English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ינימש תשרפ
ינימש תשרפ

(1) ינימש תשרפ
הואגהמ קחרתהלו םינקזה םע ץעייתהל
"'ה ינפל ותומיו םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו...'ה ינפל ובירקיו ...שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא והיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו"
םוי ,ןכשמב תונברקה תברקה לש ןושארה םוי היה הז ?הזה לודגה ףאה ירח המ לע והמת תורודה לכ .(ב-א ,י ארקיו)
.ולשכנ ולאכ םלוע ילודג ךיאו ,החמשה המגפנ ךיא .(:זפ תבש) תורטע רשע לטנש החמשתוביס הרשע שמח
,תוקדוצ תועדה לכ אלא ,קדוצה םהמ ימ תקולחמ ןאכ ןיאש ונעדיו .תוביס (הרשע שמח) הברה םיאיבמ םמצע ל"זח רבכ 3
,בשייל דציכ עדוי וניאש הואג תמחמו האגתמש ימל יוא" :בכק ףד ,יתבש 'ר פ"ע ל"זירא רודיס ירבדכ) ."היב והנתיא אהו אה"
הכובמה .("ל"זר ירבד בשייל רשפא ינתו קיידד ןאמל ...שקעו לתפנ םהב ןיא הרות ירבד לכ יכ .'םה םיקולח םישרדמ' רמוא
:המישרה תא איבנ הבה .ןלוכב ןייפאמה וקה והמ ןיבהל דציכ איה
ךל שי יכו :והיבאל בדנ ול רמא ,לארשיל הניכש הדרי אלו ,םישעמה לכ ושענו תונברקה לכ וברקש ןרהא ינב וארש ןויכ (1)
(א ,ינימש ,ארפס) "םייריכה ןמ הוסינכה ,הרז שא ולטנ דימ ?שא אלב לישבת לשבמש םדא
אלש תרטק ובירקהש הברקהה לעו ,(ךכ לע ווטצנש ילב שדוקל וסנכנש) הבירקה לע .ןרהא ינב ותמ םירבד העברא לע (2)
(ו"זרהמ ש"ייע ח/כ ר"קיו) הזמ הז הצע ולטנ אלש לעו ,הרז שא לעו ,ווטצנ
(.גס ןיבוריע) םבר השמ ינפב הכלה ורוהש דע ןרהא ינב ותמ אל (3)
טיבמש םדאכ הניכשה ןמ םהיניע ונז (אי ,דכ תומש) "ותשיו ולכאיו םיהלא תא וזחיו" .התימל םניד רזג ולטנ יניס רהמ" (4)
םוי תא החד 'ה ןכלו .(י/כ ר"קיו) "ינב תחמש בברעמ ינירה וישכע ןגרוה ינא םא :ה"בקה רמא - התשמו לכאמ ךותמ ורבחב
.תונערופה
.("עבושל ולכאש תעב ,חור תוסגו הואג ךותמ" :"ראות הפי" שריפ) יאדו הליכא רמוא י"ר :ל"נה שרדמה ךשמהב (5)
ןיספופיא ולטנ יניס רהמ ...הניכשה ןמ םהיניע ונזו םבל וסיגו םהישאר וערפש דמלמ אמוחנת ר"א - "םייח ךלמ ינפ רואב"
"התימל םהלש
.(אי ,וכ תומש ,ןתנוי םוגרת) (םיאולימל) ינימשה םויל םהל ןיתמה אלא "ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו" :דוע ןכו
יתמיא' והיבאל בדנ ול רמא .ןהירחא לארשי לכו ,םהירחא םיכלהמ והיבאו בדנו ,ךרדב םיכלהמ ןרהאו השמ ויה רבכו (6)
:שרדמב ופיסוהו .(.בנ ןירדהנס) 'ימ תא רבוק ימ הארנה' ה"בקה ל"א .'רודה תא גיהננ התאו ינאו ,וללה םינקז ינש ותומי
לא' :ה"בקה םהל רמא ,ורהרה םבלב רמוא סחנפ 'ר .ורמא םהיפב רמוא י"ר .רוביצה לע הררש םיגהונ ונאו...ותומי יתמ"
."'רחמ םויב ללהתת
