English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 חרק תשרפ
חרק תשרפ(1) חרק תשרפ
םג טרפ לכב לארשי ילודג תמאב ויה" הלודג הנוהכ ועבתש שיא םישמחו םיתאמש בתוכ ב"יצנה לופי לופנ ,רסומ דמול ונניא לבא ,שודקו םכח דימלת
תמאב לבא ...שיא ן"רה תואתל יוארו לודג םדא היה תמאב חרק םנמא ...םברקב רעוב שאכ 'ה תבהאו תוקבד םרוג אוהש הנוהכה תעינמ היהו ,'ה תאריב
המכ ונל שי .(א ,זט רבדמב ,"רבד קמעה") "םיבר וירחא ךישמהל וחוכב היה אוה רודה לודג היהש חרק לבא ...והתלכא הררשה תאנקו היה ןכ אל וכות
תלפ ןב ןוא לש רצחל אב אוה רשאכ .גהנתה אוה הככו (ג ,זט) "'ה םכותבו םישודק םלוכ הדעה לכ" רמא אוה .חרק לש ותלעמ םור לע תוחכוה המכו
ךכב שי ירה .סנכנ אלו רוחאל חרק עתרנ הז םושמו ,היתורעש יעלק תרתוסו רצחב תבשויה ןוא לש ותשא תא האר אוה ,השמ דגנ תומיעל ותוא איבהל
'ר ר"ומדא .(וט ,זט) "םתחנמ לא ןפת לא" ללפתהל ךרטצהו שיא ן"ר לש םתוצמאתה תא לבקי 'ה ןפ ששח ונבר השמ הנהו .(:טק ןירדהנס) הלודג תועינצ
תאז לכב הלודג הנוהכב שמשלו ברקתהל ידכ םשפנ תוריסמש רבדב שי ןמיס .(ב ,זי) ושדק יכ ,חבזמל יופיצ םהיתותחמ ןמ תושעל הויצ 'הש ריעמ קודצ
יבתכב אצמ ל"זיראהו ."ןוראה ינעוטמו היה לודג םכח" :(חי ר"דמב) ורמא דועו !הלעמ לש אמגודב היה חרק יכ אבומ (טמ/ג) רהזב .םהיתותחמ תא השדק
םיכירצ ןכבו !?הז קוספב אקודו .(בצ םילהת לע ,"הרות יטוקיל") 'חרק' םה "חרפי רמתכ קידצ" לש תובית יפוס יכ ,ב"הועל אובל חרק דיתעש זמר שדוק
גאודש ,לפותיחאו גאוד ןינעב ל"זח ולאש וז הלאש ?לצנינ דציכ ,אגרד-ינטק ונא (:הכ ק"ומ) "?ריקה יבוזיא ושעי המ תבהלש הלפנ םיזראב םא" רוקחל
'שורי) הרותב לודג היהו (ח ,אכ א"ומש לע י"שר) הרותב קוסעל ידכ דעומ להא ינפל (דדובתמ=) ומצע רצוע היהו (ג ,םילהת שרדמ) ןיד תיב בא היה
תורסחב יקב :י"שריפ ,םש) הרותה תויתוא לכ רפוס היהו (:וק ןירדהנס) ריואב חרופ לדגמב תוכלה 'ש השקמ היהש ורמא לפותיחא לע ןכו (ב ,י ןירדהנס
לופלפב ץרתלו תושקהל עדוי םדאהש הלודג הלעמ וז ןיא ,רמולכ .(םש)"יעב אביל אנמחר אלא ...?ייעב יעבמל אתובר" :םש אבר ץרית ןכלו .(תורתיו
,הלודג ארמוח יהוזש ריעמ ,ץ"תה ,ןסינ 'ח ןמ ותרגאב ,ל"חמר) "בוט בל" אוה רקיעה אלא ,ארקמב רסחו אלמ לכ עדוי םדאהש הלודג הלעמ אל םגו ,םוצע
םיהלאהו' רמאנש ,וינפלמ וארייש ידכ אלא ומלוע תא ה"בקה ארב אל" .'ה תארי ידיל אובי םדאהש ידכב אלא הנתינ אל הרותה לכ ,רמולכ .(אלוק אלו
