English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 םישודק תשרפ
םישודק תשרפ

(1) םישודק תשרפ

תעד תבינג

תועטהל וליפאש איה תמאה לבא .ורבח לש ונוממ וא םיוסמ ץפח חקולב קר אוה הבינג רוסיאש םיבשוחה םיעוט הברה שי
תרשעב ונילע רסאנ ןוממ וא ץפח בונגל יכ .(אי ,טי ארקיו) "ובונגת אל" ףסונה ארקב שרופמכ ,רוסא "ותעד בונגל"ו ותוא
ןכו (ןתנוי םוגרת ש"ייע וכ ,אל תישארב) "יבבל תא בונגתו" אטבתה ימראה ןבל .רכומ גשומה .(גי ,כ תומש) תורבדה
ע"וש) רוסא הזש קספנ לבא .יוגה ןמ ןוממ וא ץפח בונגל רתומש בושחל םיעוט שי דוע .(ו ,וט ב"ומש) םולשבא השעממ
ןכו .ללכב תושונאה לכ ירהו ,"ךער" וא "ךמעב" וא "ךתימע" הז רוסיאב הבתכ אל הרותהש הממ ורוקמו (חמש 'יס מ"וח
וא "ךתימע" בותכ אל ןאכ םגש ונקוספב ורוקמו (ו/חכר מ"וח ע"וש ןכו .דצ ןילוח) רוסא יוג לש וליפא "תעד תבינג" ןינעב
תעד בנוג םלוכבש לודג ...םה םיבנג העבש" .ןוממ בנוגה ןמ רומח אוה תעד תבינג לע שנועה ,הברדאו ."ךער" וא "ךמעב"
ימכח לצא רומח הזה אטחה הנהו" :הנוי ונבר בתכ ךכו (.דצ ןילוח לע א"בטיר תסריג יפל ,ג"י ,םיטפשמ ,אתליכמ) "תוירבה
,"הבושת ירעש") "שפנה ידוסימ אוה יכ תמאה ירדג לע ונבייחתנו ,הבר המשא רקש תפש יכ ןעיבו ןעי ,לזגמ רתוי לארשי
(דפק/ג
.(גי ,ג הינפצ) "תימרת ןושל םהיפב אצמי אלו בזכ ורבדי אלו הלווע ושעי אל לארשי תיראש" .ןתיא ירסומ דוסיל ונעגה הזמו
.ורבדי אל בזכ ףא אלא ,רקש קר אל ,תינש .םוקע רבד ושעי אל םהיפכ לעופב ,תישאר .םיקלח השלש וב שי הז קוספ
םימ ןושלמ 'בזכ' לבא .תלוזה תא וב תומרל וננכת ותליחתמש רוביד אוה 'רקש' יכ (וט ,חכ היעשי) ם"יבלמה ריבסמ
איה ישילש קלח לבא .החטבהה תא ומייק אל כ"חא לבא ,ןוכנל והובשח רוביד תעשבש (ט ,הרפ אתפסות ןייע) םיביזכמ
היעשי לע ם"יבלמה ע"ע) .ותוא תומרלו עמושה תא תועטהל ידכ תומיוסמ םילמב םירחוב ,םיתפשה ירוחאמ תרתסומ ןושל
לדבהה .אצ ףד םיחספ ןייע) לארשי תיראשל םיכייש םניא וללה םיעשפה תשולשש לארשי לש םחבש .(םילמה רואיב ,ג/טנ
.("אוש רבד םהיפ רשא" ,תומואה לש תונוטלשל לארשי ןוטלש ןיב שיש הזב
"היהא" םש לש אירטמיג הזב ואצמ דועש םילבוקמה הזב ולידגהו (:טס אמוי) "תמא ה"בקה לש ומתוח" יכ ?םעט המו
םיהלא 'הו" בותככ ,יוניש אלל דעל םייק י"שהש גשומה תא אטבמה שדוק-םש (העק ףד ש"ק ,ל"זיראל "תונווכה רעש")
ינצפ" רמאנ ע"הוא לע לבא .(אכ ,ב הימרי) "תמא ערז ולוכ" וארקנ לארשי ינב ןכלו .(י ,י הימרי) "םייח םיהלא אוה תמא
לע ןכו .המ ףד ב"בב) הז לע וכיראה ל"זחו .(אי ,דמק םילהת) "רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא רכנ ינב דימ ינליצהו
(.ו/ח םיחספ ימלשוריו .המ ףד הדנ
דימלת לש רדגב ונניא בלב דחאו הפב דחא גהונה םכח דימלתש רבדה טושפ ןכלו (:ה תוכרב) 'תמא' תארקנ הרותה
