English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 אשנ תשרפ
אשנ תשרפ

(1) אשנ תשרפ

(1) אשנ תשרפ


רעצו תולבא ,תמ תאמוט

תועמשמ הנשי יכ יאדו .(ב ,ה רבדמב) "שפנל אמט לכו בז לכו עורצ לכ הנחמה ןמ וחלשיו לארשי ינב תא וצ"
לש הדועתה לכ יהוזו" :זלט תבישי שאר ,ךאלב הדוהי ףסוי ברה לש ונושל ךכ .תוכלההו תווצמה לכל תימינפ
זא קרש ,הכלהב ןיבו הדגאב ןיב וב קסועש עוצקמ לכב וחוכ יפל דחא לכ ,התמשנ לא רתוי רודחל הרות ידמול
לא תולעתהל לדתשי אלש ימ יכ .התוברעו הרותה תומיענ תא אצמנ הזבו התתימא תא ןיבהלו תולעתהל רשפא
תא וניהלא 'ה אנ ברעהו' 'הל םיללפתמ וננה .הב שיש שודקה םעונהו ןדעה תא אוצמל רשפא יא ,הרותה תמשנ
תא קר םיאורו םידמול .התוברע תא אוצמל רשפא יאש הזכ ןפואב התוא םידמול וננובאדלו .'וניפב ךתרות ירבד
םימכח .התומיענ לכו הרותב םעטה ונממ דבאנש ךכ ידיל ונאבש דע ,המשנה תא ןיבהל ללכ םילמע ןיאו ,שובלה
טעמכ המשנה ,םלועב החכתשנ רבכ םנמאו (:חלק תבש) 'לארשימ חכתשתש הרות הדיתע' ורמא ל"ז
.(60 ףד/א ,"תעד ירועיש") "םייקתהל לוכי אל ףוגה םג ,המשנ ילבו .החכתשנש
יכ .הרותב ורכזוה רבכ םצעב ,לארשי הנחממ וקחרתי שפנל אמטו בזו עורצ לכש ונקוספב ורכזומש םירוסיאה
תמ תאמוט ןכו ,(אי/גכ םירבד) ירק לעב לעו ,(ו"ט קרפ ןכו בי ארקיו) בז תאמוט ןכו (ומ/גי ארקיו) תערצ תאמוט
ותומי אלו םתאמוטמ לארשי ינב תא םתרזהו" שדקמהמ קחרתהל רמאנ םלוכ לע ;(טי רבדמב ןכ ו ג/ה ארקיו)
םוחת תתל ידכ ?ונתשרפב בוש ורמאנ המל ,ןכבו .(אי ,וט ארקיו) "םכותב רשא ינכשמ תא םאמטב םתאמוטב
'במ קחרתהל ול יד בז תאמוט ,(לארשיו היול ,הניכש) תונחמ 'ג לכמ קחרתי תערצב אמט .הלדבה לש דרפנ
,"קידצ ירפ") קודצ 'ר בתכ רבכ ?םתשולש תא ןייפאמה והמו .הניכש הנחממ אצי תמ אמט תאמוטו ,תונחמ
עוגנ בזה .תלוזה לע ערה ןושל רבדמ אוה ןכלו האנשו האנקב עוגנ ערוצמהש (93 ףד רבדמב ,213 ףד תומש
האנקה" תוערה תודמה ישאר ולא .תובצעב לשכנ אוה ןכל ,תואשנתהו הואגב יוקל תמ אמטו .תינימ הואתב
תשלשל תפסונ תועמשמ ןתנש ןאכ "רקי ילכ" ןייע דוע .('ב ,תובא) "םלועה ןמ םדאה תא םיאיצומ דובכהו הואתה
.וללה תוצובקה
הביז ילעב .תיתרבח התחשה לע וקל תערצ ילעב .רודו רוד לכב תכיישה ,הקומע תועמשמ דוע שריה ר"שר לבא
הסיפתב" :ןלהלדכ ונייהו .והולאל ורשקו םדאה דועיי לש ןויערל םיקיזמ תמ-יאמט לבא .תינימ התחשה לע
לאה איהו ,הינפב דומעל ןיאש עבט חכ י"ע לאה תמצוע תא םילגמ םה .לאה לע םידיעמ תמהו תוומה ,תילילאה
שדקתנש םדא ...'ךל הדוי ימ לואשב ,ךרכז תומב ןיא' תרמוא הרות לש התתמא לבא .ילילאה םדאה לש
רבקב םיריאשמ יכ (י ,וט םילהת) 'לואשל ישפנ בוזעת אל' .ול ענכנ וניא ותומב םגו וייחב עבטב טלוש 'ה תשודקב
תיהולא תוריח לש ירסומ חכב וייחב 'הל בורק ומצע םדאה וליאו .רפעמ ודוסיש ינפוגה (הפיטע=) הטעמה תא קר
,ויהולאל המודהו יחה םדאה .(המדאה לא אלו=) 'ה לא ולוכ בש אוה ותומבו (וירצי לע ולכש טילשמ אוהש הזב=)
ירקיעה ןיערגה אוה חכ ותוא .'הל חבש ןתונו לא דובכ רפסמה אוה ,ותויצראב לשומו ירסומה וחוכב ומצעב טלושה
בקרנו הלב ףוגהש ןינע - רמולכ .ל"כע "תמב אמטנש ימ תא קיחרי אוה ןכלו ...לעממ הולא קלח אוה ,ותוישיא לש
ותמשנ רמולכ םדאה תולדג םצע לומ ,ותיבשחב טיעמהל וננוצר .םדאה תוהמ םצעל ינוציח שובל קר אוהש חיכומ
.(ה ,אכ ארקיו לע וירבד ע"ע) .אוהה ףוגה תקספה לע בצעב לגוד לכ שדקמה ןמ םיקיחרמ ןכלו .דע ידע היחה
תולבא ,ם"במר) אתיירואדמ ללכ הנניא "תולבא" לש גשומ (ןושארה םויב תונינא ןמ ץוח) יכ תעדל ונילע ןכלו
םיינפוגה םהיתוחוכ תולכ דע םלבא תוררועו םתייכבב תחנ םילבאל יכ" תולבא תנקת ריבסמ ם"במרה .(א/א
בושיי לע י"שר ירבד םימסרופמ .(אמ/ג נ"ומ) "לבאהו יכבה ןמ האלתש דע ...ישפנה ערואמה ותוא לובסלמ
בייח אוהש פ"עאש" :בתוכו .ש"קב ןיד יפ לע בייח לבאה לבא ,ותעד ןווכמ ונניאש ש"ק ןמ רוטפ ןתח המל אישוקה
אדריט הד .הכ הכוס לע י"שר) "רעטצהל בייח וניא ,ותמ דובכ תוארהל הכיסו הציחרו הליענ לש תולבא גוהנל
רעצב תוברהל םדאהמ תשרוד הרותהש אל לבא ,רטפנל דובכ קלחל ידכ אוה תולבא קסע רמולכ .(תושרד
רתוי םכתא בהוא אוהו 'הל םינב םתאש ועדתש רחא" :ארזע ןבא א"ר ןושלב אצמנ וז הדמעל הכימת .ימינפ
םינבה וניבי אל רשאכ ,והוניבת אל םאו .אוה בוטל השעי רשא יכ ,השעיש המ לכ לע ודדוגתת לא ,ןבל באהמ
.(א ,די םירבד לע) ל"כע "םתא םג ושעת ןכ ,וילע וכמסי קר ,םהיבא השעמ םינטקה
,'תי וינפל תושפנה םויקב החטבה ,שודק םע םעט יכ" - ודדוגתת אל םכיהלא 'הל םתא םינב" :םש בתכ ן"במרה
ליגב=) רעונב תומי וליפאו תמה לע חרקהלו דדוגתהל םכל יואר ןיא ...'ה תלוגסו שודק םע התאש רחאמ רמאי
ךמס ןאכמו .םייחב ףא םדודינו םיבהואה דוריפב תוכבל ררועתי (ליגרה) עבטה יכ ,יכבה בותכה רוסאי אלו .(ריעצ
