לע לואשל השא האבו ,ןשיו בשוי תייה הדועסב אמש" והער ול הנע (אוצמל אלו ,וישעמ לכב
הרחו ...ותוא הנעת הנע םא' הרמא הרותהו (כ"חא יאובת ,וישכע יעירפת לא=) "אוה ןשי" שמשה הל
בואכלו ,ותב וא ונב אוה וליאכ לארשי ןב לכל סחייתהל םדאה בייח ,רמולכ .(גכ-בכ ,בכ תומש) "'יפא
(ד"פ ,ח"מג ,"םלוע תוביתנ") ל"רהמ ירבד יפל דחוימבו .ותחמשב חומשלו ובאכ תא
תויחהל רשפא יתודידי ךויח י"ע םימעפ .(:איק תובותכ) "בלח והקשמה ןמ ורבחל םייניש ןיבלמה בוט"
ומצע ריתמ שובח ןיא" ."תורצ לש םי"ב םיעבוטו םיללמוא וא םיאכודמ םישנאה םימעפ הברה יכ .תושפנ
,תיתודידי הלמ םירמוא רשאכו .ומצע תוחוכב תובצעהמ תאצל ותלכיב ןיאו (:ה תוכרב) "םירוסאה תיבמ
הנשמה ןכלו .זחאהל המב ינשה םדאל הלצה שרק םיטישומ ,רעצב תופתתשה םיעיבמ רשאכ
ץמאתהל ונילעו ,ךכ התיה ןרהא לש ותוישיא .(א ,תובא) "ןרהא לש וידימלתמ יוה" לש ןושלב האטבתה
.וידימלתמ תויהלו ויתובקעב תכלל
(5) תקוח תשרפ
(:ז ב"ב) (םימכח ידימלת ולא) תולדגמכ ידשו (הרות וז) המוח ינא
םהו ,ברקו המיחל תודוא םישרופמ םיקוספ םנשי .ך"נת יקוספ לע ל"זח ירבדב תנינעמ העפות הנשי
(א) .תואמגוד שמחב קפתסנ אלא לכה איבנ אל ."הרות לש התמחלמ" לע שורד ךרדב םירבסומ
םויב רובה ךותב יראה הכה ...באומ לאירא ינש הכה ...םילעפ בר ...עדיוהי ןב והינבו" (:חי) תוכרבב
הואתיו" (ב) ."אוסיסד אמויב בר יבד ארפס אנת ;לבטו תחנו אדרבד יזיזג רבת" :ל"זח ורמא ."גלשה
וכלה םהש ושריפ ל"זח (וט ,גכ ב"ומש) "םירוביגה תשלש ועקביו ...םחל תיב רובמ םימ ינקשי ימ ,דוד
תכירע י"ע היה 'ןובשח' ירומאה ריע שוביכ (ג) (.אס-:ס ק"ב) "שאב ןומט" ןינעב הכלהה המ לואשל
והושרפ דוד לע רמאנה "המחלמ שיאו רוביג" (ד) .(:חע ב"ב) י"א לש הלוענמ חתפנ ז"יעו 'שפנ ןובשח'
וליפא "הפוסב בהו תא ,'ה תומחלמ רפסב" (ה) .(:גצ ןירדהנס) הרות לש התמחלמב ןתילו אשיל עדויכ
םיבהוא םישענש דע םשמ םיזז םניא ,הזל הז םיאנוש םישענו הרותב םיקסועש ודימלתו בר ,ונבו בא
(:ל ןישודיק) "ז"לז
רשאכש אוה ,תינחור המחלמ איה וליאכ תימשגה המחלמה תא ושריפ ךאיה ל"נה הדיחה רשפ
,םיינפוגה וניביוא לע םירבגתמ אפוג הזב ,הרותה תנבה ונתאמ ענומה ארחא ארטסה לע םירבגתמ
ריבעהלו תופילקה רבשל םה ,הרותב םישועש םילופלפהו תקולחמה יכ" .לארשי םע תא םיפיקתמה
תא םיקלסמ םג הזב ,רקשה תא םיקלסמ רשאכ .(טל ףד ח"ופד ,"םורמב רידא" ,ל"חמר) "תוישוקה
ורמא ןכו .(:ז תוכרב) "ויתחת םילפונ ויביוא (ותרותל א"יו) ותלפתל םוקמ עבוקה לכ" ןכלו .ישחומה ביואה
ארקנ הז רבד יכ" :ראבמ ל"רהמ (.ז ןיטיג) "םהילאמ םילכ םהו ,שרדמה תיבל םהילע ברעהו םכשה"
ףוס ,"םלוע תוביתנ") "ירמגל ת"ישה לא (ךייש) אוהש ימ לא ערהל (ררוצה) הצרי רשאכ 'ה תמחלמ
בכרב הלא' םיוגה ישעמ והז יכ ,ללכ המחלמה ישנא לע דוד ךמוס היה אל" :בתכ דועו .(ןוחטבה ביתנ
דגנ תומחלמ השוע טרפב הרותה יכ ...הקדצה לעו ותרות לע ךמוס היה דוד לבא .'םיסוסב הלאו
תווצמל הריתס ןאכ ןיאש אטישפו .אסק ףד/ג תודגא ,ל"רהמ) "םהרבא השוע היהש ומכ תומואה
בתכ ןכו .(הכרעמה רקיע המ רבודמ אלא .חלש 'פ תליחת ,הרותה לע ייחב ונבר בתכש "תולדתשהה"
(256-255 'מע ,"ב"יצנה תורצוא" ע"ע ה ,וכ תישארב לע "רבד קמעה") ב"יצנ
ןכו .ךיתומחלמ םחלא ינאו הרותב קוסע :דודל ה"בקה רמא" :(הל קרפ) םילהת שרדמב שרופמ ןויערהו
