English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

לאירוצ ברה לש עובש תשרפ < עובש תשרפ < ישאר
 ארקיו תשרפ
ארקיו תשרפ

(1) ארקיו תשרפ

תונברקו ןכשמ

.(תומ-ירחא תשרפ דע) תונברקה תברקה ינינעב תונדה הרותה-תוישרפ לש הרדס םיליחתמ ונא ונתשרפב
םירחא םינפוא פ"ע תמייקו היח תודהיה תאז לכבו שדקמ תיב ונל ןיאש הנש םייפלא טעמכ הז ירה לבא
,הליחתכלמ והניה תונברק תברקה לע ססובמה הרות-לש-הז-קלח םאה :הלאשב חתפנ .'ה תדובע לש םינושו
.לגעה אטח ירחא דבעידב קר רצונש וא
,הכמל (הפורת=) ירצ םידקהו ה"בקה םהל ביטה ,שדקמ יל ושעו" (210 ףד ,אשת) בוט-חקל שרדמב ונאצמ ךכ
הנשי ינא" :ג"ל ר"ומש לע ססובמ הזו ."לגעה השעמ לע רפכל ,וילכו ןכשמ תיישע לע םריהזהל השמ תא הוצו
םדקומ ןיא" :י"שר ירבד ונייהו ."המורת יל וחקיו :ילע קתרמ ה"בקה :רע יבלו ,לגע השעממ הנשי ינא ,רע יבלו
,תוחולה ורבתשנ זומתב ז"יב ירהש ,היה םיבר םימי ןכשמה תכאלמ יוויצל םדוק לגעה השעמ .הרותב רחואמו
ראבמ י"שר ."ןסינב דחאב םקוהו ןכשמה תבדנב וליחתה תרחמלו ,לארשיל ה"בקה הצרתנ םירופיכה םויבו
,סנק ןימ ךכב שי .המורת תשרפ ול המידקה הרותהו ,אשת תשרפב קר בותכ לגע השעמ יכ "רחואמו םדקומ ןיא"
ריכזא רשא םוקמה לכב" ורמואב ,ןכל םדוק דעייש ומכ אל - 'םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו'" :ונרופס ונבר ירבדכ
הניכש תארשה ןינע לכ ךליאו התעמש ירה ."םינהכל ךרטצי התע לבא (אכ ,כ תומש) ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא
.שנוע הזב שי ,רמולכ .רצו םיוסמ םוקמל םצמוצמו לבגומ
,הרות ,דמוע םלועה םירבד 'ג לע" :א"פ תובאב ורמא .ל"זח לש םירחא תודוסיל הריתסב תדמוע וזכ השיג תמאב לבא
ובל תחמש םויבו ותנותח םויב והמ" :זי הבר והילא שרדמבו .רתויב יסיסב איה תונברקה תדובעש ירה ."ח"מגו הדובע
םימש תוכלמ לוע לארשי ולבקש ןויכו ...הפוצ ה"בקה היה ,הרותה תא לבקל יניס רה לע לארשי ודמעשכ ?(אי ,ג ש"הש)
ןינעש ירה ."ןכשמ ול ושעיש לארשיל רמאיש השמל ה"בקה רמא דימ ,'עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ' ורמאו החמשב
תירבב םהרבא הזחמב ונאצמ ןכו .לגעה השעמל הקיז אלל םלוע לש ונונכת ןמו ,הליחתכל שממ אוה תונברקו ןכשמ
הרות ןתמ ;(םיוגה) תויכלמו םנהיג :ול הארה םירבד העברא ...שא דיפלו ןשע רונת הנהו" :(דמ ר"ב פ"ע) םירתבה ןיב
םיתשמ םילוצינ םה (שדקמה תיבו הרות=) םיתשב םיקוסע ךינבש ןמז לכ' :ה"בקה ל"א .שדקמה תיבו
.אנד-תמדקמ םלוע לש ורדסב ןגועמ הזש ירה ."'םיתשב םינודינ םה ,םיתשמ ושרפ .(תויכלמה דובעשו םנהיג=)
'הנשריא יכ עדא המב' םהרבא רמאשכ ...ץראו םימש ומייקתנ אל תודמעמ אלמלא" :זכ תינעתב ל"זח ןונגס ךכו
'הנשריא המב' ל"א .'ואל' ל"א '?הגלפה רודכו לובמה רודכ םהל השוע התאו ךינפל ןיאטוח לארשי אמש ,ע"שבר' :רמא
אהת המ ,םייק ק"מהיב ןיאש ןמזב ,םייק שדקמה תיבש ןמזב חנית ,ע"שבר' :ל"א ''וכו תשלושמ הלגע יל החק' ל"א
ינאו ינפל םובירקה וליאכ םהילע ינא הלעמ ,ינפל ןהב םיארוק םהש ןמזב ,תונברק רדס םהל יתנקת רבכ' ל"א ?'םהילע
