English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 םירבד תשרפ
םירבד תשרפ


(1) םירבד תשרפ
ה"בקה לש ורבדל תונתייצה
םירבד) "...הבוטה ץראה תא הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי םא" לארשיב רעג 'הו םילגרמה אטח ירחא
ותמחלמ ילכ תא שיא ורגחתו .וניהלא 'ה ונוצ רשא לככ ונמחלנו הלענ ונחנא ,'הל ונאטח :ילא ורמאתו ונעתו" (הל ,א
.םכיביוא ינפל ופגנת אלו םכברקב ינניא יכ ומחלת אלו ולעת אל םהל רומא :ילא 'ה רמאיו .הרהה תולעל וניהתו
הנישעת רשאכ םכתא ופדריו ...ירומאה אציו .הרהה ולעתו ודיזתו 'ה יפ תא ורמתו ,םתעמש אלו םכילא רבדאו
םישקעתמ םדא ינב םימעפל ךיא תפלאמ אמגוד ונינפל הנה .(דמ-אמ /א םירבד) "המרח דע םכתא ותכיו םירובדה
םג ,ףוסבלו .הרותל דוגינב הזש םהל םיעידומ רודה ילודגש פ"עא ,"םימש ןוצר" אוה יכ םהל הארנש רבד תושעל
.םשנוע לע םיאב םהו ,םהל תוליעומ אל תובוטה םהיתונווכ
ךכ לע ורמאו (א/גי א"ומש) "וכלמב לואש הנש ןב" .ערה רצי לש ותשרב שפתנ אוה םגש ךלמה לואש לצא וניאר
רשאכ ,תאז לכב (םש) !ךלמה דוד ןמ ףידע אוה יכ ותוא וחבש ףאו (:בכ אמוי) אטחמ יקנ אוהש הנש ןבכ :ל"זח
לעו גגא לע לואש לומחיו" (ג ,וט) "ול רשא לכ תא םתמרחהו קלמע תא התיכהו ךל התע" איבנה לאומש י"ע הוטצנ
תחא שפנ םא המו" :םילופלפב ןעט דועו .הלמח לש "הבוט הדמ" ךותמ לכהו (ט ,וט) "...רקבהו ןאצה בטימ
המ המהב ,אטח םדא םא !המכו המכ תחא לע וללה תושפנה לכ ,הפורע הלגע אבה הרות הרמא (הגרהנש=)
ל"זחו (:בכ אמוי) "!הברה קידצ יהת לא" :ול הרמאו לוק-תב האצי "?ואטח המ םינטק ,ואטח םילודג םא ?האטח
,ןכלו .(ול/ז ר"הוק) "ןמחר (תויהל) םוקמב ירזכא השענש ףוס ,ירזכא (תויהל) םוקמב ןמחר השענש ימ לכ" ונודמל
.(:בכ אמוי) "הברה עשרת לא" :ול הרמאו לוק-תב האצי "םינהכב עגפו התא בוס" גאודל לואש רמאש העשב
.(שיא השמחו םינומש וגרהנ) תגלפומ תוירזכאל ףוסבל ואיבהש ןה ,תגלפומ תונמחר לש ןוויכל היטסו תוויע ,רמולכ
ןכ התא ףא ,ןונחו םוחר אוה המ :ירפסב םש ורמאו (בכ ,אי םירבד) "וב הקבדלו ויכרד לכב תכלל" וניוטצנ ,ןכלו
ךרדה אלא ?"ךומכ ךערל תבהאו" לש תיללכה הוצמה לע ףיסוהל אב הז המ ע"צו (ה/א תועד 'לה ,ם"במרב אבוהו)
םיבוטה םיכרדה םהו םיינוניבה ולאה םיכרדב תכלל ונא ןיווצמו" :םש ם"במרה ןושלכ ,תוינוציק ילב איה ה"בקה לש
אב ה"בקה לש "ויכרד לכב תכלל" ןכלו .קלמע לע םחרמה ומכ ,הערל איהש "םימחר" שי ,רמולכ ."םירשיהו