דחאל ןתנ אלו שרדמה תיב תותלד לענ לאילמג ןבר הנה .(:בע אמוי) הלווע םימכ התושש ללגב חלאנו בעתנ ארקנו ,םכח
,הלועמ תוכיאב םניאש פ"עאו םידימלתב תוברהל ףידע יכ ,ודגנ םש ועירכה ל"זח םנמאו (.חכ תוכרב) המינפ סנכהל הזכ
ב"פ ףוס ,ןתנ 'רד תובא) ללה תיב ןיבו יאמש תיב ןיב תקולחמ הזב התיהו (א ,תובא) "הברה םידימלת ודימעה" ש"מכ
,תואסכ אלו=) םילספס תואמ עבש זא ופיסוהו שרדמה תיב תותלדמ חתפה רמושל וקלסש ירחא ,רבדה אילפמו .(ש"ייע
וארה ?לארשימ הרות יתענמ ו"ח אמליד רמא ,לאילמג ןבר לש היתעד אשלח" (םידימלת יפלא ופסוותה לכה ךסבש עמשמ
,איה אלו" ארמגה תמכסמו (םיואר םניא ולא ףא ,י"שר שריפ) "רפא םיאלמ (ןבל ןקז ילעב ,רמולכ=) םירווח םידכ םולחב ול
ש"רגה ר"ומ יל שריפ לבא ?לאילמג ןבר לש ותעד ךכב התחדנ הרואכלו .(.חכ תוכרב) "יזחאד אוה היתעד יבותיל אוהה
תוברהל ונל שי "תומכ"ה תניחבמ םנמא .לודג רבד ונדמלל אב אלא ,הלטבל ונניא ס"שב אבומה םולח םגש ריבד
ויהיש םידימלתה תא ךנחל ונחלצה אל דוע לכ יכ .קדוצ תאז לכב ג"ר םג לבא ,"הברה םידימלת ודימעה" רמאנכ םידימלתב
תיב ירעש חותפל לעופב גהנתהל ונל שי םנמא ,רמולכ .םתרותו םדומילב ךכ לכ וחילצי אל םה םג ,"דעל ןוכית תמא תפש"
םהלש הנבההו קוידה ביטב ,םידימלתה תמר "תוכיא"ב םידיספמ םג ונא ןמזה ותואב לבא ,"לוכייו יתיי ןיפכד לכ" שרדמה
.ח"חפדו ,הרות ירבדב
כ"חאו "םיכירצ אלש הלמ ויפמ איצוהש ימ" תודנלו ףוזנל ודיקפת רשא תיחשמ -ךאלמ ונשיש (:טמר/ב) רהוזה תעד והזו
לבקתת אל םוי םיעברא ךשמש םרוג ןכו ,אוהה הפה תא ףנטמ אוהה ךאלמהו ,הרות לש הלמ הפה ותואמ איצומ אוה
רתויב ןבומ הז ידי לע .(:גנ/ג רהז - ערה ןושל רבדמה הפ יבגל כ"ג שי הז ןיעמ) .ךלכולמה הפה ותוא י"ע תרמאנה הליפת
לכל ארבייש 'ה ינפל עבות יתייה לארשיל הרות הנתנש העשב יניס רהב דמוע יתייה וליא" יאחוי רב ןועמש יבר שקבש המ
שי רשאכ המו (הברדא=) רמאו רזח לבא .ויכרצ ראש לכל הב שמתשהל תחאהו הרותב הב לומעל תחאה ,תויפ יתש םדא
"!המכו המכ תחא לע םינש ויה וליא ,ובש ערה ןושל ללגב (וקזנ לומ=) דומעי םלועהש רשפא יא דחא הפ קר םדאל ול
םגו הרותה תשודקל םג הב שמתשנש ,הפה לש ילכה תשודקב םגפ הזב שיש ותעיבת תועמשמו (ב/א ,תבש ,ימלשורי)
.ונושלב אטוחש ימ ,רמוחו לק !ןילוח יכרצל
לע שינעמ ה"בקהש ןוכנ יכ .רואיב ךירצ הזה רבדהו (:גיק םיחספ) "...בלב דחאו הפב דחא רבדמה ,ןאנוש ה"בקה השלש"
אל" וא "חצרת אל" םילמ יתשב הרותב בותכ ואל לכ ,דועו ?המל וז "האנש" לבא .תווצמה ג"ירתמ תחא לע רובעיש ימ לכ
המודה ןמ וליפא קחרתהל ,הז ןינעב רימחהל שי רמולכ (ז ,גכ תומש) "קחרת רקש רבדמ" תובית שלשב ןאכו "ףאנת
תמאהש ל"רהמ ירבדכ ,הזל הז ושיקה (.בצ ןירדהנס) "ז"ע דבוע וליאכ ורובידב ףילחמה לכ" יכ ונאצמ אלא ?המלו .המודל
תלועפ יפל שיא שיא ,םירקש םירבדמה םישנאה יוביר לככ ,דאמ הברה םה םירמאנה םירקשה לבא ,דבלב תחא איה
