English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 סחנפ תשרפ
סחנפ תשרפ

(1) סחנפ תשרפ

לארשיב גיהנמ לש ותומד
סחנפ םק ,שיא 24,000 זא ותמו תונזב לארשי ירוחב ולישכה ןידמ תונב רשאכ .ורכש לע אב יאנקה סחנפ ,ןכבו
הלעהו םולש ותירב ול ןתנ ה"בקה ךכל תודוה .יבזכ תאו ירמז תא תוומל רקדו ותמילגל תחתמ רתסומ חמור רשאכ
וניניב בבותסמ ןיידעש איבנה והילא אוה ירה .דע-ייחל סחנפ הכזו ,ןהכל היהנ אוה יול קר תויהל םוקמב .אגרד ותוא
ךפוה היה ירמז וליא .הז והשעמב דאמ ןכתסהו ושפנ ףריח סחנפש ונל םירסומ ל"זח .(בי ,הכ רבדמב ,ןתנוי םוגרת)
סחנפ םא וא ,אטחה עוציב ינפל ירמז תא גרוהו ,עגרב םידקמ היה סחנפ םאו .ותוא םישינעמ ונייה אל ,וגרוהו ודגנ
יאנקש םיעבוק דוע ל"זחו .סחנפ תא שינעמ היה ןידה תיב יזא ,אטחה עוציב ירחא ירמז תא גרוהו עגרב רחאמ היה
סוסיה-אלל יאנקב קר הרומא וז הוצמ ,רמולכ .(.בפ ןירדהנס) תושעל ול םירומ ןיא ,אל וא תושעל םא לואשל אבה
.ךכ לע לואשל אב ונניאו ,אל וא תושעל םא קופקפ וליפא ול ןיאו וברקב חתור ומדש
(טי קרפ) "םירשי תליסמ" רפסש (תואנקה) הממור הכ אגרדל עיגהל סחנפ הכז םא .לאשנ תחא הלאש ,ןכבו
לארשי לש םגיהנמ היהיש סחנפ תא תונמל ןובשחב אב אלש סחנפש הז ךיאו הז המל ,'ה תבהא תדמל ךיישמ
ומוקמ תא אלממ היהי ימ עובקל השקבב ה"בקהל הנופ השמש סחנפ תשרפב ונאצמ יכ ?השמ לש ותומ ירחא
'ה תדע היהת אלו ,םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי רשא הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה יהולא 'ה דוקפי" ,וירחא
,זכ רבדמב) "וילע ךדי תא תכמסו ,וב חור רשא שיא ןונ ןב עשוהי תא ךל חק" 'ה והנע זאו "העור םהל ןיא רשא ןאצכ
דומע") קצוקמ ר"ומדא הנוע ךכל הבושת ?סחנפ לש ריבכה והשעממ תטלחומ תומלעיה ןאכ שי ,ןכבו .(חי-זט
?רמאנ המל ,תוחורה יהולא :ונקוספל ותונשרפב וז הלאשל הבושתה תא עילבה י"שרש ראבמה (במ ףד ,"תמאה
גיהנמ םהילע הנמ .הזל הז ןימוד ןניאו ,דחאו דחא לכ לש ותעד ךינפל עודיו יולג ,ע"שבר ,וינפל רמא" :י"שר ךישממ
יואר תויהל ידכ אלא .הלעמ יכאלממ דחא ,ןוילע שודקב יד אל ,רמולכ .ל"כע "ותעד יפל דחאו דחא לכ לבוס אהיש
םנמא ,רמולכ .םתובבושו לארשי לש םהיתויגש לובסל לוכי אהיש ,תונלבוסה רשוכ םיכירצ לארשי גיהנמ תויהל
.לארשי לע תוגיהנמ םשל אלו ,ישיא ןפואב קר הז לבא ,הלעמ איה סחנפ לש ותלעמ
אשי רשאכ ,ךקיחב והאש ילא רמאת יכ ,והיתדלי יכנא םא ,הזה םעה לכ תא יתירה יכנאה" השמ רמאש קוספה לע
רשאכ" תגרד דע ?המכ דעו .רוביצה תא לובסיש ןיידל הרהזא" :ל"זח ורמאו ונע (בי ,אי רבדמב) "קנויה תא ןמואה
