English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ערוצמ תשרפ
ערוצמ תשרפ

(1) ערוצמ תשרפ

(ו ,בי םיעגנ) "ונכשל יואו עשרל יוא"

עגנה התשפ כ"חא םא ,םימי העבש תיבה תא ורגס רבכו ,ותיב תוריקב עגנ האורש ימ .םיתב יעגנ תוכלהב אלפומ ןיד שי
לכ תא םיצקשמ אלא ףלקל יד אל ,רמולכ .(מ-טל ,די ארקיו) "ריעל ץוחמ לא ןהתא וכילשהו ...םינבאה תא וצלחו ןהכה הוצו"
םהינש" :רמול "וצלחו" םיבר ןושלב בותכ אלא ,הז יד אלו .האנהב הרוסא איה אלא התרהטל תרזוח ןבאה ןיאו .ןבאה ןבלמ
רגה ונכש םגו תיבה לעב םג ,רמולכ .(םינהכ תרות) "ונכשל יואו עשרל יוא ורמא ןאכמ .םינבאה תא םיאיבמ םהינש ,םיעצוק
ןכש היה יכ :ךכל הבושתה ?דיספי ןכשה םג המלו .תורידה יתש ןיב רביחש םייניבה ריקבש ןבאה תא ודיספי וילא בורק
.עשרל
ךפיהל ורמא ןכו (היביבשל יוו אבייחל יוו :בכק/ג חל/ב רהז ,'ד חרק אמוחנת ,הכוס תכסמ ףוס) תודגאב םג עיפומ הז גשומ
.הקומע תועמשמ ךכל שיו (ו/בי םיעגנ ,בי/ג ר"דמב) "ונכש ירשאו קידצ ירשא"
ךכיפל .ותנידמ ישנא גהנמכ גהונו וירבחו ויעיר רחא וישעמבו ויתועדב ךשמנ תויהל םדא לש ותיירב ךרד" :בתכ ם"במרה
,ךשחב םיכלוהה םיעשרה ןמ קחרתיו .םהישעממ דמליש ידכ דימת םימכחה לצא בשילו םיקידצל רבחתהל םדאה ךירצ
םישנאש םוקמל ךלי ,הרשי ךרדב םיכלוה הישנא ןיאו םיער היתוגהנמש הנידמב היה םאו ...םהישעממ דומלי אלש ידכ
וא (!) ונינמז ומכ הבוט אל ךרדב םיגהונ ןתעומש עמושו םעדוי אוהש תונידמה לכ ויה םאו .םיבוט ךרדב םיגהונו םיקידצ
"...םודיו דדב בשי רמאנש (ותיבב) ודבל בשי ,ילוחה ינפמ וא תוסייגה ינפמ םיבוט היתוגהנמש הנידמל תכלל לוכי וניאש
(א/ו ,תועד 'לה)
"קחרה" ןיב לדבהה תא שריפ "לארשי תראפת" שוריפב (א ,תובא) "עשרל רבחתת לאו ער ןכשמ קחרה" וריהזה ל"זח םג
םוקמל םדא ןיב לקלוקמהו ,"ער" ארקנ ורבחל םדא ןיב לקלוקמה יכ ורמא ל"זח (.מ ףד) ןישודיקב אלה יכ ."רבחתת לא"ל
םדא לבא .דבלב רויד ינינעל וליפא ותנוכשמ קחרתהל םיכירצ ,וינכשל קיצמ אוהש םדא וננינעל ןכ .(ש"ייע) "עשר" ארקנ
אל רהזיל שי לבא ,ותנוכשב רודל רתומ םנמא (ורבחל םדא ןיב ער וניאו) 'הל םדא ןיבש םינינעב קר עישרמ אוהש
.ויתועדו וישעממ דמלי אמש תודידיב וילא רבחתהל
אוהד איבייח ןיב הירודמד אוההל יווד םושמ ,אמעט יאמ .וכותב םירד השעמ ישנאש םוקמב אלא םדא רודי לא םלועל"
תינחורה העפשהה ללגב קר אלש ןאכמ םיאור .(:חל/ב רהז) "ןוהיניגב היל ןיביטוא ןיאכז ןיב הירויד יאו ,והייבוחב ספתא
םא וליפא תאזו .שנועבו רכשב וינכש םע דחי אשי אוה יכ אלא ,רודי םוקמ הזיאב בטיה ןוחבל םדאל ול שי (הערל וא הבוטל)