ורובידב ףילחמה לבא .תוינש וב ןיאו תיאדיחיה ךרדב זחוא ,רתויב תנווכמו תקיודמ הרוצב תואיצמה תא השעש 'ה .ונוימד
,"םלוע תוביתנ") ונשי וליאכ וניאש הממ השוע יכ ,ז"ע דבוע אוה הזבו ,שממ לש תואיצמ היה וליאכ אושהו רדעהה ןמ השוע
תויהל םילוכי אלו ,םיכפה ינש םה יכ (.במ הטוס) "ה"בקה לש ותציחמב ותוא םיסינכמ ןיא" עודמ ןבומ וישכעו (ב"פ ,תמא
והז .(א"פ ףוס ,תובא) "םולשה לעו ןידה לעו תמאה לע" ,םייקתהל ךישממ םלועה םירבד השלש לע ועבק ל"זח ןכלו .דחיב
.ו"ח בירחמו קיזמ ,לקלקמ אוה רקשמה לבא .הכרבה ךשמה םלועל םרוגה
הידעס ברמ איבמ ושוריפב יריאמה ,(זט ,ו ילשמ) "ושפנ תובעות עבשו 'ה אנש הנה שש" ונינפב םשור קוספה רשאכ ןכלו
.יואנש אוה המכ שרופמ ירה .(רבסהה ש"ייע) ראשה לכל תמרוגה 'רקש ןושל' אוה (לכמ עורגה אוהש) יעיבשהש ןואג
תמאבש הממ אלו ,תלעות וזיא גישהל הוקת ךותמ הזל הז םידבכמ םישנא .הפונחה ידי הרבגש ונרודב רמאנ המ תעכ
םהל םישיגמ .בר ןמז רבכ םש והש יכ וכליש זע ןוצר תורמל ,וראשייש םיחרואב םיריצפמ .םבבלב ינשה לע םיבשוח
,'םיבושח' וא םינברל םידבכמ .תלעות איהש וזיא לבקל הבשחמ ךותמ ,וחקי אלש הוקמ חראמה רשאכ וליפא םימעטמ
.טרפה ייחב םיטילש םייפוצרפ-ודה 'םיסומינ'הו ,רוביצה ייחב תררוש הקיטמולפידה .בלבש הדילס וא זוב לש שגר תורמל
ןכשו ,ודיבעמ תא המרמ דבוע .תמא-תודידי םדאה ותוא לש ובלב ןיא רשאכ ,תינוציח תודידי גיצהל ןוצרו המרע ךותמ לכהו
עדוי ימו .םבלב ןיאש המ ןיגפהל (השאה ירוה ינפל וא לעבה ירוה ינפל) םימיזגמ וא "םיגיצמ" החפשמ ינב וליפאו ,ונכש תא
וניארו "חלאנו בעתנ" םדאה ותוא תרותש הלעמל וניאר רבכו .תאז תעד-תבינג תמחמ הז רודב םישנענו םילבוס ונא המכ
.היוחד וא המוגפ ותליפת היהת הדנמה ךאלמה תמחמש
א"רגה דימלתמ החטבה ונעמש רבכ לבא (.כק תבש) 'הנמא ישנא' ונממ םיקסופש תמחמ ברחנ םלועהש איה תמאהו
.הזב ףתתשמה ירשאו .'הנמא ישנא' ונל ורזחי האבו תשמשממה הלואגה ינפלש (ז"י עטק א"פ ,"רותה לוק" ורפסב)
(2) םישודק תשרפ
"ערה ןושל" :תוריבעה לכמ הלודג אהש הריבע
בתכ ןכ) םויו םוי לכב רוכזל ךירצ ידוהיהש תונורכזה תרשעמ תחא איהו וז הוצמ התכז .(זט ,טי ארקיו) "ךמעב ליכר ךלת אל"
המ אלפתהל שיו .(ט ,דכ םירבד) "םירצממ םכתאצב ךרדב םירמל ךיהלא 'ה השע רשא תא רוכז" וניוטצנ .("םידרח" רפס
ישאר םה ךכ "ךיקסעמ שממ" ןוקירטונה י"ע תונורכזה תרשע לש ןבור תא רוכזל לק) ?ןאכל "םירצממ םכתאצב ךרדב" ןינע
(8) רבדמב 'ה תא םתפצק (7) יניס (6) קלמע (5) םירמ (4) תבש (3) ונליכאהש ןמ (2) םשמ ונאציש םירצמ (1) :תובית
.הכרבל םעלב תללק תא ךפה 'ה (10) 'ה תאמ םתלבק ליח תושעל חכ (9) םילשורי
אלו רבדמה רוד ותמ ךכ םושמ אקודו ,רבדמב ונל ויהש תונויסנה תרשע לכמ רתוי עירכה הז ירה ."ערה ןושל" ןוע עורג המכ
