English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 רומא תשרפ
רומא תשרפ

ךוניחה תווצמ


:(.דיק תומבי) ל"זח ורמאו .(א ,אכ ארקיו) "וימעב אמטי אל שפנל םהילא תרמאו םינהכה לא רומא השמ לא 'ה רמאיו"
לע) ן"במרהו ,םיאצאצה ךוניח תווצמל הרותב רוקמ ןאכ שי הרואכל ."םינטקה לע םילודג ריהזהל - 'תרמאו רומא'"
ארקו ,ןנברדמ ,ךוניחל עיגהש ןטק" .ךכ אל שרופמ ארמגב לבא ."הרותבש ןירוסיא לכל דומלנ ןהמו" רמוא (ונקוספ
.(:חכ הכוס) "אמלעב אתכמסא
הרות דומלת תווצמ (1) .םינטקה תא ךנחל תובאל אתיירואד הוצמ שי ןהב דחא ואלו השע תווצמ יתש קר ונל שי הרואכל
בויח םיבייח םה ירה יכ ,הוצמ -רב ליג ורבעש ולאכ םינב לע רבודמ אל יאדו ןאכו (טי ,אי םירבד) "םכינב תא םתדמלו"
לע תורבדה תרשעב (3) .חספ רדס לילב םירצמ תאיצי רופיס רפסל "ךנבל תדגהו" תוצמ (2) .םמצע ינפב הרות דומלל
תלמב אליממ םילולכ םה יכ בויח-ינבב רבודמ םש היהיש רשפא יאו ,(י ,כ תומש) "ךתבו ךנבו התא" תבש תרימש
.ללכ היאר ולא השלשמ ןיא ןייענ רשאכ לבא .(י"שר םש בתכ ןכ) ךוניחל ועיגהש םינטק םידלי םה אלא ,"התא"
יפמ עמוש דכנה רשאכ" :שריה ר"שר ירבדכ .םינבל תובאמ הפוצר תרשרשל רקיעב תדחוימ איה הרות דומלת תווצמ
ודמיל ויבאש האור אוה .היחה התתמא לכב ויניע דגנל תבצינ הלבקה תלשלש ירה ,ויבאמ העמש רבכש הרותה תא ובס
םינבל רקיעב אוה "םכינב תא םתדמלו" תווצמ יכ שרפל רשפא ןכבו .(ט ,ד םירבד לע) "ויבאמ לבק ומצע אוהש המ קר
תדגהו" תווצמב כ"ג דיגנ הזה שוריפה לככו .הזמ םיריעצש ולא םג (ןנברדמ קר) םתא םיללכנו ,הוצמ-רב לש ליגה ורבעש
ןינעהו .(ג/ז ,הצמו ץמח 'לה) "םימכח ןלוכ ויה וליפא" ם"במרה ש"מכ ,הוצמ-רב ליג לעמ םהש ולאל רקיעב אוהש "ךנבל
השועה קוניתב רמאנ קר הז ארמגה פ"עש "הירא רוג"ב ל"רהמ (י ,כ תומש) םש בתכ רבכ ,תבש ירוסיאמ השירפ לש
הרותהמ בויח םוש ןיא ,ומצע תעד לע תבש ללחמה ןטק לבא ,(אי/דכ ז/בי תבש 'לה לע "הנשמ דיגמ" האר) ויבא תעדל
.ושירפהל
קספ ןכו .דיק תומבי) םידיב ןטקל ליכאהל רוסאש רבודמ (תמ תאמוטמ שורפל ,ונקוספ ללוכ) םירוסיאה לכמ שורפל לבא
ארמגהש המו ,ךוניח תווצמ ןאכ שיש רובסה ,םש הנשמ םחלו בי/ג לבא 'לה ם"במר ירבדמ ע"צ םנמאו (ג"עש ד"וי ע"וש
ןידמ האב וז הוצמ יכ ללכ "ךוניח" ןאכ ןיא רוטה יפל לבא .ותטישל ,אמלעב יוחידכ רמאנ "םידיב ול תופסל אל" הרמא
.םינהכה םהב וברתנש תובר תווצמ תמחמו ,"בא" ןידמ אל ,הנוהכ
לצא רמאנה קוספה יכ ?ןנברדמ קר הזו ,ךוניח לע הווצמ המצע הרותה ןיא המ ינפמ (1) :תולאש המכ ןאכ לואשל שיו
הממ ונניאו ,הרות ןתמ ינפל רמאנ (טי ,חי תישארב) "וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ" וניבא םהרבא
רוסי אל ןיקזי יכ םג ,וכרד יפ לע רענל ךונח" קוספה ןכו .(ו/ז ןילוח ,"תוינשמה שוריפ" ,ם"במר ןייע) יניסב וניוטצנש
.אתיירואדמ ונניא (ו ,בכ ילשמ) "הנממ
םאה וא ('ס עטק ,'ח ללכ ,"דמח ידש" בתכ ןכ - ם"במרה םג א"יו תופסותו י"שר תעדכ) ןטקה לע ?בויחה לח ימ לע (2)
(אתכלהל 'דמח ידש' טקנ ןכו ן"רו ן"במר תעד) באה לע לח בויחה
?ןירוסיאה ןמ השירפ לע אלו תווצמ םויק לע קר אוה ךוניח לש בויח המל (3)
פ"עא (40 הרעה ,ךונח ךרע ,"תידומלת הידפולקצנא" ,ן"רו ן"במר יפל) תבה תא ךנחל ךוניח תווצמ בויח ןיא המל (4)
