English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 וצ תשרפ
וצ תשרפ

(1) וצ תשרפ
תובשחמה ןוקית

לבא .םינהכה יניד דצמ ןאכו ,תוברקנה תומהבה גוס םצע דצמ ןאכ ,וצ תשרפ תליחתב םגו ארקיו תשרפב םג ונודינ הלועה ןברק ינינע
יכה םושמ ,וחוכ יפל םיהלא תעד גישהל איה הלועה תילכתד ראובמ" :בתוכ ב"יצנה ?הלועה ןברק םיאיבמ המ םושמ ארקמב רמאנ אל
,חי תומש לע "רבד קמעה") "םיהלא תעד ונממ ענמנ הז םושמו ,ונממ 'ה ינפ תרתסה םרוגה ,םימשל םדא ןיבש השע לע רפכל אב
.(ד ,א ארקיו לע "רבד קמעה") "תולועמ (ףידע=) םיהלא תעדו (םימלש ןברק=) חבז אלו יתצפח דסח יכ" איבנה עשוה רמאש והזו .(בי
רהוזבו םישרדמב לבא (.ול אמוי) השעל קתינה ת"ל לע וא ,השע לע האב הלועהש אבומ ארמגב .ל"זחב תנינעמ תקולחמל ונאב ןאכ
יבר אלא ?דציכ אה .(:זמר ףדו .ו/ג רהוזבו ג/ז ר"קיו ןכו ,ו"ט ,הוצת ,'י עטק ךל ךל ,אמוחנת) בלה ירוהרה לע האב הלועהש אבומ
ןיב רשגל רשפא םאה .תועדה 'ב וררש ל"זח ןיב ,רמולכ .(ךל ךל ,אמוחנת) בלה רוהרה לע רמוא י"בשרו ,השע לוטיב לע רמוא לאעמשי
?תועדה יתש
ואטח ילוא" תולוע הלעהש בויא לש ורמאמ לע ןכו ;(בל ,כ לאקזחי) "היהת אל ויה ,םכחור לע הלועהו" ארקמה ןושל לע ססבתמ י"בשר
אלא ?'תולוע' םהל ארקנש אצי ןיינמ .בלה לא 'תולוע' תובשחמה לכש תומוקמ המכב ונאצמ .(ה ,א בויא) "םבבלב םיהלא וכרבו ינב
ילמ" ל"זח ירבדכ .תובשחמ 'תולוע' םג םשמו םירבאה םינוזינ םשמ ,ויקלח לע קרפתמו לשבתמ ירמוחה ןוזמה םש םדאבש םייעמה
תובשחמ ינימ לכ תוצצ ,הבורמ היתשו הליכא ללגבש (173 ףד ,"ץורח תובשחמ") ןילבולמ קודצ 'ר שרפמו ,(.בל תוכרב) "ישיב ינז יסירכ
םדאה תונוצר רמולכ - "חור"ה ('ד תובא) "דאמ דאמ חור לפש יוה" וויצ ל"זח ןכלו .(התשמה ירחא ,בויא ינב לצא היה ןכו) ותעדב תוער
.ןותמו בשוחמ לכש ןמ והולבלבי אלו םתיימה טיקשי ,היתשו הליכא ךותמ םיררועתמה
תמחלמ ירחא) רמאו ןידה תדמ רחא רהרהמ היה םהרבא" .הלוע ןברקל תוקקוזה תובשחמה לש תואמגוד יתש שרדמב םיאצומ ונא
ירכש יתלבק רבכ ,שאה ןשבכמ ינליצהו םיכלמה םתואב ה"בקה ינרזע .הזה םלועב ירכש לכ יתלבקש ינא המודמכ (םיכלמה תעברא
"הלועל והלעהו ךדיחי תא ךנב תא אנ חק" ךכיפל .ךירצ התא הלוע ,ישעמ ירחא תרהרהש ןויכ ה"בקה ל"א .ב"הועל רכש יל ןיא בושו
('י ,ךל ךל אמוחנת)
ןברק בירקהל ךירצ היהו לובמהמ לוצינ וישכע הז ירה ע"צו (כ ,ח תישארב) "חבזמב תולוע לעיו ...'הל חבזמ חנ ןביו" חנ השעמב ןכו
ןושארה םדא י"ע רמאנ הזש ךכ לע ורמאו (אל ,טס םילהת) "הדותב ונלדגאו רישב 'ה םש הללהא" ןושארה םדא השעש ומכ ,הדות
