English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 םישודק תומ ירחא תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
םישודק תומ ירחא תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס

לאו ...ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו" "תומ ירחא" תשרפב ןמזה םע תויחל ןרהא ינב תתיממ חקלה
איה הרמאה לש הרוקמ ."ןמזה םע תויחל ךירצ" :תרמואה הרמא הנשי םידיסחה ברקב "שדוקה לא תע לכב אובי
ובשי ,וידיסחל תאז רמא ןקזה ר"ומדאהש רחאלש ,ךכ לע רפוסמ .ךורע ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדאמ
ררגיהל אל איה םידיסח לש םכרד ירהש .הרמאה לש הרשפ תא ןיבהל ןויסינ ךות הכודמה לע בר ןמז םידיסחה
ר"ומדאה לצא ררבל ר"ומדאה לש ויחאמ םידיסחה ושקב םיבר םיחוכיו ירחאל ."ןמזה םע" - הנפאה יוויצ רחא
הריוואב תויחל ,רמולכ .עובשה תשרפ םע תויחל שי :התייה חאה לביקש הבושתה .ההומתה ותרמאב ותנווכ המ
םוי םויה ייחב תויזכרמ תוארוהו םיחקל קיפהל ,עובש לכב ,םידיסחה לע .עובשה תשרפ תרצויש תידוחייה
?תומ ירחא תשרפמ קיפהל ןתינ םוי םויה ייחב הארוה וזיא ,ההימתה הלוע רומאה רואל .הרותב תיעובשה השרפהמ
וילע רסאנ .ידוחיי רוסיא לטוה לודגה ןהכה לע .לודגה ןהכל הארוה איה תומ ירחא תשרפב תיזכרמה הארוהה
רוסיא ונה הז רוסיא ."שדוקה לא תע לכב אובי לאו" :שארמ ךכל בצקומה ןמזב אלש םישדקה שדוקל סנכיהל
םויב וליפא סנכיהל רוסא םהל .םישדקה שדוקל הסינכמ יכה ואלב םיעונמ םיטושפה םינהוכה .לודגה ןהכל ידעלב
הסינכהש המכו המכ תחא לע ,שדוקל הסינכה הרסאנ םתס םינהוכל םאו .םירופיכה םוי הנשב רתויב שודקה
ןהכל ידעלב יוויצמ קיפהל ןתינ םוי םויה ייחב הארוה וזיא ,אופא הומת ,רומאה רואל .םילארשילו םיוולל הרוסא
?לודגה
תישפוחה השיגה תא רוסאל הליבוהש הביסה תנבהב ץוענ ,םירבדה תנבהל חתפמה ןיי תייתשו שדוקל הסינכה
לא 'ה רבדיו" :ןרהא ינב לש םתתימ רחאל דימ השמל רמאנ "שדוקה לא תע לכב" סנכהל רוסיאה .םישדקה שדוקל
ינב תתימל ךומס הסינכה הרסאנ םנחל אל יכ ועבקו ,תוכימסה לע ודמע ל"זח ."ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ
י"שרב אבומ ל"זח רמאמ .הסינכה רוסיאל יזכרמה םרוגה התייה ןרהא ינב תתימש םושמ תעבונ תוכימסה .ןרהא
לאו ןנוצ לכאת לא ול רמא ,אפור ולצא סנכנש הלוחל לשמ .ולשומ הירזע ןב רזעלא יבר" :וירבד הכו ,קוספה לע
רתוי וזרז הז ,ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש בחטב בכשת לאו ןנוצ לכאמ לכאת לא ול רמאו רחא אב ,בחטב בכשת
,תע לכב שדוקה לא סנכיהל אלש ןרהא לע הווצמ בותכה רמולכ ."ןרהא ינב ינש תומ ירחא רמאנ ךכל ,ןושארה ןמ
