English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 תוטמ תשרפ
תוטמ תשרפ

(1) תוטמ תשרפ

לכשה תרות
?ןידמ דגנ אקוד המחלמ המל
אלו ,ןידמ המל .ןידמ לע המחלמל תאצל 'ה הויצ ,24,000 ותמו (א ,הכ רבדמב) באומ תונבב י"נב ואטחש ירחא
הנוע דוע .הלאמ םגו הלאמ םג םש ויהו ,באומ לובגב עריא השעמהש ללגב הזש לאנברבא י"ר ךכ לע הנע ?באומ
ילאו דוד השמ 'ר .(תוינידמה י"ע) רועפ ז"ע לש שפנב אטח ,(תויבאומ י"ע) ףוגבש תונז ,תוער 'ב םש ויה יכ םש
ה"בקהש םינוע ל"זח .ומש לע לכה ארקנ ןכלו ,ליעפמו ץעיימש םרוגה היה ןידמ יכ ורפסב הנוע (ל"חמרה דימלת)
.ןאכ ם"יבלמה ע"עו (חל ק"ב) דיתעב (המלש תשא) המענו תור תדיל לע רומשל ידכ דחוימב באומ ליצה
?"'ה תמקנ" תארקנ המחלמה ךיא
וז הוצמ לארשיל רסמ השמ רשאכ לבא (ב ,אל) "לארשי ינב תמקנ םוקנ" המחלמה -תלועפל ארוק 'ה ,רבדה ןיינעמ
לארשיו ,לארשי לש םדובכ עבות 'ה :(בכ ר"דמב) שרדמב ראובמש ומכ ."ןידמב 'ה תמקנ תתל" אטבתמ אוה
ויה אל תווצמ ירפוכ וא ז"עע וא םילרע ונייה םא ,םימלועה ןובר" :םש השמ לש ונושל הזו 'ה לש ודובכ םיעבות
ר"שר ."ןידמב 'ה תמקנ תתל ךלש המקנה ךכלה ,ונל תתנש תווצמו הרות ליבשב אלא .ונתוא םיפדורו ונתוא םיאנוש
תמקנ וז ןכלו ,'ה ןיבל םניב רשקה תא קתנמ לארשי לש תירסומהו תינחורה םתומלשב םגפ לכ" :ךבדנ ףיסומ שריה
והזו ,ואטחש ינחורה (1) .םיקזנ 'ב ןאכ ויה יכ "הלבקהו בתכה"ב וניאר רתויב הטושפה הבושתה לבא .ל"כע "!'ה
ןינע "םקנ" תבית שרש ריבסמ שריה ר"שרו ."לארשי תמקנ" והזו ,םפוגב תומל -24,000ל ומרגשו (2) "'ה תמקנ"
לומגלו ביואה תא תוכהל הניא הרטמה .רפע דע הסמרנש ןושארה ףקתומה לש תוישיאה תא בוש םיקהל ,"המיק"
.(ב,אל) םהילכנ תמיאמ ותוא ץלחלו י"נב תא ררחשל אלא ,ולומגכ ול
*
?םדוקמ םהל הוצ אל םא םהב רעג ונבר השמ המל
המכ תוחפה-לכל התנמ יאדובש) המלש המוא דגנ ומחלנ וב ,רידא ברקמ ורזח םילייח 12,000 םתוא רשאכ
םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה ?הבקנ לכ םתייחה ...ליחה ידוקפ לע השמ ףוצקיו" בותכ ,(םיפלא תורשע
הויצ אל אוהו ,םהילע ףצק ךיא ,השקו" :ה"לש רפס ןאכ לאוש (זי-די ,אל) "וגורה...השא לכו...התעו...'הב לעמ רסמל
רחאמו .לושכמל י"נבל ויה ןה רשאכ ,יוויצ ילב ומצעמ לכשה ןתונ הזה רבדהד ל"יו .הבקנ לכ גורהל הז לע םהל
