English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 וצ תשרפ
וצ תשרפ

(2) וצ תשרפ

הדות ןברק

"הדותמ ץוח ,אובל דיתעל ןילטב תונברקה לכ" :ל"זח ורמא .תובישחב דחוימ אוה הז ןברק - (בי ,ז ארקיו) "וניברקי הדות לע םאו"
ןושל ,"ונבירקי" קוספהמ איבה שרדמל "ראות הפי" שוריפבו) והימריב קוספמ ךכ ושרד םנמא .(ד/ונ םילהת שרדמ ,ז/ט ר"קיו שרדמ)
?הבגשנ הכ ותלעמש הז ןברקב שי המ .תימינפ הנבה שפחל ונילע לבא (אובל דיתעל
הכזי אוהש (1) ורמאו (:ו תוכרב) הלכו ןתח חמשמש ימ וחבש ל"זח .ךכ ןאכ םג .םיקימעמ םירבסה ל"רהמ לצא אוצמל םיליגר רבכ ונא
ל"רהמ רמואו .(והימריב קוספה ותואמ לכה) םילשורי תוברוחמ תחא הברוח הנב וליאכו (3) ,הדות ןברק בירקה וליאכו (2) ,הרותל
(.זי הטוס) "הי" םש לש יהלא רוא הרוש םהיניב םולש שי רשאכ .יעבט והזו םתוהמב דאמ םינוש השאו שיא יכ אוה םינינעה ןיב רשקהש
ןויסנה רוכ ורבע םרטו םכרד תישארב םה הלכהו ןתחה םגש תיתלחתה היעב הנשי םנמא .(:טכ תוחנמ) תומלוע 'ב רוביח אוהש
םהל םיעייסמ ,(:ו תוכרב) גוזה ינב חבש לש "ילימ" םירמואו ,תובישחו החמש לש סחי םהל םיארמ רשאכ .הזל הז ומיאתי םא ,ןחבמהו
.םהיניב לידבמה ןמ בר םהניב ףתושמהש שוחל םהילע ,םהיניבש דוגינה תורמל .(.זי תובותכ) םדיב "בוט חקמ" םנמאש םתנומאב
רזע" .("רבד בחרה"ב חי ,ב תישארבל "רבד קמעה") םידוגינהמ תלעות םהל היהת ,הז תא הז ונבי םהיניבש םידוגינה י"עש ,דועו
.ודגנכ איהש הממ אוה רזעה - "ודגנכ
אלא תדדחתמ ןיכס ןיאו םילודגה תא םידדחמ םינטק םידימלת .(.ז תינעת) "הרובחב אלא תינקנ הרות ןיא" .הרות ירבדב רבדה ךכו (1)
.תמאל עיגמו ותנבה תא דדחמ אוה ,ולשל תדגונמה העדה תא עמוש םדאה רשאכ קר יכ (םש) שפט היהנ דבל דמולה .התרבח ךריב
הז ,סנ השועו עבטה תא הנשמ 'ה רשאכו .םייחל תוממ םדאה תא ליצהו סנ השע 'ה רשאכ ותוא םיבירקמ - 'הדות ןברק' ןינעל (2)
יוארש רמולכ (ולאה םיגוסה ינשמ םימחל וב שי הדות ןברק קר=) הצמו ץמח בירקהל שי ךכלו" ונוצרכ השועו ומלועב דחא אוהש הרומ
םה ןכ םג ,הבקנו רכז םה רשא ,הלכו ןתח חמשמש הזו ...םיכפה 'ב וליפא ,לכה ללוכו דחא אוה 'הש המב ,םיכפהה וילא בירקהל
יכ ,הדות תברקה ומכ בשחנ הז רבדו םתוא רבחמ (הי) 'ה יכ רמול "השא"ב 'ה תואו "שיא"ב 'י תוא ירהש ,םתוא דחאמ י"שהו םיכפה
(ד"פ ח"מג ,"םלוע תוביתנ") "דחא אוה 'ה יכ הרומ ת"ישה לא םתוא םיבירקמ רשאכ ,םיכפה םהש הצמהו ץמחה
