English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 רומא תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
רומא תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס

םומ ילעבל "וינוח תיב" ינהכ תאוושה םומ ילעבו "ץוח יטוחש"

םצמטצמ וניא ,הנוהכ ינידל ורשקהב ,"םומ" תרדגה יכ הלוע ל"זח ירבדמ ."בירקהל ברקי אל םומ וב רשא ןהכ לכ"
תפטושה הדובעב ףתתשהלמ עונמ תיזיפ הניחבמ םומ לעב ונהש ןהכ קר יכ בושחל לבוקמ .אדירג יזיפה ונבומב
אוה ףא ללכנ םירצמב "וינוח תיב"ב תרשש ןהכ יכ םתעיבקב ועיתפה תוחנמ תכסמב ל"זח םלוא .שדקמה תיבב
ותועמשמ אלה ?םומ לעבל בשחיי 'וינוח' לצא דבעש ןהכש הביסה יהמ ,אופא ,ןיבהל שי ."םומ לעב" תרדגה תחת
דבעש ןהכל םומ לעב ןיב ,ינויגהה ,שקיהה עבונ ןכיהמו .תרשל עונמ תיזיפ םומ לעב יכ איה בותכה לש תינטשפה
?וינוח לצא
תיב תיינבל הליבוהש תוערואמה תולשלתשה תא םידקהל שי םירבדה תנבהל 'ה תדובעל הנכ הרטמ - 'וינוח תיב'
ןועמש תמש הנש התוא" :םהירבד הכו תוחנמ תכסמב אתיירבב םיראותמ םירבדה .םירצמב וינוח לש שדקמה
ויחא יעמש יניעב ןח אצומ וניא רבדהש האר וינוח .[הלודג הנוהכב] יתחת שמשי ינב וינוח :םהל רמא...קידצה
אל אוה .וינוח וב רזח המ ןמז רחאל םלוא .המרה הרשמה לע יעמשל וינוח רתיוו רוכבה ויחא דובכ תמחמו ,רוכבה
תוכלהב ויתועידי רשא יעמשל וינוח] ול רמא" .הרשמה תא ול בישי רשא דעצ טוקנל טילחהו ורותיוו םע םלש היה
"...הדובע רדס ךדמלאו אב [וינוח לשמ םיתוחפ ויה שדקמה תיב
תדובע תארקל ,ושיבלהו ויחא יעמשב ריעצה וינוח לתיה דציכ ראותמ םירבדה ךשמהב ...השיא ידגבב לודג ןהכ
שדקמה תיב תוכלהב ויחא לש ותורוב תא חיכוהל הרטמ ךותמ תאז השע וינוח .םישנ ידגבב ,שדקמב הרוכבה
ותנווכ יכ ובשח ,הנושמה הרוכבה תעפוהב לודגה ןהכה תא םתוארב םינהוכה .לודגה ןהככ ומוקמ תא שופתלו
וינוח תייחנהמ עבונ םידגבה ןונגס יכ ,הנע ,םירזומה וישובל רשפל והולאששכ .שדקמה תדובעב ןגפומ לוזלז עיבהל
וינוח רחא ושפיח םינהוכהו בר ןמז רבע אל .הלילח לוזלז תנגפהמ אלו ,םהב עיפוהל לודגה ןהכה לע ולא םידגבב יכ
.שדקמ תיב םש הנבו םירצמל חרב הערה וילא התלכ יכו התלגתה תמאה יכ וינוח הארשכ .ויללעמ לע ותוא טופשל
לודגה ןהכה תרשמ תלטומ וילע יכ ענכושמ היה וינוח .'ה תא דובעל הנכ הרטמ ךותמ הנבנ ,וינוח לש שדקמה תיב
בר רעצ המרג לודגה ןהכה תרשמל ,הנומ ףאו דתעתה ,רוכבה ויחאש הדבועה .ויבא לש תשרופמה ותאווצ בקע
אלמי יכ ענכושמ היה ,תוינרותה ויתועידי בקע וז הרשמל הנמתי אוה יכ ףידעה םהיבא יכ עדי רשא ,וינוח .וינוחל
