English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 אשת יכ תשרפ
אשת יכ תשרפ

לגע-השעמ אטח ןמ םיחקל המכ
- (:די ב"ב) "ןוראב ןיחנומ תוחול ירבש" יכ םיעדוי ונא ירה אלא ?רבעה תוערואמב שודל ונל המו ,(:ה אמוי) "הוה הוהד יאמ" הרואכל
.הזה לושכמל ונל םרג המ בושו בוש בטיה ןנובתהל ונילע המוש ןכלו .חצנ-תרכזמ ונל שמשל רמולכ
דע םיניתממ ויה לארשי ינב וליא .םוי יצח לש ןובשחב ועט ךיא ריבסמ (א ,בל תומש לע) י"שר .תוניתמ לע ונתוא דמלל ,לכ תישאר .א
.(םויו הליל םלש היה אל יכ ,םוי םיעבראה ןובשחב ללכנ היה אל הלעש םוי ותוא יכ) הנחמל בש השמ תא םיאור ויה דימ ,אבה רקוב
.ןיתמהל םהל םורגל ילואו יאה ילוכ ."רחמ 'הל גח" :ןרהא םתוא ההשה ןכל .ןוסא הדילומ תוזיזפה ךיא החכוה ונינפב שי בוש
ק"ס ףוס ,זי תומש לע "המלש הרות") רשכ מ"מרגה איבהו "...בצנ יכנא רחמ" לארשיל הרוה השמ ,קלמע דגנ לארשי תמחלמ תעב םג
המל םימעט 'ג קמנמ "םידבכ השמ ידיו" קוספ לע "רומה רורצ" רפסבו .דימו ףכית ברקל השמ אצי אל עודמ םינומדקה תהימת (ב"ס
ל"זחב ונאצמ אל כ"פעאו .המחלמל תורישי ומצע אוה אצי אלו ,קלמעב םחלהל עשוהי תא חלשש ללגב שנועכ אוה םהמ 'א .םידבכ ויה
ח"ס 'יס ףוס) "םדא ייח"ב ראובמ ןינעהש אלא .ל"נה םינומדקה תהימתכ אלדו ,"רחמל" :המחלמה לש יוחידה לע קופקפ םוש םמצע
ןויסנב יתנחב רבכו ...השעי ךיא בטיה רבדב בשייתיו ןיתמיו רומשי קר ,םואתפו ןוזפחב הוצמ השעי אל" :("תווצמב תוריהז" ןינעב
"רחמ" :ררוצה-ןמהל תדוכלמ הניכה איהש הכלמה רתסא כ"ג ונאצמ ןכ .ל"כע "יוארכ היתמייק אל ,םואתפב הוצמ יתישע רשאכש
."וירבדב להובמ אלו ותעדב בשוימ היהיש" :"לארשי תראפת" שריפו ,"בושייב" תינקנ הרות (ו ,תובא יקרפ) ראובמ ןכו .(ח ,ה רתסא)
.(.כ תוכרב) "איוש יזוז האמ 'ד ןותמ ןותמ" ל"זחב ונאצמו
ןילוח) היל קיתשו היל יהש הוה אהשימ ,ןנחוי 'ר לצא דמל שיקל שיר רשאכו (ה ,תובא) "בישהל להבנ וניא ...םכחב םירבד העבש"
חקל הזיא ."וילע קולחיש םדוק םיתש וא העש ל"ר ההש ,ול הדומ וניאש העומש י"ר רמואשכ ל"ר לש וגהנמ" י"שר םש שריפו ,(:הע
!ונרובע הז
-רדחו תדבוכמ הימינפ היהת הב ,תרדוסמ הבישי דסייל תינכפהמה ותעצהב א"רגה ינפל אב ןי'זולו םייח 'ר רשאכש ונל םירסומ ןכו
הסחמ שקבל תיבל תיבמ םירבוע ,הרייעב םידימלתה לכ ורזפתהש ,זא דע גוהנ היהש גהנמל האוושהב) הבישיה ינב רובע ןגרואמ לכוא
.המכסהב א"רגה ול הנענ ,("שפנ דע םימ ואב" יכ) ותעצה םע ח"רגה וילא אב בושו םייתנש רובעכ קר .ותעצה תא א"רגה החד (ןוזמו
וילא אב אוה הלחתהבש א"רגה והנע .וינפל העצהה התוא םע אב זא ירהש םייתנש ינפלמ תעכ "הנתשנ המ" ח"רגה ותוא לאש רשאכ
.לעופל-אצת אלו חילצת אל (םיבר םיכמות תרזעב הכורכה) תינכתהש א"רגה ששח ןכלו .קיפסמה תעד-בושי ילבו תוליהבב