םשש ,"בר ךלמ תירק" איה םילשורי לש תוהמ לבא .םילשורי ןברוחל ואיבהש םה תידדה האנשו דוריפ - םילשורי תוברוח ןינעב ןכ (3)
תבהא לידגמה ךכ .םיטבשה לש תונטרפה לע תרבוגה ,םתודחאב תוארל םהילע .(.וכ הגיגח ןייע) "וידחי הל הרבוחש ריעה" םיטבש ולע
.וז הנוכת רדעהב הברחנש ,םילשורי ןינבב םג ךכ תוארל הכזי ,םתודחא ריבגמו וזל הז הלכו ןתח
ה"בקהל ודבכ וליאכ בותכה וילע הלעמ וילע הדותמו ורצי תא חבוזה לכ" :ל"זח לש ההומת השרד ןיבנ ילוא ,ל"רהמ לש רבסה ירבד י"ע
ץוח .(ם"ינונ ינשב "יננדבכי" בותכש ינפמ ךכ ושרדו :גמ ןירדהנס) ('נ םילהת) 'יננדבכי הדות חבוז' ביתכד ב"הועו ז"הוע םימלוע ינשב
חכ דוע שיש הנומאה ,תוינשהמ וחוכ קנוי ערה רציש ראבמ ל"רהמ הנהו ?ימינפ לקשמ ןאכ שי םאה ,'הדות' לע תילולימה השרדהמ
דחאמה דחא 'הש ,דוחיה תנומאל רזוח אוה הזב ,ורצי תא חבוז םדא רשאכ .(טי"פ ,הדובע ,"םלוע תוביתנ") ה"בקה ידעלבמ םלועב
.הדות ןברק לש ותועמשמ םצע והזו .לכב טילשו םיכפהה לכ
יעצמא אוה רואשהש (אי ,ב ארקיו לע "רבד קמעה") ב"יצנה בתכ ?ץמח םוש שדקמה תיבב תוחנמב בירקהל ןיאש םעטה אוה המ
טעמל יואר 'ה לא ברקתמהש ונדמלל ,ץמח ןיא תונברקה לכב טעמכ .שונא תולובחת י"ע ה"בקה לש האירבה לע ףיסוהל ישונא
.(ךרכה ייח דגנ לאנברבא י"רהמ ירבד ,חנ תשרפל הינש החיש י"ע) .(ח ,ג /זט םירבד לע וירבד ע"ע) .שונא תולובחתב
ץמח לע .הדות ןברקו (הרות ןתמ=) תועובש גח לש םחלה ינש םהו ,ץמח חמק םיבירקמ ןכ םהבש תונברק ינש קר ונאצמ תאז לכבו
רשפאו "ץמח" ןמ הנכס ול ןיא רבכ ,הרותה תלבק י"ע ותמשנ תא אירבה םדאהש תוכזבש (:גפק/ב) רהוזה ריבסמ םחלה ינשבש
םהילע ולבקש ןויכש ,תועובש גחל טרפ ,"תאטחל ריעש" בותכ תודעומה יריעש לכבש ,ח/ה ה"ר ימלשורי הוושה) .ונממ ףא ןברק איבהל
.(אטח ןאכ ןיא ,הרות לוע
יכ לכל עדונו ערה הפכנ ךכב ,תייסנ הרוצב תוממ לוצינהש (ד"פ ח"מג ,"םלוע תוביתנ") ל"רהמ ירבד י"ע ןיבנ הדות ןברקבש ץמחה ןינעו
(.ז ףד םיחבז לע י"שרב ןכו ,בי ,ז ארקיו לע י"שרב ראובמ הדות ןברק איבהל לוצינש ימ לש בויחה) .ומלועב דיחי טילש אוה 'ה
הנכסב היהש ימ" רמול ורצק אל המלו (:דנ תוכרב) "תודוהל םיכירצ העברא" ואטבתה ל"זח עודמ ל"רהמ ירבד ןאכ איבהל יאדכו
סנכנש תמחמ וא (1) ."העברא םה םדאה לע םיאבש םירבדהש ינפמ" .תודוהל הוצמב ווטצנ וללה העברא אקודש אלא ?"לוצינו
םיאבו םידרוט םילגה םשו םיל סנכנש וא (2) .(ותנכס לומ ענ םדאה=) םדאה יכרצ ראשו םימ ןיא םשו רסוחה םוקמל סנכנ ,רבדמל