תויוכזל ךירצ ,םוקמה ותוא ישנא לע הער הריזג הרזגנש ,הנכס םוקמב אצמנה יכ .םהילע עיפשהל ודיב תורשפא התיה אל
.הצובקה וא הנוכשה לע תיללכ הריזג שישכ םתא ףטשי אלו ,לצנייו סנ ול השעייש ידכ םיבורמ םימחרו תדחוימ
*
השאו שיא ישוריג ןינעב האלפנ הרעה
ןבא" לע) "ןחלושה ךורע"ב ראובמו (א/דכ םירבד) "רבד תורע הב אצמ יכ ויניעב ןח אצמת אל םא היהו" :אוה ןישוריגה םעט
אוה תמאב ןישוריגה תוצמ ןינע" :ריממ םחורי 'ר רמוא .המודכו תוצירפ ינפמ כ"אא הנושאר ותשא שרגל ןיאש (ג/טיק "רזעה
דומעת אלש ידכ ערה ןמ קחרתהל ךילע ,התוא בהואש ותשאב וליפאש אוה שודיחה .ער רבחמ קחרתהל םיכירצש ןינעכ
לבא .םילודג םינסעכ םהש ינפמ ,םהיניבש תקולחמו ביר ינפמ (המקנ=) תונערופכ ןישוריג לע םיטיבמ 'םלועה' .ןויסנב
םהיתודמ לע ורבגי (אלא) ןישוריגל רתיה ןיא הככ םימעפ ףלא וליפא םאו ,שרגתהל םירוסא יאדו הז בצמב ,אוה ךופהנו
תורמלש ,ןינעב םשה שודיק והזו .טקשו החונמב םהשכ אקוד אוה ןישוריגה תוצמ לכ .םהיניב םולש היהיו ,םושבכיו
(גי ףד ,אצת ,הרות תעד") "יאדו הוצמ איהו ,ול המודהו רועיכה ןמ קחרה ,ער רבד הב האור ירה לבא ,םתברקו םתבהא

(2) ערוצמ תשרפ

לזג רוסיא

לבס אב המ םושמ תשרפמ הרותה ןיא .(דל ,די ארקיו) "םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו ...ןענכ ץרא לא ואובת יכ"
הוצו'" ארקמהמ זמר ואיבה ףאו ."לזגה לע" :ןהמ תחאו ,(.זט ןיכרע) תוביס עבש ךכל ונתנ ל"זח לבא .תיבה לעבל הז
ךירצ היה אלש א"שרהמ םש ראבמו .(םש) "ונוממ רזפיו ןהכה אובי ,ולש וניאש ןוממ סנוכ אוה :אנת - 'תיבה תא וניפו ןהכה
וכותב רשא לכ זאו ,תיבה לע האמוט וזירכי רשאכ ואמטיי אלש וילכ איצומ היה תיבה לעב אליממ אלא "ןהכה הוצו" רמול
וילא האב ןהכ לש ויוויצב קרו .בנג םהמש ולא םהב וריכי ןפ ,ויצפח לכ הצוחה איצוהל שייבתה תיבה לעב ,אלא .אמטי
.תאזה הלודגה השובה
לזגב ותיב הנבי אלש םדאל ריהזהל" :ונקוספ לע בתכ (ל"זיראה ירוג לצא דמלש ןהכה יכדרמ 'ר לש) "ןהכ יתפש" רפסב
"ול ןתי אל (ותרוכשמ=) ולעופו םנח דובעי והערב ,טפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב ותיב הנוב יוה" רמוא אוה ןכו .סרהיל ופוסש
רעש ,ה"לש ןכו ,:אנ/ג רהז פ"ע) "השודקה וב לוחתו שדקתיש ידכ הליחת םימש םש וילע ריכזי והנבישכ ןכו .(גי ,בכ הימרי)
.('הנומא' ףוס ,תויתואה
לש ותוהממ קלח .'לזג' לש הזה אטחה תרמוח איה המ ןיבנ ,שדוקה ץראב דחוימבו ,םדא לש ותיב לש תוהמב ןייענ רשאכ
םוקמל ישפנ רשק שי ,רמולכ .(.ב הטוס) "ינולפל ינולפ תיב" עיקרב םיזירכמ ,דלונ םדאהש ינפל דוע .'ותיב' איה םדאה