ויתויכז לכ ועקפ הזבו ,חנ תא ליצהו ומלוע בירחה 'ה יכ בושחל ,בלה רוהרהב אטחש לע אלא ?הלוע בירקה המלו .(.ח ז"ע) ותאירבב
םא יכ .ויתויוכז וצצוקי ז"יעש אלו ,תומילשב דסח השועש ה"בקהב ןוחטב טועימ הזב היהש (גע/ד ,"רקי רוא") ק"מר שריפו .(:ע/א רהז)
.ה"בקה לש ובוט תדמב םגפ הזבו ?ללכב הבוט אלו הרומג הער יהוז ירה ,ב"הוע דיספי ז"יעו ז"הועב ותא ביטיי
םדקתהלו תולעל םדאה תפיאש אטבמ אוהש (ג ,א ארקיו לע) בתוכ אוה הלוע ןברקב .ןברק לכ לש דיקפתה אוה המ ריכזמ שריה ר"שר
,תוחתפתה לש שפנ וב שיו חמוצה לבא .המדאל דבעושמ והירה ,םייח חור ילב םמוד רמוח לכ .(ליעל ב"יצנה ירבדל םירבדה םיבורק)
םא .ודיקפת תא אלמ אלש שח הלוע ןברק איבמה .תולעתה ןושלמ (הלוגס 'ל ,הצומק 'ע) "הלע" אוה ותחירפ תליחת ןכלו ,לע-לא ףאוש
ןאצ איבהל וילע ,ושוכרו ופסכמ תתלמ ענמנ םאו .לגע וא רפ איבהל וילע ,שרוחה "רוש חכב תואובת ברו" ומכ ,לעופב תולועפ לעפ אל
תא דובעלו (ב ,פ םילהת) "הניזאה לארשי העור"ל רסמהל םדאה לע (:דפ ןילוח - םהילעב תא תורשעמה "ךנאצ תורתשע" םיאטבמה)
םדאה שלחנ םאו .חתופמ ליגב ןאצ לע הארמה 'ליא' איבי ,ועפש לע הדות 'הל בייח אוה םאו .'ןאצ' אוה ךכל למס רשא ,ושוכרב םג 'ה
םיאיבמ המלו ,ר"שר ךישממ .(ו-ה 'מע ,םש) תודגנתהה חכ לע םירומה ,ריעש וא זע איביו זוע רזאתי ,קזח דגנתמ וא ער יותיפ תמחמ
.(םש) "'ה תברק תא הלועב שקבי ,רבג לש הישעב אלא ,תיישנ תוליבסב אל יכ" ?רכז תמהב קר הלועה
רוכזל הזב ונרהזוה - (אי ,ח םירבד) 'ךיהלא 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה'" :הנוי ונבר בתכ ךכ .תצרמנ איה םדאה ןמ עבות 'הש העיבתה
רמאנו" .(זכ/ג ,"הבושת ירעש) "תודמה סיסכטו תובשחמה טושיקו תועינצהו האריה ...תונקל לדתשהל םדא בייחו ,תע לכב ת"ישה תא
.(וט/ג ,םש) "הדמולמ םישנא תוצמ יתוא םתארי יהתו" :'ה תאריב דימת ןנובתהל תובשחמ םיכרוע םניאש םישנאה לע
ירבדב רהרה אחא 'רו ,אמלעד ילימב רהרה יסוי 'ר ,םיכלוה ויה רשאכ .בקעי רב אחא 'ר םע דחי ךרדל אצי יסוי 'ר .ארונ השעמ ונאצמ
וינפ לע לפנ ,וירחא שחנהו ,שחנהמ יסוי 'ר חרב .אל ל"א ?שחנה תא האור התא אחא 'רל ל"או וירחא ץר שחנ הזיא יסוי 'ר האר .הרות
'ר רמא .'םכיתונוע לכ תא םכילע דוקפא ןכ לע ,המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר' תארוק לוק תב עמשו יסוי 'ר יריחנמ תתוש םדו
השעמ איבמ ק"מר (:זי/ב רהז) "שנעייש המכו המכ תחא לע (ירמגל=) הרותהמ שאייתמש ימ ,תחא העש לע םישנענ םא המו ,יסוי