אטישפ ,"אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא" יכ החנה חיננ םא ןכבו ."'םהיתונוע (!) לכ לע םהל לחומ
אוה ןינעהש היאר ןאכמ ירה .תונברק ירדס ידעלבמ םייקתי םלועהש א"א ןכלו ,ואטחי י"נבש בייחמ םלוע לש ורדסש
.הליחתכלמ
שי" :ל"זח ורמא ."המורת יל וחקיו" קוספ לע .הרותל ןכשמ ןיב ףילחמ לוכיבכ (גל ר"ומש) שרדמה .תפסונ הלאש דוע
יל וחקיו רמאנש המע יתרכמנ לוכיבכ ,יתרות םכל יתרכמ ,לארשיל ה"בקה רמא ?ומע רכמנ ורכמש ימש חקמ ךל
.ומע ותשא תא לוטילו וצראל ול ךליל שקב .הלטנו םיכלמה ןמ דחא אב .הדיחי תב ול היהש ךלמל לשמ .המורת (יתוא=)
.ךתשא איהש יפל ,לוכי יניא ,הלטת לא ךל רמול .לוכי יניא ,הנממ שורפל .איה תידיחי ךל יתתנש יתב' :(באה) ול רמא
ךכ .'יתב תא חינהל לוכי יניאש ,םכלצא רודאש יל השע דחא ןוטיק ,ךלוה התאש םוקמ לכש ,יל השע הבוט וז אלא
םוקמ לכב אלא .לוכי יניא ,הולטת לא םכל רמול .לוכי יניא הנמיה שורפל .הרותה תא םכל יתתנ' :לארשיל ה"בקה רמא
,הרות לש אשונל רבע ,ןכשמב חתפ הז שרדמב ירהו ."'שדקמ יל ושעו .וכותב רודאש יל ושע דחא תיב םיכלוה םתאש
?תאז ריבסנ ךיאו .ןכשמל וירבד ףוסב רזחו
?ושוריפ המ .'ריבד' ארקנ םישדקה שדוק תיב .רתויב קומע ןויער הארנ ,ןכשמה לש והנבמב ןיבהל קימענ רשאכ אלא
תורבדה תרשע לכ תא םהל עימשה 'ה) ומעל רבד 'הש רובידה ןכות קוקח םש ,ןוראב םש םיחנומ ויה תוחולהש ונינע
ראבמ (בי 'מע ,ארקיו לע) שריה ר"שר .(א ,כ לע "הירא רוג"ו י"שר - תחאל תחא םתוא טרפל רזח כ"חא קרו ,תחא תבב
יכרע=) חורה תא הרונמב למסמ םורד דצ !הרותה תא ןוראב למסמ ברעמ דצ" :ןכשמה לש םלוע-ינוויכ ןינע ונל
וליאו ;ירמוחה עפשה תא ןחלושב למסמ ןופצ דצ ;(םייתרכה-תתה םיסיסבהו םיישפנה םיגשומה ,תוישגרה תושיפתה
.(ךיראהש ש"ייע) "תרוטקה חבזמב (למוסמ) תילאידיאה ותומילש ...שדקמל וב אובי םעהש ,רעשה יוצמ חרזמ דצב
.םישדקה שדוק תיבב םיחנומ ויהש תירבה תוחולל ביבסמ תרגסמכ אב שדקמה תיב לש רידאה הנבמה לכ ,תרמוא תאז
הברקהה דע ועיגהו (תוירמוחה=) ןופצ ןוויכמ ןיבו (חורה=) םורד ןוויכמ ןיב היתותוא הנתנ םשמ האציש החרזהה
המיימש רשייה ןשע דומעב הלעי דע תימצע תולטבתהל שגומ לכ ךנחמ חבזמב ,'ה ינפל שגינה לש תטלחומה
המולג התיה הלוכ הרותה לכ .(תימראב רשק ןושל 'תרוטק' ,ןוילעב תרשקנ ותוינחור לבא ,ןשדל ותוימשג תרזוח=)
.(זט/גי ר"דמב פ"ע ,בי ,דכ י"שר ןייע ,וללה תרשעב תווצמה ג"ירת לכ ןואג הידעס יבר ססיבש ומכ) תורבדה תרשעב
וישכע לבא .ונוק לומל םדאה תגרד איה המ תמא -ןיעב ריכהל ידכב הרותב ונל יד היה םדאב עבטומה אטחה ילמלא
.םדאב עבטומ אטחה יכ הליחתכל הז ירהו .ןכשמה הנבמ לש וסוסיבמ סונמ ןיא ,םדא קר אוה םדאהש
לש תולשלתשה ןינע לכ דציכ ה"זעב ונראב ("לארשי ץרא ןינעו רתסא תליגמ" - הנושאר החיש) םירופל תוחישב ןלהל
ךרעש הדועס ;שורושחא לש ותדועסמ ונהנש לע זא ושנענ םידוהיה .שדקמה תיב תמקה לש ןינעה ביבס בבוס םירופ סנ
ידגב איצוהו ,(:אי הליגמ) הנש םיעבשה ומת רבכ יכ ,בוש שדקמה תמקהו לארשי תלואגל הוקתה תזינג תא גוגחל ידכ