."ומצעמ ליכשמ תויהל םדאה ביוחמ ,ןתונ לכשהש
לע שדחלו ויתובשחמ תא ליעפהל ךירצ םדאה אלא ,שרופמב הרותב בותכש המב יד אל .לודג דוסי וירבדמ ונדמל
הקדובולס תבישי לש חיגשמה .ה"ב םוקמה ןוצר םייקל ול ליעוי הזש ותעדב הלועש המ ,תולבגהו םירוסיא ומצע
םשור אוה .(ךליאו חכק 'מע) "םהרבא תרות" ורפסב ךכ לע ךיראה (ד"יה ל"צז יקסנזדורג םהרבא ברה) ל"וחב
.(:ונ ןירדהנס) םיריהזמ ןכ םא אלא ןישנוע ןיא ירה :לאושו ,ך"נתב םימושרה ע"הוא לש תונווע המכו המכ ונינפב
םיחרוא תסנכה וא םיינעל הקדצ תווצמ ןיא לבא (םש) ווטצנש חנ ינב תווצמ 'ז טוריפ לע ל"זחב תקולחמ שי אמגודל
טקשה תולשו ,םחל תעבש ןואג ,ךתוחא םודס ןוע היה הז הנה" ?םודס ריעה הכפהנ המל ,ןכבו .ןהה תווצמהמ תחא
לע ווטצנ אל םלועמ ירהו :יקסנזדורג ברה לאוש .(טמ ,זט לאקזחי) "הקיזחה אל ןויבאו ינע דיו ,היתונבלו הל היה
!?ךכ
"ונודינ םיחתורבו ,הריבעב ולקלק םיחתורב" ,ערז תתחשה לע שנענ לובמה רודש רבדה םסרופמ :לואשל שי דוע
קוספהו ,באומו ןומע תונב םע ןותיחה ונילע רסאנש ונאצמ ןכ !הז ןוע לע הוטצנ אל חנ ןבש רורב לבא .(:חק ןירדהנס)
ן"במר םש שרפמו (ה ,גכ םירבד) "םירצממ םכתאצב ךרדב ,םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע" קמנמ
לואשל שי לבא .טול :םהלש אבסה תא ליצהל ושפנ רסמ םהרבאש ירחא ,הבוט תייפכ ינפמ איה םהילע העיבתהש
?הז בויחה לע םהל רבסוהש ונאצמ ןכיה ,תבקונה הלאשה
ןושלכו .םתוא םיעדוי ונייה אל הרות ירבד אלוליאש םירבדה םתואב קר תועידי ונל שדחל האב הרותהש יאדו אלא
,חוצרל רוסיאה תעדוה ע"ושב ונאצמ אלש ומכ "?ןל עמשמק יאמ ,אטישפ" וא "אוה ארבס ,יל המל ארקמ" ארמגה
דיגת אל הרותה ךכ .תועד 'ב ןיב ררבל ךרוצ וא תקולחמ םוש ילב טושפ רבדה יכ ,תבשב שורחל רוסיאה תעדוה וא
,בותכ רבכש המל לקשמ-הווש אוה םהילאמ םינבומה םירבד םתוא לש רוסיאה לבא .םהילאמ םיעודיה םירבד
!"תויעמש" קר אלו "תוילכש" ןהש ךותמ ונממ רומח וליפאו
ץראה תא תשריו תאבו ךל בטיי ןעמל 'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו" קוספ לע ,שרופמב הז ןויער רמוא ן"במרה
:(חי ,ו םירבד) "הבוטה
ןת ,ךוצ אל רשאב םג רמאי התעו (ז"י קוספ) ךוצ רשא ויתודעו ויתוקוח רומשתש רמא הליחתמ יכ הזב הנווכהו ..."