הנב םשו םירצמל דרי ,תאז תושעל לכוי אל םילשוריב יכ הארשמו .לודג ןהוככ שמשי םא קר ויבא יפלכ ותבוח תא
.ולשמ שדקמ תיב
,תעבוק הכלהה ןכש .םייוצר ויה אל וישעמ ,וינוח לש תובוטה ויתונווכ תורמלש אלא יוצר אל השעמ - הבוט הנווכ
דבלב וז אל ,םילשורי - יעבטה ומוקמב אלש ןברק בירקמה .לארשי לע הרסאנ םילשוריב אלש תונברוק תברקה יכ
שדקמ תא הפי ןיעב ואר אל םימכח ךכ םושמ ."ץוח יטוחש" רוסיא לע רבועש אלא ,ה"בקה ינפל הלוע אל ונברקש
תוחנ 'וינוח תיב' ינהכו םומה ילעב לש םדמעמ .םומ לעב לש ודמעמל הווש 'וינוח תיבב' תרשש ןהכ יכ ועבקו ,וינוח
רומאה רואל .תרשלמ םיעונמ םה םלוא תונברוקה רשבב קלח םילבקמ קר םה ןכש םינהוכה םהירבח לש הזמ
רוסיא דבלמ .ץוח יטוחש רוסיא לע הריבעה הניה וינוח לש וישעמב תיזכרמה היעבה ,ןכש .ההימתה אופא תקזחתמ
היטעבש הביסה תא ןיבהל שי ,ןכש רחאמו .הבוטל ויה ויתונוכש רחאמ וישעמב לוספ לכ היה אל "ץוח יטוחש"
.םומ לעב לש ודמעמל ץוח יטוחשב אטוח לש ודמעמ תא ל"זח ושיקה
'יוה םשה עיפומ ך"נתה לכב יכ ,הדבועב ץוענ םירבדה תנבהל חתפמה "לוביק ילכ"ו "תורוא" ;םילשוריו תונברוק
,המודכו ,לא ,םיקולא ןוגכ ה"בקה לש ומשל םירחא םייוניכ .תונברוקל ורשקהב ה"בקה לש ומשל ידעלב יוניככ
יכ שגד םשוה ךכ לעש אלא ."הרבשנ חור ןה םיהולא יחבז" בותכל טרפ] תונברוקל רושקש המ לכב םיעיפומ םניא
רקיעב דמצומ תונברוקה תברקה םוקמל רשקהב :ךדיאמ .[םיליגר תונברקב אלו דבלב "חור"ה ןברקב קסוע בותכה
."וניקולא ריע"כ ,תונברוקה תברקהה םוקמ ,םילשורי תא רידגמה בותכב יוטיב ידיל אב רבדה .םיקולא םשה
.םיקולא םשל רשקתמ הברקהה םוקמ ,תאז תמועל ,'יוה םשל רשקתמ ומצע ןברוקה ,רמולכ
יוניכה .תורומאה תוגרדה יתש גוזימבש דחוימה תא הבחרהב רבסומ תודיסחה תרותב םלעהו יוליג ;םיקולאו 'יוה
"םיקולא" יוניכה .אל ותו ומצע ה"בקה - תימדת ייונישו "תוכסמ" אלל ומצעל אוהש יפכ ה"בקה תא למסמ "'יוה"
"הטעמ"ב רתסומו שבלתמ ה"בקה הב הגרדה איה "םיקולא" .ה"בקה לע רתסההו םלעהה תא למסמ ,תאז תמועל
ונה םלועהש - תמאה יוטיב ידיל אובת הכסמ ןיעמ הווהמה םלועב םגש תנמ לע שרדנ בר ץמאמ .םלועה לש יזיפה
וירדגב ונכ לע ראשנ םלועה .ילאידיא בצמ ונה תוגרדה ינש גוזימ .ה"בקה איה תיתימאה תואיצמהו דבלב הטעמ
גוזימה תובקעב .תיתימאה תואיצמה וניא םלועה יכ הדבועב שוחל ןתינ אפוג הז םלועב ךדיאמו ,םיימשג-םייזיפה
ידכב התייה הרקיעמ האירבה תנווכ .ךכב המ לש רבד וניא הז גוזימ .םלועב ה"בקה לש ותואיצמ ,תמאה תשגדומ