ןיא ,ותמכחל תמדוק ואטח תארי ןיאש לכו .תמייקתמ ותמכח ,ותמכחל תמדוק ואטח תאריש לכ" ,ןכבו .(די ,ג תלהק פ"ע :אל תבש) "'וינפלמ וארייש השע
ח"ת לש ותגרדש ל"זח ורמא שרופמו .'אתכלהכ אתתעמש' םיקיסמ לפותיחאו גאוד ויה אלש (:וק ןירדהנס) םש ומייס ,ןכלו .('ג ,תובא) "תמייקתמ ותמכח
ארי שיא אוה יכ וינפל םוקנ אב' ורבחל דחא רמא .בקעי 'ר םהינפל רבעו םיבשוי ויה רזעלא 'רו ןומיס 'ר יכ .אטח ארי אוהש ימ לש ותגרדל תעגמ הניא
אגרד איהש "הרות ןב" אוהש יל הנוע התאו (הלודג אגרד=) אטח ארי אוהש ךל רמוא ינא" ןושארה והנע .הרות -ןב אוה יכ וינפל םוקנ ,ינשה הנע .אטח
םהל רסח ןיידע לבא ,'ה תבהאו תודיסח ןעמל םשפנ ורסמ ףאו ,הרותב םילודג םימכח ויה םנמא ,ול םימודה לכו חרק ןכבו (:אל תבש) "!?רתוי הכומנה
תוהבגב רתוי דוע םילשכנ ח"תש בתוכ א"דיח ,הברדאו .(:גל מ"ב) ויתואיגש לע רתוי דוע שנעיי ירה יכ ,רסח לכה יכ רמול רשפא ,רסח הז םאו .בל רסומ
עובקל םדאה ךירצו" :ורמואב הזל זמר (בי ק"ס 'א) "הרורב הנשמ" םג .(טכ קרפ ,ןתנ 'רד תובא לע "םימחר אסכ") רסומ דומילב תוברהל םהילע ןכלו ,בל
ול ברוא ערה ורצי םג ,המכחב הלוע םדאהש לככ ,רמולכ "!ונמיה לודג ורצי ,ורבחמ לודגה יכ ,הברה םאו טעמ םא ,םויו םוי לכב רסומ ירפס דומלל תע ול
הרות ינב ןינעל !"תווצמ" םה וליאכ םישבולמ םימוצע תונועב ותוא לישכמ ורצי לבא .הרות-ירסוחמ לש ךרדכ םיסגו םילפש םיאטחב אל םנמא .רתויו רתוי
לאשנ רשאכ ,רטנלס לארשי יבר הנעש המ רפסל בוט ,אברו ייבא לש תויווהב םויה לכ םידורט םהש תויה ,רסומ דומלל יתמ ןמז םהל ןיאש םינעוטה
קר דומלל ול הנע דחא הבישי שאר לבא .השעמל הכלה קר דומלל ול הנע ,בר הזיאל לאש רשאכ .םויה לכ ותיחמב דורט אוהש תויה ,דומלל המ והשיממ
ונעמשש המ הז יכ ,ארקמ קר דומלל ול הנע רחא ברו .הרותה תובגשנ איש והז יכ ,הלבק קר דומלל ול הנע םיזרה-םכח ברו .לכה סיסב הז יכ ,ארמג
אלמי רשאכ אלא ?דציכ אה .רסומ קר דמלת ,ךל הרתונש תידיחיה העשבש רובס ינא רטנלס י"ר ול הנע ?רוחבל שי המב ,לאוש אוה ןכבו .'ה יפמ יניסמ
א"דיח בתכ רבכו .כ"ע לכל תועש ביצקהל לכות זאו ,רתויב םיצוחנ םלוכ יכ ,הרותה יקלח לכל רתויו רתוי ןמז ךל שי תמאבש חכוות יזא ,'ה תארי ךבל
קיפסהלו ,ינרות עוצקמו עוצקמ לכב דומלל לכוי רדוסמ אוהש םדאהש ."לכל תע שי ,ןמזה דבאמ וניאש ימ" :(ג"נק עטק ,עבצאב הרומ ,"שדוקה תדובע")
