English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ךל-חלש תשרפ
ךל-חלש תשרפ

(1) ךל-חלש תשרפ


(ט ,די רבדמב) "!ודורמת לא 'הב ךא"
ץרא ,ונל הנתנו תאזה ץראה לא ונתוא איבהו 'ה ונב ץפח םא" הנופי ןב בלכ םהב רעג ,םילגרמה לש הערה םתבדל ונימאה לארשי ינב רשאכ
רבדמב) "םוארית לא ,ונתא 'הו םהילעמ םליצ רס ,םה ונמחל יכ ץראה םע תא וארית לא םתאו ,ודורמת לא 'הב ךא .שבדו בלח תבז איה רשא
.תואילפמ תודוקנ המכ ןאכ שי .(ט-ח /די
!קפס םוש הזב ןיאו לארשיב רחב 'הש יאדו .ונב ץפח "םא" קפס ןושלב חתפ עודמ (1)
?'הל רבדה סחיי המלו ,י"אל םיאבה םדא ינב ידיב הלועפה אלה ,"הנתנו" - "איבהו" המל (2)
תחא םעפמ ץוח ,םימעפ רשע-עברא הרותב עיפומה) "שבדו בלח תבז" לש הז חבש רמול וישכע אקוד רחב המל ,י"אב שיש םיחבשה לכמ (3)
.(!םירצמ ץרא לע אקוד םתועשרב ךכ ורמא םיליואה חרק ישנאש
ןיא ?'הב "דרמ" הזל אורקל ךייש המו .וסנוא ורצי ירה 'וכו םדיבש ריבכ קשנו ,םהיתויסולכוא יוביר ןמ להבנו ע"הוא דגנ םחלהל דחפמש ימו (4)
.הנכסה ןמ הארי ללגב "ןובאתל" אטח אלא "סיעכהל" הנווכ ןאכ
?ע"הוא לש "לצ" ןינע המ (5)
."םוארית אל" הרהזאה תא ףוסבל לפכ עודמ (6)
הנושארה הלאשה לע
שיש אוה ןוילע קח יכ .(:גל תוכרב) "םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה" יכ ,(:י תוכמ) "ותוא םיכילומ וב ,ךליל הצור םדאש ךרדב" יכ רמול הארנ
רזוג אלו והפכיש ימ ול ןיאו ...םעבריכ עשר וא וניבר השמכ קידצ תויהל ול יואר םדא לכ אלא ..." :ב/ה הבושת 'לה ,ם"במר ןייע) "תישפח הריחב"
"'הב הנומא" לש ךרדב ורחבי לארשי ינב םא ,ןכלו .("הצריש ךרד וז יאל הטונ ותעדמו ומצעמ אוה אלא ,םיכרדה ינשמ דחאל וכשומש ימ אלו וילע
לשמ" - (ה ,חלש ,אמוחנת) שרדמה ירבד םיפי המכו .דחפל הממ ללכ םהל ןיאו םיביואה דגנ םתמחלמב וחילצי יאדו יזא ,תומימתב וירחא וכליו
ל"א .םלועב התומכ ןיאש הרישעו םיבוט תב האנ השא ךל יתנמיז ,ךלמה ל"א .םלועב התומכ ןיאש הרישעו םיבוט תב האנ השא ונבל ןמיזש ךלמל
אוה וישכע 'ךל התוא הארמ יניא' ול רמוא םא ?השעא המ :ויבא רמא ,ויבאל רבדה השקוה דימ .ויבאב ןימאמ היה אלש .התוא האראו ךלא :ןבה
התוא האור התא ןיאש םנוק ,יב תנמאה אלש ליבשבו .ךל יתבזכ אלש עדתו האר' ל"א ףוסל .'התוארהל הצר אל ךכיפל ,איה הרועכ' רמוא
ינא בכעמ םא :ה"בקה רמא .ונינפל םישנא החלשנ ורמא אלא ונימאה אלו 'ץראה הבוט' לארשיל רמא ה"בקה ךכ .'הנתונ ינא ךנבל אלא ,ךתיבב
.ל"כע "םהינבל אלא ,הכותל סנכנ םהמ דחא ןיאש העובשבו ,התוא וארי אלא .ונל התוא הארה אל ךכלו ,ץראה הבוט אל םירמוא םה ,םהילע
ומישי אל םיבשותהש ידכ ךכ השע 'ה=) םהיתמ םירבוק םתוא וארו .םימשבש םהיבא ןוצרל תורסמתה רסוחו תומימת רסוח ללגב ולשכנש ,ירה
לש םהישעמב יולת הז יכ ,הלאש ןמיסב "'ה ץפח" הלת ןכלו .לכה תא ודיספה דימו (בל ,גי) "איה היבשוי תלכוא ץרא" וטפש םהו (םילגרמל בל
.(ויתויאר ש"ייע גי-בי ,ז םילהת לע ק"דר) "יכ" ומכ שרפל רשפא "םא" יוטיבה ,ארקמ לש וטושפב לבא .(שריה ר"שר פ"ע) לארשי
הינשה הלאשה לע
ילב יכ .הכורב האצות וגישי םהלש תוצמאתההו תולדתשהה ללגבש בושחל ועטי לב ,'ה תווצמל תייצל הבוט הריחב לארשי ינב ורחביש ירחא
ילבמ ,שמשה ינרק חירזיש ילבמו ,םימשג ריטמי 'הש ילב לבא ,המדאב ןיערג חינמ םנמא יאלקחה םדאה .רבד םוש םיגישמ אל אימשד אתעייס
התניתנ םגו ץראל האבהה םג ,ה"בקה לש ומש לע ארקהל יואר לכה ןכלו ?םמצעלשכ םדאה ישעמ וליעוי המ ,םיקיזמהו םימסרכמה תא לסחיש
.םהל
תישילשה הלאשה לע
יכ ,בלח תותשל אלו שושחל םיכירצ ונייה ןידה ןמ ירה .ולא םינשב תוידוחי שי יכ ריבסמ "היא ןיע" רפסב - "שבדו בלח תבז" דימת רכזוה המל