והז=) ךלמ וניבא-יחא ?םירמוא ויה המ .םהל תוניתממ תונוגע תובשוי ויה םישנ הברה .ויה םינצחש ,םישנ םהל ויה אל (7)
רשפאו .(י/כ ר"קיו) "?ונל תנגוה השא הזיא .הנוהכ ינגס ינש ונאו (ןרהא=) לודג ןהכ וניבא (ןושחנ=) אישנ ונמא יחא .(השמ
.םיפי םירוחב ויהש (אי ,דכ תומש) ןתנוי םוגרתב רמאנל רושק רבדהש
םידי תציחר אלב וסנכנש י"עו ,(ליעמ=) םידגב ירסוחמ ויהש לעו ,ןיי ייותש ויהש לע - ןרהא ינב ותמ םירבד 'ד ליבשב (8)
.(ו"זרהמ ש"ייע ט/כ ר"קיו) םישנ םהל ויה אלש י"עו ,םינב םהל ויה אלש י"עו ,םילגרו
רמא הז רבד - (ג ,י ארקיו) 'דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא יבורקב 'ה רבד רשא אוה' .(גמ ,טכ תומש) 'ידובכב שדקנו'" (9)
.'ה"בקה לש ומש שידקהל אלא ךינב ותמ אל ,יחא ןרהא' השמ ול רמא ,ןרהא ינב ותמש ןויכ (ימ) ועדי אלו ,השמל ה"בקה
.(:וטק םיחבז) "רכש לבקו קתש ,ןה םוקמ יעודי וינבש ןרהא עדיש ןויכ
םהינבש העשב ה"בקה ינפל השק היהש דמלמ אלא ?(םהילע לבאתיש) ותמ 'ה ינפל יכו "'ה ינפל ותומיו" :שרדמב ורמאו
ןרהא ינפ לע" ןלהלו ,םימעפ ינש ('ג רבדמב) "'ה ינפל" ('י ארקיו) "'ה ינפל" רמא תא אכה ...םהייחב םיתמ םיקידצ לש
(י/כ ר"קיו) "םהיבאמ םיילפכ ה"בקה ינפל השק היהש דמלמ ,תחא םעפ (קר) "םהיבא
*
םדאה לע לטומ .זרפומ ימצע ןוחטב ,תחא הנוכתל ביבס םיבבוס ל"נה םיטרפה לכ .םייח םיהלא ירבד ולאו ולאד הארנו
תבש) ימלשוריב ורמאו (ג ,ו ארקיו) "ןשדה תא םירהו ...דב ודמ ןהכה שבלו" לודגה ןהכה הוטצנ הנה .וכרע תא ןיטקהל דימת
תוקמעב ריעה ךכו ."ה"בקה ינפל לודג ומצע תוארהל ןיאש" "השמ ינפ" שרפמו "ךלמ לש ןיטלפב הלודג ןיאש" :(ג/י
תעב תוענטצההו ,תואשנתההו תורדהתהה תא ךילשי" :(תיעיבש הדמ ו"פ ,העינכה רעש) "תובבלה תובוח" ול תינייפואה
םוי לכב רפאה תא איצוהל 'ה ותוא בייח ,"ןשדה תא םירהו" ותלעמ םור ףא לע ןרהא לע בותכה רמאמכ ...םמורתי 'הל וישעמ
.ל"כע "''ה ינפל רכרכמו זזפמ' דוד לע בותכה רמאש המ ול המודו .ונממ הואג קוליסו ותונתונע ןעמל דימת
:"םיקומינ" םארקנו ,וז תינורקע הנוכת תחת תורדתסמ ל"נה תוביסה לכ וישכע
ךכ םהל דגוהש ילב ,שדקמב העונת םוש ושעיש "םילעב" םתוא םש ימ יכו ,ךכ תושעל םהל רמאנש ילב שא ובירקהש (1)
?תושעל
.ל"נכ אוה ,תושר ילב שדוקה לא םתסינכו תרוטקה תברקה לעו (2)
.חור תוסג ךותמ אוה ,ותוא לואשל ילב (השמ) םבר ינפב הכלה ורוה (3)
- 'תוארל 'ה לא וסרהי ןפ'" :(אכ ,טי תומש ,ושוריפב) ם"במרה ןב םהרבא 'ר שריפ רבכ ,הניכשה ןמ םהיניע ונזש המ ןכו (4)
(בל/א נ"ומ ע"ע) "עגפנו ץיצה ,יאזע ןבל עריאש ומכ ,םהמ אלפומש המב הבשחמה לא שפנה תוצרפתה לא זמר
םוי אובי םחרוכ לעבו ,123 ליגב ןרהאו 120 ליגב היה רבכ השמ ירהש ,רודה תא גיהנהל םתעדב הצצש הבשחמהו (5)
