h Lehava

  English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הבהל < עובש תשרפ < ישאר
 יחיו שגיו תשרפ
יחיו שגיו תשרפ

הבהל
26 ןוילג ב"סשתה תבטב 'ז יחיו ,שגיו תושרפ

וימי ימדב רטפנ רשא הכרבל ונורכז והילא ןב זעב תמשנ יולעל שדקומ ןולעה

ןמזה תעד לע
"ויחאב רבג הדוהי"
םיניינעה תולשלתשה לכ תא ףסויל רפסמו ךלוה הדוהי ."...ךדבעב ךפא רחי לאו ינדא ינזאב רבד ךדבע אנ רבדי ,ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו"
ןיבהל תוסנלו ,םירצמ ךלמל הנשמה לומ דמועה הדוהיב ןנובתהל הסננ ."ינדאל דבע רענה תחת ךדבע אנ בשי התעו" :עיצמ אוה ףוסבלו ,םתליחתמ
.הדוהי לש וחוכ דוס תא טעמ

רתסב הנעטו יולגב השקב

רשאו" :הדוהי לש וירבד תוכירא לכ תא ן"במרה ריבסמ ךכו .הכומנ חורבו המוק תולפשב ,םימחר שקבמו דמוע הדוהיש הארנ ,םיבותכה טשפמ
אלא הרירב ול ןיאו ,ונממ ףיקתו לודג טילש ינפל דמוע אוהש ךכב ריכמ הדוהי ."...וימחר ריעהל םינונחת [אלא-] קר םניאש ,טשפה ךרד לע יל הארי
."?קדטצנ המו רבדנ המ ,ינדאל רמאנ המ" :תמדוקה השרפה םויסב וירבד-חורכ ,םימחרה תשקבו תונלדתשה ךרדב תכלל
םימחר שקבל דמוע וניא הדוהי וב ,ףסונ רושימ ןאכ רתתסמ וניתובר ירבד יפלש ףיסומ ומצע ן"במרה םנמא .הדוהי ירבד לש יולגה רושימב הז לכ
שקבי המל יכ ,םלילעהל ותאמ הלובחת עיבגה השעמ היהש וירבד רתסב שי לבא" :קדצ-יאב גהונה טילשה יפלכ הנעטו העיבתב אב אלא ,חתפב-ינעכ
ומכ םתוא תלאש םולכ ,לכוא חקיל ודרי תונידמ המכ ונילע תאב הלילעבש ךל עדת הדוהי ול רמא' ,הבר תישארבב ורמא ךכו .םחרכ לע ותוארל
ךותבו ,תמכוחמ היטמולפידב ןאכ גהונ הדוהי ."וירבדב זמרנ היה הז יכ ורמאי – '?שקבמ התא ונתוחא וא םישקבמ ונא ךתב אמש ,ונל תלאשש
!ןידה תוויע לע תזמורמ העיבתו הנעט םג עילבמ אוה םינונחתה תשקב

המחלמו תומיע

םיראתמ ,הז דבורב .ישילש דבורל עיגנ ,םישרדמב ל"זח ירבדב ןייעל ךישמנ םא ,ןכא .בותכב בטיה "םיסנכנ" דחי םג וללה םירושימה ינשש הארנ
הז ,וידחי ורבע .ףסויו הדוהי הז ,םיכלמה הנה יכ" – "וידחי ורבע ודעונ םיכלמה הנה יכ" :הז לומ הז םיבצנה םיכלמ ינשכ ףסויו הדוהי תא ל"זח
.הלוכ םירצמב אלא ךלמל-הנשמב קר אל םחלהל םייאמה הדוהי לע ל"זח םירפסמ דועו ."הז לע הרבע אלמתנ הזו ,הז לע [סעכ] הרבע אלמתנ
...םימד תוכיפשו תומילא עונמל ידכב ,תולגתהל ףסוי ץלאנ "םמחתמ קסעה" רשאכ ,ףוסבלו
,התוחנ הדמעמ הדוהי אב "טשפה ךרדב"ש דועב .ן"במרה התוא ריבסהש יפכ ,"טשפה ךרד"ל רומג דוגינב דמוע רבכ הז דבורש הארנ הרואכלש אלא
?"שרדה ךרד"ל "טשפה ךרד" ןיב רשגל ןתינ תאז לכב םאה .ךלמל-הנשמה לש וחוכ לומ דדומתמו חכ לש הדמעמ הדוהי אב שרדמה יפל ירה

