English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 קלב תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
קלב תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס


קלב לש ותונסחי

קלב תשרפו - עמש תאירק

,תיברעו תירחש עמש תאירק תוישרפ ראש ךותב עובק טסקטכ קלב תשרפ תא רמול בייחל ,לארשי ימכח לצא ,קוחרה רבעב ,המודק הבשחמ התיה יכ אבומ דומלתב
רכזוהש ינפמ אלא ,םירצממ האיציה ןינע רכזומ [ תולוקשמו,תיביר ] תופסונ תושרפב םג ירהש 'םירצממ םאיצומ ל-א' :רמאנכ םירצמ תאיצי ונתשרפב הרכזנש ינפמ קר אל ,ךכל םעטהו
לארשי ינב םעש ןמזב :ושוריפו 'ףרט לכאי דע בכשי אל אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה' , 'ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ' :םיקוספהמ דמלנו ,עמש תאירק תוצמל לודג זמר וז השרפב
הדמ דגנ הדמכ זא וא ,תיברעו תירחש םימש תוכלמ לוע םמצע לע םילבקמו ,עמש תאירק ןמז רובעי אלש םתרמשמ לע םידמועו ,ויליאמ תוזירזב םוקל אוה ץוקי רשאכו ,ברעב בכשל ערוכ
, איבלכו יראכ םיטקשו םיולש בכשל ונמוקבו ונבכשב אוה ךורב שודקה ונרמוש
,ונללקל תושרה ול הנתינ אל ןכל ,עשרה םעלב תאובנב הרומאה ,ונל תדמועה וז תוכזבו
השודקה ונתרותב הבותכש יפכ הלוכ הרמואל וא אלא ,ליעל םירכזנה םיקוספה תא קר טקלל רשפא יא יכ ) ,הלוכ השרפה לכ תא ףיסוהל ,רוביצה לע איה הריתיו הבר החריטש ,תויה ,קר
' וכו המיקו הביכש וניצמ םב םגו ,םוי לכב םימעפ םירמוא ונא ןתוא תורחא תוישרפ 'ג עובקל ופידעהו ,העבוקלמ וענמנ ןכ לע ( הרמואל אל ללכ וא וניבר השמ ידי לע

קלב לש ושרוש

,ץראה לכ ךרדכ אלש םהיתומחלמב םיחצונהו ,ןדריל ברעממ םצרא לבח תא תשרל םירצממ םיאצויה לארשי ינבמ םתארי תאפמ ומע לע דאמ התשקש הפוקתב באומב ךלמש קלב
וניאו םיבורמ םימד תאצוהב ךורכ רבדה רשאכ וליפא ץמאמ לכ ךסוח וניא הארונ תוימומרעבו ,לארשי םע דגנכ וידעצ תא לכלכמ הבר הנובתב קלב יכ הרותה תוימינפב רבסומה יפל ררבתמ
דלתו,ןהיבאמ טול תונב יתש ןירהתו " :אריו תשרפב בותכש ומכ ( ה"ע וניבא םהרבא לש ויחא ןב היהש ) ,טול ,ויתובא 'תוכז' תא ודיצל סייגמ אוה ,ותכרעמב עירכמ בלשכו ,יעצמא םושב לחוב
ןוקיתה םלועל ןמזב םדקו ,םיטעומ וילכו םיבורמ ויתורואש 'והות'ה םלועמ טול לש ותמשנ שרושש תודיסחה תרותב רבסומכו "הזה םויה דע באומ יבא אוה באומ ומש ארקתו ןב הריכבה
, ןקתל ונמלועב ונתוחילש ןכ לעו,ןוקיתה םלועמ ונשרושש לארשי ינבו ,םיבורמ וילכו םיטעומ ויתורואש
לארשי ינב לע רובגל רקיעה ,הנקת אלל ...'והות'ל ךופהי לכהש ודיצמ ,םלועה ןוקיתל םורגל םירומאה לארשי ינבב רזעיהל ילבמ ולש וישרוש םע הזה ונמלועב רדתסהל קלב הצרו
...םגיהנמו
,דבלב וז אלו
,ןורחא לאוג,חישמה ךלמ דומעיו םוקי םהמ םימיה תוברבו ונב המלשו לארשי ךלמ דוד דלווי היאצאצמו ,היבאומה תור אצת ונממו 'אמטמ רוהט אצי' יכ עדי ,ערהל םכח היהש קלב
,לארשי ינב דגנכ םוחלל תנמ לע םתומכ ןיאש ולא תובגשנ תולעמ לצנל רהמי,הברדאו ,ולא לכ תוכזב חילציו לצני חטבל יכ ,ומצע לע שושחל המ ול ןיא ךכ םאו

