English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ידוקפ-להקיו תשרפ
ידוקפ-להקיו תשרפ


תויתואה תמכח

בושחלו .הכאלמ לכבו תעדבו הנובתב המכחב םיהלא חור ותוא אלמיו ...לאלצב םשב 'ה ארק ואר"
רבודמ ןיא .(הל-ל ,הל תומש) "תובשחמ יבשוחו ...בל תמכח םתוא אלמ ...ובלב ןתנ תורוהלו ...תובשחמ
ןכו "םיהלא חור" וללה םיחבשה תגלפה יכ ,ןכשמל םילכ רוציל דציכ תונמואה תמכח לע וללה םיקוספב
.תימינפ המכח הזיא לע תולגל ואב "תובשחמ יבשוחו" םימעפ ינש דועו "תורוהל"
,תויתוא יפורצ י"ע) ץראו םימש ןהב ארבנש תויתוא ףרצל לאלצב היה עדוי" ונל ועידוה םה ףא ל"זח ןכל
םימש ןנוכ ץרא דסי המכחב 'ה' םתה ביתכו 'תעדבו הנובתבו המכחב' אכה ביתכ .("הריצי רפס"ב ראובמכ
הז רמאמ ךמס לעו .(זי ,להקיו ,ןשי אמוחנת ע"עו .הנ תוכרב) "'ועקבנ תומוהת ותעדב' ביתכו ,'הנובתב
ורפסב א"מר) תישארב ימי תששב ארבנש המ לכ םילמסמה םה שדקמה תיב ילכ לכ יכ ונינומדק ונל ושרפ
.תימיימש תוינחורב םלועה למסל ןכשמה יטרפ ראבמ (ךליאו ט ,הכ תומש לע) ייחב ונבר .("הלועה תרות"
אלא ומצעמ עדי אלש אטישפ ,(:טס ןירדהנס) הרשע שלש ליגב קר השעמ תעשב היה לאלצבש תויה
ויתונוכת ,םדא לש ויפואש ונעדי יכ (:גכר/ב רהז) ךכ ול םרג ומשש ורמאו .המכח חור וברקב ךסנ ה"בקהש
?םירג אמשד ןל אנמ" :ז תוכרבב שרופמ ןכו ,ריאמ יבר לש השעמ :גפ אמוי ןייע) ולש םשב םיזונג ודועייו
םתעדב ןתונ ה"בקה אלא ירקמ וניא םהלש קוניתל תתל םירחוב םירוהש םשה .("'ץראב תומש םש רשא'
לכ ,םלועב ץפח לכ אלא ,םדאה קר אלו .('י עטק ג"פ ,א"רגה דימלת לש "רותה לוק") דלונל תתל םש הזיא
.םתוהמ לע םידמלמ שדוקה ןושלב םהלש תומשה ,םמוד לכו חמצ לכ ,יח רוצי
לע ...וידחי ורבוח רשא השודקה תורוא לע תורומ הלמה רוביחב תורבחתמה תויתואה יכ" :ל"חמר בתכ ךכו
,הז םדא :ול ורמא .תרשה יכאלמב ךלמנ ,םדא תוארבל ה"בקה הצרשכ' :(ה/זי ר"ב) שרדמב םרמוא ךרד
המ הז ,הז רמא ףועה תאו היחה תאו המהבה תא םהינפל איבה .םכלשמ הבורמ ותמכח ל"א ?וביט המ
הזו '...למג הזו סוס הז ,רומח הזו ,רוש הז רמא ?ומש המ הז ל"א םדא ינפל ןריבעה .םיעדוי ויה אלו ?ומש
"אוהה רבדה םצעו תוהמ תוחוקפ םהיניע רשא םהל הלגי םהמ יכ ,תומשב םיקדוב ויה רשא םימכחה םעט
ןייע רשאכו ,תיב-ףלא תויתוא לש תוהמה ןיבה ןושארה םדא ,רמולכ .(ב"חל המדקה ,"םידומיל ןושל") ל"כע
ומשב ואצמ ל"זח ןכלו .לאלצב לצא היה ךכו .םהל אורקל םיאתמ המ עדי ,םירוציה לש םתנוכתו םעבטב
השמל רמאנש המכ ותעד המיכסה ,ובר יפמ עמש אלש םירבד וליפא ןכלו ,(.הנ תוכרב) "תייה לא לצב"
(.הנ תוכרב ןכו ,א/א האפ ,ימלשורי) "יניסב
'הש ינחורה ןכות המ תעדל םיריכמ ונא ןיא .ותויחטש קר ,םלועה לש ותוינוציח תא קר םיאור ונתאמ םיבר
ונבר השמל רסמנה לכו" :הרותל ותמדקהב ,ן"במרהמ הריקס ונעמש וז הלודג העידי לע .ארבנ לכב קצי
,תויתואה תרוצב וא תואירטמיגב וא תוביתב ,הזימרב וא שוריפב הרותב בתכנ לכה ,הניבה ירעשב
...ןהירתכבו תויתואה יצוקב וא ,ןתלוזו תומוקעהו תופופלה ןוגכ ןתרוצב תונתשמה וא ןתכלהכ תובותכב
ול ןתנש ךלמה המלשו ...יניסמ השמ דע הפ לא הפמ אלא (ןיבהל ולכוי אל=) וננובתי אל ולאה םיזמרהו
תוחוכ וליפאו ,תודלותה לכ דוס עדיש דע דמל הנממו ,ול היה הרותה ןמ לכה ,עדמהו המכחה םיהלא
לכב רסחו אלמ תונמל ארקמה ילודג איבהש ןינעה הזו ...תואופר רפס ןהב בתכש דע םתלוגסו םיבשעה
,לאלצב ןינעב ןכלו .ל"כע "הזב לדתשנש איבנה רפוסה ארזע דע ,תרוסמב םירפס רבחלו ארקמהו הרותה
לע) "היוצר הנווכב ונשעיו וב ןנובתיש תעדבו הנובתבו המכחב םיהלא חור אלמ אוהש" :ן"במרה בתכ
(ח ,ול תומש
םתוא אלמ...המכח (תוריפס=) תוביתנ ב"לב "בל תמכח םתוא אלמ" (הל ,הל תומש לע) ייחב ונבר בתכ ןכו
םדא לכ רעבנ ,ומדנ תומהבכ לשמנו ,המכח תילכת גישהל םדו רשבל רשפא יאש יפל ...הניכשה תמכח
,םניבת ידש תמשנו ...ה"בקה ןמ ,ןיינמ וזה המכחה לכ" - (ד/חמ ר"ומש) שרדמב אוה ןכו .ל"כע "תעדמ
(א ,טל תומש לע "םייחה רוא" ע"ע) ."איה ידש לשמ
תיינב לש וללה תוישרפ עבראב שיש םיטרפ יטרפו םיטרפה לכש ,תישאר .םידומיל ינש ל"נהמ םידמול ונא
דציכ תיהלאה המכחה לש ,"הפ-לעבש הרות" ךותמ תונרצק םניה (ידוקפ ,להקיו ,הוצת ,המורת) ןכשמה
לע םיפרגוטרקה םיטטרשמש הפמל ונתרות תא רטנלס י"רגה לישמה רבכ .וירוצי ןיב תומדא ילע 'ה ןוכשי
םהו ,תונטק תודוקנ םיאור .היסורב הגלווה ומכ קנע רהנ ןייצמ אוהו ,םקעתמ וק הפמב םיאור .לבת תונידמ
יפלא םצעב אוה ,םירטמיטנסב הפמב וניניע לומ אצמנש המ .םיבשות יפלא תואמ ילעב תומלש םירע
