English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 עירזת תשרפ
עירזת תשרפ

(1) עירזת

('ג ,תובא) "תאב ןיאמ עד"

אלא םידדצל ךלהמ ערה רצי ןיא" .םוקיה לכ תכרעמב ומוקמ המ עדיש אוה אטחב לשכיי אלש םדאל םיליעומה םירבדהמ
םיכלוהה ,רמולכ .(בכ ר"ב) "'ידיד ןידה' רמוא אוה ,ורעשב ןקתמ ויניעב שמשממ םדא האור אוהש העשבו .איטלפ עצמאב
םמצע תא םיקיזחמה לבא .שיבכה ידדצל םיפחדנו םמצע יניעב םילפשה שי .םינוש םיגוסל םיקלוחמ ישארה בוחרב
ר"הצי בבותסמ םירהיתמה לצא אקוד .םידדצל תוירבה ראש תא םיפחוד ז"יעו שיבכה עצמא תא םישפות "םיבושח"ל
"!ילש דודגהמ והז" :זירכמ ערה רצי דימ ,תירולבה תא תובעלו םיניע תובג ריחשהל ,םיפיתמ םהש האור רשאכו
.הרבחב םהיתולעמל םיעדומו תונורשכ ילעב םהש ולאב וא ,םהלש םימולע יפויב םיריכמה םירוחבב דחוימב הרגתמ ר"הצי
ונתשרפב הנה ?רציה יותיפ דגנ הצעה איה המ .הכמ לכל הפורת ןיכה ה"בקה לבא .הליפנל םידעומו ןכוסמ בצמב םהו
השעמו ףועו היח המהב לכ ירחא (ןושארה) םדא לש ותריציש םשכ ,יאלמש ר"א" :ליחתמ ר"קיו שרדמ םשב י"שר
םדאה ,רמולכ .(אי ארקיו) "ףועו היח המהב תרות רחא (בי קרפ ארקיו) השרפתנ (ותאמוט יניד=) ותרות ךכ ,תישארב
והזו .םדאל סחייתתש ינפלמ םתאמוט יניד תראבמ הרותה רשא ,תויחהו תומהבה רשאמ בושח תוחפ אצמנ ומצעלשכ
השעמל תמדק התא ול םירמוא ,םדא הכז םא" :וריבסה ל"זחו .(ה ,טלק םילהת) "ינתרצ םדקו רוחא" ורמא ןכ םגש המ
,ואל םאו (ודובכל וניכה לבא .םשל עיגמ אוה כ"חא קרו ןתחל הפוח םיניכמש ומכ לכה תא וניכהש ,הבשחמב) תישארב
.(א/די ר"קיו) 'ךמדק לושלש ,ךמדק שותי' ול םירמוא
ןתשה תולעתב לגלגתמש ימ לע ינא המת" :הז רסומ ונב רידחהל חרט (ישימח קרפ ,העינכה רעש) "תובבלה תובוח" םג
ותנווכ ,ןבומכו ."העינכ ידיל והאיבת ,םדאה בצממ ול המודבו הזב תוננובתהה יכ .ותוממורב אשנתיו האגתי ךאיה ,םיימעפ
תרות") ךכ לע ריעה רגניזלש אביקע 'ר ןואגה םגו .דחי וגוודזה ומאו ויבאש תעב םדאה תריצי לש יתלחתהה-אתה רבעמל
הפיטמ ,תאב ןיאמ' ול ורמאי ותעד סיגי םאש ,"רכז הדליו עירזת יכ השא" טקנ ןכ לעד רמול שיו" :(ונתשרפ תליחת ,"לאיחי
תעב) םדאה תריצי יכ (עירזהל ומא תמידק ללגב אוה רכז אצוי דלווהש המ הביסהש .אל ףד הדנב ל"זח ש"מכ) 'החורס
(תואמצע) םירסח אלו וארבנ םנויבצב םלוכ רשא ,תוירבה לכמ (עורגה=) תוחפה ךרד לע אוה (רענ היהיו לדגי דע ותוקני
אוה ותדיל תעבו (וב ולפטיו םירחא וילע ומחרי אל םא=) ומחל רסחו ,ץחור ותאוצמ אל םא ,םיללג אלמ םדא קונית לבא