.ונתוא תועטהל אב אוהו ,תודיסח לש שובלב תואמזוג לש ר"הצי םצמצל ,ןסרלו ליבגהל
,םיתשלפה דגנ םחלהל הוטצנ םעפ .איבנה רבדל תייצ אלו ולכש ירחא ךלה ךלמה לואשש הנושארה םעפה תאז ןיא
"ךילא יאוב דע לחות םימי תעבש .םימלש יחבז חובזל תולוע תולעהל ךילא דרוי יכנא הנהו לגלגה ינפל תדריו"
םיפלא תששו בכר ףלא םישלש ,לארשי םע םחלהל ופסאנ םיתשלפו" הנהו ברקה הדשל ואובב לבא (ח/י א"ומש)
לואש לש םיעובקה אבצה ילייח רפסממ הרשע יפ הז היהו (ה/גי) "בורל םיה תפש לע רשא לוחכ םעו ,םישרפ
רשא דעומל ,םימי תעבש לחויו" (ו/גי) "םיעלסבו םיחוחבו תורעמב םעה ואבחתיו" ולהבנ לארשי ינבו (ב/גי) ןתנוהיו
,לואש דיל ויהש םימחול לש טעומ רפסמ ותוא םג ,רמולכ) וילעמ םעה ץפיו ,לגלגה לאומש אב אלו ,לאומש (רבד)
("יתילח אל 'ה ינפו" ב"י קוספב ןלהל וירבדכ) םימלשהו הלועה ילא ושיגה לואש רמאיו" .(רזפתהל וליחתה םה םג
,ילעמ םעה ץפנ יכ יתיאר יכ :לואש רמאיו ?תישע המ :לאומש רמאיו !אב לאומש הנהו ,הלועה תולעהל ותולככ יהיו
אל ךתכלממ התעו ...ךוצ רשא ךיהלא 'ה תוצמ תא תרמש אל .תלכסנ :לאומש רמאיו ...םימיה דעומל תאב אל התאו
וללה םיבותכה לכמ ונל רורב ירה .(די-ט /גי א"ומש) "'ה ךוצ רשא תא תרמש אל יכ ...ובבלכ שיא ול 'ה שקב .םוקת
,הוצמ -השעמ התיה הלועה תאלעה םצע .ותקוצמב הרזע ונממ שקבל ,'הל ברקתהל התיה לואש לש ותנווכ לכש
םייק אל אוה הרואכלו ,אובל רמא לאומשש ןכש לכו .המויא הנכסב ואצמנש לארשי ייח ליצהל ידכ לכה תושעל שיו
דיספהש ארונ "ןיד קספ" עמש ןאכו .תונברקה תאבהב "אבוכיעל" אוה ואובש וירבדב תועמשמ התיה אלו .ורבד
םאות אל לואשש םידמול הזמו (תייצמו ןמאנ=) ובבלכ שיא 'ה ול שקבש אלא ,הזב יד אלו .ויתורוד לכל הכולמה תא
?הזמ רתוי ןויזב שיה .תאזכ הרדגהה תא
ביוא תוברקתהמ ,ישפנ "ץחלב" היה אוה םגש תעב ,ךלמה דוד לש ותוגהנתה התיה המ ותמועל הוושנו הבה
ןופצמ םילשורי תא ופיקה יכ "ארקמ תעד" שרפמ) "םיאפר קמעב ושטניו" לארשיב םחלהל ואצי םיתשלפ .םייאמ
גוס) םיאכב לוממ םהל תאבו םהירחא לא בסה ,הלעת אל" :ול ונע .השעי המ םימותו םירואב דוד לאש .(םורדמו
(ברקל קוניזב תאצל=) ץרחת זא ,םיאכבה ישארב (עויסל חלוש 'הש םיכאלמה לש) הדעצ לוק תא ךעמשכ יהיו (ןליא
טושפל תושר ךל ןיא" :שרדמב ל"זח ונל וריבסהו .(דכ-גכ /ה ב"ומש) "םיתשלפ הנחמב תוכהל ךינפל 'ה אצי זא יכ