םש ,םיקלוח שיו 64 ,51 תורעה ,תידומלת .צנא) היאצאצ תא ךנחל םאה לע בויחה ןיא המלו .םתומכ םיקסופ אל הכלהלש
.(67 הרעה
*
יבקעו רוסמ ךוניחבש םיאור ונא ."ךוניח" לש ינחורה ונינע המ ןיבהל לכ םדוק ונילע ל"נה תולאשה תא ריהבהל ידכ
םש רמאו ."אטח תאריו הונע לטב יבר תמשמ" ורמא הטוס תכסמ ףוסב הנה .הצקה לא הצקה ןמ םדאה תא ךופהל רשפא
ילילש רבד בתוכ היה אל ס"שה יכ ,ץחש םוש הזב היה אל ןבומכ ."אנא אכיאד ,אטח תארי ינתית אל" ןמחנ 'ר ארומאה
לטב" הנשמה רבד ירחא יכ איה ס"שב וז האבומ תביסש ריבד ש"רגה ר"ומ יל רמאו ."איה אלו" :קוספלו סחייתהל ילב
תאריו הונע גישהל הוקת לכ הדובא יכה ואלב יכ ,הזב ץמאתהל המ ול ןיאש בושחל דימלת לכ לולע "אטח תאריו הונע
יכ !"רבדמה הז ימ" אוה רבדב אלפנהו .רבדה רשפא ןיידעש ונדמלל ןמחנ 'ר אב ןכל .יבר תומימ "לטב" רבכ יכ ,אטח
איהו .לודג "בנג" תויהל אוה ושפנ לזמ יפלש הל ועידוה םיבכוכב םיזוח יכ ,דאמ ול הששח ולש אמיאש אבומ :ונק תבשב
אוה ,דימתמו רוסמ ךוניח ירחא םימיה ףוסבלו .היה ךכו ."םימש תמיא" וילע לוחת דימתש ידכ ושארל הפיכ ול הניכה
לועפל לוכי ךוניחה המ ונינפל ירה .(הטוס תכסמ ףוסבש ורמאמב ראובמכ) רודבש "םימש יארי" לש שאר תויהל אציש הז
!ןיטולחל הזל דגונמ ועבט םא וליפא ,ךינחב
?ותודלי לט רחשמ דוע ,ותווהתה תישארמ דוע ןידעו חונו בוטו רשי םדאה תא ןיכה אל ה"בקה המל - ןייעל ונילעו
(הניחבה רעש תליחת) "תובבלה תובוח" רפסב .ומצע תוחוכב ותלעמ גישיו לומעיו חרטי םדאהש ידכ :ךכל הבושתה
לע םיבוצעו םיננולתמ ןמזה לכ םה המל ,םיאצמנ םדא ינב וב בצמה תובוטב םיריכמ םניא םדאה ינב בור המל ריבסמ
תא ואר אל םה ,ודלונש תעב וב ויהש ללמואה בצמה תא םירכוז אל םהש איה ןהמ תחא .תוביס שולש ךכל איבהו .םבצמ
ךירעהל םיעדוי אל םה ןכל .םימלועל םהמ רסחיש ילב םהיתובוט לכ ביציו עובק בצמכ םיאור םהו ,רסחהו ילילשה דצה
רבדה בוט .םדאה לש ויתודמ רופיש ןינעב ךכ .("תובבלה תובוח" רפס ןמ ןאכ דע) הבוטב םיריכמ אל םהו ,םהל בוט המכ
:(א/ד ,"ןוחטבו הנומא") "שיא ןוזח" ירבד ךכו .(בי ,אי בויא) "דלוי םדא ארפ ריעו" .ויתודמב תחשומ דלווי םדאה יכ
ןיוצמ האג (םלשומ=) ןיוצמ םקונ (םלשומ=) ןיוצמ ןסעכ היהי ,ןלוכ תוער תודמב (םדאה) םלתשי תולדתשה לכ ילב"
םדאה ,טרופמ ירסומ לופיט רדעהב ,רמולכ ."המואמ םימכח ונמש תוערה תודמה לכמ ול רסחי אל ,האלה ןכו (םלשומ=)
,רפתשהל אבו חרוט אוהו ללמואה ובצמ המ ריכהל ןיבמ םדאה רשאכו .(ול/ב ,ז/א נ"ומ) הקיזמ היח לכמ עורג רתוי היהי
.ותומדקתה לע "םילעב" אוה ומצע םדאהו ודיב וגושגש לכ ירה
לכ םע ,ותוישיא תא חפטל ךשוממו ךורא ךילהת םדאל ול שי אלא ,ותדיל םויב דימ םדאה לש ודמעמ תא עבק אל 'ה ןכלו
יוריגה ילמלא" :"ךבבל לכב" ה ,ו םירבד לע בתוכ שריה ר"שר) .תודיריהו תוילעה לכ ,ךרדב ול שיש תוליפנהו תוגיסנה
הזב (."ירסומה ודובכ לע ללוגה תא תמתס רבכו ,ערה רצי תא םדאה ןמ לוט ...'םדא' םשל םיואר ונייה אל ,ערה רצי לש
(ה"ל ר"קיו) שרדמ ירבדכ ,ומצע תייוהב ףתתשי םדאהש הפצמ אלא ,רמגומ רצותכ םדאה תא ןיכה אל 'ה עודמ רבסומ
(םא יכ=) קר הרותה ןתנ אל 'הו" :ארזע ןבא א"ר ירבדכ ,"תעד" ךירצ םדאה ,רבד תישאר לבא ."ומצע תא השע וליאכ"