רמאו לבחה תא טינרבקה טישוה ,םימה ךות ךלשומ דחאל לשמ" ךכ לע ורמאו (גי ,ד ילשמ) "ךייח איה יכ הירצנ ,ףרת לא רסומב קזחה" :םוכיסב .לכה תא
רסומו המכח" םנמאו .(חלש 'פ ףוס ר"דמב) "ףרת לא רסומב קזחה" לארשיל ה"בקה רמא ךכ .'םייח ךל ןיא והחינת םאש .והחינת לאו ךדיב הז שופת' ול
יכ ,'רסומ' םיחינזמ רשאכ והזו .הררש תבהאו האנק לוכא ובל לבא ,חרק ומכ "םכח" שיש ונדמלל ,םינשל םתוא קלחמ קוספה .(ז ,א ילשמ) "וזב םיליוא
קר ,"המכח איה 'ה תארי ןה" .("םירשי תליסמ"ל ותמדקהב) ל"חמר ךכ לע רבד הברהו .תחש תדרלמ םדאה תא ליצתש המצעלשכ הרותב הבורע ןיא זא
(רמועה תריפסל תישילש החישו ,בקע תשרפל תישילש החיש ע"ע :הרעה) .(ויתויאר ש"ייע) הל ומדי אל הרותה תועוצקמ ראשו המכח הדבל איה
(2) חרק תשרפ
תמא .םייפויב םימסוק וללה םירובידה .(ג ,זט רבדמב) "?'ה להק לע ואשנתת עודמו ,'ה םכותבו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ םכל בר" תקולחמו תועיבצ
,תיציצל הכירצ םא תלכת הלוכש תילט תודוא לשמ ותוא חרוק רמא ןכל) .והער לע שיא תוברברתהל םוקמ ןיאו ,הניכש רדה תוממור ינפל םיווש םלוכש
תעדל ונילע ,רודו רוד לכב ןכ ומכו ,חרק לש ורודב לבא (.לע-גיהנמ םיכירצ אלו םישודק םלוכ ירה יכ - .יק ןירדהנס - הזוזמל קוקז םא םירפס אלמ תיבו
לכ ירחאש רבדה ךחוגמ המכו .קרוממ תשוחנ לכה ךסב תויהל לכויו ,בהז אוה ץצונ אוהש המ לכ אל .םולכ םוש וירוחאמ ןיא לבא ,רדהנו הפי רוביד שיש
רתויב הפי המכ ,תאז תמועל) !!ומצעב אוה והז אלה ,הלודג הנוהכ תרשמל (ותעד יפל) רתויב יוארה דמעומ ביצמ אוה ,רזפמ חרקש תוחצחוצמה תוצילמה
ארקיו לע י"שר) תרחבנ אפוג הז בוריס םושמ ,רמולכ ,"תרחבנ ךכל יכ" ונבר השמ וב ריצפהש דע ,ןברק בירקהל תשגלמ ענמנש ןהכה ןרהא לש ותוגהנתה
ןישודיק) "לסופ ומומב ,לסופה לכ" תניחבב ,םלוכ לע אשנתהל הצור ומצעב אוהש ןמזב (ג ,זט רבדמב) "'ה להק לע ואשנתת עודמו" רגת ארוק חרוק .(ז ,ט
,תושירפבו הנומאב םיפינחמה" (ג"פ ,תושירפ רעש) "תובבלה תובוח" ירבדכ ,עובצה רשאמ רתוי ער ןיא ,םלועב שיש םיעשרה יגוס לכמש איה תמא (:ע
ןיא רשא םיעובצה" (ב"כ קרפ תליחת) "םירשי תליסמ"ב ןכו ."םלוכמ הנוגמו ...םדא ינב תותיכ לכבש הערה תכה םהו ...םהב םדא ינב וחטביש רובעב
,ןישורפל ןימודש ןיעובצה ןמ אלא ,ןישורפ ןניאש יממ אלו ,ןישורפה ןמ יאריתת לא" ותשאל ךלמה יאני ירבדמ היאר ךכל איבהל שיו ."םהמ ער םלועב
ןכבו) .רתויב ןכוסמה והזש ןמיס ,רהזיל שיש יממ וז אמגוד אקוד רחבש האיבמ ארמגהש ןויכמ .(:בכ הטוס) "סחנפכ רכש ןישקבמו ירמז השעמ ןהישעמש