אלו ,ןתוא ןיאורו םיתשלפה ואבש ןויכמ ...ןיענענמ תונליאה ישאר האור התאש דע ,ךלצא םיבורק םה וליפא ,םהב די
יכ ,ונייח תא ליצנו ןנוגתנ=) '?ןידמוע ונא המל' דודל לארשי ורמא ,תומא הנומש אלא (דוד ילייחמ=) םהמ םיקוחר ויה
תונליאה ישאר הארנש דע םהב די טושפל אלש םימש ןמ וניוטצנ רבכ' :דוד םהל רמא (!ונב ועגפי םהו טק-עגרכ דוע
תומנש בטומו .ונתוא םיגרוה דימ ןהב די טושפנ ונא ןיא םאו .ןיתמ ונא דימ ,םהב די טושפנ ונא םאו .םיענענמ
דימ .תונליאה לכ ודנדנ ,ה"בקהב ןוחטב ונתנש ןויכ .'ה"בקהל וניניע הלתנ םתאו ינא אלא .ןיבייח תומנ לאו םיקידצ
ירה .(זכ קרפ ,םילהת שרדמ) "םיתשלפ תא ךיו ,'ה והויצ רשאכ ,ןכ דוד שעיו" רמאנש םהב די טושפל וליחתה
ילייח ירה .תקיודמ תונדפקב ורבדל תייצלו 'הב ןוחטבב זוע רזאתהל םדאה לע המכ ,אלפנ "רועיש" ונרובע ןאכמ
תאו םהידי תא ולפקו ,ו"ח םתוא לסחל םיברקתמה םיתשלפה םהיביוא לש םהיניעבש-ןבולה תא רבכ ואר דוד
."ובבלכ שיא" 'הל בשחנ דוד ,ןכ םנמאו .'ה תאמ תותיא אובי דע רבד םוש ושע אלו םקשנ
איבה אוה רשאכ ?דציכ אה (ח ,ט הימחנ) "ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו" בותכ וניבא םהרבא לצא ןכ םג ונאצמ ךכ
קחציב יכ" ה"בקה לש האלפנה ותחטבה םהרבא לש ושארב הדהדה ירה ,הדיקעה לא בהא רשא ודיחי ונב תא
ןבומ .("יתעדי התע יכ" בי ,בכ תישארב לע י"שר ןייע) ?"הלועל והלעה" ול רמוא 'ה וישכע הנהו ."ערז ךל ארקיי
.ותוא טוחשל םיכירצ אל יכ ,"והחבז" ול רמא אלו "והלעה" רמא קר 'הש תיפוסה הבושתה עדי אל םהרבאש וילאמ
תייחת י"ע ורבד םייקי 'הש ןימאה םהרבא אלא !ולש ןויסנל ךרע לכ ןיא ,ןורתפה תא ותעד לע הלעמ היה םא יכ
.תפומל תונתייצ ןאכמ ירה .הייחתל בוש ונמיקי 'ה ,קחצי תא טוחשיש ירחאש ,םיתמה
לארשי ינבש ירחאו .אילפהל תממורמהו תרדהנה 'ה תנתמ איה י"א םנמא .השמ לש ורודב רסח היהש המ הזו
,די רבדמב ,"רבד קמעה") ותוועש המ ןקתל ,לקשמה תבושת תושעל וצר ,םילגרמל ונימאהש ולשכנ המב "ושפת"
ויה וליאד" (דמ ,א) םירבד לע ב"יצנה לש וירבדב רתוי שרופמו .י"א שוביכ רובע תומל וליפא םמצע לע ולבקו (מ
,םש םתוא וגרה וליפא וא ...תודבעב וליפא םש תויהל םיחמש ויה י"אב םיראשנ ויהיו (יבשב םינענכה) םתוא םיבש
דגנ שאר תולקו ארקפהב 'ה יפ תורמהל ןיאש ומכ רשא לארשיל החכות התיה הז לכו ...!י"א תרובקל םיכוז ויה אלה
רשא" ביתכ הז לעו ('ה ןוצרל דוגינב הז םא) תווצמה לע שפנ תוריסמל המודה ןינע ונוצר דגנ תושעל ןיא הככ ,ונוצר