וב שיש ימל אלא המכח ןתונ 'ה ןיא" ל"זח וליג הז דוסו ('כ תומש לע) "הרות ול ןיא תעד ול ןיאש ימו ,תעדה ישנאל
אוהו רעב אוה דוע לכ בל תמושתבו הנבהב תווצמה םייקיש רשפא יאו ,חתפתהל ךירצ דליה ןכלו (.חנ תוכרב) "המכח
.(ב"כ ףד ,חפאק ברה 'דהמ ,תוינשמה שוריפל ותמדקהבו ,ז/א נ"ומ) ם"במרה ירבדכ ,'םדא' אוה רשאמ 'המהב' רתוי
ליעל הרומאה הטישה תנבומ הזבו .הבקנל הרשע-םיתשו רכזל הנש הרשע שלש ,תורגב ליג דע הניתממ הרותה ןכלו
שרוד ומצע אוה ךכ ,תעדה ול הברתש לככו .ותשיפתו ותנבה תמר יפל רענו רענ לכ ,רענה לע ךוניח בויח וליטה ןנברדמש
,םידבכ תואשמ וילע תאשל ידכ םהישארב םישמתשמ וללה .ברע תונידמל ךומס םינכוש ונא הנה) .'ה רביד דוע המ תעדל
תעדהו הבשחמה תא ליעפהל ונייהו ,שארב שמתשהל דציכ דבכנ רתוי דיקפת לארשי םע ונל לבא .ב"ויכו םימ ידכ ומכ
.(ובש
ולא לכל םרוג אוהש ךכב םלתשמ םדאהש הטישה לע היונב ,באה לע אוה ךוניחה בויחש הרובסה הינשה העדה לבא (2
אליממ אוה ,ארובה תולדג לע עדויה .ומצעל דדוב יא ונתאמ דחא ףא ןיא .'ה תדובעב ומלתשי םה םגש ותביבסב רשא
- "תוירבה לע והבהא ,'ה תא תבהאו") ה"בקה תא ובהאי םה םג םדא ותואל ביבסמש ולא לכ םגש הצורו ותוא בהוא
וינב םגש ץמאמ לכ השוע אוהש המב תרכינ (באה) םדאה תומילש ,ןכלו .ויצלחמ אציש ימ ,ונטב ירפ ןכש לכ .(.ופ אמוי
לארשי ללכב שיש תשרשומה השודקה ךותמש הפצמ 'ה יכ ,אליעלד ארטסמ אתיירואדמ הוצמ וז ןיא .'ה ךרדב וכלי
אוהש תויח יצוצינ םברקב םיאשונה ויאצאצ לכש הצורה באה לע בויחה ,ןכבו .אתתלד ארטסמ וז תישפנ ההימכ ררועתת
.ה"בקהל םינמאנ םידבע ויהי םה םגש ,םלועב ומש יכישממ םהשו םהב לתש
וב םיגהונ ,שדוק וב םיגהונ ויה םאש" :ורמאו .(ט ,אכ ארקיו) "תללחמ איה היבא תא" תפאונה ןהכ תב לע בותכ הרותב
ןאמכ ...ויצלחמ הז אציש רורא ,לדיג וזש רורא .דלי וזש רורא' םירמוא .ןויזב וב םיגהונ ,דובכ (וב םיגהונ ויה םא) ,לוח
וא הובאד וא אקושב אקוניד אתוש") םאו בא ןמ אב הלקלקהש םילות רמולכ .(.בנ ןירדהנס) 'אעישר רב אעישר' ןנירק
תקדצ") "ושפנ שרושמ אוה לכה ...ודבעו וינבו ותשא ,םדאה ןינקמ אוהש המ לכ" קודצ 'ר בתכ ןכו .(:ונ הכוס - "הימיאד
אל קותמ שרושמ יכ" בתכש ,"הנעלו שאר הרופ שרש" בותכה לע (זי ,טכ םירבד לע) ן"במרב שרופמו (ופ עטק ,"קידצה
הממ יוליגה םה םינבהש ןויכ ,ןכבו "הב הדומ דילוי אל ,ז"עב ללכ רהרה אלו דבכנה 'ה םע םלש ובבל רשא לכו ,רמ אצי
.תב ןיב ןב ןיב ,ורשיילו וכנחל וילע הנושאר הבוח ,(דמר עטק ,"קידצה תקדצ") תובאה בל יקמעמב שיש
איה תיבויחה תוליעפה יכ .ןירוסיא ןמ השירפ לע אלו השע תווצמ םויק לע קר רקיעב אוה בויחה עודמ ןבומ הזבו (3)
השענה ישפנה קזנה תא קלסל קר איה ןירוסיאה ןמ השירפ לבא .םדאה תא הנובו המינפ שפנב תונוכת השירשמש
ל"רהמ י"ע הרכזוה וז ארבס .לוקלק וא קזנ םוש ול ןיא אליממ ,תווצמב הוטצנ אל ןטקהש ןויכו .'ה לש ונוצר לע הריבעמ
"השע תווצמ" םויקב קר ורהזנ הרות ןתמ ינפל תובאהש (זנש ףד ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,י ,ומ תישארב ,"הירא רוג")
."השעת אל" לע םירמוש ויה םא םגפל היה הז הברדאו ."השעת אל" ןמ הרימשב אלו
ח"וא לע "בטיה ראב" ןייע - תוטיש המכ יפל) ךוניח תווצמב התווטצנ אל םאה עודמ ןיבהל רשפא ל"נה רבסהה י"ע (4)
