English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 יעסמ תשרפ
יעסמ תשרפ


(1) יעסמ תשרפ

('י םילהת) "וצראמ םיוג ודבא ,דעו םלוע ךלמ 'ה"
תשרל ץראה תא יתתנ םכל יכ ,הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו ...םכינפמ ץראה יבשוי לכ תא םתשרוהו" הוצ 'ה
ואל םאו ,הב םייקתהל ולכות הב םתבשיו זאו היבשוימ התוא םתשרוהו" :י"שר שרפמו (גנ-בנ ,גל רבדמב) "התוא
לבא .םכצראב תבשל ולכות זאו שוריגה תווצמ תא ומייקת .הכרבו החטבה ןאכ שי רמולכ ."הב םייקתהל ולכות אל
'םתשרוהו' איה הוצמהש שריפ ל"ז י"שר 'וכו םתשרוהו" "םייחה רוא" שרפמו .י"אב תבשל איה הוצמהש רובס ן"במר
ל"כע 'םתבשיו' איה המצע הוצמהש שריפ ן"במרו .החטבה קר איה 'םתבשיו' לבא
הבישיה םגש רמול ףסונ טרפ ףיסומ ן"במרהש אלא .שוריגה איה הוצמהש םירובס ן"במר םגו י"שר םג יכ רורב ל"נו
ונוא וילע ןיבתוכ" י"אב תיב וא הדש הנוקה לע ל"זח ורמא .תויאר איבנו .הב וניוטצנש הוצמ איה םג (שוריג ילב)
:םש בתכ י"שרו (:ח ןיטיג) "י"א בושי םושמ" :אוה ארמגה ןונגסו הריכמ רטש בותכל יוגל םירמואש "תבשב וליפא
תא ףיסוהש אלא ?ארמגה לש וטושפ לע י"שר ףיסוה המ ע"צו ."הב לארשי בשילו ם"וכע שרגל .י"א בושי םושמ"
ןנברדמ תובש לע רובעל רתומ םא לאשנ (א"ק 'יס) ש"ביר ת"ושב הנה יכ .לודג ןינע הזב שיו ."ם"וכע שרגל" םילמה
יתוכה ןמ הדש הנוקה הברדאד ,הזב הנוכנ רבד אל" :הנעו .ל"נה :ח ןיטיגב ארמגה ךמס לע) י"אב רודל תולעל ידכ
הניא י"א בושי לבא ...תובש הב ריתנ אלו ,דבלב ומצעלו התעשל הוצמ איה היילעה יכ .היילעה ןמ הלודג הוצמ איה
דיב השודקה ץרא עקתשת אלש ,לארשי לכל איה תלעותו הוצמו ,איה םלועל תמייקתמה הוצמ אלא התעשל הוצמ
.י"אמ ם"וכע שוריג ןמ לודג רקיע השעש ירה .ל"כע "תווצמ ראשל הנממ ןידמל ןיאו ,םיאמט
תומואה ןמ ונתלוז דיב הבזענ אלו ץראה תשרל וניוטצנש" (א) :םיבלש ינש לע בתכש ,ומצע ן"במר לש תועמשמ ןכו
לכה ...י"א תריד איהו הב םיגילפמ םימכחש הוצמה יכ ינא רמואו (ב) ...שוביכה איה וזה הוצמה יכ ןיבת...הממשל וא
השעש וירבדמ ירה .('ד ע"מ ,ם"במרל "תווצמה רפס"ל ן"במרה תוגשה) "ונתאמ דחא לכ בייחתמ השע תוצממ איה
.י"אב רוידה םצע ןכ םג הזב ללכנש וירבד ףוסב ףיסוה תפסונ תפסותכ קרו ,וירבד תישארב שוריגה ןמ רקיע
?י"אב הבישיה םצע רשאמ הוצמ רתוי שוריגה בשחנ המ םושמ
קר הניאו (ל"נה ש"ביר ירבדכ) לארשי ללכ לכ רובע הוצמ איהש ,שוריגה לש וז הוצמ םעט המ ראבל םיכירצ תעכ
ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו" :בותכ ונתשרפ ךשמהב יכ רמול הארנו .הב רודל אבה דיחי הזיא לש תדדוב הוצמ
"הב םיבשוי םתא רשא ץראה לע םכתא וררצו ,םכידצב םינינצלו םכיניעב םיכשל םהמ וריתות רשא היהו םכינפמ
קלח םג אלא ,וב םתיכז אלש ץראהמ קלחב וקיזחיש דבלמ אל ,שוריפ" :םש "םייחה רוא" שרפמו (הנ ,גל רבדמב)
ךישממש ומכ והזו .ל"כע !'ונממ ואצ ומוק' רמול וב םיבשוי םתאש קלח לע םכתא וררצו ,וב םתבשיו םתא וב םתיכזש
.(ו"נ קוספ) "םכל השעא ,םהל תושעל יתימד רשאכ היהו" :קוספה
ינפל' ןכו םיחקפ רוועי דחושה יכ ומכ" :ן"במר ראבמ ?"םכידיצב םינינצלו םכיניעב םיכשל" הלופכה ןושלה ןינע המו
םהיתובעות לכב םכתא ודמליו וניבת אלו וארת אלו םכיניע ורקני יכ רמאי וניתובר תעד לע 'לושכמ ןתת אל רוע
םכיניעב םיכש ויהיש רחאו (גל ,גכ תומש) 'יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל' רמאש ומכ םהיהולא תא דובעלו
כ"חאו םכתא זובלו לולשל םכתא ורעציו וביאכיש םכידיצב םינינצ ויהי ,ירחאמ בושל םכתא (חתפ תדקונמ 'י) ועטיו
לע םהל תושעל יתימד רשאכ יכ ,המילש תולג םכתא הלגא ינאו רוצמב םכתא ואיביו םכב ומחליש םכתא וררצו
םג ץראב םכמ ריאשא אלו םכל השעא ןכ ,ילוקב םתעמש אלו ,םש םהמ וריתות אלו ץראה ןמ םלוכ ולגיש םכדי
"הלבקהו בתכה"ב אטובמ םישעמבו תודמב ונלוקלק ידיל איבת י"אב ע"הוא תוהתשהש הזה גשומה) .ל"כע "דחא
אל .תירב םהיהולאלו םהל תורכת אל" ארקמה ימעט יפל ,תונוש תורהזא ינש םש ארקמב אצומו (גכ ףוס) תומש לע
תורוהל "יל" תבית תחת אתחנתא שיו ."שקומל ךל היהי יכ ,םהיהולא תא דובעת יכ ,יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי
םתוברתל ברקתהל אלו םיוגה םע דדיתהל אל רוסיא שי רמולכ .תוילילא לש ךשמהה לא רשוקמ ןינע ונניאש
:ךשמההב והזו) םנחלופלו םתדל תוברקתה לש דרפנ רוסיא שיו ("םהל תורכת אל"ב אטובמ הזו) םהייח תוחרואלו
ונילע ,ןכבו .(תוילילאה ןינעב אוה) "דובעת יכ" (תויוגהנתהו תודמב ונייה) "יל ךתוא ואיטחי ןפ" .("םהיהולאלו"
.םהייח תוחרוא ללגב ,ז"ע םידבוע םניאש םיוגמ םג קחרתהל
םהל ןתת אל ,"םנחת אל" .(אתיירואדמ םה תורהזאהמ קלחו) ע"הואל ברקתהל אל ל"זח ונקת תונקת דאמ הברה
הז םיבכוכ דבוע האנ המכ רמול וליפא ןחבשב רפסל רוסא" רמולכ ,ןח םהל ןתת אל "םנחת אל" .םנח תנתמ