םואנה ןורשכ לעב היה חרק ('םיפנחה תא םימסרפמ' :ופ אמוי לע י"שר ,וירחא ררגהלמ רוביצה תא ליצהל ידכ ,ערה ןושל עובצה לע רבדל וריתה ל"זח
התאב .הדש הל היהו יתנוכשב שי תחא הנמלא :רמא .תונציל ירבד םהל רמול ליחתה" .'ה תווצמב קפקפל אובל םימימתה לש םהיתובל ךושמל ךיא עדיו
המורת יל ינת ,הל רמא ןרוג תושעל התאב .האפו החכש טקל ינת ,הל רמא רוצקל התאב .(י ,בכ םירבד) "רומחו רושב שורחת אל" השמ הל רמא ,שורחל
תונהילו ןהיתוזיגמ שובלל ידכ ,תושבכ יתש התנקו הדשה תא הרכמ ?הינע התוא התשע המ .ול הנתנו ןידה תא הילע הקידצה .ינש רשעמו ןושאר רשעמ
ינת ,הל רמאו ןרהא אב .ןתוא הזזג הזיגה ןמז עיגה .ול הנתנו ןידה תא הילע הקידצה .תורוכבה תא יל ינת ,רמאו ןרהא אב ,ודליש ןויכ .(בלח=) ןהיתוריפמ
ןתוא יתטחשש ירחא ,הרמא .הבקהו םייחלהו עורזה יל ינת ,רמאו ןרהא אב .ןתלכואו ןתטחוש ינירה ,הזה שיאב דומעל חכ יב ןיא :הרמא .זגה תישאר יל
החינהו ,ול ךלהו ןלטנ .(די ,חי רבדמב) "היהי ךל לארשיב םרח לכ" בותכש ,ילש םלוכ םה ירה םרח םה םא ,רמא .ילע םרח םה ירה ?ךדימ יתלצינ אל
תודש םהל ויה אלו י"אל וסנכנ אל ןיידע ירה יכ ,היהש השעמ ןאכ רפיס אל חרקש רבדה רורב ("בשי אל םיצל בשומבו" קוספ 'א םילהת שרדמ) "הכוב
ודוצינ םיבישקמה רוביצ ךיא ונמצעל םיראתמ ונאו .המח תולעהל אלא התיה אל תאזכ תופיפצב וללה תונתמה לכ בוביגו .תורשעמו תומורת םהמ תתל
םיעמושה לש הליפנה תליחת לבא .יניסמ 'ה תווצמב הריפכל םיעיגמ ףוסבלו (ונא ונרודב ומכו) ןורשכ בורב םיכרוע 'ה תרותל םיגעולהש ,תאזכ תונצילב
ימ שופתל ךיא רודה ינב ועדי דציכ ,לואשל שי אפוג הז לעו .בלבש תולקלקע ןיבל ינוציח רוביד ןיב המ ןיחבהל ועדי אלו ,דיסחו שודקכ ותוא וארש התיה
שישכ רמולכ ,"תועיגנ" לש הז אשונב תימצע-תרוקיב לש לודג רוא ריאה רטנלס לארשי 'ר ?ללוש וכילומ ערה ורצי ןיא םא ומצע םדאה עדי דציכו ,עובצה
(:גכ) ףד ריזנב עיפומ הז גשומ ."םימש םשל" הארנ אוה ץוחבמש פ"עא ,םידושח םה רוביד וא הלועפ לכ יזא ,תינוציח וא תימינפ האנה תבוט איהש וזיא
םא וליפא רמולכ ,"אינהתמק אהו" םילאוש ל"זח .לארשי ללכ תא ךכב ליצהלו ותוא גורהל הלכי ז"יעו (וחוכ תא שילחהל ידכ) ארסיס תא התתפ לעי רשאכ
איה ,רמולכ ."םיקידצ לצא איה הער ,םיעשר לש ןתבוט לכ" :ל"זח םינועו .הריבע םתס ראשנ הז ירה תינפוג האנה תינהנ םא לבא ,םימש םשל הנווכתנ