רבדמב לע י"שר ןייע) השמל םינב ומכ ובשחנ םה ירהש ?םה אל םא לארשיב הררש זא גיהני ימו ,עיקרד אתביתמל ולעיש
השמש (:דנ) ןיבוריע פ"ע דועו .(:טי ןירדהנס) - "ותוא דלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכ" ,(א/ג
-כ ,ו) תומשב אל ,םשב ורכזוה אל ללכ ומצע השמ ינבו .לארשי ללכ ראש רשאמ רתוי הרות דומלת הברה ןרהא ינבב עיקשה
.םיינחורה וישרוי םה םה והיבאו בדנ ןכבו .(אס-טנ ,וכ) רבדמבב אלו (ד-א ,ג) רבדמבב ורכזוה אלו (הכ
.םהל היוארה לארשי תונבמ ימ ,בכעתמו לודג רוריבב הנתמההו היהשהה תנבומ אליממ ל"נה לכמ (6)
.םיאצאצ דימעהל וכז אל ,ל"נה ץחש ךותמו (7)
תואמ שלשכ ינפל ,רימזיאמ ןהכה והילא יבר) "רסומ טבש" ירבדכו ,(:וכר/א רהז) "הוצמ לש שובל" אוה "ליעמ" ןינע (8)
.(ה"ל קרפב ,הנש
.םישוחה שוטשט ךותמ (י,ט ארקיו) הארוהב לידבמ וניא רבכו וילע הבוט וחור םדאה רשאכ ,ןיי ייותש בשחנ הזו (9)
.('י קרפ ,"םירשי תליסמ" ןייע) "'ה ךחבזמ תא הבבוסאו יפכ ןויקנב ץחרא" דגנ ,םידי תליטנ רסוחמ בשחנ הזו (10)
הזל יכ) הלמה לש םסרופמה ןבומב ליגר אטח ןאכ היה אל ,רמולכ ."שדקא יבורקב" םהב העגפ ןידה תדמ ,לכל לעמו (11)
הז םג (.ה הטוס) "תינימשבש תינימשב" אטוח םדא רשאכו .קדבש קד אטח אלא .("שדקא יבורקב" שפחל םיכירצ אל
.םינפלו ינפל שדוקה לא תשגלמ ותוא לוספל ידכ קיפסמ
*
תליטנ אללו (9 קומינ) ןיי ייותשו (8 קומינ) םידגב ירסוחמו (5 הביס ליעל) "שאר תעירפ" ןינע .לודג שודיח ונל שדחתי התעמו
יעורפ וסנכנש המב ואטחש ר"דמב הנהו" :ונושל הזו (א ,י ארקיו לע "רבד בחרה") ב"יצנה י"ע הפי ורבסוה (10 קומינ) םידי
.שרופמהמ רתוי תונוע ךכ לכ ולא ןוילע ישודק לע סימענ המל ,אלפל אוה הנושאר הפקשה יפלו ןיי יותשו םידגב ירסוחמו שאר
,תורודל הכלה ןכ ןיאש ועדיש ךפיהל אלא ,הארוה תועט פ"ע הרז שא וסינכה אלש היל אריבס יכה שרפמד ןאמד ןינעה אלא
ל"כע "ללכ הנוהכ ןיד ןאכ ןיא ןכ םאו ווטצנ אלש המ תושעל םבבל תא ואצמ ,'ה תבהא גישהל הקושתה תרובגת ליבשב אלא
אוהש בושחל ובל סיגמ םדאהש המ ומצע והזו .(ןייה לע ווטצנ אלו ,י"טנו ליעמו ,שאר יוסיכ םיכירצ םניא ,וז תדספנ העד יפלו)
ןווכל ושגי אלש וריהזהב ל"חמר לש ונושל ךכו .הארונ חור תוסג איה ירה (ךכל שקבתנש ילב) שדוקה לא תשגל יוארה אוה
היהי ןפ דאמ ושפנל רומשי ,ואל םאו ...היקנ תלוס ותדובע היהת אלא ו"ח הלודג םושמ המכח גישהל הואתי אלש" :ןגה תנווכ
לא הברקל דיזי לא שיא ...אוה ןרתוו ה"בקהש רמול ובל והאשי אלו .אמוז ןבכ עגפוי וא ,רחאכ ו"ח החדייו ,ןקתמ אלו לקלקמ
ןוכנ-אל לא אשנהל ויחאמ ובבל םורי אלו ,דחי םדא ינב ראש לככ בשי לפשב םא יכ ...ארקיי אל רשא תאזה הלודגה הדובעה
.(אמ ףד ,"םורמב רידא") "השירדה לעכ השירפה לע רכש לבקיו .ול