םה םגש וינב תתיממ תישחומ המגוד ואיבה רוסיאה תרמוח לע ודימעהל ידכבו .התימב בייחתי סנכי םאש םושמ
."ותומיו 'ה ינפל םתברקב" :ןוועב ותמ
םילולעה םירבד ינפמ וריהזהל שיש הלוחל לושמ ןהכה ןרהא יכ ,הלוע רומאה לשמהמ לשמה תרמוח לע ההימת
דע רמש ןרהא אלה ."הלוח"כ ורידגהל לכונש תנמ לע ןרהא השע המ .א :םיהומת םירבדהו .התימב ותוא בייחל
ריהזהל בותכה לע היה עודמ ,הפיא הומת ןכ םא .וינבכ התימב ביוח אל ךכ םושמו םיתואנה םיללכה לכ לע התע
םאה ?'ה יוויצ תא םייקל ידכב החכוהל קוקז ןרהא םאה .ב .תושעל ותעדב היה אלו השע אלש השעמ לע ןרהא תא
עודמו ,אמגוד לכ אלל םג 'ה יוויצ תא םייקמ היה ןהכה ןרהא אלה ?ןרהאל תואמגוד 'ה הארה תווצמה ראש לע םג
תושגרב ללכ ובשחתה אל עודמ .ג ?וינב תתיממ תישחומ המגדהל ךרוצ ידכ דע הז אשונב ןרהא יפלכ השיגה התנוש
?"ךינב ותמש ךרדכ תומת אלש" :םדא ריהזהל התואנה ךרדה וז םאה ?ןרהא
רוא" רפסב .םירבדה תנבהל חתפמה ןומט ולא תוהימתב יכ הארנ רתוי קומע טבמב ,םרב שפנה תולכ - הלוח
הרוצב ופאש םה ."שפנה תולכ" התייה םתתימ .הליגר התימ התייה אל ןרהא ינב תתימ יכ ,רבסומ שודקה "םייחה
תולעתהל ןרהא ינב לש בוטה םנוצר תורמל .בוש אלל םפוגמ הדרפנ םשפנ יכ דע תוינחורב תולעתהל רתויב הזע
אלו תוימשגה םע דובעל אוה ונמלועב ידוהי לש תירקיעה ותרטמ ןכש .התואנה ךרדה וז התייה אל ,תוינחורב
תרהזהל ךרוצה .וזכש הרומח הרוצב רהזוה עודמו ,"הלוח"ל ןרהא לשמנ עודמ ןיבהל ןתינ התע .תוימשגהמ דרפיהל
םהיבאמ ולביק תידוחייה םכרד תא אמש דשח ררוע 'ה תא ןרהא ינב ודבע הב ךרדה .וינב תתימ רחאל הלע ןרהא
לקשמ לע "הלוח" .'ה תדובעב וכרדב "הלוח" אוה םג אמש ,ומצע ןרהא תא ריהזהל ךרוצה הלע ךכ בקע .ןרהא
הניא וז ךרד ןכש ,תוימשגהמ לילכ תולעתה ידכ דע רתויב הזעה הרוצב 'ה תבהא - "ינא הבהא תלוח יכ" קוספה
- "שדוקה לא" תע לכב אובל ךל לא ,רמולכ ,"שדוקה לא תע לכב אובי לאו" ןרהאל רמאנ ךכיפל .התואנה ךרדה
.שפנה תולכ לש בצמל
אלש וריהזה בותכה .הילאמ השקבתה וינב תתיממ המגודה םג יכ ,ןיבהל ןתינ ךכ םושמ אירב ףוגב האירב המשנ
ןרהא ינב תתימ ,רמולכ .ףוגהמ שפנה לש תמדקומ תודרפהל הליבומ וז ךרד ןכש ,ודבע וינבש יפכ 'ה תא דובעי
עוגפל הדעונ אל וז השחמה יכ ןבומ .היואר אל 'ה תדובעמ האצותל השחמהכ אלא ,שנועל אמגודכ אל האבוה
,תשקבתמ ,םוי םויה ייחב הארוהה .האצות םא יכ שנוע הניא יחכונה הנבומב התימה ןכש ,ןרהא לש ויתושגרב
.םלועה לש תוימשג - תויזיפה תורדגההמ תוקתנתהל ןוכתמ הניא 'ה תדובע יכ ,תעדל ידוהי לכ לע .הילאמ ,אופא