הרוטפ איה) ןיואל ןמ רהזיל הדיקפת רקיעו הליבס איה השאהו ,"השעו םוק" תולועפב ליעפ אוה רכזה יכ .(ב ק"ס גמש
.םאה אלו באה לש דיקפת והז ,השע תוצמ תוליעפ י"ע השודק דליב שירשהל ונאבש ןויכו .(אמרג ןמזהש השע תווצמ לכמ
אלו ,השע תווצמב אוה ךוניחה רקיע יכ ,תונבה תא ךנחל (ןהה תוטישה יפל) בויח ןיא עודמ ןיבנ םג הזה רבסההב
יבר הנה .ןבה תוקדצב הל שי הלודג די ,הנב תא ךנחל םוקתו זוע רזאתת השאה םא ,םנמאו .ןירוסיאה ןמ השירפה
הרות ירבד וינזא וטלקי ןעמל שרדמה תיבל (קונית היהשכ) ותסירע תא האיבה ומא יכ "ותדלוי ירשא" היננח ןב עשוהי
תשא"ב רמאנה לע ,הרותל ושוריפל ותמדקהב "רפוס בתכ" המכחב בתכ הז לעו .(ימלשורי פ"ע ארונטרבמ 'יפ ,'ב ,תובא)
רבכ םכח דימלת היה לעבהש אלא ?לעבה ינפל םינבה תא ומידקה עודמ - "הללהיו הלעב ,הורשאיו הינב ומק" - "ליח
רושיא שי הזב ,םיבוטו םירשכ ואציש הינבש הכורבה האצותה לבא .הב יולת דובכה ןיאו ,השאל התוא אשנש תעב
,ריעהל שי תאז לכב ,םנמא !לעבה לש חבש ינפל וז אקספ ומידקה ןכלו ,םתומד תא הרציש תכנחמהו תיבה תרקע השאל
קרפה לכבש ןויכ ."ץרא ינקז םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ" בותכ הז ינפל יכ ,די הל שי לעבה תומד בוציע תפסותב םג
שרדמה תיבב תבשל יונפ לעבה םאש רמול אב אלא ?הז קוספ אב עודמ ,לעבה יחבשב אלו השאה יחבשב רבודמ
.הזה קרפה לכ ךיראמ החבשב רשא ,ותשאל אוה הלודג ןמיס ,"הכלהב םיניוצמה םירעשב"
הרוצב ותוישיא תא תונבל אוה םדאה ךוניח ךכ .ןתיא סיסב לע ויתולחתהו ויתודוסי דימעהל אוה תיבה ךוניח :םוכיסב
םיוסמ םדאש ומכ והז .םיצור ונא ינוציחהו ינכימה השעמה אל יכ .'תעד' וב ןיא דוע לכ תושעל רשפא יא הז רבד .תינרות
בל ילב תועצבתמה תווצמ ךכ .םולכ ותליפת ןיא ירה .ללממ אוה המ ןיבמ ונניאש ןמזב וב תומיוסמ תובית דיגיו ללפתי
םויק דליל ול םימיאתמ ךכ ,(.במ הכוסב ורסמ ל"זחש םירועישה יפל) תעדה הברתש לככ לבא .שממ ןהב ןיא ,הבשחמו
םג תאטבתמה ותומילשב ןיינועמה באה דצמ תוליעפ וא (םתעיסו תופסותה תטיש) ןטקה דצמ תוליעפ יהוזש וא .תווצמה
אל ןיקזי יכ םג ,וכרד יפ לע רענל ךונח" :םלק ז"שרגה שריפ הז לעו .(ותעיסו ן"במר תטישכ) וילא וולנש תושפנה לכ י"ע
דימת ומצע תא ךנחל ךישמהלמ רוסי אלש אלא ,ותורענב והודמלש המ םייקל ךישמיש םישרפמש ומכ אל - "הנממ רוסי
.ומצע ךוניחב קוסעי ותומ םוי דע ,ליגב ןקזיש לככ .שדחמ וייח ימי לכ(2) רומא תשרפ


('א ,תובא) "ןידב םינותמ ווה"
ללקיו ...בוקיו .ילארשיה שיאו תילארשיה ןב הנחמב וצניו ,ךארשי ינב ךותב ירצמ שיא ןב אוהו תילארשי השא ןב אציו"
לש ומא התיה ימ בושח הז המ ,לכ םדוק .המולע השרפה לכ .(בי-י /דכ ארקיו) "רמשמב והוחיניו .השמ לא ותוא ואיביו
"ללקיו בוקיו" התיה היעבה .ןידה רקיעל בושח הז ןיאו ,"וצניו" רפסל המידקה הרותה המ םושמ ,תינשו ?ףדגמו ףרחמה
םרגש המ והזש דיגנו ירצמ שיא ןב היה ףרחמה םא ,דועו .ךכל התמדקש הביסה איה המ תעדל ונל שי המו ,שנענ הז לעו
אוה םא ,תעדל ונל בושח אל טטוקתה ימ םע ,טטוקתהש ךכב יד .ילארשי ןב היה ודגנכש שיאהש תעדל ונל בושח המ ,ול
!אל וא ילארשי ןב
השמו ,יוגה י"ע הסנאנש תילארשיה ןב היה רג היהש שיאה הז .וטטוקתה המ לע תורודה תרוסממ ונל איבמ ןתנוי םוגרת