,ןכ .םימלש תומלוע קחומ אוה םצעב ,םשמ הדוקנ וא וק קוחמי םדאה םאו .תישחומה תואיצמב םירטמוליק
הלודגה הדפקהה לכ ןכלו .םניא םה וליאכ םימוצע תומלוע קחומ םדאה ,ארקמהמ תחא הבית לש גולידב
אוה ,תוריהמב עסונ םדאה רשאכש רטנלס י"רגה רמא ,רחא לשמב .הרותהמ גת וא תוא םוש הנתשי אלש
לבא .םירעושמ יתלב טפנ וא בהז לש תורצוא םנשי ויתחתמ לבא .תגלפומ תוריהמב םירטמוליק "עלוב"
,הרותה תובית תאירקב רהממה ךכ .ינוציחו יחטש ןפואב ,המדאה ינפ לע עסונ קר אוה יכ ,הז לכל רווע אוה
םינומדקה ,הרותל ותמדקהב ן"במר ירבדכ .וללה תויתואב םימולגה תורצואה םימוצע המכ ללכ עדוי וניא
ןית"יב המכו ,תמיוסמ השרפב שי ןי"פלא המכ םירפוס תויהל םנמז ונתנ יכ (.טמ ןישודיק) 'םירפוס' וארקנ
לש םקוסיע םה םהו ,הרותה רקיע םהו ,הרות ירתס לש םוחתב ןהש תומלש תושרד הז יפ לע ודימעהו ,'וכו
.ןדע ןגב רבכ םיבשויה םיקידצה
שייבתהל ךירצ םדאה .שדוקה ןושל לש היתובית ינמכמב שי הלודג המכח המכ ריקוהל אוה ינשה דומילהו
םירבד וליפא וא ,הפצוח ירבד וא ,ערה ןושל וא ,הפ לובינ וא ,םירקש דיגהל וללה תונופצב שמתשמש דאמ
.תירבע הפש יללכ יפל ורדוס קר םא ,םיבגע ירישב םיראפתמ ויהש םישפטב רעג ונמזב ם"במרה .םילטב
תמחמ ,הרותה תעדל קחורמ רתוי (תויוזב תורטמל=) וב רובידהו ירבעה תעימש ירהו" :םכסמ ם"במרה
ףוס ,תובא ,"תוינשמה שוריפ") "םילענ םינינעב (םא יכ=) אלא הב שמתשהל יואר ןיאש יפל .הפשה תשודק
,ק"מרל "םינומר סדרפ" ןייע) שדוקה תויתוא ב"כ ףוריצ ללגב תמיוסמ תוינחור הנשי שדוקה ןושלב .(א"פ
רבדמ" ןכו ,אי רהנ ,ארוקה ןיע ,א"דיח לש ובס ,יאלוזא א"ר לש "םהרבאל דסח" ןכו ,ב-א םיקרפ זכ רעש
(גמ/א ,א"דיחל "תומדק
:ם"במרה ןושל ךכו .הנוש בתכב ןילוח ירבד בותכל וגהנ םדק ימיבו ,תויתואה תורוצל השודק הנשי ןכו
תוחול ובתכנ ובו ררבתנש ומכ הרותה הנתינ ובו ליאוה ירושאה בתכה הזש ,תעדל םתא םיבייחש הממו"
םהיתורגא ויהו ,הזב רמשהלמ לארשי וקספ אלו .שדוקה יבתכב רשאמ ץוח וב שמתשהל הנוגמ ,תירבה
םירבד שדוקה ילקש לע דימת תורח אצמת ןכלו .דבלב "ירבע בתכ"ב םהלש לוח יבתכו םהיתומכח ירוביחו
!םימכח ירבד םילודג המכ .(חסר 'יס ,ואלב 'דהמ ,ם"במר ת"וש) "...ירבע בתכב לוח לש(2) להקיו תשרפ
"תואבוצה תוארמ"
וזל וז 'ארצמ -רב' ןהש תוער תודמו תובוט תודמ לע
תונב" :שרפמ י"שר .(ח ,חל תומש) "דעומ להוא חתפ ואבצ רשא תואבוצה תוארמב ...רויכה תא שעיו"
היהו .ןכשמה תבדנל איבהלמ ובכע אל ןתוא ףאו ,תוטשקתמ ןהשכ ןהב תואורש תוארמ ןדיב ויה לארשי
ול רמא .(רסאנה לא עיגהל לולע רתומה ןמו ,יפוי תוואת ררועל=) ערה רציל םיושעש ינפמ ןהב השמ סאומ
ןהילעב ויהשכ .'םירצמב תובר תואבצ םישנה ודימעה םהידי לעש !לכה ןמ ילע ןיביבח ולא יכ ,לבק' :ה"בקה
תחא לכו תוארמה תולטונו ,םתוא תוליכאמו התשמו לכאמ םהל תוכילומו תוכלוה ויה ,ךרפ תדובעב םיעגי
ידיל ןהילעב תואיבמ ךכ ךותמו 'ךממ האנ ינא' רמול םירבדב ותלדשמו ,הארמב הלעב םע המצע האור
תוארמב רמאנש והזו .'ךיתררוע חופתה תחת' רמאנש ,םש תודלויו תורבעתמו ןהל תוקקזנו ,הואת
(הטוס השאל) וכותבש םיממ תוקשהל ותשאל שיא ןיב םולש םישל אוהש ,םהמ רויכה השענו .תואבוצה
."אמוחנת יבר שרד ךכ .הרתסנו הלעב הל אנקש ימל
יתבשחמה ןכותל בל תמושת תתל שי ,םישוע םדא ינבש השעמה םצעמ ץוח .לודג ןורקע םידמל ונא ןאכמ
השוע םדאהש שיו .ערו הנוגמ רבד אוה הלוכ לכ לבא ,הוצמ רבד השוע םדאהו שי .השעמה ותואל םרוגה
.שדוק ולוכ לכו ,םוגפ הארנה רבד
:ער םצעב אוהו 'בוט' השועה לש תואמגוד שולש ךכל איבנו
רמאנ וילע ,(םיענה) ולוקב חמשו ולוק עימשהל ןיוכתמו" הליפתב הביתה ינפל רבועה רוביצ חילש שי (1)
ינפל ספרתמו ןנחתמכ ולוק ,רמולכ .('רוביצ חילש' ךרע ,"ץעוי אלפ") 'היתאנש ןכ לע הלוקב ילע הנתנ'
וא תוירבה דובכ ןעמל אלא ותנווכ ןיאו ,ןנחתמ לש םינפ דימעהלו גיצהל דציכ דמל אוה םצעב לבא ,ה"בקה
.םולשתה ןעמל
.(:י ב"ב ןייע) רהיתהלו לדגתהל אלא ותנווכ ןיאו םיינעלו הקדצל ףסכ הברה ןתונה שי (2)
לע הרתי המיא ליטמה סנרפ" לבא .ולוקב ועמשיש ידכ המר דיב גוהנל ךירצ רוביצה גיהנמש עודי (3)
.(.זי ה"ר) ח"ת םיאצאצ תוארל הכזי אל םגו ,ב"הועל קלח ול ןיא "םימש םשל אלש רוביצה
שוריפב ם"במר ןייע ,היוצר הנווכ רסוח ללגב ונכותמ ןקורתמה ,ותוינוציחב בוט השעמ לש המגודל :הרעה
-הרמ ךותמ אלא השודק ךותמ אל ,תוירבהמ שרופו דדובתמ ונשיש "תוירבה תאנש" 'ב תובא לע תוינשמל
יכ הרות תבהא ךותמ אל ,הרותב קסועו קסעב טעממה ונשיש (פק ףד) תובא לע ל"רהמ ןייע ןכו .הרוחש
!ינפוגה חרוטה תאנש ךותמ םא