ךיא .בלחמ ילומג םה לארשי םע וליאכ ,הייפרה אללו תואיל אלל הבהא ,רמולכ .(.ח ןירדהנס) "קנויה תא ןמואה אשי
קוספה לע 'ח םירישה ריש) שרדמב ורמא ןכו ."והבהואו לארשי רענ יכ" ?(א ,אי) עשוה רפסב ה"בקה אטבתה
לארשיש המ לכ ,ךכ .ןטק אוהש ?המל .ודיב ןיחממ ןיא ,השוע אוהש המ לכ הז ןטק המ :("הנטק ונל תוחא"
'להב) גיהנמה ןינעב ם"במרה לש ונושל הזו ."םהילע רפכמו םירופיכה םוי אב ,ןהיתונועב הנשה תומי לכ ןיכלכלתמ
תוערל" בותכה וארק העור .קנויה תא ןמואה אשי רשאכ םפצקו םתונולתו םאשמו םחרט לובסיו" :(ו"ה ב"פ םיכלמ
הבר תומש) שרדמב רפוסמכ .(אי ,מ היעשי) "אשי וקיחבו םיאלט ץבקי ועורזב" העור לש וכרדו .ל"כע "ומע בקעיב
ךייח" :'ה ול הנע .ןואמצמ שבכה ףייעתהש ששח יכ ,רדעל ותוא ריזחהו ופתכ לע ןטק שבכ אשנ ונבר השמ ךיא ('ב
תויהל לכוי אל הזכ םדא לבא ,האלפנ איה סחנפ לש ובבל-תרהטש תורמל ,ןכל ."לארשי ינאצ תא הערת התאש
םה לארשיש עד" :(טי ,זכ) "םהיניעל ותוא התיוצו" עשוהי לש יונימב קוספה לע י"שר בתכ ךכו .לארשיב גיהנמ
."ןכ תעדל ךילע לבקתש תנמ לע .םינברס םהו םינחרט
,ז"בדר ת"ושב) הנש תואמ העבראכ ינפלמ ,ארמז ןב דוד יבר םלוע לודג ירבדב רתויב תניינעמ תונשרפ ונאצמו
םוי םיעברא ךלהמ והילא תא חירטה 'ה המל םעט שי םא ינממ תלאש" :הלאשה ןושל יהוז .(דצר םיפלא 'ב רפסמ
רשא י"אב ירהו .הארמה ותוא לכ והארהו ,ברוחב םיהלאה רה לא אב רשא דע ,למרכה רהב לבזיאמ חרב רשאכ
ירחא הניכש םשמ הקלתסנש ירחא ,ברוח רה לבא .האובנה ול עידוהל לוכי היה 'ה ,השודקהו האובנה רקיע םש
קר ,וינב לע אירוגיטק ודמליש ץפח ה"בקה ןיאש תעדי רבכ" :הנעו .הלאשה ןאכ דע "?השודק םוש וב ןיא ,הרות ןתמ
,שרדמב בותכ ךכ .אנקמ םלועל היה והילא לבא .םהרבא השעש ומכ ,רודה לע ללפתי קידצהש הצור 'ה .אירוגנס
לע תאנק וישכע .(והילא אוה סחנפ יכ ורמא ירה) תוירע יוליג לע םיטשב תאנק .אנקמ התא םלועל ,והילא :'ה ל"א
דמלמ היה אלו ,אנקמ היה םלועלש ה"בקה הארשכו .(י ,טי א"למ) 'לארשי ינב ךתירב ובזע יכ' תרמאש ,תירבה
יפל םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי םא' באחאל עבשנ והילא הברדא אלא ,םהילע ללפתה אלו לארשי לע תוכז
הנשב ה"בקה םחירש דע םהילע ללפתה אלו ,בערב םיתמ ויהש לארשי לש םרעצב הארו ,(א ,זי א"למ) 'ירבד
לע ללפתיש הואתמ ה"בקה היהו ,(א ,חי א"למ) 'המדאה ינפ לע רטמ הנתאו באחא לא הארה ךל' רמאו תישילשה
:'ה רמא .םהילע ושפנ רסמו ,לארשי לע םימעפ המכ ינפל ללפתהש ,ובר השממ הז דמל אל יכו ,'ה רמא .וינב
השע רשאכ תוכז םהילע דמליו אירוגטק לטבל דמליו ,וישעמ רוכזיו ,ובר השמל ושענ רשא םירבדו םיזמר ול השעא