ןיקעוצה (םה) השלש" ורמא ןכלו .ול יוארה ומוקמ אל הזש ללגב ,םיוסמ םוקמב םדאל ול ער ,םימעפלו .םדאה לש וירוגמ
הנשמ ,םוקמ הנשמ" ש"מכ ,(:הע מ"ב) "יתירחא אתמל ליזא אלו אתמ יאהב היל שיבד ...ןינענ ןניאו (םימחר שקבל 'הל)
.רשויבו קדצב יונב אהיש דיפקהל םיכירצ לבא .("םרוג םוקמה יונישש" ט/ו תבש ימלשורי) "לזמ
הרוש הניכשה ןיא" :('א ףד לומ ,ז"וקית תליחת) א"רגה בתכ ,"ובתיו אנליא יניב אלקחב ולאעו" (:זכק/ג) רהוזה ירבד לע
השעמ וב היה אמש ,םדא ידי ישעמ ,תיבב היהיש וצר אל הניכש תארשהל םצובק םוקמ לכב ןכל ...קדצ לעופ לע אלא
(ומ 'מע) "אנליומ דיסחה ןואגה" רפסב בותכו .ל"כע (תורעיבו תודשב) "'ה ישעמ תחת ופפותסהו ,השודק הנווכב אלש דחא
'ר םג ."ולש וניאש דחא רמסמ עוקת תיבב םא ודומילב הכרב ןמיס האור דמולה ןיא ,א"רגה םשב תחא תרוסמ יפל"
היה םיצעה וב םיבטוחש םודרקה ףאש ונייה יוארכ תסנכה תיב םינוב ויה םא" :ומשב איבמ א"רגה לש ויחא ,םהרבא
'צוה ,"הרותה תולעמ") "הרז הבשחמב תסנכה תיב ותואב םיללפתמ ויה אל ,יוארכ םימש םשל הבשחמב השוע ילארשיה
.(דכק 'מע ,ז"שת תנש ,קרוי וינ
ארונה לוקלקה ,תיבב הניכש ןיכשהל רבודמש ןויכ .שדוקה ץראב קרו ךא הז ןורסח לע םיאב םיעגנ עודמ דאמ ןבומ וישכע
תא קתנמ לזגה לוקלקש םירחא ל"זח ישרדמב וניאר .שדוקה ץראב רקיעב וסוריה ידיל איבמו תיבה תודוסי עקעקמ לזג לש
קוספ לע שרדמב םש ושרד ךכו .(בכ ר"ומש) ותוא הנוע 'ה ןיאו ארוק ,לזגב תוכלכולמ וידיו ללפתמה םדא .ונוק ןמ םדאה
יתרת םימד" :ץילמנו ,וט ,א היעשי) "ואלמ םימד םכידי ,עמוש ינניא הליפת וברת יכ םג ,םכמ יניע םילעא ,םכיפכ םכשרפבו"
קבדתמה רבדכ הלגנ יתלבה לזגה המיד יכ ,הזה לשמה יפוי טבהו" :(א"י קרפ תליחת) "םירשי תליסמ" ריבסה .("עמשמ
שדוקה חור ילעב לבא ,האמוטה רועיכ תא תואור ןניאו תוניחבמ ןניא םדאה לש תוישוח םיניע םנמא ,רמולכ ."םדאה דיב
לש גורטק תמחמ ויתוליפת הנוע 'ה ןיא לבא ,המימשה ויפכ שורפי זאו .ולאכ םידיב םיקבדנה םומהו םגפה תא םיאור דימ
ןכו םהיפוצרפבש םיטוטרשה יפל םדא ינב יאטח ריכמ היה ל"זיראהש ("שדוקה חור רעש" תליחתב) איבמ לאטיו ח"ר .וידי
דוד םגו ."הכז יתליפתו ,יפכב סמח אל לע" (זי ,זט) בויא ראפתה ךכו .דיה התוא לע ער םשור ראשנש קפס ןיא .םהידיב
.(ה-ד ,דכ םילהת) "'ה תאמ הכרב אשי ...בבל רבו םיפכ יקנ" רמא ךלמה
.לכה דגנכ לוקש לזגו ,םימד יכפושו תוירע ילגמו ז"ע ידבוע םהב ויהש םדא ינב" .תונוועה תמישר ישארמ לזגב ואר ל"זח
הרותבש ןירוסיאה לכב רומח ךל ןיאד" .(גל ר"קיו) "לזגב אלא םתח אל םלוכמו לאקזחי רדס תואטח העבראו םירשע