וענמ םהו (ומא לש טבש) ןד טבש דיל ולהא םיקהל הצר וישכעו .(ןינעה לכ חכ/א ר"ומש ןייע) - (ירצמה) ויבא תא גרה
אצי זאו .החפשמ הניא "םאה תחפשמ" יכ ,וז תוכז ונממ וללש םש םגו ,ותעיבת עובתל השמ לש ןיד תיב ינפל אב .ונממ
.ףרחל אצי 'תילארשיה ןב' לש ושפנ תורירמ ךותמו ,ותא בירל 'ילארשי ןב' ליחתהו ,ללקל
ומא דצמו .ירזכא םגו ףאונ םג היהש ויבא דצמ .הז רג שיאל הלופכ תילילש העפשה התיה (1) .וניתולאש לע הנענ ךכבו
.(ה/בל ר"קיו) בשו רבוע לכל םולש תרמואו התיב חתפ דיל תבשויו תינטפטפ התיהש ,רובידה תועינצ ירדג לע הרמש אלש
םהב ,םירוהה לש ךשמהה םה תבה וא ןבהש ךכמ עבונ ךוניחה תווצמ ןינעש ונתשרפל תמדוקה החישב ונרבד רבכ
,םירוהה לצא םירתסומ ויהש םיישפנ תודוסי לעופל איצומ קר דלווה תא ךנחמה .םירוהה לש תוישפנ תונוכת םישרשומ
ןב' םג ,ןכלו .ולצא אצמנ רבכש הממ יוליג אלא ,הרוהה יבויח לע 'ףסונ רבד' ךוניחה ןיא .אצאצה לצא םילגתמו
.ביתנה תא תונשל תישפוח הריחב לש החוכב שיש וילאמ ןבומ .השרותב ,וב עוטנ היהש ערה תא לישבה הזה 'תילארשיה
.םדאה לש ויתונויסנ לש 'החיתפ תדמע' לע הפ רבודמ קר
טרפ אל" :ןאכ "רקי ילכ"ב שרופמ הזו .עשפל םיפתוש ויה םיטטוקתמה ינשש רמול "וצניו" תרפסמ הרותה לבא (2)
ימ"ב ץיב'זיאמ ר"ומדא ןכ םג בתכ ןכ :הרעה ףיסוהל יל הארנ) םימוגפ םהינש ויהש תורוהל ,םהמ דחא לש םש בותכה
,ןכלו .וגרהנש רחא דע ונקתנ אל םהינש יכ ,םהיתומש תא הרפס אל הרותהש יבזכו ירמז תודוא קלב 'פ ףוסב "חולישה
ןושל) רהמ בירל אצויה לכ יכ (:"רקי ילכ"ה ךישממ .הרעהה ןאכ דע .םהיתומש תא רבכ םיטרפמ סחנפ 'פ תליחתב קר
לעילב ישנא ,םיתוחפה ןמ אלא ,הלהתלו םשל םמשב םיעדונה םישנאה ןמ וניאו ,םוגפ אוה יאדו (ח ,הכ ילשמב קוספ לש
לעו .ילארשי ןב היה הזו תילארשי ןב היה הזש ,םתובא לש סוחיה םש םא יכ םהל היה אלו .(ח ,ל בויא) םש ילב ינב םג
הזש י"ע יכ - (!ילארשיה ןב=) בייח ידי לע בוח לגלגתנו הבירמו הצמ ילעב ויה םהינש יכ 'הנחמב וצניו' רמאנ ןכ
.ל"כע "...דבכנה 'ה םש ףדגל ול םרג ,הבירמל ומע סנכנ ילארשיה
םג ללוכ הזו "הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס" םיזירכמ ,ןיד לעב םיעיבשמה ןיד תיב יבגל אוה ןכו :הרעה)
.(:טל תועובש - םימש דובכב לוזלזו הרומח העובש ידיל ותוא איבה ןכלו ףסכה לע רתיו אלש ללגב ,ודגנכש ןיד לעב
זיזהל רגה לעש קספ ונבר השמ לש ןיד תיבש ירחא יכ ,"ילארשיה ןב" היה הבירמל ףתושהש ונל עידוהל בושחש המו (3)
רתוי .הז קספב קפקפי אלו ההתשי אלו דימו ףכית קספל תייצי רגהש וברקב םמחתי "ילארשי ןב" לש ובל ,ולהא תא
דרטמה תא קלסל שיו ,"ער ןכשמ קחרה"ל וששח יכ ,"םימש תארי" לש העיגנ הזב התיה יכ םלק ז"שרגה ןעוט ,הזמ
,"ילארשיה ןב" בתכ ןכלו .ותעפשהו עשרה תוביבסמ ,םינטקה םהידליל אלו םהל אל ינחור קזנ םהל הנואי אלש עגפמהו
.תלקולקה העפשהה ןמ רהזהל לארשי לכ תייטנ דצמ ול אב הז יכ
יכ ,םימש ןמ םיסנל םיליגר ויה םינושאר תורודש (.כ) תוכרבב הז דוסי ונתוא ודמיל ל"זח .בירל רהמל ןיא ,כ"פעאו (4)
תוצירפ רבדב שיו ,המודא המילגב קושב תכלוה תחא השא האר הבהא רב אדא 'ר ,אמגודל .םשה תשודק לע םשפנ ורסמ