םחל ,הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב השמ דמעש ומכ ,(ח ,טי א"למ) םוי םיעברא איהה הליכאה חכב ךליו .השמ
םש בשייתנ רשא "רוצ" תארקנה הרעמב ונילהו ,לודגה דמעמה םוקמ ,םיהלאה רה לא והילא תא איבה 'ה .לכא אל
רמול ףיסוה הברדאו ,םימחר שקבל בושיו רוכזי ילוא ,םולה ךאיבה ימ ,רמולכ '?והילא הפ ךל המ' :ול רמאו .השמ
ןיידע ,ה"בקה ל"א .(י ,טי א"למ) 'ברחב וגרה ךיאיבנ תאו ,וסרה ךיתוחבזמ תא ,לארשי ינב ךתירב ובזע' אירוטלד
'רוצה תרקנב ךיתמשו רוצה לע תבצנו יתא םוקמ הנה' השמל רמא רשאכ ,'ה ינפל רהב תדמעו אצ ?!אנקמ התא
םהילע םחרמ ינא דימ ,הזה רדסכ ינפל ךינב ושעי םא :ול רמאו ,םימחר לש תודמ ג"י השמל הארהו ,הרעמה איה
,םלועל תאצוי חורהש העשב :שרדמב ורמא ,הלודג חור וינפל ריבעה 'הו .ובל לא ןתי והילאש ידכ הז לכ .(:זי ה"ר)
הארה 'ה הז ךרד לעו (א/וט ר"קיו) כ"ע יתוירבל קיזת אלש רהזה ול רמואו ,םיעלסב ורבשמו םירהב ולשרמ ה"בקה
ול זמר 'הש רמולכ ,הקד הממד לוק כ"חא .עיז יכאלמו אחור יכאלמ :ראיב םגרתמה .שאהו שערה תא והילאל
ורמא .הקד הממד לוקב ,שחלב תרמאנה הלפת לש לוק וינפל ביבח לבא ,םעז לש הברה םיחולש ול שיש פ"עאש
."יתאנק אונק רמאו ,ותדמב ףיקת היה והילא ןיידעו ,תועש שולש והילאל ןיתמה 'הש שרדמב ל"זח
עשילא תאו' :ול רמא .םלועב דומעל יואר הז ןיא רמא ,אנקמ אוה ןיידעש ה"בקה הארש ןויכ" :םש ז"בדר ךישממ
,םלועב ותוא חינהל .םולש יתירב תא ול יתתנ רבכש רשפא יא והז ,והילא לש ושפנ תחקל .'ךיתחת איבנל חשמת
."םינוילעל קלתסי ךכלה .לארשי לע איריגנס דמלי אלו אנקמ היהי םלועלש ,רשפא יא ןכ םג
תוריבע שולש םהב הארש ללגב הז אלא ?רודה לע ללפתה אל והילא תמאב המל" (ז"בדר ךישממ) "לאשת םאו"
רבכש ,וילעש המ תושעל ול היה םוקמ לכמ לבא .הליפת ליעות אלש בשחו ,םימד תכיפשו תוירע יולג ,ז"ע ,תורומחה
לע תחנומ הדח ברח וליפאו' (חי ,טי א"למ) 'לעבל וערכ אל רשא םייכרב םיפלא תעבש' ,הברה םיקידצ םש ויה
(איהה הבושתב ז"בדר ל"כע) .(.י תוכרב) "'םימחרה ןמ ומצע ענמי לא ,םדא לש וראוצ
תוירבה ןיב ראשהל לבא ,ןוילע דיסחל והילא בשחנש תורמלש ונדמל ,ז"בדרה םלוע לודג לש ל"נה םירבדהמ
(ז"בדר ינפלמ דחא רוד יחה) "קחצי תדיקע"ב םג םיבותכ ל"נה םירבדה ןמ תצק .רשפא יא והז ,רודה גיהנמכ
םיכסמ וניא 'הש רמולכ ''ה שאב אלו 'ה שערב אלו 'ה חורב אל' ורמואב דומילה ול אב םנמא" (חיק ףד) ונתשרפל
.תונדפקהו סעכה תחיתר שאב אל םגו תוריהמה תדרחבו שערב השעיש המב אלו תושעל חורה לע הלעיש המ לכב