לכ תושעל שי םנמא ."ךרדב לופיל דאמ לולע ,ץר םדא" :ךכ םיחסנמ ונייה וננמזב ."הטרח ,תוריהמה ירפ" :רמוא היה לוריבג-ןבא ש"ר
אל ,תצק םינותמ לארשי ינב ויה וליא .ךכל תולבגמו םיאנת םה המ ןייעל הבשחמו הנובת ךכל םידקהל שי לבא .תוזירזב הוצמו הוצמ
.לגעה תיישעב םילשכנ ויה
*
ךותב הנזמ הלכ הבולע" :תונצקועב ואטבתה ל"זח .םוי 40 ינפל ,הרותה תא ולבק וישכע הז קר ."העד רוד" לע דאמ אלפתהל שי .ב
בותכ אל ןיידעש אוה אילפמה .(ו ,בל תומש) "קחצל ומוקיו ,ותשו לוכאל םעה בשיו" ."קוחש" :םהל םרג ?םרג המ .(:חפ תבש) "התפוח
רמול שיו ."ךמע תחש יכ דר ךל" (ז ,בל) השמב רעוג ה"בקה רבכו ."לארשי ךיהלא הלא" ול ורמא אלש ןכש לכ ,לגעל ווחתשהש
:ה קרפב "םירשי תליסמ" ירבדכו) אצומ-אלל ךרד איה וז יכ .קוחשב וליחתה םהש דימו ףכית עורגבש עורגב רבכ םישאה ה"בקהש
םעטה ןיא רבכש דע םדאה בל תא דבאמ קוחשה הנה יכ .ונממ טלמהל דאמ השקש לודגה םיב עבוטש ימכ אוה תונצילב עבוטש ימ יכ"
םניאש םיצלה ...הגהנה םילבקמ םניא יכ ,םגיהנהל וא המרע ול תתל רשפא יא רשא הטוש וא רוכישכ אוה ירהו ,וב תלשומ העדהו
תא האורה" םכח ךרדכ ,ושנענ ,הדיגסב ואטח םרטב דוע ,ןכלו ."םיטפש אלא ןוקית םהל ןיא ,םתונציל חכ ינפמ תוחכותה ןמ םילעפתמ
.(:הכ הטוס) "ימד יובגכ תובגל יוארה לכ" "דלונה
אלא !(טי/בל) לארשיב ופא הרח ומצע אוהש ןמזב וב (אי ,בל) "?ךמעב ךפא הרחי המל" 'הל הנופ ונבר השמ .היעב דוע כ"ג ראבנ הזב
לגעה תא אריו" הנחמל השמ ברקתה רשאכ קר (ח ,בל) קוחשה לע עידומו ריכזמ 'ה ןיא ,בצמה המ ול הליג 'ה רשאכ יכ אטישפ
המ ,הדבכ המשאה עימשה רבכ םא יכ ,דבכה לא לקה ןמ רבוע ארקמה דימת יכ ונעדיו .וחור-ןויוושמ השממ אצי זא (טי/בל) "תולוחמו
."לגע" ןמ רומח אוה "תולוחמ" ,"תולוחמהו לגעה" קוספב יכ יאדו ןכבו ?רתוי הלק המשאה ףיסוהל ול שי
ןידמ אוהש טושפ הארנו "?תנמאה אל תיאר אל וליא" בי/ג ר"בד שרדמ) רהב ותויהב דוע תוחולה תא רבש אל השמ עודמ םישקמ ל"זח
היה השמ םעז וללגבש לודגה ישוקה אלא .(!ערב ןימאהל אלו שושחל קר זא רתומ ,'ה יפמ םיעמוששכ וליפא .ערה ןושל תלבק רוסיא
.םהלש שאר-תולק תא ותוארב
,ונועב חמשה ךא .ןקתלו בושל הוקת ךכב ול שי ,בצעתמ הריבע רבועה םדא רשאכש ,ול תינייפואה תוקמעב ראבמ ךישלא ם"רהמ
."תוועמה ןקתל לכויש שאונו ףצקתה ...םיחמש ויהש הארשכ" :ונרופס ונבר ןאכ בתכ ןכו .ותוקת הדבא
:הרעה
םדאה לש וחור -בצמ תונשל רשפאש םלוכל עודי .ונינמזב ץופנ היהנש "רמזה-לביטספ" לש תעד -לילק גהונ ותוא לע לודג רסומ ןאכמו
ברה תרודהמ ,תלהקל ג"סר שוריפ האר) .םילילצו םינוט ןמ עפשומ וחרוכ לעב םדאה .הניגנמ-בצקו ןחל לש תונמא יפל ויתושגר ביטו
,ם"במר ת"וש) וז תירוטומ-העפשה דגנ בתכ ם"במרה .הזכ יתייפכ-דובעיש ןמ טמתשמ לכש-רב אוהש ימ לכ ,ןכלו .(חסק ףד ,חפאק