."ףועו היח לכל רוחא
שי ןלוכל .תויחהו תומהבה לכמ רתויב שולחה אוה םדאה ךיא ('ה תדובע רעשל החיתפה ףוס) "תובבלה תובוח" בתכ רבכו
היחש חכ וא ,הפיפע חכ וא ,תכשוממ הציר חכ שי ןלוכל .םדאה ןכ ןיאש המ ,ןוזמו היתש אלל ךשוממ ןמז דקפתל תלוכי
.םדאה ןכ ןיאש המ ,באכה וא העיצפה תעב םג דקפתל תלוכי שי ןלוכל .ולא לכב שלח אוהש םדאה תמועל ,םימב תכשומ
שיש ילב ,הב לשכנו ערה לא ברקתמה ישונא קונית ןכ ןיאש המ ,הנכס תווהל לולעה בצמ לכמ רהזהל טקניטסניא שי ןלוכל
בכוש םדאה ןכ ןיאש המ ,םהירוה עויס אלל םג ,הדילהמ רצק ןמז ךות ןמצע יכרצב לפטל תלוכי שי ןלוכל .רהזיל לכש ול
ךישממ ונתשרפב ןכלו .ולכשב שמתשי םא אוה םדאל הלעמ שי ובש דיחיה רבדה .ומצעל רוזעל תלוכי םוש ילב ןבאכ
.תוינחורה םלוסב תולעלו יימהבה ועבט תא שילחהל םדאה לע יכצ - "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו" קוספה
ל"נה תובשחמה בושחל דיגמה ךאלמה ץעיי (אמק ארודהמ ,חלשב תשרפ) וראק י"רהמ לש "םירשימ דיגמ" רפסב
רשא ,ופוג תותיחפב ןנובתמ םדאה רשאכ .הרות ירבדב םהב רהרהל רוסאש תומוקמב םג הונע ידיל םדאה תואיבמה
םדאה רשאכ ;(ילוח תמחמ ונוזמ איקמ םדאהש תעב רכינש ומכ) םישיאבמו הצחמל -םילכועמ ןוזמ יקלח םיאלמ ויעמ
רשאכ ;ודיל דומעל רחאל השקו לעוגמ ןוחרס האיבמ תרבטצמה ופוג תעיז ירה תובורק םיתעל ץחרתי אל םאש ןנובתמ
וימד ,ויקרועו וידיג ,ורשב לכ תא םיענו יטטסא ןפואב ףטע ה"בקה וב ןידעהו הפיה רועה תפיטע אלוליאש ןנובתמ םדאה
ןיצר לכהו ,םד אלמ היפו האוצ אלמ תמח" ואלפתה םמצע ל"זחש ומכ .ויניע הארמב ץק היה םדאה ךכ אלוליא ,וירירו
הארב הלחתב אלא ?(המדרת םדאה לע ליפה 'הש) תוינומטמב המל" .השאה תא רצי 'ה רשאכ ןכו (.בנק תבש) "הירחא
.(ז/זי ר"ב שרדמ) "הינש םעפ ול הארבו רזח .ונממ הגילפה ,םדו ןיריר האלמ התוא הארו ול
,תומדא ילע וייח ימי תולככ האריי ךיא דימת ןנובתהל םדאה לעש (ישימח קרפ ,העינכה רעש) "תובבלה תובוח" ריעמ ןכו
ןיאשו ("ךלוה התא ןאל עד" :רכזיהל ל"נה הנשמב ןכ םג ונתוא וריהזהש ומכו) המדאל תחתמ תעלותה לכאמל היהי רשאכ
ןעמלו ,רתויב הרצק הפוקתל םה הזה םלועב םיליעפה וייחש תוריהבב םדאה עדי בוש .הזה בצמהמ סונמ דחא ףאל
ולצא םישופת דיתעה וא רבעה ןיאו הוהה תא דאמ יח המכח רסוחמה דליה .רתויב תמצמוצמו תרדגומה הרטמ
קר טלוק ולכש יכ .ללכ םייק אל וליאכ ויניעב הז ירה ,תרחמל המ-רבד ול וחיטבי וא ,וילע רבעש המ ול וריכזי םא ."תואיצמ"כ