לכ הרותב ריכזהל רשפא יאש יפל ,לודג ןינע והזו .רשיהו בוטה בהוא אוה יכ ,ויניעב רשיהו בוטה תושעל ךתעד
םהמ (ה"בקה) ריכזהש רחא לבא .םלוכ תונידמהו בושיה ינוקיתו ונתמו ואשמ לכו ויעירו וינכש םע םדאה תוגהנה
רזח ,םוקת הביש ינפמ ,שרח ללקת אל ,ךער םד לע דומעת אל ,רוטת אלו םוקת אל ,ליכר ךלת אל ןוגכ ,הברה
םע תחנב ורובידו האנ וקרפ (םדאה אהיש) :ורמאש המ וליפאו ...רבד לכב רשיהו בוטה השעיש ללכ ךרדב רמול
םיגייס תפסות לע הז ןיעמ ,ב ,טי ארקיו לע ן"במר ירבד ע"ע) .ל"כע "'רשיו םת' ןינע לכב ארקייש דע ,תוירבה
לבא .תואמגוד המכ המשר קר הרותהש ירה .טרפ לכ הטריפ אל הרותהש פ"עא ,םוקמל םדא ןיבש תווצמב תוריהזו
(.ולכש יפ לע ףיסוהלו דבל ןיבהל םדאה לע לטומ
תוצמ ול קיפסי אל ,תיעבט הנכה םדאל ןיא םא" ("הרות ןיא ץרא ךרד ןיא םא" ג"פ ,תובא לע) יריאמה בתכ ןכו
דימת םישדחתמה םיקד םיטרפב חיגשהל םהל רשפא יאו ,ללכ ךרד םדאה ורישיי תווצמה יכ .תומילשה הזל הרותה
יוארהמ ...(תורשכ ימעטמ=) הברה םילכאמ הרסא הרותהש לשמ ךרד רמאתש ומכ .ץרא ךרדלו רסומל םיכירצה
תדמלו .תווצמה לכב ןכו ...ורסאנ אלש תולכאמב וליפא ער אוה רתי-עבוש תפידרו תורתומה לכש היכרדמ ןיבהל
לע ססובמ הז ןויער) "ותוא םילשמו ורבח תואיצמב ליעומ וידרפנמ דחא לכ - ץרא ךרד םע הרות - הזה גוזהש
(יעיברה וקרפב ,תובאל ם"במרה תמדקה
רבכ ,אבילד אתנבואבו ארבסב תויולת ןהש תווצמה לכ" :תוכרב תכסמל ושוריפל ותמדקהב ,ןואג םיסנ ברה בתכ ןכו
."תורוד ירודל וירחא וערז לעו וילע ,ץראה לע םדא םיהלא ארב רשא םויה ןמ םהב םיבייחתמ לכה
הכוז וניא תווצמ 'ז םייק אלש יוג המל ןייעמ (א 'יס ,תומביל 'יפ ףוסב ,"הדגאב תורעה") ןמרסו ןנחלא 'ר ןואגה הנה
ןכיהמ ,יניסב הרות ןתמ לע אלו לארשי לע עמש אל םלועמו ,רחא חדינ םוקמ וא רקסגדמב אצמנה יוג ירהו .ב"הועל
הרענו 13 ןב רענ ןמ שורדל לכונ המ ,הנומאה ךרד ןמ הטס ףוסוליפו םכחה וטסירא םאו ?הזב םיבויח לע תעדל ול
הנוכנה הנומאהו חנ ינב תווצמ עבש לש וללה םירבדהש הנוע אוהו ?תילכשה םתשיפתב םילבגומה ,12 תב
.לארשימ ןיבו יוגהמ ןיב העיבתה יהוזו .ךירדמ וא הרומ ול שיש ילבמ םג ,םמצעב םילכשומ תויהל םיכירצ ,ה"בקהב
.םינפוא העבשב הרותה תרעה לע לכשה תרעה תופידע ראבמ (ג"פ 'ה תדובע רעש) "תובבלה תובוח" רפסב
יכ ,בתוכ אוה ,תישאר .ןינעה תוילכש ףקות ומצעמ ןיבי םדאהש דאמ יואר ,םתוא הראב הרותהש תווצמב םג רמולכ
לכב הוצמה םייקי זא יכ ,תישילש .שנועו רכש תחטבה ידעלב םג הוצמה םייקי יכ ,תינש .ובל לכב ןמייקי םדאה ז"יע
םיציצ םדאה השעי ולכשב שומישה י"ע יכ ,תישימחו תיעיבר .םדו רשב יניע לומ וירבאב קר אלו ,('ה לומ=) ובל