אוהש) רהוס תיב וא (4) .(ופוג תוחוכ לש ןוזיאב יוקיל ללגב אלא רסוח ול שיש אל) ילוח וא (3) .(םדאה לומ הענ הנכסה=) ותוא ףוטשל
רעוג ל"רהמ ,ןכל .וללה תונורקע העברא יפל םיגווסמ םה ,םלועב שיש תורצה לכ ןחבנ ונא רשאכו .(ול קיצמה רחא םדא ידיב רסמנ
לש בצמב זא היה אל םדאה יכ .םיכרד תנואתב היה "טעמכש" וא ,וב העגפ "טעמכו" ןבא םדאה לע תקרזנ רשאכ "למוגה" םיכרבמב
ןושל עמשמ ןכו) !ונקת אל ל"זח הז לע ירהו ,הנכסה לש בצמב היה "טעמכ"ש אלא ,ל"זח ונייצש וללה העברא ומכ המצע הנכסה
תכרב לש הז ןידב ללכנ הנכס "םתס" לכ םאו .םישרופמ םיקוספמ ודמל ל"זח ירהו ('ט ףוס ט"יר ח"וא ,ע"ושה לש וקספ לש "םתס"
?אקוד וללה העבראה לכ וטרפ םיקוספה המל ,למוגה
*
"הדות" לש ןברקה ןכות
שולש ליגמ) ליא תויהל בייח אלא ,(הנש ןב דע) שבכב יד אל לבא .המהב םיבירקמו ,"םימלש" לש גוסב ללכנ אוה הדות ןברק ,עודיכ
םישגומו) הצמ ויה םהמ םישלש .םימחל םיעברא םג ךכ לע ףסונ םיאיבמש אוה הדות ןברקבש ידוחיה לבא .(ךליאו שדוח הרשע
המ .הצמ לש םחל םישולש ומכ תומכו הדמ התואב ויה ץמח לש םימחל הרשע םתוא .ץמח ויה הרשעו ,(הכובר ,םיקיקר ,תולח :תרוצב
וא ,קחודו תוינעב וא .םדאה ןוזמ לש תוגרד שולש שי יכ (בי ,ז ארקיו לע ןכו ב ,טכ תומש לע) שריה ר"שר ריבסמ ?תאזב הנווכה התיה
(תויתואה לוכישב) "תבכרומ" ןושלמ האב "תכברמ" יוניכ (2) .(ינוע) םיקד םימחל ויה םיקיקר (1) .םייניב בצמ וא ,םינדעמו בר עפשב
םג אלא הז ןודיעו גנועב יד אל .(האנהה ינפוא לכ) ןוגיט כ"חאו היפא כ"חאו (םיחתור םימב לושיב) הטילח :הנכה יכרד תשלש הב ושעש
(3) אלא .גולה תינימש קר ומש ןיקיקרו תולחב לבא ,ןמש גולה תיעיבר ומש תכברומב .הלופכ התיה הברקב וכסנש ןמשה תומכ
.(ינועבו ,שבי ןיידע קיקרה םינפ ראשנו) רמגנש ירחא ,ץוחבמ ןמשב וחשמ ןיקיקר לבא .(תיעצמא הדמ=) ןמשה םע ושולינ תולחבש
.'תומילש' לע דמלל אב (הכובר ,ןיקיקר ,תולח) גוס לכמ ואיבהש 'רשע' רפסמ
ינש ןינעב רהוזה םשב ל"נה ונירבדכו) םלועב ודמעמ תא למסמ ץמחה .שדקמב 'ה לומ בצייתהל אב תוממ לוצינ וישכע הזש םדאה
,ץמח איבמ אוהש הדמה התואב" :שריה ר"שר בתכ ןכ ."הצמ" ןושלב אטבתמ םדאה 'ה לומ לבא .(הדות ןברק ןינעב ל"רהמו ,םחלה
(ולוצינ וייחש) תינש הב הכזש תואמצעהש שח םדאה .תואמצע לש תוריהי לכ וילעמ קיחרמ אוה הזב .הצמ איבהל וילע הדמה התואב
.וייח רשוע תא טעמל ידכ הב ןיאו ,ורשוא תא םצמצל ידכ הב ןיא 'הב תולת לש וז הרכה םלוא .'ה תא דובעל ותבוח תא הריבגמ קר