שמתשהלו םיימשג םירבד תחקל .תוימשגה םע דחי 'ה תא דובעל איה םלועה תאירבב תיזכרמה הרטמה ,הברדא
אירב היהי ידוהיה לש ופוגש ךכל גואדל שארל לכלו .המודכו תונברוק ,הצמ ,גורתא ,בלול תווצמכ :השודקל םהב
."אירב ףוגב האירב המשנ" :רתויב ההובגה המרב 'ה תדובע ןכתת ךכ קרש ןויכ םלשו

םישודק : תשרפ

בקע אובת - "'ה ינא" יזא ,יוארכ האריהו דובכה תא ונתת "ורומשת" - .'ה ינא יכ לבת יבשוי לכ וחכוי הב הלואגה
תניחבמ ןהו דובכה תניחבמ ןה תורותה יתשל יוארכ יתורות יתש - :"יתותבש תא" :קוספ לש ועמשמו .הלואגל ךכ
"יתותבש" יכ רמול ןתינ .הלואגל וסחייתי לארשי ינב רשאכ :קומע זמר ןומט הז קוספבו .הפ-לעבשו וכזי האריה
תוארל ןתינ ,תידיימ ,םיכוז ויה תופיצרב תותבש יתש םירמוש לארשי ינב ויה בתכבש :תורותה ינש תא למסמ
ויבאו ומא שיא" קוספה לש ידיסחה רבסהה רואל םלוא וליא יכ אבומ דומלתב .הלואגל זמר םיקוספה ךשמהב
ךיבאו התא ,רמולכ "םכיקולא 'ה ינא" ."ירבד תא לטבל ול עמשת הלואגל זוריזכ תורותה ינש תאריו דוביכ "וארית
דוביכה תבוח :קוספה לש וכשמהב תרהבומ ךכל הביסהו .תבשה תרימשב העיגפ אל ךכיפל" ,ידובכב םיבייח
,רמולכ "וארית יתותבש תאו" הרותה הכישמה ךכ םושמ .תבשה םושמ ךכב ןיאש ןמז לכ הפקת םירוהל האריהו
תבשה תא ללחל ונב לע הווצי באה רשאכ יכ דומלל שי תא ללחל וילע "וארית ויבאו ומא שיא" הרותה יוויצ רואלש
,ינשל דחא תוכימסב תבש תרימשו וז הדמצהמ .קומע רבד ונדמלל האב הרותה יכ ,ךכ לע ושרד ל"זח הנאותב
חיכוהל ןתינ .םתוניב םירוה דוביכ - ולא תווצמ ובתכנ תורבדה תרשעב םג יכ הדבועה .וגב םירבד םנשי יכ החיכומ
רמאנ קודה רשק ונשי יכ ונא םידימל הזל הז ךשמהכ םתאבהו םיאשונה .דבלב תירקמ הניא םיאשונה תדמצה יכ
ויבאו ומא שיא" הרותה יוויצ רחאל .םיבותכה ךשמהבש ינש תדמצהמ ."'םכיקולא ה ינא וארית יתותבש תאו"
.הפ לעבש וזלכ תבשה תרימשו םירוה דוביכ ינויגהה רשקה תא םג ראבל ןתינ הכ דע םירומאה םירבדהמ "וארת
ידכב תאזו ,דומלתב שילשה ינפל בתכנ ארקמב בתכבש הרותל הווש תויהל הרומא ,ןמזה תניחבמ קר אלו ,םדאה
:םירומאה םירבדב ןיחבהל שילשה .הקולחה ןונגסב ,תינשו הפ-לעבש וזל ומכ בתכבש הרותה לש וסחי יכ זמרל
.םדאה ןתינ וז הקולחב ."דומלתב שילש ,הנשמב שילש ,ארקמב שילש" דומלל הווש ןמז תשדקה םצע ,תישאר
ונמז תקולחב יוטיב ידיל האב בתכבש הרותה דוביכ תבוח :השלשל ויתונש תא קלחל םדאה לע יכ ועבק םימכחה
ידי תאצל ידכב אלו ,דומלל שי בתכבש הרותה .בחרנ ןמז בתכבש הרותה דומלל שידקהלו קימעהל "דבכל" שי לש
רשאב םג םינוכנ םירבדה תא םג יכ זמרל ידכב תאזו "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" :םאל באה אלא ,דבלב הבוח