שובכל ךירצ הז הואת חכ...םימעכ ליג לא לארשי חמשת לא...התושגרתהו שפנה תחמש ...םינוגינהו רמזה םצע" :(דכר 'יס ,ואלב 'דהמ
ומכ) ל"כע "םייהולא םירבדל העינכ וא לכשומ תגשה ןעמל וא (תובצע ןמ) שפנה תרימש ןעמל אוה כ"אא ...ונסרב ךושמלו וענומל ,ותוא
'כ העד הרוי/ד"ח) "רמוא עיבי" ת"וש ףאו .(די ק"ס ב"נשמ ש"ייעו 'ג ףיעס ס"קת ח"וא) ע"ושב וקספנ ולא םירבדו (ורונכב דוד יריש
.שאר דבוכ לש הריוא הנשי כ"אא םיקוספ רישל ריתמ וניא (ו"ט ח"וא /ג"חו ;'י תוא
.הפב אוה רמזהו ,לכשהו הבשחמה הלש רקיע הרותה יכ .הרותה ךפיה אוה רוניכה יכ ,הרותל יוניש אוה הז רבדו" :ל"רהמ ריעהו
ויפ םתוס ,הקומע הבשחמ בשחמ םדאה רשאכו ?הקומע המכח םהב ןיאו ?דבלב הפב ורמאנש םירבד קר הרותה התיה אל וליאכו
יא זאו רישב הפ -ללמ רובע אלו ,קתוש םדאה ירה זאו ןויעו דומיל ןעמל ונתינ םיקוספהש ,רמולכ .(ב"לר ףד ג"ח תודגא) "רבדמ וניאו
דוד לצאש (26 ףד ,תותלאשל ותמדקהב ב"יצנה פ"ע) יתינעו ?םילהת יריש רש ךלמה דוד ירה :םילאושש המ .םולכ בושחל ול רשפא
קמוע ידיל םדאה אובי אל םירישה תניגנ ךותמ ,ךופה רדסב לבא .םירישה איצמהו חור תוממור ול ומרגו ול ומדק תובשחמה
.(.זיק םיחספ ןייע) הניכש וילע התרש הזמו ,םירומזמה ישוריפב ןייעש ושוריפ "דודל רומזמ" בותכש המ .הבשחמה
.הרעהה ןאכ דע
*
(זט ,בל) "אוה םיהלא בתכמ בתכמהו המה םיהלא השעמ" ירהו תוחולה תא רובשל ול ריתה ימ לבא .סעכ השמש אחינ ,לאשנ םא לבא
ולבק םרט יכ ,היונפכ םינודינ ויהי י"נבש ןווכ אוהש (גמ ר"ומש) וצרת ל"זחו !הצרא וקרוז וא הרות רפס ערוק ו"ח וליאכ רבדה ירהו
,בל תומש) "הירא רוג" ןייעו ,זפ תבש) חספ ןברקב (דמושמ ל"צ) רמומ ןמ ו"ק ל"זח ונד דועו .שנוע ןמ םליצי ךכבו ,'ה תאמ תירב-רטש
וריזחהל ידכב אוה דומילה וליפאו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב ליחתה אל דוע לכ (דמושמל=) רמומל הרות דמלל רוסיאה לעו (טי
.(ש"ייע 'א ק"ס ןורחא סרטנוק ד"פ ת"ת 'לה ,אינת לעב ע"וש תעד דגנ והז .בטומל
"םירשי תליסמ" ירבדכו) קוחשה לש תינועגש-תובהלתה ךותמ םתוא עזעזל ,י"נב תא ץיפקהל ידכב תאז השע השמש יל הארנ לבא
:רהב דוע ותויהב דימ תוחולה תא רבש אל השמ עודמ רואיבב (זטש ףד) לאנברבא י"רב רכזומה אוה אוה הז יכוניח ןפוא .(ל"נה
ידכב תוחולה תא רבשש ,וט ,בל "רבד קמעה" ע"ע) "םהיניעל םרבשי רשאכ םתדבא ושיגריו לארשי םתוא ואריש ידכ וידיב םאיבה"
-סוכ רבש ןכלו ,יאדמ רתוי םילהוצ ויהש האר ונב-תנותחבש אניברד הירב רמ לש והשעמכ ונייהו (םתעד ריעסהלו םעה בל תא רובשל
קוחשה אטח ןמ ולוצינו ובצעתנ הזב .(האפ תכסמ ףוסב ארונטרבמ ברה פ"ע - םייתנש לש תרוכשמ הוש) זוז 400 הוש היהש לטסירק
ליטהל ידכב לבא ז"עע וליאכ ותמחב םילכ רבשמה" ש"מכ ,םשפנ תמגע תוברהל" :(פק ףד) "קחצי תדיקע" חסינ ךכו .(:ל תוכרב)