ארבש ה"בקהל תודוהל וחבשב ןיוכמ םא לבא .וירבדמ רבד בבחיש וא וישעמ חבשב רפסיש רמוחו לק .ותרוצב
.(די/אנק ד"וי ע"וש) "רתומ ,וזכ האנ הירב
ידבעמ 'ה רבד תא אריה" וליפא ירהו .הזמ תאצל דיתע המ ונעדי אל יכ (:וכ ז"ע) תומל וטנש תעב םתוא ןיליצמ ןיא
תא דלייל ןיאש ןכש לכ ,ןכ םאו .(וט"פ ףוס ,םירפוס תכסמ) ףוס םיב לארשי ינב ירחא ףודרל ויסוס תא םרת "הערפ
תוצע ןתונ היה אפור רותב רשא) ן"במרל בתכ הנוי ונברש אצמש "ףסוי תיב" םש בתכו (ד"נק ד"וי ,רוט) תירכנה
ריתהל םיקסופהמ הברה ורוה וננמזב) ."קלמע לש וערז הברמ התאש הכרב ךילע אובת" (תוינענכה תדילב ליעוהל
.(םהל עדווי הז ןיד םא ,לארשיל תושפנ תנכס הזמ תאצל לולע יכ ,םהייח ליצהל
ףד ב"ב פ"ע וט"ה בי"פ חצור 'לה ,ם"במר) הוצמ רבד השעיש הצע ואישהל וליפאו ,ם"וכעל הבוט הצע אישהל רוסאו
,םניבל וניניב קחרמ לע רומשל שי .(י"שר ש"ייע :י ב"ב) "הנרבשת הריצק שוביב" םיניינועמ ונא .(לאינד ןינעב .ד
ח"י ןמש ימלשוריהמ איבמ (:זי תבש ,ףדה לע ספדנה) לאננח ונבר יכ .וננושל תא וניבי אל םהו םנושל תא ןיבנ אלש
תיב-ףלא לש תויתוא וליפא יוגל דמלל רוסא ,ינש דצמ .םנושל תא דומלל אל איה ןהמ תחא ,ונילע ורזגש תורזג
םהידיב זומרל וכרטצי וא תויסיסב םילמ המכ קר ועדיו ,ונתא ידדה רוביד לש הלחתה וליפא םהל אהי אל ,רמולכ)
טלמנו רפיטופ תיבב ףסוי אצמנ המלש הנש .אילפמ עטק רהזב אבומו .(הוצמ רנ ףוס ,תועובש תכסמ ,ה"לש רפס)
-וד ילעב םילמ הרבדשכ היזמר תא ןיבמ וניאו םירצמה תפש ךכ לכ ןיבמ וניא וליאכ ומצע תא גיצהש י"ע היותיפ לכמ
."ודגבב והשפתתו" אפצוחב הצרפתה ףוסבל קר .(:גיר/ג רהז) תועמשמ
ויה אלו ג"ועה לכ תא שרגמ היה ,ץראל לארשי תא סינכמ היה השמ םא יכ" .ל"רהמ ירבדב אלפנ עטק ןיבנ הזב
ןינעה אלא ?ול ןינמ תאז .(גל"פ ,"לארשי חצנ") "םלועל ץראב םיראשנ ויהו ,לארשי תא םיאיטחמ ץראב םיראשנ
תא לקלקל תחשמ רוקמ ונל ויה אלו ,םירכנה יבושי לש תועלבומה לכ תא לסחמ היה ץראל סנכנ היה השמ םאש
ה"בקה רמאש העשב ?םינש רשעב עשוהי לש ויתונש ורצקתנ המלו" (ו/בכ ר"דמב) שרדמב ראובמ .לארשי ינב
לבא .'השמ םתוא חלשיו' זרדזנ אלא רבדה רחא אל ,תומ תרושב רשבתנש פ"עא 'לארשי ינב תמקנ םוקנ' השמל
המ .ונבר השמ השעש םשכ תמ ינא דימ ,דימ םגרוה ינא םא רמא םיכלמ דחאו םישולש םע םחלהל אבש ןויכ עשוהי
השעש ומכ אלש ,תומילשב הוצמה תא רמוג היהו ,זרדזמ היה השמש ןאכמ ירה ."םתמחלמב בכעמ ליחתה ,השע