קר ,םינש תורשע המכל קר איה וז הדירפש ןויכ ,רמולכ .ל"כע "יאדמ רתוי שפנ לע לבאתהל םרסואב וניתוברל
ןכו ,רטפנה תא בוש שוגפיש הנומא רסוח ךכב חיכומ ,הזב םיזגמה לבא .לבאתהלו תוכבל רתומ הזכ רועישב
.םיתמה תייחתב הנומא רסוח
,דפסהל העבשו ,יכבל םימי השלש .רועישכמ רתוי ...יאדמ רתוי וכבת לא" :ךכ תרמוא ריכזה ן"במרהש ארמגה
,רמולכ (:זכ ק"ומ) !?ינממ רתוי וב םינמחר םתא יא :ה"בקה רמא ךליאו ןאכמ .תרופסתלו ץוהיגל םישלשו
ונאצמ ןכלו .ןוע הזב שיו ,ה"בקה לש ןידה תדמב המשא חיטמ אוה םצעב ,םימכח ונל ושרהש הממ רתוי רעטצמה
,םאו בא) םיבורק העבשל קרו ךא ואמטנ םיליגר םינהכ .תוחפ לבאתמ אוה ,ה"בקהל רתוי בורק םדאהש לככש
רמולכ "אצי אל שדקמה ןמ" .(רומא תשרפ) ולאל וליפא אמטנ אל לודג ןהכ לבא .(ותשאו ,תבו ןב ,תוחאו חא
)..טי ןירדהנס) אצי אל ותשודקמ
ונעמל יחש דיחיה םג יחצנה ללכה ןויערב ."תמ רוביצ ןיא" תומה תא ריכמ ונניא המואה ןויער" :שריה ר"שר בתוכ
קלתסנשמ םג ז"הועב תויחל ףיסוי הליצאה ושפנ תוליעפב ...הזה םלועב רבכ םייקתמה תוומלאב קלח לטונ
,וינבל ,וירוהל וא ,"ותיב" איהש ותשאל דפוס שיאה רשאכו .ומע ברקב וב ךלהתמ הארנ אוהש ,ףוגה הטעממ
והלעיש אוה ,ושדקמב דבוע אוהש לאה ,רקיעה ךא ...החפשמו תיב ול אצמיו רוזחי אוה ימואלה ללכב ירה ,ויחאל
ןמ הליבומה הליסמ וז ןיא !'הב חצנ תחמש לש םייח תליסמל היווהה לכ ךפהית הרואל ,תובשחמו תושגר תגסיפל
הז ןויער :הרעה) .(י ,אכ ארקיו לע) "םלוע דעו םלועמ ,םייחל םייחמ הכילומה ךרד וז אלא ,רבקה לא הסירעה
והלוכמ דיבעתא אלו קלתסא אל ,אמלע יאהמ רטפתאד ג"עא אקידצ ןנינת אד לעו" :ךכ :אע/ג רהוזב רכזוה
.("יוייחמ ריתי חכתשא ןימלע והלוכב אהד ,ןימלע
.תמה לע תולבאב םלש ןחלופ רוציל ינרדומה גהונה דספנ המכ אלפנ רוא ונל וריאי וללה םירדהנה םירבדה
.(א"מרה לע קלוח ,'ז ק"ס ו"עש 'יס ד"וי לע א"רגה רואיב ןייע) טייצרהאי תולבא לע םולכ ועדי אל ל"זח תפוקתב
הכורע ארמג ירהו .תמה לש ורכז םע דחייתהל וא םש ללפתהל ןיב ,םרדסכ םידימת תורבקה תיבל הכילהה ןכו
,ם"במר) !שדוח ב"י ןמ רתוי תמה לע דיפסהל ורסא ל"זחו (:דנ םיחספ) "בלהמ חכתשיש תמה לע" הריזג ,איה
רעצ ,רמולכ (:זכ ק"ומ) "הכוב אוה רחא תמ לע ,יאדמ רתוי ותמ לע השקתמה לכ" :ל"זח ורמאו .(י/גי תולבא 'לה
.וניתורודב הצופנש תיחכונה המזגהה ישרש לע תוהתל ונילעו .ו"ח ףסונ רעצ וירחא ררוג
*
םוי -ןורכזה םוי" םירמוש דציכ ונצרא-גהנמ תודוא (רבעב יתמסרפש) תרוקיב ירבד .וננינעל ךיישה חפסנ
."האושה
"האושה םוי" יסכט ןינעב .ונייח תועפות לכל תוכרדהו תויחנה ,הישותו הצע הב שיש ,הרות לש היתולעממ
תוראתמה תוינכות וידרה ירודישב ועמש םיניזאמ הברה .תובקונו תושק תולאש תוררועתמ ,הנש הנש םיגוהנה
-יסגלק ,ףרט-תויח י"ע זוכיר תונחמב לארשי םע לע ורבעש תוארונה תועווזה תא (הייאר ידע יפמ) טורטורפב
ותריחבו 'ה ימחרבו ,תיטרפ -החגשהב המתה ותנומאב ךישמהל יתד ידוהי םוש לכוי ךיא :םילאוש םה .םינמרגה
,רתויב תירזכא הרוצב ,םידלי ןוילמ ינשכ וגרהנ ירהו ?םהה םיטיטרמה םירבדה עמוש אוהש ירחא ,הלוגס-םעב
םידוהיה ירה .דבלב םידגב-יטוטרמס םבג לע רשאכ ינלופה ףרוחה תורעס תמצועל םיפושח ,אמצבו בערב
םילבומ תויהל םיליגה לכ ולפשוה .םיטסידס "םיאפור" י"ע ועצובש םישק םיאופר-םיוסינל "ןויסנ-ינפש" ושמיש
םידיסח לש שדוק תוליהק תואמ תריקע לע דוע רמאנ המו .םייארפ םיבלכ יוסישו םויא תחת ,הירעו םוריע
תודהיה ירמוש ונעי הבושת המ .רתויב הפיה הרוצב 'הב םיקבד ,תווצמב םיקדקדמו הרות יגוה ,םישודקו
ונתריואב תראשנ יכ יאדו ?לוכסת לש הממד ,םינוא-ןיא תקיתש אל םא ,תאזה תולאשה -תלאשל תיתרוסמה
.רתויב השק השוחת תילארשיה
הנש "האושה םוי" יסכט םויק ךשמהל םידגנתמה ןיב הנמנ יננה הנובנ-אלה םתשיג םעטמ :יתוא םילאושל יתינע
אמשו .תוסרוקיפאו הריפכ םיררועמ ,וללה תוינכותה םישיגמש הרוצה התוא יפל יכ .תיחכונה םתנוכתמ יפל ,הנש
"הנאת-הלע" לש גוס ;תחוורה תוינוליחה לע "הנגה" שמשל ידכב ץרמה לכב ךכל םינוליחה וזרדזה הרכה-תתב
םויק ןמ םיבר לש םתורקפתהל הזע-הביס שמשלו ה"בקה לע ןנואתהלו ןנולתהל ידכב ,תינחור-השלוח לע תוסכל
.הקדצהו םעט לכ ךכל ןיא ,החוכפ ןיעב ,תרגובמו תינויגה הרוצב רבדב ןייענ ונא םא ,תמאב לבא .תווצמו הרות
ישונא-לכש לש ויתולבגמ - א
םג עודיו יולג והזש קפס לכ ןיא ,ישונאה ונלכשל טושפו ינויגה ךכ לכ הארנש המ לכ יכ תודוהל ונילע :רבד תישאר
לש תועווזהו תוארונה לש הרורבה הרכהה רסוחמ ש"תי אוהש תויהל ללכ לכוי אל .ומצע ה"בקהל טושפו ינויגה
הרכהה ןמ החירבה ידי לע ."תחפה לא חפה ןמ םילפונ" ךכ םירובסה .שפנ ייוניעו ףוג ייוניע לש ,םימותיו תונמלא
איהש ,"ארוב אלל ארבנ םלוע" לש השקו ךושח רתוי רובב םילפונ ,וללוחש םהה םייוניעה לש תוארונל עדומ 'הש