תמקהב שומיש ידיל אב ברה ופסכ ,ררוצה ןמה לפנ ,ףוסבל רשאכו .םהב שבלתהו (.בי הליגמ - "תראפת") לודג ןהכ
,רבאב תרודהמ ,רתסא לע ןוירוג אבא שרדמ) ל"זח ירבד םש ונאבהו .(21 ףד ,רתסא לע ןוירוג אבא שרדמ) שדקמה תיב
איבהל ידכ התיה תוכלמה תיבל רתסא לש התחיקלב 'ה תצעש (חכק-זכק 'מע "שדח רוא" ,ל"רהמב אוה ןכו 21 ףד
הליגמב .דמימ דוע ונל םיפיסומ ל"זח לבא .שדקמה תיב ןינבב ךישמהל הדוקפה תא ןתנ ףוסבש שוירד הנב תא םלועל
לע םילקש לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג שיקל שיר רמא "ףסכ רככ םיפלא תרשעו" (:גי)
הנהו .םילקשה לע םיעימשמ רדאב 'אב ןנתד ונייהו ,וילקשל (אשת תשרפ תליחתב) םילקש םידקה ךכיפל ,לארשי
ףלא תואמ שש ויהש ,לארשימ דחא לכל לקש יצח הלוע ףסכ ירככ םיפלא תרשע ןובשחש ובתכ (.זט הליגמ) תופסותב
.שדקמה תיב ןינבל םתמורת י"ע האב אנד-תמדקמ םתרפכש בוש ונינפל ירה .ח"בה תרעה ש"ייע "םירצממ ואצישכ
ליבשב ,'הרקמה ךמי םייתלצעב'" .הרות רסוח ללגב התיה ןמה ימיב לארשי לע האבש תונערופה לכש רבדה טושפ
הזמ" :ל"רהמ ירבדכו (.אי הליגמ) "ךמ ה"בקה לש ואנוש השענ ,ןמה ימיב הרותב וקסע אלש לארשיב התיהש תולצע
םילצע םהש רתוי עמשמ "םייתלצע" ןושלש פ"עא ,תווצמב וקסע אלש רמא אל יכ ,הרותה חכ לודג המכ דומלל ךל שי
כ"חא אב ןוקיתהו .(זס ,"שדח רוא") "עודי הז רבדו ,קלמע לע רבוגה אוה הרותה חכ יכ ל"ר לבא ,תווצמה השעממ
דמיל יכדרמש י"ע אב ןשושב אוהה ןוקיתה .(:זט הליגמ) "הרות וז הרוא ,רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"
יכדרמ תא תולתל ונממ שקבל ךלמה תיבל אב ןמהש םויה ותואב יכ) רמועה ןברק לש הצימק תוכלה לארשי ידליל
םיברקומה תונברק תוישרפב ונייעו םויה תוכלהב וקסע ןיידע ,הנש םיעבש הז תולגב ויה םהש פ"עאו ,ןסינב ז"ט היה
זורכב ריעה-תובוחרב יכדרמ תא ליבוהל אב ןמה רשאכו .(ולית לע דמוע ןיידע היה שדקמה תיב וליאכ ,םויב וב
ירככ םיפלא תרשע יחדו וכדיד אחמק אצמוק ילמ אתא" :ול רמא .וז הצימק םידליה ינפל םיגדמ ותוא אצמ ,תראפת
הרותה חכש ונל ירה .("וינפל לופנל תוליחה רשא") ןמה לע לגלגה ךפהתה ךליאו אוהה עגרהמ (.זט הליגמ) "ידיד אפסכ
.תונברקה חכ ןכ ומכו .םירופ סנ תא לועפל טומ שמישש אוה
ם"במרה בתכ הרותה ןינעב יכ .ךה ונייה יכ ,"ןכשמ"ל "הרות" ןיב ההזמו הוושמה (ג"ל ,ר"ומש) שרדמה ןבוי התעמ
וניבו וניניב עגמה אוהש ,ונילע עפושה לכשה אוה ...דימת ונל דמצנהו ותוא ףפואה לודגה ךלמה יכ ,עדי" :אנ/ג נ"ומ)
אוה הזבו" :ו"פ ,'ד רעש) "םייחה שפנ"ב ןי'זולו ח"רהמ בתכ ןכו (ב"פ ד"ח ,"'ה ךרד") ל"חמרה בתכ ןכו ("הלעתי
:בתוכ ל"רהמ .ישגרהה שחומב 'ה תברק אוה ןכשמהו ,ילכשה רושימב איה הרותהש אלא .("לוכיבכ שממ 'תי וב קובד
םילבקמ ונממ םלועה עצמאב שדקמה תיב ךכ ,םירבאה לכ עפשו תויח םילבקמ ונממו םדאה עצמאב אוה בלהש ומכ"
םה שדקמה תיבו הרותה אצמנ .םלועה לכש (איה) הרותה ךכ ,םדאה לכש םש חומהש ומכו .עפשו תויח תוצראה לכ
שדקמה תב הנביש ןוצר יהי" (תובא יקרפב ומייס ןכלו) ...דימת דחיב םידומצ םה םירבד ינש ולאו ,םיאצמנה רקיע
,"'ה תורובג") "םילטב םירבדב אלו ,אקוד תואיצמ בשחנש רבדב ונקלח ןתיש רמול ,ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב
ונחנא םינכ םא החכוהה .לעפב תומלש םוש ונל ןיא ק"מהיב תרזחה ידעלבמש אוה םויה ונליבשב חקלה .(ח"פ ףוס
ע"ושב ראובמכ ,הליפתה ינפל םימיאתמה םיקרפה תאירק ןכו ,תונברקה תוכלה דומלל הכזנ ונא םא איה וז השירדב
.'א 'יס ח"וא
(2) ארקיו
(ח ,הכ תומש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
?("םכותב") םיבר ןושלב םייס המל ("שדקמ") דיחי ןושלב חתפ םא :לאוש (ונרמאמ תרתוכבש קוספה לע) ךישלא ברה
(זט ,זט ארקיו)) "םתאמוט ךותב םתא ןכושה" אוהש בצמ לכב ,לארשי םע תובבל ךות ותניכש הרשי ה"בקהש רבודמש הנועו
(.דמ ןירדהנס) "אוה לארשי ,אטחש פ"עא לארשי" יכ
בתכ ךכ .'הל שדקמ ומצע תא תושעל ךירצ ונתאמ דחאו דחא לכש ונדמלמ ם"יבלמה יכ ,ל"נה השרדב דחוימ ןינע שי ונל
,סחיה ערז לע אלא םינבאהו םיצעה לע ותניכש תורשהל 'ה ןווכ אל הליחתכלמש (וס-טנ 'מע) "םולשה תוצרא" ורפסב
לש לכיה איה ףא לארשי ינב תוינפוג רמולכ ,(ד ,ז) "המה 'ה לכיה 'ה לכיה 'ה לכיה" :הימריב בותכש והזו .יח לא ינב
'ג עודמו .ןויצ רהבש יצראה שדקמה לע ךומסל אלו ,םהיתודמ תא ןדעלו םהישעמ תא שדקל םהילע תלטומ הבוח .'ה
דחא לכ דיקפת ם"יבלמה ריבסה הפי המכו .תורזעה דגנ 'או ,לכיהה דגנ 'או ,םישדק שדק דגנ תחאה ?"'ה לכיה" םימעפ
שדוק ,וחומב) תלכשמה שפנה םדאל שיש ,המורת תשרפל בתכש (420-403 'מע ,הרותל ושוריפב) "ןכשמ יזמר"ב םהמ
(האירבה=) אסכה םלוע לומ םינווכמה םהו .(תורזעה ,םייעמב) תיעבטה שפנהו ,(לכיהה ,בלב) תינויחה שפנהו ,(םישדק
(הריצי=) הרמזד יקוספ ,(האירב=) עמש-תאירק וניתוליפתל ליבקמ .(הישע=) ונלש םלועו (הריצי=) םיכאלמה םלועו
הרונמ ,ןחלושה ויה לכיהב .םדא לש ולכש ןקתל ,תוחולה ויה םישדק שדקבש ןוראב ,ןכלו .(הישע=) תונברקה תרימאו
.םדאה לש ויתולועפו וישעמ ןקתל ,תונברקה חבזמ היה הרזעבו .םדאה לש ובבלו ויתודמ ןקתל בהזה חבזמו
בותכ אלו (ט ,הכ תומש) "ןכשמה תינבת תא 'ךתוא' הארמ ינא רשא לככ" ונבר השמל 'ה רבדש ם"יבלמה בתכ ךכו
תיב יכ" ךלמה דודל 'ה רמא ךכו .ל"נכ םישעמבו תודמב ,לכשב ,יח שדקמ היה ומצע השמ יכ ונדמלל אב ,"ךל הארמ"
ךמצעב התאש ,'ךמצעב' ךל השעי תיב יכ ,תיב לא ךירצ ךניא התא יכ" :םיבלמה ריבסה (אי ,ז ב"ומש) "'ה 'ךל' השעי
,ינוימדב יתיעט ינא הנה" :"?הזה םוקמב 'ה שי ןכא" וניבא בקעי המתש המ ם"יבלמה שרפמ ןכו ."ךב 'ה חורו 'הל תיב
.ל"כע "ימשגהו ינחורה תא בלשמה םלוסה אוה ינאש ...תוהלאל הבכרמה אוה ינא ךאש ,תאז לכ יתבבס יכנאש
הנובה שי .ונתוישיא תא םינוב םג ונא ךכב יכ ,(עירזת דע ארקיו ןמ) תונברקה תוישרפ דומילב תוקיתמו םעט ןיבנ התעמ
םמורתמה שיו ("קחצי תדיקע" רפסו א"מרל "הלועה תרות" רפס ומכ) יתוגה קימעמ ןפואב שיו ,םירבדה תודוס דמולש י"ע
.'ה תדובעל וינייעמו ויתוחוכ לכ דובעש י"ע
ערה ורצי ינפמ םדאה תשלוח ללגב ,דבעידב קר ודסונ תונברקהש ,ם"במרה לש תינשדחה ותטיש רתוי ןיבנ ,רומאה יפ לע
איבמ (זיק 'יס) רקשלא ם"רהמ ת"ושב ,םנמאו .לגעה אטחב ונרדרדהש ירחא קר תונרקב וניוטצנש ךכל היארו (ומ/ג נ"ומ)