שי רשאכ ,רטנלס י"ר ראבמ ,ןכלו .םימש םשל הנוויכ תקדצהש חינהל רבכ רשפא ,תיטרפ האנה הל ןיא רשאכ ןכלו .ולש אמהוז ןמ שפנ-לעוג השיגרה
בוח לעבל שופתל וגהנש םיארומא ינשב רעג סחנפ יבר .הפ ףד תובותכב ונאצמ ןכ) .הוצמ וז םא בטיה ןייעלו קפקפל דימת שי ,תישיא הבוט איהש וזיא
ונאצמ ךכו .דושח הז ןכלו ,םמצעל תינוממ הבטה הזב היהש םיוסמ קספ וקספ םה ,תרמוא תאז ."ישניאד ימילג יחלשמ ירויח יקאק" אנירחאל בחש םוקמב
םירופיכה םויב ותליבטב הניצ ששח ינפמ ולש "תועיגנ" תמחמ אמש ,המוצעה ותשודק תורמל ,הנשה רוביעב קסועה ןידה תיבל לודג ןהכ וליפא םינממ אלש
ןכו .(:חי ןירדהנס) רתוי דוע םיננוצ םימיל כ"הוי לש ואוב תא רחאמה ,ףסונ רדא שדוח תפסוה דגנ וישכע טילחי רבכ אוה ,כ"חא הנש יצחכ דועב לוחיש
םאו .ול םיעמוש ,הרמא השעמ םדוק םא ,אבו הכלה הרומש ח"ת לכ" ונל ועבקו .(י"שר ש"ייע :וע ןירדהנס) "וכרד יפל ךצעויה ןמ ריהז יוה :ל"זח ונוכירדה
ל"זח ,חרק ןינעב ."ץעוי בורב העושתו" הקידב םיכירצו ,רתתסהל ר"הצי לולע םילודג ילודגב םגש ןאכמ רורב ירה (:ע ןישודיק) "ול ןיעמוש ןיא ,ואל
ול היה ,ךכל ףסונ .היול תורמשמ העבראו םירשעו איבנה לאומש ,ונממ תאצוי הלודג לש תלשוש ןוזחב האר אוה .(חי ר"דמב) "ותעטה וניע" יכ םידמלמ
ע"ע) לופיל דעומ אוה ירה ,תונורסח ומצעב האור וניאו ומצעמ החונ ותעדש ימ .(חרק ,אמוחנת) תולתלותמה ויתורעשב הפהפיו ,גלפומ רישע היה יכ לושכמ
םא ,ורבכ וכות ןיאש עובצה אוה ימ שופתל דאמ לודג רכיה ןמיס שי דועו .("יפוד םוש וב היה אלש ינפמ ,לואש תיב תוכלמ הכשמנ אל המ ינפמ" :בכ אמוי
ינא עדוי ,ובישמ ינא םא רמא ,ועשרב חקפ היהש יפל" בריס חרק ,חכוויהלו אובל םהל ארק ונבר השמ רשאכ .ותקולחמ ילעב םע ןודלו שגפהל ברסמ אוה
וניאו ,ולשב רצבתמו רגתסמ עובצה .(חי ר"דמב) "ול קקזא אלש בטומ .יחרוכ לעב ול הצרתמ ינאו ,וירבדב ינחפקי וישכעו לודג םכח אוהש (השמב) וב
םעפו ,הז ןמיסב ורהזנ ל"זח .(אי/ל ר"קיו) "ולאמ ולא הרות דומלל ןמצע תא ןיפוכש ח"ת ולא - 'םירמת תופכ" .ודגנכש דצה לש ותעד תא עומשל ןיינועמ
ינשה והחד ,ח"ת דובכ תווצמ םייקל רובס היה יכ םהינפל רבועה (םכח םש=) אבינג דובכל םוקל םהמ 'א שקבו ,ובשי םיגלפומ םיארומא 'ב רשאכ עריא
.ךכמ עמתשמה לכ םע ח"תכ ותרדגה תא דיספה אבינג הזב ,רמולכ (אבינג לש וישעמ םה המ .ז ןיטיג ןייעו :אל ןיטיג) "?םוקנ (תקולחמ לעב=) האגלפ ינפמ"