ןתינ ותברקה םוקמלו ןברקל םיבותכה תוסחייתהב יונישהמ .הז גוזימל ,שדקמה תדובע תועצמאב ,ואיבי לארשיש
תא היתובקעב הכישממ ןברוקה תברקה .תוניחבה יתש תא גזמל םיעצמאה דחא הניה ןברק תברקה יכ ,קיסהל
ןברוקה 'יוה :תוגרדה יתש םיגזמתמ ,םיקולא תניחב תא תלמסמה םילשוריב תאז םישועשכו .'יוה תניחבב רואה
.םילשורי - םיקולאו
וינפמ סה ושדוק לכיהב 'יוהו" :קוספב תוארל ןתינ רומאה ןויערל ףסונ יוטיב םילכו תורוא - "ושדוק לכיהב 'יוה"
יזא "לכיה" הטיפש לש בצמב אצמנ ה"בקה רשאכ יכ איה בותכב ולא םילימ לש תינטשפה ותועמשמ ."ץראה לכ
.שדח רואב בותכה תועמשמ תא תוארל ןתינ רומאה רואל םלוא .םתוא ףקותה דחפה ינפמ "ץראה לכ וינפמ סה"
.65 הירטמיגל אוה ףא הלוע ,םיקולא םשל תמיוסמ הניחבמ ליבקמה ,י-נ-ד-א םש .65 הירטמיגב הלוע "לכיה"
תיבב ןכוש ה"בקהש הדבועה םצעמ רצונ הז גוזימו .שדקמה תיבב ונשיש ףסונ גוזימל זמר ונשי קוספב רמולכ
"לכיהב" ןכוש "'יוה" תגרדב ה"בקה - "לכיהב 'יוה" :איה קוספה לש ותועמשמו .[ןברק תברקה אלל םג] שדקמה
."םיקולא" תא םיוסמ ןבומבו "ינדא" תגרד תא למסמה
הברקהה בויח .תובישח הנשמ תונברוקה תברקה םוקמל יכ קיסהל שי הז לכמ אקווד םילשוריב תונברוק תברקה
ינש םיגזמתמ ,לכיהב ותניכש תא הרשמ 'יוהש ןכיה ,םילשוריב תישענ הברקההשכ אקווד .ירקמ וניא םילשוריב
,ןכש .וינוח שדקמ ינהכ לש םהישעמ תרמוח לע דומעל ןתינ םג ךכמ .האירבה תנווכ תא תומילשמה תוגרדה
הלולעה הדירי .םלועל 'יוה רוא לש תנווכמ אל הדיריל ומרג ,וליעוה אלש דבלב וז אל ,םירצמב ולעהש תונברוקה
הברקהה םוקמ - םיאתמ ילכ אלל ההובג הגרדב רוא םלועל דרוי רשאכש םושמ .תורומחו תוילילש תואצותל איבהל
תאש ךכל ומרג וינוח ינהכ .םילילש םירבדל לודגה רואה תא לצנל םילולעה םימרוג ידי לע טלקנ רואה ,םילשוריב
.הערל שומיש וב ושע יאדובש םירצמה וטלק רואה
הלוע "םומ" .וינוח ינהכו םומ לעב ןיבש ינויגהה רשקהה תא תוארל ןתינ ,התעמ וינוח תיב ינהוכו םומ לעב ןיב רשק
,ומגפ וינוח שדקמב תונברוקה תא ובירקהש םינהוכה .86 הירטמיגל אוה ףא הלוע ,םיקולא םש .86 הירטמיגל
םע גזמתה אלו יוארכ ודיקפת תא אלימ אל ,םיקולא םשב טלקיהל רומא היהש 'יוה רוא ."םיקולא" םשב רומאכ
"םומ" ילעבכ םדמעמ תא םימכח ועבק ,ךכ םושמו .וינוח שדקמב תונברוקה תברקה תובקעב תאז לכו .םיקולא םש
לש היירטמיג התואכ 86 היירטמיגל הלועה םיקולא םשב לוכיבכ "םומ" ושע - םיקולא םשב ואטחש תורוהל
."םומ"הweb site created by Happy Web Design