לעבכ םכח ןיאו" .תוער תואצות לש םינפוא םנשי דימת ןכ ,תובוט תואצותל תורשפא שיש ומכ יכ ,תוריהז םיכירצ רבד לכב
לע ל"רהמ ירבדכ .תוילילש ןהש תויופצ תואצות לש תויורשפא לע ונב עירתהל אוה לוכי ,רבעב הזחש המ ךותמ ."ןויסנה
רבד ןיבהל=) םינובנ ונלוכ ,(םימדוקה תורודהמ תרוסמה תא םיעמושה=) םימכח ונלוכ וליפא" ראיבש "חספ לש הדגה"
לכמ םכחה .(יניסב רמאנש הממ לבקל=) הרותה תא םיעדוי ונלוכו (רבעב עריאש הממ דומלל=) םינקז ונלוכ ,(רבד ךותמ
ףסונב השודקבש רבד וא תשדוחמ הוצמ תושעל שגנ םדאה רשאכ םג .(די ,אי ילשמ) "ץעוי בורב העושתו" :הרוה םדא
םאשנ םבל חור ,וללה העדה ילודגל עריא המ םיניעל ונל ושמשי .הצע עומשל ויתוברל תונפל וילע ,רבכמ לארשיב לבוקמל
.היוארה הונעה םהל הרסח לבא ,שדוקה לע ףיסוהל
*
םינקזה םע תוצעיתהה ןינעב 'א הרעה
,הנקז הלודג .םינקז אלב רבד תושעל ןילוכי ןיא לארשי ךכ ,םיפנכ אלב חורפל לוכי וניא הז ףוע המ .ףועל לארשי ולשמנ"
תומוקמ השלשו םינשב אלו דחא םוקמב אל .הנקזה תא םהל ץפקמ ה"בקה םה םירענ םאו ,םה םיביבח םינקז םאש
.(אי ,ינימש ,אמוחנת) "...םינקזל דובכ קלוח םוקמהש וניצמ
םינקז םלועל" (.אל הליגמ) "ןינב (איה) םינקז תריתסש ינפמ ,הנבת לאו רותס .'הנב' םידליו ,'רותס' םינקז ךל ורמאי םא"
"םינקזל דובכ קלח .לשכנ וניא םינקזה ןמ הצע לטונה לכש .םינקז םהל שישכ ?םידמוע לארשי יתמיא .לארשי תא םידימעמ
.('ג ר"ומש)
:ב הרעה
רעטצהל שיא לכל יוארו" ןרהא ינב תתימ ןינעב הרותב םיארוק םירופיכה םויבש (ב/א"כרת ח"וא) "ןחלושה ךורע"ב אבומ
ירבדו םהרבא ןגמ םשב) ל"כע "ויתונווע ול ןילחומו וייחב וינב ותומי אלש תווקל ול שי ןכ השועה לכו .םתתימ לע תועמד דירוהלו
,דועו .ונרכה אלש םדא ינב לע ןכש לכו ,וז 'הנשי תולבא' תמחמ הנשו הנש לכב תוכבל םדאה ררועתי דציכ ג"עצו .(רהוזה
!?םהילע תוכבל רופיכ םויב ררועתהל םתודוא רמאנ אלו ,םנמז ינפל ותמוה וא ותמש םיקידצ תובבר תורודה ךשמב ויה ירה
לבא ,תורחא תוביס תמחמ הכוב הכובה םא וליפאש (ז/נ לע ןכו ח/הל תישארב לע ד"חרה) ב"יצנה ירבד פ"ע תונעל ד"עלנו
אלו ,תמה לש ודובכ אוה ןינעה רקיעש .הכ הכוס לע י"שר ע"ע) תמה לש ודובכל הז בשחנ תמה תייולה ןמזב אוהש יכבה
םללגבש והיבאו בדנ לש ולא תודמל תומוד ןהש ,הכובה לש תוערה ויתודמ לע הכובה יכ ל"נ ןכל .(ומצעלשכ רעצה םצע
םירפכתמ הז י"ע ןכלו .הכובה הזל תירסומ תלעות םגו ,םדובכ הז ירה ,הרותב םתשרפ תאירק תובקעב תאז השועו ,ותמוה
.וירבדב רהוזה ןווכתנ ךכל אמש .אוה ףא וידלי תלצהל הלוגסו תוכז ררועתמו ויתונוע(2) ינימש תשרפ

(דמ ,אי ארקיו) "ינא שודק יכ ,םישודק םתייהו םתשדקתהו"

תולכאממ תושירפל ךייש הז דציכו ?אטבתמ הז המב .'םישודק' היהנש השירדה לע םימעפ דאמ הברה תרזוח הרותה