הפ העטש תויהל לולעש תולצנתה ורמואב (ןיצקוע תכסמ ףוס) ולש "תוינשמה שוריפ" םייס ם"במרה הנה .ויתויועטב תודוהל לכוי אוה םא ךכב קדבנ םדאה
ותונגל יואר וניאו ,שופתיש (ם"במרה לש תועטב=) שופתל בותכל הצריש ימ" ןכל ,םוקמל םוקממ וידודינבו םי ךרדב העיסנ תעב בתכ יכ ,בתכש המב םשו
חוכיוה רוריבב ןיינועמש הז אוה ח"ת ,רמולכ .ל"כע "(גיס לכמ התוקנל םיכירצו) 'ה תכאלמ איהש יפל .ילצא בוהא ,הז לע 'המ אוה רכשומ לבא וז השיפתב
קיזחהל אל הרהזא ןאכמ (.יק) ןירדהנסב ורמאו (ה ,זי רבדמב) "ותדעו חרקכ היהי אלו" תורודל יוויצ שי ןכבו .וידגנתמ םע שגפהלמ טמתשמ וניאו
םיאיבמה ,םיעובצהמ אוה אמש ,רהזיל יממ רכיה-ןמיס םג ונדמלל אבו (תווצמה ג"ירתמ תחאכ תאז לילכה ,'ח שרוש ,"תווצמה רפס" ,ן"במר) תקולחמב
תקולחמה ןינעב דוע (:בע אמוי) "חלאנו בעתנ ארקנו ח"ת וניא ,ורבכ וכות ןיאש ח"ת לכ" םרמאמכ ,"םכח דימלת" לש גוסב ונניאש ןכש לכ .םלועל בר סרה
.רחא ריעב םירג םהש וא םתוא ריכמ וניא ירה יכ ,תועדב וא םוקמב ונממ םיקוחרה םישנא םע טטוקתמ םדאה ןיא בור יפ לע .םלועב שי תרעצמ העפות
הבירמה יכ .וינב וא ותשא ,ותחפשמ ינב םע ןכו ,תסנכה תיבב וא הדובעב ויתימע םע ,וינכש םעו ויבורק םע ,אתווצב ומע םיאצמנש ולא םע ןה תובירמה
תוחיכש תובירמה ןכ .קסע םוש ותא ול ןיאש ימ םע תקולחמ ןיא לבא .דחא םוקמב דחיב םיאצמנה םישנא ןיב םיווהתמה םיפושפשו םיכוכיח ךותמ תרצונ
ןיאש המ .הבירמ רצוות ,תויתד תויוגהנתהב וא ,הבשחמ תוחרואב םילק םיוניש המכ ללגב .םינוליחל םייתד ןיב שיש הממ םירחא םייתד םע םייתד ןיב רתוי
"לארשי ללכ"ל תינפומ וז רשאכ "לארשי תבהא"ב תואגתהל "הלודג המכח" וז ןיא ,ןכלו .הבירמל םוקמ ןיא אליממו קותינ שי םינוליחה רוביצ ללכ םע ,ןכ
שי הפרות תדוקנ דוע .םוי םוי ותא םיאצמנה ויברוקמ םע םדאה דציכ אוה ןויסנה .(םתא גישו חיש םוש ול ןיא אלה יכ) תרחא ריעב אצמנה רוביצל וא
תביס .ץלואמ סומינ וא תורירק לש וא ,חותמ בצמב ותשא םע אצמנ הרות-ןב הזיאש חיכש יד ,רעצה הברמל .ותשאל םדאה לש וסחי המ םיקדוב רשאכ
הוהמ םתלכשה ,תאזב .(ז"פ הונע ,"םלוע תוביתנ" ,ל"רהמ ךכ לע ןייע) םהמ אגרד-יתוחפ םהש םירחאב םילזלזמ הלעמ-ינב םימעפלש ללגב איה וז הלקלק
איהש ותשא לבא (תמאב ותוא םיריכמ םניא יכ ודובכב םימיזגמה ,תיבל ץוחמש וירכמ) תלוזה לצא דבוכמ אוהש ינפמ .ךכל הביס דוע הנשיו .לושכמ םהל
רחרחל םוקמ אצומ ערה ורצי אליממ ,תיתמאה ותלעממ רתויב ותוא דבכל המיזגמ הניאו םויה תועש לכ ותא תאצמנ איה יכ ,ויתונורסח תא הריכמ ירה