ףלוחה עגרה לש וז אלו ,תללוכה תיתוכיאה תואיצמה לש וז אקוד איה תמאה לבא .הוההב ויתועבצאל ישחומש המ
.ןמזה לכ הנתשמו
-הל 'אמ תישארב) "בערב ץראה תרכת אלו ...תובוטה םינשה לכוא לכ תא וצבקיו" הערפל ץעי קידצה ףסוי רשאכ :הרעה)
לע-חכ ףסויל שי םנמא םא ,הומתל שיו ."ימע לכ קשי ךיפ לעו יתיב לע היהת התא ...הזכ אצמנה" הערפ אלפתה (ול
?הכולמל ינש ותוא תונמל וב האר המ ?םירצמ ץרא לכ לעו ותיב לכ לע ותוא אקוד תונמל הערפל ןיינמ לבא ,םולח רותפל
תרכינ אלו תיסופיט תידוהי הצע איה ,בערה תונש תארקל עבושה תונש ךשמב ןנוכתהל ,ףסוי ןתנש הרקיה הצעהש אלא
םיבבודה וללה ןוגכ .תישממ תואיצמ םלצא שפות דיתעה ןיא ."וישכע"ה תא קר שוחל םיעשרה לש םכרד .תומואה לצא
ירחא דימ .יישעמ הכ ןורתפ ותעדב הלעה אל ומצע הערפ וליפא .דיתעה ינוכיס תא תוניצרב תחקל ילב ,"וישכע םולש"
לכ זרדזי אל דיקפ ותוא ,רחא דיקפ הנמי וליפאו .(הערפ ןושלכ) הזכ אצמנ אל ,וצרא לכבש ריכה ףסוימ הצעה עמשש
ומכו .דיתעב לזלזל םישפטה ךרד יכ .האבו תשמשממה בערה תנכס ללגב ,לוביה לע רומשל ךרוצה לכ רהזיי אלו ךרוצה
אל הז יכ ,םייאמ ולצא בשחנ הז ןיאו (ג"פ תובא - "ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל") ידיתעה ןידה םויב לזלזמ עשר לכש
(.ןאכ דע .םולכ ןנובתמ אוה ןיא דיתעה לעו .הוהב
היהו 'ה ינפל הונעה ןמ ובל תא ןקורש ימל הלענ הדמ ןכתת אלש (אוה) יחרכה ךכיפל" :"תובבלה תובוח" ירבדב םייסנ
.(ח"פ ףוס ,העינכה רעש) "הואגהו תעדה תוחיחזמ והשמ ובלב


(2) עירזת

(ומ ,גי ארקיו) "ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב"
ונבר השמ לע ער הרבדשכ םירמ השנענ ירה הז םושמו ,(:וט ןיכרע) "ער םש איצומ" לע ול אב ערוצמה לש ושנוע יכ ונעדי
אל תותימ עברא ןיד" .ל תובותכ ןייע) ךכ לע שינעמ 'ה ןיידעש קפס ילב .וננמזב םג ץופנ הז אטח ונרעצל .(בי רבדמב)
רעש) "ןושלה תרימש -םייח ץפח"ב בתכ דועו .(הירטפיד יהוזש א"יו ,:גל תבש) הרכסא תתימב םיתמ הז ןועב ירה .("ולטב
,הז ןועב םימשג תעינמב זמרנ הזו) לדו ינע היהי הזב ומצע ליגרמהו םיטעמתמ ויתונוזמ ר"הל רפסמה יכ (ח"פ ,הריכזה
,הריכזה רעש) "אמלעב אלוטקו אברחו אתומ"ב שנענ ולוכ רודהש (:דסר/ב) רהוזב ל"זח ורמא ירה ,תיללכו .(:ז תינעת
.רודב שיש תוארונה תומחלמה תביס איה תאז ,רמולכ (ב"פ
אמט אמטו ...עורפ היהי ושארו םימורפ ויהי וידגב ,עגנה וב רשא עורצהו" הרזג הרותה הנה ?הצועיה הצעה איה המ ,יזא