כ"חא ררבתה ,ןפוא לכב .זנטעש ששח ללגב מ"יו (ףדה ןוילגב אבומ ,"ךורעה" 'יפ יפל) לארשי תונב לש תועינצ גהנמב
ךל ןיאו ,דגבה הנממ שלתש ךכב התיה "ושפנ תוריסמ"ש איה איגוסה תוטשפ) .תווצמה ןמ הרוטפ איהו תיתוכ התיהש
,דיתעב הזכ אטחמ התוא ליצהל ידכ ,כ"פעאו .ךכ הל השועו השאב זחואש לע יאנג וילע ורמאש ויהו ,םינציל וב ןיאש רוד
ותוא העבת השאה רשאכ .(תלוזה תא ליצהל ידכ ,ולאכ תונויזב ומצע לע לבק א"ר ,חקל לארשי תונב ראש לכ דמלל ןכו
המ התוא לאש (האפ תכסמ ףוס ,ארונטרבמ ע"ר ירבדכ ,הדובע םייתנש לש תרוכשמ) זוז תואמ עברא סנקנו ,ןיד תיבל
לש ודיקפתש :גפ אמויב בותכ רבכו .ל"כע "איוש זוז תואמ עברא ןותמ ןותמ"ש הזמ דמלש רמאו ."ןותמ" התנעו המש
איבה ה"בקה .הלש םשל תועמשמו ןכות שי הירכנ השא לצא וליפאש אוה שודיחה ןאכ .וירוה ול וארקש םשב זונג םדא
,בוט היה השעמה םצע ,רמולכ .םשה שודיק ןעמל ולש שפנ-ףוריחב ןותמ רתוי היהיש רסומ א"רל דמלל ידכ םלועל התוא
ןיבמ היה ,ךכ השוע היה םא ."אתלברכ" תשבול איה המ םושמ םדוקמ התוא לואשלו ןותמ רתוי תויהל ךירצ היהש אלא
.תיתוכ איהש הנממ
ץורל תורהממ םילגר" .תופסונ תויאר איבמ םשו .('נ ףד ג"ח) ונתשרפל ויתוחישב ץיבלאומש ח"רגה י"ע אבומ הז רופיס
העיטנ" (:הכ) הציבמ איבמ אוהו ?"תורהממ" ונל תפכא המ .הערל םתציר םצעב ונל יד ,אלפתהל שיו (חי ,ו ילשמ) "הערל
םיבצקה ילגר עטקמ ,תוריפ לוכאלמ םינש שלש ןיתמהל הרות הרמאש הלרע תעיטנ י"שר שריפו ,"איבצקד ןוהילגר עטקמ
איה הטחשנשמד רוסיא אכיל יאדוב תופסותה ובתכו .הפירט תאצמנש םימעפו חותינו טשפה םדוק לוכאל םירהממה
.ל"כע ךכ לכ רהמל ול היה אלש ,סונאכ אלו גגושכ שנענ אוה ,לכאש רחאל הפירט תאצמנ םא והימ .רתיה תקזחב תדמוע
.תוניתמ לש הרקיה הדמה תא םידמול ,םינש שולש הלרע ץעב םיניתממש הממ ,רמולכ
.רהמל םהל רוסא כ"פעא .לווע רבד לכ עונמל םיצורו ,וקשוע דימ קושע ליצהל םיצור יאדו םה רשא ,םיניידה ןינעב ןכו
לכ לש תונעטב ךופהיו ,טאל טאל םידדצה תא לוקשיו ,(.הל ןירדהנס) וניד תא ץימחמש ןייד ורשא - "ץומח ורשא"
ךתורע הלגת אל רשא ,יחבזמ לע תולעמב הלעת אלו" בותכ ןכלו .הארוהב לשכייש רבדה בורק ,ןכ אל םאו .םידדצה
תובשחמב=) תוסג תועיספ עוספל םהל רוסאו .חבזמה דיל התיה ,הלודג ןירדהנס םש ,תיזגה תכשל .(וכ ,כ תומש) "וילע
ןייד הארי םלועל" (.ז ןירדהנס) ןכלו .םנולקו םתשוב ונייהד ,'הורע' הלגתיש לולע ,ןכ םא יכ ,(תוזופח תונקסמו תוריהמ
עודמ .תושונא ךתחהל לולע ,תוריהז רסוח לש הלק העונתבו ,שיגר דאמ םוקמ) "ויתוכרי ןיב תחנומ ברח וליאכ ומצע תא
ץפוק אלו ,תויטאב דעצ רחא דעצ ךלוה םדאה םיכריה יתש תלעפה י"ע יכ רמול הארנ ?"ויתוכרי ןיב" יוטיב ל"זח וטקנ
.תויטאב וירבד לכלכי ןיידהש ,רמולכ .(ה/ח תולהאל "תוינשמה שוריפ" ,ם"במר) וילגר יתשב תחא תבב
םא יכ הנעו .ויבא לש ותלודג התיה המב "םידיסח" י"ע לאשנ רשאכ ,םלקמ ז"שרגה לש ונב באז םוחנ 'ר רמא הז ןיעמ
.הנוכנ יתלב העונת י"ע ךתחיי אמש תוריהזב רבדמו ,ונושל דילו ויפ ךותב דח למזא שי לבא רבדמה םדא םמצעל וראתי
.ב"ויכו הלטב לש רבד וא ,יאנג רבד וא ,אמזוג וא ,רקש רבד ךכב שי אמש ,ויפמ האיצוהש ינפל הלמ לכ לקש ויבא ךכ
תקעזמ םיעמשנ תחנב םימכח ירבד" .תילארשיה ןב םע הבירמל סנכנש ךכב ,םשא ילארשיה שיאה ןב םג .וננינעל רוזחנ