ויבאו ומא" :באל .אתיירואד רוסיאל הווש סחיב תויהל הכירצ ןנברד םדקוה דוביכה תבוחב .דוביכה תבוחל
םאה תארי תמדקהב ,רמולכ .םירומאה םירבדל זמר ןומט האריהו רוסיא ינפמ האריה יכ הרותה תזמרמ "וארת
רתוי חונו םיענ יעבט .בתכבש הרותה תורותל הווש סחי דוביכה תווצמב תוארקמה יונישב יכ ,קיסהל ןתינ תאז לכמ
הליכאה ןפואב .לפרועמ םיתעלו רצק ןונגסב הבתכנ ,תאז תמועל ,בתכבש תא רשאמ הפ-לעבש הרותה תא דומלל
ילכו םילכאמה רשאכ ,הדועסל ךורע ןחלוש ריכזמה ותביתכ הרותה .םדאה לש ודי גשיהב תרדוסמ הרוצב םייוצמ
תרדוסמ הרוצבו תוריהבב םיבותכ הפ-לעבש ןונגס ןיגב םסרופמה ומשל הכז ,אמגודל ,"ךורע ןחלוש"ה .בתכבש
רתוי יבויח סחי שח םדאה םירבדה הרותב תוכלההו דומלתה ,ןכש .בתכבש הרותה דומילל רשאמ הרותה תמועל
הרותל יעבט דוביכ עבטמ .דוביכה תבוחל רשקהב םדאה שח ,ךופה םלוא ,המוד סחי הפ-לעבש הרותה דומיל יפלכ
יכ עבקנ דדמה ותוא יפלו ,הנוש דדמ יפל דדמנ הווצמה לש הכרע .הרות ירבדמ םירפוס ירבד םירומח" הפ-לעבש
הקיספה יללכש םושמ תאזו .תווצמה לש יתימאה ,רמולכ .הווצמה לש הכרעל יוטיבכ אלו ,המצע הווצמהמ קלחכ
הנשי הכלהה תקיספבש הדבועה םלקשמ לע תדמלמ הניא ,םהשלכ תוקפס םיררועתמ רשאכ ,ןנברד םה ףא ונתנ
לש תיעבטה ותשוחת תורמל תאזו .ונממ םלעתהל .הפ-לעבש הרותה יפלכ האריהמ תווצמב לקהל הרורב הייטנ
תווצמ תרמוח לע הלוע ןנברדמ תווצמה ןיאש יחרכה רבד הניה ןבררד תווצמה ינפמ האריה תשוחת תיחפהל םדאה
תווצמ יפלכ :וזמ הרתי לש םתרמוח תמיוסמ הניחבמ רמולכ ."הרות ירבדמ רתוי םירפוס ,ןכ םא .הרות ירבדמ ןהש
רתוי ןנברד םירוסיאו אתיירואד םירוסיא לע הריבעה תרמוח ,ה"בקה .הווש ירבד םירומח" רמאנ םימכחה ונקיתש
הרותה יפלכ הארי םדאה שח םירבדה עבטמ .הפ-לעבש יניעב ,םירבד לש םפוגלש ,תורמל .הפ-לעבש הרותל רשאמ
ידיל םיאב םירבדה .הפ-לעבשו בתכבש הרות - ןנברד רוסיא תמועל ,בתכבש הרות - אתיירואד רוסיאל בתכבש
בתכבש הרותמ תיעבט הארי הרותה יפלכ םדאה לש ותעדותב םנשי םימוד תויופידע ירדס םדאה לש וסחיב יוטיב
תבוחב וליאו .המדקוה םאה תא הווצמה תביתכ ןונגסב ,הרותה השיגדמ ,באל תמדוק םאה .באל דוביכה תבוח
תווצמב תאריש ךכב םאה תאריל תוביוחמה תא שיגדהל ךרוצ הרותה האור תיעבט תופידע רדסבש םושמ ,דוביכה
םיבותכה ינש ןיבש ןונגסה תא הרותה התניש ,םאלו ,תמדוק באה תארי םדאה לש ותופידע רדסב רשאכ .ולא
ודמלמש םאלו באל םיווש האריו דוביכ באל הווש היהתש האריהו דוביכה תמר תא ןזאל ידכב רמולכ םיקסועה
ומאמ רתוי ויבאמ ארייתמ ןבהש םלועה היהו רמאש ימ ינפל .באה ארומל םאה ארומ ה"בקה םידקה ךכיפל ,הרות