םיקוקז ויה אל (.ומק תבש) "םתמהוז הקספ" לש בצמב לארשי תויהב יכ .(ה/בכ ר"קיו שרדמ ןמ ם"במרה תטישל היאר
ל"רהמ בתוכ ,תונברקבש תלעותהו םעטה ןינעב .'הל רוסמ היה י"נבמ ףוגו ףוג לכ אלא ,ןבאו ץע לש םייעצמאל
םייערא המכ ןיבמ לבאה תיבל ךלוהה םדאש םשכ .לבת ייח לש םתויספאב שח םדאה ךכ י"עש (טס"פ ,"'ה תורובג")
ןברקה תא האורה ןכ ומכ ;םיעטמו םיעוט םה המכ ףוגה תוגונעתב םיבורמ םיצמאמ םיעיקשמה ולא ,םייחה
המכ ןיבמ םדאה זא .ןשדו רפאל רזוחש דע שא תובהלב הלועו ,ורועמ טשפומ ,וירבא לע קרופמ (םדאה גיצנ אוהש=)
,תמייקו תטלחומ תחא תואיצמ קרו ךא שיש הפורצ הרכהב ריכמ םדאה .םייתודליו םייליוא םה םיערה וירצי לכ
ךותל ערה רצי תרידח םרט לבא .רשויו תמא הב שיש הגהנה גהונו םירשימ יכרדל רזוח םדאה זאו .ה"בקה והזו
.יניס רה זאמ תאז ונעדי - הז ךוניחל ךרוצ לכ ונל היה אל ,ונלש תישפנה תכרעמה
(תקדוצ הביס אלל) ומצע תא רעצמש ימ .םה שדוק לארשי ינב תופוג םגש ןיבהל ונידיב שי ,שדקמה תמקה רחאל ףאו
שודק ויעמ לכ וליאכ" :י"שר שריפו (.אי תינעת) "ויעמ ךותב יורש 'שודק' וליאכ ומצע םדא דומי םלועל" .'אטוח' ארקנ
תישאר" האר) ונברקב שי הניכש ינוניג ,רמולכ ."ה"בקה הז :שודק" :תופסותה םש ובתכו .(ןשילחהל=) "ןשיחכהל רוסאו
.(אי"פ ,השודקה רעש ,"המכח
תושעל ל"א ?ךלוה התא ןכיהל ולאשו ...(רקוב לכב) וידימלתמ דרפנ היהש העשבש" ןקזה ללה לש וירבד שוריפ ךכ אמש
,תואסקרקו תואיטרט יתבב ותוא םידימעמש ךלמ לש ןינוקיא המו ל"א ?וז איה הוצמ יכו ל"א .ץחרמה תיבב ץוחרל ,הוצמ
תומדבו םלצב יתארבנש ינא .תוכלמ ילודג םע לדגתמ אוהו תונוזמ ול ןילעמ ןהו ןפטושו ןקרומ םהילע הנוממה
ןינעב (:נ) תבש ע"עו ,תוהלאה יונ רדה לע דמלמ ףוגה לש ויפוי ,רמולכ (דל ר"קיו) "!המכו המכ תחא לע (ה"בקה לש=)
-יחותנו תונברקה יטרפ ירהו .ףוגבש רבא לכ לש ונכות המ םיריבסמ ן"ח יעדויו .םוי לכב םינפה תציחר לש חבש
.םיישפנו םיינויער םינינע יפל םירדוסמ םה ףא ,הכרעמל םירבאה
ירה ,עיגמ ונלכשש םוקמ דע ןיבהל תולדתשההו םתסרגו ולא תוישרפ ןונישבש ונל םיחיטבמה ל"זח ירבדב םחונ אצמנ
לעופב וליאכ) וכזיש ידכ ,הלוע (ןברק) תאירקב וקסעתיו לארשי ינבל ורמאיש" .םיוארה םינוקיתה וננקת וליאכ הז
םכמצע וחכשת אל ,ןילטב תונברקהו ברחיל דיתע שדקמה תיבש פ"עא ,לארשיל ה"בקה רמא .הלוע ןברקב (ובירקה
תיבה תרוצ תא לאקזחיל הארמ ה"בקהשכ הארו אוב ...ןהב תונשלו ןהב תורקל ורהזה אלא ,תונברקה תברקה רדסל
ןה ןילוכי יכו ...וניאנוש ץראב הלוגב םינותנ ונא וישכע דע םלוע לש ונובר' ,לאקזחי רמא .(ךליאו 'מ קרפ לאקזחי)
ןינותנ ינבש ליבשבו' לאקזחיל ה"בקה ול רמא .'םהל רמואו ךלוה ינא כ"חאו הלוגה ןמ ולעיש דע םהל חינה ?תושעל
ינא הז רכשבו ,תיבה תרוצ תורקל וקסעתיש םהל רומא ךל .הנינבכ התאירק לודג אלא ?לטב יתיב ןינב אהי הלוגב
י"שר :דיק מ"ב ע"ע :ךרועה תרעה) (ד"י עטק ,וצ ,אמוחנת) ל"כע "'תיבה ןינבב (לעופב) ןיקסוע וליאכ םהילע הלעמ
(אניצמ אל עבראב ה"ד
ירתימב םיכמ רשאכ .הזל הז םיליבקמ תורוניכ ינש ומכ ךורע םלועהש ריבסמ (400 ףד ,המורת תשרפ לע) ם"יבלמה