הדוהי בל

,ובל תמהנמ קעוז הדוהי .רחא גוסמ חכ הדוהי דימעמ ךלמל-הנשמה לש המצעהו חכה לומ יכ ןיבנשכ דחא הנקב תולעל ולכוי שרדהו טשפהש הארנ
."ךפהיל םירצמ ץרא השקבו ...הסרפ תואמ 'ד ולוק ךלהו לודג לוקב גאשו הדוהי סעכ דימ" :דומעל לוכיש ימ ןיא וזה תימינפה תמאה לומו
םושמ אקוד ךא – "ךידבע ןווע תא אצמ םיקלאה" ,רבדה אצי 'המ יכ עדוי אוהשכ – עלקנ אוה הילא תואיצמה לומ חור-תולפשב דמוע םנמא הדוהי
,ובלב ול התיה תחא [הרעש] המינ .שבול היה םישובל השמח" :הדוהי לע ל"זח םירמוא ךכ .םוהתה דע תדרויו תבקונ העיבתב ובל תא הלגמ אוה ךכ
לכ תא הרעשה תעקוב יזא ומצע בלה ררועתמ רשאכ ךא ,המצעלשכ ילוא השלח הדוהי לש ובלבש הרעשה – "םלוכ תא ערוק סעוכ היהש ןויכ
.רתתסהל הנכומ הניאו םיכסמה
לכש ףסוי ,ןמגרותמב שמתשמו תירצמ ויחא לא רבדמה ףסוי ,רכנתמה ףסוי ,ירצמ טילשל שפוחמה ףסוי .תולגתהל ףסוי תא ץלאמה חכה והז
עדויה ףסוי ,ולומ דמוע בוהאהו ריעצה ויחאשכ םג תוכבלמ קפאתהלו ויתושגרב בטיה טולשל עדויה ףסוי ,חור רוקב םיננכותמו םיבשוחמ ויכלהמ
םא םג .רתוי קפאתהל לוכי וניאו הדוהי לש ובלמ תאצויה הרעשה ינפב וישכע ענכנ ףסוי ותוא – אטחה יותיפל רכמתהל אלו ןוכנה עגרב חורבל
.הכסמה תא עורקלו ףשחהל ותוא םיצלאמו ותוולשמ ותוא םיאיצומ ,ובל לע רשא תא ללוגמה ,הדוהי ירבד ירה – 'קחשמ'ב ךישמהל ףסוי ןנכת
ףסוי דציכ ומצע שרדמב ראותמש ומכו – הדוהי תערל ,רבד לש ופוסב ,םה םייולגה תוחוכה יסחי .יזיפ חכב ןאכ שמתשה אל הדוהי :תורחא םילמב
תעקובה תחאה הרעשה – הדוהי לש ובלמ תאצויה הנעטה ךא .םמוקמב ףסוי-יחא תא םידימעמו דמעמ ותואב הרובג ישעמ םה םג םיארמ ותיב ינבו
.וישובל אוה םג ריסהל ותוא החירכמו ףסוי לש ובלב תורישי תעגופו תסנכנ – םישובל

ךלומ הדוהי

ובל תקעז ."הליש אבי יכ דע" הדוהיל ףוסבל תנתנש תוכלמה איה – תוכלמה תנוכת הלגתמ ,התוחנ הדמעב הרואכל אצמנ הדוהי רשאכ ,ןאכ אקוד
רכנתמה חאה – ימינפה לגעמה תא ןהו – ולוקמ ךפההל תשקבמו תעזעדזמה םירצמ ץרא – ינוציחה לגעמה תא ןה עינכהל החילצמ הדוהי לש
.ביוא ינפ דימעמהו
היוצמ איהשכ םג ,התבוטל םידמוע םניא םיינוציחה םיאנתה וב בצמב םג .תירוקמה תידוהיה תוגיהנמה לש הכרד ,תיתימאה "ךלמה-ךרד" יהוז
לש חכה ,חצנמה ימינפה החוכ לע תוגיהנמה תרמוש זא םג – ביבסמ רשא םיוגה לומו תיבמ םירכנתמה םיחאה לומ תותיחנ לש הדמעבו השלוחב
:וינפ תא ונשיו בבוסה םלועה לכ לע ולעפיש םפוס בלה ןמ םיאצויה םירבדה םתואו !םייוסכה לכ תא תצרופו בלה ןמ רשיה תעקובה תמאה תקעז
.הבר הבהאב ונראוצ לע ולפיו םתוימינפ-םהינפ תא ולגי םירכנתמה םיחאה וליאו ,הערל ונב תעגלמ ודערי םלועה תומוא
.הדוהי ערזמ חישמה ךלמ דוד-ןב תוכלמ איה ,תמא תוכלמל עיגהל הכזנ ,הדוהי לש וכרדבורומה רה לא
– (ו) הדובעה שודיח
תונברקב רוביצו דיחי
.ךכל רשקהב ונודנש םייתכלהה םיאשונה תא רוקסלו ,תונברקה תדובע שודיח אשונב קוסעל םיכישממ ונא
םניא דיחיה תונברקש ינפמ תאזו – םיפסומו םידימת תונברקכ – רוביצה תונברק יבגל רקיעב הלעוה תונברקה תדובע שודיח ןויערש ונרכזה רבכ
ןברק וניאש פ"עא ,האמוטה תא החוד חספה ןברק םג ,רוביצה תונברק דבלמ ,ןכא .םבירקהל ןתינ אל םיתמ-יאמט ונא דוע לכו האמוטה תא םיחוד
.ויבגל םג רמאנ הדובעה שודיח ןויער ןכלו ,רוביצ