,'הב ןוחטבה רסוח ללגב הזש ינמוד ?לזגה תא הלודג הכ ארמוחב ורידגי המ םושמ ע"צו .(ד ,חנ ,אמוחנת) "לזגה שנועמ
אמוי) "ורבחל ןכומב עגונ םדא ןיא ,ךל ונתי ךלשמ" .םדאו םדא לכל בצקוי ןוממ המכ עבוקה אוה 'הש ןימאמ וניא םדאהש
ויפבש תויהל לוכי ."ךדואמ לכב ...'ה תא תבהאו" םייקמ םדאה ז"יעו ."םימש ןמ ךל ןיבוצק תונוזמ" :םש י"שר ש"מכו ,(:חל
גישהל בשוחה םדאה ותוא .ויתפש ירוביד תא םישיחכמ וישעמ לבא ,"םימש ידיב לכה"ש הנומא אטבמ אוה םדאה לש
לזגה ןמ םיפכ יקנ אוהש ימ" .'ה לש ונוטלשב לודג רפוכ אוה ובל םינפב ירה ,הרותה יקוח יפל אלש ותולדתשה י"ע ןוממ
.(א ,וצ ,אמוחנת) "'ה רהב הלעי אוה
אלו ערוג אלו ףיסומ אל ,ויקסעב םדאה רהרהיש םירוהרה לכב יכ בושחו הארו" :"ףסוי תיב" ונברל דיגמה-ךאלמה רמא ךכ
.(אראו תשרפ ףוס ,"םירשימ דיגמ") "רבד וילע רזגנהמ לטבמ
םהל איה (הבוט) הרושב" :ל"זח רמאמ רבסומ הזב .(ג ,זל םילהת) "הנומא הערו ץרא ןכש" .י"אב אקודב דמלנ הז חקל
שי ,םיתבה תוריקב םינענכה ונימטהש םינומטמ ואצמיש ס"שב םש ושרפש הממ ץוחו (.י תוירוה) "םהילע םיאב םיעגנהש
"אמלע יאהב הינימ היספרטימל רכששיל הילקשאד" 'ה תא וכרב ל"זח .םנועמ וקנתי לארשי ינבש הבוט הרושב ןאכ
השוב לבוס אוהו ,םינרקסה םינכשה לכ יניעל ותיבמ בונגה שוכר איצומ אוהו ותיבל םיעגנ ואבש הז ,רמולכ .(:זנ םיחספ)
.םדאה תא תוכזל ידכ ,הנתמ ול ןתונ 'ה - "יתתנו" תניחבב והז ,הפרחו

(3) ערוצמ תשרפ

תירבה תרימש
לכש פ"עא" :ם"במרה בתכ רבכו .(זט ,וט ארקיו) "ברעה דע אמטו ורשב לכ תא םימב ץחרו ערז תבכש ונממ אצת יכ שיאו"
קלחש ןאכמ .(הרומת 'לה ףוס) "םעט ול ןת ,םעט ול ןתיל לוכי התאש המ לכו ןהב ןנובתהל יואר ...םה תוריזג הרותה יקוח
תורשכב גוודזה םדאה רשאכ וליפא רבודמ) וז הפיקת האמוט לש םעטה תויהל לוכי המ ןנובתהל איה הרותה דומילמ
.(ותשא םע הכלהכו
אלו תחשמ רוקמה יכ .תמ תאמוט םעטכ ,הדלותה עבטב אוהש פ"עא ,ערז תבכש תאמוט םעטו" (ונקוספב) בתכ ן"במרה
.לעופל אצי אל ערזה יכ ,תמ תאמוט ןיעמ ןאכ שיש םירבדה תועמשמ ."רצונ דלו ונממ היהי וא וערז תחשי םא (םדאה) עדי
הביס וזיא םושמ אלא ,ואצי ונממ ירה ,הדלוהל ןכומה םוקמל וערז עיגה וליא דילוהל לגוסמ באהש הדלוהה-תוחוכ לכ ירהו
ערזה רשאכ התמש איה וז הניחבו באה לש תלוכיה לכ םע רוצי ןאכ אצי באה דצמ ,רמולכ .דלו דלווהל ירפ ובינה אל תידדצ
.(:גי הדנ) םמד וכפשש "ואלמ םימד םכידי"ו ,(.גי הדנ) "םידליה יטחוש"כ תאז וראית ל"זח .חילצה אל
יכו ?המל וז האמוט" :לאוש אוה .ףסונ םעט ןתנ (ל"זיראה ירוג לצא דמלש ןהכה יכדרמ יבר) "ןהכ יתפש" רפסב לבא