,לכשה י"ע האבה תעמשמל אובמכ איה (דבלב) הרותה י"ע האבה תעמשמהש" רקיעה לע הבורמ תפסותב םיחרפו
,ףוס ןהל ןיאש טעמכ תוילכשה תווצמה לבא ,ג"ירתל לבגומ ןרפסמ הרותה תווצמש ...המדאב עורזה ןיערגכ איהו
.הז ןינעב דוע ש"ייע "...הנבהו הרכה ,העידי ןהב םדאה ףיסומ םוי לכבש יפל
תויבחה וקלחתנו ,עריאש המ עריא .ןיי תויבח ורובע תאשל םילעופ רכש הנח רב רב הבר .השק איגוס ןיבנ הז ידי לע
ידכ בר ןיידה לא ואב .קזנה לע יוציפכ םהימילג תא חקל הבר דימ .דוביאל ךלה רקיה ןייהו ,ורבשנו םילבסה ידימ
ךלת ןעמל" ,ןכ" ,הנעו "?יכה אניד" ותוא לאש .תומילגה תא םהל ריזחהל הנח רב רב הברל הויצ אוהו ןנולתהל
המב ונל ןיאו ,םיבער ונאו םויה לכ ונחרט ,םיינע ונא" ,הנולתב םילבסה וכישמה כ"חא (כ ,ב ילשמ) "םיבוט ךרדב
בוש לאש .(העצוב אל ,התושעל ורכשנש הכאלמהש תורמל) םתרוכשמ םהל ןת ,הברל בוש הויצ בר ."ןוזמ תונקל
שקב אלו ,ןידה ךכ םא לאש אוה ירה ,ראובמ ישוקהו .(.גפ מ"בב) "רומשת םיקידצ תוחרואו" ,ןכ" ,הנע "?יכה אניד"
תאז ראבמ ה"לש רפס אלא ?םיטפשמ תשרפ ןמ אלו ילשמ רפס ןמ ול הנוע אוה המל ,ןכבו .תודיסח ירבד םייקל
םיבייחמה םה ,תירסומה ותמר יפל שיא שיא ,בייחמ לכשהש םירבדש (.הנ ףד ,יעיבש רמאמ ,רפסה תליחת ,א"ח)
:במק .אנ תבש .טי תוכרב) "ינאש בושח םדא" תומוקמ המכו המכב ל"זח רמאמ טשפ הזו .המילש הרותכ ותוא
.(דועו :בכ הליגמ :בי .בי :אי ק"ומ .יק םיחספ
,תעד וב ןיא רשאל הרות הנתינ אל" :קקוזמ זפ לש ינושל עבטמ עבוק ,הרותל ותמדקה תליחתב ,ארזע ןבא א"ר
'תי 'המ ונילע עפש רשא הזה לכשה יכ ךל ונראב רבכ" :םכסמ ם"במרה םג ."ולכש אוה ויהלאו םדאה ןיב ךאלמהו
רסאנש המ דגנ לקהל םירבדה תנווכ ןיא ,ןבומכ .(ות ףד ,הרעהה תליחת אנ/ג ,נ"ומ) "וניבל וניניב רשא עגמה אוה
תבהא לש ,'ה תבהא לש ,םיאשינ םילאידיא ול שיש ימ ,הנווכה .םירדגו םיגייס ףיסוהל אלא ,ונינומדק ירפסב ונילע
ללפתמהש ע"ושב בותכל םיכירצ אל .ע"ושב םירבד יטוריפ ידעלבמ םג יללכה ןוויכה תא ןיבמ ב"ויכו ,לארשי
עידוהל םיכירצ אל .יוויצ ילבמ םג תאז ןיבי 'ה תיב רדהב ןיבמ לכ יכ ,םיעושעש בלכ ותא םשל סינכי אל נ"כהיבב
.ודיצל םידמועה םיללפתמל עירפמ וא םינכשה ךכב ריעמש תורמל ,תולוק ילוקב ותלפת קעצי אל ןיקיתו ללפתמהש
איה ונלש קוספה תנווכ ,ה"לש רפס תכרדה יפל .תטרופמ הכרדה ילב םג תאז עדי ,לארשי תבהאב ןיבמ לכ יכ
.(חי קרפ ,"םירשי תליסמ"ב בותכ הז ןיעמ) ונל התוותה הרותהש יללכה ןוויכב דבל בושחל ולכש תא ליעפי םדאהש

(2) תוטמ תשרפ

ונוממל םדא לש סחי
השממ ושקב ,ןאצה רובע בוט הערמב ךרובמ ןדריה רבעש ואר רשאכ .דאמ בר הנקמב וכרבתנ דג ינבו ןבואר ינב
שדקתהל דיתעש םוקמ ;(אכ קרפ רבדמב) גועו ןוחיסמ ושבכש םוקמה ותואב ראשהל םנוצר תא םייקל םהל רשפאל