ןכו ."םכדי לע םחלנ ינא ,רפסב םיקסוע םתא םא (די ,אכ רבדמב) "'ה תומחלמ רפסב" השמ רמא
דובכ תוברהל ליבשב (הנווכ ול שיו=) דימת םוי לכב הרותב קסועש ח"ת לכ" :'ד הבר והילא יבד אנתב
ונילגרל םרג ימ" :ל"זח ורמא ןכו ."ומצעב ורמשמ ה"בקה אלא תינח אלו ברח אל ךירצ וניא ,םימש
לש תרתוכה דאמ תראובמ וישכעו .(.י תוכמ) "הרותב םיקסוע ויהש םילשורי ירעש ?המחלמב ודמעיש
םיצעיימו תיפצת-לדגמב םידמועה םה ח"תו ,לארשי םעל ביבס המוח תשמשמ המצע הרותהש ,וננויע
.םשמ ותוא םיסינמו ביואה תא םיפיקתמה םה ,גהנתהל דציכ םעל
ןויכ ,ה"בקהב קבד הרותב קבדהש (י/ד) "םייחה שפנ" ירבד י"ע ןבומ הז ?השענ הז דציכ לאשנ םאו
רמואו לארשיל הרות ןתנ ה"בקה" :גל ר"ומש שרדממ ןכו ,רהוזהמ תויאר איבמ אוה .דחא ונוצרו אוהש
קבדתהל םימייקמ ונא ,גהונ 'ה דציכ םיאור ונא רשאכש אוה ןינעה םצעו .םיחקול םתא יל לוכיבכ םהל
.(תועד 'לה תליחת) ם"במרה ירבדכ ,ויכרדב
.שממ םפוגב ומחלנ דודל רשא םירוביגה תשלש ןכו ,וטושפכ ליח רוביג היה עדיוהי ןב והינבש יאדו ןכבו
דומילהו .ץרמ לכב ןכ םג וקסע םה הב ,הרות לש התמחלמ ךרד אקוד ולבק חילצהל חכה תא לבא
לכו ?תימשגה המחלמב החלצהל הפצנ דציכ ,הרות לש התמחלמב קוסיעה ילבמש וננמזל םג רורב
רשאכש אבומ .ודיקפתמ טמתשהל אלו ,לארשי םעל ןמאנ חילשכ ומצע תא תוארל ךירצ הבישי דימלת
ורענ רמאיו .בכרו סוסו ריעה תא בבוס (ע"הוא לש) ליח הנהו אציו" ןורמוש ריעמ אצי איבנה עשילא
'ה ,רמאיו עשילא ללפתיו .םתוא רשאמ ונתא רשא םיבר יכ ,ארית לא רמאיו ?השענ הכיא ינודא ההא
"עשילא תוביבס שא בכרו םיסוס אלמ רהה הנהו אריו רענה יניע תא 'ה חקפיו ,האריו ויניע תא אנ חקפ
הרות ירבד אטבמ םדאה רשאכש (א/א ,האפ לע "והילא תונש") א"רגה ונל רמא רבכ .(זי-וט ,ו ב"למ)
תא םיפיקמה שא יסוסו שא יכאלמל רפסמ ןיא ןכבו .אטבמ אוהש הלמו הלמ לכ ידי לע םיכאלמ רצוי אוה
ידימלת ולא) "תולדגמכ ידשו (הרות וז) המוח ינא" .םדיקפת תא ושעי הרות ינב םא ,הילע םיניגמו י"א
(:ז ב"ב) - (םימכח
*
תקוח תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
ילב "םדא שפנב" גי/זכ לאקזחיב לבא ,ןאכ קר הזש הרוסמה ןייצמ) םדאה שפנב תמב עגונה לכ - גי/טי
(העידיה 'ה
תופסות) "םדאה" םיארקנה םהו ,אמטמ יוג לש תמה ףוגה םג תאזבו ,עגמ תאמוטב רבודמ ןאכ יכ ל"נו
סחיב והז "םדא" םיוגה םג םיורק לאקזחיבש אהו .םיאמטמ םניא להוא תאמוטב קר יכ (.אס תומבי לע
.(.אס תומבי) ל"זח וצרתש ומכו ,כ"חא קוספב םירכזומה םידרפו םיסוסל
ןומירו ןפג הנאתו ערז םוקמ אל...ונותילעה המלו - ה/כ
הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא" הנוש אוה רדסה (ח ,ח) םירבדב ,ךכל האוושהבש הרוסמה ןייצמ
ןיי םג ןכו ,(וט/דק םילהת) "דעסי שונא בבל םחל" יכ ,לקה לא בושחה ןמ ראבל אב םש יכ ל"נו ."ןומירו
הנאותב ואב ונקוספב לבא .תוריפה הנומ כ"חאו .(:הל תוכרב) חספ ברעב ותותשל ןיא ןכלו עיבשמ
םדא וב לשכנש ץע ןכו .הפ תטילפכ ,הנושארל "הנאת" יוטיבה םהיפמ ץרפתה םישמ ילבו ,תולילעבו
.תולילע שופיח לש וז הלפש היטנ תמחמ (:ע ןירדהנס) הנאת היה ןושארה
('ו רסח) םילשומה ורמאי ןכ לע - זכ/אכ
"םילשומה" םש כ/גכ ב"יהדב יכ ל"נו (:חע ב"ב) םרציב םילשומה לע לשמ תרימא ךכ לע ושרד ל"זחו
ב/חי לאקזחיב ןכו ,לשמ תלישמ ןינע זומרל אב 'ו רסוח לבא .וטושפכ רמולכ ,'ו םעweb site created by Happy Web Design