וא תרבועמ איה םאו .'היברו הירפ לע ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא' ךרבל ול היה ,הברדא .היברו הירפב ביוחמ וניא םדאה
"תווצמה תכרב" :ךרע "תידומלת הידפולקצנא" פ"ע ,םיכרבמ אלש םעטה ל"נ :הרעה) .'הנוע תוצמ םייקל' ךרבי הקינמ
...'ה התא ךורב" ,ומוקמב ךרבמש ימ וא הפוחל תחתמ ןתחה ךרבמש הכרבהש רמא ריבד ש"רה ר"ומו .63 ,58 תורעה
תונש ראש לכ ךשמל בייח ןתחהש הנועו תוסכ ,ראש לע תווצמה תכרב איה ,"ןישודיקו הפוח י"ע ונל תואושנה תא ונל ריתהו
השלשמ הוצמ השעמ לכ ינפל ךרבמ ןתחה ןיא ןכלו .ולאה םיבויחה תשולשמ רוטפ אוהש עגר ול ןיאו ,וז השא םע ויאושינ
.(ולא םיבויח
ז"שב עגונ םושמ םעטה ןיאו .האיבב השאה אמטתש איה ךלמ תריזג ,םימב וצחרו" רמא ןכלו וז אישוקב שיגרה ל"ז י"שרו
רציה תובהלתה י"ע איהש יפל וז האמוט םעטש" ריבסמו ךישממ "ןהכ יתפש" לבא .ל"כע "איה םירתסה תיב עגמ ירהש
י"ע 'ער'ו .'הרצי תבשל הארב והות אל' רוביחה תנווכ הזלש 'בוט' .ערו בוטמ תברועמ הפיט התואו ,ותשאל גוודזנש
,דוד יבא ישי לע האילפ שרדמ ה/די ר"קיו ןייע) "םמצע תבוטל םינווכתמ םהש - "ינובזע ימאו יבא יכ" ורמאש והזו ...הואתה
םויה רוהרהמ אלא הלילב האמוט ידיל אב םדא ןיאש ל"זחאש ומכ ירק תאמוט םעטו ...(שחנ לש ויטעב תמש פ"עא
וב העגפ ,ותעד חיסהו הנפשכו .(.טמק תבש) םכתעדמ לאה תא ונפת לא 'םילילאה לא ונפת לא' ,וארובמ ותעד חיסהש
ל"כע "...האמוטה
לש םדובכ שקוה םנחל אלו .רצוי חכ ,יהולא חכ אוה םדאה לש ערזב ןומטה חכה יכ ,תישאר .וירבדמ ונדמל םילודג םינינע
לש) וז הוצמב שיש השודקה תמצוע חכ יפל .ותאירבב םיפתוש םה ירהש (:ל ןישודיק) 'ה לש ודובכל םדא לש ומאו ויבא
הז הלענ חכב םישמתשמו הרטמה ןמ היטס שי רשאכ האמוטה תמצוע ותמועל ךכ (םלועב דלווהל ףסונ ידוהי תאבה
ףאו" :בתוכו ורדגמ ע"וש אצוי גווזה תווצמב לבא .הוצמ םויק תעב ןווכל המ ונל בותכי ע"ושהש דאמ רידנ .םמצע תבוטל
םיקסוע םינב ול ויהיש וארוב תוצמ םייקלו התנועב בייח אוהש ובוח ערופש םדאכ אלא ותאנהל ןיוכי אל הלצא יוצמ אוהשכ
יכ הריבעל הואתי אלש ידכ הב ומצע רודגל ןיוכמ אוה םא ןכו ...דלווה ןוקיתל ןיוכמ םא ןכו .לארשיב תווצמ םימייקמו הרותב
ןמו ערה רצי תצע איה וז ,ותואת תואלמל ידכ ותואת ררועמש אלא רבדל ךירצ וניאש ימ לבא ...הואתמו רבוג ורצי האור
,"רודיה" וא "תודיסח" הנניא הוצמ-לש-הנווכ ינינעש וירבדמ ונדמל .(א ףיעס מ"ר 'יס ח"וא ע"וש) "רוסיאה לא ונתיסי רתיהה
."ךורע ןחלוש"ב ואבוה ןכלו ,הוצמה ירדג םצעמ אלא
.םש ע"ושב תואבומה תונווכה תעבראב ןנובתנ הבה