.(זט ,בל) "וניפטל םירעו הפ וננקמל הנבנ ןאצ תורדג" .השמל ונפ וב רובידה ןונגסב ולשכנ םה לבא .י"א תשודקב
ינפל שוכר ומידקהש) רקיע לפטהו לפט רקיעה תא ושעש ,(ב/י תלהק) 'ולאמשל ליסכ בל'" אמוחנתהמ איבמ י"שר
םכפטל םירע ונב ,הליחת רקיעה תא ושע ,ןכ ושעת אל השמ םהל רמא .םפוגמ רתוי םהיסכנ ובבחש ?המל (םפט
רתוי םכנוממ םתבבח םתא ה"בקה םהל רמא .השמ הז ,'ונימיל םכח בל' יוה ,(דכ ,בל) םכנאצל תורדג כ"חאו
םהל היהו םירישע ויהש ןבואר ינבו דג ינב אצומ התא" (ז/בכ ר"דמב) שרדמבו ."הכרב וב ןיא םכייח .םכיתושפנמ
("שבדו בלח תבז ץרא" הניא איהש ,ןדריל חרזממ ,רמולכ=) ץראל ץוח םהל ובשיו םנוממ תא ובבחו לודג הנקמ
םהיחא ןמ םמצע ושירפהש לע ?םהל םרג ימו (וכ ,ה א"יהד) "םלגיו" רמאנש םיטבשה לכמ הליחת ולג ךכיפל
.ל"כע "םנינק ליבשב
ףאו (.י ןירדהנס) "ונוממ לצא בורק םדא" (:זיק תבש) "ונוממ לע לוהב םדא" :םדאה לש תיעבט הנוכת והוזש ונאצמ
בבחמה לבא .ץחל תעשב השוע םדאהש המ הז (.בע ןירדהנס) ונוממ תא ליצהל ידכ וייחב ןכתסהל ןכומ םדאה
בתכ ךכו .ה"בקה לע תוכמתסההמ שלחנ אוהש ךכב ךבתסמ ,תינרותה הדמה לע רתי (ץחל תעשב אלש) ונוממ
זא יכ ,הב קיזחהל ףיסויו הירחא טוהל היהיו הביס התואל לגרתי אלש ול יואר" (ד"פ ,ןוחטב רעש) "תובבלה תובוח"
ןמ םיחירבמהו ...אניד אתוכלמד אניד" (תוכלמ :ךרע) "ץעוי אלפ" בתכ ךכ ."הילא ובל הטיו 'ה לע ונוחטב שלחי
ןיכנמ ,סנ םהל םישוע םאו ,סנה לע םיכמוס םהו 'םכיתושפנל דאמ םתרמשנו' לע כ"ג םירבועו םדיב אוה לזג ,סכמה
ול הבוצק ותסנרפ לכש 'הב ןימאמ היה חירבמה וליא יכ בתכ רחא םוקמבו .ל"כע (:כ תינעת) "םהיתויוכזמ םהל
,הנכס בצמל סנכנ םדאהש לככ .ותוא ושפתי אמש ,םייקוח יתלב םירבדב ןכתסמ היה אל (.י ב"ב) הנשה שארמ
.רעצב אלו תחנב ,רוסיאב אלו רתיהב תושעל לוכי ירה 'הו ,ותסנרפ ול בצוק 'הש ןימאמ ונניאש וילע ןמיס
תורצ לעב" :ערוצמ תשרפ לע בתוכ (הנש תואמ שמחכ ינפל דרפס ישרוגממ ,עבס םהרבא יבר) "רומה רורצ" רפס
ןכו םודס ןוע היה הזו ...רקיעב רפוככ אוה ירהו ,תוריבעה לכלו תולחמה לכל םא איהו ...ולש םלועה לכש בשוח ...ןיע
ןגדה הל יתתנ יכנא יכ העדי אל איהו ...יתשפו ירמצ ימימו ימחל ינתונ יבהאמ ירחא הכלא' םרמואב לארשי ןוע
אלא דבלב דוד (השעמ) לע אל ,םימי הרשעב 'ה ופגנש ילמרכה לבנ ןוע היה הז ןכו ...('ב עשוה) 'רהציהו שוריתה
רשא יתחבט תאו ימימ תא יתחקלו ...דוד ימ' רמא ןכלו .'ה דימ אלו ולש לכהש בשחו רקיעב רפכו ןיע רצ היהש יפל
תרצב יכ ,ותועשר לע הרוה הזמ הנה (אי ,הכ א"ומש) 'המה הזמ יא יתעדי אל רשא םישנאל יתתנו יזזוגל יתחבט