םילקשב ךרוצה

תומהבה תא םינוק םהמו לארשי לכמ הנשו הנש לכב םיבגנה םילקשה ידי-לע הזו ,ומצע רוביצה יפסכמ ללכ-ךרדב םיאב רוביצה תונברק הנה
וא) לארשי לכמ םילקש תובגל ךרוצ שי רוביצ תונברק בירקהלו תונברקה תדובע תא שדחל ידכב םאה הלאשה תלאשנ ןכ לע .רוביצה תונברקל
?(םבור
תואחסונלו] זירפמ לאיחי וניבר לע חרפו רותפכ רפסב אבומל וסחייתהב ,(טפ ןמיס א"ח ץבעי-תליאש ת"ושב) ןידמע בקעי 'ר רבכ הלעה וז הלאש
ץבקל [לאיחי וניבר לש] ודיב קפיס היהש דאמ קוחרו" :המת ןידמע י"ר .הנש 750-כ ינפל תונברק בירקהל הצרש [לאננח וא םייח וניבר :תורחא
םידימת תונברקל אלו חספ ןברק תברקהל קר התיה לאיחי וניבר תנווכ ילואש ןידמע י"ר רעשמ ןכל !"הלוגה ירוזפ לארשי יטבש לכמ םילקש
תא עיבהו ,ןידמע י"ר תובקעב ךלה – הנש 170-כ ינפל רשילק ברה י"ע הלעוהש הדובעה שודיח ןויערל וסחייתהב – רפוס-םתחה םג .םיפסומו
.(ולר ד"וי ת"וש) "םילקשל ךירצ אלו ...םינפ לכ לע םיחספה ןמ םש לכאנו" ותווקת
דיחי םדא םג ירהש ;(םש ןידמע י"ר רבכ ריכזמש יפכ) לארשי לכמ םילקש תובגל קקדזהל ילבמ רוביצה תונברק תא םג בירקהל ןתינ הרואכל םנמא
– ולשמ דיחי ןתוא בדנתהש רוביצה תונברק לכ.." :(ז"ה ח"פ) שדקמה ילכ תוכלהב ם"במרה קספש ומכו ,רוביצה תונברק תא הבדנב איבהל לוכי
הארו .רוביצל ךיישה ןברקב רבודמש ןיבהל אלא ןברקב ףתושכ אל ,רוביצה םשל רוסמל ךירצ דיחיה ,ונייהד] "רוביצל םרסמיש דבלבו םירשכ
.[רוביצל הריסמ ןינעב ו"ה ד"פ םילקש תוכלהבו םש ךלמל-הנשמב
לארשי טועיממ םילקש ובגיש ךכב ידו ,תוצראה לכב לארשי לכמ םילקש תובגל ךרוצ ןיאש ,(ס"תחה ירבדל הבושתב) רשילק ברה בתכ דועו
.לארשי לכ רובע תונברקב תוכזל םיחולש ויהי םה םש רשא ןידה-תיב םע לארשי ץראבש להקהו ,לארשי-ץראב םיאצמנה

