English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 תקוח תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
תקוח תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס


תקוח תשרפ
הבירמה ימ אטח לע

שנענו עלסב הכמ השמ

."הדעל םימ היה אלו ...םירמ םש תמתו ...ןיצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואוביו"
.'הבירמ ימ' השעמ לחה ךכבו השמ םע בירל ולחהו ןויסנב ודמע אל לארשי ינב .'םירמ לש הראב'מ תיסינה םימה תקפסה םג המת םירמ לש התתימ םע
והטמב עלסה תא ךיו ודי תא השמ םריו ...וימימ ןתנו םהיניעל עלסה לא םתרבדו ךיחא ןרהאו התא הדעה תא להקהו הטמה תא חק ,רמאל השמ לא 'ה רבדיו" :ונתשרפב השעמה ראותמ ךכו
."...םיבר םימ ואציו םימעפ
הרוה 'ה רשאכ ,רבדמב לארשי ינב לש םכרד תליחתב ,ןכל םדוק הנש םיעברא התיה תמדוקה םעפה ,עלסה ןמ םימ איצוהל השמ תא 'ה הויצ הבש הנושארה םעפה וז התיה אל ,השעמל
,'רוצב תיכהו' שרופמב 'ה רמא איהה םעפב :וללה םייוויצה ינש ןיב היה דחא לדבהש אלא ,"םימ ונממ ואציו רוצב תיכהו ךדיב חק רואיה תא וב תיכה רשא ךטמ" :'חלשב' תשרפב השמל
השמ לא 'ה רמאיו" - ותניחבמ רתויב רומחה שנועב שנענ אוה - 'עלסה תא ךיו' ,הז לדבהב השמ קייד אלש לעו ,תוכהל אל !רבדל 'עלסה לא םתרבדו' רמאנ ונתשרפבש יוויצב ,תאז תמועל
."םהל יתעבשנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל ןכל לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי ןרהא לאו

שנועה תרמוח לע ההימת

אלו ,רחא עלס לא ורביד המהו ,םיעלסה ןיב ול בשיו' ,הלגמ אוה 'עלסה ךלה' ,הרותב שרופמב םירכזומ םניאש ,רופיסב םיפסונ םיטרפ המכל י"שר עיגמ ,הרותב השעמה רואיתב ןויע ךותמ
."והכהו עלס ותוא םהל ןמדזנו ,הנושארבכ ,ותוכהל ךירצ אמש ורמא ,איצוה
:שנועה תרמוח לע הומתל שי ולאה םירבדה רואל
.רחא עלסב םהל ףלחתה עלסה ירהש ,םתמשאב אלש תועט אלא ,םימש םש שודיק יא םורגל ,םולשו סח ,הנווכ ךותמש השעמב ןאכ רבודמ ןיא אלה .א
.'רוצב תיכהו' - הנש םיעברא ינפלמ 'ה לש שרופמה ויויצב ,םהיניעל דמע לודג םידקת ןה ,םהלש היה אל עלסה תא תוכהל ןויערה .ב
?הטמב ירשפא שומישל זמר ךכב ןיא םאה ?'הטמה תא חק' : 'ה הרוה אל םאה ונתשרפבש הז השעמב םג :וזמ הריתי .ג

תולדגל תונטקמ - רבדמה רוד

והכמ ובר ןטק רענהשכ :[ השמל אוה ךורב שודקה ] ול רמא ,רמאנ אל 'םתיכהו' ,עלסה לא םתרבדו" : שרדמב רמאנ ךכו ,ונקוספ לע שרדמה ירבדב םירבדה תנבהל חתפמה תא אוצמל שי
."ורסיימ אוה רובידב - לידגהש ןויכ ,ודמלמו
- רבדמב םידודנב תונש םיעברא ףוסב היהש - "הזה םויה דע" יכ לארשי ינב לע דיעמ ומצע בותכהו ,"והבהואו לארשי רענ יכ" תניחבב ,ןטק רענל ומד םה םירצממ לארשי תאצב :לשמנהו
."עומשל םינזואו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אל"
.[ בושח אוה ןיאכ וינפל לכה =] "בישח אלכ הימק אלוכ" תניחבב לוטיב תשוחתל תמרוגה ,'ה תודחאב תטלחומהו תיתימאה הרכהה תגירדמל לארשי ינב ןיידע וכז אל ,םירצממ םתאצב זא
םייקתנ רבכ רשאכ ,ןכ ירחא הנש םיעברא לבא ..."ונב אנוש וטבש ךשוח" תטישב שומישל םוקמ שי ןטק דלי לש וכוניחבש םשכ , עלסב האכהה זמרל םיקוקז ויה ןיידע םה הפוקת התואב
,תמאה תא תוארל םהיניע וחקפנו הגרדב ולעתה םה - [ ובר תעד לע םדא דמוע הנש םיעברא רחאל =] "היברד היתעדא שיניא יאק ןינש םיעברא רחא"ש דומלתה רמאמ לארשי ינבב
."עלסה לא םתרבדו" השמ הווטצנ םעפה ןכל ,האכהה תטישב ללכ ךרוצ ןיאו םוקמ ןיא זא וא - "בישח אלכ הימק אלוכ"ש

'עלס' תמועל 'רוצ'