; תולאשה תלאש תשקבתמ תעכו
...ךכ לכ רהוזה דיתעה ךדיאלו ,ויתובא יבא ישרוש ולא דחמ ץצונ הכ רבע םע
" דאמ םעה ינפמ באומ רגיו " ונתשרפב :רמאנכ ?לארשי ינבמ ךכ לכ דחפ תאז לכב עודמ ,דימת םוי לכב רקובו ברע עמש תאירקב רמאת ותשרפש יוכיסה תפסותבו

עיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ

,םינוילעה תומלועב ךרבתי ותוכלמ ןיעמל אמגודו ןוימדב איה תומדא ילע תישונאה תוכלמה יכ ונל םילגמ הכרבל םרכז ונימכח
םשכו ,עיקרד אתוכלמל ןוימד ןיעכ הב שי ןכלו ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ תוכלממ הלעמ הלעמלמ הכשמנו הדרי הלשלתשנ הטמל ןאכ םדו רשב ךלמ לש תוכלמה ,תוקמע רתיבו
ןכה םנוצרבו ךלמל םלוטיב חכב הז לכו התושדחתהלו תוכלמה תחירפל םימרוגהו םיכילממה םה םה תוממוע םילחג ןושלמ,ךמעה,םעה אקודש,רמולכ - "םע אלב ךלמ ןיא" אעראד אתוכלמבש
,ךלמה לש ותרדהב רתוי ףסותינ ,םע רתויש המש ונייה "ךלמ תרדה םע ברב" בותכש ומכו ולוע םהילע לבקל
דובכו" :רמאנכו ,הבהאב ותוכלמ לוע םתלבקבו ךרבתי וילא םתאריו םלוטיבב - לארשי ינבב ,םע בורב ,ךמעב לוכיבכ היולת אוה ךורב שודקה לש ךרבתי ותוכלמש ,הלעמל הז ךרד לע ,ןכ
,םע בור תועצמאב והזש "תשבל רדהו דוה" "ותוכלמ רדה
,הטמל ךרבתי ותוקלא יוליגלו הרותה תלבקל וניכז ,אוביר םיששב הניכשה ילגד תעברא דגנכ םינווכמה םהילגדל ונח לארשי ינב רשאכ רבדמב תורשפא התיה ןכלו
"אוה בר יכ דאמ םעה ינפמ...רגיו" :בותכש ומכ,דאמ דאמב קלב היה ארי ,םע בור ,בר םעה ,הזה םעהמו
אלו ,לדחמו ןולשיכ ךכמ ול עיגי אלש ...םע בורה תא 'ריתסה'ל ידכ , "הארת אל ולוכו הארת והצק ספא" "םעה הצק" תא קר ול הארמ ,ללקל םעלב תא קלב איבמ רשאכ עודמ ןבומ ןאכמו
'ויטבשל ןכש'ה לארשי לש םתודחאו םבור ץעורל ול דומעי