."םלועב ונדמעמל ךרע תנתונ איה קר - רבד לש וכופיה
,ינוציחה ונרשוא תא תוגציימ תולח םיעברא יכ שריה ר"שר ראבמ ?(םיעבראה ךותמ תולח העברא) תירישעמ דחא ןהכל םינתונ המלו
ויה םינהכהש ,הרותה תוכזב ונל האב םייחב ונתכרבש אטבל ,הלחו המורתלו םירוכיבל המודב ,ןהכל ןתנת הצובק לכמ תחא לבא
...ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב רבד ךממ אלפי יכ" ןכו (ז ,ב יכאלמ) "והיפמ ושקבי הרותו תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ" .םעב התצפה לע םינומא
ןאכ דע (ט-ח ,זי םירבד) "טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו םיולה םינהכה לא תאבו ...תילעו תמקו
.שריה ר"שר ירבדמ
ר"קיו שרדמ) תונברקה ראש ולטבתהש ירחא םג ונל ראשת איה םנחב אל .הדותה תברקה ןמ דומלל ונילעש םידומילה םיבורמ המכ
.םשאו תאטחו ,הלוע איבהל ךרטצי אלו אוטחלמ קיספי דיחי לכש רבודמ .איבהל ךישמנ רוביצה תונברקש "ראות הפי" םש ראבמו (ז/ט
ינשב 'ה תא דבכיו ,ערה ורצי תא חבזי זא ןבומכ .'הל ברקתי זא ,םייעבטה םייחה תוערואממ םיסנב ויתולצהל בל םישי רשאכ קר
.הניב ירעש 'נ םהש ("יננדבכי") 'נ תויתוא ינש ןאכ ירה .ימשגה םלועה ףאו ינחורה םלועה ונייה ,תומלוע
*
וצ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
('ו רסח) שודק םוקמב - חי/ו
שדוקל תוחותפו לוחב תויונבה תוכשל וליפא (זיר ףד) חקורה רפס שוריפ
('ו רסח) םכיאולימ ימי תאלמ םוי דע - דל/ח
('ו אלמ "םיאולימה ליא" בתכ ,'כ קוספב םדוקמ ירהו ,והיבאו בדנ תתימב) הגותל ךפהנ יכ (כר ףד) חקורה שריפ
('ו רסח) תושעל - דל/ח
(כר ףד) חקורה רפס ןייע
(1) ינימש תשרפ
הואגהמ קחרתהלו םינקזה םע ץעייתהל
-א ,י ארקיו) "'ה ינפל ותומיו םתוא לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו...'ה ינפל ובירקיו ...שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא והיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו"
תורטע רשע לטנש החמש םוי ,ןכשמב תונברקה תברקה לש ןושארה םוי היה הז ?הזה לודגה ףאה ירח המ לע והמת תורודה לכ .(ב
.ולשכנ ולאכ םלוע ילודג ךיאו ,החמשה המגפנ ךיא .(:זפ תבש)תוביס הרשע שמח
אהו אה" ,תוקדוצ תועדה לכ אלא ,קדוצה םהמ ימ תקולחמ ןאכ ןיאש ונעדיו .תוביס (הרשע שמח) הברה םיאיבמ םמצע ל"זח רבכ 3
םישרדמ' רמוא ,בשייל דציכ עדוי וניאש הואג תמחמו האגתמש ימל יוא" :בכק ףד ,יתבש 'ר פ"ע ל"זירא רודיס ירבדכ) ."היב והנתיא