הביסו הבושת איהש הזיא םנמא שיש רמול םיחרכומ .ללכ תעדה לע תלבקתמ אלו ,המכו המכ יפ השק ההימת
תונרמוי ךכב שי ,ללכ הבושת םוש תאזל ןיאש עובקל לבא .תישונאה ונתעידי ןמ תרצבנ התע תעל יכ םא ,תינויגה
תא ראבל לכוי ןכ םנמאש רחא אוהש ימ ןיאש חיכומ ונניא ,רבד ראבל לכוי אל םדאהש העפותה םצע .תוינודזו
.תויתודליהו תויכונאה ,ץחשה ןמ ךכב שי .ונתוא הימתמה רבדה
,המישנה תכרעמב ,לוכיעה תכרעמב ,םדאה ףוגב רופס-ןיא דע תואלפ השעש 'ה ותוא ירה :תוננובתה ףיסונ םאו
םא ,ןכלו .לארשי ינב לע םקה ישונא ררוצ לכ לסחל ותלכיב היה יכ יאדו ,הכורא המישר ב"ויכו וחומ-יאת תכרעמב
השע אל המ ינפמ" ,תלאשנ הלאשה ,האושה לכ עונמל לוכי היה 'ה ,תלוכיו רשוכ תניחבב םגו ,עדי תניחבמ םג
"?ןכ
לכ ןיבמ ירה אוהש ומצעב חוטב ךכ לכ והניה לאושה יכ .הואגהו ץחשה ןמ םילאוש ונבורש וז הלאשב שיש אלא
ונבור הנה !ללכב ןוכנ הז ןיאו .לבת ינינע לכב טילחהלו הדמע עובקל ומצע תא הלשמ אוה ןכלו ,םירבד הברה ךכ
עובק ץחל לש הרפסומטאב שיש תיעבט הפונת חכ ותוא לוצינ י"ע=) םימורמל סוטמ אירממ דציכ םיעדוי ונניא
ריבסהל םילוכי ונניא .יטנגמ הדש י"ע רצויי עודמו "למשח" קוידב אוה המ םיעדוי ונא ןיא ןכו .(הלעמ יפלכ ףחודה
םע םינכ היהנ םא ,הברדא .תובברל תואלפ דועו םדא לש (תוינוצר-יתלב תובוגת=) "סכלפר"ו "טקניטסניא"
המישר ךורע -ןיאל איה םתויתביס תא ריבסהל םיניבמ ונא ןיאש עבטה תועפות ןתוא לש המישרה יכ הדונ ונמצע
עבתנ ונאש ,ישגר ףחד הזיא ,וז איה חצמ -תוזע וזיא ,ןכלו .םיניבמ ןכ ונאש םירבדה םתוא תמישר ןמ רתוי הכורא
אפורל םיכלוה ונא רשאכ םג ירה ."לכה" תא ןיבהל תעדו-לכשה יד ונא םיננוחמ וליאכ ,"רבסה ןת" אלמ-הפב
ונל יד .תרחא וא ךכ טילחה עודמ רבסה ונממ שורדלו ותוא רוקחלו קודבל םיזיעמ ונא ןיא (רחא החמומ וא חתנמ)
.ונתבוטל ןווכתמ אוהש םלש בלב תעדלו ,ורשוכבו ורשויב ןומיא תתל (רתויב תוביאכמה תופורת לש םירקמב םג)
ול לבחו .ישונא-לכש רשוכל לעממ םהש ולאכ םימוחת םנשיש (לודגה ןתלכש היהש תורמל) ם"במרה בתוכ ךכו
ףוס תוינשמה שוריפבו ,גל-בל םיקרפ א"ח םיכובנ הרומ) .ןיבהל יוכיס לכ ול ןיאש םירבדב ןיבהל לדתשהל םדאל
םימב ללצ ,שממ גישה אל וירחא רקחש ימ לכ יכ ,הזה ןינעה רחא קימעהל ךשפנ הגשת לאו" :ונושל תוכרב
ירוסי ןמ אל ףא ,םיעשרה תוולשמ אל ונידיב ןיא" :ל"זח ובתכ אפוג הז אשונ לעו (."ודיב סרח הלעהו םירידא
אוה בצמה אלא ,וללה תומותס תודיחל הבושת לכ ןיאש רמול ןוכנ אל ,תורחא םילמב .('ד קרפ תובא) "םיקידצה
ןב דליל ריבסהל ליחתנ אלש ומכו .ינויגהה רואיבה תא שופתל ונלש ישונאה לבגומה לכשה לש ותלוכיב ןיאש
המ לכ טולקל םיינויגהה םילכה ול ןיא יכ .היצלפניאל תומרוגה תוביסהו םיריחמה-תרמאה תביס איה המ עברא
ןיימדמ אוהש ומכ לכ ןיבהל "לוכי לכ" ולכש ןיאש ,"ומוקמ תא ריכהל" ךירצ ישונאה ןימה ןכ .ול ריבסהל הסננש
אלש קידצה בויא ירוסי לכ ירחא ,(אמ-מ םיקרפ) בויא רפסב 'ה תבושת לש רואיבה והזו .תווקל הצורו ומצעל
םיירטוז םירבד םא ?(םש הכורא המישרו) עלס-ילעי לשו ןתיול לש ,לבת יאלפ לכ רשפ ונעדי םאה ,רמולכ .אטח
,הנוילעה החגשהה תא ןיבנש בושחל תיתודלי תוצרפתה אלא וז ןיא ,וננבה אל שחומהו עבטה םלועבש ולאכ
."יעבט-לע"ה לשו תושפנה לש םוחת
"ול ערו קידצ" תלאשל ינרותה הנעמה ןאכ רסח - ב
התורעבו התשלוח תא תפשוח ,וז היעבל םיינרותה םינוידה תא איבהל ילב ,לארשי םע ירוסי לש הלאשה תגצה
םדאה תאנה לש הרטמב קרו ךא הריכמ תיברעמה תוברתהש ירה .היתוארונ לכב תיברעמה תוברתה לש
ךרעכ ןירוסיה לע תדמלמ תודהיה ,תאז תמועל .יוושכעה עגרה תאנהו קוניפ ירחא יתודלי שופיח ,("תונתנהנ")
תונתמ שלש" ('ה תוכרב) י"בשר בתכ ךכ .תובישחה אישב ותוינפוג ןיאש םדאל דמלמה םמורמ ךרעכ ,רגבמ
חלוש 'ה םנמא .ןירוסיב הלעמו תונוילע שיש ןאכמ ירה "!ןירוסי י"ע אלא ןנתנ אלו ,לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט
ימש ל"זח ונתוא וכניח ףאו .ןירוסי םה ףוס לכ ףוס לבא ,םתוא חצנל ףאו ,םהב דומעל לגוסמ םדאהש ולאכ ןירוסי
םדאה תאבה לש קומינ םימעפל ןירוסיב שי (.ה הגיגח) !ותודהיב קפקפל ונל שי ,ןירוסיה לש דועייב ללכנ ונניאש
ןסוח ול םימרוגו םדאה תא םילשחמ ןירוסיהש םימעפל שיו .הנתיאו הקזח ותנומא המכ דע ןוחבל ידכב ,ןויסנב
לארשי םע ירוסי ראתל יטסיכוסמ טורטורפבו םמוקמו עזעזמ רואית תגצהש ינבשוח .(גכ"פ ג"ח נ"ומ ןייע)
ידיל איבהל ערה רצי לש רישכמ ילכ קר והניה ,ינרותהו ידוהיה הנעמה תא רתא לע בישהל ילב ,האושב
.םידמימ-תרידא הריפכל עקרקה תא רישכהל ,תוסרוקיפא
אלל הרואכל איהש לבסה עור תודוא ישונא לכשל וילאמ ןבומש המ .תוערה הנאצת אל 'ה תאמש םינימאמ ונא
תפוקתב ורסייתנש וניניעב ער םאו !יהולאה לכשל םג רתויב תנבומ איהש תויהל חרכומ ,הרטמ אללו הביס