רוביצה תמכסה

:הלאה םירבדכ רשילק ברל בתכ רשא ("וכלמ תועושי"ה) אנטוקמ עשוהי 'ר ידיב תפסונ הנעט התלעוה ,רוביצה ילקש ןינעב ןוידה דבלמ ,ןכא
"םהיתועדבו םפוגב ץראה תופנכ לכב ה"ועב לארשי ורזפתנ רשא רחא ,תעכ ענמנה ןמ טעמכ אוהו ,לארשי בור הז לע ומיכסיש ךירצ רוביצ תונברקב"
אנטוקמ ברה לש ודימלת ריבסהש ומכו] !רבדל םיכסי ,ובור וא ,ולוכ רוביצהש םג ךירצ רוביצל ךייש היהי ןברקהש ךרוצה דבלמש איה ותנווכו –
.[ג ןמיס ,ינימש תשרפ ,הדמח-ילכ רפסב
בתכש ומכו] ותברקהל רוביצה תמכסהב ךרוצ ןיאו רוביצ ןברק ונניא חספ ןברק ירהש ,חספ ןברקב היעב הוהמ הניא וז הנעט םג ,תוטשפבש אלא
.[םש הדמח-ילכה
"רוביצל ורסמי" םידיחי המכש ךכל תיתכלה תועמשמ ןיאש ראבל ןוזנתנ ברה ךיראה םש ,המת הדובע רפסב רשילק ברה דגנכ הרמאנ המוד הנעט
לעו לארשי לכ לע םינוממ םהש לודגה ןיד תיב איה וזכ תוגיצנ .לארשי לכ לש הרורב תירוביצ תוגיצנ ןיא דוע לכ תונברקה יפסכב םתוכזל ונווכתיו
יפלכ תכייש וז הנעט המכ דע ןודל שי בושו] !רוביצה תונברק תוצמ וילע לוחתש ףוג ןיא – וזכ תוכמס ונל ןיאשכ םויה ךא ,שדקמב לכה השענ םהיפ
תוגיצנ וב תוארל ןתינש ףוגב ךרוצ שיש ןכתי יכ םא ,לודג ןיד תיב אקוד ךירצש ורבס אל ןינעב ונדש םיקסופה בורש ןייצל בושח םרב .[חספ ןברק
.'ודכו הרותה ירמוש םידוהיה תוללכ לש
בורקב הכזנש הלפתב .קומעו בחר רורב םישרודה םיאשונ ךותמ דבלב "סומלוקה הצקב המיעט" תניחבב םה ןאכ םירבדה יכ ריכזנו רוזחנ ,ףוסבלו
.דחי םג תונברקהו םילקשה ,ןירדהנסה שודיחל

[דועו חעק 'מע שדוקה-רה רפס יפ לע]
דוד חמצ
תוכלמל דובכ םיקלוח
:"תוכלמל דובכ םיקלוח"ש ךכב ל"זח ידי-לע םירבסומה םישעמ המכ םנשי ,םירצמב לארשי ינבו ףסוי לע תורבדמה תושרפב
דובכ ינפמ – ךלמה םע שגפמה תארקל ויתורעש תא רפסמו וידגב תא ףסוי ףילחמ ,הערפ ינפל דומעל רהוסה-תיב רובמ ףסוי תא םיליהבמש העשב
הנשמה ירבד תא םג ריכזמ רבדהו ,תוכלמל דובכ םיקלוחכ ל"זח םיראבמ – "הערפ םולש תא הנעי םיקלא" – הערפל ףסוי תכרב תא םג ךכ .תוכלמה
."תוכלמ לש המולשב ללפתמ יוה" :תובאב
ךכ ירהש .ךלמל-הנשמ ותויהב ףסויל ןתינה דובכה תא ,לידבהל ,םיאצומ ונא ךכ ,םירצמ ךלמ הערפל ןתינה ברה דובכה תא םיאצומ ונאש םשכו
דובכ קולחל ידכ ךכ גהנש – "הטמה שאר לע לארשי וחתשיו" :וילחב ורקבל אב ףסוישכ וניבא בקעי לע רמאנש המ תא שרדמב ל"זח וריבסה
.תוכלמה דובכ לש דחוימה בויחב םילולכ וינגסו ךלמה ירש םג ,ןכ םא .ונב תא ךכ דבכל באל יואר הז ןיא ןכ אלמלאש ,ףסויל ונייהד ,תוכלמל
דובכ ןרהאו השמ וב םיגהונ ןיידע ,לארשי לע תושק תורזג רזג הערפש העשב וליפאו .הערפב דובכ גוהנל 'ה תאמ ווטצנ ןהכה ןרהאו וניבר השמ םג
.(עישרהש רחאל הערפ תא דבכל בויח היה ןכא םאה םיארומאה וקלחנ תמאב םיחבזב ארמגבש אלא)