קלב לש ויתולובחתמ דועו

םיחוטב ונייהש גועו ןוחיס םיכלמה ינש ולא םא ובילב קלב רמא ,רתא לע י"שר שוריפכ רמול שי תוטשפב "ירומאל לארשי השע רשא לכ תא רופיצ ןב קלב אריו" :ונתשרפ תליחתב רמאנ
" באומ רגיו" ךכיפלו , המכו המכ תחא לע ,ונא ,לארשי ינב ינפב ודמע אל םהילע
,ףסונ שוריפ אבומו
,םכש ריעה ישנא תא וגרה יולו ןועמש וינבש ירחא ןענכ יכלמ דגנכ םחלנ וניבא בקעיש תישארב רפסב רפוסמכ ירומאל אבס לארשי,וניבא בקעי השע רשא לכ תא האר קלב יכ
,ירומאה תא יתחצינ ינונחתבו יתלפתב יפב ,רמולכ 'יתועבו יתולצב' ,ומוגרתכ ושוריפו "יתשקבו יברחב ירומאה דימ יתחקל רשא" יחיו תשרפב ונב ףסויל ותאווצב וניבא בקעי הז לע רמאו
,האמוטהו הפילקהמש, הרימא - 'ירומא' ןושלמ ,ללקלו ערהל,לבא ויפב וחוכ אוה םגש עשרה םעלב תא איבהל קלב םכחתה ולא ותמחלמ ילכו וניבא בקעי דגנכו
ולא לש םגיהנמ,ורמא,םלועה גהנמכ אלש םיחצונ לארשי תא וארש ןוויכ ?ןידממ הצע לוטיל באומ האר המו 'ןידמ ינקז לא'... ונתשרפ שירבש תוביתה לע ארקמ לש וטושפב וניצמ ןכו
לטבל חילציש בשח ילואו ויפב הפי וחוכש םעלב תא םהילע איבא ינא ףא קלב רמא ןכל ,ויפב אלא וחוכ ןיא ,ןידמ םהל ונע,הפי וחוכ המב ןידממ םהמ לאשנ לדגתנ ןידמב ,וניבר השמ,רמולכ
,וניבר השמו וניבא בקעי לש ויפ תא
!םעלב,םע-אלב,םע בורה היהי אלש ונוצר והזש - ל"נה םע בורה תא לטבל הלילח םג חילצי ילוא,רמולכ 'םע-אלב' תובית 'ב-ל תקלחנ 'םעלב' תבית םגו

הנשה שארל זמרה

'רפושב ?המבו,םכילע ינוכילמתש ידכ תויכלמ ינפל ורמא' ץראה לכ לע ךלמל אוה ךורב שודקה תא ( ,לוטיבהו רפושב העיקתה ידי לע ) שדחמ ונא םיכילממ הנשה שאר לכב
' וב ךלמ תעורתו' ורמואב םעלב זמרמ הז לעו
םעלב לש ומש לע' םעלב' ארקנ הנשה שארב לארשי ינב לע גרטקמש ימו ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמה תרדהב ,ןכא ,םיפיסומ לארשי ינב לש םוקמ לכב םתודחאו םע בורה ידי לעו
' םע-אלב' הלילח היהישו םע בורה לוטיבל םורגל הצרש עשרה
לארשי םעב םע בורב העיגפה ידי לע ,םימש תוכלמב עוגפלו סורהל הצרו ,הפילקל ונייה וילא רובעי חישמה ךלמ אוהו וערזמ עיגיש רידאה חכהש םורגל קלב לש סואמה ונוצר היה הזו
' ,םע-אלב' הלילח היהיש ,רומאכ ,םורגלו "םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" "םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל" רמאנ םהילע

'ה ךופהיו םעלב לא עומשל ךיקלא 'ה הבא אל" 'וגו "ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא תבהאו" עמש תאירקב יוויצה םימיקמו ,וינב ונאו וניבא אוה ךרבתי 'ה-ש תויהש קר
" ךיקלא 'ה ךבהא יכ הכרבל הללקה תא ךל ךיקולא