קלח אוה םא ,רוסא תויהל ךירצ היה הרובדה ןמ אצויה שבד ןכו ,(:ו תורוכב) ונל הריתה הרותהש אלא .יחה ןמ רבא היה וליאכ ןודינ יחה ןמ אצויה
תלוגסב שי תרמוא תאז .(םירובדה ןמ אצויה םגו םירמתה ןמ אצויה ללוכ "שבד" יוטיבהו ,םש) ונל רתומ אוהש ונדמל הז קוספמ אלא .הפוג ןמ
א"טס גורטקו ןענכ ץרא לש םימע 'ז לש תופיקת תואמוט ןמ ןכו ז"ע ןמ דחפל םהל ןיא ןכלו (.ט הדנ ןייע) אמט ןמ רוהט איצוהל השודקה ץראה
.בוטל ערה תא ךופהל רשפאש ,שבדהו בלחה ןמ אמגוד םמצעל וחקי לארשי יכ ,(קלמע ה"ד .סק/ג רהוזב רכזנכ)
תיעיברה הלאשה לע
ובשחש לע דגו ןבואר יטבשב ורעג רשאכ ,עשוהי רפסב ונאצמ ןכו .י"אל הסינכה בוריס יבגל קרו ךא הרותב עיפומ "ודורמת לא 'הב" לש יוטיבה
םויה םכדרמל חבזמ םכל םכתונבב 'ה ירחאמ םויה בושל לארשי יהלאב םתלעמ רשא הזה לעמה המ" :ורמא ,ןדריל רבעמ חבזמ םמצעל םיקהל
...'הב לעמב םאו דרמב םא עדוי אוה 'ה ...דג ינבו ןבואר ינב ונעיו ...ודורמת לא ונתואו ודורמת לא 'הבו ...'הב םויה ודרמת םתא היהו ...'הב
ונינפל הנה .(אל-זט םיקוספ /בכ עשוהי) "הזה לעמה 'הב םתלעמ אל רשא 'ה ונכותב יכ ונעדי םויה ...סחניפ עמשיו ...'הב דורמל ונממ ונל הלילח
לש הלודגה תופירחה םעט תויללכ איה המ לבא .לודג ןינע הזה רפסמל שי דוס פ"עו ,"לעמ" שרש םימעפ עברא דועו "דרמ" שרש םימעפ שש
?ולאה םיוטיבה
ל"זח ורמא ךכ .שדוקה ץראב םייקתהל הליחתכלמ ונתינ תווצמה לכש (הכ ,חי ארקיו לע) ן"במר ירבד ,תישאר .םירושימ ינשב תונעל הארנ
םיינחורה םינוקתה רקיע יכ ,דבעידב קר ל"וחב תמייקתמ תווצמה .(א ,ו ;די ,ד םירבד) ארקב שרופמ ךכו (חי ,אי םירבד לע י"שרב אבומ) ירפסב
תובותכ) הולא ול ןיא וליאכ ל"וחב רדהו ,הולא ול שי וליאכ י"אב רדהש ל"זח ורמא ןכלו .שדוקה ץראב םה רשאכ קר םיעצבתמ תולעופ תווצמהש
עשוהי תומחלמב םג יכ ,הנכסה ןמ דחפ לש תולצנתהה ליעות אלו .'הב דרומ אוה ירה ,שדוקה ץרא םע לארשי םע לש ורשק קתנמה ןכלו .(:יק
המכ ותומי םא וליפא י"א איה היוארו .(הכ/אי ב"ומש - "ברחה לכאת הזכו הזכ" דוד ירבדכ ,תומוקמ דועו יע ריעב) םיגורה ויה י"א תא שובכל
(יאחוי רב) ןועמש יבר היה" :ונושל הזו (ג"ל אקספ) ךתולעהב 'פ לע "אטוז ירפס"ב שרופמכו (ורפס ףוסב) "ירזוכה רפס" ירבדכ ,הילע םישנא
וילגר ירה המחלמה (הדש)ל עיגמ אוהשכ ,ךלוהו ץר אוה ירה המחלמל ךלוה אוהש ימ לכש .הביבח איה המכ י"א לש התביח הארו אוב :רמוא
י"אל ןיסנכנ ונא' ולאל אלא םירמואו ןתוא תואשונ םהילגר ויה י"אל םיבורק ויהשכ אלא ,ןכ םניא לארשי לבא .(טאל רבכ ךלוה אוה=) תורבתשמ
.(זנ ףד ב"ח ,ירפס שרדמ לע ב"יצנה ע"עו) ל"כע "יאדכ ונא ןיא ,דימ םיתמו
חצנ") "?דיחי אוהש ומכ הדיחי המוא םלועב ול היהי אל ךיאו ,םלועב דיחי אוה ת"ישה יכ" :בתכ ל"רהמ .הרותה תולגנ רושימב אוה ינש רבסה
םה רשאכ ,רמולכ (:גצ/ג) "ץראב םהש ןמזב ?דחא יוג םה יתמיא" רהזב שרפמ - (גכ/ז ב"ומש) "ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימ" (י"פ ,"לארשי
ןכל .(כ ,ול לאקזחי) ותומכ ןיאש "םשה לוליח" הז ירה ,םימעה ןיב םידרופמו םירזופמ םה רשאכ לבא .'ה םע םהש םלועב םסרפתמ יזא ,םתלחנב
ךמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא' תבש לש החנמה תליפתב םירמוא ונאש ומכ ,דחא םע םהש דע לארשי דחאמ ת"ישה ןכלו" :ל"רהמ רמוא
שורד") "ץראב דחא יוג םה לארשי יכ ?דחא אוהש ת"ישה לע םידיעמ םה דצ הזיאבו" :רמוא דועו (חל"פ ,"לארשי חצנ") 'ץראב דחא יוג לארשי
.(זצק ףד ,"חספ לש הדגה" ףוסב "לודגה תבשל
("ךל הדונ" תכרב ,ןוזמה תכרבל שוריפ ,ורודיסב) ןידמע י"רהמ ירה .הדירמל תבשחנ םילגרמה תבד ירחא לארשי תייטנ עודמ דאמ ראובמ הזב
ויה םירצמ תאיצי לש תואלפנו םיסנ לכ ירה ,םייקתי אל הז םאו .שדוקה ץרא לא םתוא איבהל ידכ קר התיה םירצמ תאיצי תרטמ לכש ראבמ