?םינבאבו םיצעב השודק שי יכה ?"םישודק תומוקמ" םימיוסמ םירתאל םיארוק עודמו ?םימיוסמ
,יברעמה לתוכה ינבאל שדוק תדרחו הביח לש תועבה לע םילאושו ,"םירואינ" וא "םיליכשמ" םהש םיבשוחה ונרודב המכ שי
לכ תליעב זכרתי םדאהש 'הבשחמה תרהט' םיעבות לוכיבכ וללה .ןיליפתה וא הרות רפס לש ליעמ תויבבלב םיקשנמה וא
לש םתהימת תוחדל שי לבא .םימיוסמ םיצפח לש םהיארמ לא "תויתודלי"ב שגרתי אלו ,ה"בקה תוביסה לכ תביסו תוליעה
יתאציו ...וב יתללפתהו שודקהו לודגה תיבל יתסנכנו ..." שדוקה ץראל ואובבש בתוכ ם"במרה ירה יכ ,וללה םישקמה
אצמנו ,200 ףד ,'ג קרפ ףוס ,הבושתה תווצמ ,"םידרח"ב תאבומ ,תרגא) "הרעמב יתובא ירבק קשנל ןורבחל םילשורימ
ןב א"ר לש ושרדמ תיב" ונאצמ ןכו .(קוק ברה דסומ 'צוה ,"הנשה שארל ם"במרה שוריפ" ףוסב ספדנו י"תכב ונימיב
ןבאה" רמאו ןבאה התוא קשנמ ליחתה עשוהי 'ר סנכנ תחא םעפ .הבישיל ול תדחוימ התיהו םש התיה 'א ןבא ...סונקרוה
ילודגש ונינפל ירה .('םיבוט ךינמש חירל' 'א ר"שהש שרדמ) "תירבה ןוראל המוד הילע בשיש הזו ,יניס רהל המוד תאזה
.השודקה תומוקמ םיקבחמו םיקשנמ ויה המואה
תוחפטמ ,הבית ,תסנכה תיב ,ריעה ינב וללפתה םש בוחרה תריכמ לע ןוידב "השודק ישימשת" לש תוגרד ועבק ל"זח
ולבתישכ םתוא םג זונגל שיש (ותיתחתו ףדה שארב יונפה חוורמה) רפס לש תונוילגל השודק וגרד םגו (:הכ הליגמ) םירפס
תוזבל ןיאו "השודק" וב שי רבכ ,הוצמ םשל ותוא ונימזה אלא ,וב ושמתשה אל ןיידעש ןיליפת לש קיתרנ וליפא .(.זטק תבש)
"השודק" שיש קפס ןיא ןכבו (:זכ הליגמ) דיחי לש רפסל םיבר לש רפס תשודק ןיב גרדל וליפא וניחבה .(:גכ תוכרב) ותוא
.םיצפחב
ןמ םדוסי ןיא םישדוקמה תומוקמה לכש ךיראהל שי הנהו" :טילחהו (אכ ,בי תומש) "המכח ךשמ" וז הלאשל קקזנ רבכ
י"א לכו םילשורי קר ...קחצי תא םהרבא בירקה םשו םדאה ארבנ םשמש הירומה רה ומכ ,םישרשהו המואהמ קר ,תדה
תומוקמ המכב ונראבש ומכ הארנו" בתכ דועו ."השרשב המואה תודחאתהו הנומאה ישרש וניתובאל םתוסחייתה לע םיונב
.(גי ,טי תומש לע) "םדאה ושידקהב קר ,רבד םוש שדקתנ אל (ה"בקה=) הובג השעמ ידי לעד
'וכו םילשוריו לארשי ץרא ,תושודקה לכו"" (טי ,בל תומש לע וירבדב) תוחולה תא רבש ונבר השמ עודמ רואיב ףיסוה דועו
השמ חווצ הז לעו ...ןמזב ןיב םוקמב ןיב הרותה ינינע לכל קוליח ןיא ןכלו .הרותה תשודקב ושדקתנו הרותה יפינסו יטרפ המה
שיא ינא םג ,הלילח ?לגע םכל םתישע ידובכ רדעהב יכ דע ,'ה תוצמ יתלב 'השודק' וזיאו 'ןינע' ינא יכ ומדת םאה :איכורככ
םצעב םישודק םניא ,תוחולה םגו ...יוניש ילב התואיצמב הרותה התיה יתאב אל םא ףאו ,יב היולת הניא הרותהו ,םכומכ
ל"כע "...םמצע דצמ השודק םהב ןיאו שרח ילבנל םיבשחנ המה ,התפוח ךותב הלכ התנז רשאכו ,םכליבשב קר (אלא)