לבא .םינבומ ,ויתורעש לודיגו םידגב תעירקב גהונש תולבא יניד .(ומ-המ /גי ארקיו) "ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב ...ארקי
ואמטתי אלשו אמט אוהש ינפמ ,ונממ וקחרתיש וביבסמש םישנא לומ ןמזה לכ זירכהל ךירצ אוהש ול שי הלפשה תפסות
המב ול יד אלד" (זפק ק"ס ,גי ארקיו) "המימת הרות" שרפמו (.בצ ק"ב) "אתוינע אלזא אינע רתב" ל"זח ורמא .ודי לע
-ןושלב) לידבה אוה אלא ...?ערוצמ הנתשנ המ" :ל"זח ונע ?םעטה והמו ."םיברב שייבתהל דוע ךירצ אלא ומצע רעטצמש
.לקשמה תבושת ןאכ שי ,רמולכ .(:זט ןיכרע) "'בשי דדב' הרות הרמא ךכיפל ,והערל שיא ןיבו ותשאל שיא ןיב (רבדש ערה
ידכ לארשיב היה תפומו תוא אלא םלוע לש וגהנממ וניא תערצה תרות" :ם"במרה ןושל וז .תיעבט הלחמ םיעגנה ןיא יכ
ץתוהש דע ועשרב דמע םא .תיבה רהטי ,וב רזח םא .ותיב תוריק תונתשמ ערה ןושל רפסמהש .ערה ןושלמ ןריהזהל
ןינתשמ ,ופרשיש דע ועשרב דמע םאו .ורהטי וב רזח םא .ןהילע בכושו בשוי אוהש ותיבבש רועה ילכ ןינתשמ ,תיבה
אלש דע ודבל םסרופמו לדבומ היהיו ערטציו ורוע הנתשמ ,ופרשיש דע ועשרב דמע םאו .ורהטי וב רזח םא .וילעש םידגבה
לע הרבדש תורמל ,םירמ השנענ דציכ רסומ ירבדב ךיראמ ם"במרהו) ערה ןושלו תונצילה אוהש םיעשרה תחישב קסעתי
ףאו ,ודובכב הטעימש אלא ותונגב הרבד אל םגו ,םיה ןמ וליצהל המצע תא (קריחב 'ס) הנכס םגו הנממ ריעצה היחא
תולודג רבדל םיברמש םישפטה םיעשרה םדא ינבל רמוחו לק ,תערצב השנענ כ"פעאו .(הירבד לע דיפקה אל השמ
םדא ספתי אלש ידכ ןהמע רבדלמו (םישפטה לש=) ןתבישימ קחרתהל ויתוחרוא ןיוכל הצורש ימל יואר ךכיפל .תואלפנו
אלא ,םישנא לע אקוד ואל=) יאבה ירבדב ןיברמ הליחתב .םיעשרה םיצלה תבישי ךרד הזו .םתולכסו םיעשר תשרב
תונגב רפסל ןיאב ךכ ךותמו 'םירבד בורב ליסכ לוק' רמאנש (תלעות םוש אלל ,םלועב שיש 'ךכב המ' ירבדב םיחחושמ
םיהלאב רבדל ןיאב ךכ ךותמו ...םהירבדב יפוד תתלו םיאיבנב רבדל לגרה ןהל היהי ךכ ךותמו ...רמאנש ןינעכ םיקידצה
םע תואתשמ יתב תבישיו ץראה ימע לש תויסנכ תבישיו תונרק תבישי ןהל תמרוגש םיעשרה תחיש איה וז ....רקיעב ןירפוכו
.(תערצ תאמוט 'לה ףוס) "המכחו הרות ירבדב אלא הניא לארשי ירשכ תבישי לבא .רכש יתוש
אלו ,יתד סכט ןאכ שיש אוה ןמיס ,ןהכה לש ויפ רמאמב יולת תערצה יניד תלוחתש ןויכ ,תישאר .ןאכ ונדמל םירבד הברה
ירה ?ואטח היה המו .ותתוועמ רהטנש אוה ןמיס ,ונברק ערוצמה איביו עגנה קלתסי רשאכ ,ןכו .אפור לש הנחבאב רבודמ
טיטפ השעמ השע אוה ?ותרהטל םירפצ איביש ערוצמ הנתשנ המ" :וריבסה ל"זחו (ד ,די ארקיו) םירפצ יתש איבמ אוה