הצור השא ,אשיל הצור שיאהשמ רתוי" ועיבה ל"זחש דוסי יוטיב ידיל אב ןאכ ."התנועב בייח אוהש ובוח ערופש" (א)
ארקמב זמרנ הזו .(.הע תובותכ) "ולמרא בתימלמ וד-ןט בתימל בט" ישפנה ףחדה ללגב והזו (.גיק תומבי) "אשנהל
התיה ,הידי םירוסא בותכש אלוליא" ר"הוק שרדמ ש"ייע וכ/ז תלהק) "הידי םירוסא ,הבל םימרחו םידוצמ איה רשא השאה"
אוהש לעב לעו ,(:ק ןיבוריע) "בלב תעבות השאה" ,ונמא הוח הללקתנש תוללקה תרשע ךותמש אלא ("קושב םדא תזחוא
.(ג"פ ,תועד 'לה) ד"באר ירבד ךכ לע ןייעו .הז ישפנ-ךרוצב בשחתהל םימש-ארי
.םיאצאצ דילוהל ידכ איה ,ע"ושב תאבומה תפסונ הנווכ (ב)
.(.אל הדנ יפ לע) דלווה רופישל םורגל ,הנוירה תעב םג (ג)
"אטחה ןמ ונתוא תוליצמו ונינב תא תולדגמש ונייד" אייח 'ר ירבדכ ,ר"הצי תדרטה ןמ לצניהל איה םימש םשל הנווכ דוע (ד)
.(.גס תומבי)
אליממו ,תויכונא וז ירה (אטחהמ לצניש ידכ וא ,דלווה וא ,ותשא) תלוזה תבוט םשל אלו ,ומצע תאנהל ןווכיש ימ לכ ,ןכבו
לעופה םדא ,רמולכ .(בי ,ד ארקיו לע) "תירסומ תוריח רסוחל יוטיב איה האמוט" :שריה ר"שר ירבד םה ךכ ."האמוט"
לע ר"שר) עבקומהו יצראה דוסיה ןמ קותינ תלמסמ 'הליבט' .ותאמוטב 'םוטא' אוה ירה ,תישיאה ותאנה ןעמל ויתולועפ
האמוטה ןיאש ...ןה בותכה תוריזג תורהטהו תואמוטהש יולגו רורב רבד" :ם"במרה בתכ הפי המכ .(זפק ףד ,זמ ,אי ארקיו
רהטל ובל ןיוכמה ...רבדב שי זמר כ"פעאו ...בלה תנווכב יולת רבדהו איה בותכה תריזג אלא םימב רובעתש האוצ וא טיט
ימב ושפנ איבהו תוצעה ןתואמ שורפל ובלב םיכסהש ןויכ ,תוערה תועדו ןואה תובשחמ ןהש תושפנה תאמוטמ ושפנ
רהטא םכילולג לכמו םכיתואמוט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו' (הכ ,ול לאקזחי) רמוא אוה ירה .רוהט ,תעדה
.(תואווקמ 'לה ףוס ,ם"במר) - 'םכתא
שרושה עיפומ םימעפ שולשש ,ערוצמ ףוס ,"לאיחי תרות" ורפסב רגניזלש ףסוי אביקע 'ר ירבד טטצנ ,רגסומ רמאמב)
לארשי ינב תא םתרזהו" :דחא קוספב שלושמש "אמט" שרש םימעפ שלש דגנ םהו ,איבה ם"במרהש קוספב "הרהט"
םיקוור לע הרהזאכ ןינעה בסימו - אל ,וט ארקיו - "םכותב רשא ינכשמ תא םאמטב ,םתאמוטב ותומי אלו םתאמוטמ
זאו - "הרות דמול כ"חאו השא אשונה הז ,הרהטב הרות דמולה הז" (.יק) תוחנמב ש"מכ ,םילבוט םניאו ירק םיאורה
.(ל"מכאו "םכותב יתנכשו"
השירפ לבא .השודקל םדאה איבהל םצעב 'השודק' איה תוירעה ןמ השירפש (ל ,בכ תומש לע "הירא רוג") ריבסמ ל"רהמ
רבע אלו בשי" לש הלעמה יכ ריבסה דועו .ותשודקב ראשהל ,תצקמב 'השודק' קר איה תוריבע ראש וא םישמרו םיצקש ןמ