וקה והמ ןיבהל דציכ איה הכובמה .("ל"זר ירבד בשייל רשפא ינתו קיידד ןאמל ...שקעו לתפנ םהב ןיא הרות ירבד לכ יכ .'םה םיקולח
:המישרה תא איבנ הבה .ןלוכב ןייפאמה
לשבמש םדא ךל שי יכו :והיבאל בדנ ול רמא ,לארשיל הניכש הדרי אלו ,םישעמה לכ ושענו תונברקה לכ וברקש ןרהא ינב וארש ןויכ (1)
(א ,ינימש ,ארפס) "םייריכה ןמ הוסינכה ,הרז שא ולטנ דימ ?שא אלב לישבת
לעו ,ווטצנ אלש תרטק ובירקהש הברקהה לעו ,(ךכ לע ווטצנש ילב שדוקל וסנכנש) הבירקה לע .ןרהא ינב ותמ םירבד העברא לע (2)
(ו"זרהמ ש"ייע ח/כ ר"קיו) הזמ הז הצע ולטנ אלש לעו ,הרז שא
(.גס ןיבוריע) םבר השמ ינפב הכלה ורוהש דע ןרהא ינב ותמ אל (3)
ךותמ ורבחב טיבמש םדאכ הניכשה ןמ םהיניע ונז (אי ,דכ תומש) "ותשיו ולכאיו םיהלא תא וזחיו" .התימל םניד רזג ולטנ יניס רהמ" (4)
.תונערופה םוי תא החד 'ה ןכלו .(י/כ ר"קיו) "ינב תחמש בברעמ ינירה וישכע ןגרוה ינא םא :ה"בקה רמא - התשמו לכאמ
.("עבושל ולכאש תעב ,חור תוסגו הואג ךותמ" :"ראות הפי" שריפ) יאדו הליכא רמוא י"ר :ל"נה שרדמה ךשמהב (5)
םהלש ןיספופיא ולטנ יניס רהמ ...הניכשה ןמ םהיניע ונזו םבל וסיגו םהישאר וערפש דמלמ אמוחנת ר"א - "םייח ךלמ ינפ רואב"
"התימל
.(אי ,וכ תומש ,ןתנוי םוגרת) (םיאולימל) ינימשה םויל םהל ןיתמה אלא "ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו" :דוע ןכו
ינש ותומי יתמיא' והיבאל בדנ ול רמא .ןהירחא לארשי לכו ,םהירחא םיכלהמ והיבאו בדנו ,ךרדב םיכלהמ ןרהאו השמ ויה רבכו (6)
םיגהונ ונאו...ותומי יתמ" :שרדמב ופיסוהו .(.בנ ןירדהנס) 'ימ תא רבוק ימ הארנה' ה"בקה ל"א .'רודה תא גיהננ התאו ינאו ,וללה םינקז
."'רחמ םויב ללהתת לא' :ה"בקה םהל רמא ,ורהרה םבלב רמוא סחנפ 'ר .ורמא םהיפב רמוא י"ר .רוביצה לע הררש
יחא .(השמ והז=) ךלמ וניבא-יחא ?םירמוא ויה המ .םהל תוניתממ תונוגע תובשוי ויה םישנ הברה .ויה םינצחש ,םישנ םהל ויה אל (7)
רמאנל רושק רבדהש רשפאו .(י/כ ר"קיו) "?ונל תנגוה השא הזיא .הנוהכ ינגס ינש ונאו (ןרהא=) לודג ןהכ וניבא (ןושחנ=) אישנ ונמא
.םיפי םירוחב ויהש (אי ,דכ תומש) ןתנוי םוגרתב
אלש י"עו ,םילגרו םידי תציחר אלב וסנכנש י"עו ,(ליעמ=) םידגב ירסוחמ ויהש לעו ,ןיי ייותש ויהש לע - ןרהא ינב ותמ םירבד 'ד ליבשב (8)
.(ו"זרהמ ש"ייע ט/כ ר"קיו) םישנ םהל ויה אלש י"עו ,םינב םהל ויה
ה"בקה רמא הז רבד - (ג ,י ארקיו) 'דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא יבורקב 'ה רבד רשא אוה' .(גמ ,טכ תומש) 'ידובכב שדקנו'" (9)