-----------------------------------------------------------------------------

רתא לע א"שרהמבו י"שרפב הארו ,ב"ע בי ףד תוכרב תכסמ ,ילבב .1
ב"כ קוספ ג"כ קרפ .2
חל - הל םיקוספ ה"כ קרפ ארקיו .3
י"שרפבו ,ול קוספ טי קרפ םש .4
'ט קוספ ד"כ קרפ .5
ד"כ קוספ ג"כ קרפ .6
רתא לע א"שרהמו י"שרפב םש תוכרב ןייע .7
* 'ושקבו' ה"ד 'סות םש .8
י"שרפב 'ד קוספ ב"כ קרפ ונתשרפ .9
קלב תשרפ ירמאממ טקולמ , 'קלב-תקוח' ישילש קלח רבדמב רפס 'הרותה-רוא'ב ז"כ .10
'ה קוספ ב"י קרפ תישארב .11
זל-ול םיקוספ ט"י קרפ םש .12
'ג קוספ ב"כ קרפ רבדמב .13
א"ע חנ ףד תוכרב תכסמ .14
ר"ומדא ק"כ תויודעותהב אבוה מ"דשת 'האר' תשרפ -הגומ יתלב- ..'יל ידודו ידודל ינא' ה"ד רמאמב האר .15
43 הרעה 2476 'מע 'ד קלח ק"הלב תוחנה א"טילש
ח"כ קוספ ד"י קרפ ילשמ .16
'ה קוספ ה"מק קרפ םיליהת .17
'א קוספ ד"ק קרפ םש .18
א"מ קוספ ב"כ קרפ רבדמב .19
ג"י קוספ ג"כ קרפ םש .20
'ב קוספ ד"כ קרפ םש .21
'ב תוא , 'םעלב' 'קלב' ךרע 'םיטוקיל'ה רפס האר .22
ד"ל קרפ ףוס תישארב .23
ב"כ קוספ ח"מ קרפ םש .24
'ד קוספ ב"כ קרפ רבדמב .25
ב"ע דל ףדב ןכו ,א"ע זט ףד הנשה שאר .26
א"כ קוספ ג"כ קרפ רבדמב .27
ב"י קוספ ט"כ קרפ םירבד .28
'ה קוספ ט"י קרפ תומש .29
'ה קוספ 'ו קרפ םירבד .30
'ו קוספ ג"כ קרפ םש .31


'לכה אצמתו וב ןייעו-תורבדה תרשע ןהבש יפל,עמש תאירקב ונקתש תוישרפ 'ג ןתואד ' ( 'ה הכלה שיר א"פ תוכרב ) ימלשוריב אתיאד *

:עמש תאירק לש תוישרפ 'ג-ב תוזמרנ תורבדה תרשע דציכ אה הרצקב ןלהלו
'ךיקלא 'ה יכנא' זומר - 'וניקלא 'ה לארשי עמש' קוספהמ .א
"ינפ לע םירחא םיקלא ךל היהי אל"ש ,רמולכ ,דחא 'ה- קוספה ףוסמו .ב
"רקשל ומשב עבשנ אל" ךלמה תא בהואה - "ךיקלא 'ה תא תבהאו" .ג
"תבשה םוי תא רומש" ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש תבשה - "יתוצמ לכ תא... ורכזת ןעמל" .ד
"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" - "םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל" .ה
"חצרת אל" ,גרהנ גרוהש ימ יכ ?עודמ - "הרהמ םתדבאו" .ו
"בונגת אל" ,ךרבח לש ונגד אלו - "ךנגד תפסאו" .ח
זא "רקש דע ךערב הנעת אל" ,ונייה ץראו םימש יתארב אלש ילע תדעה וליאכ רקש תדעה םא - "תמא םכיקלא 'ה ינא" .ט
'םכיקלא 'ה ינא '
"ךער תיב דומחת אל" ,ךרבח תיב אלו - "ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו" .י

web site created by Happy Web Design