תיב ררועתמ ,הטמ לש שדקמה תיבב םיקוסע ונא רשאכ ךכ .ודגנכש רוניכב ליבקמ לוק םיררועמ םידהה ,דחאה
(ו ,ט סומע) "הדסי ץרא לע ותדוגאו ויתולעמ םימשב הנובה" .הלעמלש שדקמה
(3) ארקיו תשרפ
?'תונעזג' לע תדסוימ ונתרות םאה
ומכ רשוי-תצילמ םהל אצמ אל ,לגעה ןועב הדחכה ןמ לארשי ללכ תא ליצהל ידכ תויוכז שפחל ץחלנ ונבר השמ רשאכ
םעפ לכב .(גי ,בל תומש) "...ךב םהל תעבשנ רשא ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז" :רמאו "תובא תוכז"
ונתייפצ תאזב ,ונילע אובת אלש הרצ לכ - ונא םג ךכו .('ג ר"בד שרדמ) "ךירבדכ ,יתחלס" 'ה והנע ,וז תוכז ריכזהש
לומ ,'ה דבועה דיחיה תדובע לש וכרע והמ :תינורקעה הלאשה התופירח לכב ונינפב תבצנ .('ב ר"שהש) ונתלחותו
?המואה תובאו ידסיימ תוכזב המואל שיש ילוגסה חכה
(ב ,א ארקיו) "ןברק םכמ בירקי יכ םדא םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" :בותכ 'ה-שדקמב תונברקה תברקהב
אלו יתקלח םכב ,םכמ .(רמומה :וסיפדה ארוזנצ פ"עו) דמושמה תא איצוהל ,םכלוכ אלו ,םכמ" :וקייד ל"זחו
לארשיב אטועימ יאה ביתכדמו .ותבדנ ןילבקמ ןיא (ןלהל ןכו ,דמושמ ל"צ) רמומ" :י"שר שרפמו (.ה ןילוח) "תומואב
יבגו ,לארשיכ תובדנו םירדנ םירדונש ם"וכעה תוברל ,ןברק בירקי רשא לארשי תיבמ שיא שיא ביתכד ,תומואב אלו
."םהמ ןילבקמו ןיבדנתמ (תומואה ןמ) ןלוכש ,ןירמומה אלו םיאיבמ םירשכש "םדאה ןמ" אטועימ ביתכ אל והדיד
םוחתל סנכהל םיוגל רוסאש ג"עאו) ."םימעה לכל ארקיי הלפת תיב יתיב יכ" (ז ,ונ) היעשיב אוה אלמ קוספ ,תמאבו
(.םרובע םיבירקמ םינהכהו ,םינהכל םירסומ םה - שדקמה
"...םירגל לארשי ןיב שי הרתי הלעמ וז" .םימעל לארשי ןיב המ דח ןפואב וניחבה ל"זח .ןאכלו ןאכל םינפ שי ןפוא לכב
ךירצ יוגה לבא ,רבדב היולת יתלב הבהאב ,השענש בוט השעמ לכ ינפל דוע םיהלאל ונל אוה 'הש (:ע ןישודיק)
,תובאל) ל"רהמב רתויבו (.גי/א רהז) הרות ירתס לע דסוימ הז רבד .םיהלאל ול היהי 'הש ידכ בוט השעמ םידקהל
וראב םינתלכשה םג .(ט-ו ,ב םיפיעס ד"פ ב"ח ,"'ה ךרד") ל"חמרב ןכו (גי ףד ,"שדח רוא" תמדקהב ןכו ,גי ףד
.(אנ ףוס/ג נ"ומב ןכו ,ג"מ ד"פ ק"ב לע ,"תוינשמה שוריפ"ב ם"במרה ןכו ,וטק/א ירזוכה) הז יעזג לדבה
לבקתהל יוג לכ ינפל שיש "החותפה תלדה" תא לטבמ ונניא לארשיל שיש "ןוירהמו ןטבמ הדילמ" וז הלוגס לבא
רמאו (.ג ז"ע) "לודג ןהככ אוה ירה ,הרותב קסועו יוג וליפא" .(:חל אמוי) "ול ןיעייסמ רהטל אב" .'ה ינפל ןוצרב
ךכ ,השוע אוהש השעמה יפל לכה ...יוג ןיב לארשי ןיב ,ץראה תאו םימשה תא ילע ינא דיעמ" :בוטל רוכז והילא
רפס"ב שרופמו .(ח"פ ףוס ,םיכלמ 'לה) ם"במרה ירבד לככו ,(ט ,הבר והילא יבד אנת) "וילע הרוש (!) שדוקה חור
."הרותב קסוע וניאש לארשימ רתוי והדבכת אלא ,והלזלזת לא ...תווצמ 'זב זירזה ירכנ" (ח"נש עטק) "םידיסח
ןב לכל שיש תישפח הריחב לכל רבעמו לעמ תדמועה "יוג ינשע אלש" תכרב תא םיעטהל ונא םיכירצ ,םוקמ לכמו
.םדא אוה רשאב םדא
,הזב הז םישגנתמ םניאש םינוש םירושימ 'ב םנשי .יטרפו יללכ ,םדאה ייחב םילגעמ 'ב םנשי יכ ,ךכל הבושתה