דחא דלי וליפא םא איהש הפוקת לכבו רודו רוד לכב םג 'ה יניעב םג רמו ער הז םג ירה ,םידלי ןוילמ ינש האושה
המכו המכ יאדווב םנשיש קפס ןיא אלא !םלועב תונמלא שיש ,םלועב תומתי איהש וזיא שיש וא ,לבוס םלועב
עדמ לכ וא האופרה תמכח הכרצ לכ םיניבמ ונניאש ומכ קוידב ,ונל םיעודי םניאש םיראבמו םיריבסמ םיטרפ
ונמצע תא הלשנ אל !"לכה עדוי" לוכיבכ אוהש רמייתהל אלו לבגומ ולכשש ריכהל ךירצ םדאה ירהו .יגולונכט
.וננמזב םיגוהנה האושה םוי יסכטב (בור יפ לע) יוטיב ידיל אב אל הזכ הנעמ אקודו .תיליוא תישונא הואגב
וללה םיסכטב תינרות-יתלב תוליעפ לש לוקלק - ג
,תמ לע לבאתהל םדאל ול רתומ המכ דע רדג ורדג ל"זח ירהו .רחא ןורסח האושה םוי יסכטב שי :תינש לבא
ןטק דעומ) "!ינממ רתוי וילע םינמחר םתא יא ה"בקה רמא ,ךליאו ןאכמ ...דפסהל 'ז ,יכבל (םימי) 'ג" ונב ורתהו
,חור-ךודכדו ןובצע איבמ רבדה .(דמש ד"וי ע"וש) וילע םידיפסמ ןיא ותומ רחא הנש ,תמש םכח דימלתל םג .(:זכ
בל םישל ונל שי ,תיללכ .(.אל ףד תוכרב "...תובצע ךותמ הרוש הניכשה ןיא") .'ה תדובע ןמ ענומ טלחהבו
ןעמל איה תולבאהש רבסה ,ם"במרב דאמ ןיינעמ רבסה וז הנקתל שיו ,דבלב ןנברדמ איה תולבאה תווצמש
.(אמ/ג נ"ומ) תילילש הזטסקאב םיזגהל אובנ אלש ,ןוסירו םוצמצ
רוביגש וליאכ אטבמ יוטיבה .(.חל אמק אבב) ףודיגו ףוריחכ "?תושעל רשפא המ" תרימא לש םימוחינ וניג ל"זח
לוכיבכ יכ ,םישוע ךכ ונייה ךכל דגנתהל ונלוכיב היה םאש תורמל ,אוהה רטפנה תא חכב ףטח ש"תי ןוילע ץירע
המ לכ רמול םדא בייח" :ל"ר 'יס ףוס ח"וא ע"ושב שרופמ ירה לבא .תמה תא תימהש הממ קדצה לולשל שי
אלא ,'ה השעמל תודגנתה לש רעצו אינורט ךותמ ונניא ,לבא יניד םיגהונש המ םג ."השע בוטל ,ה"בקה השעש
.(תושרד אדריט ה"ד .ה"כ הכוס לע י"שר) .ונילע השק ולש רדעהה יכ תורוהל ידכ ,תמה לש ודובכ ינפמ
וניאו ,םישרדמ וא ארמגב רכזומ וניא (הריטפה לש הנשה םוי=) "טייצרהאי" תרימש לש ץופנה גהנמה ותוא
ןומדק גהנמ איבמ (ילגר אתלת ה"ד .בכק תומבי לע) י"שר יכ םא .רחואמ גהנמ לכה ךסב אוה .ע"ושו ם"במרב
םש ריכזהל אל לבא ,ודובכ ןעמלו דבלב דומיל ןעמל קר ונייה ,ורבק לע הבישי םיבישומ ח"ת לש ותריטפ םויבש
,ו"ח ףסונ לבא םיררועמ ךכבש (ח"נ 'יס ב"ח ,זיגח בקעי 'ר) תונטק תוכלה ת"ושב שרופמו .תולבאו רעצ םוש
לע ז"ט בתכ ןכלו (:זכ ןטק דעומ) "!הכוב אוה רחא תמ לע ,יאדמ רתוי ותמ לע השקתמה לכ" ס"שב שרופמכ
תמה תא ריכזהל ץרא ךרד אלו גהנמ ןיא :"םדאה תרות" רפסב ן"במרה םשב (דמש ןמיס ףוס) העד הרוי ע"וש
ןוויכ ותואבו (:דנ םיחספ) תויהל יואר ךכשו בלה ןמ חכתשמ תמהש ל"זחב שרופמ ירה ."שדח רשע םינש רחא
.(ד"ה ףוס ד"פ לבא 'לה) ם"במרה קספ
ךכ םושמ ירה) גח לש החמש -תריואב םימגופ םימעפל .םיגחב םירמואש "רוכזי" גהנמ לע הבשחמל םוקמ ןאכמו
רפסב אבומש יפכו ,םהינפב םיכובה וזבתי לבל ,"רוכזי" םירמוא םניאש ולא לכ תסנכה תיב ןמ םיאיצומ
אל דפסהה ירבד לש םירורמ תונורכזש ידכב ,לגרה ינפל םוי 'ל וליפא דיפסהל אל ורזג ל"זח ירהו .(םיגהנמה
ח"וא) א"מרה ירבדו ?גח םוי לש ומוציעב דפסהו רעצ ררוענ ךיא ,ןכש לכ .(.ח ןטק דעומ) גחה תחמש לע וביעי
.רעצ -ינממס םוש ילב ,דבלב הרכזה םה (א"כרת 'יס ףוס
ותמש םישנאה לע אלו ,םירעצמה םישעמה יטרפב ךיראהל - ד
רמועה תריפס ימיב ןכו ,שדקמה תיב ןברוח תפוקת לש תואלת לע בא ימי תעשתב לבאתהל לארשיב גוהנש המ
אלא ,(דס ,הבר תישארב) "הטוש לבא" ללכב יהוזש ,םינומדקה םיגורהה לע ונניא ,ותמש אביקע יבר ידימלת לע
ידכ ,םהב ועראש תורצה ינפמ םהב םינעתמ לארשי לכש םימי םש שי" :ם"במרה ןושלכ .םינוגמה ונישעמ ביט לע
דע ,(!) התע ונישעמכ היהש וניתובא ישעמו םיערה ונישעמל ןורכז הז היהיו .הבושת יכרד חותפלו תובבלה ררועל
.(א/ה תוינעת 'לה) "ביטיהל בושנ ולא םירבד ןורכזבש ,תורצה ןתוא ונלו םהל םרגש
תאנש" לש םישעמה לע אלו ,ותמוהש םיתמה לע ונא םיזכרתמ םא יתמא -ןכות ירסוחמ םניה וניתומוצ לכש ירה
והשמל הליע שמשמ תמה ןורכז .(:בס תומבי לע א"שרהמ) "הז לע הז ערה ןושל ורבדש" לעו (:ט אמוי) "םנח
!ומצע םשל רכזומ וניאו ,רחא
תוננואתה לש תילילש השיגב יד אלו ,תיבויח השיג ןעמל - ה
םוקמב .הארונה האושה ןמ דומלל ונל שיש םיחקלה םה המ הלאשב דקמתהל אוה תושעל ונל יוצר היהש המ
לש ל"וחל האיצי וא ,("םש שי תמ לכל" :םנושלב) םיגורהה לש םהיתומש תאירק לש תלעות -רסוחמ גהנמ ותוא
-תודהי וניחא לש תואצמיהה ךשמה דגנ הלילו םמוי ףיטהל םיכירצ ונייה ,אשרו-וטיג רתאב רקבל ידכ רעונ ינב
םילגוסמ םיוגה המ המ לא וארת" :רורבו יולג יוטיבב ,אבה רודה ינב תא ךנחל םיכירצ ונייה ;ץראל -ץוחב הלוגה
-יא ומכ קוידב) "ונתלצהל עבצא ףוקנל ילב דגנמ ודמעי תומואה ראש לכ םגו !תוימש-יטנא ךותמ ונל תושעל