םחלתו םערתת םאו .םדא לכמ רתוי (ךתשא=) ךתיב ישנאלו ,םדאה לכ ינפב חור לפשו בולע יוה" .ורבד הז לע םגו "היב אלוכד אכרכ" םה ל"זח ירבד .ביר
ןכ ,ויפב אלו ,ובלב סעוכ=) 'דיפקמ' אוהש ימש ,ורמא הזמ רתוי דוע .(ז"פ תליחת יתבר הלכ ע"עו ג"פ ,אטוז ץרא ךרד תכסמ) "םנהיגל ךפוס ,ךתיב םע
,ישימח קרפ ףוס ,יתבר הלכ) תמאב הרותה תנבה ול ולגי אל םימש ןמ רמולכ ,והילא יוליג דיספי (אישנה ללה ןינעב ,א"י קרפ ,"םירשי תליסמ" שריפ
לאטיו ח"ר שרפמו "...ופוגכ ותשא תא בהואה" (:בס) תומביב תשרופמ וז הבוח .(תיעישתה הלעמה ףוס ,הונעה רעש ,"המכח תישאר"ב רתוי שרופמ רבדהו
"ץעוי אלפ" בתכ ךכו .םדאה לש וגוז תבב תמייקתמ ,שממ ךומכ "ךומכ ךערל תבהאו" תוצמש (ודבל םחלה לע אל יכ ה"ד ,בקע תשרפ ,"םיטוקילה רעש")
אלו בולע היהיו לובסי לוע םינפ לכ לעו הנחיכוי קותמ ךיח ךר הפב קר ...סועכי לבל וחור רומשי ,וסיעכמו ותעד לע תרבוע םאו" ("השאו שיא תבהא" ךרע)
וניא הער השא ול שיש ימש (:אמ ןיבוריע) ל"זח רמאמ יפלו .(הז גוויז ול גוויז ה"בקה ,רמולכ=) שיאל השא 'המ יכ ,החמשב םימש ןיד וילע לבקיו בלוע
םופלו ...ולמעב בוט רכש לבקיו הבהאב לבקי אלא ...ןויסנב (חילצהלו=) דומעל לוכי היה םא ,הער השא (ול היהיש) שקבל יואר היה ,םנהיג ינפ האור
הנושאר 'ה) הברה יכ ובל לא םישיו (.זי ףד ה"ר ,ויעשפ לכ לע ול םיריבעמ הזבש) ויתודמ לע ריבעהל לדתשי" :א"דיחה בתכ הפי המכ .ל"כע "ארגא ארעצ
יפל הצעה תאזו ?ןירוסי לבקל וחכ המו ,םיפוגיס תושעל קיפסי דציכו .שקובי ודימו ןקתל וילע לכהו ,'ה ןוצר דגנ השע םימעפ םיפלא המכו ,אוטחל (קיריחב
.והפדרו םולש שקב ...תוינעתו םיפוגיסה לכמ רתוי הז ול בוטו ,ויעשפ ול ןירפכתמ הזבו ויתודמ לע ריבעהל (ב"פ ףוס ,"הרובד רמות") ק"מר ירבד
"ארחא ארטס ןכשמ אוה ,תקולחמ וב שיש תיבו (.זי הטוס ןייע) תקלתסמ הניכשה ,תקולחמ שיש םוקמבד עדו .ותשא םולש שקבל רמוחו לק םירבדהו
ריהז אהיו ה"ד פ"ר 'יס ח"וא רוט לע ,ח"בה הזב ךיראהו ,'ח עטק ,םש) "הניכשה דובכל טרפ לכב ןיוכיו" .(ז-ו /א ,"שדוקה תדובע" תליחת) (.בנ ןיטיג ןייע)
המ קדבנ םדאה ,םוכיסב (תובידנה תדמ ה"ד ,בקע תשרפ תליחת "תווצמה רעש" ל"זירא ןכו ,ישש קרפ "הרובד רמות"ב ק"מר ירבדכו ,וירבד ש"ייע 'וכו
יפל אלו המצע תעד לע םהב השוע איהש םיטרפ הברה שיו ,העד התואב אל םהש םירבד הברה שי יכ יאדו .ותשאל וסחי ביט המ ןחוב 'ה רשאכ ותלעמ