שיו םימכח שי .םישלח שיו םירוביג שי ,םירישע שיו םיינע שי .םינוש םיגוסו םינימ םלועב שי ירה .תמא םהינשו
םיינע אורבל בייח 'ה היה בוש ,םירישעל םיינעה לכ תא ךופהל ונלוכי וליא .גוס לכמ םלועב שיש רבדה בוטו .םישפט
,םישפט אורבל בייח 'ה היה ןיידע ,םימכח םדאה ינב לכ ויה וליא .דסחו הקדצ תווצמ םהב םייקנש ידכ ,םיפסונ
לש םלוטיב .ךרוצל לכהו ,ורבחל םדא ןיב רופס-ןיא דע םייוניש ארב 'ה .המכח םדמלל םתא וביטי םימכחהש ידכ
יבגל ורבח ינפ לע והשימ לש יהשלכ תופידע שיש רמוא הז ןיא לבא .תיהלאה תינכתה תא לקלקמ היה םיונישה
דבועה רוב רלדנס תויהל לוכי .(ה"פ ףוס ,תובא ,"ארגא ארעצ םופל") ץמאמה יפל עיגמ רכשה יכ .רכשה תלבק
ודיקפת תואלמלמ חינזמה קירבמ הבישי שאר הזיא רשאמ רתוי הלעמ לש ןיד תיבב דבכנ אוהו ,ותלוכי לכב 'ה תא
ןיב דובכ-תוגרד יקוליח םנשי ,הזה םלועב תומייקה תודמעמה תכרעמבש ןוכנ .("םירשי תליסמ" ףוס ןייע) תונמאנב
(תוירבה יניעב) דורי הארנה םדאה םגו 'ה תדובעב ותולדתשה בטימ יפל ןודינ דחא לכ תמאה םלועב לבא .הזל הז
,השודקבש רבד לכל ןהכה תא םידבכמ :אמגוד איבנ .רודבש "םיבושחה" לכל רבעמו לעמ תישפנ תוממורב תולעל לכוי
:אמגוד דוע .'ה תא ותדובע ביטב יולת לכה ?'ה יניעב ישיאה וכרע תא עבוק הז םאה לבא .םילארשיהו םייולה ינפל
תוינקדצ םישנ תוכזב"ש עדוי אל ימ לבא (.גי תוירוה אמגודל ןייע) תוכלה המכו המכ יבגל השאל םדוק שיאה הנה
,תאז לכבו !ןרהאו השמו ,ןושחנ ,םרמע םש ויהש תורמל הזו (:אי הטוס) "םירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב ויהש
ורמא שרופמו .(הכונח) סונרפולוה ימיב תידוהיו ,שורושחא ימיב 'ה םע תא הליצה רתסא ךכ .םישנה תוכזב קר
םירבגה (הזה םלועב) דסוממה ונמלועב םנמא .(.זי תוכרב) "םישנאה ןמ רתוי םישנל החיטבהש החטבה הלודג"
רתוי הבושחו הרקי היהת השאש תויהל לוכי טלחהב ,יחצנה רכשה יבגלו תומשנה םלועב ךא .םישנהמ םיפידע
.(ךכל הביסה ש"ייע :גכ תינעת) ותשאל היקלח אבא ןיב לדבהה תא וניאר תוליפת תלבק יבגל םגו .םירבגה לכמ
ונתרותש םיליואה תנעט .(:זנ ןיטיג) ןוילטבאו היעמש ,ריאמ יבר .אביקע יבר ומכ םינב דילוהלו תוכזל לוכי יוג ,ןכ לעו
יאשרה ןוילע עזג םייקש הפקשהה" :ךכ תרדגומ 'תונעזג' 'ןשוש -ןבא' ןולימב .םתנבה יפל וליפא ,תמא הניא 'תינעזג'
,יוגל ןגוה סחי קינעהל תווצמה תובורמה תוכלהה תא עדויה לבא ."ונממ םיתוחנ םהש םיעזגה ראש תא דבעשלו לצנל
.(חמש 'יס מ"וח ע"וש) רוסא ,יוגה ןמ ןוממ לוזגל .(המחלמ תעשב אלש) םהמ דחאל קיצהל תושר לכ ונל ןיאש ןיבמ
לבל ,'ה לוליח רוסיאמ ץוח הז לכו .םייח ילעב רעצ יניד לככ ,רוסא ותוא רעצל םג (.דצ ןילוח) הרוסא ,ותעד תבנג
ונוצר יכ וריבסהב יוגל הדבא ריזחהש חטש ןב ןועמש 'רב השעמ ה/ב מ"ב ימלשורי ןייעו) לארשי תרות לע ער ורבדי
ותנווכש דבלבו ,א/וסר מ"וח ע"ושב קספנ ךכו .םלועבש רכש לכמ רתוי "םידוהיה לש םהיהולא ךורב" םגתפה עומשל
.(םימש םש שדקל היהת
תוירבה דובכ היהי לאו" (ט/דכ ,ןירדהנס 'לה) ם"במרב שרופמכ (ע"הוא ללוכ) תוירבה דובכ לע ונתוא ךנחל וברה ל"זח
םהרבא ינבל םגו תוירבה ללכל םג ,םידרפנ םיניד ינש םהש ירה "בקעיו קחצי םהרבא ינב דובכ ןכש לכו ...ויניעב לק