,ותארקל אצי ןרהא ויחא רשאכ םג ןכלו .ארונ םעז לש תשרא ועיבה השמ ינפ ןכל .ל"כע (:הק תבש) "ימד ריפש ותיב ינב לע המיא
השמ לש םינפ הארמ האר דוע ,רמולכ .(בכ ,בל) "ינודא ףא רחי לא" דחפ ךותמ ןרהא אטבתה ,קד רשא דע ןחטיו לגעה תא ףרשש ירחא
.(ג/ב תועד 'לה ם"במרב ראובמכ ,םהלש ךוניח ןעמל דבלב ינוציח ןפואב ךכ השע השמו) ףעוזו השק
ןילכואש העשב" - .אק ןירדהנס ןייע) הרות יקוספל ינינע -רשק ךותמ ,הוצמ לש החמש ךותמ היתשו הליכא ךכל הוושנ םא ,תאז תמועל
םה דומלת ילעב םאו .תודגהבו תוכלהב הנשמב וקסעי ,םה הנשמ ילעב םא .ך"נתב וקסעי ,םה ארקמ ילעב םא ?וקסעתי המב ןיתושו
בתכו .(בי ,חי תומש) "םיהלאה ינפל םחל לוכאל" רמאיי םהילע ,"גחב גח תוכלהב ,תרצעב תרצע תוכלהב ,חספב חספ תוכלהב וקסעי
הלכשהו דומילה תא למסמ הז ידוחי יוטיב ."הניכשה ויזמ הנהנ וליאכ ,הב ןיבוסמ ח"תש הדועסמ הנהנה" :ל"זח םשב י"שר םש
.(.זי תוכרב) םיקסוע זא םהב הרותב
.םימעטמו םינדעמב תועקתשהה וא הזרפהב היתשו הליכאל ןינע ןאכ ןיא .ונלצא "תבש לש ןחלוש" תרוצ לע תעמשנ הרעה ןאכמו
-ןוסירו תונידעב הליכא י"עש ריבסמ (זמר-ומר .גלק 'מע - הכוס תכסמ ףוסב ןכו ,גנוע תבשל תארקו ה"ד תבש תכסמ תליחת) ה"לש
לש וחבש םהב שיש תוחבשתו תוריש ;שפנ תוממור ןעמל הנינע זא הרושה רמז תריוא .תולכשומב ותעד ביחרהל םדאה לכוי ימצע
םילמב ןנובתהלו בישקהל תוחפל וילע ,ילאקיסומ שוחב ןוחינ אלש ימו .(רמזב םיפתתשמה לש תעד-תמושת ףוריצב ןבומכו=) ארובה
.תוכוסה גחב הבאושה תיב תחמשל המודב שדוקה חור םיבאוש ףא ןאכמ .ונלצא תבש תודועסב םויה תווצממ איה וז .תורמאנה
,ס"קת 'יס ףוס ע"וש) רוסא הפ-אולמב קוחשה .ז"לז ארצמ-רב שממ םה .דאמ קד אוה קוחשל החמש ןיב המ לידבמה וקה לבא
:זמ ,חכ םירבד) תווצמו הרות םויקב ישאר-יאנת איה החמשהש ןמזב וב ("תווצמה תחכשמ הרתיה החמשהש" :םש ב"נשמ רואיבכ
םילהת ירבדכ ."הבשחמ" :לא תוהז תויתוא "החמשב" ?םהיניב שרפהה אופיא והמ .("...החמשב ךיהלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
הנושאר העיספב ,תוחולה תא ונלבקש תע דימו ףכית הז לודג חקל ונתוא דמלל יאדכ יכ האצמ הרותה ."יבלב החמש תתנ" (ח ,ד)
לש תובישח ילב ,ינוציח יוריג םהש םיזולנה םילביטספה לכמ קחרתהלו ,וניתובא תונוע תא ןקתל ונילע לטומ .'ה תא ונתדובע תארקל
.שממ
(2) אשת תשרפ
"קחצל ומוקיו"
:רומחה ושנוע תאז לכב םיאור ונא כ"פעא .ז"ע ללכ אל לגעה-אטחש ריבסהל םירחאו ירזוכ ,ע"באר וחרט תוחרט המכ
,בל ר"ומש) לארשיב טולשי אל תומה-ךאלמש החטבהה ןכו ,לארשיב וטלשי אל םלועה תומואש החטבהה הלטבתנו תוחולה ורבשנ - א
.('םכישעמ םתלבח' .ה ז"ע ע"ע
.(טכ/א ר"כיא ,ג/גמ ר"ומש) אוהה אטחה לש שנועה לבסב םיפתתשמ ונא רודו רוד לכבש איה הדבוע - ב