םא ,ןכש לכ .קדצ-ןזאמב םירבדה תא לוקשל שי .םידירפמה םיינונטקה םיטרפה לכמ רתוי ךורע-ןיל אוה םהיניב דחאמהו םהיניב ףתושמה לבא .ותצע
דיתע דועו ,ויתולעממ ללושמ אוה ירה ("תיב םולש" לש) הז לודג רבדב לשכנ אוה םאו ,ה"בקה ינפל ןחבנו הסנתמ אוה רבד לכבש ובל תמושתל חקי לעבה
ל"זח .("אצמק רבו אצמק") שדקמה תיב ברח הילע ,םילודגה תונוועהמ איה םירבד תאנוא .התוא בילעמש ןובלע לכ לעו הפירח הלמ לכ לע ןובשחו ןיד תתל
(ב"פ ,עיר תבהא ,"םלוע תוביתנ" ,ל"רהמ ע"ע .טנ מ"ב) "הבורק התאנוא ,היוצמ התעמדש ךותמש ,ותשא תאנואב ריהז םדא אהי םלועל" דאמ וריהזה
חרק תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב * .חרק לש ותלפממ דומלל לכונ וללה ךרע-ירקי םידומיל (:חנ מ"ב) ךכ לע םידבכ יכה םישנעב ומייא ל"זחו
םירפא לצא םהו ,"םש" ינפל הניגנ-םעט םעטומה "תאו" תפסות ך"נתב שי םימעפ עברא קר יכ האיבמ תרוסמה יול הטמ לע בותכת ןרהא םש תאו - חי/זי
."תא"ב הניגנ ןיא זאו ,ףקמב "תא" ףוריצב וא ,"תא" ילב "םש" שי תומוקמ 164 ראשב .ונקוספבו (ז/טל טל/כ לאקזחי) 'הל שדוק םשו ,(בנ/אמ תישארב)
האבה חישמ תוכלמ תוברל אב םירפא לצא .ומצעלשכ אשונה לש "םשב" הלגתמש המ רשאמ רתוי ינורקע אוהש גשומ תוברל אב "תא" יכ הנווכה ל"נו
ןכו .(ג/ב ר"קיו) 'םירפא יל ריקי ןבה' ארקנש דע הלועמו הפי ,הבישיה שאר ,םיטבשה שאר היהנו (ד/ו ר"ב) רוכבה אוה היהנ ,ותוריעצ תורמל ןכלו ,ונממ
תומוצעו תואלפנ תוברל האב הניגנב "תא" תבית ,'ה לש ושדק םשל עגונב ןכו .ומצעלשכ ןרהא קר אלו ,הלודג הנוהכב ויאצאצ לכ תוברל אב ונקוספב
ןייע (הינש 'ו רסח "םתונולת" לש ביתכ) ותומי אלו ילעמ םתונולת לכתו - הכ/זי .גישמה תעד רצוקו גשומה קמוע תמחמ םדא ינבל תועדונו תורכינ םניאש
ןייע) םיבר םינפואב תאטובמה תחא הנולת אלא (םהיתונולת ל"צ היה כ"אש) תונולת לש בר ןוויג אלו (םתנולת ל"צ היה כ"אש) תחא הנולת ןאכ ןיאש י"שר
ש"מכ ,'ה לע םג הנולת םצעב התיה השמ לע הנולתהש "רבד קמעה" ראבמ 'ל תואב שגדה ןינעבו - ("הכרבה לכיה"ב ורידההש תונשרפ ,"דודל ליכשמ"
לע קלוחה ,ךה ונייה יכ ,דיחי לש ביתכב תאטובמו םיבר ןושלב תארקנ הביתה ןכל יכ ל"נו .'ה ירחא רהרהמכ ובר ירחא רהרהמה לכ יכ (.יק) ןירדהנסב
ןייע ,"אוה" תבית תפסות דעומ להא תדובע תא אוה יולה דבעו - גכ/חי .(תולווע יתש הזב השועו) כ"ג הניכשה לע קלוחכ (דחא רבד קר הרואכל) ובר
ב"יצנל "רבד קמעה"ב ושוריפ


web site created by Happy Web Design