םשו (י ,גי תישארב) "'ה ןגכ" איה ףא רשא ,םירצמב לארשי ינב תא ריאשהלו םהיריצמו םהיקיצמ תא לסחל לוכי היה 'ה ירה ,םש וירבדכו .אושל
זכרמב תולת ילב קר ,שממ 'ה תא דובעלו חבזמ םהל םיקהל ובשח דג ינבו ןבואר ינב רשאכ ,ןכלו ."םרוג םוקמהש" אלא !הרותה לכ ומייקי
,םישנו ףט ,םלוכ תא לסחל םינכומ הי יטבשו סחניפ ויהו "תחדנ ריע" ומכ התימ םהל עיגמו הליעמו הדירמ יהוז ירה ,ןדריל הברעמ רשא ימואלה
(?הרותב בותכ הז שנוע ןכיהו .םדגנ המחלמל תאצל םהל ןיינמ ,תאזה האוושהה אל םאש) .ז"ע ידבועל םישועש ומכ
ראש םע םצבקי אלש ...ב"הועל קלח םהל ןיא םיטבשה תרשע" :(םינושארה ילודגמ ,יחרפה ירותשא 'ר לש) "חרפו רותפכ"ב ונאצמ םוצע שודיחו
רבדמב 'ה תא לארשי ינב וסינש תונויסנה תרשע לכמ ןכל .(:יק ףדו .דצ ןירדהנס ךמס לע 33 ףד י"פ םש) י"א לש התונגב ורפסש יפל ,תויולגה
.אוה רבד אלהו .הזה אטחה לע קרו ךא אלא "םכרפסמ לכל םכירגפ ולפי הזה רבדמב" םהילע רזגנ אל (לגעה אטח םג ללוכ)
תישימחה הלאשה לע
דע ירומאה ןוע םלש אל יכ הנה ובושי יעיבר רודו" םהרבאל 'ה חיטבה םירתבה-ןיב תירבב .םהיתויוכז ומתש הנווכה - םהילעמ "םליצ רס" ןינע
םנשי אמש לארשי ינב וששחי לא ןכלו .(.ט הטוס פ"ע) "התאס אלמתתש דע המואמ ערפנ ה"בקה ןיאש" י"שר ש"ייע ,(זט ,וט תישארב) "הנה
םי תעירקב 'ה רעטצה הז ללגבש :אס/א רהוז ע"ע) .תורוד העברא ומייתסנ ,"םליצ רס" רבכ יכ .םהינפל לופינו םתוא וליצי רשא ע"הואל תויוכז
זוריז ךכב היהו ,לארשי תא ליצהל ידכ םתונערופ תא שיחה 'ה אלא ,םתאס ואלמ םרטב םירצמה תא דביא 'ה יכ - "םיב םיעבוט ידי ישעמ" ףוס
.(םנמז עיגה רבכ ,י"אבש םינענכ יבגל לבא .עובקה רדסה יפל אלש
תיששה הלאשה לע
דבכ לוע ונילע ץבור יכ חצננ אל אמש דחפ םג שיו ,ברו םוצע אוהש ביואה לש רשב עורזמ דחפ שי .ןינע לפכ וב שי המחלמב "םוארית אל" יוטיבה
,ג ילשמ לע) הנוי ונבר ירבדב רידא שודיח ונאצמ םנמא .(.ד תוכרב) "אטחה םורגי אמש" ששחש וניבא בקעיב ונאצמ הז ןיעמ .רבעה תונוע לש
ןמ דחפי רשא לכ ,'ה לא הוקיו חטבי רשא ירחאו .ת"ישה תאריב ץמאתמ (תאז לכב=) היהו אטחה ןמ היה ארי ,'בקעי ארייו' רמאנ רשאו ..." :(וכ
רכשב הרצה ןמ בגושי 'הב חטובו םדו רשב עורזמ דרחי אלש םדאל יואר יכ ...ובבל סמי אל ןכ לע ובל תא הוקתה ('חב חתפ=) קזחת ןועה
,ט לאינד) "וניתוקדצ לע אל" רמאנש ומכ ת"ישה ימחר לא הוקי ,םימוצעו םיבר ויתונוע תויהב םג יכ ...וילע אובל היואר הרצ התיהש פ"עא ,ןוחטבה
ךא ,(םיווש=) הוקתה םע דחפה לוקש היהי אל ,ויתונועמ ארייו הרצה ברקת רשאכ יכ ...תודפ ומע הברה ,שאר הלעמל ובר תונוועה יכ םג יכ (חי
תויטלחהב םכסמ הנוי ונברש ירה .ל"כע "וימחר שקבמו ענכנה לכ לע םחרמו ,ןוע לכ לע םירתי י"שה ידסח יכ ,ונממ הוקתה (קזחתת=) קזחת
הלות אלש יפל 'עשרל םיבואכמ םיבר'" (ב"ל קרפ ףוס) םילהת שרדמב ורמא ךכ ירהו .עושפל ('הב קריח) הברה םא וליפא ,שאייתהל םדאל ןיאש
.(עשר אוה םא וליפא) "יונבבוסי דסח 'הב חטובהו' ,ה"בקהב ונוחטב
לע רעטצה רשאכ ,ושע םע תומיעה תליחתב בקעי לש בצמה היה ךכש ,"אטחה םורגי אמש" (.ד) תוכרבב ארמגה תא שרפל ונא םיכירצ הז פ"עו
דרישכ שרדמב שרופמכ ,ןוחטבה תוכזב ומצע לע רבגתה כ"חא יכ שרפמ הנוי ונבר לבא .(ב/וע ר"ב פ"ע) י"א בושייב וא םאו בא דוביכב רסיחש
.(ב/חס ר"ב) "ךרמוש םוני לא ,ךלגר טומל ןתי לא ...'ה םעמ ירזע" .(?יארובב ינוחטב דבאא םאה=) "?יירב ןמ ירבס דיבומ אנא המ" :ןבל תיבל
ררועמ אוה דימו ףכית לבא .קמטצמ הזמו ,רבעב אטחש המ לע שפנה-ןובשח ררועמ אוה .תחא הנועבו תעב םירושימ ינשב דבוע קידצה ,רמולכ
.'ה לש "םיטושפ םימחר" םושמ וילע סוחי 'הש היפיצה תא