םכשה ררועל םיכירצ ונייה ,ךכ לע ףסונ .(הקירפא ימעבו ידרוקה םעב תעכ עצבתמה יארונה חבטב םתוברעתה
ונדגנ תיאבצ תונוילע םעפ-יא וגישי ונביבסמש םיברעה םא םוי םוי ונל תברואה הארונה הנכסה איה המ ברעהו
.תישעמ תלעות רבדל היה יזא "האושה םוי" תובקעב ךכ ונכניח וליא .םימיה ןמ םויב ו"ח
האושה ישודק לש םתומל תוידוהי םינפ - ו
םירמכל הרוה סולואפ רויפיפאה ירה .האושה יגורה לש ,םישודקה תרובג לש תויבויחה לע דומעל םיכירצ ונייה
לכ תא תד-תרמה לש וזכ הרוצב וליצה םנמאו) רצנתיש םידוהיהמ ימו ימ לכ ליצהל הילטיאבו תפרצב ,ןילופב
ידכ םהידלי תא םירצונה םהינכשל ורסמש םיללמואה םירוההש תורמל ,םהידיל ורסמנש םיידוהיה םידליה
לש תד תרמה לע (םירצונה יפמ םג) םלועמ ונעמש אל לבא .(!ךכ ושעי אלש "םירמוש"ה םע יאנת ונתה ,םליצהל
עמש"ו "ןימאמ ינא" םע ,שאה ינשבכל תימינפ הואגב וכלה םידוהיה אלא .םיפלאלו תואמל לארשי םעב םירגובמ
תאזה שפנה תרובג לע .האושה ילוצינ םהו ודרשנש םיטעמה ןמ תודע ונעמש ךכ .םהיתותפשבו םבילב "לארשי
.דועו דוע רבדל םיכירצ ונא
םיתמה תייחתב הריפכ לע - ז
תייחתב הריפכ ובוחב ןמוט (!) "םימלוע תחונמל וכלה" יוטיבה .םיחתות ףלאכ תרבדמה ,תמעור הקיתש הנשי
םירמואש יוטיבה .םייח ץעמ ירפ ובוני דועש ערז יניערג ומכ ,דבלב-הלאשהב המדאל ורסמנ םיתמה ירהו .םיתמה
לע ן"במר ןייע) רבקהמ ונל ורזחי אל ו"ח וליאכ "חומ-תפיטש" השוע "הנורחאה םכרדב וכלה" :ל"הצ יללח לע
םרוביד הלילו םמוי זירכהל םיכירצ ונא האושה ישודק לע םגו ל"הצ יללח לע םג .הברדאו הברדא .(א/די םירבד
-ןגבש הנוילע אטוידל ועיגה ,רמולכ (:י ארתב אבב) "ןתציחמב דומעל הלוכי הירב לכ ןיא ,תוכלמ יגורה" ל"זח לש
ךרדב םיתמ םע יקלח יהי" םתוא רידגהל םיכירצ ונייה .וילא לשמ תומדא ילע ןיאש ,םרכש ןמ םש םינהנ םהו ,ןדע
היל איוה ,תיימ היחרוא יכ ואלד ןויכ" (.זמ ןירדהנס יפ לע) םתלעמ תא ריכזהל םיכירצ ונייה .(:חיק תבש) "הוצמ
!םקלח ירשא ,בקעיו קחצי םהרבא לש םקיחב םה ירהו .ללכו ללכ ןועו אטח םהל ןיא ירהו ."הרפכ
ועבצא ףקונ םדא ןיאו" ,הנוילע החגשהב אוה ונתוא הרוקה רבד לכש םינימאמה הרות ינב ונא :תחא הלמב
םע םילשהל לכונ ךיא .(אב תשרפ ףוס ן"במר האר ,:ז ןילוח) "הלעמלמ וילע םיזירכמ ןכ םא אל הטמלמ
?"ןייד תילו ןיד תיל" וליאכ ,"רקפה" םלועה לכ םישועה ,וידרב םיניירקה לש "תינלטקה הקיתשה"
'הב הנומאה תא לקלקל ידכב (וללה ןורכז יסכט תא םיכרועה ןמ קלח י"ע) ערל שומיש ןאכ שיש ינבשוח ,םוכיסב
תנוכתמה יפל .תאזה תוילילשה לע ונתעד תא תתל ,םיכנחמכו הרות-ינבכ ,ונילעו .ותחגשהו ולעפ רשויבו
תא "תיתכלממה תרושקתה" ילהנמ ןמ שורדל ונילע .םהב קלח לוטיל וא וללה תוינכותל ןיזאהל ונל ןיא ,תיחכונה
."אבס לארשי חור" יפל םנוקית
(2) אשנ תשרפ

תידוהיה השאה לש תועינצ

לא ותשא תא שיאה איבהו ...ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו ...לעמ וב הלעמו ותשא הטשת יכ שיא שיא"
הזה ןחבמהו יוסנה יכ .לארשיב םיהלא שיש הדעו םע לומ החיכומ וז האלפומ השרפ .(וט-בי /ה רבדמב) "ןהכה
ינב ינוילמ לש םע ךותמ יכ .ףואינ לע שינעהל ארובה תחגשה חיכומ היה םימה תייתש ירחא השאה תומת םא
היה אל םאו .קפסה תא ררבל ידכ שדקמל םהיתושנ תא ואיבה םילעבהש םירקמ תואמ דימת ויהש יאדו ,םדא
קלח רשאכ לבא .ןחבמה ףקתל ו"ח םיגעול םלוכ ויה יזא .ןהמ תחא ףא התמ התיה אל ,םימב ינחור חכ םוש
.םדאה ינב לש םהישעמב ברעתמ 'ה יכ לכל חכוה ,תלוונמ התימ ותמ קלחו ןתואירבב וראשנ
ןכ םא אלא ותשאל אנקמ םדא ןיא" ארמגה ירבד ?ךכ ותשאל השעי בהוא לעב דציכ אה :וישכע לואשל ונילע
ינפל) טג הל ןתונ היה התוא אנוש לעבה תמאב םאש הארנו .רואיב םיכירצ (.ג הטוס) "הרהט חור וב הסנכנ
ךוסחל ידכ היה ךלהמה לכש רמול השקו .(החרוכ לעב םג הל תתל ירשפא היה ,םושרג ונברד םרח תפוקת
השאהש זירכי ה"בקהש קפסה תא ררבל הצר קר ,השאל ול ראשתש הצר אוה יאדו אלא .התבותכ ףסכ ומצעל
לע םירמואש ומכ 'ןינק' ןושל "אנק" שרפמ "הלבקהו בתכה" רפס .בלב קופקפ םוש ול ראשי אלו ,ול הרוהט
תויהל אוה יכ לעבה לש ותואנק ךכ .ץראו םימש הנוקו םלועה לעב אוה ,רמולכ - (ה ,כ תומש) "אנק לא" ה"בקה
.רז רבג םוש ומע ףתשל ילבמ ,דיחי לעב
(הלעב=) השיאב תרפוכ ,םינשב תרפוכ איהש" - (ונקוספ) "שיא שיא" .הזב לעבה תוליעפ תא ודדוע ל"זח ןכלו
הדמיל ...'המחלמ שיא 'ה' רמאנש 'שיא' ארקנ ה"בקהש ןינמו .'ףאנת אל' הוצש ה"בקהב תרפוכ איהש דחאהו
ךנמש ןכו ,(ךרוסחמ אלמי 'ה =) 'שי יבהוא ליחנהל' ןרתוו יוה ,ןייה ךפשנ .ךתיב ךותב ןרתוו אהתש הרותה ךתוא
ימל רבגכ םוק ,ךתשאב (ער=) רבד תעמש םא לבא .'ךיתולאשמ לכ 'ה אלמי' ךתוסכ ערקנ .'אלמא תורצואו'
.(ב/ט ר"דמב) "'שיא שיא' ךכל ,רבגש (ה"בקה=)
ךל ששי .םישנב תועד ךכ ,לכאמב תועדהש םשכ" .תררוס השא ןמ ןיע םילעמ אוהש לעב לע תרוקיב וחתמ ל"זח