המכ .(ו/ג הבושת 'לה ,ם"במר) םיתמה תייחתל םק ונניא הב ליגרש ימש ,הז אטח עורג המכ דועו .(.וט ןיכרע) י"אל ואב
תביס איה המ הזל הז םלוכ ורבד רשאכו .עסמה ךשמהל םמוקממ ורקע אלו הל ןיתמה לארשי ללכ לכש ,םירמ התזבתנ
,םלוכ לע םוגע םשור ריאשהל ךירצ היהו רומח רבדה היה ךכ לכו ."ףצקו ןויזב ידכו" .םירמ לש הרוביד לע ורמא ,יונישה
הבד יקסע לע התקלש יפל ?םירמ תשרפל םילגרמ תשרפ הכמסנ המל" לארשי יאישנ לע תרוקיב החתמנ הז ללגבש
אלו םיאור םא "םיעשר" םתוא םינכמ רבכ ירה .(חלש 'פ תליחת י"שר) "רסומ וחקל אלו ואר וללה םיעשרו ,היחאב הרבדש
.רסומ םמצעל םיחקול
ארבס יפל .ליגב ונממ הלודג ףאו ,השמ לש ותוחא התיה איה ףוס ףוס ירה ?"הזה לודגה ףאה ירח המ" הומתל שיו
אל ירה ,דועו .("החפשמה ךות"ב הראשנ תוליכרה) היחא ןרהאל אל םא הרבד איה ימל ,דועו ?רתומ הז אמש ,הטושפ
ול המלו ,םהיתושנמ ושרפ אל םהש ,םיאיבנה ראשמ לודג רתוי אל אוהש "חבשה תעינמ" לע אלא ,שממ ותונגב הרבד
?םהמ תרחא גוהנל
...ןבאב ולקוסל יואר ...םימשל דע תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה" :ל"זח רמאמ תאבה י"ע תוברה וניתולאש לש עטק םייסנו
יולג ז"ע :תוריבע שלש דגנכ תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ...(תרכ שנוע=) דוד ותרכ רבכש הנקת ול ןיא ערה ןושל רפיס
(:וט ןיכרע) !"םימד תוכיפשו תוירע
רפסמה יכ .(:וט ןיכרע) לארשי יהלאב רפוככ אוה ערה ןושל רפסמהש הנבהב חנומ ל"נה תובקונה תולאשה לכל ןורתפה
אוה םייחב לודג דוסי .ה"בקה י"ע שארמ עבקנ קזנ לכ רקיעש בשוח וניאו ,ערה תא ול השע וילע רבדמ אוהש הזש רובס
תא עצבל החלצהה לבא ."הריחב לעב" אוהש םדא לכ ידיב אצמנ בוט וא ער תושעל הנווכהש - "ארוביד ןניגלפ" ןיבהל
וילע ןיזירכמ כ"אא הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיא" :ז ןילוח ןכו ,:חל אמוי ,.זט הציב) ה"בקה ידיב עבקנ בוטה תא וא ערה
ןכו ("ךל ונתי ךלשמ" :חל אמוי לע) י"שרב רכזוה ןכו (ד"פ ,ןוחטבה רעש) "תובבלה תובוח" הזב ךיראה רבכ .("הלעמלמ
'ה לש ונוטלשב הנומאה תא ךכב קתנמ ,רחא םדא לע םעוזה ,ןכל .(אב 'פ ףוס) ן"במר ןכו (ה/ד ,"תועדו תונומא") ג"סר
.תוירבה לש םנוטלשל ז"הוע ינינע סחיימו
,י"א לא אובל ערה ןושל ילעבל יואר היה אל ,(ב ,זל םילהת) "הנומא הערו ץרא ןכש") 'הב הנומא םילבקמ י"אבש ןויכ ,ןכלו
,ויתויוכז ףילחמ ערה ןושל רפסמהש בתוכ (ז"פ ,העינכ רעש) "תובבלה תובוח" .ףסונ אלפ הז אטחב שיו .םילגרמה ושנענו
ךאלמה י"ע רושיא לבק הז ןויער .וילע רבד אוהש הז לש תונועה לכ םתרומת לבקמ אוה ףאו ,וב רבודמש הז ידיל תורבועה
תילד המב ספתא" (בכק/ב) רהזב זמרנ ףא הז רבדו ('ב רדא ג"י ,להקיו ,"םירשימ דיגמ") וראק י"רהמל עיפוהש "דיגמה"
םייתפש רוביד י"ע דציכ ?הז רבדב ןויגהה אוה המ ג"עצו ."םימשל דע תונוע לידגמ" :וט ןיכרעב הנווכה והז אמשו ."היב