לארשי ךלמו םיוג ךלמ

והונימ םימשה ןמ ,הררשו יונימל הכוזה םדא לכ .א :םימעט ינשמ עבונ – ודובכו ךלמה ארומ תוצממ קלח וניהש – תוכלמה דובכב בויחהש הארנ
לש ותוכלמ – "אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ" .ב ."ומעטמ הנוממה" ,ךרבתי םשה לש וגיצנ לוכיבכ אוהש ימ תא דבכל שיו ,והוכילמהו ךכל
.ןוילע ךלמ תוכלמל לצו ןוימד ןיעכ הוהמ םדו-רשב ךלמ
הערפ ומכ ,לארשיל וערהו ועישרהש רחאל וליפאו ,םייוג יכלמל סחיב תוכלמ דובכב בויחה תא ל"זחב וניצמ עודמ ןיבהל ןתינ ,וללה םירבסהה יפל
.רצנדכובנו
איבנה והילאש םיריבסמ ךכו .םדבכל ןיא עשר יכרדב םיגהונ םה רשאכש (ם"יבלמו ג"בלר) ארקמה ישרפממ המכ םירבוס לארשי יכלמל סחיב הנה ךא
ךא ,למרכה רהב דמעמה תובקעב הבושתב רוזחל לחה באחאש רחאל הז היהש םושמ קר ודבכל ידכ באחא ךלמה לש ותבכרמ ינפל ץר בוטל-רוכז
.ודבכל יואר ןיא ועשרב ודועב
?לארשיל רצמה יוג ךלמ ינפ לע רמוחו-לקו ,לארשימ וניאש ךלמ ינפ לע ףידע וניא ,עשר וליפאו ,לארשי ךלמ יכו :ההומת וז העד הרואכלו
לע וליאו ,"םדו רשבל ודובכמ ןתנש ךורב" ךרבל שי יוג ךלמ תייאר לע .ךלמה ינפ תייאר לע הכרבה חסונ יפ-לע רבדה םעט תא ןיבהל לכונש הארנ
ןיעמ אלא ,םדו-רשבל הנתמ רדגב הנניא ןכ לעו ,םלוע לש וכלמל רוניצ הניה לארשיב תוכלמה ."ויאיריל ודובכמ קלחש" םיכרבמ לארשי ךלמ
ךלמה תא האורה לכש ןפואב ,'ה תוכלמב "קלח" לוטיל יאכז אהיש תנמ לע ,םימש-ארי תויהל ךירצ לארשי ךלמ ןכל .םימש-תוכלמ םע תופתוש
.עשר םדאל התוא קינעהל לכונש ידכמ ידמ תיניצר לארשי תוכלמ לש תועמשמה ,רוציקב .ותבהאו 'ה תארי אלמתי
םילחיימו םיפצמ ונלוכש יאדו ,"אוה לארשי ךלמ אטחש יפ לע ףא" תניחבב ,עשר ותויהב ףא לארשי ךלמ דבכל ךירצ הכלהלש םירבוסה תעדל םג
ץראה ימע לכ וארו" :בותכה ונב םייוקי זא קר .ודובכמ םהל קולחי 'הש םה םיאכז םתאריב רשאו ,תומלשב םהילע ארקנ 'ה םש רשא םירשו ךלמל
."ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ" רשאכ ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ

ץיבקדוד דוד ברה
םלוע דוסי קידצ
בלסרבמ ןתנ 'ר
םויכ ונידיב שיש המ לכ טעמכ .בלסרבמ ןמחנ 'ר לש וידימלת לודג ,ל"צז בלסרבמ ןתנ 'רכ לכל עודיה ,ץרהנרטש ןתנ 'ר לש ותריטפ םוי לח תבטב 'יב
ךא ,ותדמתהו ויתונורשכב רכינ ריעצ ליגמ .מ"קת'ה תנשב בורימנ ריעב דלונ ןתנ 'ר .ןתנ 'ר לש ותורסמתהו ולמע תוכזב אוה ןמחנ 'ר לש ותרותמ
'ר ןואגה ונתוחכ – תודיסחה ךרד תא תניועה הביבסב לדג ןתנ 'ר .רמוא היה – "תוישוק יל ןיא םא השעא המ יכו" ,טושפו רשי דומילל ךשמנ דימת
ילודגל עוסנל לחה אענצבו ,הקופיס תא האצמ אל ובלב הרעבש שאהש אלא – םידיסחה ןמ קחרתהל םוי לכב ותיב ינב תא ריהזמ היהש יבצ דוד
האר וב םולחב רכזנ ,ןמחנ 'רל סנכנש עגרב .ןמחנ 'רל ףוסבל עיגהש דע ,ושפנל עוגרמ אצמ אל ןיידעו .שטירזעממ דיגמהו ט"שעבה ידימלתמ םיקידצה
םינשה תומשנ ורשקנ זא ינימ ."בטיה ךמצע קזחה ךא ,ספטו ספט ,ךרבא" :הרמואב ותקזחמ ןמחנ 'ר הארמכ תומדו םלוסמ בושו בוש דעומ ומצע תא
ורפס תא סופדל ךרע רשא אוהו ,ובר יפמ האציש הלמ לכ בתכ ןתנ 'ר .ןמחנ 'ר תריטפ דע ,ועמשמכ וטושפ ,ובר דימ ןתנ 'ר לש ודי השמ אלו ,הזב הז
יטוקיל רוציק" תא בתכ ןכ ומכ .ןמחנ 'ר תורות לע תויונבה תושקבו תוליפת ובו ,"תוליפת יטוקל" תא ובר יוויצב בתכ ןתנ 'ר ."ן"רהומ יטוקל" לודגה
ןמחנ 'ר תריטפ רחאל .ןמחנ 'ר תרות ךרד לע ןהיתוכלהו תונוש תווצמ ריבסמה "תוכלה יטוקיל" עודיה לודגה ורפס תאו "תוצע יטוקיל" ,"ן"רהומ
וארש ,דחאכ םידגנתמו םידיסחמ תופידר לש םיארונ םירוסימ לבס וימי לכ .לודגה ובר יכרדב ךירדמכ אלא יברכ אל ,םידיסחה תא גיהנהל ךישמה
לדוג תא ריכהל ונא םילוכי ונימיב קרו ,הלודגה ובר תרות תא ץיפהלו ריאהל ןתנ 'ר ךישמה ,לכה תורמל .תנכוסמו הנושמ ךרד בלסרב תודיסחב
.["םימבו שאב" רפסב תקתרמ הרוצב םיבותכ ויתודלות] "ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו זע" רישה ויפב היה רוגש םידגנתמה לכ דגנכ .ותחלצה
.הרהמב קדצ לאוג תאיב דע וניניע רואמל יהת ותרותו ,ונל דומעת ןתנ 'ר תוכז