והזו ,'ה ןוצרכ גהונ ולוכ כ"פעאו ,הרותכ אלש גהנתמש הרואכל הארנה םדא לש תואמגוד ןנשי ,ךפיהל ןכו
:םימש םשל ותנווכש ללגב
יבר ומכ ,וב לפטי וברש ידכ תלעותל ותנווכו ,רחא דימלת לע ערה ןושל וברל רפסל דימלתל רתומש שי (1)
ןיכרע) ובר תורעגמ הקול היהו (ודומיל תליחתב) אביקע יבר לע לאילמג ןברל רפסמ היהש ירונ ןב ןנחוי
.ותער שפחמש בושחל לולע היה האורהש פ"עא ,ק"ער לש ותבוט ןווכתה ן"ביר לבא .(:זט
תבש לע) תויח ץ"רהמ ןוילגב ראיבו .(.גכ אמוי) "ח"ת וניא ,שחנכ רטונו םקונ וניאש םכח דימלת לכ" (2)
אל אוהה ח"ת ךכ ,(.הע אמוי) רפע םעט םעוט קר לכוא אוהש המ לכב שחנהש ומכ ,"שחנכ" הנווכהש (.גס
שיש) םירומא םירבד המב" :(הרות דומלת 'לה ףוס) ם"במרב ראובמו .תישיא האנה םוש וז המקנב שיגרמ
,איסהרפב םדא והופרח וא והוזבש ח"ת לבא .רתסב והופרח וא והוזבשכ (ונויזב לע םירחאל לוחמל ח"תל
דע שחנכ רבדה רטונו םקונ אלא ,הרותה ןויזב הזש ,הז לע שנענ לחמ םאו ,ודובכ לע לוחמל ול רוסא
תכפוה םימש םשל ותנווכ לבא ,התחשהו ער וחוכ ץוחבמ השעמהש ירה ."ול חלסיו הליחמ ונממ שקביש
.הוצמל התוא
םנוממ םהילע ביבחש םיקידצל ןאכמ ,םינטק םיכפ ליצהל ידכ רהנל רבעמ רייתשנש "ודבל בקעי רתוויו" (3)
"לזגב םהידי ןיטשופ ןיאש יפל" וריבסה ל"זחו .הנכס לש םוקמב דבל ראשנ ירהש (.אצ ןילוח) םפוגמ רתוי
םמצעל וריתי ילכלכה קחדה תמחמש םיששוח וא ,הנתמ והשיממ שקבל וקקדזיש ןנוצר ןיא ,רמולכ .(םש)
הז ירה' םירמוא ונייה רחא םדאב רבודמ היה וליאש ונינפל ירה .קפקופמ אוהש רבדב תלוזה לש םנוממ
.תיתבר הוצמל ןינעה תא תכפוה קידצה לש םימש םשל הנווכ לבא .הנוגמ הדמו 'ןצמק
ןחלושב רמאנה תא םאות הז םא םירבאה תלועפ יפל לכה םינד .השעמה תוינוציחב הברה קסוע ונרוד
.םדאה לש ויתונווכב קסועה יתבשחמה רושימה ,יבבלה דמימה חכשנ תמיוסמ הדמב לבא .אל וא ךורע
תוברהל התיה ןתנווכ לכו .םילעבה תא ררועל ידכ ןמצע תא ופיי ,רציה יוריגב וקסע םירצמב לארשי תונב
."וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" - ןאכמ םידמול ונא .לארשי תואבצ


(3) להקיו תשרפ

('ב ,תובא) "םימש-םשל ויהי ךישעמ לכו"
רשאכ :םהמ דחא ירהו .ןכ השועש תומוקמה םה םירידנ .תושגרתהב תואטבתהל ם"במרה לש וכרד ןיא
:("תושר" ינינעבש וללה םג) םימש -םשל וישעמ לכ השועש םדאה תלעמ (םיקרפ 'ח לש ישמח קרפ) ראיב
רצוקב ןנובתמ התא רשאכש דע ...תויהל לוכיש רתויב רצקה ןושלב הזה ןינעה לכ ה"ע םימכח וללכ רבכ"
תא ופיקה אלו םירובח וב ורבחתנ רבכש ,ותוללכב הזה םוצעה לודגה ןינעה לע ורמאנ ךיא םילמה םתוא
."םימש-םשל ויהי ךישעמ לכו" םרמוא אוהו ,ללכ קפס םוש ילב יהולא חוכב רמאנ אוהש עדת ,ולוכ
האר) םהמ ענמהל שי תאז לכבו ;םתוינוציחב םיפיו םיבוט םיארנה םישעמ טלחהב םנשי ,וז היחנה יפל
תאז לכבו ,םינוגמ םיארנה םישעמ םנשי ,ךפיהל ןכו .(וז החיש ףוסב הרעה ןייע ,כ קרפ "םירשי תליסמ"
קחצי תא הדלי ונמא הרש רשאכ :המגודל חקנ םא .םתוא עצבל םימש-םש-שדקל הצורה דיסחה לע לטומ
ןקז םתיאר" :ורמא ,(א/ב תוכרב ימלשורי - "ןינצל וב ןיאש רוד ןיא" יכ) םיצצולתמ רודה ינציל ויהו 90 ליגב
"םהירבד דימעהל ידכ לודג התשמ ןישועש אלא דוע אלו ,'אוה וננב' םירמואו קושה ןמ יפוסא ואיבהש הנקזו
לכ לש םינב הקינה איהש ,םיבר ןושל ל"זח ושרד - (ז ,אכ תישארב) "הרש םינב הקינה" .(.זפ מ"ב)
"תועינצ תעש וז ןיא םהרבא וניבא הל רמא ,יאדמ רתוי העונצ התיה הרש ונמא" .התשמל ואבש תונורטמה
.םימש-םש שדקל ידכ לכהו .(גנ ר"ב)
לכש (:ק ןיבוריע) ל"זח ושרפ רבכ לבא .הפוצח תיארנה הלועפ - (זט ,ל) "ותארקל האל אצתו" ןידה אוה
.(ד/ג הטוס ימלשורי ןכו) ןירדהנסב תבשל םיוארה םינובנ םינבל התכז ןכלו .םימש -םשל התיה התנווכ
תבית) הז ןינעב עייס ה"בקהש (.אל הדנ) ורמא אלא ."אוהה" ל"צ היהו ,"אוה הלילב המע בכשיו" :קוספבו
ןמ תאצל האל העדי ז"יעו ,הדשה ןמ ותרזח תעב קהנ בקעי לש ורומחש ונייהו .(ה"בקה לע בסומ "אוה"
.(םש ,"לודגה שרדמ" - אמרג ןושל ,"םרג רומח רכששי") .ותארקל הלהוא
"דעומ להוא חתפ ואבצ רשא תואבוצה תוארמב ,תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו" .ןכשמה תמקהב ןכ
ובכע אל ןתוא ףאו ,תוטשקתמ ןהשכ ןהב תואורש תוארמ ןדיב ויה לארשי תונב" :י"שריפ .(ח ,חל תומש)
ולא יכ !לבק' :ה"בקה ול רמא .ערה רציל ןיושעש ינפמ ןהב השמ סאומ היהו .ןכשמה תבדנל איבהלמ
,ךרפ תדובעב םיעגי םהילעב ויהשכ .'םירצמב תובר תואבצ םישנה ודימעה םהידי לעש ;לכה ןמ ילע ןיביבח
הלעב םע המצע האור תחא לכו תוארמה תולטונו .םתוא תוליכאמו התשמו לכאמ םהל תוכילומו תוכלוה ויה