?תלוזה לש תוריבע תוליבח תוליבחב הכזי ףאו ,ותושרבש קתע ןוה דיספי םדאה
תומש) "סמח דע תויהל ,עשר םע ךדי תשת לא" קוספה לע .ןטשה תוחוכ לא הזה רבדמה ףרטצהש םעטה רמול הארנו
רשאכ לבא .ידיחי לש תודע לע ךמוס ונניא 'ה לבא .םשנעהל איבהל הצורו תוירבה לע גרטקמ ןטשהש ט"שעבה רמא (גכ
שי יזא ,('ער םש איצומ' ארקנ הז ןכ אל םאש ,תמא רבד לע קר רמאנה=) ולש ערה-ןושלב דיעמ אוה םג ץראבש םדא-ןב
רעצלו סומחל ידכ (ןטשה=) "עשר (ותוא) םע ךדי תשת לא" 'ה ונתוא ריהזמ .אטוחה תא שינעהל חרכה שיו םידע 'ב רבכ
,רמולכ .וב רבודמש הז םגו בישקמהו רבדמה ,השלש תגרוה איה יכ "יאתילת אנשיל" ארקנ הז אטח ןכל .ל"כע רחא ידוהי
יכ) וב רבודמש הז לע תורצ םילגלגמ רשאכ ,ןכבו .וב רבודמש הזל התימ םג םימעפלו ,שממ קזנ םימרוג רובידה י"ע
ם"במרה ירבדכ) רבעה יאטח לע הבושתב רוזחל ול השק רבכ (וערא תמאבש םירבד לע רופיסה איה "ערה ןושל" תרדגה
ישילשל ול השק תעכש םיאטחה םתואש בייחמ ןויגהה ןכבו .(הבושתב רוזחל םדאה ןמ תוענומ תורצהש ,ט"פ הבושת 'להב
,ונמלוע לע ןוטלשה תא 'הל ןתונ אלו "רקיעב רפוכ" אוהש ןויכ ,ינש דצמו .ער רבדמה לש ונובשחל ועיגיו ובוסי ,םהמ רוזחל
תוכזה ,םיבוטה וישעמ לע טרחתה אלש ןויכ .תוינחורב רדעה ןיא לבא .ויתווצמ לכ לע רכש רבדמל עיגמ אל אליממ
.ודי לע לבסש הז לש ונובשחל תרבוע איהש אלא ,תדמוע הפקתב םלועב התשענש
ןגמ םדאה שרגתנ זאמו .('כ ר"ב ןייע) 'ה דגנ רבד שחנהש ערה ןושל היה םלועב היהש ינומדקה אטחה יכ ,רמול שי דוע
םע תוהדזה ול שי אליממ ,ורבח לע גרטקמו שחנ לש ותונמוא שפות םדאה רשאכ ,ןכבו .םלוע תונוע לכ ואבו ולגלגתנו ןדע
.איהה ערה ןושל י"ע ווהתנש ורבח יאטח לכ ונייהד ,תואצותהמ לובסל ךירצ אוה םגו ינומדקה ערה ןושל
ןושל ידיל אב ופוס ,'אנשת אל' לע רבע .הריבע תררוג הריבע" :(ירפסה םשב) האלפנ הרעה ריעמ (די/בכ םירבד) י"שר
.רבדמ אוה וילע תוישיאה תא אנוש רבדמהש תמחמ אלא ,תינינעו תמיוסמ הביס תמחמ ונניא ערה רובידה ,רמולכ ."ערה
ןויכ לבא .ורובע ץילמהל דציכ תוכז תודוקנ אצומ היה רבדמה יאדו ,ודידיו ונב לע רבודמ היה וליא ,תורחא םילמב
לש הז םיוסמ אטח לע ירהו .םירחאל ץיפמ דועו ,וילע ער רבד לכ ןימאהל רהממ אוה ןכל ,ותוא אנוש אוה הליחתכלמש
.הרותה דגנ םיאטח לע האנש כ"אא ,םנחב איה האנש לכש בתכ (:בל תבש לע) י"שרו .שדקמה תיב ברחנ םנח תאנש
.בלה תותיחש ןמ האצות איה "ערה ןושל"
דחאה .ולש הרייעב בצמה לע דרפנב דחא לכל לאש אוה .םייח 'ר תבישיב לבקתהל םידימלת ינש ועיגה :השעמ היה ךכ
תא רוצעל ריעבש םיתב-ילעב ןמ המכ ןכו ריעה בר דצמ תולדתשה הנשי לבא ,הדיריב תודהיה םנמאש רמא .תובוט רבד
הבישיה שאר .םידיקפת תא םיחינזמש 'וכו ברה לע גורטקב ויפ חתפ ,הלאש התוא לאשנ רשאכ ינשה רוחבה לבא .ףחסה