ןיכרע) ("רופצ" םמש הז ןכלו ,םויה לכ ןלוקב ףצפצל םיברמ םירפצהש) "טיטפ ןברק איבי ,(םירוביד יובירו םיטופטפ ןינע=)
כ"חאו ,ויעצמ כ"חאו ,ותיב תסירה י"ע לכ םדוק שינעמ אלא ,הליחת תושפנ ינידב ליחתמ ה"בקה ןיאש ונדמל דועו .(:זט
יכ עיגה ןטפטפה לש ולוקלקש ונדמל דועו .םיימעפ םימי העבש לש הכרא ול םינתונ תאזב םגו .ופוגב עגונ כ"חא קרו ,וידגב
.רוביצהמ קחרומו הדונמ ול בשי ןכלו ,םינקירה םע הברה בשי
רבכו .(טי ,י ילשמ) "עשפ לדחי אל םירבד בורב" .םיער םירובידמ םדאה תא ליצת םינקירה תרבחמ תודדובתהה ,ןכבו
ףאו ,הז םע הז םיחחושמו םיבשויה םישנא תרובחמ קחרתהל (די-גי םיקרפ ,הריכזה רעש) "ןושלה תרימש"ב ריהזה
קידצה םא ,םירבדמ םירחאה וליפאש בתכו ."ךימעב ליכר ךלת אל" קוספב זמרנ הזש (םישודק תשרפ) ה"לשהמ איבה
שנעיי תאז לכב ,וליעוי אל םירבדה יכ חיכוי אלו קתוש בשי םא םגו .םהירוביד לע שנענ אוה ,םחיכוהלמ ענמנ םהיניב בשויה
.ךיראהש ש"ייע ,ותמכסה -יא לע העידומה האחמב םהירובידמ גייתסהל בייח היה אוהו ,םתלוועל םיכסמ קידצהש ובשחי יכ
.210 ,207 'מע ,םידרח רפס ע"עו (אי ,ה ק"ס "הרימשה תולעמ"ב ,ורפס ףוסב הזב ףיסוה דועו)
ינבמ השירפהו תודידבה תלעמ" (רשע העבש ןפוא ,ג"פ ,שפנה ןובשח רעש) "תובבלה תובוח" רפסב תאצמנ ל"נה הצעה
ימומ תרכזהו ערה ןושלו תוליכר ...וב ךרוצ ןיאש ךורא ןוידו םירתוימה םירבדה יובר ,םהב תוברעתהה תוערגממ יכ ...םדא
הממ הז יכ .קפס ילב ערה ןמ (חיכוהל=) הרהזאהו בוטה לע יווצה תבוחמ רטפת ,ךשפנל דדובתת רשאכו ...םדא ינב
,םירחא םיאטחמ הליצמ תודדובתהה ךיא םיטרפ הברהב םש ךיראהו) ...'ה לש ותוצמ םייקלו הבוח ידי וב תאצל השקש
םימרוגה יבושחמ איהו ,ונרכזה רשא תוערגמה לכמ הלצהה תבס איה םדא ינבמ תושירפהו תודידבה לבא...(םייסו
ךלוה' ....תודיחיה תולעמ לע תורתי (ןהו) תובר תולעמ תדהו דסחה ישנא םע תואצמיהב שי לבא ...תולעמה לא םיליבומה
.ל"כע "(כ/גי ילשמ) 'םכחי םימכח תא
(תואירב=) ףוגה תומלש ,(ונוממ=) שוכרה תומילש :םילוע םיכרעב םדאב שיש תולעמ תשולש ראבל ךיראה ם"במרה
תישונאה תומלש איה תולעמה איש לבא .ותלוזל םדא ןיב עגונש המב קר ןה ןלוכ לבא .תובוט תודמב םדאה תומלשו
םג ירה .(דנ/ג נ"ומ) םייהולאה םינינעב תויתמא תופקשהל אב םדא ןהב ,תוינויגהה תולעמה תגשה רמולכ ,תיתמאה
ןת" :ם"במרה םכיס ךכו .ותודדובתהב עיגהל םדאה לגוסמש המל עיגי אל ,תוירבה םע וירשקבו ותלוזל הבטהב גילפמה