רתוי ומא תא דבכמ ןבהש םלועה היהו עודיו יולגו .םא דוביכל בא דוביכ ה"בקה םידקה ךכיפל ,םירבדב ינפמ
ודמע ןישודיק תכסמב ל"זח רמאש ימ ינפל עודיו יולג" :םהירבד הכו .םייונישה רשפל רבסה ותלדשמש ינפמ ויבאמ
האריה תבוח לע םיווצמ לארשישכ ,תאז תמועל ."וארת ויבאו ומא שיא" ונתנו ,האריל דוביכה ןיבש ינושה לע
ווצ וב תורבדה תרשעב .האריה םישודק תשרפב .דוביכל םדקוה באה ."ךמא תאו ךיבא תא דבכ" :םאה המדקוה
םאו בא דוביכ תבוחמ דוביכה תבוחל הנוש תוסחייתה ונאצמ םיבותכב .םיפסונ רמאנ םהירוה תא דבכל לארשי
ןיבש רשקה תא ביחרהלו קימעהל ןתינ רהוזה לש ושודיח רואל םיטרפל ,הפ-לעבשו בתכבש הרותה תאריו דוביכל
סיסבה .תמלשומ תואיצמל ינושאר סיסבמ םדאה בוציעו חותיפב םאה לש האריה תבוח תמועל דוביכה תבוח
אוה הפ-לעבש הרותה לש הדיקפת .תרתוימ הביתמ הקלחכ ,תמלשומו תראובמ הרות ידכל ואיבהלו ,ינושארה
םניבהל השקש םיזמרב ,ללכ ךרדב ,םיבותכ וא תואמ תדמלנ ,םיבר םיטרפ תלעב ,המלש הווצמ ,םיתעל תא ביחרהל
בתכבש הרותה ,ןכש .באל םיטרפהו םינידה תוכלהה .ץרמנ רוציקב הרותב םיבותכ תווצמה .דבלב םיבותכב ןויעמ
הרות הלושמ בתכבש הרותה .הרותב םג היוצמ המוד םידיקפת תקולח לש םבור בור .דבלב סיסב אלא הניא
חיגשמ .םדאה תוחתפתהב יתועמשמ קלח לטונ וניא םלוא ,"רדסב הבחרה - הפ לעבש הרות ,סיסב - בתכבש
.ומא לצא ,רקיעב ,ותוישיא תא בצעמו חתפתמ קוניתה היהי לכהש" ךכלו קוניתהו םאה יכרוצל גאודו "הלעמלמ"
.תויחהו המשנה תא תיזיפ תואיצמ התוא .םאה יפתכ לע תלפונ םידליה לודיג תלטמ .הדילה רחאל םייתסמ באה
.םדאה תווהתהל ינושארה ךותל קצוי ה"בקהו .תמלשומ תואיצמ ידכל סיסבה תא תחתפמ וניא םאה לש הדיקפת
:םדאב ןה םיפתוש סיסבה תא ןתונ ,וערזב ,באה .םירדגומ םידיקפת םיפתושה ,ןוירהה ישדוח תעשת ךשמב ,םאה
- םאו בא השלש" יכ ,ל"זח ובתכ ,דלווה תריצי לע :םירבד לש םשוריפ תשולשמ דחא לכל ."ה"בקהו ומא ויבא
ללוכ "וארית ויבאו ומא שיא"ו "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" .הפ-לעבו בתכבש :תורותה ינשל 'ארומו' הבחרהו סיסב
"בא"ה תא הוושמ רהוזה .ינטשפה הנבומל יוויצה םיוסמ ןבומב יכ ,הלוע וירבדמו .הפ-לעבש הרותל "םא"ה 'דוביכ'
תשרפ ,ונתשרפבו ."וארית רבעמ םג תוכלשה וז הווצמל יכ בתוכ "םלענה" שרדמב רהוזה תאו בתכבש הרותל
,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" :דוביכב לארשי ינב ווצ תורבדה תרשעב ויבאו ומא שיא" :ארומה לע ווצ ,םישודק
הרותו בתכבש הרות - םאו בא."וארית ויבאו ומא שיא" .םיבלש ינשב הרותב הרמאנ םאו בא דוביכ תווצמ ,השעמל
באהו םאה תארי תווצמ הפ לעבש

web site created by Happy Web Design