,רמולכ .(.ו תומבי) "שדקמה לע ריהזהש יממ םא יכ אריתמ התא שדקממ אל - 'וארית ישדקמו'" .וירבדל היאר איבהל הארנו
יכ תעדל שי אלא ,םמצע םשל םיצפחבו ,םמצעלשכ תומוקמה תשודקב הנומאה ןמ םדאה ינב תא קיחרהל וצר ל"זח
וא םיוסמ םוקמב קסוע םדאה רשאכ ,ומצעב ה"בקה ,תושודקה לכ שרש תאמ רבדה לא הנקומ ךרע אוה "השודק" גשומה
..הוצמ םשל םיוסמ ץפח
...אצמנ לכ איצממ" (ה"בקה) יכ ם"במרה ירבדכ .ז"הוע ינינעל תיתמא תואיצמ םוש ןיא םצעב .ךכ גשומה תא ראבל הארנו
ודבל אוה ,םייוצמ םיאצמנה לכ ןיאש תעדה לע הלעי םאו .תואצמהל לוכי רחא רבד ןיא ,יוצמ וניא אוהש תעדה לע הלעי םאו
תמאה ודבל אוה 'תמא םיהלא 'הו' רמוא איבנהש אוה ...םהל ךירצ וניא אוה ךורב אוהו ,ול םיכירצ םיאצמנה לכש .יוצמ היהי
ביוחמ אוהש ,ת"ישה (םא יכ=) קר תואיצמב ןיא יכ" :ל"רהמ בתוכ ךכו .(ד-א/א הרותה ידוסי 'לה) "ותתמאכ תמא רחאל ןיאו
ןיא הרותה י"עו ...םולכ (הוש) ותאירב ןיא ,הזה סחיה תא רמוש וניא (ארבנה) םאו ...ותאמ ואצמנש םיאצמנהו ,תואיצמה
.(ו"כ ףד ,דמוע םלועה םירבד 'ג לע א"פ ,תובא לע) "והות לש האירב ומצעב םדאה
םלועה ןמזה לכ .תקחשנ ןבאה ,םידאתמ םימה ,שביתמ ץעה ,דלחתמ לזרבה .ףלחתמ רמוחה רבדו רבד לכב יכ ונעדי
,םיפסונ םיאת תריציו םישדח תוחוכ תמרזה י"ע "תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ" ה"בקהש אל םא .לקלקתמו ךלוה
ןיזמ ה"בקהש אלא .םישביתמ תומצעה ,שפעתמ םדאה לש ומד ,תולב תונשי תומקר ,םדאה ףוג םג .לסחתמ םלועה היה
רמוח יאת םתוא םדאב ןיאו טעמכ ,שולשו םייתנש רובעכ .ומויב םוי שדחתמ ףוגה ז"יעו ,דועו ןצמח ,היתש ,לכוא םדאה תא
רשא לכ יכ" :("ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ" ,זכק ףד 'ג קרפ ,תובא לע) ל"רהמ ירבד ךכו .ףלחתה לכהו ,םדוקמ ול ויהש
ויז םדאה לש םינפב רבד יכ" :םש דועו ."ותלוז לא הכרב עיפשמ ,ךורב אוה רשא לכו ,וארב ודובכלו ...ת"ישה לא אוה םדאל
רבד לע אב 'רוא' םש יכ ,רוא ארקנ 'ה יכ .יהולא לדבנ אוה לבא ללכ ימשג הז רוא ןיאו ,םיהלא םלצ אוה הז רבדו ,ןוילע ץוצינו
"ארש המע ארוהנו אכושחב המ עדי" ארקמב ןגועמ הז ןויער .("םלצב ארבנש םדא ביבח" ,גמק ףד ,םש) "ימשג יתלב
.הזל הז ןיב המ רידגהל ,םיצפחה תרכה ןיב לידבהל אוה רואה ןינע יכ .ךשוח לכה ,םיארבנה תניחבמ יכ ,(בכ ,ב לאינד)
אל ,םצעב השודק םוש ןיאש אטישפ ,ןכלו .תעדו רוא לכה ארובה תניחבמ לבא .םיארבנה לצא היוקל וא הרסח וז העידיו
יפכ ,םוקמל וא רבדל "השודק" םינקמה םה ושדק רבד תעפוה קרו לכ-ארוב לש ןיד-רזג קר .םיוסמ םוקמל אלו םיוסמ ץפחל
.םוקמו דמעמ ותואב תכיישה הוצמה