לע ,תעדה בושייבו תחנב השעי רשא השעמה אוה 'ה רחבי רשא יכ רמול 'הקד הממד לוק' אב הז לכ ירחא םנמא
ל"כע "קדצ תוונעו תמא רבד
לש םייתמאה םיעורה םה הלאו" :ולא םילמב (טי קרפ ףוס ,"םירשי תליסמ") רודה גיהנמ ונל ראתמ ל"חמר םג
,םיכרדה לכב םתבוטו םמולש לע םילדתשמו םישרודו ונאצ לע םמצע םירסומש ,הברה םהב ץפח ה"בקהש לארשי
באל ,המוד הז המל אה .הכרב ירעש םהילע חותפלו תושקה תוריזגה לטבל םהילע ללפתהל ץרפב דימת םידמועו
דע הלוג גגושב-חצורה ןכלו .ל"כע "הנמאנ הבהא וינב תא בהוא אוהש האור אוהש יממ רתוי םדא םוש בהוא וניאש
וללפתהו ,רהמ תומיש לודגה ןהכה לע םיללפתמ ויה גגושב-חצורה לש ותחפשמ ינב לכ הארנכו ,לודגה ןהכה תומיש
ורוד ינב לע םימחר שקבל ול היה יכ םשא אוה אלא ?וזכ המוצע הנכסב לודג ןהכ דמעוי המלו .היכבבו הבר הנווכב
.(.אי תוכמ) קיפסמ שקב אל אוהו ,תולושכמ ורקי אלש
,הרותה ןויעב תילכש תונייטצהב יד אל יכ תעדל םהילע .תונבר ידיקפתל םידעוימה תובישיה ידימלת ןיבמ הברה שי
הז ךוניח ."םינב לע בא םחרכ" לש סחי חתפל בייחו ותליהק ינבל בא םג אוה ברה .יבבל רסומ םג םיכירצ םה אלא
תודבע" (.י) תוירוהב לאילמג ןבר ירבדכ ,םעל-תורש איה אלא ,הררש הנניא תונבר .םויהמ ליחתמ תונבר ידיקפתל
!רודה ירשא ,זאו .(ז ,בי א"למ) "הזה םעל דבע היהת םויה םא" םעבחרל םעבחר -ינקז ירבד ךמס לע "םכל ןתונ ינא
(2) סחנפ תשרפ
רודה גיהנמ לש הונע
ונא ,לארשיל םירבדה תא רסמ ונבר השמש תואטבתהה ןפוא ןיבל השמל ורתי ןתנש הצע ןיב םיוושמ ונא רשאכ
,חי תומש) "םה וטפשי ןטקה רבדה לכו ,ךילא ואיבי לודגה רבדה לכ" עיצה ורתי םיטפושה יונמ ןינעב .ינוש םיאצומ
השקי רשא רבדהו" אטבתה ונבר השמ לבא .טבשהו איבנהו ,לודגה ןהכ ,"לודג" לש וינינע אוה "לודגה" תנווכו (בכ
הריקחה לש ופוג אלא ,םינד וילע תוישיאה תניחבמ רבודמ אל ,רמולכ (זי ,א םירבד) "ויתעמשו ילא ןובירקת םכמ
.םכרובע טילחאש ,ילא ואיבת השקו ךבוסמ ןויד היהי םא ,תיטפשמה
ינפל (י"אב הלחנ ועבתש דחפלצ תונב לש=) ןטפשמ תא השמ ברקיו" רמאנש השמ שנענ הז רבד לע" :ל"זח ורמאו
ינפל ןובירקת' רמול ול היהש 'ילא ןובירקת' רמול ומצעל הררש לטנש ,הז רבד לע" י"שר שרפמו (ה ,זכ רבדמב) "'ה
ונבר השמ ומכ) היעבב לקתנ דימ ,הואג לש ץמש וב שיש יוטיבב אטבתמ םדאה רשאכש ןאכמ ירה .ל"כע "'הניכשה
.(חכשש אלא ,יניס רהב הלוכ הרותה לכ ול עידוה רבכ ה"בקהש תורמל ,ןידה המ עדי אלש
(טי-חי ,ח א"ומש) "האורה יכנא" לאומש הנע "האורה תיב הז יא" לאש לואש רשאכ .איבנה לאומש לצא ונאצמ ןכ
ןיאש רבד ךארמ ינא ?'האור' ךמצעל ארוק התא ,לאומשל ה"בקה ול רמא" :(ח"ק זמר לאומש ש"קלי) ל"זח ורמא