טועימבו ,וילא העיסנב וא 'ה םע (דבל=) םהב התא רשא םיתעה םתואב תוברהל ךתמגמ לכ םישו הז קרפ ןיבהל ךתעד
יכ" :רמא דועו .(א"נ קרפל הרעהה ףוס /ג נ"ומ) "ת"ישה לא עסונ יתלבו (תוירבהמ=) ותלוז םע התא רשא םיתעה םתוא
דיסח לכ ,ךכיפלו .תודחייתהבו תודדובתהב השענ הזו ,דימת 'הל קשחב הבשחמה תלעפהו ,הגשהה ירחא האב הרטמה
תובוח" ונבר הז רואיתב ךיראה .(הרעהה ינפל ,א"נפ ףוס/ג נ"ומ) "חרכהל אלא רחא םע שגפי אלו ,דדובתהל הברמ
ףתשת אל זאו ...ךתוא ותגהנהו ךלגנו ךדוס לע הפוצ י"שהש דימת תוננובתהה" :ל"זו (ג"פ ףוס ,'ה תבהא רעש) "תובבלה
ךיניעב םדא ינבמ ןומהה היהיו ,תורבדמב ךדידיו תוממשב ךרזע היהיו ...ךתבשחממ דקפיי אלו ...ותלוז תבהא ותבהא םע
אל (!ךלומ בצנ 'ה יכ=) אלמ וליאכ ךיניעב (היהי) םהמ קירה םוקמו .םתלעמ ךעיתרת לאו םנינע ךליהבי לאו (!) םניא וליאכ
חמש ,'הב שש תויהל לדחת אל אלא (ךדיל תודמוע אל תוירבהש אכדתת אל=) םרדעהב רעטצת אלו םדקפהב םמעתשת
.ל"כע "ותארקל קקותשמו ונוצר לע דקושו ךארובב
הרבחה ןמ לדבההו תודדובתהה אוה םיגהנמב תושירפהו" :(די קרפ) "םירשי תליסמ" בתכ ,ונרודל רתוי בורק םגו
רחאה הצקה לא הזב הטי אלש יאנתבו ,יוארכ הב תוננובתההו ('ה לש=) הדובעה לא ובל תונפל (תיתרבחה=) תינידמה
םע רבחתי אלא .(.י תוכמ) הרותב םיקסועו דבב דב םיבשויש ח"ת לע ברח ...(ה"פ ףוס ,הרותה ידוסי 'לה ,ם"במר ןייע)
.תיתמאה הדובעהו רשויה יכרד גישהלו ויהלאב קבדהל ךכ רחא דדובתיו ,ותסנרפל וא ודומילל ול ךרטצמש המ-ןמז םיבוטה
וילא עגונש המב=) "ויתומא עבראמ ץוח (ןיינעתהל אל=) לכתסהל אלשו ,הלטב החישה ןמ רהזילו ורובידב טעמל ,הז ללכבו
.(תישיא
ףוקש זמר םג ןאכ שי אלא ,("הנחמל ץוחמ בשי דדב") ערה ןושלב לשכנ רבכש ימ תואפרלו ןקתל הנוויכ קר אל הרותה
סנכהלמ קמחתמו דלונה תא האור םכחה .(ג ,בכ ילשמ) "ושנענו ורבע םייתפו ,רתסנ ,הער האר םורע" .אבהל לצנהל גציכ
ףא אמש ,ירסומ יוקיל לש רחא רובב לופי םדאה זא יכ ,תוינוציקב גוהנל הז וננויעב רבודמ ןיא יכ יאדו .תינחור הנכס םוקמל
.ךרד ןוויכו היטנ לע רבודמ אלא .םדוקהמ עורג
*
עירזת תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
בשומ" ןכו ,חקורה ןאכ ןייע ('נ תואב םימייתסמו 'נ תואב םיליחתמה םיקוספ הרשע -דחא ןייצמ הרסמב) תערצ עגנ - ט/גי
הז קוספ לע (תופסותה ילעבמ) "םינקז
חלגתהו - גל/גי
םייולהו ערוצמ ,ריזנ ,ףוגה לכ תא םיחלגמה 'ג דגנ ,חקורב םעט ןייע ,הלודג 'ג ,הרוסמב


web site created by Happy Web Design