תכירע םגו) תויחו תומהבב שיש תופרט ינימ םיעבש הנמ םש (י"פ ףוס ,הטיחש 'לה) ם"במרה ירבדב אלפנ עטק ןיבנ הזבו
-לעב רוכזנ ןעמל המישר ןיכה ,תורודל הרומו ךנחמו ןרדסכ אוהו .םתוא ורפס אלו ונמ אל ארמגב יכ ,האלפנ איה וז המישר
ולא תופירט לע ףיסוהל ןיאו" :בתוכ אוה קרפה ףוסבו .(הפ-לעב רוכזל תנמ לע דומלל שיש ,רפסל ותמדקה ףוסב וירבדכ ,הפ
- (םימי תוכיראמה תומהב וללה םימומהמ הארנ וליפא המישרהמ עורגל ןיא ןכו ,תורודה ןמ רודב עבטה הנתשי וליפא=) ללכ
הנתשנ םא וליפא ןידה תא תונשל והשימל תוכמס ןיאו ,ןירדהנסב וקספנ םירבדה ,רמולכ ."םימכח ונמש המ אלא ךל ןיא
.העיתפמ ם"במרה ומכ ןתלכש לש וז תרשפתמ יתלב השיג הרואכלו .ןירדהנסה בוש םוקי ןכ םא אלא ,תיאופרה תואיצמה
אוה יניסב רסמ ה"בקהש ןידהש (356-355 'מעבש הרעהב ד"ח ,רלסד ברה) "והילאמ בתכמ" ירבד פ"ע ןבוי רבדה לבא
,ןזואה תא רבשל רבסה אלא וניא "שדוח ב"י היח הניא הפירט" תופירט תודוא ונתנ ל"זחש יגולויזיפה קומינה .ונוצר תתימא
תנש ,יטנורפמאל י"ר) "קחצי דחפ" ירבד תא החוד אוה הזבו .הז רוסיאל תימיימשהו תינחורה הביסה איה תאז אל לבא
ירחא לאוש "קחצי דחפ" לבא .(:זק תבש) םהירוהמ אלו העיזהמ ודלונ יכ ,תבשב םינכ גורהל רתומש ועבק ל"זח יכ .(י"קת
תא תונשל םיכירצ ירה ,םהירוהמ אלא העיז ןמ אלו ,תלדגמ תיכוכזב תוארנה תוריעז תויציבמ ודלונש רובס שידחה עדמהש
ךכ אלא .תבשב הניכ גורהל ל"זח וריתה תיעבטה הביסה תמחמ אל יכ רלסד ברה הנוע ?תבשב םתגירה תא רוסאלו ןידה
יעדמה םעטה םא דירומ אלו הלעמ אל הז לבא .םרוד ינב תעד לע לבקתמה םעט ונתנ םרודב ל"זחו ,יניסב הכלהה הרסמנ
.הנמ ם"במרהש תופירט םיעבשה לע רמאנ ךכו .'ה לצא סומכ אוה םעטה .יניסמ הכלהה ונלבק הז תמחמ אל יכ ,אל וא ןוכנ
ריס שומישב רוסאנ אל לבא .תומהבל תוינלטק ןה ףאו "םייפלטהו הפה תלחמ" ומכ תושדח תולחמ ופסותינ םויה יכ
םירבדל הנקה 'הש 'האמוט' וא 'השודק' לש םוחתב ורבד םה .ל"זח לש המישרהמ אל תאז יכ ,רשבה ותוא הב לשבתנש
.םימיוסמ
םוקמ לש ותשודקש דע םדא לש ושפנבו ובלב שממ האמוט םיסינכמ תורוסאה תולכאמה" :"םירשי תליסמ" בתוכ ,ןכלו
לכשה חורו תיתמאה העדה ונממ תקלסמ יכ .(.טל אמוי פ"ע) םדא לש ובל תמטמטמו ...ונממ תקחרתמו תקלתסמ
רשב םישענו שממ םדא לש ופוגב םיסנכנ ,ז"הוע תוסגב עקושמ ,ירמוחו יימהב ראשנ אוה הנהו .םידיסחל ןתונ ה"בקהש
.ל"כע "ורשבמ
לש ובל תמטמטמ הריבע ,'םטמטנו' אלא 'םתאמטנו' ירקת לא" :ל"זח ורוהו ,'א רסח ביתכ (גמ ,אי ארקיו) "םב םתמטנו" ןכבו
לארשי תנידמ לש םינוליחה היגיהנמש הביסה יהוזש ל"נו ."המכח לכמ תמתוסו תמטוא" :י"שר םש בתכ .(.טל אמוי) "םדא
,וננינעל לבא .הנובתמ םבל שפטו ,תוחקפ םהל ןיא ,תורוסא-תולכאממ ורהזנ אלש ךותמ .ךרד-אל ךרדב רוביצה תא םיכילומ