רשא ןענכ ץרא השעמכו") תוירע תניחבמ ןיב ןוכנ הז ,ונתתווע לכ ונל ומרג ם"וכעש ,ל"רהמ ירבד לש אפיסו .עשוהי
,םימד תוכיפש ןכו ('ח ר"אדת) םינענכה ןמ ודמל ,ז"ע תניחבמ ןיבו (ג ,חי ארקיו - "ושעת אל המש םכתא איבמ ינא
אוה ,סנכנ היה השמ םאו .(גל ,גכ תומש) "יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל" רמא 'הו .(ב"ל א"רדרפ) ושע ידי םה
ירבד לככו) םימלועל םשמ םילוג ונייה אל אליממו ,םיערה םהישעממ םידמלתמ ונייה אלו ,שוריגה תא רמוג היה
.(ל"נה ל"רהמ
עפשומ תויהל אל ,םהילא תוברקתהב לשכהל אל רהזיל ונילע תוחפה לכל ,וז הוצמ םייקל תעכ ונידיב ןיאש פ"עאו
ויתועדב ךשמנ תויהל םדא לש ותיירב ךרד" ם"במרה ירבד םייקל שי ,ונצראב םה םא וליפאו .םהיתונוכתו םהיתועדמ
םימכחה לצא בשילו םיקידצל רבחתהל םדא ךירצ ךכיפל .ותנידמ ישנא גהנמכ גהונו וירבחו ויער רחא וישעמבו
.(א/ה ,תועד 'לה) "םהישעממ דמלי אלש ידכ ךשוחב םיכלוהה םיעשרה ןמ קחרתיו ,םהישעממ דמליש ידכ ,דימת

(2) יעסמ תשרפ

גגושב חצורה לש שנוע
וללה םיחצורל תסחייתמ הרותהש סחי .(אי ,הל רבדמב) "הגגשב שפנ הכמ חצור המש סנו םכל הנייהת טלקמ ירע"
אלש ללגב הזו .שנועל יואר אוה ,הגגשב אטח םדאה רשאכ םג יכ הזמ םיאור ונא לכ-תישאר .בל תמושתל היואר
קודבל ול היה גגושהש" סנואב ול אבש ימל המוד אל הזש ם"במרה ירבדכ .השעמ לכ תיישע ינפל ןנובתה אלו רהזנ
,השעי כ"חאו הריקחו השירדב חרט אלש יפלו ,הגגש ידיל אב היה אל תולאשב קדקדו הפי הפי קדב וליאו .קדקדלו
רהזנ היה םא ךכ ול הרוק היה אל יכ שנועב תאשל וילע ,גגושב לשכנש ימ םג ,רמולכ .(ו/ה תוגגש 'לה) "הרפכ ךירצ
.רהזיל ךירצש ומכ
עסנש לע תונלשרב עשופ אצמנ (רחא י"ע ול םרגנש אלו) הנואתב ברועמש גהנ לכ .וננמזב םיכרד תונואתל ןאכמו
תלילשב וא תוסנקב םישינעמ קר םינוליחה תונוטלשה םנמא .דעומ דועבמ רוצעל לוכי היה אלש תאזכ תוריהמב
וחפוק םא לשרתמ גהנ לכ ,השודקה ונתרות יפל לבא .רהוסה-יתב תבישיב ףא םירומח םירקמבו ,הגיהנ-ןוישר
וליא .לודגה ןהכה תומי דע רמולכ ,םינש תורשע םימעפל רובעי דע טלקמ ריעל ותוא חולשל יוארה ןמ ,ודי לע תושפנ
וז הגהנהל וניכז אלש המ .תוריהז רתיבו תויטאב רתוי םיעסונ םיגהנה לכ ויה יאדו ,תולג לש הזכ עיתרמ שנוע היה
,םיעשופה לע תונמחר הנניא "תויקלמ ט"ל" לש שנועה תעינמ ,ןידה אוהו .תושפנ הברה דוביאל איבמ טלקמ ירע לש