בצנש םינבהמ ןושארו ,שדח ךלמ חושמל ידכ ישי תיבל אב רשאכ=) 'ןמש ךנרק אלמ' ול רמאש העשב .האור התא
לאו והארמ לא טבת לא' לאומש לא 'ה רמאיו 'וחישמ 'ה דגנ ךא (לאומש) רמאיו' (המוקה הבג ,באילא היה ותמועל
ראובמו .(ז-ו ,זט א"ומש) 'בבלל הארי 'הו םיניעל הארי םדאה יכ ,םדאה הארי רשא אל יכ .והיתסאמ יכ ותמוק הובג
רוזחל םעפ לכ םלכנו .הז והזש בושחל העטו ,וינפל ותוא וגיצה רשאכ ןבו ןב לכ תארקל םימעפ עבש םק לאומשש
ףוס ש"קלי שרדמב ורמא ל"זחו) .דודל וארק ףוסבלש דע .הנוכנ תוארל ליכשה אל יכ ,בושו בוש ומוקמ לע תבשלו
ירחאל קר אטבתה הז סעכש פ"עאו .(חי ,זי א"ומש) ארקמב ראובמכ ,ןסעכ היהש לע החדנ באילא יכ ,ו"כק זמר
לש ובלב רבכ היה וז הנוכת לש יתרכה-תת םשור לבא ,תילג םע ברקה-הדשל אב רשאכו ךלמל דוד חשמנש
רמול אלטציא לטנש ללגב לבא ,ןיחבהל ךירצ היהו איבנ היה לאומשש פ"עאו .(לעופב סעכש ינפלמ דוע באילא
.ותאובנמ תצקמ דיספה רבכ ,"האורה יכנא"
שרפמו (.טכ ןיבוריע) "אירבט יקושב יאזע ןבכ ינירה" ראפתה אבר רשאכ .דומלתב םיארומא ןיב םג הז שנוע ונאצמ
ימ לכל תופירחב בישהל ןמוזמ ינירהו יאתעד יליצ אתשה וידימלתל והל רמאו אברל היל הוה אחידב אמוי" :י"שר
"ןנברמ אוהה" ,אלפ רבד ,הנהו ."ותומכ םירה רקוע וימיב היה אלו אירבט יקושב שרוד היהש יאזע ןבכ ,ינלאשיש
.דומלתב םש שרופמכ ,תונעל אבר עדי אלו ,הלאש ותוא לאש
ינאש ימוקמב חבושמ" :י"שר שרפמו (:ל ןיכרע) "אירבט יקושב יאזע ןבכ ינירה" אטבתה רשאכ ,ייבאל עריא ןכו
ןישודיק ע"ע) .תונעל עדי אלו ,הלאש ותוא לאש "ןנברמ אוהה" בושו ."אירבטב חבתשמ היהש יאזע ןבכ יקבו ןשרד
(םש י"שרו .כ
ןבא א"ר .הבירמ ימב השמ אטח המב רידגהל םינושארה לכ וטבלתה .םינושארה ילודג לצא םג ונאצמ וזה העפותכ
תוישוקמ הלודג אישוק ונצרת" ףוסב םכסמו ,העצה איבמ אוה ףא ם"במרה .םיירשפא תונורתפ הרשע איבמ ארזע
וב ורמאש המו ,הזב ונחנא ונרמאש המ הוושה .אטחש אטחה אוה המ םילאוש םיברו הזב ורבד םיברש הרותה
ושוריפב) ףצק ףצשב וירבד החוד ן"במר הנהו .(ד"פ ףוס ,תובא ינפלש "םיקרפ הנומש") "וכרד הרוי תמאהו ,םירחא
(א ,כ רבדמבל
לע אלא ,ומש לע ורפס ארקנ אלש ךכ לע שנענו ."הבוטל יהלא יל הרכז,חבתשהש (אל ,גי) הימחנ אוה םלוכל בא
(:י תוכרב) "םירחא תוכזב ול ולת ,ומצע תוכזב הלת היקזח" היקזח לש שנועב ורמא ןכו .(:גצ ןירדהנס) ארזע םש
.(םש) 'ה תאמ הרעג ךכב עמש יכ "רמ יל רמ םולשל הנה" םייס הז לעו
הליפתב םירמוא ונא .ומצעב הלודגה תולתל העטי אלו ולכש-תולבגמ ריכי םדאהש אוה ל"נה לכמ יזכרמה ןויערה