ןהל תוקקזנו הואת ידיל ןהילעבל תואיבמ ךכ ךותמו 'ךממ האנ ינא' רמול םירבדב ותלדשמו ,הארמב
ימל וכותבש םיממ תוקשהל ותשאל שיא ןיב םולש םישל אוהש םהמ רויכה השענו ...תודלויו תורבעתמו
."(הטוס) הרתסנו הלעב הל אנקש
ה"בקה ול רמאש ןויכ..." .הפירח רתוי הברה איה תואטבתהה ,ל"נה םירבדל ל"זח ןושל רוקמב םנמא
תוזירזב ואיבה ...בהז איבהש ימו ףסכ איבהש ימ .ובדנתהו לארשי לכ ודמע ,ןכשמה תא תושעל השמל
ןתוא השמ הארשכ ...תוארמה תא ואיבהו ודמע ?ןכשמה תבדנב ןתיל ונל שי המ ,םישנה ורמא .לכה
ל"א '?םיכירצ ןה המל ,תוארמה .ולא לש ןהיקוש ורבשו תולקמ ולוט' לארשיל םהל רמא .ןהב ףעז תוארמה
שרדמ) '...םירצמב וללה תואבצה לכ ודימעה ןה ולאה תוארמה ?הזבמ התא ולא לע ,השמ' :השמל ה"בקה
(ט ,ידוקפ ,אמוחנת
ושרד ל"זחו (בכ ,הל) "זמוכו תעבטו םזנו חח" ואיבה םנמא ןכשמה תבדנב ירהו ,בגא-ךרדבכ ריעמ ן"במר
םש יכ ן"במרה בישמו .קפקפ אל השמ ירהו "סאמנ רתוי אוה ירהו" .(.דס תבש) ושרדש המ זמוכ לע
.ךכב רחוב השמ היה אל ,ר"הציל יושעה טישכתה ןמ דחוימ ילכ ושעיש לבא ,הבדנה לכ םע דחי ברעתנ
תוארל ,תופיתהל םישנה לכ טפשמ יכ ,תואבוצה" :ל"נה שרדמה ןמ (וכרדכ) קחרתמ ארזע ןבא א"ר לבא
הז תוואת ןמ ורסש 'ה-תא-תודבוע םישנ לארשיב ויה הנהו ...תיכוכז וא תשוחנ תוארמב רקוב לכב םהינפ
דעומ-להא חתפ לא םוי םוי תואב קר ;תופיתהל ךרוצ דוע םהל ןיא יכ ,הבדנ ןהיתוארמ ונתנו ,םלועה
חתפ ואבצ" :ונרופס ונבר וכרדב ךישמה ."תובר ויה יכ ,"ואבצ רשא" והזו .תווצמה ירבד עומשלו ללפתהל
ושידקהו ,ןהיטישכת ינינע וסאמ םישנ ןתואו ."דעומ להא לא אצי 'ה שקבמ לכ" ורמואכ :דעומ להא
ויהו ,תורזנתה לש תושירפ-השעמ ןאכ ושע םישנה ,רמולכ ."ןהל דוע תוכירצ ןניאש תורוהל ,ןהיתוארמ
םתויהב זא םנמאש תויהל לוכי .ל"זח ירבד רתוס הז ןיאש שרפל ונל רשפא ןיידע ןבומכ) .חבש לכל תויואר
לבא .ךכמ ולדח רבדמל םאובב כ"חאו ,רצי ררועל ידכב וללה תוארמב שמתשהל תושעל וביטה םירצמב
תוררועתה לש חבש רשאמ תרחא ךרדל ןווכמו יתטיש ןפואב הנופ ע"באר לש תונשרפה תייטנש המדנ
.(ל"זח ירבדכ ,אוצמ-תעל רציה
רהטל) הטוס תאקשה תווצמל ןהיתובדנב ונווכ םישנהש ן"במר ירבדל אתכמסא איבה "המכח ךשמ" ןואגה
תישעו" רכזומ (חי ,ל) יוויצב ירה יכ ,רויכ-יממ האקשהה י"ע (םהיניב םולש ריזחהלו הלעבל השא
םימהש ה"בקה הליג ."הצחרל" תבת הרסח רויכ-תיישע שומימ יבגל ונלצא קרו .(ל ,מ ןכו) "הצחרל...רויכ
.הצחרל קר אלו ,הטוסה תייתשל ושמשי
"ךיתוחרוא רשיי אוהו והעד ךיכרד לכב" :קוספב תנגועמ "םימש -םשל ויהי ךישעמ לכו" ל"זח תארוה
תכסמב) .הדמה תא ןווכל ידכ אימשד אתעייסל קוקז םדאה רמולכ .(בטיה ם"יבלמב ש"ייע ,ו ,ג ילשמ)
לכ" :רמוא ורזג רבכ .דאמ הנוגמ תוזעה תדמ הנה .(הז קוספב םייולת הרות יפוג לכ יכ ורמא .גס תוכרב
"םנהיגל םינפ זע" .(דוע ש"ייע :ז תינעת) "ותואנשל רתומ ,עשר ותורקל רתומ םינפ תוזע ול שיש םדא
דגנ הוצמ תושעל רוטה שרפמו ,"רמנכ זע יוה" :"ורמא םהו ורמא םה" כ"פעאו (ה"פ ףוס ,תובא)
םיסרוקיפא םנשי רשאכש ,(שייבתי אלו ה"ד הכלה רואיב ,'א 'יס) "הרורב הנשמ"ה ףיסומ דועו .םיגיעלמה
שוריפ") ם"במרה ןושלבו ."לכויש המ לכב םתצע רפהלו םהמע טטוקתהל" הרותה לע םיממוקתמה ריעב
לעב אוהש ינפמ םינפ-זע תויהל יואר ןיאש ג"עא" :ל"רהמ ןושלו ."םהל לקלקל" (ו/ה תיעיבש ,"תוינשמה
.(חסר ףד ,תובא לע) "םינפ-זע היהיש יואר םוקמה תדובעב לבא ,םנהיג
,("רמנכ זע יוה"" לומ "םנהיגל םינפ זע") הריתסה תא בשייל הסינ תובאל ושוריפב ןידמע י"ר םנמא
ל"רהמ לבא .םימיוסמו םירדגומ םישעמל תוררועתהב רבודמ ינשבו ,תיללכ הנוכתכ רבודמ ןושארבש
לש ,תינפוג תנוכת איה תונשייבהש ראבמ אוה .שפנה תיגולוכיספ ישרושב וכרדכ קימעמ תאז תמועל
-לא הדיעצ ,יוניש לש המזוי ,שפנה תלועפ איה תוזעה .היישע -יא לש בצמל תוקמטצהו המנפה ,העיתר
תדובע לצא" (םינפב ורבסה תוכירא האר) רשויו ןוזיא לע רומשל םדאל בוט אמלעד -ילימ ראשב םאו .ץוחה
ץורל רתומ עודמ ורואיבל המוד הז .(ער 'מע ,תובא) "יוארה ןמו רדסה ןמ האיצי הז ןיא ,ףיסומש לכ 'תי 'ה
הז רבדו ,תבשב הכאלמה הרותה הרסאש ןויכ" :(:ו תוכרב) תבש לוליח הזב ןיאו הלפתל וא דומילל תבשב
אוה ומצע הז רבד ,הוצמ רבדל ץר אוה רשאכ לבא ...החונמה ןמ אצויש ,הכאלמל המוד כ"ג אוה ץר אוהש
,הרותה ,"םלוע תוביתנ") "החונמ איה המלשה לכש ,ול איה החונמ הברדא ,הז רבדו .םלשויש ותמלשה
(זי"פ ףוס
*
-אשמב וז הדמב שמתשהל שי ונוקית ןעמל ,תוזעה תנוכת ושפנב שיש אצומהש ץעיימ א"רגהש ונאצמ