אל בושו ,םירוסא תולכאמה ויהי אל ,םירוסא םניא םימיוסמ םילכאמש םהב תשרדנ הרותהש תודמב ודמלי ןירדהנסה םא
ייחב ונבר ."לארשיל וריזחהל ה"בקה דיתעש ?ריזח ומש ארקנ המל" :שרדמב ורמא הז ןוגכ .םדא ינבל ינחור קזנ םהב אהי
ריתמ 'ה" בותכה לע (ד ,ומק) םילהת שרדמב םג עיפומ הז שרדמ לבא .וטושפמ ואיצוהו הז רמאמ איבה (ז ,אי ארקיו לע)
(ז ,אי ארקיו לע) "םייחה רוא" שריפו ."אובל דיתעל ה"בקה התוא רהטמ ,הזה םלועב תאמטנש המהבה לכ" :"םירוסא
.ו"ח ונתשי אל הרג-הלעמ ירסוחמ םירסואה הרותה יקוח לבא .הרג הלעמ תויהל ועבט הנתשיש ,רתומ תויהל רוזחי ריזחהש
'ה אובל דיתעלש (ומק קרפ) םילהת שרדמ לש ךשמההמ ע"צ לבא .(ח/ח ,הדשה תאפ) "דמח ידש"ב תוכירא הזב ןייעו
,(הכלהה אלו הנתשת תואיצמהש ל"נה "םייחה רוא" תטישכו) וקספיי םימדהש קוחדל רשפא םש םגו .הדנה תאמוט ריתמ
איה ל"זח לש םנושל םש לבא .וז הללקמ ררחתשנ אובל דיתעלו ,(:ק ןיבוריע) תעדה ץע אטח לש האצות איה הדנ-םד יכ
ןייע ,דוס פ"ע רבסהה) .ליעלד ונרבסהכ אוהו .אמטמ ונניאש אלא םד שיש עמשמ - "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו"
(182 ףד ,קודצ 'רל "ץורח תובשחמ"
ןיאש ןויכ" ל"זח ורמאו .ומלועב ארבש המ לכל גוריד עבוק יהולאה וצהש אלא ,םצעב םה האמוטהו השודקהש אל ,םוכיסב
."דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש" אוה לכל סיסבה .(א ,המורת ,אמוחנת) "לוחל שדוק ןיב לידבהל עדוי וניא ,הרות-ןב םדאה
רפס יבגל ןוכנ הז רבד .'אמט' אוה 'המ םדאה תא קיחרמה לכו 'שדוק' אוה וילא םדאה תא ברקמה לכ ,וז הלודג העידי ירחא
רמול ולידגה ןכלו .(.כ תומבי) 'שודק' ארקנ םימכח ירבד םייקמה לכ" ורמא ל"זח .ב"ויכו תולכאמ וא םדא וא םוקמ וא ןינב וא
ונירה ...ה"בקה רמא" :ורמא (ג ,ב הימרי) "ותאובת תישאר 'הל לארשי שדוק" קוספה לעו (:ז ןילוח) "...םה םישודק לארשי"
'ה ינא שודק יכ ,םישודק םתייהו םתשדקתהו" תרתוכב ונאבהש ומכו .(ו"ט ר"ומש) "יתוא ןישידקמ ןהו ,לארשי תא שדקמ
."םכיהלא
*
ינימש תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב

(הניגנ ימעט 'ב ןאכ םנשי) וברק - ד/ט
ופחדנ אל םאו .םהיתופוג לא רמתיאו רזעלא ושגי זא ,הצוחה והיבאו בדנ ופחדנ תוומ -תכמ י"ע םאש (הכר ףד) חקורה ןייע
.םימעט 'ב ןכלו .הכח י"ע הצוחה םתוא וררגי ,םינפב ןיידע םהו
(הינש 'י רסח) וידי - בכ/ט
(דסחה תדמ ריבגהל ידכ ,ולש ןימי די היבגהל ןהכל שי רהוז רפס פ"ע) יש תחנמ ןייע
(גוהנכ אלד 'ו תוא םע) אובי רשא - דל/אי
'ו תואב זמרנ הזו ,בלחו שבד םד ןמש ןיי לט ,ןיקשמ השש דוע הז ןידב לולכל (בלר ףדב) חקורה שרפמ
('א רסח) םב םתאמטנו - גמ/אי
רהוזה רפס םשב יש תחנמ ןייע (.טל אמוי) םב םטמטנו :וליאכ


web site created by Happy Web Design