לע "הירא רוג") ןמזה לכ דמוח םדא לש ובל רשא ,תוירעה ןמ השירפב רקיעב אוה "הוצמ השע וליאכ רכש ול ןינתונ הריבע
םג ארקיי הורעה ןמ שדקתמ םא קר" .(ז ,כ ארקיו לע) "לכהמ רתוי תוירעב אקוד ךייש השודק םתס" .(ו ,חי ןכו ,זט ,טי ארקיו
(כ ,די םירבד לע "הירא רוג") "עבטב וילע עבטומ םדאה רשא הורעה ןמ שרופ אוהש יפל 'שודק' ןכ
("םימש םשל" הנווכה איה איהו) תלוזל הבטהה םשל קרו ךא ןווכי םדאהש רתויב השקש ןויכמש ל"נה לכמ רורב ירה
ב"ב) שחנ לש ויטעב תמש תורמל (ה/די ר"קיו) דוד יבא ישי לע ש"מכ תישיאה ותאנה םדאל ול שי דימתו ,ותוגוודזה יקסעב
ךירצ היה םדאהש ,הליכא יפלכ ןכ םג ןינעה ןכו .והשלכ "האמוט" הז רבדב שי דימת ןכל !תוירבה לכ ראשל רמוחו לקו (.זי
אירב ףוגה תויהו ליאוה" ם"במרב שרופמכ ,הוצמ וז םג ירה ,ותואירב תרימש םשל ןווכמה םדא םגו=) הוצמ םש לוכאל ןווכל
לכואש וא ,ותואירבל םיקיזמש פ"עא םימיעט םילכאמ לכוא אוה ירה בור יפ לע לבא .(א/ד תועד 'לה - "איה 'ה יכרדמ ,םלשו
הוולתה א"טס יכ (בקע תשרפ ,"תווצמה רעש" ,ל"זיראה ירבדכ) ולכאמ ירחא םידי תליטנ ךירצ אוה ןכלו .ךרוצה ןמ רתוי
תושירפ איה 'השודק' יכ .(:גנ תוכרב) םינורחא םימ לע "םישודק םתייהו םתשדקתהו" ל"זח וצילמה הז לע .וילא
דמחנו םיניעל אוה הואת יכ" תעדה ץעמ לכאש ,ןושארה םדא לצא היה ךכו ."שדקמבש השק הכאלמ איה וזו" ,תוירמוחהמ
תבש ליל דע ןיתמה אל יכ הוצמ םשל אל לבא ,ותאנה םשל תבש ברעב ותשאל גוודזה ןושארה םדא ןכו "ליכשהל ץעה
.(איר ףד ,'א שורד תליחת ,הנשה שאר ןינע ,"תונווכה רעש" ,ל"זירא)
*
דמעש ימ) םיתמ יאמט ונלוכ טעמכ ונא יכה ואלב יכ וננמזב הבוח ונניא ,הילע הרבד הרותהש וז האמוט ןמ רהטיהל הנהו
רפוסה ארזע לבא .רהטהל ידכ "המודא הרפ רפא" ונל ןיאו ('וכו תמ םש היהש ןמזב תיבב היהש וא ,תמ לש תומא 'ד ךות
ודמלי אל ףאו וללפתי אלש התיה ותרזג יכ ,אילפמ רבדהו .ירק האר וא ותשא םע שמישש ימ לכ לע "ארזע תליבט" רזג
םה .גג תרוק תחתמו םימ םומיח ירודיסב ,תויונב תואווקמ ויה אל םהה םימיבש רוכזל םיכירצ ונאו .ולבטיש דע הרות םוש
ירסוחמ ויה םבורו) בר קחרמ תכלל וכרטצה םבורו .רתויב םירק זא םימהו ףרוחה תומיב וליפא ,תורהנב לובטל םיכירצ ויה
ויה םישנאהמ המכ קפס ילב .(ףרוחב קר םימשג-ימ יאלמ ויה תורובהו !רהנ בושיו רפכ לכב היה אלש) רהנל דע (בכר ילכ
הלודג תונדפק םיגהונ ויהש םש ראובמו .םיבר םימי ןינהנה תוכרב תרימאמו עמש תאירק ןמ ,הליפתו הרותמ םיעונמ
וכרטצי אלש ידכ ,תוגוודזהה לע םחרוכ לעב ורתוו םהמ הברה ןכלו (.בכ תוכרב - "הב ורדג לודג רדג") וז הנקת תרימשב