,הואת לש ר"הצי דגנש ש"ייע 'ה ב"פ ,"המלש -ןבא") .הכלהה רוריבב אתיירואד-אחתירב ,יתכלהה ןתמו
איה ח"תב היוצמה וז תוזע ."והיא בט ןנברד אחתיר" .בפק/ב רהזב שרופמ והזו .(ל"זח תודגא דומלל בוט
(חי ,א תלהק) "סעכ בר המכח בורב יכ" .("לזרב הינבא רשא ץרא" .ד תינעת) ילכש-חרוכ ךותמ ,תינורקע
יכ תעדל בוט .ל"זח לש תודגאה דומיל י"ע תללכתשמה בלה תוישגר לש ןפוא םג םכח דימלתב שי לבא
.(ל"רהמ םשב ןלהלדכ) בלה ןוקית םגו שארה ןוקית םג ןקתל ואב שדקמה תיבו הרות לש תווצמ
םנהיג :םירתבה ןיב תירבב םהרבאל הארה ה"בקהש ("האב שמשה יהיו" קוספ לע ד"מ) ר"בב ראובמ
."םיתשמ םילוצינ םה ,םיתשב םיקוסע ךינבש ןמז לכ" ."שדקמה תיבו הרות ןתמ" םלומו ,תויוכלמ דובעישו
,םלועה עצמאב םילשורי .חומו בל ןוקת לע ןאכ רבודמש (ח"פ ףוס ,"'ה תורובג") ןינעה תא ראבמ ל"רהמ
יחכונה ונבצמ תא םיניבמ ונא הזב .יהולאה לכשה אצמנ םש ,שארב הרות לבא .ףוגה עצמא בלהש ומכ
הדוהי תאו") שארה דגנ הדוהי תוכלמ ירה .םיטבשה תרשע תוכלמו הדוהי תוכלמ ,דחואמ-יתלבהו ללמואה
דגנ ףסוי תוכלמו (חכ ,ומ תישארב לע י"שר ,שרדמה תיב חותפל ,"הנשוג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש
לעב אוה ףסוי ןכו ,'א הרעהב טי ,חמ תישארב "רבד קמעה" האר ."ץראה םע לכל ריבשמה אוה") בלה
,ל"רהמ) - זט ,זל לאקזחי - םיטבשה תרשעו הדוהי טבש ,בלהו שארה ודחאתי דיתעל קרו .(תומולחו ןוימד
(זל"פ ,"לארשי חצנ"
*
ןמ הלעמל עיגהל םלוס םלועל שי ,ןוילעה םלוע דע עיגמש הרותה י"עו ,י"אב אוהש שדקמה תיב ידי לעו"
תוזע) םנהיג ןמ לוצינ הז ליבשב .םדאה רקיע םהש חומו בלה דגנכ םה הרותהו שדקמה תיב יכ ...םימשה
'ה תורובג ע"עו ,ער ףד ,"שדקמה תיב הנבי" ה"פ תובא לע ,ל"רהמ) (ףוגה לוקלק) "תויכלמ" ןמו (שפנה
יכ .שדקמה תיבב אקוד םמוקמ תא ואצמ "תואבוצה תוארמ" עודמ דאמ ןבומ תעכש ינמוד .(ח קרפ ףוס
םש) שדקמב ןמוקמ תואצומ (םירצמ תלואגל וניכז ןהידי לעו ןליבשבש) "תוינקדצ םישנ" לש ןהיתושגר
ןמ תואשנתההו לכש תרהט לע ונרופסו ע"באר ירבד .('בל' לא זמר ,תומא ב"ל לע ב"ל ויה חבזמה תודמ
ש"ייע - ןתנויו סולקנוא ימוגרת ירבדמ ןיבהל רשפא הזו) תוננובתהו הרות דומילב םמוקמ םייוריגה תולפש
.(תוננובתה ידיל ואב ןה ,םישנה וללפתהש תע יכ - םהירבד
אל ,תוארמה תשחנב יזיפ יוניש םוש השענ אלש ןייצמש ,ונקוספל ורואיבב שריה ר"שר תושעל לידגה
:(רציה ררועל םעפ ושמישש ףא) שדקמה ילכ ראשל השענש ומכ הרוצ-יוניש םהב השענ אלו וכתוה
ןמ אבה שודיקה ללכמ (הקורש 'ו) תאצומ הניאש דבלב וז אל ,תינפוגה תישונאה היווהבש תוינשוחהש"
לש ודוסיב איה תוינשוחה ,ןכ לע רתי .וילע לח שודיקהש ירקיעהו ןושארה רבדה אוה אקוד אלא ,שדקמה
הפיאשה לש תירסומה תוריחה תא הנושארבו שארב תרשפאמה תישונאה היוהה לש הנוכת התוא רבד
השמ רמא) ונתרות ונל הקנעוה הז רצי תולפש ללגב אקוד .םיכאלמה לע םיפידע ונייה הזב ירהו ."השודקל
- "?םכיניב שי ערה רצי ?םכיניב שי האנק .בונגת אל ,ףאנת אל ,חצרת אל ,הב בותכ המ" :תרשה יכאלמל
(.טפ תבש
."םימש-םשל ויהי ךישעמ לכו"
*
להקיו תשרפל הרוסמה ירבדמ דחאל רואיב
ואיבה (ינש 'י רסח) םיאישנהו - זכ/הל
זט/בי ר"דמבו ,"תורתיו תורסח שרדמ"ב אוה ןכו ,י"שר ןייע
(1) ידוקפ תשרפ
"לארשימו 'המ םייקנ םתייהו"
אלש ותלוכיבש לככ תושעל םדאה לע לטומ ןכ לעו (.זצ תבש) "ופוגב הקול םירשכב דשוחה" לכ יכ ונעדי
םיפסכה לכ לש ןובשח ךרע אוה ,ןכשמה תמקה םייס ונבר השמ רשאכ הנה .ותוא דושחל םירחא איבהל
יקבו ןמאנ רבזג" ורמאש דע ףסכה שימשת תא קליח דציכ לארשי לכל ריבסהו םיבדנתמה י"ע ול ורסמנש
.(א"פ ףוס ,ןירדהנס ,ימלשורי) "היה ןובשחב
ידוקפ הלא' השמ םהל רמא .ןובשח םכינפל השוע ינאו ואוב םהל רמא" :(ו/אנ ר"ומש) שרדמב רפוסמו
המ לקש םיעבשו השמחו תואמ עבשו ףלאב חכש בשחמו בשוי אוהש דע .ןכשמה לע אצי ךכו ךכ 'ןכשמה
,השע המ .'ןלטנ השמ' רמול םהידי ןיאצומ לארשי וישכע רמא ,הימתמו בשוי ליחתה .םידומעל םיוו השעש
לע לארשי לכ וסייפתנ העש התוא .(חכ ,חל תומש) םידומעל םיוו םיושע םתוא הארו ויניע ה"בקה ריאה
רמאנש ונימאמ ש"תי ה"בקה ?ןובשח םהמע השע המלו .ןסייפו בשיש ידי לע ?ול םרג ימ .ןכשמה תכאלמ
טלשש םדא' - ורמא .'השמ ירחא וטיבהו' ...וירחאמ םירבדמ לארשי ינציל עמשש אלא 'אוה ןמאנ יתיב לכב'
ןתא ,ןכשמה רמגנ ,םכייח' השמ ל"א ,ךכ השמ עמששכ ?רישע היהיש שקבמ התא ןיא ,ןכשמה תכאלמ לע
ןייעו .השדח תולגתה ןאכ היה וליאכ ,ףלאה "תאו" תבית ושרד ל"זחש שרפמ ו"זרהמ) .ל"כע "'ןובשח םכל
עמשמ ('ז ק"ס) אמוחנתב הז שרדמ חסונב (.זכר/ב) רהז לע ססובמ אוהו ,קומע רבד ןאכ שרפמ ייחב ונבר