ותשא ינפב לעונ היהש הדוהי ןב סופפ תדמ איה וז .והתוש וניאו (סוכל=) וקרוזו וסוכ ךותל לפונ בובזש םדא
וקרוזו וסוכ ךותל לפונ בובזש םדא ךל שיו .אצויו (רקיעו ללכ תאצלמ התוא ענומו ,רהוסה תיבב התיה וליאכ)
בובזש םדא ךל שיו .(הל השרמ=) החינמו היבורקו היחא םע תרבדמש םדא לכ תדמ איה וז .והתושו (בובזל=)
,קושב הווטו עורפ השארו (קושל) האצוי ותשא תא האורש ער םדא תדמ איה וז .ולכואו וצצומ ,יוחמת ךותל לפונ
םירהרהמו ,ץחרמב תעכ איהש םיעדוי םהו=) ןיצחור םדא ינבש םוקמב תצחורו ,הידדצ ינשמ (התלמש) המורפו
(.צ ןיטיג) "השרגל הרותה ןמ הוצמ וז (םיער םירוהרה
ורקבל היבא תיבל ךלילו תאצל הל שי השא לכש יפל ..." :ונושל תאזו .ם"במרה ירבדב ןויע םוקמ ונל שי ןאכ
דע רהוסה תיבב הניאש .הל םה (םג) ואוביש ידכ ,היתוערל דסח לומגל (הנותח=) התשמה תיבלו לבאה תיבלו
עונמל לעבל שיו ,תובוחרב םעפ ץוחב םעפ ,דימת האצוי היהתש השאל אוה יאנג לבא .אובת אלו אצת אלש
השאל יפוי ןיאש ,ךרוצה יפל שדוחב םיימעפ ומכ וא שדוחב תחא םעפ ומכ אלא תאצל הנחיני אלו הזמ ותשא
םג וננמזבש עודי הנהו .(אי/גי ,תושיא 'לה) ל"כע "'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ' בותכ ךכש התיב תיוזב בשיל אלא
ם"במרהש תעדל ךירצ אלא .רוסיא ששח םוש הזב ןיאו ,םוי לכב וליפא ןהיתבמ תואצוי רתויב תורשכה םישנ
גהנמה יפל בתכ ןאכ .(בי-אי/דכ תושיא 'לה ןייע ,לארשי יגהנמ) "תידוהי תד" םגו (הרות ןיד) "השמ תד" םג בתוכ
,ןידה םצע ךכש ינפמ אל ,(בי/דכ) דידרה לע תפסונה תחפטמ תודוא םש בתכ ןכ .וירוגמ םוקמבו ורודב גוהנה
ףא בייחמ אל ףאו הנתשמ גהנמה םג יאדו םהייח תוחרוא תא םינשמ תורודה רשאכו .לארשי גהנמ ינפמ אלא
ןכו .הנתשה גהנמה יכ ,וננמזב לטב הז לכו (פ"קת 'יס) תומוצ םוצל יתמ ח"וא ע"ושב םלש ןמיס ונל שי ךכ .דחא
הברה ןכו .לטבתה רבכ הזש ינמודו (ד/א"פקת) הנשה שאר ברעב תורבקה תיבל תכלל םיגהונ ויהש אבומ
תאצלמ השאה תא עונמל שיש ם"במרה בתכש המ לע רמול שי ךכו .ע"ק 'יס ח"וא ע"ושב ץרא ךרד יגהנממ
השאל שיש גשומה םצע לבא .ויתורודב גהנמה יפל היה הז ,שדוחב םיימעפ וא םעפ רשאמ רתוי התיב חתפמ
.ןינעה ה"זעב ררבנו .רוסיא דצל עגונ יאדו הז ,יאדמ רתוי היהי אלש םירבגה יניעל בוחרב התכילה תא םצמצל
(ח ,ו הכימ) 'ךיהלא םע תכל ענצהו'ו רמאנש תועינצה איה הפי" .ןויערה םצע לע ל"זח ירבדמ המכ איבנ לכ םדוק
תילארשי איה וליפא ,המצע תא תענצמ איהש השא" .(ג/א ר"דמב) "'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ' רמוא דוד ןכו
תענצמ השאהשכ" .(.זמ אמוי ,תיחמק לע השעמ ןייעו ,םש) "םילודג םינהכ דימעתו ןהכל אשנתש איה היואר
.(ו ,חלשיו ,אמוחנת) "לודג ןהכל אשנהל היואר ,תיבה ךותב המצע
הכוז ,העונצ איהש תידוהי תד המצעב תגהונ איהש ןמזב - (ג ,חכק םילהת) 'ךתיב יתכריב הירופ ןפגכ ךתשא'"
.(י/ח ר"דמב) "הנשמ ילעב םינב הנממ ןיאצויו
ןועמש אלו ,ןועמש לש ותשאב טיבמ ןבואר אל .ולהא ךותב דחאו דחא לכ םיעונצ ויה םירצמל ודריש העשב"
ךכ (הבר התיה תופיפצהו ,רבדמב=) אובר 'ס ויהשכ וליפאו .עונצ ולהאב דחאו דחא לכ אלא ,ןבואר לש ותשאב
.(א"עשת ,קלב ש"קלי) "םיעונצ ויה
תטשוקמ השאהשכ םיברה תושרל האיציה ןינעב
ןעמל לויט םשל וא ,הינינעב לפטל ךרטצתש לככ םיברה תושרל תאצל השאל רתומ וננמזבש ונרכזה רבכ
אלש רתויב רהזיל שיש ןכו .הדמה לע רתי תטשוקמ תאצל הל ןיאש אוה תעדל יוארש המ .שפנה תואירב
.תישיא הברק וא תודידיל ועיגי ו"ח אמש ,םירבג לש הרבחב ברעתת
םגפ אוהו ,הב ןילכתסמ םעהש ינפמ ,םיברה תושרל (םיטישכתב=) ןהב תאצל השאל רוסא לוחב ףא ירמא ןנבר"
.(ה ,חלשיו ,אמוחנת) "התיב ךותל ןהב תטשקתמ אהתש אלא השאל ןיטישכת ונתינ אלש .השאל
לע ונגתי אלש ידכ ,םישנ יטישכת רוכמל תורייעב ןירזחמ ןילכור ויהיש" ןקת ארזעש :בפ ק"בב שרופמ ןכו
קרו ךא אלא ,חרוא ירבוע וא םינוונח וא דרשמב םידיקפ יניעב ןח אצמתש ונווכתה אלש ראובמ ירה ."ןהילעב
הארמ תחפטמ אלו התעפוה תא החינזמ איה תיבב איה השאה רשאכש העפותה הנוגמ המכ ןכלו .הלעב יניעב
ומכ .בהז ירבד דונעתו תבש ידגב שבלת ,םיקורמתו םשוב םישת זא ,הצוחה תאצל ןינע הל שי רשאכ קרו .היפוי
םורגל הל רוסא ךכ ,("לושכמ ןתת אל רוע ינפלו") חרוא רבוע לשכיי ןפ םיברה תושרב לבח חותמל םדאל רוסאש
(:דסק ב"ב ןייע ,דאמ רוגש רבד) םירוסא םירוהרהב לשכיי םהמ דחא ו"ח םאו .היפויל בל םישל םירוחבו םירבגל
חכב ,ןכבו .(חע עטק ,"הבושתה תרגא" ,הנוי ונבר) םהמ דחאו דחא לכ לש שנועב ו"ח אשת איהה השאה ירה
,היפוי תא ריתסהל הכירצ השא ןכלו .ב"הועבו ז"הועב דאמ לובסת ו"ח ירה ,םיברה יאטח לע שנוע לש רבטצמ
.הלעב ןעמל קר ותוא רומשלו
.הב םירבגה וטיביש ךכ גוהנל השאב ר"הצי ונשי ךכ ,השא לש היפויב טיבהל שיאב ר"הצי שיש ומכ ,םנמאו