ןוכנל ארזע האר המ םושמ :לאשנ ןכבו (.בכ תוכרב) "ארזע תליבט" בויח תא ל"זח ולטב וז הביס םושמ ,ףוסבל .לובטל
ךיהלא 'ה ינפל תדמע רשא םוי...ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו" הרותב בותכ יכ :הבושתה ?וזכ השק הריזג ןקתלו דיפקהל
המיאב (רודו רוד לכב הרות דומילב=) ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב (הרות ןתמ דמעמב=) ןלהל המ" ."ברוחב
איה "תתר" .תכשוממ איה "הארי" .ימואתפ ןפואבו הפיקת איה "המיא" :שרפנ ונאו .(.בכ תוכרב) "עיזבו תתרבו האריבו
אלא וניאש" ירק לעבל הרות ירבד ורסא עודמ םש שרפמ י"שרו .הלחלח בורמ עיזמ םדאה רשאכ "עיז" .םירבאה תדיער
יכ ,בור פ"ע םדא לש ותשא םע תוגוודזהה לע םג י"שר לש ותעד ךכ יכ ריבסהל ונא םיבייחו ."תעדה תוחזו שאר תולק ךותמ
.ארזע תליבטל ןידה ןמ קוקז אוה םג
לבא ,הרות דומיל יבגל קר ארזע תליבטל ולטב ונימיבש םירובס ף"ירהו לאננח ונבר ,ןואג יאה ברש ,הז רבדב אילפמהו)
םגו הרותל םג וריתהש םירובס (ח"פ 'יסב) ע"ושה ןכו רוטה ,ם"במרה םנמא .ללפתהל תשגל םירוסא ןיידע הליבט ילב
ונבר השמש :הז רבדב שי אלפ דועו .(ימלשוריהמ רתיהל רוקמ איבה םש ע"ושל ורואיבב א"רגה) הכלהה איה ןכו ,תוליפתל
.םירבגה ןעמל היה אל הזו ,יניסב 'ה רבד ועמשיש ינפל (וט ,טי תומש) "השא לא ושגת לא" םימי השלש לארשי תא ההשה
דספנו םימי 'ג רובע דע האמט תראשנ השאה לבא .םויה ותוא לש המח תעיקשב רהטנ היה ,לבוט היה םא רבגה ותוא יכ
ןאכמו .הרהטב ןהשכ םייח םיהלא ירבד ועמשי םישנה םגש התיה השמ לש תובשחתהה ןכבו - :ופ תבש - הטילפה חכ זא
יתאצמ אלו .יניס רהב היהש ומכ ,הליפתבו הרותב וקסעיש ינפל הרהט לע ורדהי םישנה םג הרואכלש תורודה לכל דומיל
(םיקסופב הזמ
,טי ארקיו) םש ן"במר ירבדכו ,"ויהת םישורפ - 'ויהת םישודק'" לש הוצמהמ רזוח רוא םיעמוש ונא וללה םילודגה םירבדהמ
,השאה תבוטל אלא םמצע תבוטל םינווכתמ םניאש ולא ,יימצע-ןסרו קופיא ילעבל תובר תוחטבה וחיטבה ל"זח םג ןכלו .(ב
שי ,תאזמ הרתי .(:י ב"ב) "הוצמ רבדל ותשא (חתפ דוקינב 'ש) חמשי" ל"זח ןושלכו ,(.אע הדנ) םירכז םינב דילוהל וכזי ןכלו
(די/ל תבש 'לה ,ם"במר) תבש לילב רבודמ כ"אא ,(:ק ןיבוריע) שיאה דצמ אלו ותשא דצמ אקוד אבת תוררועתההש הלעמ
.ערזה תאמוט לע הרותה תרהזאמ ל"נה לכ ונדמל
*
ערוצמ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('ו אלמ) רופצ - ה/די
(גמר ףד) חקורה ירבד ןייע
תיבה ('ו רסח) תוריקב - זל/די
דיחי ןושל ןכלו ,תיוז ןרקב רמולכ ,"תוריקכ איהש ריק" .אע ןירדהנס פ"ע ראבמ "הכרבה לכיה" ןייע


web site created by Happy Web Design