גואדל רבדה בוטש ונתוא דמלל אב הז הרואכלו ."ביתכ הרות ירבדב אוהה" ,"דימת דחפמ םדא ירשא" ורמא (.ס ףד) תוכרבבש פ"עאו
"דימת ותנשמ לע רזוחו ודומלת חכשי אלש גאודש" (:הנ ןיטיג) ונל ושריפ םהו "אדומלת אלוכד והייראמ" ויה תופסותה ילעב עודיכ אלא ?תונועהמ
יפל" (ישימח קרפ תליחת ,"לארשי חצנ") ל"רהמ הזב ךיראהו .'ה תעושי לע םדא חטבי אל ןכלו ויתונוע ןמ דחפל שיש שוריפה תא הזב וחדו
."ףוג לעב אוה םדאהש רובעב ,חכתשהל םינכומו םידמוע הרות ירבדש
לא" :הוצמ היה המחלמ חושמ ןהכ ןכלו .םיבורמ 'ה ימחר יכ ,המחלמל ונאובב שושחל הממ ונל ןיא ,אטח יאלמ ונאש םיעדוי ונא רשאכ םג :םוכיסב
.(ד-ג ,כ םירבד) "םכתא עישוהל םכיביוא םע םכל םחלהל םכמע ךלוהה םכיהלא 'ה יכ ,םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא םכבבל ךרי
לע רבודמש ושריפש ילילגה יסוי 'רו יסוי 'רכ הכלה ןיא לבא ,('ח קוספ) "ותיבל בושיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ" :כ"חא ופיסוה םירטושה םנמאו
ז"פ םיכלמ 'לה) ותומכ קסופ ם"במרהש אביקע יבר תעדכ ,ךפשנ םדו הפולש ברח תוארל לוכי וניאש ימב רבודמ אלא ,םדיבש תונועמ םיאריה
"תווצמה רפס"ב ם"במרה ירבדכו .תונוועמ האריב רבודמ אלו ,ינפוג עגפמ אריל אלש דדועל אב "םכבבל ךרי לא" ל"נה קוספה אופיא כ"או (וט"ה
םדאל יואר הז לעו .א"טסו האמוטה דגנ 'ה תמחלמ אוה ויביוא דגנ לארשי תמחלמ ,רמולכ ."תמאה תנומא םייקל רשפא הזה ןינעב יכ" (ח"נ ת"ל)
.ופכב ושפנ םישל

(2) חלש תשרפ

(ט ,די רבדמב) "ודורמת לא 'הב ךא" :לע דוע
לכל םכירגפ ולפי הזה רבדמב" הערה הריזגל םרגו דיבכה םהבש ןורחאהו ,(בכ ,די רבדמב) רבדמב ה"בקה תא וניתובא וסינ תונויסנ הרשע
:תולאש המכ הזב לואשל שיו .(םייחה רוא ש"ייע - ח,ו תומש) "ץראה לא םכתא יתאבהו" לש החטבהה הלטבתנ ."םכרפסמ לכל םכידוקפ
לכונ אל" :ונעט (12 ךותמ 10) םילגרמה בור ירהו ?םהיפ לע ושע רשאכ ושנענ עודמ ,בצמה המ יעבט ןפואב קודבל ידכ םיחילש וחלש םא - 1
לש םתדגה שיחכהל םהמ םיעבות יכו .(גל-אל /גי) "קנע ינב וניאר םשו.תודמ ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכו ...ונממ אוה קזח יכ ,תולעל
?םהיחולש
תופירחו תושק תובוגת .(ו-ה /די) "םהידגב וערק ...בלכו ןונ ןב עשוהיו ...םהינפ לע ןרהאו השמ לופיו" .םעה יגיהנמ לש גלפומ רעצ ןאכ וניאר - 2
.םימדוקה תונויסנב ונעמש אלו וניאר אל ולאכ
ול הדוהו םיטח ונעט" - (ז ,די) "דאמ דאמ ץראה הבוט ,התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה" וליחתה ,םעה תא עיגרהל בלכו עשוהי וסינ רשאכ - 3
."דאמ דאמ ץראה הבוט" םימעפ 'ב המלו .י"אב ןוזמ רסחש ללגב אלו ,תושפנ -תנכס ללגב םעה תא ודיחפה םילגרמה ירה ."םירועשב
?רבדב יאנת שי יכה ."םא" תרמוא ןושל המ ('ח) "ץראה לא ונתוא איבהו 'ה ונב ץפח םא" - 4
הדירמ לכ ךכב ןיא ,בל-ךרומו תוצלפל תיעבט הביס שי רשאכ .דחפו המיאמ לבוס םדאה םא "דרמ" ארקנ אל הז ."ודורמת לא 'הב ךא" - 5
."ךא" המדקה-תבית אלל תוטשפב םהל אורקל ךירצ היה .רבדב יאנתה המו טעמל אב הז המ ."ךא" תבית ופיסוה עודמ השק םגו .'הב תילכש
,ד"י קרפב ןכ ןיאש המ ,"הנשירוי וערזו ץראה לא ויתואיבהו" תפסותבו ,דבלב בלכ רכזומ הכ ,די קוספב המל .עשוהיל בלכ ןיב לדבהה אוה המ - 6
לש רדס תא םיכפוה ח"ל קוספ ,ד"י קרפב המלו .םערז ריכזהל ילבלו "עשוהיו בלכ םא יכ ...ץראה לא ואובת םתא םא" םהינש םירכזומ 'ל קוספ
?בלכ ינפל עשוהי ,םהיתומש
*
הנושארה הלאשה לע
ונאב םיוגה ןיב תוימש-יטנא לש תוביס ללגב אל .הוולש םוקמ ,חוורמ םוקמ גישהל ונלש המגמה ןיא .לארשי ץרא בושיי תווצמב קימעהל ונילע
תנבה ןכ .י"אב קר היטרפ לכב תמייקתמ הרותהש אלא .תואלפנהו םיסנה לכ 'ה ונל השע תולגה תורצ ןמ הלצהה לש ילילשה םעטהמ אל .ןאכל