תמאה יכ .תוינוציחל בר ךרע םינתונ הב ,תינוליחה תוברתהמ וננחמל אבה לקלוקמ ךוניח ךותמ עבונ רבדה
.םדאה םצעל ללכ םירושק םניא ינוציח ראותו םיפי םיעבצ .יפואה תבהאל ללכ רושק וניא יפויה תבהאש התמאל
הפי השא" שי .('ד ,תובא) "וב ןיא שדח ףאש ןשי שיו ןשי אלמ שדח שי ...ןקנקב לכתסת לא" ל"זח ורמאש ומכ
ןכלו .תוינוציחל קר םיסחייתמ (הרות -ירסוחמ דחוימבו) ונרוד םיבר םנמא .ךפיהל שיו (בכ ,אי ילשמ) "םעט תרסו
דובכ וא הרקוה שיש תרמוא תאז ןיא ,הילא בל ומישיו היפוימ םירבג ולעפתיש תורמל יכ תעדל תבייח הנובנ השא
-תלק השא לש היטנ לכ ןכל .(םדא לש וכרע םיעבוקה םינממסה תמאב םה ולאש) התוגהנתהל וא התוישיאל
.םיעגר המכ רובעכ םיפלוחה ,המרמו בזכ אלא וניא תינוציחה-התעפוה לע חבש לש הלמ וזיא הילע ודיגיש תעד
.וינפל הרבעש תמדוקה תא חכוש רקפומה הפוצהו תרחא השא תרבוע בוש ,תונינעתהה ירחא יכ
םיסומינה יפל .לושכמ םוקמ אלא וניא ,"הריירק תושעל" וא ,ירוביצ םוקמב דובעל םישנ המכ לש ןנוצר םג
םוקמב רתוי התוא םיכירעמש בושחל תולשכנה שי ,הדובע תווצ ישנא לש האנה םרובידב שיש םינוציחה
"תיב-םולש" לש תויעב הברה .(תוינוציח חבש-תולמב ץמקמ אוה םא) הלעבמ עמשתש םירוביד רשאמ ,התדובע
םע םידיקפה םתואל "תיב םולש" לש תויעב תמרוג איהה הדיקפה ,ןבומכו .תאזה הערה האוושהה ללגב ווהתנ
התעפוה תא החינזמ תיבב השאהש ןמזב וב .תוטשוקמו תורפואמ ,תופוימ תואב הדובעל תואבה יכ .םה םהיתושנ
ןיב הזה לדבהה לשב םילשכנ תעד-ילק םירבגו .לושיבו הסיבכ םע ,םידליה םע הדורט איהש תויה ,ןמזה בור
תמחמ קרו ךא רוסיאה ןיאו ,"םירפוס השא דמלת אלו ,םירפוס קוור דמלי אל" - .בפ ןישודיק ע"ע) .ץוחהו תיבה
(דוחי
םירוחב ירחא תורת היניע םימעפל ,דרשמב וא לעפמב התיבל ץוחמ תדבוע השאהש אוה וננמז גהונב לוקלק דוע
44) תוכיראב ול ונע ,"האורה הזב שיה" תונבל לאשו ,ודבאנש םירומחה תא שפחל ךלה לואש רשאכ .םיפי
ידכ" :םהמ דחא .םירבסה המכ ךכל םינתונו ןושלה תוכירא לע םיאלפתמ ל"זחו ,(גי-בי /ט א"ומש - תובית
.ונממ תועבש ויה אלו לואש לש ויונב תוטיבמ ...'םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ' ביתכד לואש לש ויפויב לכתסהל
הניאש השאמ ויניע תא ןוזל שיאל (רוסא=) רשפא יאש םשכ אלהו .תונוזכ לארשי תונב תישע ןכ םא' יסוי 'ר ל"א
רמאש העשה ןיידע עיגה אלש אלא .הלש וניאש שיאמ היניע תא ןוזל השאל (רוסא=) רשפא יא ךכ ,ול היואר
לוק עמשת אל השא" ריהזה (ד"ירת עטק) םידיסח רפסב ןכו .(חק ,לאומש ש"קלי) 'רחמ תעכ' לאומשל ה"בקה
(חפק הוצמ ףוס) "ךוניחה רפס" ע"עו .תינימ האנהב רבודמש ל"צו "תרהזומ השאה רהזומ שיאהש לכמש שיא
."ןצפחו ןקשח לכ ךישמהל ןהל יואר םהילעש ,ןהילעבב יתלוז םירבג רחא רהרהל רוסא ןהל םגש"
תא םימצמצמ וב וזכ העונצ הדובע רוחבל םיכירצ הסנרפה לועב ףתתשת השאהש ילכלכ ךרוצ שי רשאכ םג ןכלו
החיורמ השאש הממ הברה ,םינטק םה תיבב םידליה רשאכש ןובשחב תחקל שי םגו) .ל"נה קזנה תויורשפא
םיאתמו םלוה קוסיע חפטל ךרוצ שי ,תיבב םניא רבכו םידליה ולדג רשאכ םנמא .(תלפטמה רובע םלשל בצקוי
דימתו .םירעזומ םה ל"נה תוששחה וב הזכ עוצקמב רוחבל םיכירצו .השעמ רסוחמ תיבב םמעתשת לבל ,השאל
התוחכונ תא םיטילבמה םינוש םייופי ירחא ררגהל אל לבא .םלוה רדס לעו שובלה ןויקנ לע רומשל השאה הכירצ
.הב אקוד טיבהל תורז םיניע םיכשומו
וליא אה ,בנגל תארוק הצרפ" :'ז ןיכרעב ל"זח םשב י"שר רמוא ,התיבמ האציש הרענל עריאש סנוא השעמ לע
(גכ ,בכ םירבד לע) "הל עריא אל התיבב הבשי
'תבהא רשא השא םע םייח האר' רמאנש ותשאל שיאה בהואש הבהא ,הבהא תוומכ הזע יכ" :ל"זח ורמא ןכלו
דימ ,ומע הרבדו הכלהו ,ינולפ שיא םע ירבדת לא הל רמואו הל אנקמש האנק ,'האנק לואשכ השק' (ט תלהק)
('תוומכ הזע יכ' כ"הע /ח ר"שהש שרדמ) ('ה רבדמב) 'ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו'
אשנ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ - אכ/ד
(טכ/ד) יררמ ינב לצא אל לבא (ב/ד) תהק ינב לצא קר עיפומ (י"שר שוריפכ) רפסמו יונימ לש גשומכ 'אשנ' יוטיב
םירהש ירחא ןכלו (די/ג) יול ינב ללכ תא הנמ רבכש תויה .תיללכה הצובקה ךותמ המרה ןושל םג אוה יכ ל"נו
דיגהל המ ןיאו ,יררמ ינב ,םיראשנה וראשנ אליממ ,ןושרג ינב םגו תהק ינב םג ,דבוכמ דיקפת ןעמל םכותמ
.'אשנ'
!םימעפ 19) "םתובא תיב" ינפל "םתוחפשמל" הלמה הבותכ ללכ ךרדב יכ ,ינוש ןאכ שיש ןייצ שריה ר"שר - בכ/ד
,טכ ,ב :םיקוספ /ד קרפ רבדמבב ןכו .במ ,מ ,חל ,ול ,דל ,בל ,ל ,חכ ,וכ ,דכ ,בכ ,כ ,ב :םיקוספ /א קרפ רבדמבב
'ב קר עיפומ ('םתובא' ירחא ףוסבל איה וז הלמ רשאכ) "םתוחפשמל םתובא תיבל" יוטיבהו (ומ ,במ ,מ ,דל
לבא .לארשי ללכל יול טבש ןיב קליח יכ ש"ייע ב/א רבדמב לע ושוריפב הזב ביחרהו ;(בכ/ד ,וט/ג רבדמב) םימעפ