םידמול ונא םנמא ,תרמוא תאז .(.דנ ןיבוריע) "לארשימ הרות החכתשנ אל ,תונושארה תוחול ורבתשנ אל ילמלא" :לכהמ עורגש המ - ג
התיה המ - רוקחל ונילע המוש .לגעה-ןוע ללגב הז לכ .םידדונ תולוח לע םיבתוכ וליאכו םיעגייתמ ונא ,ונלמעש המ םידיספמ ונא לבא
!ךכל ונתוא הרדרדש 'הנושארה העיספה'
ז"ע לש השעמ ןאכ היה אל" :תוקייודמו תורופס םילמב ונל עבוק שריה ר"שר .(א ,בל) "רהה ןמ תדרל השמ ששוב יכ םעה אריו"
םנוחטב תתתשה ,םרב .םלועל דבאת אלש 'השמ' לש תומד ןימ ןרהא ידימ ועבת ןכלו ,הנואתב תמ השמש ורעיש םה ...ליגרה ןבומב
תילכתב דגונמה ןוימד ירפ םה...'השמ תומד' ומצעל תושעל בייח וא םדאה יאשרש לבהה תנומא ,'השמ תומד' לש המויק לע םדיתעב
רוסא תרמוא תאז .(בכת 'מע) ."םדאה ינבו 'ה ןיבש םיידדהה םיסחיהו 'ה לש ותוהמ רבדב לארשי -תנומא לש דוסיה תותמאל דוגינה
.'ה תדובע תרהטב םגופ הז .היהתש המכ הבגשנו המר ,תוישיאל חולפל
שכרו ליגרה םדאה עבטל לעמ הלעתה רשא תומד השמב ואר םה אלא ...'ה לש ונוצר השוע תא השמב ואר אל םה" :בתוכ שריה ר"שר
קוספ ףוס ,בל תומש לע) "תוהולאה םעטמ תוסח חיטבהל ותושי חכבשו תוהולאה ןוצר תא תוטהל ותעפשה חכבש שיא ,תיהלא הנוכת
"'ה םע" םיארקנ לארשי ינב יכ" .לארשי ינבמ אלו ,בר ברעהמ ונילא עיגה "תוישיאה ןחלופ"ש ןילבולמ קודצ 'ר בתכ םג ךכו .(א
םיסנ וארש (ומצעלשכ) השמב ונימאה קר םה בר ברעה לבא .השמ םע ובר םה ןכלו ,הזל םדמלמה אוה השמ קר ,'הב םתנומא רקיעש
תיארמל הארנו הלגנ ,יימשג רבד קר םיגישמ ןיאו םיימשג םה יכ 'ה תא ועדי אל יכ "'ה םע" אלו "השמ םע" םיארקנו ,השעש תואלפנו
היה אל ןיעל תילגנ הנומת אלב יכ ,הב ונימאיש תרחא הנומתל וכרצוהו "ול היה המ ונעדי אל ...שיאה השמ הז יכ" ורמא ךכלו .ןיעה
ףד ,"םירמאמ יטוקל" ףוס) "ונבר השמב קר ונימאה ןכלו שחומה רבדב קר הנומאו הגשה םהל ןיא בר ברעה ...הנומא םלצא גשומ
.(239
,ול הרותה תוסחיתה ןיא לבא (ה/ה םירבד פ"ע) רוסרס קר הרותה וארק אל השמ" (טי/בל תומש לע) "המכח ךשמ" בתכ הז ןיעמ
תורוצ תושעל תוליסמ םהל ורתח ןכלו ...תואיצמה ביוחמ תואיצמ גישהמ ודי רצק לכשה לד הנהו ...תואיצמה תביוחמ איה הרותהו
תושעל ושקבו םתנומאמ ולפנ ,השמ ששוב יכ ואר רשאכ ,המהו .הארנו ישחומ גשוממ הוהתנ םדה תוחיתרו שפנה ידוקירו ...תונוימדו
!?לגע םכל םתישע ידובכ רדעהב יכ דע ,'ה תוצמ יתלב 'השודק' הזיאו 'ןינע' ינא יכ ומדת םאה :איכורככ השמ חווצ הז לעו ...לגע םהל
ללכמ הז םג ,הז יפלו ...יוניש ילב התואיצמב הרותה התיה יתאב אל םא ףאו ,יב היולת הניא הרותהו ,םכומכ שיא ינא יכ ,הלילח
"ןלעה תיטרפה ותחגשהב ה"בקה לבא ,הערפל רבדל חילש היה קר ןלעה השמ אלו - םירצמ ץראמ ןלעה השמש (א/בל) ורמאש תועטה
.ל"כע
ןויערה ,ל"רהמב ןייע) .תונברק תברקה י"ע םעה תא שדקל ידכב חבזמ םיקהו ,"רחמ 'הל גח" ותרהצהב הערה ינפ םדקל הסינ ןרהא