.('בה עטק ב"פ ,"הרובד רמות") הזל המוד
וניתושפנ לע רפכל זמוכו ליגע תעבט דימצו הדעצא בהז ילכ" :(תיבה קדבל) ןברק ואיבה ןידמ תמחלממ ורזחש לארשי ילייח יכ ונאצמ ןכ
ןמיסו) 'שיא ונממ דקפנ אל' ול ורמא .(ירמז השעמב) 'ןושארה םכלוקלקל םתרזח אמש' ונבר השמ םהב רעג .(נ ,אל רבדמב) "'ה ינפל
.(.דס תבש) "'ונאצי אל רוהרה ידימ ,ונאצי הריבע ידימ םא' ,ול ורמא ?'המל וז הרפכ ןכ םא' ל"א .(אטח אל דחא ףאש אוה
קספנו :טי אמוי) ת"לו השע שי םילטב םירבד לע קר ...שרופמ רוסיא םוש אצמנ אל תולטב תובשחמ לע" :בתוכ ןילבולמ קודצ 'ר םנמא
,ךפיהלו .םילטב םישעממו תולטב תובשחממ לצניל כ"ג הכוז םילטב םירבדמ הרימשה י"עו ...(א"מר ,ה"כ ףיעס ו"מר ד"וי ע"ושב
תוצע ה"לר עטק ש"ייעו ד"לר עטק ,"קידצה תקדצ") "ללכ תורז תובשחממ טלמי אל ,םירוסא םירבדב ל"צאו םילטב םירבדב הברמה
.(תורז תובשחמ דגנ
תבשחמ לע האב "הלוע"הש רהוזהו םישרדמה תעדו ,השע תווצמ לוטיב לע אב "הלוע"ש דומלתה תעד דחי בשייל רשפא רבכ תעכ
ןיא ,ה"בקה לש ובוט תדמב םיקפקפמה םירוהרה וא תולטב תובשחמב לשכנה יכ (:י"בשרו לאעמשי 'ר ןיב דחי םאתל רשפאו) .בלה
,ןברק איבהל וילעו לפשב אוה םדא ותוא לש בצמהש ינוציחה רכיהה לבא ?בירקי יתמ ןכבו ,ןמזה לכ איבהל ךרטציש תונברקל רפסמ
לכ תושודק תובשחמב קובד ונניאו ,ונוקמ ותעד חיסהש טלוב זא .וילע תלטומה השע תווצמ םייק אלו לעופב לשכנ אוה רשאכ עדונ הז
השעמ תעינמב לשכנ הז ןורסח ללגבש ,השודקה הבשחמה ןורסח לע איבמ אוה םצעב לבא ,ןברק איבי ע"ממ ענמנש ללגב .ןמזה
.בוטה
לכב רחא תילכת םוש ול היהי אלשו 'תי ארובל קר ותיינפ לכ היהתש ול יואר" :(א"פ ףוס) "םירשי תליסמ" ירבד ונתעדב עובקל ונילע
."ונוק ןיבל וניב תוקיספמה תוציחמה לכ רובשלו 'תי וילא ברקתהל אלא לודג םאו ןטק םא השעיש השעמ
,המכחב ותעד ביחריו הרות ירבדל ותבשחמו ומצע הנפי ('כ קרפ ,ןתנ 'רד תובאב ל"זח) ורמא תאז לכמ הלודג" :ם"במרה בתכ רבכו
ונממ ונדמל אלו ,רתויב הבחרו הכורא הרותה .(בכ"פ ףוס ,האיב ירוסיא 'לה) "המכחה ןמ יונפ בלב אלא תרבגתמ תוירע תבשחמ ןיאש
ובל ןיוכמה" :ם"במרה דוע בתכ ךכו .וניתובשחמ תא קיסעהל המב הרות לש בר ןומה ונל שיו (.חס ןירדהנס) םיה ןמ קקלמה בלככ אלא
תעדה ימב ושפנ איבהו תוצעה ןתואמ שורפל ובלב םיכסהש ןויכ ,תוערה תועדו ןואה תובשחמ ןהש ,תושפנה תואמוטמ ושפנ רהטל
.ןח ,םכח יפ ירבד .(תואווקמ 'לה ףוס) "םכיתואמוט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו' רמוא אוה ירה ,רוהטה


web site created by Happy Web Design