הרותה סדרפ
יח ףסוי דוע
לע לפנ אל בקעי לבא .ליגרה לע רתוי יכבב ףיסוהו הברה" :י"שר שרפמו ,"דוע ויראוצ לע ךביו ויראוצ לע לפיו וילא אריו" ויבא תארקל הלוע ףסוי
."עמש תא ארוק היהש וניתובר ורמאו ,וקשנ אלו ףסוי יראוצ
:'ה תודחאל תורשקתה לש תורוצ עברא לע עיבצהל ןתינ תוללכב יכ ראבל םידקנ ,ףסוי תבוגת לומ שדוחמה שגפמל בקעי תבוגת תא ןיבהל ידכב

וניבר השמ – תואיצמב לוטב .א

הזל שולק לשמ אבומ תודיסחב .ירמגל לטובמו לטב םדאהו "לכה אוה 'ה" .ונממ ץוח רבד ול ןיאו ,"ודבלמ דוע ןיא" יכ עדונ הב ,תיאלפ תוממור שי
תלוכיה ומצע רודכה ךותב לבא ,ךשוחב היהש המ תא הארמו ריאמ ותויהב ,שמשה רוא שגרומ שמשה רודכ ףוגל ץוחמ ;"שמשב שמשה רוא לוטב"מ
ותוישיאו "השמ לש ונורג ךותמ תרבדמ הניכש" :רתוי יחו ישונא לשמו .רקיעה לע המואמ ףיסוהל החילצמ הניאש תפסות איה טשפתהלו ריאהל
.וב היחש תוקלאל ירמגל לטב אוה .ישיא םתוחב םתוא תמתוח הניאו םירבדה תא הטמ הניא וליפא תיטרפה

ךלמה דוד – תולתו תולפש .ב

אל .ותביסב בבוסמה תולת ,תולת תשוחת תררועתמו ,המצע תא הארב אלש ךכל איה תעדומש אלא ,המצע ינפב תמייק תואיצמה :הכופה הניחב שי
איה וזה הרכהה תא תחתפמה 'ה תדובע .(יולת ינא וילע ווה ןמ שלתא ןפ דחפב ,הבר האריב ןבומכ הוולמ וזכ תולת) 'המ לכה אלא 'ה אוה לכה
םה וייח לכש ימל תישונא אמגוד ."..תאב ןיאמ עד" ,ומצע יניעב "ינא"ה תובישח תא רעזמלו חכפתהל תימינפ המחלמ – "שיה לוטב"ו תולפשה
השכ יתיעת" ,דבואו שולת שיגרמ ,שדחמ עגר לכ היחתל םק אוה קומע ןפואב לבא ,םייקו יח םנמא אוה ;לארשי ךלמ דוד איה תולתל הפוצר תועדומ
.םה הנתמ וייח לכש לפנ – "אלפנ רב" :ל"זח ןושלבו .םיקלאב קזחתמו בשו ,"דבוא
:םייניב תוגרד יתש שי – "שיה לוטב"ב דורט ןכלו שיכ אוהש הז ןיבל ,"תואיצמב לטב"ו ןיאכ אוהש הז ןיב – וללה תווצקה ינש ןיב