החווצ לוק םיריבגמשכ לבא .תייצי עמושהו ,עמשנ אוה תחנב רמאנה רוביד ,רמולכ .(זי ,ט תלהק) "םיליסכב לשומ
המכח הבוט" בותכ כ"חא קוספב .ללכ העוט ונניאש תלוזל "חיכוהל" ךירצ אוה םג יכ ודגנכ שקעתמ עמושה זא ,הקעזו
ןב םרוי השעש תומחלמה לכמ רתוי עשילא השעש (הדועס=) ןוטסיפ לודג" .תניוצמ הרעה וריעה ל"זחו - "ברק ילכמ
,הכא הכאה (סנ י"ע ודיב יובש םרא הנחמ) םתוא ותוארכ עשילא לא לארשי ךלמ רמאיו' (אכ ,ו) 'ב םיכלמב רמאנ .באחא
לא וכליו ותשיו ולכאיו םהינפל םימו םחל םיש ?הכמ התא ךתשקבו ךברחב תיבש רשאה ,הכת אל :רמאיו ?יבא
אובל םרא ידודג דוע ופסי אלו ,םהינודא לא וכליו םחלשיו ותשיו ולכאיו הלודג (הדועס=) הרכ םהל הרכיו .םהינודא
רשאכ לבא .לארשי תא לסחל ידכ בוש םיאבו םיקזחתמו ,םיענכנו םישלחנ ויה ,ויתומחלמ לכב ,רמולכ ."לארשי ץראב
"ברק ילכמ המכח הבוט" רמאנ ךכל ."תורודל םולש" רבדה לעפ ,דסחבו הנינחב םיובשה םע גהנתהל ץעיי עשילא
.תעדה בושייבו תוניתמב גהנתהל שי רמולכ .('ז ר"אדת)
תוריהמה ירפ"ש םירחא לעו םמצע לע ואר םינקזה .םיריעצל רשאמ ןויסנ ילעבו םירגובמל רתוי הלק וז המכח םנמא
"םכיפמ קתע אצי ההובג ההובג ורבדת וברת לא" לש םיקזנה ואר ןכו .(לוריבג ןבא ש"ר לש "םינינפ רחבמ") "הטרח
רמול םדא ךירצ םירבד 'ג" :וצעיי ,רבד לכ ועדיש ל"זח .(וט ,הכ ילשמ) "םרג רובשת הכר ןושלו" אקודו ,('ב א"ומש)
הלודג הלוגס ,רמולכ (.דל תבש) "הינמ והנילבקילד יכיה יכ ,אתוחינב והנירמימל ךירצ כ"פעאו ,תבש ברע ותיב ךותב
,אנוה בר רב הברד אה יל עימש אל אנא ,ישא בר רמא" :אלפ רבד ארמגב םש שי הנהו .תחנב רבדי םא ,ונממ ולבקיש
,הרות רבד והז םא יכ "ארבס" לש הז ןינע המו ?ומצע לע ישא בר ירבדמ אנימ אקפנ יאמ ,ונל השקו ."ארבסמ יתמייקו
הנתינ אל הרותהש רמוא ארזע ןבא א"ר .לודג דוסי ןאכ שי אלא ?ארבסמ אלו ,תורודה תרוסמב ,בר יפמ לבקל םיכירצ
םינפ שי ,הרות יקלח ראש לכב ?הרות ירבד ןיביו לבקי דציכ אה ,תעד ול ןיאש ימו .(א ,כ תומש לע) "תעד" ילעבל אלא
תויהל שיש הז רבדב לבא .'ה ונל הוצ ךרד הזיא ונל רוחבל םישקתמ םימעפל ונייה וניתובר תרוסמ ידעלבמו ,ןאכלו ןאכל
תרוסמ ילבמ וליפא ,ךלמה ךרד לע הלעי ארבס לעב לכ .ןידה-עבטמ לש ינש דצ ללכ הזל ןיא ,תחנב רבדל שיו םינותמ
שיא לכ תויהלו ,ותיב ךותב הוצמ אוה םדא לכש ןויכ ,וז הגהנה תורוהל ךרוצ שיש בשח אנוה בר רב הבר םנמא) .תורודה
,תוחוטב תואצות וגישי תצרחנ השירדבו תויטלחה לש ןוטב םירבדמ רשאכש םידימלתה ובשחי הרואכל ,ותיבב ררוש
ורבדיש גייס ףיסוהל ךרטצה ,וזה אנימא הוהה לטבל ןכלו .םיוחיד אללו תורשפ אלל ועצבתי וללה תוכלהה תשלשש
.הזב העטי אלו דבל ןיבי הרשי ארבס לעב לכ יכ ,תרתוימ תפסותהש רמא ישא בר לבא .אתוחינב
אוה (ונבר השמ לש ןיד תיב לש וקספל עמשיהל=) םימש דובכל עגונה ןינעב טטוקתה ילארשיה ןב רשאכ םג :םוכיסב
יתא ובר םישנא ןומה ,יתונש לכ" :םינש תורשע תונברב שמישש םלוע ילודגמ דחא ירבדכ .בירל רהימש המב אטח
םיבלוע םניאו םיבלענה" :ורמאש והזו .המואמ בישה אל אוה ,רמולכ ."דחא ףא םע יתבר אל ה"ב ינא לבא ,תובירמ
הצובקה רשאמ םיקידצ רתוי אלאו ,םולכ) םיבישמ םניאו םתפרח םיעמוש (גוס דוע שי לבא ,םיקדטצמ םה לבא=)