תוגרדל תולעל הכזיש ידכ םצ אריז 'ר ןכלו .(:ה הגיגח) "הזמ רתוי הרות לוטיב ךל ןיא ,לארשי ולגש ןויכ") י"אב קר הקופיס אולמ לע האב הרותה
םעה קזוחל םכתארי יכ" :ן"במר ןושל ךכ ."הדירמ" תארקנה יהוז ,תוומה תנכסו ביואה עורז ןמ םתאריו לארשי לש םתדרח .(.הפ מ"ב) י"א תרות
ןכ םא .םכינפמ םשירויש םכתא חיטבה אוהו ,אילפהל םכמע התשע 'ה די יכ ,םירצממ םתאצי םכחוכב אל יכ ,דבכנה 'הב דרמ אוה הב בשויה
ללכ בשחתהל ןיא ,ילארשיה ןינעה לכ ךורכ הב רשא תיללכו תינחור הרטמ ןעמל אוה י"א ןינע לכש ןויכ ,רמולכ .(ט/די רבדמבל) "וחילצתו ונימאה
.רבעב םרובע לעפ 'הש תועושיב הריפכ וז האריב שי ,תאזמ הרתי .הנכס םושב
ןיב תקולחמ (.וכ) ןירדהנסב המוד בצמ ריכזמ רבדה ?הנכסה תמחמ ,י"אל תולעל אל וצעיי םהיחילש בורש ואר רשאכ תושעל י"נב םיכירצ ויה המ
,תובישי ג"יב שרד אנבש .י"א לע ונשפנ רוסמל רמא היקזח לבא .םילוג שארב תאצלו בירחנס םע םילשהל עיצה אנבש .ךלמה היקזחל אנבש
קר בורה ירחא םיכלוה :ךכל הבושת ?בורה ירחא היקזח הטנ אל המל ,ןכבו .אנבש לש ותדמעב ודדצ רודה ימכח בור ,רמולכ .א"יב קר היקזחו
שי םדגנ .םילגרמה ויהש ומכ הרותב םילודג ויהי םא וליפאו ;םיברה ירחא םיכלוה ןיא ,תשרוד הרותה המ םיעדוי ונא רשאכ לבא .קפסב ונא רשאכ
ונל ןיאו ,'ה תברק גישהל ידכב ןוכנה תא םישוע י"א ןינעב "?םיעמוש ימ ירבד (לודג ותוא=) דימלתה ירבדו (הרותה=) ברה ירבד" .אישוק תושקהל
.ש"ייע 'ז קרפ ףוס ,םיכלמ 'לה ,ם"במרה ירבדכו .תואיצמב תמייק הניא וליאכ ,הנכס םוש ןובשחב סינכהל
תישילשהו הינשה תולאשה לע
ץרא" ז"מהבב ריכזמ וניאש ימ לכש ,"ןוזמה לעו ץראה לע" תכרבמ רתוי םלוכמ הביבח ךל ןיא" :ל"זח ורמא ,ןוזמה-תכרבב תוכרבה לע ןוידב
ץראה ןה ,השמל ה"בקה ל"א ...התוא יתרת ינאש ?המל !לכה ןמ רתוי י"א ילע הביבח :ה"בקה רמא .ותבוח ידי אצי אל ,םייחו הרותו תירבו הדמח
תא סינכא ינא :ה"בקה רמא .'םכתא 'ה תבהאמ יכ' רמאנש ,ילע םיביבח לארשיו 'דימת התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא' רמאנש ילע הביבח
ךא אוה לארשי לש םתוהמב הקומע הנבהל ישארה-חתפמהש ררבתמ הז שרדממ .(גכ ר"דמב) "ילע הביבחש ץראל ,ילע םיביבח םהש לארשי
הזב תונבומ ןכלו .ה"בקהל םדובעישמ םיוסמ קותינ םג ךכב שי ,םצראל קודהה -רשקה תא םישיגרמ רודה ינב ןיא רשאכו .י"אב םה רשאכ קרו
- "דאמ דאמ ץראה הבוט" :ךכ לכ שיגדמ בלכש המ והזו .(2 הלאש) םהידגב תעירקו םיפא תליפנב ,רודה יגיהנמ לש תופירחה םהיתובוגת
איה ץראבש הבטההש רמול אב אלא ?"דאמ" הינשה הביתה הפיסומ המ ,ונושלב קיידמש ימל יכ .םיריכמ תוירבהש המל רבעמו לעמ הגלפה
.תלבגומה שונא-תשיפתב גישהל לכונש המ לכמ הלעמל
תיעיברה הלאשה לע
ומכ ,"רשאכ" תרזגמ אוה אלא .הלילש לש עלצה ןאכ רסח יכ ,ץופחי אל אמש וא ץפח אמש ו"ח קפס תולעהל אב אל "'ה ונב ץפח םא" קוספב
תנש עיגת רשאכ :ונינע ,"לבויה היהי םא" ,ןמזה דצמ תורשפא וב שיש רבד לע וא ,(ג"צ ,"רחשה תליא" ,ם"יבלמה) "ונברק הלוע םא" קוספב
ירבדכ .(הרובד ןמ אבה) ןידה וא דסחה תדמ םויקל יוטיבכ ("דוד תדוצמ") ז"בדרה י"ע רבסומ "שבדו בלח" לש גשומה .(ק ק"ס ,םש) לבויה
.תיטרפ החגשהב קדקודמ לכה - "ךוקחרי ךישעמו ,ךוברקי ךישעמ" י"אב לבא .תיללכ החגשה הנשי ל"וחבש (זי ,גי) ם"יבלמה
תישימחה הלאשה לע
המ העידיהו ,שדוקה ץראב ןוכשי לארשי םעש רבדה ינויח המכ הרורבה העידיה רואל ,י"אב תומואה לש םתמצוע ןמ םידחפמ םהש תורמל ,ןכלו
,"דאמ דאמ ץראה הבוט" תוחטבה םהל חיטבה בלכ ןכלו .'הב דרמ ךכב שי י"אל סנכהל םיברסמ םה םא ,הזב םיולתה םיינחורה םינינעה םה
תמחמ) י"אל סנכהל בוריסה םצעב יכ "ודורמת לא 'הב ךא" :ריהזמ אוה .תאז גישהל ידכ ןכתסהל יאדכ ןכלו םיינחור םירבדל םג רמולכ