וניאו ינתמיא וניא "רהס תיב" שנוע יכ .עשפה ירקמ לש לולת הכ יוביר היה אל ,ךכ גוהנ היה וליא יכ .תוירזכא אלא
.(הזה שנועה ןמ וסנתה אל םהש דוע לכ) םיניירבעה תא דיחפמ
תוברתה לש השנעה ינפואל ,תדמלמ הרותהש השנעהה ינפוא ןיב האוושהה לע רובידה תא דחיל יואר ןאכ לבא
המצע הרותב םנמא .םדאה ול ןיימדי רשא לכ רשאמ ךורע ןיאל ירזכא אוה "רהס תיב" שנועש קפס ןיא .תיברעמה
םושב לבא ,וטפשמ ררבתי דע םימי המכל רבודמ לבא (דל ,וט רבדמב ע"עו בי ,דכ ארקיו) "רמשמב והוחיניו" בותכ
תואירב לכ סרוהה ותודידבב םומעישה ,תיללכה הרבחהמ קותינה ,החפשמהמ קותינה יכ .ומצע ינפב שנועכ אל ןפוא
וליפאו תינפוג האקלה רשאמ רתוי הברה ,רתויב תוירזכאו תינודז הרוצב הרבחה תמקנ לש ןממס םה וללה ,שפנה
ןברק וילע ןיטחוש ...םירוסאה תיבמ ואיצוהל והוחיטבהש ימ" הכלהה לע ןכלו .תידימ איהש ןורתי הב שיש תומ ןמ
:רמואו ?רהוסה תיבב ידוהי םשוה ללכב דציכ ראבל (ןירוסאה תיב ה"ד) י"שר חרוט הפי המכ (.אצ םיחספ) "חספ
הכמ ורבח תא הכמה=) ךלהתהו םוקי יא ימנ יא (םלשל בייח אוהש=) ןוממ םלשל וא הלוספ השא איצוהל ופוכל ןוגכ"
.ל"כע "וילע אהת המ הארנש דע (תחא הממי ךות ותאכה ןמ הכומה תומי םא הארנ דע הכמה תא םישבוחו ,השונא
הז יכ - םיבצע טטרממ שנועכ הכורא הפוקתל בולכב םדא-ןב תריגס לש ןינעה ריכזהלמ ריסחה י"שרש ונא םיאור
ידוהיש בצמ תויהל לוכי דציכ וללה תואמגוד ונינפל איבהל י"שרל ךרוצ לכ היה אל יכ .לארשיב ללכ גוהנ היה אל
לוכי לארשי תרות פ"ע דציכ ונינפל ראבל הצר י"שרש אלא !איגוסה םצעל עגונ אל ללכב הזו ,ןירוסאה תיבב אצמנ
!רסאמה שנוע םצע םשל רסאמה בצמ רבסהל ןיטולחל דגנתמ י"שרו ,הזכ בצמ רצווהל תאז לכב
ארזעל םירחא ורזעיש רזג אתסשחתרא ךלמהש (וכ ,ז) ארזעב קוספמ רסאמה תויקוחל היאר איבהל םיעוטה שי
'ב !?ךכ גהנ ארזע ירהו "ןירוסאלו ןיסכנ שנעל ןה ישרשל ןה תומל ןה" ךכב ול עירפיש ימו ,י"אל ומע תולעהל
,תינש לבא !תוכלמה םעטמ ירכנ שנוע והז לבא ,ךכל וחכ הפיי סרפ ךלמ ךלמהש המ הז ,תישאר .רבדב תובושת
אל לבא "ותוקלהל דומעה לע ותוא ןירשוקש ,היל ןנירסאו" י"שר םש ריבסהו הז שנוע תויקוח ואיבה (.זט) ק"ומב
?(ט/דכ ןירדהנס 'לה) "םירוסאה תיבב רוסאלו" וטושפכ ןינעה שרפמ ןכ ם"במרה ירה תאז לכבו .רהוס תיב םשל
דחו גירח הז רשאכ "ןידה ןמ אלש םישנועו םיכמ" לע רבודמ (ןירדהנס 'לה לש) ד"כ קרפ לכב ירה קיידנשכ אלא