ןוחבל הנחבא חכ ונל שיש המו (2) ,ןורכז חכ ונל שיש המ (1) ,רמולכ ."הניב שונאל דמלמו תעד םדאל ןנוח התא"
המ ןיבי עמושהש דע הרורב הרוצב םיוסמ ןויער אטבל תלוכיו העבה רשוכ ונל שיש המו (3) ,קדוצ אל המו קדוצ המ
ואב אל ולא לכ ,תופסונ תואצותו תודלות שדחל ונממו םיוסמ סיסב תחקל הריצי חכ ונידיב שיש המו (4) ,ונתעדב
םדאהש המב הבוט תייפכ תצק שי .עגרו עגר לכ ובוטב ונל םישדחתמה ,'ה תאמ םיקנעמ םה אלא ישונאה ונחוכמ
.הז ןורקע חכוש
םיימינפ םירבא ,םיומס םירירש ליעפמ םדאה ךיא ,םדאה לש רוביד ילכ לש תואלפב ךיראה (אי/ג) "ירזוכה רפס"ב
לש תינמז-וב !םהמ דחא וליפא ליעפהל דציכ ללכ עדוי םדאהש ילבמו ונורגו ויפמ הגה איצוהל ידכב םיפעוסמ םיבצעו
תשק םירמו לוקה -ירתימ ליעפמ ,םשונ וא ףשונ ,וביחרמ וא הזחה ללח תא םצמצמ םדאה רבכ ,הבשחמה קרב
לש וירבד לע ףיסוהל שי ןכ .ותאצרהל םיוצרה תולוק ועמשייש ידכ םימיאתמה םייתפשו םייניש ירודיס יווילב ,ךיחה
,ויתונויער תא ךרוע אוה ,ויטפשמ תא רדסמ אוה ירה וירבד תאצרה ידכ ךות ,ומואנ םאונ םאונה רשאכ ,"ירזוכ רפס"
םימוגמגו םילובלב ,איבוברע ילב קלח אצי ויפמ אצויה לכש ול עייסמה ימו .ויפויב רדה אוהש םואנ לש הנבמ אצויו
םתוא ול ריכזהל ןכה ודמעיש האצרהה תעב וחומ-יאת ליעפמה ימ ?ה"בקה לש ודי אל םא ,חלוקו עפוש אלא
.וללה םיבושח םיטרפ םיחכוש הואגב םילשכנה םדא ינב ?ול עירפי קרש המ םשמ ןנסלו ,רוכזל ךירצ אוהש םיטרפה
הצור אוהש ךכ ידכ דע וז "העיגנ"ב עקושו ומצע תעד םסרפל דאמ הצור אוהו ,תונרמויב לשכנ םדא םימעפל
'ד ,תובא) "התא אלו ןיאשר ןהש ,יתעד ולבק רמאת לאו" רמאנ הז לע .קדצומכ ותעד תא ולבקי םה םג םירחאש
אהי" ללפתה אוה ותיילע ינפל .י"אל לבבמ הלע אבא יבר .ארמגב אלפ השעמ הנהו .(ל"רהמב קומע רבד ש"ייעו
הציב) םש ראובמו (םימכחה תעד לע לבקתתש רבד שרדמה תיבב דיגאש ןוצר יהי) "לבקתתד אתלמ אמיאד אוער
ח"וא) רפוס םתח ת"ושב ךכ לע הנע ?הז רעצמ הרקמ ל"זח ואיבה המ םושמ .ונממ וקחצו םיוסמ רבד רמאש (ח"ל
.וירבד לע וכחמד לשכנ ןכ לעו !םימש םשל ךירבד רומא ?ואל םא לבקי םא ול המ" .ותליפתב אטחש שרפמו (ח"ר
דימעהל חוכיוה היהי ךא ?ולו יל המ יכ ,ותעדל ורבח תעד תוטנל ...ןידב םיחכוותמה לע שרפמ ינא הז ךרד לעו
יל םיארנ אל םאו .יב רוזחא ,וירבד םינכ םא יתבשחמב הארא ,ידגנ ןעט ירבחש המ ןפואב ילכש יפ לע יתעדו יתרבס
ןיא ,ןבומכו .ל"כע "יתעדל ותעד (תוטהל=) תוטנל יתנוכ ןיא יכ ?יל הדוי םא ךכב יל המו .יתעד לע דמוע ינא ,וירבד
רצי ארקנ אוהו ."םירבדה ,םירבד" תונעמו תונעטה ןתוא לע םירזוחו בושו בוש םידימלתה וחכוותיש בוטה םעטה ןמ