.'הל םרשקו תיטרפה החגשהה ודיספי םה ,(םהיתוששח
ןורבח תא שובכל ידכ שישיה ופוגב םחלנ 85 ליגב כ"חאו ,םילגרמה ראש לש םתעדל דוגינבו דומלג ןורבחל ךלהש בלכ ,ושפנ ףריחש בלכ
רטפנ ףא עשוהי .תאזכ הלחנל הכז אל אוה ,תענצומ הרוצב דצה ןמ דמעש עשוהי לבא .ויאצאצל םג ץראה תא ליחנהל הכזש אוה ;(י/די עשוהי)
אוה עשוהי השעמל יכ ,תומשה רדס תכפוה הרותה ח"ל קוספב םנמא .(בכ ר"דמב שרדמ) ץראה שוביכ ןינעב ההתשה יכ ,ןמזה ינפל םינש רשעכ
.ןורבח תא שבכ בלכש ינפל דוע שוביכה להינש
(3) חלש תשרפ

םילגרמה אטח

:ןיבהל הסננ (:דל הטוס) "םילגרמ תצעמ ךעישוי הי" :ורמואב 'עשוהי' ןונ ןב עשוהל ארק השמ ,ץראה תא רוקחל םיטבשה יגיצנ וחלשנש תעב
ורזח רשאכ ,כ"חאלש חוכיוה תעב תונעמו תונעטב הצע התואל סחייתה אל עודמ ,הנממ ששח השמ םאו .םילגרמל התיה תדחוימ "הצע" וזיא - א
?תוחילשהמ
?עשוהי רובע קר גאדו ,םיגיצנה 11 ראש רובע םג ללפתה אל השמ המל - ב
?אקוד "ה-י" שדוק םש לש תופידעה המ ,'הל שיש שדוק תומש לכמ - ג
ולפי הז רבדמב" :רזגנ וללגב קר ירהש ,םהבש רתויב עורגהו רבדמב י"נב תונויסנ תרשע לכ לש "שיטפב הכמ"ה "םילגרמ" ןויסנ בשחנ עודמ - ד
.י"אל סנכהל וכז אלו (טכ ,די) "םכירגפ
תורוצב םירעהו ,ץראב בשויה םעה זע יכ ספא" :םהל היופצה תיאבצה תודדומתההמ דחפו המיא םהילע לפנש םיחיכומ תוארקמה יטושפ םנמא
םיריכזמש ומכ ,י"נב תא דיחפהל ידכב קר ותוא וריכזהש ('ט עטק) אמוחנת שרדמ שרפמו "בגנה ץראב בשוי קלמע" וריכזה דועו .(חכ ,גי) "דאמ
אל םילגרמ" :םרמואב ,םהיתומשנ יכבנב ,םיפסונ םימעט ושפח ל"זח םנמא .הב הקלש העוצרה תא ול םיארמ ,העוצר י"ע םעפ הקלנש ימל
אבומכ ,רחא םעט שפחמ (.חנק/ג) רהוזה רפס םגו .ועמשמכ וטושפ "דחפ" לש לושכמ קר אל ,רמולכ (:דל הטוס) "י"א לש התשובל אלא ונווכתנ
המל ."םמוקמב םירחא ודמעיו לארשיל םיאישנ םה ויהי אלש ץראה תסינכב םדובכ טעמי ןפ םתארימ" :(אי קרפ ףוס) "םירשי תליסמ"ב םשמ
ןכתייה ,דועו ?ארקב זמרנ הז הפיאו ?םיגיהנמה תא כ"חא ופילחיש םילגרמל ןיינמ :תופסונ תולאש ררועמ הזו ?ארקמה לע ףיסוהל ל"זחל
דע ומצע תעדמ םחלשל הצר אל השמ ףאו ,השמ ינפבו לארשי ינפב םיקידצ ויהש" :ראבמ שרדמה ירהו ?לפש הכ ר"הציב ולשכייש םיקידצל
(ה/זט ר"דמב שרדמ - " 'ה יפ לע" ביתכד) "םה םיואר" 'ה והנעו "?םה םייואר" :לאשו םהמ דחאו דחא לכ לע ה"בקהב ךלמנש
דיב ונתוא תתל ...םכילהאב ונגרתו" :וקמינ כ"חא קרו) 'ה יפ תא ורמתו תולעל םתיבא אלו" (וכ ,א) םירבד רפסב אוה וז הדיח ןורתפש הארנכ
ועדי ןאכמ .םינועיטה ינפל דוע ואב הדרמהו בוריסה ,רמולכ ."ונממ םרו לודג םע ,ונבבל תא וסמה וניחא ,םילוע ונחנא הנא ,ונדימשהל ירומאה
.ולאכ "םירשכו םיקידצ"ל דחוימבו ,הנכס ששח לש הנעטה רשאמ ןאכ רתתסמ רתוי קומע והשמש ל"זח
הנושארה הלאשה לע
םירשיימו םתוא םיפיקמ דובכ יננע וארו ,םוי לכב וילשו ןממ ונוזינ .םיסנ י"ע ויה םהינינע לכש םלוכ ועדי ירה יכ .הלודג ההימתל םג סחייתנ ןאכו
םתאצל הינשה הנשב עריא הז ירהו ?להבהל שיש וישכע הנתשנ המ ,ןכבו .ךרדב םהינפל תלטלטימ םירמ לש הראב .ךרדה תא םהינפל
םיבושח םישנא לע הפ רבודמ ירהו ?םירצמב אילפה 'הש תוכמה תרשע וחכש רבכו ,םתאצ ירחא שדוח 15 ,קויד רתיל ,(:חיק םיחבז) םירצממ
.(ג ,גי לע י"שר) םירשכו
לוכיבכ הגאדו תועיבצ לש יותיפ ירבד םה םתתסה ירבד" :"לאירא שרדמ" ורפסב ןייצמ (ס"שה לע "טפשמל םיניע" רבחמ) ילאירא קחצי ברה
"םימש םשל" איה תאז הנעט ,ןמ ילכואל אלא הרות הנתינ אלו .הילע אהת המ הרות 'וכו השירח תעשב המדאה תא ושרחיו י"אל וסנכיי םאש
םהלש "הצע" ,רמולכ .(בעק ףד) "םהלש תימינפ היטנ י"ע ונווכ לבא ,ותבוטלו םעל הגאד לש םירבד לוכיבכ ורמא םילגרמה םנמא" (טסק ףד)