."קחצל ומוקיו ,ותשו לוכאל םעה בשיו ,םימלש ושיגיו תולוע ולעיו" :אוושל לבא .(טס"פ ,"'ה תורובג" ,ה"בקהל תולטבתה לש ךכב
.טימשמ המ-םושמ י"שרש המ ,ז"ע :ופיסוה םג םש לבא ,גי ר"אדתו 'כ אמוחנתב ורוקמ .םימד תוכיפשו תוירע יוליג :י"שר שרפמו
.החיצר" :ל"זח םשב י"שר םש שרפמו ,(ט ,אכ תישארב) "קחצמ...רגה ןב תא הרש ארתו" .לאעמשי לצא םג ונאצמ וננינעל המוד הנהו
ףיקזה לאעמשיש ובתכ ,םש "הדגא שרדמ" רפסב ורוקמ הנהו .ל"כע "ז"ע ןכו .'ינא קחשמ אלה' רמואו ,םיצח קחציב הרויו ותשק לטונ
ונינע .תיעבטה התרוצכ ,תימלוג תיעבט ןבא אלו ,היינב תרטמ ןעמל תישונא הריצי ןייצמ ,'הנבל' לש גשומה .הקשנמ ליחתהו ןינב-תנבל
ר"ב שרדמל "ראות הפי" לש ושוריפל המודב) .לבב-לדגמ תמזוי לע םישרפמה ירבדכ ,םהיתועבצא-ישעמל םיחלופ םדא ינבש אוה ז"עב
םוקמל םוקממ םיליבומש הרוחסל םידגוס םה רמולכ ,םהילגרבש קבאל תווחתשהל םיגהונ םהרבא-תיבל םיאבה םיברעהש ,ד/נ
.(םהילגרבש רפעב אטבתמה והז ,םוקמל םוקממ םהידודינלו
אלש ידכ לודגה-ןהכ תא םיקיסעמ ויה רופיכ םוי לילב .תוירע יוליגב תומייתסמה "תובוט תונווכ" לש תפסונ המגוד רחא םוקמב ונאצמ
(אעדרהנ=) ןילובגב ףא .ותפטוח הניש אהת אלו הרבה לוק עמוש לודג ןהכ אהיש ידכ הלילה לכ םינשי ויה אל םילשורי יריקימ .ןשיי
תרמוא תאז .("הריבעל ןיאבו דחי םישנו םישנא ןיקחשמ" :י"שר שרפמו ,:טי אמוי) ןיאטוח ויהש אלא ,(שדקמל רכז=) ןכ ןישוע ויה
?הז ךיא .תורומח תוריבע ידיל עיגהל תאז לכב םילולע ,רוהט בלה ןיא םא ,בוט אוה ינוציחה השעמה רשאכ םגש
םימעפ-תובר .תוינשוחלו תוקרפתהל וטנ םה ,חטבומ יתלבו לפרועמ דיתע לומ ,לארשי לש םבבלב ררשש ישפנ-חתמ ךותמ :תרמוא תאז
ול ןיאש שח םדאה רשאכ םדאה תא דכולה ,ר"הצי תשר ןאכ שי .תונצילו קוחצ י"עו תונוימד ייח י"ע ויתוששח ןמ טלקמ אצומ םדאה
.ויתויעב םע דדומתהל חכה
השק תרוקיב םיאצומ ונא ,(רתויב םיעורגה םיאטחה ,ז"עו ד"פש ע"ג םג ויטעב איבהש) קוחש לש הזה אטחב םינייעמ ונא רשאכ
ץלהש תמרוג ףאו (םש) הסנרפה לוקלק תמרוג איהו ,(:חי ז"ע) "הילכ הפוסו ןירוסי התליחתש ,תונצילה השק" .ל"זח ירבדב רתויב
.(.במ הטוס) הניכש ינפ לבקמ ונניא אוהה
,רמולכ .תוינחורב ויתוגרדמ לכ תא דיספמ אוה אליממו=) הרותל ורשק תא קתנמ םדאה קוחשה י"עש אוה רתויב לודגה שנועה הנהו
ךכ ,םיקשמה לכ ראשב (ברעתמ=) ףיזרזמ וניא אלמ סוכ הזה ןמשה המ..."םיבוט ךינמש חירל" .(רתויב ארונהו ינוציקה דספה והז
רבד סנכנ םא ךכ .ןמש לש הפיט ודגנכ תאצוי ,םימ לש הפיט וכותל לפנו ,ךדיב ןמש אלמ סוכ .תונציל ירבדב ןיפזרזמ ןיא הרות ירבד
םירבד ח"מ ןמ ןכל .(א ר"שהש) "הרות לש רבד ודגנכ אצי ,תונציל לש רבד בלל סנכנ .תונציל לש רבד ודגנכ אצי ,בלל הרות לש
ם"וכעהש קוחשה בברועמ המ ,'ללוהמ יתרמא קוחשל'" :ל"זח וקעז ןכל .(ו ,תובא) "קוחש טועימ" :שי םהב תינקנ הרותהש