ידכ רקי ןמז דיספהל ילבמו איגוסב ךישמהל םהילע ,ימעפ-דח רבסהב ןתדמע יסיסב הזל הז וריהבהש ירחא .חוצינה
אמש יכ ,ותעדב קיזחהל ךישמהל אתורבחה תא ריאשמ וינעה אלא .דגנכש -דצל םיכסי אוהש אתורבחה לע ץוחלל
?קדוצ תצק אוה םג תמאב
ם"במרה לש ןונגס ןייע) תוכובסה תולאשל תמא תונורתפל עיגהל רתוי חמש אוה ,המכחב רתוי קימעמ םדאהש לככ
וב יתעגיש רחא אלא םהמ ללכ םוש גשוה אל" :רתויב םיליעומה םיללכ ךרע םש ,תורהט תוינשמל ותמדקה ףוסב
תותיירבה יכבנו דומלתה תוניפ לכמ החפשממ םינשו ריעמ דחא םיתטקלו ,וידדצ לכל ורוריבב הלודג העיגי
םתואמ הכלהב תולילב הניש דדנו םימיב עגי רבכש ימ אלא ובש תלעותה ךרע תמאב עדי אלו ...תותפסותהו
ידכ אוה הז רבד ונלדגהש המ לכו ...(ץרמנ לשמ דוע םש איבמו) וירחאש המו הז אובמ ארקי כ"חאו ...תוכלהה
ידכ ומצעל ביצה ם"במרהש הבגשנה הרטמה אל םא ,רמולכ .שודקה ל"כע "הזה אובמה תעידי לע זרזלו לדשל
תא ךכ לכ חבישש המ ו"ח םגפל בשחנ היה ,הפ-לעב ואובמ ירבד ודמלי םהש םידימלתה יריעצ תא ביהלהל
,ולשמ ול ןת" םדאה עדי .ה"בקהב הלודגה תא הלתיש ,ורודב םכחו םכח לכל חקל דומלל ונל שי הזמו .ותדובע
('ג ,תובא) "ךל ונתנ ךדימו ,לכה ךממ יכ...ולש ךלשו התאש
םולח עמשת רמאל ךילע יתעמש ינאו" ול רמאש ,הערפ לא אבוהו רהוסה-תיב ןמ אצוה רשאכ ףסוי לצא ונאצמ ןכ
(זט-וט ,אמ תישארב) "הערפ םולש תא הנעי םיהלא (אלא ,ינממ אל=) ידעלב" הונעב הנע "ותוא רותפל
*
סחנפ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
"אולס ןב ירמז ,תינידמה תא הכוה רשא הכומה לארשי שיא םשו" - די/הכ
בותכ הזש ל"נו .(די/הכ) אבה קוספב תרכזומ איה יכה ואלב יכ ,תורתוימ הרואכל "תינידמה תא הכוה רשא" םילמה
ןתחתמ וליאכ תימרא לעובה" .בפ ןירדהנסב ראובמכ ,רכנ לא תבב גוודזנש לע ,ירמז גרהנש הביסה לע דמלל
לדבהה ומכ אוה ע"הואל לארשי ןיב לדבההש ןיבמ לארשי לש ותוינוילע תא ריכמהש ,אוה ןינעהו ."םיבכוכ תדובעב
שי ירה ,תוגוודזהה ידכ דע ויניעב ןח האצמ ךכ לכ איה םא ןכלו .('י ףד ,"הוצמ רנ" ,ל"רהמ) המהבל םדא ןיב המ
.ותוילארשי ללכמ אציש וילע רכיה ןמיס הזב
ינורמשה תחפשמ ןורמשל ,יבושיה תחפשמ בושיל - דכ/וכ
ל"נו .(דכ/א א"יהד א/א ש"הש אל/וכ דכ/וכ רבדמב) 'ש תוא ןהב שי ןהיתובית לכש םיקוספ העברא :םושר תרסמב
רתכו הנוהכ רתכ ,הרות רתכ :םישאר 'ג 'ש תואל :דמ ףד א"כ 'ית רהז ינוקיתבו .תמא תוא איה 'ש :ב/א רהז פ"ע
שרדמ תיב דסיי אוה יכ הרורב 'ש תואה לש תועמשמ ןינע ,(ל"נה א"יהד) חנ ןב םש ןינעב קוספה ןכבו .תוכלמ
.םייניבש תורודה ,דשכפרא םגו חלש םג םש ויהו ,ונינ 'רבע'ל שרדמה תיב ריבעהו ,טי/בכ תישארב לע ןתנוי םוגרת)