הארו" בותכ ירה ."ערל בל םש ער םדא .בוט האור בוט םדא" קומינב ,ינשה תא אל לבא ןושארה רוחבב תא הבישיל לבק
.הב שמתשמ דציכ ןושלה בנשא ךרד םיבישקמ ,םדאה לש ושפנ ךותל תופצל רשפא ."םילשורי בוטב
(3) םישודק תשרפ

(זט ,טי ארקיו) "ךמעב ליכר ךלת אל"

ץרא ךרד" תניחבב תודמה-ןוקיתב לומעל םיכירצ ונא .הרות ןתמל הנכה םישמשמה ,רמועה תריפס ימיב תעב םיאצמנ ונא
.הרותה דומילל תירסומה תיתשתה תא וניכה םלועה-תובא רשאכ ,הרות ןתמל ומדק תורוד הששו םירשע ."הרותל המדק
רמועה תריפס לש הזה ןמזה אקודו (:בס תומבי) הזב הז דובכ וגהנ אלש אביקע יבר ידימלת ותמ ולא םימיב ירה :ףסונבו
.הז אטח ןקתל (םהיאצאצ ונאש) ונל דחוימה אוה
דוע המ" תעדל קשח םדאב ררועמה תיתודלי תונרקס לש ערה-רציה תא ונא םיריכמ .'םינותע תאירק' לע םויה ונירבד דחיינ
ןיא ,םיימוי רובעכש םידומ םלוכ ,הברדא .איהה העידיב שומיש וא תלעות םוש םדא ותואל ןיאש תורמל "?םלועב הרק
-ןבש אטישפ ?ולש יאנפה תועש םע םדא השעי המ ,תאז לכב ,אלא .לפטו אוש איהו ,רקיעו ללכ ותוא תניינעמ איהה העידיה
-תאריו רסומ ירפס ןכו ,השעמל -הכלה ול עגונש המ לכ בטיה דומלל וילע ירהו .ול קיפסמ וניא ונמזש המכ ריכמ יתמא הרות
ינפל וניתובא ?ולא לכ דומלל קיפסמ ןמז םדאה ול שוכרי ןכיהמ ,ןכבו .בטיה ס"שה תעדל לכל לעמו ,ל"זח ישרדמו םימש
תא שיא תוכיראב חחושל יאנפ םהל היה אלו ,םוי בורע דעו המכשהה ןמ ,הלכלכה לעו היחמה לע םידורט ויה הנש האמכ
תועש תוחפו תוחפ םידבוע םישנאש ךכל םרג ןוכימה ןדיע ."יאנפה תועש" :המשו הנושמ היעב האב וננמזב לבא .והער
,"תולבל") ןמזה תא תולבל םיחרכומ ,אליממו ."ןמזה תא ריבעהל" דציכ - דאמ םהילע השקמה היעב לומ םיאצמנו םוי לכב
תישיאה ותעד עומשל ןבומכו .הבעה "ףסומ"ה לע םג רובעל ףסונ ןמז תבש ברעבו ,ןותעה לש תימוי האירקב (עמשמ יתרת
וא ליפשהל תרוקיב-טבש םיריבעמ ,והער תא שיא םישגפנ רשאכו .ולש תוירואיתהו ויתועצה לכ םע ,וידרב ןשרפ לכ לש
ול רשפאמ ,"ןופלט" יורקה רישכמה ,האלפנ האצמה התוא .םהילע םימסרפמ וידרהו תונותעהש םדא ינב םתוא תונגל
אימפסאב והשימ לטוקה "אשיב אנשיל" דחוימ-ץמאמ-םוש-אללו תוכיראב רבדלו ,ותיבבש הפסה לע ןוכר תבשל םדאל
ומכ (א האפ ימלשורי) ל"זח ורמא ירהו ."ליכשמ ויתפש ךשוחו ,עשפ לדחי אל םירבד בורב" :טי ,י ילשמ ירבדכו ,(:וט ןיכרע)
םדאה רובידו רוביד לכ לעש ןויכ הנוי ונבר ראבמו (!) לכה דגנ לוקש ערה ןושל שנוע ךכ ,לכה דגנכ הרות דומלת רכשש
.(חל/א ,"הבושת ירעש") לזרבמ רתוי קזח היהי ,בושו בוש והובעיו והוליפכי םא ישמ לש טוח םגו ,שנענ
לשכנ קרש ימ ,רמולכ .אבה םלועל קלח םהל ןיא ערה ןושל ילעבש (ו/ג הבושת 'לה) ם"במרה ירבדל בל םישל םיכירצ
"הנקת ול ןיא ,רפיס" ורמא הז לעו ,"ערה ןושל ילעב" ארקנ ךכב רוגשו ליגרש ימ לבא .הז ללכב ונניא ,ערה ןושלב םימעפל