(זנ ףד ב"ח ,ירפס לע ב"יצנה ירבד ע"ע) .האלפנה ל"כע (זי ,י םירבד) "דחוש חקי אלו םינפ אשי אל
בלחמ בישקהל ,בוט חבזמ עומש הנה ?'ה לוקב עומשכ םיחבזו תולועב 'הל ץפחה" :איבנה לאומש םכיס הז לע
ץפח" ברה לש ונב תא ולאש "םידיסח" תצובק רשאכש רפוסמ .וניתורודל רורב חקלה .(בכ ,וט א"ומש) "םיליא
םלועב לבוקמ" :וניביש ןושל -עבטמב םהל הנע ,אלפומ קידצ היה ויבא דציכ םהינפל ראתיש (ותומ ירחא) "םייח
םייקמ אוהו ,(הרותב תווצמ=) רזוג ה"בקה .רחא גוסמ קידצ היה ילש אבא לבא ."םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ש
.םיתפומה לכ לע תפומ והזו .איהש לכ היטס אללו אלפנ קוידב

(2) םירבד תשרפ

הלודג הלועפ לע ןכש לכו ,הלק הלועפ לע וליפא רכש ןתמ
לע י"שר) טול ינב תלחנ ןמ תחקל אל ןכו ,וצראמ תחקל אלו וישעב תורגתהל אל לארשיל הוצ 'ה ,אלפה תיברמל
םישקבמ םתאו ,ול קתושו (שדקמה תיב=) ותיב תא בירחמ ותוא האור ('ה וליפא) :שרדמב וראב .(ה ,ב םירבד
השעמ זאמ ורבע רבכ ,רמולכ .(זי/א ר"בד) "ויתובא דוביכ רכש ול שקבתמ וישכע דע ?ול (תורגתהל=) גוודזהל
םירצמב ויה זאמו ,130 ליגב םירצמל דריו ,63 ליגב קחצי תוכרב לבק בקעי) הנש 317 לש ךס וישע לש בא דוביכ
ושרד "רהה תא בוס" .ויאצאצל הדמע וז תוכז ןיידעו (הנש 317 לכה ךס ירה .רבדמב הנש 40 וכלהו ,הנש ו"דר
תעב הב אטבתה ושעש הנידע ןושל התוא לע ןכו .(רה=) 'וירוה'ל השעש המ איה 'הביס'הש "בוס" תלממש ל"זח
ודבכמ ינא הזה ןושלב ה"בקה רמא ,תונתמ יל תתל רעטצת לא "בר יל שי" (חלשיו תשרפ) בקעי םע כ"חא שגפמה
.(זי/א ר"בד שרדמ) "רהה תא בוס ,םכל בר ,וינפלמ ונפ"
ט"שעבה .בקעיל תונידעב תואטבתהל ול לק אל םגו ויבא תא דבכל ושעל דאמ לק הז היה אל ןייענ רשאכ םנמא
אוה םא ידוהיה תא דדשש ןמזב םא ונייעי ,ה"בקה לש טפשמ אסכ ינפל ןידל אובי יסור "קזוק" רשאכש דמלמ ל"צז
.ותוירזכאו ותוינודז ךותמ ,תושונאו תושק תוכמ ול ץיברהל עור ףיסוה םא וא ,ונוממ תירחא תא ףטחש ךכב קפתסה
דסח לש וז תמצמוצמ-הדמ לע םג ,ונוממ תדידשב קפתסה אלא ופרטב תינפוג עגפ אלו קפאתה "קזוק"ה םא ,היהו
אנוש אוהש" (הכ ,הכ תישארב לע) "לודגה שרדמ"ב וילע ורמאו ,ינומדא ולוכ היהש ושע ךכ .ורכש לע אובי דוע
םוקנל אלו קפאתהל ריבכ ישפנ-ץמאמ ול היה ןכל ,(ינשה לש וימד ךפוש אוה ןכלו=) "םדא לש ופוגב דמועש םדה
,יבא לבא ימי וברקי יאולה" ןנואתה ,רמולכ (אמ ,זכ) "יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי" ושריפ ןכלו .בקעיב