וינבש ןרהא עדיש ןויכ .'ה"בקה לש ומש שידקהל אלא ךינב ותמ אל ,יחא ןרהא' השמ ול רמא ,ןרהא ינב ותמש ןויכ (ימ) ועדי אלו ,השמל
.(:וטק םיחבז) "רכש לבקו קתש ,ןה םוקמ יעודי
םיקידצ לש םהינבש העשב ה"בקה ינפל השק היהש דמלמ אלא ?(םהילע לבאתיש) ותמ 'ה ינפל יכו "'ה ינפל ותומיו" :שרדמב ורמאו
,תחא םעפ (קר) "םהיבא ןרהא ינפ לע" ןלהלו ,םימעפ ינש ('ג רבדמב) "'ה ינפל" ('י ארקיו) "'ה ינפל" רמא תא אכה ...םהייחב םיתמ
(י/כ ר"קיו) "םהיבאמ םיילפכ ה"בקה ינפל השק היהש דמלמ
*
ןיטקהל דימת םדאה לע לטומ .זרפומ ימצע ןוחטב ,תחא הנוכתל ביבס םיבבוס ל"נה םיטרפה לכ .םייח םיהלא ירבד ולאו ולאד הארנו
ןיטלפב הלודג ןיאש" :(ג/י תבש) ימלשוריב ורמאו (ג ,ו ארקיו) "ןשדה תא םירהו ...דב ודמ ןהכה שבלו" לודגה ןהכה הוטצנ הנה .וכרע תא
,העינכה רעש) "תובבלה תובוח" ול תינייפואה תוקמעב ריעה ךכו ."ה"בקה ינפל לודג ומצע תוארהל ןיאש" "השמ ינפ" שרפמו "ךלמ לש
םור ףא לע ןרהא לע בותכה רמאמכ ...םמורתי 'הל וישעמ תעב תוענטצההו ,תואשנתההו תורדהתהה תא ךילשי" :(תיעיבש הדמ ו"פ
בותכה רמאש המ ול המודו .ונממ הואג קוליסו ותונתונע ןעמל דימת םוי לכב רפאה תא איצוהל 'ה ותוא בייח ,"ןשדה תא םירהו" ותלעמ
.ל"כע "''ה ינפל רכרכמו זזפמ' דוד לע
:"םיקומינ" םארקנו ,וז תינורקע הנוכת תחת תורדתסמ ל"נה תוביסה לכ וישכע
?תושעל ךכ םהל דגוהש ילב ,שדקמב העונת םוש ושעיש "םילעב" םתוא םש ימ יכו ,ךכ תושעל םהל רמאנש ילב שא ובירקהש (1)
.ל"נכ אוה ,תושר ילב שדוקה לא םתסינכו תרוטקה תברקה לעו (2)
.חור תוסג ךותמ אוה ,ותוא לואשל ילב (השמ) םבר ינפב הכלה ורוה (3)
לא זמר - 'תוארל 'ה לא וסרהי ןפ'" :(אכ ,טי תומש ,ושוריפב) ם"במרה ןב םהרבא 'ר שריפ רבכ ,הניכשה ןמ םהיניע ונזש המ ןכו (4)
(בל/א נ"ומ ע"ע) "עגפנו ץיצה ,יאזע ןבל עריאש ומכ ,םהמ אלפומש המב הבשחמה לא שפנה תוצרפתה
ולעיש םוי אובי םחרוכ לעבו ,123 ליגב ןרהאו 120 ליגב היה רבכ השמ ירהש ,רודה תא גיהנהל םתעדב הצצש הבשחמהו (5)
דמלמה לכ" ,(א/ג רבדמב לע י"שר ןייע) השמל םינב ומכ ובשחנ םה ירהש ?םה אל םא לארשיב הררש זא גיהני ימו ,עיקרד אתביתמל
דומלת הברה ןרהא ינבב עיקשה השמש (:דנ) ןיבוריע פ"ע דועו .(:טי ןירדהנס) - "ותוא דלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב תא
אלו (ד-א ,ג) רבדמבב ורכזוה אלו (הכ-כ ,ו) תומשב אל ,םשב ורכזוה אל ללכ ומצע השמ ינבו .לארשי ללכ ראש רשאמ רתוי הרות