והילאו בקעי – "אצמנ אלו אצמנ" .ג

הזל ימשג לשמ .הלעמ יפלכ תוקלתסה תעונתב איהש ,תישממ ירמגל הנניאש ונל "תרדשמ" איה ךא ונינפל תואיצמה םנמאש איה תחאה הגרדמה
םידדומשכ לבא ,םימייוסמ בחורבו ךרואב ונינפל והירה ןוראה תא םידדומשכ םנמא – "הדמה ןמ וניא ןורא םוקמ" :תירבה-ןורא לע רמאנש המ אוה
:רתוי ינרדומ לשמ .םוקמ ספות וניא ןוראהש עתפל ררבתמו תוריקל ןוראה ןיבש קחרמה םוכסל הוש רדחה ךרואש םיאור םישדקה-שדק לכ תא
והילא איה ךכל היח אמגוד .הרוהט היגרנא אלא ונינפל ןיאש דע שטשטמו ךלוה הלהו ,רמוחה לש ותושממ תא הכירפמו תכלוהה תיעדמה הסיפתה
הדבועה לע ךומסל רשפא-יא לבא ונינפל והילא ירה ;"עדא אל רשא לע ךאשי 'ה חורו ךתאמ ךלא ינא" :וילא הידבוע ירבדכ ,אצמנ אלו אצמנה ,איבנה
ינפמ דרוש אוה לבא ,וייח ימי ינש םיערו טעמ .וזה תוקלאה תסיפתמ ןוזנ ומויקש קידצ אוה וניבא בקעי םג .האלמ תוניצרב הל סחייתהלו וזה
."תמ אל וניבא בקעי" ןכל ,ותוימינפ לע וטלתשה אל תורצהש ינפמ ,(םלוסה ומכ) הלעמל רתונ ושארש
ןודא 'ה תויה תא אטבמ תונדא םש .ה"יוה םש ךותב (י-נדא) תונדא םש בוליש י"ע תאטובמו ,"האליע אדוחי"ל תפרטצמ וז הגרדמ ,הלבקה יגשומב
.ןותחתה לע ןוילעה םשה רבוג האליע אדוחיבו ,הדיחיה תישממה היוהה 'ה תויה תא אטבמ ה"יוה םשו ,וינפמ םיענכנו םתושי םילטבמה ,וידבעל
."האליע אדוחי" וניינע – וניבא בקעי תגרדמ – "לארשי עמש" קוספה הלבקה יפל ,ןכאו

קידצה ףסוי – תוקלאה תרידח .ד

'ה רבדש שגרומ :ךפיהל אלא גומנו ךלוה וניא םיניעה הארמ .'ה תוחכונ לש העבהו השחמהכ המצע ינפב תואיצמל תוסחייתהה איה תפסונה הגרדמה
שגרומ .קידצה תועונת :רתוי יח לשמו .שמשה רוא תא תפקשמו תזכרמה הנטק הארמ אוה הזל ימשג לשמ .ונילא תונפלו רודחל ידכ הבעתמו ךלוה
ויאור לכ יניעב ןח אצומ ותויהב ,וז ךרדל התואנ אמגוד אוה קידצה ףסוי .םימלש םייח םירתתסמ הבהאו הונע לש ןח האלמ העונת לכ ירוחאמ יכ
תישונא המכח וז ןיאש רכינ ןכא – "תאז לכ תא ךתוא םיקלא עידוה ירחא" :הערפ ול רמא הכ ןה .וילע הרושה איה 'ה תכרב יכ םישיגרמ וללהו
.ךלש תוישיאב העובטו תמנפומ םיקלאה תמכח ,"ךומכ םכחו ןובנ ןיא" – תאז לכבו ,"הארשה רוקמ" ךל שי אלא ,הליגר
םצע ךותמ ,ןותחתה ךותב ץצונתמ ,ה"יוה ,ןוילעה םשה :תונדא םש ךותב ה"יוה םש בוליש ,"האתת אדוחי"ל הליבקמ וז הגרדמ ,הלבקה יגשומב
.(קידצה ףסוי לש וריע ,םכש תובת ישאר "ותוכלמ דובכ םש") "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" יוטבה לש וניינע אוה הז דוחי .תואיצמה

דעו - דחא

יפלכ אוה הנפמ וברקבש תושגרה תרעס לכ תא .עמש תאירקל רתויב םיאתמכ הזה לודגה עגרה תא אצומ בקעי .ףסויו בקעי ןיב שגפמל תעכ בושנ
רתוי הפי העש ןיא ןכלו ,לכה רוקמל הלודגה הבהאה לש תוצצונתה אלא ןניא םיאורבה לכל תובהאה לכ ךכיפלו ,"דחא 'ה ...לארשי עמש" .'ה
לע רותיו ךות שפנ תוריסמ לש ךרדב 'ה לא הנופה ,בקעי לש ותראפת יהוז .הזה-םלועב הלודג הבהא תצצונתמ הב העשה ןמ 'ה תבהאל ררועתהל
."האליע אדוחי" ,הטושפה תישונאה האנהה
..לארשי עמש" רמא בקעיש דועב יכ רמול שיו .'ה תא אוה שגופ המצע תושממה ךרד ,שממ ויבא יראוצ לע הכוב ףסוי .וכרד ןכ אל קידצה ףסוי םנמא
ןיאש המ בקעיב שי ,ןייעמל ןבומכ .דעו תויתוא – "דוע ויראוצ לע ךביו" :זמרהו ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" זא רמא ףסוי ירה ,"דחא 'ה
..םש ךורב" תניחב םע ,"תמ אל בקעי" תניחב ,"דחא 'ה ..לארשי עמש" תניחב ןיב שגפמה איה םהיניב השיגפה תמצעו ,בקעיב ןיאש ףסויב שיו ףסויב
.(רהוזה םשב אינת) "תויתוא יפולחב דחא אוה דעו יכ" ."יח ףסוי דוע" תניחב ,"דעו םלועל