תפוקת תא רצקל ןיאו ,הרותה תלבקב "ןושאר ילכ" אוהש ,השמ לש ויפמ הרות ידמולכ הממורה םתגרדמ ןמ הדירי י"אל הסינכב שיש ןועטל התיה
הבשחמב קר איה 'ה תדובעש ובשחו "העד רוד" רבדמה רודמ ויה םה" :(197 ףד ,"םידעומלו הרותל" ורפסב) ןיוז ברה בתוכ ךכו .ולצא דומילה
"הברה קידצ יהת לא"ב ולשכנ ,רמולכ ."הנקתלו הררבל רשפא יאש דע תמשגומ כ"כ איהש ,ץראה לע הבד ואיצוה ןכלו .השעמב אלו חומבש
ישודיח") ל"רהמ ירבדכ .י"אל םאובב ,השעמ ייחל הנכה קר שמיש ונבר השמ לצא שרדמה תיבב דומיל לש בצמש וניבה אלו (זט ,ז תלהק)
"השעמה אלא ,רקיע שרדמה אל" ונינשש ומכו ."רפוס םתח" בתכ ןכו ,רקיעה אוה השעמהש "השעמ ידיל איבמה דומלת לודג" גמק/ב ,"תודגא
.(א ,תובא)
תויח ץ"רהמ תוהגהב םש ראבמ ."תוטהל םיבר ירחא" לש חכב ,(:טנ מ"ב) א"ר לש םיתפומהו תותואה דגנ עשוהי 'ר דמענ חכ הזיאב ןיבנ הזב
ןכלו .עורגל ןיאו וילע ףיסוהל ןיאו ,קדקודמ לוקישב ,היוארה תוגהנתהה תא עידוה 'ה .טלחומה ןוזיאה תא יניסב רסמ ה"בקהש (טל/ב נ"ומ פ"ע)
םירבד) "םיקידצ םיטפשמו םיקוח" ארקב קיודמה והזו (העש-תארוה כ"אא) זא רמאש הממ יוניש םוש תורודה ךשמב כ"חא אוביש ללכ ןכתיי אל
ןוזיאל ואטח ,השעמ-ייח תחנזהבו דומילב םידקושכ ,לארשי לש יחכונה םבצמ ךישמהל ודקש (םילגרמה) וללה םירשכו םיבושחה רשאכ .(ח ,ד
חרכהב ,אליממו .יכפהה ןוויכב תרחא הדמב וב ץורפלו ,ולקלקל ערה ורציל לק ,דחא ןוויכב הדמה לע רתי דסחתמ םדאה רשאכ ,רמולכ .ינרותה
יידגנה ןוויכל היטס אטבתת ותמועל ,דחא דצמ ןוזיאהמ היטס לכב יכ .הררשו דובכ תדמח לש תישפנה תערגמה :רחא לוקלקל ותמועל םה וטנ
.אצמש המ אוצמל עדי רהוזה רפס ןכלו .כ"ג
הינשה הלאשה לע
ששח השמ .(די/אכ ר"דמב) תואלצחמה סרופו ,דעווה תיבב םילספסה רדסמ ,תרשמ "רענ" היה אוה יכ .לשכנ טעמכ עשוהי עודמ כ"ג ןיבנ הזבו
הרש יכ שרפמ ילאירא ברה םנמא .(.זק ןירדהנס) עשוהיל 'ירש' םש ןמ 'י תוא אקוד וריבעה ןכלו ."רודה ילודג" תעדל ענכיי ותענכה ךותמ ןפ
לע י"שר ןכו :ח ןיטיג לע) י"שרב שרופמכ שוריגה תווצמ רמולכ ,"קחצי םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ" ,לאעמשי תא שרגל ףקותב הדמע
'י תוא ,ל"זירא פ"ע) ירש לש התעד תופיקת ןמ ,'ירש' ןמ 'י תחקל איה הז שרדמב הנווכה ד"עלנ קר .(בטיה ש"ייע "םייחה רוא" ןכו גנ/גל רבדמב
ןאכו .(בי ,אי תישארב) "הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ" הוטצנ םהרבא םגש דע ,(חי/א תלהק - סעכ בור המכח בורבו "המכח" לע הרומ
תמחמ לשכהל םיופצ ויה אלש ,םיטבש ראש .םילגרמה "תמכח" לש םרזה דגנ תכלל ,תעדה תופיקת לש הלוגס וז 'י י"ע עשוהיל רסמ השמ
.םרובע ללפתהל השמל םעט היה אל ,(הונע לש) "הבוט הדמ"
תיעיברהו תישילשה הלאשה לע
(ה"מרת ,חלש) "תמא תפש" בתוכ ךכו .וללה תויתואה 'בב וארבנש (:טכ תוחנמ) "ץראו םימש" םירבחתמ וב יכ "ה-י" םש עשוהיל קנעוה אקודו
תלבקל םינכומ ויה ירהש היארהו ,רהזב אתיאדכ אדבועב אמייקד הלמ ןקתל השקו המר הלעמ איהו ,תישארב השעמ ךות איה הרותה תראה"
תוארל וגישה אל םילגרמהו השודקה תא תרתסמ ןענכ תפילק תמאבו .אובל םהל השק היה י"א תניחבל לבא "עמשנו השענ" םלש ןוצרב הרותה
,תמא םילגרמה ורמא יאדוב .זונגה בוטה הב שיש וניבה ,תולגתהב וניאש םגה ,בלכו עשוהימ ץוח "הלאה םישנאה וארי םא" ביתכדכ ,ץראה בוט
חכב (השודקל) לכה תולעהל אוה ('ה יוויצ לש) ןווכמה רקיע ןכא ...ץראל םאובב הדירי היהת ו"חש םהל הארנו ,םהל בוט היה רבדמב םתויהב יכ
,הושבכו ,הארב והות אל ,םלועב בושי תושעל ,םדאה ארבנ הז לעש" (ג"נרת) רהב תשרפב "תמא תפש" בתכ ןכו ."י"א תניחב והזו תישארה
.ל"כע ("ה-י" םש י"ע) "םימשל רבחתהל ןוקיתה אצמנ הבו ץראה לכ דוסי י"א הנהו ,והבו והות ןמ תאצל הנקתל ץראה תא שובכל ארבנ םדאהש