'ה יארי אקוד ?ןידכ אלש שינעהל תוכמסה הנתינ םהידיבש םיניידה םה ימ ,דועו .עובק גהונ הז ןיא ,רמולכ .ימעפ
העשהשו ךכל יואר הזש ןיידה האריש המ יפל םירבדה ולא לכ" :םש ם"במרה לש ונונגס ךכו .תוירבה דובכ םיעדויה
בקעיו קחצי םהרבא ינב דובכ ןכש לכו ...ויניעב לק תוירבה דובכ היהי לאו ,םימש םשל וישעמ ויהי לכבו .הכירצ
ןיאש ירה (י/דכ) "...דבלב םוקמה דובכב ףיסוהל (ידכ) אלא םדובכ סרהי אלש ריהז היהיש ,תמא תרותב ןיקיזחמה
דצמ בלה רעצב רזגנ ףאו ,שאר-דבוכב ןתינו דאמ רידנ רבד אלא (וננמזב ונרעצל ומכ) ליגרו רוגש שנוע הז
.םיקסופ ראשו י"שר יפל אלו ,ם"במרה יפל הז לכ .םיניידה
אלש תורמל "םיכילהה םות דע" דושחה לע םג רסאמ רוזגל לוקלק םיטפושה ופיסוה דוע תינוליחה ונתנידמב)
תוכמסה יכ לודג לווע ןאכ שי לבא .הריבעהמ םירחא עיתרהל םינווכתמ םהש םיקדטצמ םיטפושה .ותמשא הררבוה
יכו .םדוסי רפעב רשא רמוח יצורקל וז תוכמס הרסמנ אלו ,השודקה הרותל קר הרסמנ "וארייו ועמשי ןעמל" לש
(?ןידה ןמ אל אוהשכ ,ללכה תלעות ןעמל םידיחי לע םפכוא ודיבכי דציכ
שיגרהל ךנחתיש ,דאמ ןבומ הזו .בנגנה ץפחה ךרע לש לפכ םלשל ותוא ובייח ,שפתנ בנגה רשאכ םדק-תופוקתב
אלא "תודבע" הז ןיא לבא .תודבעל והורכמ יזא ,םלשל הממ וידיב היה אל םאו .והער תא ריסחהל הצרש רוסחמב
בוט יכ" בותכ יכ (.כ ןישודיק) ומצעל ןודא הנק וליאכ ירבע דבע הנוקה לכ יכ ,תישאר .לעופב תודבע אלו ,דבלב םשב
רסוחמ דבעה תא ריאשהלו ומצעל רכה חקיש ול רוסא ,ושאר ןיעשהל המ לע דחא רכ קר ןודאל שי םא ."ךמע ול
ותא וכלה וידליו דבעה לש ותשא םג ,עודיכו .(םש תופסות) שרקה לע ושאר ביכשי ןודאהו ודבעל רכה ןתי אלא .רכה
הכאלמב וא ,ךרפ תדובע ותוא דיבעהל ןודאל רוסא היה .(ג ,אכ תומש לע י"שר) ותחפשמ ינב תברקב ראשנ דבעהו
,בנגנה ץפחה תא הרזח םלשל ידכ דבוע אוהש עדי דבעהש תויה .תודבעל רכמנ םרטש תעב הב ליגר היה אלש
אושל ,ודגנ הרבחה תמקנכ שנועה תא האור אוה ,אתב עשופה תא םירגוסש וננמזב לבא .תויתריציכ תאז האר אוה
אוה ףא םוקנל תוממוז תובשחמו ,לוכסתו םעז תשגרה םע ורסאמ תפוקתמ אצוי אוה אליממ .תלעות לכ אללו
םידמלתמ םהש ךכל איבמ ,דחא אתב דחי םיעשופה תא םיאלוכש רבדה םצע ,וננמזב דועו .ותוא תניועה הרבחב
.רבגתהל םדאבש ימהבהו ינימה דצל םרוג קר םיניקת החפשמ ייחמ קותינה ,ןבומכו .עשפ ףיסוהל ךיא והערמ שיא
.ושפנב הלוחו םדא-ארפ םשמ אצוי בור יפ לע ריסאה ,םימי ךרואל אוה רסאמה םאו