.םיינחורה וישרוי םה םה והיבאו בדנ ןכבו .(אס-טנ ,וכ) רבדמבב
.םהל היוארה לארשי תונבמ ימ ,בכעתמו לודג רוריבב הנתמההו היהשהה תנבומ אליממ ל"נה לכמ (6)
.םיאצאצ דימעהל וכז אל ,ל"נה ץחש ךותמו (7)
קרפב ,הנש תואמ שלשכ ינפל ,רימזיאמ ןהכה והילא יבר) "רסומ טבש" ירבדכו ,(:וכר/א רהז) "הוצמ לש שובל" אוה "ליעמ" ןינע (8)
.(ה"ל
.םישוחה שוטשט ךותמ (י,ט ארקיו) הארוהב לידבמ וניא רבכו וילע הבוט וחור םדאה רשאכ ,ןיי ייותש בשחנ הזו (9)
.('י קרפ ,"םירשי תליסמ" ןייע) "'ה ךחבזמ תא הבבוסאו יפכ ןויקנב ץחרא" דגנ ,םידי תליטנ רסוחמ בשחנ הזו (10)
םיכירצ אל הזל יכ) הלמה לש םסרופמה ןבומב ליגר אטח ןאכ היה אל ,רמולכ ."שדקא יבורקב" םהב העגפ ןידה תדמ ,לכל לעמו (11)
ותוא לוספל ידכ קיפסמ הז םג (.ה הטוס) "תינימשבש תינימשב" אטוח םדא רשאכו .קדבש קד אטח אלא .("שדקא יבורקב" שפחל
.םינפלו ינפל שדוקה לא תשגלמ
*
קומינ) םידי תליטנ אללו (9 קומינ) ןיי ייותשו (8 קומינ) םידגב ירסוחמו (5 הביס ליעל) "שאר תעירפ" ןינע .לודג שודיח ונל שדחתי התעמו
םידגב ירסוחמו שאר יעורפ וסנכנש המב ואטחש ר"דמב הנהו" :ונושל הזו (א ,י ארקיו לע "רבד בחרה") ב"יצנה י"ע הפי ורבסוה (10
יכה שרפמד ןאמד ןינעה אלא .שרופמהמ רתוי תונוע ךכ לכ ולא ןוילע ישודק לע סימענ המל ,אלפל אוה הנושאר הפקשה יפלו ןיי יותשו
גישהל הקושתה תרובגת ליבשב אלא ,תורודל הכלה ןכ ןיאש ועדיש ךפיהל אלא ,הארוה תועט פ"ע הרז שא וסינכה אלש היל אריבס
,שאר יוסיכ םיכירצ םניא ,וז תדספנ העד יפלו) ל"כע "ללכ הנוהכ ןיד ןאכ ןיא ןכ םאו ווטצנ אלש המ תושעל םבבל תא ואצמ ,'ה תבהא
ירה (ךכל שקבתנש ילב) שדוקה לא תשגל יוארה אוה אוהש בושחל ובל סיגמ םדאהש המ ומצע והזו .(ןייה לע ווטצנ אלו ,י"טנו ליעמו
היהת אלא ו"ח הלודג םושמ המכח גישהל הואתי אלש" :ןגה תנווכ ןווכל ושגי אלש וריהזהב ל"חמר לש ונושל ךכו .הארונ חור תוסג איה
רמול ובל והאשי אלו .אמוז ןבכ עגפוי וא ,רחאכ ו"ח החדייו ,ןקתמ אלו לקלקמ היהי ןפ דאמ ושפנל רומשי ,ואל םאו ...היקנ תלוס ותדובע
אלו ,דחי םדא ינב ראש לככ בשי לפשב םא יכ ...ארקיי אל רשא תאזה הלודגה הדובעה לא הברקל דיזי לא שיא ...אוה ןרתוו ה"בקהש
.(אמ ףד ,"םורמב רידא") "השירדה לעכ השירפה לע רכש לבקיו .ול ןוכנ-אל לא אשנהל ויחאמ ובבל םורי
ךותמ ."ןויסנה לעבכ םכח ןיאו" .תוער תואצות לש םינפוא םנשי דימת ןכ ,תובוט תואצותל תורשפא שיש ומכ יכ ,תוריהז םיכירצ רבד לכב