החגשה י"ע ווהתנ םלועב תושענה תוערהש ןימאמ רבדמה ןיא יכ (םש) רקיעב רפוכ בשחנש ללגב והז אמשו .(:וט ןיכרע)
.הנוילעה החגשהה י"ע םילהונמ ויתואצותו ערה השעמה לבא .ערה תושעל רחבש לע שנענ םתוא עצבמה םדאהו ,תיטרפ
ןנולתמה ןכל .(םישודק תשרפ לש הנושאר החישב) ונרבדש ומכ .אצפחהו ארבגה ןיב "ארוביד ןניגלפ" ןאכ תושעל םיכירצו
.רקיעב רפוככ בשחנ ערה ןושלב
יאנותע לכ לכוי האילפמ תולקב ."ןותע" ומשו רידא רישכמ ואיצמה הנהו .א"טס רבגתמ ,םימיה-ץקל םיברקתמ ונאש לככ
ללכ םאות וניא ןבומכש) םינוליחה וקקוחש "ערה ןושל קח" ותוא ("יפוא חצר" ארקנ הז) ץמשומ הזיא לש ומש ץימשהל
אל םישאמה םגו ,טפשמה תיבב המשאהה החכוה אלש תורמל יכ .ליעוי אל ("םייח ץפח" רפסבש ערה ןושל יניד יטרפ
.תויטפשמ תועיבתמ אוה יקנ זאו ,"דושחה" םסקה-תלמ בותכי יאנותעהש ךכב יד ,ויתונעטל "הרואכל תוחכוה" וליפא שיגה
,תמאתהו רבדה ררבתה רבכ וליאכ והשימ דגנ תינטש-הבתכ לכ ןימאמו לבקמ רוביצה לש ולוככ-ובורש בטיה םיריכמ ונאו
תחשומה גהונה י"ע ומרגנש תושקה תויעבה לע בושו בוש םיברב עדונ רבכ ."דושחה" םסקה -תלמב ללכ םיקפקפמ אלו
ץוציק לש קזנ םימעפל ,ותחפשמ ינב לש ינסרה ישפנ רעצ וא ,דושחה לש תיב-םולש לוקלקב וא - תונותעה-תובתכ לש הז
וא ,"תעדל רוביצה תוכז" םשב ,זוע לכב ךישממ עשורמה גהנמה לבא .ודבאתהו םשפנב די וחלש ףא םימעפלו ,ותסנרפ
.ונתרותב םירכזומ םניאש םיגשומ ,"יוטיבה שפוח"
ןב ותואל רפסל קרו ךא רמאנ הז ,תישאר .תויתכלה תולבגה הזל שי לבא ,"תלעותל ערה ןושל" לש גשומ ונל שי ,םנמא
ול עיגמש המל רבעמו לעמ קזנ רבדב-דושחל םורגי הז םא רוסא הזו .ואולמו םלועל עדימה ץיפהל אלו ול עגונ הזש םדא
הלוח אוה םגו ותומכ אטוח אוה םא לבא ,ונממ בוט אוה האורה םא הז לכו" :םש ףיסומו .(ז ק"ס 'ב ףיעס 'י ללכ ר"הל 'לה)
.(ג ףיעס ,םש) "הזב ותוזבלו דיאל חומשל םא יכ ,הבוטל ותנווכ ןיא הזכ שיא יכ ,ומסרפל רוסא הז ירה ,והומכ ולאה תוריבעב
רוביצ רפסמ תא לידגהלו תונגל אלא ,בויחל םיאנותעה תנווכ ןיא ,תתחשומ הקיטילופב תלערומה ונתריואבש עדוי אל ימו
.ולאכ "םימעטמ" י"ע ןותעה יארוק
תולצנתה ,הכלהל ?וידרה ינרדשו םיאנותעה לש םאטחל ליבס הפוצ םתס אלא ,אטוחה וניא אוהש תוננוגתהב םדא רמאי
'יס ח"וא ע"ושב קספנ םאו .(א ףיעס 'ו ללכ) ערה ןושל רפסמה לש ואטח ןמ ערה ןושל לבקמ לש ואטח לודג יכ .ליעות אל וז
םג" :ףיסונ ונא ונלש ןינעב "םיברה תא םיאיטחמ ,ןסיפדמה רמול ךירצ ןיאו ןקיתעהש ימו ןרבחש ימו" :זט ףיעס ז"ש
ןינעבו .הזל םוקמ היה אל ,םתוניינעתה אל םא .םהלש לושכמה תא םיאנותעל םרגש אוה הזה רוביצה יכ ,"םיארוקה
תוטלחהה תונשל רוביצל תורשפא איהש-וזיא תמאב התיה וליא הזב ןודל םוקמ היה ,"תעדל רוביצה תוכז" עצומה רבסהה
לש םתעדל ןיא ,וננמזב תירוביצה תכרעמה לש תואיצמה יפכ לבא .(תואבה תוריחבב ןיבו תידיימ ןיב) הררשה לש