ר"הוק) "?םש סנכהל םכח דימלת לש וביט המ ?'השוע וז המ החמשלו' .םהלש תוירטאית יתבבו תואסקרק יתבב םיקחוש (םיוגהש=)
.(ב
שרדמב אוה ןכו (תילאמש 'ש) קוחצ לש ןבומב שריפ י"שר ,קחוש לוחטה רבאש ורמא (:אס) תוכרבב .והמ קוחש לש ונקנק לע ההתנ
שיש הארנו .ןוזמה תא ןוחטלו סמהל ("עשוהי ןינב" יפל) ונינעש ,"םדאב םיסמנ" רמואה (ג/אל נ"רדא) שרדמ שי לבא (זל/ז) ר"הוק
ינפב תקתונמו תדדוב הלועפכ טרפ לכ האורו ררופמ קוחשה לעב ירה ,תמאותמ הביטחב לכה תא תוארל םוקמב .הזל הז ינינע רשק
חקנ .ךוחיגה לכ הזבו רוקרז וילע תש ,יעראהו יעגרה תא אלא ימלועה לולכמה תא האור ונניא ןויקומה .תכחוגמ איה אליממו ,המצע
אל' השמ ל"א שורחל האב .הדש הל היהו יתנוכשב שי 'א הנמלא .תונציל ירבד םהל רמול ליחתה" :עשרה חרק ,םינצילה שאר המגודל
תא הילע הקידצה .ינשו ןושאר רשעמ ,המורת ינת ל"א ,ןרוג תושעל האב .האפו החכש טקל ינת ל"א ,רוצקל האב .'רומחו רושב שורחת
יל ינת ןרהא ל"א ודליש ןויכ .ןהיתוריפמ תונהילו ןהיתוזיגמ שובלל ידכ תושבכ 'ב התנקו הדשה תא הרכמ כ"חא .ול הנתנו ןידה
.הזה שיאב דומעל חכ יל ןיא :הרמא .זגה תישאר יל ינת ןרהא ל"א .םתוא הזזג הזיזגה ןמזב .ול הנתנו ןידה הילע הקידצה .תורוכבה
ירה !?ךדימ יתלצונ אל (ןיידע=) ןתוא יתטחשש ירחא :הרמא .הביקהו םייחלהו עורזה יל ינת ל"או ןרהא אב .ןתלכואו ןתטחוש ינירה
שרדמ) "הכוב התוא חינהו ,ול ךלהו ןלטנ .'היהי ךל לארשיב םרח לכ' ביתכדכ ילש םלוכ םה ירה ,םרח םה םא ל"א .ילע םרח םה
.(א ט"חוש
,דועו .ץראב תויולתה תווצמ יבויח ולח אלו י"אל ואב אל ןיידע ,תישאר .ארבנ אלו היה אל וז תינוימד-תונצילב רפוסמה לכ יכ יאדו
ןיב םינמז יחוורמ םנשי םייחב יכ .ינורטאית סיסכת אלא הניא (דחא םצמוצמ עטק ךות) וז רחא וזב הנוהכה לש תועיבתה לכ תגצה
ךלמה יקוח ,אמגודל .םילעבה ידיב וראשנ לוביה לש זוחא םיעשתמ הלעמלש ריכזה אל וז ינציל -אשמ רבחמה ץלה :דועו .תוניתנה
וירבדב שי אלא .תיעבטה תירחסמה תולדתשההמ םילעבה תא שאייל ידכב ךכב ןיא ,םש ףאו .לוביה ירפמ רתוי הברה םיבוג ויסמו
הממ קותינב ,ולש רשקהה ןמ יוטיב וא בינ הזיא איצוהל ,תתוועמ הרוטקירקב םירבדה תא גיצהל ידכ ,העבהה רשוכ לש ינטש לוצינ
.(הל 'מע ,חפאק ברה 'דהמ ,"ם"במרה תורגא" ןייע) .געלל ומושלו וירחאל וא וינפל רמאנש
אוה (טנ ק"ס זש 'יסב) דוע ."םירופב וא הנותחב םג" :"הרורב הנשמ" ריעהו ,(תונצילה=) קוחשה רסאנ (ס"קת ףוס ח"וא) ע"ושב
לצא רקפהכ רבדה השענ םויהכ ר"הועבו .שורושחאל רכז םישועש קוחשה קר רתומ ןיא םירופב םג ...םיצל בשומ םושמ" :ףיסוה
איה תונצילב תועקתשהה ,ןכבו ."וילע םיאב ןירוסיו...ומצעב ר"הצי הרגמ םושמ הזב אכיאו...תואירטאיט תיבל ךליל םישנא הזיא