.(הנושארב םתוא האר אל השמ ןכל ,םירתסומ ויה םיווהש
ביר ירחרחמ םיאצמנו ,ןיע תורצו האנקו תונדשח וילע ררועמ אוה דימ ,הלודגל הלועה םדא לכש איה היעבה
היהש ןהכ ותוא .("םע יבירמ ינטלפת" קוספהמ ףיסוהו ,ןאכ אמוחנת ביחרה ןכ) .ודגנ תודשח םילעמה
אלו לענמב אלו תופח דוגרפב סנכנ היה אל ,שדקמבש הכשלה תמורת תופוק ןמ םיפסכ םירהל סנכנ
םא ,הפוקהמ תועבטמ ןימטהלו ריתסהל ןכיה לוביק תיב םהב שי ולא לכ=) עימקב אלו ןיליפתב אלו לדנסב
תמורתמ ורמאיו רישעי אמש וא .ינעה הכשלה ןוועמ (תוירבה) ורמאיו (ןהכה) ינעיי אמש (בונגל ונוצר
'המ םייקנ םתייהו' רמאנש ,םוקמה ידי תאצל ךירצש ךרדכ תוירבה ידי תאצל ךירצ םדאש .רישעה הכשלה
.('ג הנשמ ג"פ ,םילקש) "'םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמו' רמואו ,'לארשימו
(ו/אנ ר"ומש) שרדמב .םימעפ המכו המכ םנחב דשחנש הזה גוסהמ תורצ לבסש ונבר השמב םיאצומ ונא
ואנקיו" :ןרהא םג אלא השמ קר אל .חקלש "תישוכ השא" ללגב והודשחש ןינעב "השמ ידי" 'יפ איבמ
ןכ ומכו .(:חי ק"ומ ןייע) םתוא ואנשש ךותמ עבנ הז .(זט/וק םילהת) "'ה שודק ןרהאל ,הנחמב השמל
רשאכש ,בלה תא ללוש ךילוהל ערה רצי לולע ךכ ידכ דעו .(:זט ק"ב) איבנה והימריל ודשח רודבש םיפוצחה
דרי רשאכ ,ז"הוע ןמ ותוקלתסהב ותוא תוולל ידכ רהה רהל ןרהא םע דחי ונבר השמ הלע לארשי לכ יניעל
ןכיה" םהל ורמאו םהילע להקה לכ וצבקתנ" .ושעיי אל רשא םישעמב לארשי והודשח רבכ ,וידעלבמ השמ
ביתכד ,ורצעו תומה ךאלמב דמעש םדא ?וב עוגפל לוכי תומה ךאלמ ךאיה :ורמא .תמ :םהל רמא ?ןרהא
התואב "!םכתא לוקסנ ואל םאו ,בטומ ותוא ןיאיבמ םתא םא .(גי/זי רבדמב) 'םייחה ןיבו םיתמה ןיב דומעיו'
והארהו הרעמה תא ה"בקה חתפ דימ ."דשחה ןמ ינאיצוה ,םלוע לש ונובר" רמאו הליפתב השמ דמע העש
רדס ןמ ךכ ל"זח ושרד ךיא ו"זרהמ ש"ייע ,כ/טי ר"דמב שרדמ) "ןרהא עוג יכ הדעה לכ אריו" רמאנש ,םהל
.(םיבותכה לש
רמא ךכו .םיאנוש וילע הברמ אוה ,לארשיב גיהנמ תויהל הלודגל הלוע םדאה רשאכש הצופנ העפות איה וז
ינפמ הז ןיא ,ותוא םיבהוא וריע ינבש (.ד תינעת לע י"שריפ ןייע - "ןנברמ אברוצ") ןנברדמ ריעצש ייבא
םירבדה שוריפ ןיא .(:הק תובותכ) "אימשד ילימ"ב םתוא חיכומ ונניאש ינפמ אלא ,ךכ לכ הלועמ אוהש
אל ןכלו ,םהישעמ תא האורו אב היה אל םא םהל חונ ,ויתוכרדהו ויתורעה ךותמ אלא ,שממ ותוא םיאנושש
:רטפנה לש ותלעמ דודמל דציכ הדמ-הנק ייבא עמשש ירחא ,ןכלו .םהיניב ותואצמיה תא םיבבחמ
וילע םיכוב םלוכ ,היה רשכ םאש" י"שר שרפמ (.גנק תבש) "אוה ב"הוע ןב םא רכינ םדא לש ודפסהמ"
לכ טעמכ הברל םיאנושש תויה .היעב ולצא הנשיש ,הברל ייבא ול רמא ,"וחבש םירפסמו תועמד ןידירומו
(םש) ?ודפסהב וירחא םמחתי ימ (אימשד ילימב םתוא חיכומ היהש םושמ :י"שר שרפמ) אתידבמופ ריעה
הרות ודמלמש ללגב ויבאמ רתוי אריו ,ויבא תא רשאמ ומא תא רתוי דבכמ ןבה תאזה הביסה ןמ ירהו
אלא ,רוביצה גיהנמ תויהל הנמתנש ימ קר אל ךכ .תורעה ול ריעמ דימת באהש ןבל חנ אל יכ .(.אל ןישודיק)
רוטנקב ךבתסמ אוה לקב אליממו ,(.ו ק"ומ) "אימר הילע אתמד ילימ לכ ,אתמב אכיאד ןנברמ אברוצ"
השע ,ולוכ ואשע אל םאו ,ואשע ןכ םא אלא רבדב דשחנ םדא ןיא" לש ללכה ותוא ןכלו .ןתאנשו תוירבה
"חמשו ושעש םירחא האר ,ותושעל ובלב רהרה אל םאו .ותושעל ובלב רהרה ,ותצקמ השע אל םאו .ותצקמ
"סיעכהל" םנוצר וא ,ותוא םתאנש ךותמ וב םידשוח וריע ינבש רבודמ רשאכ לח וניא הז ללכ - (:חי ק"ומ)
.(םש)
תמחמ וא הזש רמול ךירצו .(:חיק תבש) "וב ןיאו ותוא םידשוחהמ יקלח אהי" ומצעל לחיא יסוי 'ר ,הברדאו
אליממש םיבוט םירבד הברה ךכ לכ השעש חיכומ הזש תמחמ וא ,םירוענ תונוע תרפכ לש תלעות
עיגהש לע אלא ,ח"ת ותוא תותיחפ לע החיכומ הניא וז העפות ,ןפוא לכב .םע-תאנק ודגנ הררועתה
.וב ורגתי םיתוחפהש הגרדמל
אל אוהש ,רתויב םיפיו םייקנ וישעמ לכ ויהיש ותלוכיבש לככ השעיש הרות ןב לכ לע לטומ יאדו ןפוא לכב
יתדשחנ אל' רמול הינפ הלגמו לכ יניעל עורפ השאר וז הלכ המ" .וללגב םירחא ולשכייש םרוגו הביס הווהי
לש ונושל ךכו .(חפקתת זמר ש"הש ש"קלי) "םהירבד לע םידושח ויהי אל הרות ינב ךכ ,'הריבע רבדל
לכה ואצמיש דע ...ןידה תרושמ םינפל השעיו ומצע לע קדקדיש ךירצ םכח לש ולדג יפל לכה" :ם"במרה
.(ה"פ ףוס ,הרותה ידוסי 'לה) "וישעמל םיואתמו ותוא םיבהואו ותוא ןיסלקמ
יאנשמ לכ" ורמא דועו .(.ופ אמוי) תוירבה לע בהאתי םימש םשש אוה "ךיהלא 'ה תא תבהאו" תוצממ ףיעס
אוה 'יאינשמ' ,לעיפ ןינבמ אוה 'יאנשמ' ןושלה קודקדב) ."'יאינשמ' אלא 'יאנשמ' ירקת לא "תומ ובהא