ןוחטב ומכ לקשמ-ידבכ םירבדב םג םיאור ונאש יפכ) תוטלחהה-ילבקמ לש םהיתוטלחה לע העפשה םוש םיחרזאה
ינפל םהלש עצמב רחובל ועיצה םהש המ תומייקמ ןניא תוגלפמה לכ טעמכש איה הליגר העפותו .(ב"ויכו הנידמה
.אמלעב ללמ תניחבב ראשנ "תעדל רוביצה תוכז" יוטיבה ,ןכבו .רבסה םוש ילבו השוב ילב ,תוריחבה
םירגמה םירמאמ םימסרפמו ,תועינצ ינינעב ארונ לפשל הדרי תיללכה תונותעהש הקיעמה היעבה ןמ ץוח אוה ל"נה לכ
אלל ,דבלב ריינה לע ראשנ הרוזנצה קוחו ,רתויב עורגה גוסה ןמ תמוסרפב תונומתל ףסונ .(זט ףיעס זש 'יס ע"וש) ר"הצי
רבועה יכ קפס ןיא .תומסרפמה תורבחה לש ףסכ עצב ןעמל ,רתויב הדוריה הטוידל התמרב הדרי תונותעה .הפיכא לכ
."םהירחא םינוז םתא רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" לש אתיירואד רוסיא רבוע ,יללכ ןותע לע ףורפרב וליפא
אטח םנמא .('כ קרפ תליחת ,ןתנ יברד תובאב שרופמכ) הרות דומילב היוארה הגרדל עיגמ םדאה ןיאש אלפ הז ןיא ןכ לע
ינפב ולעננו טעמכ הז ללגב ,איה תמאה לבא .(ש"ייע :ופ אמוי) "ול הרתוה" אנוה בר לש ורתיה ךותמ ,רתויב לק בשחנ הז
.ךכ לע גואדל םיכירצ ,'ה תברקב םיצורה ונלוכ .(ג ק"ס ד/ד הבושת 'לה ,ם"במר) הבושת יכרד םדאה
ובילב תררועמ לארשי םע תבהא ירהו .י"אב שדחתמש המ לכ תעידימ רזנתי םדאהש דיגהל רשפא יא ,אסיג ךדיאל לבא
רוט הזיא דיפקהל תעדל ךירצ "יתד ןותע" קרו ךא ארוקה הרות ןב םג לבא ."םוי דלי המ" תיתמאו הלודג הגאד םדאה לש
וליפאו) תרחא הגלפמל םיכיישה םישיא לע ערה ןושל אוהה ןותעב םג שי םימעפ הברה .רודמ הזיאו ,ארוק אוה ןותיעב
ז"יע ןפ ,תרחא הגלפמ תודוא חבשל הלמ יתגלפמ ןותעב אצמנ אל םלועל טעמכו ,(!תיתד איה םג הינשה הגלפמה רשאכ
.ללכ תינרות השיג הז לכב ןיאו .תואבה תוריחבב םירחוב המכ לש תולוק ודיספי
ביטיהל הלאה םימיב יתממז יתבש ןכ ...םכל ערהל יתממז רשאכ תואבצ 'ה רמא הכ יכ" :איבנה ירבד םויקל רוזחל ונילע
...םכבבלב ובשחת לע והער תער תא שיאו ...והער תא שיא תמא ורבד ,ושעת רשא םירבדה הלא .וארית לא ...םילשורי תא
תוערה תואקתפרהה לכ ירחא ,ונתוא לואגל ןנכתמ ה"בקה ,רמולכ .(זי-די ,ח הירכז) "'ה םואנ ,יתאנש הלא לכ תא יכ
ארקיו) "ךתימע טופשת קדצב" ונתשרפב רומאכ ,תוכז ףכל והער תא שיא ןודנש ?ונתאמ שקבמ אוה המו .ונתוא ודקפש
לוכי הרותה םלוע אקוד ,םלועב תמייקה המוצעהו הארונה הלשכמה לומ ,ילואו .(בל ףד ןירדהנס םשב י"שר ש"ייע וט/טי
ףוס) "םירשי תליסמ" ירבדכ .לארשי ללכ לע ךכב ןגהלו ,תוכז-ילעב שמשל התואנה םתוגהנתהב ולכוי הרות ינב - ןקתל
הנכה םמצע תא וניכי רשא ואצמי הלוגס ידיחי תוחפל ...תחא הלעמב הוש הלוכ היהתש המואל רשפא יאש ןויכש" (גי"פ
."הלא לע ורפכיו הלא ואובי ('ל ר"קיו) ושרדש ןינעכ ...םינכומ יתלבה םג וכזי םינכומה ידי לעו ,הרומג


web site created by Happy Web Design