ישגרמ התע תעל קפאתהש ,םירידא שפנ תוחוכ ןאכ םיאור ונא ."יבא תא ללכב רעצל ילבמ יחא תא גורהל לכוא זאו
םגו ,המחלמל שיא 400 םע אב ,בקעי םע שגפנו הנש םירשע רובעכ םגו .ויבאל שפנ תמגע םורגל אל ידכ המקנ
אוה ירהו .הזכ "בא דוביכ"ל ךות םוש ןאכ ןיאש ןיבמ תעד-רב לכ לבא .(ד/גל לע י"שר) וראוצב בקעי תא ךושנל הסינ
ירה ?הלבנהמ עדי אל ויבא םא ףיסוי המ וא ןתי המ ,ןכבו !?ויבא לש ונוצרל רומג דוגינב היהת בקעי תגירהש עדוי
עדי ויבא םא ,םירבדה לש תוינוציחה יפל ןודל םיוגה לש םכרדכ ןד אוה אלא !ויבא ןוצר ץואינו הנוגמ והז ףוס לכ ףוס
תונידעב אטבתה ושעש (םש) ר"בד שרדמ ךישמהש המ ןכו .תמאב "בא דוביכ" ןאכ ןיא לבא .אל וא עשפהמ
הלפש תוישיא לע ןאכ רבודמש אל םא ,עיתפמ יוטיב םוש ןאכ ןיא תמאב .רעטצת לא רמולכ ,"בר יל שי" ורמואב
רבדמ היה וישע לבא ,םינונחת ןושלב "אנ םוק" ויבאל רמא בקעי .תונפקותבו תוסגב רביד ללכ ךרדבש וישע ומכ
תוקדצל ל"זח יניעב תבשחנ "בר יל שי" לש וז הרימא ןכל .(בכ ,זכ לע י"שר) "יבא םוקי" אירוטנקו תופיקת ןושלב
.תונידע ול שיש "קזוק" אוה יכ ,ולצא הלודג
תעב קתשש ללגב ?וצרא תא לארשי ושבכ אלש טול הכז המב ל"זח שרדממ םשר (ה ,ב םירבד לע) י"שר ,ןכ ומכ
רשועל הכז תאז ותקיתש תוכזב .דוסה תא הליג אל טולו ,ותוחא איה ירשש םירצמ ךלמל רמאו הניש םהרבאש
אוה ,דוסה הלגמ היה טול םא ירהו .(טכ ,טי תישארב לע י"שר האר ,םודס ריעה תכיפהמ לצניהל הכזש הממ ץוח)
םדא ליבשב לבא ?הז דוס תולגל תעדה לע הלעי דציכ ,ןכבו !ודוד תא גרוה ףאו ,יבשב לופיל ותוחא תא ןכסמ היה
.הלודג תוכזל תאז ותקיתש םג ול תבשחנ טול ומכ לפש
.לגרו די תעונת םושב לזלזנ אל ,לק יוטיב םוש וניניעב ןטק אהי לא .שנועו רכש ינינעב לודג דוסיל ונאב ןאכמו
דציכ םהל ץעייל אנ ליאויש ונממ ושקבו ריעה ןמ אצוי שיא ואר ,זול ריעה תא ושבכ לארשי ינב רשאכש רפוסמ
תאו ותוא וליצה ,םהל הלג רשאכו .(דכ/א םיטפוש) ריעה שוביכ תעב שפנב תודיבא הברה ודבאיש ילבמ ריעל וסנכיי
עבצאב רמוא דחאו (ויתפש אטבמ=) םהל םקע ויפב רמוא דחא ?םהל הארה המב :םילאוש ל"זח .ותחפשמ ינב לכ
חרואל הווליש ימ ,רמוחו לק הזמו ,תורודה לכ ףוס דע וערזלו ול הלצה םרג ועבצאב הארהש הז ינענכ .םהל הארה
(:ומ הטוס) המכו המכ תחא לע וילגרב
ה"בקהש עדוי אוהש רמול םידקה אוה ,"ול בוטו עשר ול ערו קידצ" המל ה"בקה ינפל ןנואתה איבנה הימרי רשאכ