ובלב לבנ רמא' רמאנ וילעו ..הזה ליחה תא ול השע ודי םצועו וחוכו ,וימימו ומחל (הז) היהש בשוח היה ותולבנב וניע
ימ (.זט ןיכרע) ל"זח ושרדו (הל ,די ארקיו) 'תיבה ול רשא אבו' (םיתב יעגנב) ורמאש והזו ...(ד"י םילהת) 'םיהלא ןיא
יל ןיא' רמוא אוהו הרבכו הפנ וא ךמודרק ינליאשה םירמואו ולצא םיאבשכ .וינכשל תונהיל הצור וניאו ,ול וילכ דחימש
.ל"כע 'ותולכל אב הז וישכעו הז ילכ תונקל יתחרט המכ רמואו ולש לכהש בשוחש יפל הז לכו 'הז ילכ
"ןל רקומד שנ רב תיל ,אנוממ ןול תיל יא ןנא" םרמואב םנוממ תא םיבהוא םירישעה (.ופ תוחנמ) "םיצמקמ םירישע"
('ב ,תובא) "הגאד הברמ םיסכנ הברמ" (1) .תוער המכו המכל תמרוג וז הבהאש קפס ןיא לבא .('ב ר"תסא שרדמ)
ריעב םיקידצה יסכנש םרוג הז (2) .(ןוחטבה רעשל ותמדקה ,"תובבלה תובוח") "שפנה רוזיפ" םדאל םרוג הזו
,ימלשורי) םודסב תוהתשהל טולל םרגש המ הזו (.טק ןירדהנס) םהיניב םתנוכש םרגש המ הז יכ ,ודבאי תחדנה
"הרוחס טועימב תינקנ הרות" ורמא ןכו (.הנ ןיבוריע) "םירגתב אלו םינרחסב אל הרות אצמת אל" (3) (י"פ ןירדהנס
םושמ ויקסע לטבמש לכ ?ח"ת והזיא" (:ע הדנ) "הרוחסב טעמיו הבישיב הברי ?םכחיו םדא השעי המ" ('ו ,תובא)
הלודג הדרטב ,ותיבמ םיקוחרה תומוקמל רוחס רוחס עסונ םדאהש ?הרוחסה תא וניג עודמו .('ז ר"הוק) "ותנשמ
"תובבלה תובוח" בתכ ךכו .םתוינחורב דספה םהל שי לבא ,ךכב םיחילצמ םהמ הברה ,םנמאו .ןוה תוברהל ידכ
תא הצרי רשאכ ,דחא תיבב תורצ םישנ יתשכ םה ב"הוע תבהאו ז"הוע תבהאש (ה"כ ןובשח ,ג"פ ,שפנה ןובשח)
.('ה תבהא רעשל ותמדקהב כ"כו) הינשה ףוצקת תחאה
היבגמו הרות דומלתמ ולטבמש" :י"שר םש שרפו (.ע ןיטיג) הפי הטועימו השק הבור תורישעה :ונתוא ודמיל ל"זח
."ובבל
.המצע ינפב הרטמ אלו 'ה תא וב דובעל דציכ יעצמא קר אוה ןוממה ,רמולכ ."ךדאמ לכבו ...ךיהלא 'ה תא תבהאו"
ינבו דג ינבב וניארש יפכו .(.חכ הליגמ) םימי תוכיראל הלוגס יהוזו (:וט ב"ב) ונוממב ןרתוו היה יכ ותלעמל הכז בויא
.םיטבשה ראש לכ ינפל ל"וחל תולגל םהל םרג םג הז ,ןבואר
(הרש ייח תשרפ לש הנושאר החיש ע"ע :הרעה)
*
תוטמ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
ץוח .הנורחאה הביתה םג איה קוספב הנושארה הביתהש ,הרותב םיקוספ הרשע םנשיש תנייצמ תרוסמ - אמ/בל
ג/אל םירבד אמ/בל א/בל מ/אל בי/ח גל/ג רבדמב במ/גכ טי/ז ארקיו זט/בל תומש ג/ט תישארב :םה ונקוספמ
"יש תחנמ" ירבדכ ,שרדת השרדה ,ראשה שרפל עדוי ינא ןיאש פ"עאו .הרותל חקור 'יפב ראובמ ונקוספ לש םעטה
.תוריפסה תרשע יפל םתוא טריפ "הכרבה לכיה" רפסבו .וט ףוס/ג תומש לע
('ה קיפמ ילב) הל ארקיו - המ/בל
ןאכ "םירוטה לעב"ב תוביסה תוראובמו ,תומוקמ השלשב איה וז העפותweb site created by Happy Web Design