אלל ףוחל עיגהו לוצינ םירכנהמ דחאו תעבוט הינא האר עומש ןב רזעלא 'ר רשאכ שרדמב שרופמ ןכו .בקעיו קחצי
בותכה לע ,אי ר"הוק) הכימת ול קינעה אוה דימו "אתיירבד ירקיב םיכח תא" ירכנה וילא הנפו ,ןוזמ אללו שובל
.("ךמחל חלש"
ירוחבמ ףלא העבראו םירשע ותומיש ומרגש לע המקנ) ןידמ םע ומחלנ לארשי ילייח רשאכ ,רחא שרדמב ונאצמ ןכו
שילחהל ידכ ברקה הדשבש תובוקב תובשויה תוטשוקמ תונב חולשל היה םיוגה גהנמ י"ע ושע תאז .םתמיז ללגב לארשי
(והער לע שיא ורמשיש ידכ ,םידדוב וכלה אל=) תוגוז תוגוז (לארשי ילייח) םיסנכנ ויהש העשב" .ביואה לש ברקה חור
ויהו (ןהירחא ותפתי אלש ידכ לכה=) הימזנ קרפמ םהמ דחאן (ןשבכ חיפב=) הינפ םחפמ םהמ דחא היה ,השאה לצא
(ונשנענ=) ונלש ונלטנש םכייד אל ,ןהל םירמוא לארשי ויהו ?ךכ ונל ושעתש ה"בקה לש ויתוירבמ ונא ןיא ,ןהל תורמוא
,ןידמ תונב לש הז ןועיט ל"זח ואיבהש רחאמו .("םילחרה רדעכ ךיניש" בותכה לע ,ו ר"שהש שרדמ) "?ןכידי תחתמ
.תמאה ןמ וב שי הז ןועיטש ירה ,ה"בקה לש הירב אוהש םושמ ,יוג וליפאו ,םדא לש וינפ יפוי תא רעכלו ריחשהל ןיאש
.תוירבה דובכ לע רומשל שיש ונעמש אליממו .ןכ גוהנל רתומ היה אל - בוש ולשכי אלש - שממ לש קומינ היהש אלוליאו
ומצעב האריו ,המכחב םדאה תא רצי רשא ארובה תלעמ םהב ריכיש רחא ,םלוכ תוירבה דבכל" :ק"מרה בתכ ךכו
דובכב עגונ ,ו"ח םתוא הזבי וליאו .םתאירבב לכ-לע-הלענה םכחה לכה רצוי לפטנש ,דאמ דאמ םידבכנ םה ירהש
,י"שה בהואש ימ" ,היחרפ ןב עשוהי 'ר ירבדל ע ,א"פ ,תובא לע ,ל"רהמ בתכ ןכו ב"פ ףוס ,"הרובד רמות") "םרצוי
("'תי ויאורב םהש תוירבה תא בהוא
.םימעל לארשי ןיב ימוהת לדבה ונשי יאדו ,יללכהו ימואלה רושימב לבא .ישיאהו יטרפה רושימב אוה ליעל רומאה לכ
(ה ,טי תומש) "םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" (וכ ,כ ארקיו) "יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו ...םישודק יל םתייהו"
*
ארקיו תשרפל הרוסמה ירבדמ המכל םירואיב
(אריעז 'א) ארקיו - א/א
י"אב היה אל ןכשמהש ללגב ,רהוזהמ איבמ "הכרבה לכיה" ןכו ,יש תחנמ ןייע
ונוע אשנו ('ו תפסותב ביתכ) אול םא - א/ה
לבא ,ה"בקהל וישעמב תודוהל ךירצ םדאהש דמלמ" .(אל :ביתכ) הלילש שיו (ול :ירק) ונוע דיגהל בויח ןאכ שי רמולכ
(:ופ אמוי פ"ע הל/אל תישארב לע ,תורתיו תורסח שרדמ) 'האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא' ,תודוהל ול רוסא תוירבה ינפל
('ו אלמ ביתכ) הנושאר תאטחל רשא תא בירקהו - ח/ה
ותעד תושילח ינפמ ינע לש ונברק רדהל ידכ אלמ בותכ ,ונקוספ .השלש ןמ ץוח 'ו רסח ארקמבש 'הנושאר' לכ
ו ,(םלוכ ינפל שנוע םהל םידקי) "הנושאר יתמלשו" םהיצוקישב יצרא תא םללח ללגב חי/זי הימרי ןכו ,(ה/ג ר"קיו ןייע)
םינטקה ןיא ,םירשה ואטחי אל םאש :שרדמב שרפמו (ב/ט ארזע) "הנושאר הזה לעמב התיה םינגסהו םירשה דיו" ןכ
(תורתי תורסח שרדמ) "םישוע
(תורתיו תורסח שרדמ) דיזמב םשו הגגשב ןאכ יכ ('ו םע "םושא" בותכ בי/דכ לאקזחיב לבא 'ו ילב ןאכ) םושא - די/הweb site created by Happy Web Design