ךרד עודמ .ךתא רבדא םיטפשמ ךא ,ךילא בירא יכ (חוכיו ךרדבש פ"עא) 'ה התא קידצ" .ןובשחב לכהו קדוצ דימת
הרחתת ךיאו ,ךואליו תצר םילגר תא יכ" 'ה והנעו (א ,בי הימרי) "דגב ידגוב לכ (הולש ןושל=) ולש ,החלצ םיעשר
.םימה יעצב ןיב םיסוסה ינפל תואסרפ 'ג ץורל לוכי ינא רמאש דחא םדאל לשמ :ל"זח ורמא (ה ,בי) "םיסוסה תא
ינפל ,ךכ (דחא) ילגר ינפל המו ,ול רמא .האלנו השביב ןילימ 'ג וינפל ץר (תילגר הצירל ןמואמ=) דחא ילגר ול ןמדזנ
םימה יעצב ןיב ,ךכ השביב המו .כ"וכאע (עברא יפ=) תואסרפ 'ג ,ךכ ןילימ 'ג המו .המכו המכ תחא לע םיסוס
ש"ייע) ידובכ ירחא ץרש (רצנדכובנ) עשר ותואל יתמלשש תועיספ 'ד רכשב המו (הימרי) התא ףאו .כ"וכאע
ףיסונו .(.וצ ןירדהנס) "כ"וכאע ,םיסוסכ ינפל וצרש בקעיו קחצי םהרבאל רכש םלשמ ינאשכ .הימת התא (השעמה
'ה תא ודבע תובאה לבא (לימ 'ג) ימעפ-דח ול היה הז והשעמ אלהו .וטקנש לשמה לש לשמנ ראבל םהירבד לע
לכ ,השביב הכילהל לשמנ הזו (תועיספ=) עגיימ ץמאמ ילב רבד השע אוהו .(תואסרפ 'ג=) םהייח ימי לכ תוידימתב
דחא רבדל םא ,רמולכ .(םימה יעצבב הכילה =) ןירוסיהו רעצהו העיגיהו חרוטה תורמל 'ה תא ודבעש תובאה ןכש
םמצעל ורבצי לארשי ינבש בוט השעמ לכ ןכש לכ ,תורודל בוט רכש םלשל דיפקמ ה"בקהו ,חכשנ רבדה ןיא ךכ לק
לכ רובע םלשמו תועיספה תא הנומ 'ה ,תסנכה תיבב ללפתהל ןיכלוהש תועיספ יוביר לע וליפאו !ןמזה תצורמב
.(חי"פ ,םירפוס תכסמ ןכו ,זי"פ ר"אדת ע"עו ז"ל ק"ס 'צ 'יס ,"הרורב הנשמ" ןייע .בכ הטוס) בוט רכש העיספ
תא ונממ ריעצ היהש השמל אקוד רסמ 'הש פ"עא ,השמב שגפנשכ ןרהא לש) 'ובלב חמשו ךארו' רכשב" (1)
רכש וליפא חפקמ ה"בקה ןיא" (2) .(.טלק תבש) - (בלה לע ןותנה) טפשמ ןשוחל הכז (לארשי םע לש הגהנהה
אל לארשי ינב לכלו" ,(ז ,אי תומש) םהירוכב תא גורהל םירצמל תוומה ךאלמ אב רשאכו (3) (:גכ ריזנ) "האנ החיש
ךדמלל "ותוא ןוכילשת בלכל" הפרט רשב ,ןכלו (:ס ק"ב - ריעל אב תומה ךאלמ רשאכ ,םגהנמכ) "ונושל בלכ ץרחי
םינש ח"מ םצראב בשיל וכז םינענכה" (4) (ב"פ אפסכ ,םיטפשמ ,אתליכמ) "הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש
.(חי ,ירחא ,םינהכ תרות) "וניבא םהרבא תא ודבכש רכש ליבשב
ה"בקהש עדוי ןבואר היה וליאש ,חמש בלב התוא השוע אהי הוצמ השוע םדא אהישכש ץרא ךרד הרות ךיתדמל"
עדוי היה וליאו .ויבא לצא וכילומו (ופתכ לע=) ונעוט היה (אכ ,זל תישארב) 'םדימ והליציו ןבואר עמשיו' וילע ביתכמ