לאירא לארשי 'ר
םייחה ץראב
תשרב ימינפ
לש עפש וב אוצמלו ,הז רתאב רקבל דאמ ץלמומ .תושדח םינפ הנורחאל לביק ,"ימינפה דממה" ארקנה ,תירבעב "יניע לג" לש טנרטניאה רתא
.pnimi.org.il רתאה תבותכ .עובשה תשרפל "םינג ןיעמ" לש יעובשה ףדה תא ןכו ,תודיסחהו הלבקה תרות רואל םינווגמ םיאשונב םירמאמ
"יח ףסוי דוע"ל המרתהה עצבמ
הכישממ ,םכש שדוקה ריעמו קידצה ףסוי רבקמ קותינ לש יצחו הנשכ רחאל םג ."יח ףסוי דוע" תבישיל יתנשה המרתהה עצבמ ליחתמ ולא םימיב
ץראמ יתבנוג בונג" ,אב ןכיהמ רכז םירוסאה תיבב רובב ותויהב םגש – ףסוי לש וכרדב תוקבד ךותמ לכהו .ןינבו רוא ,ךוניח ,הרות ףיסוהל הבישיה
תאיציב לארשי לש םכרדכ ,בחרמה לא רצימה ןמ תאצל הפיאשה תא תאטבמ "יח ףסוי דוע" תבישי .הפוצמה דיתעה לע תומולחה תא רכזו ,"םירבעה
לארשי ינב ןיב יחה רשקל ףיסות "יח ףסוי דוע" תבישיב הכימתה .םכש ריעב םמוקמל םתוא םיאשונו םמע ףסוי תומצע תא םיחקול רשא םירצמ
.הלואגה תארקל הרותה ךרדב תכלל םיצפחהו תידדה תוברע םישחה
הירומה רה ןעמל השענהמ
ןוחטבה תוחוכש ןויכ ןנכותמכ עוראה םייקתה אל ,ונרעצל .הכונח לש ינימשה םויב םייקתהל רומא היהש םירעשה בובס לע ונעדוה םדוקה ןולעב
םלוע"ל תובר ינמ תחא המגוד יהוז .תיבה רהב ,"םדיא םוי" ,םגח םויל תוליפת םיברעה םימייקמ םוי ותואבש הדבועה לשב ומויק תא רשאל וברס
תוינידמה התוא .םידוהיה רשאמ רתוי לודג הלועפ שפוחל השעמל םיברעה םיאכז תובר םימעפ שדוקה ריע םילשוריבשכ ,םייח ונא וב "ךופהה
םייקל םידוהימ תענומו הכישממה איה – הנשמ הלעמל רבכ םוקמל הסינכ ידוהי לכמ תענומהו ,םיברעה סרהל ומצע תיבה רה תא הריקפמה השלחה
.ה"ב םידוהי םויכ םירג וב בוחרב םג ,תיבה רה ביבס ירוביצ עורא
ליחתיש ,הז עוראב ףתתשהל םינמזומ שדקמהו תיבה רה ישרוד לכ .תבטב הרשעב םע-בורב ה"עב םייקתי אוהו החדנ ישדוחה םירעשה בובס ,ןכ לע
.הז דומעב העדומב םיטרפ .לתוכה תבישיב םוירוטידואב םייקתיש ,תיבה רה ןעמל םינבר סנכ םירעשה בובס תא םידקי .םוצה םויס רחאל
.055-520397 ,02-5638699 :םיטרפל .רקובב 10:00 העשב תבטב הרשעב םישנל דחוימ םירעש בובס ףסונב תנגראמ "שדקמה ןעמל םישנ" תעונת
תיבה רה יניינעב קוסיעל וז תבש תשדקומ ,ושדחב שדוח ידמכ .תבטב ח"כ ,אראו תשרפ תבשב ה"יא םייקתת "תיבה רה תבש" :ןינעה ותואבו
.(ללה) 058-606742 ,02-6287385 .לטב רשק רוציל אנ ףרטצהל םיניינועמה .דחוימ םירעש בובס תכירעו ,םירבח קוביד ךותמ שדקמהוweb site created by Happy Web Design