םישפט םיבשוחש ומכ אלדו ,םישדק שדוק אוה הליגמה לכש רורב ,"םירישה ריש" תליחת לש 'ש תוא ןינעב ןכו
.םלועבש
רבד םסרופמכ) הרות דומילל למס אוה רכששי יכ ל"נו .ןאכ "ינוקזח" בתכש המ האר ,'לאירשאו בושי' ונקוספ ןינעבו
תרות דחא ,'ש םימעפ 'ב שי רכששי לש ומשב יכ ל"נו .וינבל הרות ריבעהו (:ק ןיבוריע ,ןולובזו רכששי תודוא ל"זח
רואיב לע ונתרעה דוע האר .("ותרותבו ,'ה תרותב" לע ב/א םילהת לע ם"יבלמה האר) רתסנה תרות 'או הלגנה
.חי/ל אציו תשרפב תרוסמ ירבד
"םתישעו םתרמשו" אוה 'ינורמש' ןכו (םירבד ח"מ ,'ו תובא ,תעדה) בושייב תארקנ הרות :ןינקה יכרד טרפל אב ןאכו
עיגתש דע הנתמהו הייפיצב בושו בוש דמול םדאהש רמולכ "הנשמה וז םתרמשו" ,ירפס םשב ,ו/ד םירבד לע י"שר)
ךרע ,"תורודה רדס" לעבל "םייוניכה יכרע") לעופב םייק וליאכ דומילה תעשב רכש ול םינתונו .ודיל השעמ תעש
.יל וניתמת (:ס תוכרב) םדאל ול םיוולמה םיכאלמל םירמואש יוטיב ותוא ,"ינורמש" ןאכ והזו (רמוש
ןיטיג) דומללו םיכשהל ןינע אוה "םכש" .("אבס לארשי") אליעלד אתיירוא איהש "לארשי" תויתוא אוה "לאירשא" ןכו
.תמא תוא ,'ש תוא הבית לכב העיפומ םתעבראמ דחא לכב ןכלו (.ז
דומלל ךירצש" ,שגדב אוה 'ו תואה (רכששי לש ונב) "הופו" :גי/ומ תישארב לע "הכרבה לכיה" ירבד ןאכ איבהל ל"נו
ןדעמ היהש" ךלמה דוד לש וגהנמ פ"ע אוה ,םש "עלות" יכ וירבד לע ףיסוהל ל"נו .ל"כע "שודגו אלמ הפב הרות
ןדקרפא םיבשויה ולא ומכ דמול רשאכ הררש גהונ אלו ,דמולו ץראה לע ףופכ בשויש (:זט ק"ומ) "תעלותכ ומצע
.קוניפ ךרדב
(אעיטק 'ו) 'םולש' יתירב תא ול ןתונ יננה - בי/הכ
לע רתי םולשב גהנש שרפמה ,הז קוספל רבדמב רפס ףוסבש ויתופסותב "רבד קמעה" ע"עו ,:וס ןישודיק ןייע
המשא הלותה א"י ר"אדת לע ךמתסמ "רבד קמעה" .העיטק 'ו ול שי ןכלו הכימ לספ דגנ םחלנ אל אוהש ,הדמה
.סחנפב
התוא ('ה תפסותב=) התיארו ץראה תא הארו םירבעה רה לא הלע - גי/זכ
תמשוגמ הייאר ול התיה אל השמ לצא ןאכ ןכ .קזוחה תוא איה 'ה תוא תפסות ,ד/ו תישארבל ונרואיבב ונרכזה רבכ
!רתוי הפיקת אהש היאר ,י"א לש ותוינחורב ובל-ןוזח תייאר אלא ,ויניעב
םהיניעל ותוא ('ה תפסותב) התיוצו ...(עשוהי תא חק) - טי/זכ
השמל ול הוצ ןכל יכ ל"נ ."ךילע לבקתש תנמ לע .םה םינברס ,םה ןינחרטש עד ,לארשי לע ותוא התיוצו" :בתכ י"שר
.'ה תוא ןאכ ףיסוה ןכל ,תונלבוס רסוחב םהב גוהנל אל קזח יוויצ
'נב םימייתסמו 'נב םיליחתמה םיקוספ א"י תנייצמ תרסמ - בל/בל
ט/גי ארקיול ונרואיב דוע ןייע .יעסמ -תוטמ שורד ,ה"לש ןייע ,ךכ לע שורד
web site created by Happy Web Design