עדוי היה וליאו" .(ט/דל ר"קיו) "הליכאמ היה םימוטפ םילגע ,(די ,ב תור) 'ילק הל טבציו' וילע ביתכמ ה"בקהש זעוב
אצוי היה תולוחמבו םיפותב (די ,ד תומש) 'ובלב חמשו ךארו ךתארקל אצוי אוה הנה' וילע ביתכמ ה"בקהש ןרהא
םימושר וישעמ לכש ךכל ובל םש אל םדאה ,תרמוא תאז .("זעוב הל רמאיו" בותכה לע ה"פ ,תור שרדמ) "ותארקל
"עמשנ לכה רבד ףוס" :ארקב שרופמ הזו .('ד ,תובא - "םיבתכנ רפסב ךישעמ לכו") הלעמ לש רפסב טורטורפב
ינב לכל אעמתשאלו אמסרפתאל דיתע אלוכ ,אענצב אמלעב דבעתאד םגתפ ףוס" :םוגרת שריפו (גי ,בי תלהק)
הלמ לכ ,רמולכ ."אמסרפל דיתע ...אדבוע לכ תי םורא ...ריטנ יוה יודוקפ תיו ליחד יוה 'הד ארמימ תי ןכ ןיגב ,אשנא
היהי ןכו ,םלועה ינב לכל עודיו יולג תויהל דיתע םירדח ירדחב השע םדאהש המ וליפאו ,תמשרנ הלועפ לכו תטלקנ
םיערה םירבדב .םדאה לש ותחפשמ ינבו וירבחו וירכמ לכ ינפל וליפאו ,בקעיו קחצי ,םהרבא םלועה תובא ינפל עודי
ותומ ירחא ןידה םוי אובל דיתע .ראפתי םהבו ,השעש םיבוטה םירבדב םגו ,ברוצ רעצ שייבתי אוה םהמו ,השעש
-וזיא דוע השע אמש םיקדסבו םירוחב םדאה שפחי זא .ויתווצמ לעו ויתונוע לע ןובשח ונממ שקובי זא ,םדאה לש
החמשב םתוא השע ילוא וחוכ לכב שפחי ,השע םדאהש תווצמב םגו .ויתויוכז לש ןובשחל ףרצל לכויש הוצמ איהש
היה הזש ררבתי םאו .םיכירצש ומכ ע"ושה יניד פ"ע םיטרפה קודקדב ,םיכירצש ומכ הפי הנווכב ,םיכירצש ומכ
.ותגשה רצוק וא וייוקיל לע זא רעטצי אוה המכ ,יוקל וא רסח
.םיהמת םה ,תוצמ לש ןרכש ןתמ וארישכ ב"הועל לבא .ןרכש ןתמ עדוי וניא תווצמ השועש ימ ז"הועב לארשי"
לש ןרכש ןתמל ףוס ןיא ךכ ,ףוס םהל ןיא וללה םירהה המ" (אכ/ל ר"ומש) "רכשה תא לבקל לוכי ולוכ םלועה ןיאש
וישכע רבכ ןנוכתמש םדאה ירשא .תווצמב תוברהל ןינעה לדוג המ ןיבהל ררועתמש ימ ירשא .(א/זכ ר"קיו) "םיקידצ
.יידיתעה ובצמל
*
םירבד תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('י רסח ביתכ) וינב תאו ותוא ךנו - גל/ב
(רבאב ש"ר ל"וה "הדגא שרדמ" בתכ ןכו ,תורתיו תורסח שרדמ) ותומכ רוביג היהש ינפמ
יתיוצ ('ו םימעפ 'ב) עושוהי תאו - אכ/ג
ןיוו 'ב אלמ אצמנ דועו) תואישנהו האובנהו המכחהו רשועהו חכהו יונה ,תורטע ששב אצי העש התואבש דמלמ
ה"בקהל דבעש ונדמלל (ונלש תרסמ ןכ ןיאו ,"עושוהי ירחא" אל/דכ עשוהי לע םג יאחנידמ תעדלו ז/ב םיטפושב
(תורתיו תורסח שרדמ) םלש בבלב


web site created by Happy Web Design