.םירחא לצא םג לקלקלו ליעפהל עיגהל ופוס ,'לעיפ' הקזח הלועפב לקוקמהש ונודמל ל"זח .ליעפה ןינבמ
"התימ בייח ,ודגב לע בבר אצמנש ח"ת לכ" (.חכ הליגמבו .טצ ןיבוריעב םג וז הבית ושרד ל"זח הככו
ירסומ םתכו ינויער בבר אצמנ םא רמוחו לקו ןכש לכ ,וידגב לע ימשג בבר לע ןאכ רבודמ םאו .(.דיק תבש)
םיפי ויהי וישעמ לכש תרמשמ לכ לע רומשל וילע הרותה תלודגב הלוע םדאהש לככו .ויתוכילהבו ויתודמב
ררועתת ,םירחא חיכומש רחאמ םנמא .ודגנ זיעלהל המ לע דגנתמ םוש אצמי אלש דע רתויב םייקנו
אלש לדתשי ךא .(ל"נה :הק תובותכב ורמאש המ פ"ע) םירבדה עבטמ וחרוכ לעב רצוות איהו ,תודגנתה
ירבד םייקל רהזיו .םעונ יכרדבו תונידעב םתוא חיכומ אוהש הדבועה םצעמ ץוח ,םהל םרוגה רבד השעי
.(ז/ו) תועד 'להב ם"במרה
היעשי ירבדכ .'ה תא ותדובע תמחמ ול עריא הז םא חמשי ,תודגנתה ח"תל המק םירבדה עבט ןמ םאו
אל ינפ ,םיטרומל ייחלו םיכמל יתתנ יווג .יתוגוסנ אל רוחא ,יתירמ אל יכנאו ןזוא יל חתפ םיהלא 'ה" :איבנה
"שובא אל יכ עדאו שימלחכ ינפ יתמש ןכ לע ,יתמלכנ אל ןכ לע ,יל רזעי םיהלא 'הו .קורו תומילכמ יתרתסה
.(ז-ד ,נ היעשי)

(2) ידוקפ תשרפ

הקיתשה תלעמ

,טל תומש) "ערקיי אל ביבס ויפל הפש ,ארחת יפכ וכותב ליעמה יפו" רמאנ וילע ,ליעמ דגב שבל לודג ןהכ
ליעמל ויהש) לוקבש רבד אובי" :ערה ןושל ןוע לע רפכמ ליעמ דגבש (:חפ) םיחבז פ"ע ונעדי רבכו .(גכ
המכ ןאכ ונל הזמר הרותהש (אל ,חכ לע) ךישלא ונבר ונל ריעמ ןכלו ."לוקבש רבד לע רפכיו (םינומעפ
עיקרו ,עיקרל םיו ,םיל המוד ועבצש ,תיציצבש תלכת טוח ריכזמ הזו ,תלכת לילכ יושע היה ליעמה .תוגהנה
רמולכ - "ערקיי אל ,ויפל היהי הפש" .םימש תוכלמ םדאל ול ריכזהל ידכ לכה .(.טפ ןילוח) דובכה אסכל
הנשמה רמאנ ."עשפ לדחי אל םירבד בורב" יכ ,תוחפ רשפאש המכ רבדיש רמשמ לכ לע רומשי םדאהש
אלו ,הקיתש אלא בוט ףוגל יתאצמ אלו םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ רמוא ןועמש יבר" (א"פ ףוס ,תובא)
לאוש (הנשמל ושוריפב) ךישלא השמ ונבר ."אטח איבמ םירבד הברמה לכו ,השעמה אלא רקיעה שרדמה
.תולאש עברא

?םיטושפהמ וליפא ,םדא לכל אלו "םימכח"ל רובידה טועימ לש הלענ הדמ סחייל ךירצ עודמ (1)
?"ףוג" תלמ שיגדה עודמ (2)
?"רקיעה שרדמה אל" לא הקיתשה חבש ןיב רשקה המ (3)
לכ" לש ןושאר אשונל רזח עודמ ,"השעמה אלא רקיעה שרדמה אל" רמאו ןינעב קיספה רבכ םא (4)
?םהיניב קיספהל ילבמו ,רמאמה תליחתב רמאש המל הז םגתפ ףרצי אל עודמ ."םירבד הברמה
.(תונושארה תולאשה יתש לע
,םירוסיאב ולשכיי לבל קותשל רבדה בוט םע יטושפל קרש בושחל בשוחה העטי לבש ךישלא ברה הנועו
,רבדל הבריש המכ ןכבו (:אכ הכוס) דומיל הכירצ ח"ת תחיש וליפא "לובי אל והלע" רשא םכח דימלת לבא
הזו ,ירמגל הקיתשב תוברהל םהל בוט ,ףוגה ינינעב רבודמ םאש הנע ןכל .המכחו חקל ףיסוהל רשפא
.םכח אוהש תורמל
.תישילשה הלאשה לע
,הרתי תוכיראב םירובד םיברמו הרות ירבדב םואנ םימאונה םנשי יכ - 'רקיע שרדמה אל' רמאש המו
םאו .בוטה לעופב תוברהל אלא ,"שרדמ"ב רקיע ןיאש הנע הז לע .חבושמ הז ירה הברמה לכש םיבשוחו
המכ קוסעל שי םנמא ןכלו .רצקל שי הרות ירבדב םג לבא ,(ןילוח תחישב ומכ) ירמגל קותשל ןיא םנמא
הברה ללוכה יוטיבה םוצמצב ,"הבורמה תא קיזחמה טועימ" היהיש דיפקיש אלא ,הרותב רתוי רשפאש
ירבד ןייע .ןמזה תא םיתיחשמו עמוש לכ םיפייעמה (ב ,ה תלהק) "םירבד בורב ליסכ לוק" היהי אלו .ןכות
תורגא") "ונוממ לע ותלמחמ רתוי ורוביד לע לומחיש םדאל ול יואר" :'דמשה תרגא' תליחתב ם"במרה
םיחספ) "הרצק ךרד ודימלתל םדא הנשי םלועל" ורוה ל"זח ןכלו .(ז"ק ףד ,חפאק ברה תרודהמ ,"ם"במרה
.(:ג
תיעיברה הלאשה לע
בורב" (טי ,י) ילשמב רמאנל ההז הז ןיאו - "אטח איבמ םירבד הברמה לכ" ךישמה עודמ ןבומ וישכעו
ירוביד לע רבודמ ילשמב אלא ?!ילשמב רמאנ רבכש רבד לע רוזחי אל ש"רש רורב ."עשפ לדחי אל םירבד
תויועטל םימרוג רתי -תפש םירבדמ רשאכ ,הרותב וליפא .ינרותה רובידל סחייתמ הנשמה לש אנתו ,ןילוח
ראבל דציכ םינפוא המכו המכ םנשיש ןויכמו ,םיקויד-יקויד םיעמושה וקיידי תפסונה הלמ לכמ יכ ,הנבהב
םוקמ תתל אל ידכ ,דאמ ץרמנ רוציקב םירבדמ ויה םינושארהו ל"זח ןכלו .תועטל םילולע ,ןושלה-ירותי
.קרס יקוידל
לבא .םירקשו הפ לובינ ,ערה ןושל לש 'עשפ' לדחי אל (ילשממ קוספב רבודמ םהילע) לוח ירובידב ןכלו
ןיא םכחה ףאש" :יריאמה ןושל והזו .הגגשבש ףא הארוהב תויועט ,'אטח' איבת הרות ירבדב תוכיראה
,תובאל ושוריפבו (טי ,י ילשמ לע) "לשכהל הבורק ןושלה יכ ,המכח ירבדב ףא יאדמ רתוי ךיראהל ול יואר