אצמנ ךכל הבושת !יררמ ינבו תהק ינבל עגונב אלו ,ןושרג ינבל עגונב קר עיפומ הז יוניש עודמ ריבסה אל ןיידע
.ל"נה הלאשב לפטמ (והילא תרדא) א"רגה םגש יתאצמ תעכו .רוכב היהש ללגב (ונקוספ) הרותה לע חקורב
(הגגש ןושל ,אטח=) םתאטח תא ודוותהו - ז/ה
"םעשפ תא ודוותהו" בותכ אלש בל םישל שיו .(דיזמ ןושל ,ןוע ,מ/וכ ארקיו) "םנווע תא ודוותהו" 'ב :הרסמב אבומ
'לה) אטח גוס לכ לע יודיו ןיד עבק ם"במרה יכ ,ודוותי אלש רובסל רשפא יאו (:ול ףד אמוי ,דרמ תגרד אוהש)
םתא" :םהמ עבת ארזעש רוביצ יעשפב ונאצמ ןכו (ה/בל םילהת) 'הל יעשפ ילע הדוא" שרופמו ,א/א הבושת
ןוקית רקיע אלא .(גי-י/י ארזע) "הזה רבדב עושפל וניברה (:םעה ונעו ,יודיו ןושל=) 'הל הדות ונת התעו ...םתלעמ
הדוותהש אוה לודגה ןהכה לש הלוגדה תוישיאה אקוד םשו (:ב תועובש) לזאזעלריעש י"ע אוה רוביצה יעשפ
.ומצעלשכ םעה אל לבא (.וס אמוי) "ועשפ ווע ואטח" םלוכ םשב
"לעמ וב הלעמו ותשא הטשת יכ שיא שיא" - בי/ה
איהש ב/ט ר"דמב שרדמבו (.זכ הטוס) 'וכו הטוש תשא ,שרח תשא תוברל אוה ,"שיא שיא" לש תוליפכה לע
שיא" םש ורמא דועו .'ףאנת אל' הוצש ,המחלמ שיא 'הב תרפוכ םג איהו ,ולצא דקפומ הפוגש הלעבב תרפוכ
םירבד לע םידיפקמה המכ ומכ אלדו ,ותשא תועינצל עגונ רבדה רשאכ "שיא" ומכ תופיקתב גהני לעבהש "שיא
יוה ,ןיי ךפשנ .ךתיב ךותב ןרתוו אהתש הרות ךתוא הדמיל" :ל"זו ,םירתוומ םה הילע תועינצה תמועל םיירטוז
רבד תעמש םא לבא .ךיתולאשמ לכ 'ה אלמי ,ןרתוו יוה ,ךתוסכ ערקנ .שי יבהוא ליחנהל ('ה לע ךומסו=) ןרתוו
תושעל שי המ" איה הרטמה לכש ריבסמ (דנ 'מע) "ארקמ תעד" .ל"כע ('שיא' בותכ ןכלו=) רבגכ םוק ,ךתשאב
."השאו לעבכ דחי תויחל ףיסוהל ולכויש ,דשחמ השאה תא תוקנל ידכ
רמא ה"בקהש ,ה"בקהב ןכו הלעבב תרקשמ איהש (ח/ט ר"דמב) םש ונע "לעמ וב הלעמו" לש תוליפכה לעו
.וז הליעמ הריתסמ איהו ,ויבא רחא סחוימה ןב אלא ,י"אב קלח וחקי אל םירזממהש
ימש תא ומשו ,םהל רומא ,לארשי ינב תא וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא לא רבד - גכ/ו
הטוס) השע 'גב רבוע ,ןכודל הלוע וניאש ןהכ לכ' ל"זח ושרד ןאכמ ל"נו .לוגס אלו ,ץמק תדקונמ 'רומא' תבית
תרימא לע רבודמ ןאכ לבא .םינהכל רמאל השמל הווצמ 'הש איה הנווכה ,לוגס תדקונמ התיה םא יכ .(:חל
.םהמ ךרבתמה םעל םינהכה
פ"ע) ףטחו תונלשרבו אירגנאב אלו ,האלמ הרימאב בלה תנווכב וכרביש ,חקורב ראובמ ,'ו אלמ 'רומא'ש םעט
('ד ףוס אי ר"דמב שרדמ
וטושפב לבא (.חל הטוס) שרופמה םש תא ואטב שדקמה תיבבש ורמא ל"זח ."ימש תא ומשו" םייקתמ ךיא ע"צ
."םש" לש ןינעה המ הרוסמל םירואיבב (חנ/חכ) אבת 'פב ונאבהש תונשרפ ןייעו ,לארשי תומוקמ לכב בסומ הז
תיראש' ,ל"זירא פ"ע בתוכה ,יקיר יח לאונמע 'ר) "םידיסח תנשמ" ןייע ,ה"והי םש אטבל דחוימ ןינע שי ןאכ לבא
7 ישילשב .תויתוא -20ו תובית 5 ינשב .תויתוא -15ו תובית 3 ןושארב ,םיקוספ 'ג ןאכ שי יכ (ז-ה םיקרפ 'תוליצא
םש) 26 אוה תונושאר תובית שלש לש ת"ר רמולכ .ן"וזו א"וא ,רתכב רבודמד ראבמו .תויתוא -25ו תובית
.(ה"והי
תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ - די/ז
אדבע לוטקת אל ךינמיסו ('י תוא=) ריעז אלו ('ו תוא=) ךירא אל ןוהב תיל םיקוספ ב"כ :הלודג הרסמב אבומ
'.אנענכד אעראב ,ןיכלמ תלתו ,רסירתב רסימח ,ןוהל בהי ,םשד
אללו 'י אלל םיבותכו םיאיבנ ראש לכב םיקוספ הרשע דועו ,םיטבש ב"י יפל ל"נכ הרותב םיקוספ 12 שיש ורואיב
בל תנגמ םהל ןתת (דכ/א א"יהד) דשכרפא םש (בי/טי םילהת) ךדבע םג (גי/כ תומש) חצרת אל :םה ולאו ,'ו
ןענכ ץרא (וט-די-גי/בי עשוהי) הנבל ךלמ ,המרח ךלמ ,ריבד ךלמ (די/דכ א"יהד) רשע השמח (הס/ג הכיא)
יפל םיבותכ ראשהו ,ונתשרפבש םיקוספ ב"י דגנ אוה 'רסירת' תבית ,ןמיסה ןינעב .(חי/זט א"יהד אי/הק םילהת)
.חכשתו קוד ,ונאבהש םיקוספ רדס
?ל"נה םיקוספ 22 הפ לעב רוכזל ידכב ל"נה ןמיס ועבקיש וננודינב בושח ךכ לכ היה המ ,ןיבהל םיבייחש המו
.מ"ותב 'וו ב"וחב 'י ,(:זר ףד ,רשא 'ר רודיס) ל"זירא ריכזהש םירכז תויתוא ןה ל"נה ןיטקו ךירא תויתוא יכ ל"נו
שדוקה תומש לש תויוהו תובית תבכרה ןמ םיהובג רתוי תומלועב ןה תויתואהש ל"זיראה רמא א"תנט רעשב
םיקוספ 22 אקוד ןכלו .(רתוי הכומנו תבכרומ איהש אגרד ,תובית ביכרה תויתואה ןמ יכ ,הריצי רפסב שרופמכ)
לש ןירוכד ןוותא וליפא ויה אל ןיידע הזכ ןוילע םוקמבש תורוהל ,ןמצעלשכ אתיב -אפלאה תויתואה ב"כ דגנל
.(םש ,הריצי רפס) ת"רפכ דגב ש"מא ןמ ץוח 'למבש תוטושפ תויתוא ב"י דגנ םה םיטבשה יקוספ ב"יו .תויוהה
הרשע (תודחאה םוקמ) תחא ףכ" ןכלו (:טיר ףד ב"ח רהז) ס"א םישרשה שרש דע העיגמ תרטקהש תויה ל"נו
."תרטק האלמ ,בהז (ס"י לכ לולכ)
י"שר ןאכ ןייע ,"בירקה" תוליפכ םעט ,ונברק תא ('י רסח בותכ=) בירקה ....בירקה ינשה םויב - טי-חי/ז
web site created by Happy Web Design