עיגהל ליכשהל םיכירצ אלא (ארקמה תניגנ ימעטב דבלב קיידלו) הטוהר האירקב יד הז ןיא שדוק תוארקמ ונדומילב
לארשי תרטע ריזחהל הכזנש יאולה ."םדקכ ונימי שדח" תיבבל העיבתל ונתוא האיבמ תאז לכ .תשרדנה הריואל
קדצה ריע ךל ארקיי ןכ ירחא .הליחתב ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" רשאכ ,ןורושי לארשי יגהנמ םע ,הנשויל
ולחני אלו ,רז בשי אל ואסכ לע" דוד תיב תוכלמ תרזחה לש םויל םיפצמ ונא .(זכ-וכ ,א היעשי) "הנמאנ הירק
."ודובכ תא םירחא
*
יעסמ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
(ותמב :ביתכ) ותומב ...ןב ןרהאו - טל/גל
תומ התיה אלו (.זי ב"ב) הקישנ י"ע ותמ יכ והזו (ז/דל םירבד) 'ו ילב כ"ג "ותומב" ביתכ ונבר השמ לצא ונאצמ ןכו
.רדחל רדחמ רבועש ימכ ,םייחה ייחל וכלה אלא ,המלש
טרפ "אישנ" תבית (חכ-בכ םיקוספ) טבשו טבש לכל שי ונתשרפ לש ןינעה לכבש המשר הנטק הרסמ - הכ/דל
תואישנה ןמ לודג אוהש המל דעוימ הדוהיש ינפמ :"אזר חנעפ" רפסב ראובמ רבדה םעטו .ןימינבו ןועמש הדוהיל
.רחא אישנ ול ודימעה אל ירמז השעמ ירחא יכ ואישנ ולצא רכזוה אל ןועמשו .(לואש=) ןימינב ןכו ,תוכלמה איהו
(הנק ףד) חקור לעב שוריפ ןייע ,'ז תוא הז קוספב ןיא עודמ - וט/הל
ראשב םימעפ רשעמ רתויב תמועל ("לדגה" 'ו רסח ביתכ) "לודגה ןהכה" םימעפ 'ג בותכ ולא םיקוספב - חכ ,הכ/הל
עראי אלש ללפתה אלש לודג ןהכב המשא שי .אי ףד תוכמ פ"ע ל"נו ('ו אלמ דימת) "לודגה ןהכה" םיבותכה ך"נת
.ותולודגב רסיחש ארקמה ורסח ןאכ ןכלו .גגושב גרהי ידוהיש וימיב הלקת
(זנק ףד) חקור 'יפ ןייע ,רכז ןושל "םהיניעב" ביתכ םעט - ו/ול
עשוהי ןכו ה/ב תישארב ןכו ,ונקוספ .תויתוא 80 ןינמ םהב שיש םיקוספ השלש קר םנשיש תנייצמ תרוסמה - ח/ול
ןוזמה תכרב ךריבש ימ לכש ,ןוזמה תכרבב 'ף ןיא המל" 'א ק"ס ה"פק 'יס ח"וא ע"ושל "בטיה ראב" פ"ע ל"נו .די/אי
לדגמ" בתכ ןכו "ףצק ,ףצש ,ףא" אוה 'פ תוא יכ ל"כע "חוירב ול ןייוצמ ויתונוזמו ףצק אלו ףא אל וב טלוש ןיא הנווכב
תינעת - י"אל םאובב קר לטבתנ הז ןידו) הזמ הז םיטבשה תולדביה לע רומשל ןידה תדמ שי ונקוספב .ז"בדרל "דוד
ימ היה אל ר"דמב שרופמ "המדאה תא דובעל ןיא םדאו" ה/ב תישארבב קוספבו .(הזב הז אובל םיטבש ורתוה :ל
לכ ויחה אלו המחלמ לע ולוכ רבודמ עשוהיב קוספהו .(תויתוא םינומשב תזמורמה ןידה תדמ הטלש ןכלו) ללפתיש
.תויתוא 80 םש םג שי ןכלו ,המשנweb site created by Happy Web Design