ראיבש "חספ לש הדגה" לע ל"רהמ ירבדכ .תוילילש ןהש תויופצ תואצות לש תויורשפא לע ונב עירתהל אוה לוכי ,רבעב הזחש המ
הממ דומלל=) םינקז ונלוכ ,(רבד ךותמ רבד ןיבהל=) םינובנ ונלוכ ,(םימדוקה תורודהמ תרוסמה תא םיעמושה=) םימכח ונלוכ וליפא"
םג .(די ,אי ילשמ) "ץעוי בורב העושתו" :הרוה םדא לכמ םכחה .(יניסב רמאנש הממ לבקל=) הרותה תא םיעדוי ונלוכו (רבעב עריאש
ושמשי .הצע עומשל ויתוברל תונפל וילע ,רבכמ לארשיב לבוקמל ףסונב השודקבש רבד וא תשדוחמ הוצמ תושעל שגנ םדאה רשאכ
.היוארה הונעה םהל הרסח לבא ,שדוקה לע ףיסוהל םאשנ םבל חור ,וללה העדה ילודגל עריא המ םיניעל ונל
*
םינקזה םע תוצעיתהה ןינעב 'א הרעה
םינקז םאש ,הנקז הלודג .םינקז אלב רבד תושעל ןילוכי ןיא לארשי ךכ ,םיפנכ אלב חורפל לוכי וניא הז ףוע המ .ףועל לארשי ולשמנ"
דובכ קלוח םוקמהש וניצמ תומוקמ השלשו םינשב אלו דחא םוקמב אל .הנקזה תא םהל ץפקמ ה"בקה םה םירענ םאו ,םה םיביבח
.(אי ,ינימש ,אמוחנת) "...םינקזל
תא םידימעמ םינקז םלועל" (.אל הליגמ) "ןינב (איה) םינקז תריתסש ינפמ ,הנבת לאו רותס .'הנב' םידליו ,'רותס' םינקז ךל ורמאי םא"
.('ג ר"ומש) "םינקזל דובכ קלח .לשכנ וניא םינקזה ןמ הצע לטונה לכש .םינקז םהל שישכ ?םידמוע לארשי יתמיא .לארשי
:ב הרעה
תועמד דירוהלו רעטצהל שיא לכל יוארו" ןרהא ינב תתימ ןינעב הרותב םיארוק םירופיכה םויבש (ב/א"כרת ח"וא) "ןחלושה ךורע"ב אבומ
דציכ ג"עצו .(רהוזה ירבדו םהרבא ןגמ םשב) ל"כע "ויתונווע ול ןילחומו וייחב וינב ותומי אלש תווקל ול שי ןכ השועה לכו .םתתימ לע
תובבר תורודה ךשמב ויה ירה ,דועו .ונרכה אלש םדא ינב לע ןכש לכו ,וז 'הנשי תולבא' תמחמ הנשו הנש לכב תוכבל םדאה ררועתי
ד"חרה) ב"יצנה ירבד פ"ע תונעל ד"עלנו !?םהילע תוכבל רופיכ םויב ררועתהל םתודוא רמאנ אלו ,םנמז ינפל ותמוה וא ותמש םיקידצ
לש ודובכל הז בשחנ תמה תייולה ןמזב אוהש יכבה לבא ,תורחא תוביס תמחמ הכוב הכובה םא וליפאש (ז/נ לע ןכו ח/הל תישארב לע
לש תוערה ויתודמ לע הכובה יכ ל"נ ןכל .(ומצעלשכ רעצה םצע אלו ,תמה לש ודובכ אוה ןינעה רקיעש .הכ הכוס לע י"שר ע"ע) תמה
םגו ,םדובכ הז ירה ,הרותב םתשרפ תאירק תובקעב תאז השועו ,ותמוה םללגבש והיבאו בדנ לש ולא תודמל תומוד ןהש ,הכובה
.וירבדב רהוזה ןווכתנ ךכל אמש .אוה ףא וידלי תלצהל הלוגסו תוכז ררועתמו ויתונוע םירפכתמ הז י"ע ןכלו .הכובה הזל תירסומ תלעות


web site created by Happy Web Design