ל"כע "תואיגשבו תועטב הברמ ,תונעטב הברמהש ,רמולכ" - (י"תכמ ,ןילבה ברה תרודהמ) א"פ ףוס
םירחאמ עומשל ,ותנזאה חכ תא לופכל םדאה לדתשי 'ערקיי אל ,ויפל היהי הפש' ,ךישלא ברה םכסמ ,ןכל
לש ותונמוא המ" ורמאו וז הדמ וחבש ל"זח רבכו .דחא הפ קרו םינזא 'ב ול שיש ומכ ,רבדיש הממ םינש יפ
ורמא ,(ז ,ו תלהק) "והיפל םדאה למע לכ" קוספה לעו .(.טפ ןילוח) "םלאכ ומצע םישי ?ז"הועב םדא
.ויפמ איצומש המל קיפסמ וניא ויתורותו ויתוצמ לכש ר"דמב
לש רוביד (א) .תוקלחמ שמחל קלוחמ רובידהש (א"פ ףוס ,תובא ,"תוינשמל שוריפ"ב) ונדמלמ ם"במרה
רחסמב) תושר לש רוביד (ג) .(םיעשרה לש תונגו ,םיקידצה תודוא חבש) חבושמה רוביד (ב) .(הרות) הוצמ
לש רוביד (ה) ןמזה תא ריבעהל אלא ,םולכ ול םיליעומ אלש םילטב םירבד) הנוגמ רוביד (ד) (םדאה יכרצבו
ןמ הזיא תחת ולכש ינזאמב לוקשי וירבד רבדמ םדאהש ינפל .(ב"ויכו הפ לובינ ,רקש ,ערה ןושל) רוסיא
.םירוסאהו םינוגמה םירובידה עונמל האריו ,וירבד לופת תוקולחה תשמח
אל םינושארה םימכחהו ,רובידה טועימו הקיתשה ותדמ התיהש יפל אמסח ארקנ אמסח ןב רזעלא יבר"
.(ג"פ ףוס ,תובא לע "דוד שרדמ" ,ם"במרה לש דכנ) "םירבדה טועימב אלא וראפתנ
(אצת תשרפ לש הינש החיש ע"ע :הרעה)
*
ידוקפ תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
השמ תא 'ה הויצ רשאכ - טי/טל
דגנ םהו (ח/א ר"קיו ןכו ב/ב תינעת ימלשורי) ינש-ןכשמ תשרפב םימעפ ח"י בותכ הזה יוטיבהש הרוסמב
רפס ךכ לע ףיסומו .םינימה תכרב דגנ אוה "באילהא ותאו" לש ףסונה קוספהו .הדימע תליפתב תוכרב ח"י
ג"יק שי וללה םיקוספה לכבו ,תיב-ףלאה לש ח"י תוא ירודיס רדס יפל אוה 'צ תוא יכ (ז"צ ףדב) חקורה
תבית הבותכ םעפ ג"יק דגנ םהו ,הדימעה לש תוכרבה ח"י לכ םימייסמ ןהב תוביתה רפסמ ומכ תובית
םעפו) ,'ה םש תרכזה לצא "הארי" ןינע םעפ ח"י שי הרותבו .בלה תנווכב ללפתהל םיכירצ יכ ,הרותב "בל"
םעפ ח"י שי ילשמ רפסב ןכו .(וניתורעה ש"ייע ,חנ ,חכ םירבד - דבכנה םשה תא האריל אוה אוה ט"י
.(:בכ םיחספ) 'ה תאריב ללכנ אוהש (זט ,די ילשמ) "ארי םכח" אוה ט"יה םעפה קר ,'ה םש לצא "הארי"
השמ תא 'ה הוצ רשאכ - אכ/מ
ר"קיו) 'השמ תא 'ה הוצ רשא לככ" - 'השמ תא 'ה הוצ רשאכ' םימעפ ח"י םהו..." בתוכ "םירוטה לעב"
שיו .םינימה תכרב ודגנכ ונקת (גמ/טל תומש) 'ושע ןכ 'ה הוצ רשאכ' דחאו .תוכרב ח"י ונקת םדגנכו (ח/א
ובו "םיתמה היחמ י"אב ,םהרבא ןגמ י"אב ומכ (הדימע תליפת לש) תוכרבה יפוסב ןכו ,תובית ג"יק םהב
ותרעהב ראבמ ותרודהמב ץינייר ברה) .ל"כע "בלה תנווכ םיכירצש ,שמוחב 'בל' םימעפ ג"יקו תובית ג"יק
("בל" םעפ ג"יק לש ןובשחה תא םש
ברה ."ינש ןכשמ תשרפב בותכש ןיוויצ ח"י דגנכ ...הרשע הנומש המלו" :ל"זח ורמא ג/ד תוכרב ימלשוריב
,תוביתה ג"יק ןובשח םע ,םיקוספה תמישר תא חול תרוצב (ל"נה) "םירוטה לעב"ל ויתורעהב איבמ ץינייר
.קוספ ירחא קוספ
תוכרבה יפוסב שיש תויתואה רפסמש ךברוא בקעי 'ר ירבד ןייצמ ץינייר ברה .תוביתה רפסמב רבודמ ל"נה
לע "ףסוי תיב") עמש תאירקב שיש םילמה רפסמכ ,ח"מר אוה ('וכו "םיתמה היחמ" - "םהרבא ןגמ")
ט"י לכל) "'ה התא ךורב" ללוכ תויתואה לכ רפסמ ןובשחב לולכנ םג םאו .(ןיגהונ שי ה"ד א"ס ח"וא
לחה ,עמש תאירקב שיש םיקוספה לכ לש תוביתה-ישאר לכ לש אירטמיגה וזש ,תויתוא ז"נת םה (תוכרבה
שיש ינפמ ךיניעב הלק עמש תאירק אהת אל" ('ו ,םישודק) אמוחנתב זמרנה והזו ."תמא" דעו "עמש" ןמ
רומשא ינא ,הנוקיתכ ש"ק תורקל ילש תא תרמש םא ה"בקה רמא .םדאבש םירבא ןינמכ תובית ח"מר הב
םדאו .הדוהיב םרכ ול שיו לילגב אוהש םדאל לשמ .(הדימע תליפתב וניתוליפת עמשי ,רמולכ=) ךלש תא
רומשא ינאו ךמוחתב ילש תא רומש' ז"לז רמא ,הז םע הז ודמע ...לילגב םרכ ול שיו הדוהיב אוהש רחא
ה"בקה רמא ךכ .'היחו יתווצמ רומש' ה"בקה ל"א 'ןיע תב ןושיאכ ינרמש' דוד רמא ךכ .'ימוחתב ךלש תא
.שרדמה ל"כע "'םכתא רמשמ ינאו תירחשו תיברע ש"ק תוצמ ורמש' :לארשיל
'הישע' םעפ ח"מר שי ןאכ דע (ח/הכ תומש) "שדקמ יל ושעו" ןמ יכ איבמ (זט/מ תומשל) ייחב ונבר
ייוטיב ןובשחב לולכל ןיאש ןובשחה ןוויכ ש"ייע) הרותבש השע תווצמ ח"מר דגנכ ,ןכשמה תכאלמב
.(לגעל םירושקה "הישע"
םהל ('ו רסח ביתכ) תויהל התיהו - וט/מ
(תורתיו תורסח שרדמ) חישמה ךלמה אוביש דע הלטב (תוסחוימ תוחפשמל הנוהכהש) ךדמלל
תודעה ןורא - אכ/מ
ע"ע - (תורתיו תורסח שרדמ) תוחולה תא וב וסינכהשכ םלש השענ יכ ,ןאכמ ץוח 'ו רסח 'ןורא' בותכ הברה
המורת תשרפ לע ליעלweb site created by Happy Web Design