.ז"עו ד"פש ע"גל האיבמה .קרס-תונוימד לש ןקרופ ,תואיצמהמ החירב לש הזטסקא
אשת תשרפמ תרוסמ ירבד המכל רואיב
('ו ילב ,ץמקב רמ) רורד-רמ שאר םימשב ךל חק - גכ/ל
חמצ אלו היח םד אוהש בתכ ם"במרה הז ךמס לעש (בי/זט ,שדקמה ילכ 'לה) "דיתעה ןחלושה ךורע"ב ןייטשפא לאיחי ברה שרפמו
(ד"בארה תעדכ)
'ו ילב "ריכ" בותכ םימעפ שש דוע לבא (חי/ל ט/אל) אלמ 'ג קר שיו ('ו אלמ) רויכה - ח/אל
ןה רשא ,ןתוכזל יהוזו (ח ,חל תומש לע י"שר ןייע) ןכשמל ובדנ םישנהש "תואבוצה תוארמ" ןמ השענ רויכה יכ רבדה רואיב ד"ענו
קלח לארשיב םירבגל םג היה לגעה השעמל דע הנהו .שדקמה תיבב םשו די ןהל היה ןכלו ,םימש םשל םיאצאצ תוברהל םירצמב ונווכ
לגעל ןהיטישכת ןמ ונתנ אל םישנה יכ .רויכה ןמ (רכזל למס איהש תוא) 'ו תוא הלפנ ןכלו ,םתוכז הקלתסנ לגעה אטחב לבא .וז הוצמב
לבא (ל"נכ) 'ו תואב "רויכ" בתכנ דוע ,לגעה אטח ינפלש םימעפה שלשב ןכלו .(אי/אכ ר"דמב ןכו 'ז ,סחנפ ,אמוחנת) ונתנ םירבגה לבא
."רויכ" הרותב בתכנש םעפ לכב 'ו רסח דימ כ"חא
שיו ?'ו תוא ילב תאז לכב רמאנו לגעה אטח ינפלמ רבודמ הרואכל םש רשא ,חכ/ל תומשב קוספה ןמ ל"נה לע תושקהל שיו :הרעה
אלש הבותכ וז השרפ ןכבו (ל/ל) ןכשמה תדובעל ןהכה ןרהא םש רחבנ הנה יכ ,לגעה אטח ירחא רמאנ אוהה קוספה םג תמאב יכ ץרתל
םישדקב לוכאל (תורוכבה) לארשי לכ ויה ןייואר" ורמא ל"זח יכ .לגעה אטח ירחא הרמאנ איהו ,הרותב רחואמו םדקומ ןיאו ,המוקמב
רמאנ הז קוספ ןכבו (:ביק םיחבזב שרופמ ןכו טי השרפ ,ורתי אתלכמ) "םינהכל ונתנו םהמ ולטנ לגעה ושעשמ ,לגעה ושע אלש דע
.לגעה אטח ירחא
(הנושאר 'ו רסח) ותולככ השמ לא ןתיו חי/אל
א/ז רבדמב לע וירבדו ןאכ "יש תחנמ" ןכו ,ז-א א"מ השרפ ר"ומש ןייע
('ו רסח) ששוב יכ םעה אריו - א/בל
"יש תחנמ" ןייע
(תחא די קר וליאכ ,הינש 'י רסח ביתכ) וידימ ךלשיו - טי/בל
,תורתיו תורסח שרדמ) שיא תשאכ אלו היונפכ התוא האריש בטומ רמאו ,םתוא רובשיש ול הזמר ('יב זמרנ) "הלודגה דיה"ש ךדמלל
רובע .וט/טי תומש לע ל"רהמל "הירא רוג" ןייע "םוקמה תעדל ותעד המיכסה" ןינעו .(א/ומ ר"ומש ןכו ב"פ ,ןתנ 'רד תובאב אוה ןכו
יתשב העוצרה תא והיבגה ,הקלומה עשרה תא וקלהש ןידה תיב ינזחש .גכ תוכמב ראובמה פ"ע ד"עלנו ."יש תחנמ" ןייע ,םישוריפ דוע
םיכירצש אלו ,זכורמ חכ תפונתב רמולכ ,ךורעה תסריג איה ךכ) "איזרמ יתיתד יכיה יכ" תחא דיב קר העוצרה תא ודירוהו ,םהידי
וידי 'בב םירה ןכל ,המצועבו בר חכב ,לעיפ ןושלב "םתוא רבשיו" ונבר השמ לצא ןכו .(חכב ונניא ןכלו ,תועורזה יתש חכ דחי םאתל
.תחאב קר דירוה לבא
('ו אלמ) ברוח רהמ םידע תא - ו/גל
שרדמ") הברוח השענ וב ואטחשכו .םהיביוא תדבאמו םהינפל ברח התיה לגעב ואטח אלש דעש יפל ,ונקוספל טרפ ,'ו רסח ברוח רה לכ
(:טפ תבש ןכו ,.ה ז"ע פ"ע "תורתיו תורסחweb site created by Happy Web Design