ןירוסיב םיחמשו הבהאמ םישוע (רתויב הלועמ ישילש גוס דוע שי לבא ,ןויזבה לע בלב םירעטצמ םהש פ"עא ,הנושארה
אפכוא ,ארמח ךיירק ךרבח :ןנבר רומאד" .(:חפ תבש) (ךכב םיחמשו ,םהיתונוועמ םהל הכני דוע םנויזבש םיעדוי=)
וירבדל הדוה רמולכ ,ךבג לע ותוא םישו ךילא והריסהו רומח לש ףכוא לוט רמולכ" :י"שר שרפמו ,(:בצ ק"ב) "שומ ךבגל
.ל"כע "והנעת לאו
םיזז םניאו ,הז תא הז םיביוא םישענ דחא רעשב הרותב ןיקסועש ודימלתו ברה ונבו באה וליפא" העודיה איגוסה ןינעב
הרות םידמול םע קר ונייהד ("שבד תורעי") ץישבייא י"רהמ שרפמ ,(:ל ןישודיק) "הז תא הז םיבהוא םישענש דע םשמ
ררבל םא יכ ,ז"הועב דובכ גישהל ידכ אל ןכש לכו ב"הועל רכש םמצעל תוברהל ידכ םידמול אל םה ,רמולכ .םימש םשל
םדא ןיב אל לבא ,רקשהו תמאה ןיב קר איה םהיניב המחלמה זאו .תונמאנב ותוא דובעל ידכבו ה"ב םוקמה תעד המ
רמולכ .(טל ףד ,ל"חמרל "םורמב רידא" ןייעו ,ה"פ הבושת 'ו קלח ,רפוס םתח ת"וש ירבד תועמשמ ךכו) ו"ח ורבחל
לש א"טס לע רבגתמ אוה ,ומצע תוישיא תא לטבמ םימש םשל דמולה רשאכו .ותועט ןמ רבחה תא ליצהל איה המחלמה
ץושבייא י"רהמ רמואו ."הז תא הז םיבהוא" םישענש וילאמ ןבומ .ללכ ומצעלשכ ינשה תא אנוש ונניאו תוער תודמ
.םימש םשל םתוקלחמ התיה אלש ונל אוה קהבומ ןמיס ,ךכ תמייתסמ תקולחמה ןיא רשאכש
*
םישודק תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
םכיהלא 'ה ינא ('ו אלמ) שודק יכ ויהת ('ו רסח) םישדק - ב/טי
יתשודק .םכיהלא 'ה ינא שודק יכ ל"ת ?ינומכ לוכי .ויהת םישודק לארשי ינב תדע לכ לא רבד" :ב/צ ר"ב שרדמבו
ולצא יכ 'ו םע בותכ ה"בקה לצא לבא .המלש השודק הניא יכ 'ו רסח "ויהת םישודק"ב ןכל ל"נו ."םכתשודקמ הלעמל
.המלש השודק איה
('ו רסח) לושכמ ןתת אל רווע ינפלו - די/טי
וב לשכי ךרבחש ןינע ךרובידב ריכזת אלש אלא ,שממ לושכמב רבדמ וניאש יפל ,רסח ןאכו 'ו אלמ ארקמבש "לושכמ" לכ
(י"שר ןייע ,תורתיו תורסח שרדמ)
רומא תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('ו רסח) הנוז - ז/אכ
דועו ,די/אכ ןכו ונקוספב ,רסח ביתכ םימעפ 'ג קרו 'ו םע "הנוז" דימת עיפומ דיחי ןושלב יכ "הכרבה לכיה" ריעה
לע רבודמ ונתשרפבש םיקוספ ינשב לבא ,'ו אלמ ביתכ ןכלו שממ לש רוסיא תליעב לע רבודמ ללכ ךרדב יכ .כ/ב הימריב
יל הארנו) .הרומג הנוז הניא ןכלו ,רוסיא תליעב תמחמ אלו ,לודג ןהכו ןהכל הרוסאו תררחושמ וא תרויג איהש 'הנוז'
ןב םכש יכ הארנו .הלודג 'ז םשור הרוסמה םשו "?ונתוחא תא השעי הנוזכה" בקעי ינב ונעט אל/דל תישארבב :ףיסוהל
תושקהל שיש המו !תומואה לש אלא דחא םדא לש אל ,תיתבר תונז יהוזו - ט/דל - םימעל לארשי ןיב ללובל הצר רומח
,ז"ע אטח לע אלא ללכ השא תליעב תודוא בסומ אל םש םג אלא .'ו רסח בותכ םש ירהו "הנוז העוצ תא" כ/ב הימרי ןמ
.(הטושפכ תונז הניאו ,םש םישרפמהמ ראובמכ
('ו רסח ביתכ) תושפנ - אי/אכ
"הכרבה לכיה" לש רבסהה ירבדו ,םיתמ ינשמ םד תודוא (.ד ןירדהנס) אביקע יבר לש ותשרד ןייע
('ו רסח ביתכ) םכנוצרל - טי/בכ
,תונברק לע רבודמ יכ רסח "םכנוצרל" האב הרותב דימתו ,(םייח תוא) 'ו תוא רסח ןכל החיבזב רבודמש ללגב ונייהו
(הפונתב שבכה ללכנ םשו) אי/גכ טכ/בכ טי/בכ ה/טי ארקיו
web site created by Happy Web Design