י"אל הכוז" :קודצ 'ר ר"ומדא ןכ םג בתכ ךכו .(ט"נ קרפ תליחת ,"'ה תורובג" ,ל"רהמ תוכירא ןייע ,דלק-כק םילהתב תולעמ הרשע שמח םהו)
יטוקיל") "םייחו השודק םהל ןתונה ה"בקה םע דחי ז"הועה לכ םדאה חקול םשו ,י"אב 'ה עטנ םלוכש ,םלועה יגונעתו תודמח לכ תללוכש
.(79 ףד ,"םירמאמ
ףידעש םילגרמה ורמא רשא" (ד"מש ףד ,תישארבל) "לאיחי תרות" ורפסב ("ירבעה בל" לעב) רגניזלש ףסוהי הביקע 'ר עדונה ןואגה בתכ ןכו
ןב עשוהיו .הילע אהת המ הרות ,ותיזל הזו ומרכל הנופ הז ץראל וסנכי םא ןכ אל .ןמ ילכואל אלא הרות הנתנ אלו הרות דומללו רבדמב בכעתהל
לא הזמו הזמו ,הלפט םתכאלמו רקיע םתרות תויהל (:הל תוכרב) ל"זר תעדכו עירכמה אוה י"א בושיו ,ץראה תשוריל 'הלענ הלע' םדגנכ ןעט ןונ
ל"כע "...ךדי חנת
תחנה ומכ הוצמ וזו ,םירועש ןרוג הרוז היה ןירדהנסה שאר זעובש (ישוכל המוד ה"ד .ול ףד הכוס לע) "רפוס םתח" ירבדל דאמ םיבורק םירבדהו
הרות התויצ הז לעו .םישודקה היתוריפ איצוהלו י"א בושי םושמ הוצמ הפוג עקרקב הדובעהש" :ונושל וז .י"א בושי תווצמ לכ םה הככו ןיליפת
ףוסאא אל' רמאי אל ימנ יכה !?הרותב קסוע ינאש ינפמ ןיליפת חינא אל רמאת וליאכו .הוצמ םושמ ,הליל םירועשה הרוז זעובו .'ךנגד תפסאו'
לע "לאומשמ םש") בוצכוסמ ר"ומדאו .ל"כע "הוצמ ללכב לכה ,םלועה בושי םהב שיש תוינמוא יראש וליפא רשפאו .'הרותה קסע ינפמ ינגד
תכרב ןינעב ,ח"ר 'יס) ח"וא רוט לע ח"בב הקמעה רתיב םירבדהו .("שפנ בישמ" תורל ושוריפב ח"ב םשב ל"נה םירבדה ואיבה ,דע ףד רבדמב
ל"זיראל "תווצמה רעש"ב רתוי םיראובמ םירבדה ."הניכשה תשודקמ םינוזינ ונא היתוריפ תליכאב יכ" :בתכו "הבוטמ עבשנו הירפמ לכאנו"
םדא ינב םישועש תווצמה י"ע הז לכו ...הכאלמ י"ע םימייקמ ונאש תוישעמה תווצמ י"ע ...םיררבמ ונא לוחה ימיב הנהו" :('ס 'מע ,רהב תשרפ)
לע,"יח שיא ןב" :רבחמ לש ,"עדיוהי ןב" ע"עו .ל"כע "'והעד ךיכרד לכב דוסב ...תווצמ םויק הב ןיאש הזה םלועב הכאלמ םוש ןיא יכ עדונכ םהב
.(/291ג ,"והילאמ בתכמ") "השודקה םוחת לא ז"הוע תא םג סינכהל ךירצש" :רלסד א"רהמ בתוכ ךכו .(רחא ןפואבו ה"ד :חי ןיבוריע
י"נב לש םתסינכב דימש ,"תינרות" הנעטב ואב םהש תויה .םילגרמה לש םלוקלק םע דדומתהל לוכי היה אל ונבר השמ עודמ דאמ ןבומ וישכע
שיחכהל לוכי היה אל השמו ?הילע אהת המ הרותו (א"י ר"אדת ןושל) "ישפנ ךילע םולש םירמואו והדשלו וניילו ומרכל סנכנ דחאו דחא לכ" י"אל
אוה ןכו ט,די רבדמב) "ודורמת לא 'הב ךא" ותקעצב קדצ בלכ ,ןפוא לכב לבא .דרת הרותב קפסהה ,תיתומכו תיתוכיא הניחבמש ,וז אדבוע
.תומדא ילע ונידי ישעמב הניכש ןיכשהל אוה דיקפתה רקיע יכ .(טכ ,בכ ,חי ,זט םיקוספ /בכ עשוהיב
יכ ןייצמ ילאירא ברה רבכ .הנינע ןיבה יכ ,םילגרמ אטחב לשכנ אלש אוה ,(עשוהי=) ףסוי לש אצאצ אקודש רבדה ןיינעמ ,י"א ןינע לש וז הנבהב
תונב ןכלו (ח/ב ר"בד שרדמ) "וצראב רבקנ ןכלו ,וצראב הדוה ףסוי" ,דועו .דוד ןב חישמו ףסוי ןב חישמ לש תוצוצינ וקיזחה בלכו עשוהי תומשנ
אובל דיתעל הלגתי" :(א"לרת ,שגיו) "תמא תפש" ררועמ .(י/אכ ר"דמב שרדמ) קלח הב ועבתו ץראה תא תובבחמ ויה (ףסוי יאצאצ) דחפלצ
,ירצמה וינודא תיבב היהש ףסוי תניחב והזש הארנו...תירבה רמוש ,ףסוי תניחב איה וז תוימינפו ...תוימינפב השודק אלמ םה םמצע ז"הוע ינינעש
,הרותב תוקמעתהה קר אלו ץרא ךרד תוכילה לש ,וזלה ףסוי תדמ ."ללכ ונממ דרפתי אל ,ז"הוע ינינע השועש ףא 'הב קבדתהל אוה ותניחבש
.(:ול הטוס) "רתסב םימש םש שדק ףסוי" והזש ד"עלנו (ש"ייע בכ/טמ זט/חמ 374 ,361 'מע תישארב) ב"יצנל "רבד קמעה"ב יוטיב ידיל ואב
.ל"נה תיעיבר הלאשל הבושת שי הזבש ינבשוחweb site created by Happy Web Design