,"עלסה לא םתרבדו" :רמאנ ונלצא וליאו , "רוצב תיכהו" רמאנ םש : 'חלשב' תשרפב רפוסמה השעמה ןיבל ונתשרפבש השעמה ןיב ףסונ לדבה שרפלו רתוי קימעהל שי ,הז רבסה רואל
,למסמ אוהש המלו םיקולא םשל רושק "רוצ"ש ןאכמו "וניקולאכ רוצ ןיא" בותכש ומכ , 'םיקולא' םש דצל םיבותכב עיפומ "רוצ"
םשב תוא לכ לש אלמה המש לש הירטמיגה תא םיבשחמ רשאכ ,רמולכ ] ואולימב םיקולא לש הירטמיגה םוכסל קוידב הווש 296 = "רוצ" תויתוא לש הירטמיגב ןובשח םוכס ,וזמ הריתי
[ ! 296 קוידב לבקנ התוללכב 'םיקולא' הלימה דגנכ ,דחא דוע ףיסונ םא ,295 :לכה ךס ,80=ם"מ ,20=ד"וי ,10=ה"ה ,74=ד"מל ,111=ף"לא ונייה ,םיקולא
הירטמיגב בושיח ינפואמ דחא ןכש ,םינשה ןיב תוהזל שי הירטמיגה יכרדב םגש אלא דוע אלו "יתדוצמו יעלס ה'יוה" בותכש ומכ ,אקווד ה'יוה םש לש ודיצל הרותב עיפומ ,תאז תמועל "עלס"
."עלס" לש הירטמיגה םוכסכ קוידב ,160 :לכה ךס ,30 = 'ו םימעפ 'ה ,30 = 'ה םימעפ 'ו ,50 = 'י םימעפ 'ה ,50 = 'ה םימעפ 'י : הזכ אוה ה'יוה םש לש
, 'עלס' הלימב ינשה השעמב וליאו 'רוצ' הלמב הרותה השמתשה ןושארה השעמב עודמ אופייא ןבומ ,םימחר - ונינעש ה'יוה םש תמועל ,ןידה תדימ תא עודיכ למסמ םיקולא םשש וויכמו

שבדו בלח תבז ץרא

,ןמשהו שבדה ןיבש יעבטה לדבהב אלא ,זמרב קר אלו אטבתמ רומאה ןויערה
,עלסל רובידה תמגוד ,האכה אלל תרווכהמ הטיקלב ,ותפיסאו ,דחוימב קותמ, ותנוכת 'שבד'
,רוצב האכהה תמגודב הליחת ושתוכל ונא םיקקזנ ,ועבטב רמ אוהש תיזה ירפ ךותמ ואיצוהלו וקיפהל ידכ , 'ןמש'ה ותמועל
,רמ תיז תניחבב ,האכההו השיתכה תפוקת .א תופוקת 'בל תוסחיתה ונינפלש אצמנ ןנובתנשכו
,ךיחל קותמ שבד תפיסא תניחבב , ןוצרו עונכיש ךותמ רובידב יוטיב ידיל האבה תוקיתמה תפוקת .ב
"רוצ שימלחמ ןמשו-עלסמ שבד והקיניו" :רמאנכ , 'וניזאה' תרישב הזב הז םרשקהב םיזמרנ םירבדהו
התיה הבוח ..."שבד קקלל" םעל חינהל לוכי ונבר השמ היה אל ,הכורא ןיידע התיה "שבדו בלח תבז ץרא" לש המרב 'ה תדובעל ךרדה רשאכ ,רבדמב םידודנה תונש םיעברא תליחתב ,רמולכ
:רומאכו ,האכההו ןידה תדימל הרושקה אקווד 'רוצ' הלמב הרותה תטקונ עודמ רורב , 'ה תדובעל ךוניח לש וז המרב ,רוצב האכהה לש השחמהה תועצמאב םג 'ה תא תעד םדמלל וילע
"רוצ שימלחמ ןמשו"...
אקווד העיפומ ןאכ ,הרותה ךרדב הכילהב הזונגה תוקיתמב ומצעמ רבכ שח אוה - "שבדו בלח תבז ץרא" ,לארשי ץראל הסינכה ףס לע רבכ דמוע לארשי םע רשאכ ,ונתשרפבש השעמב ךא
היה ךירצ ןכלו ,ותוכהל אל ךא עלסה לא רבדל אלא השמ הווצ אל ןכלו הטמב שומישב ךרוצ דוע ןיא התע "...עלסמ שבד והקיניו " :רומאכ ,םימחרה תדימו ה'יוה םשל תזמורה 'עלס' הלמה
,ןוטלשו תוגיהנמ למסמ הטמ ןכש ,תוכמסו חוכ תניתנ לש השעמ אלא עלסב האכהל זמר ללכ ןאכ ןיא הטמה תא חק ול רמוא 'ה םא םגש ןיבהל השמ

ושנועו אטחה

לארשי ינב לש םתונכומב ןומיא רסוח השמ אטיב וליאכ ,עלסה תא ותוכהב ,ןכש ,תאז תושעל הווצ אלש תורמל עלסה תא הכהש ,ונבר השמ לש והשעמ היה רומח הכ עודמ ןיבהל ןתינ התע
והז ןכש ,לארשי ץראל הסינכה רוסיא שנועב שנענ ןכלו ...לקמה תועצמאב אלא וכנחל ךרד ןיא ןיידעש ןטק דלי ותואכ ,לוכיבכ ,ורתונ םה ויניעב ,לארשי ץרא לש ,רתוי הלענה הדובע ןונגסל
.לארשי ץראל הסינכה ימיל םיאתמ וניאש ןפואב השמ לעפ וכלהמבש הבירמה ימ אטחמ 'הדמ דגנכ הדמ' לש ללכה יפל ,יעבט ןפואב ררגנב שנועה

דבעו ןב ;בקעיו לארשי

םג םייק לארשי םע ךותב המוד לדבה יכ ףיסוהל שי - לארשי ץראל הסינכה תארקל 'ה תא ותדובע ןיבל רבדמב 'ה תא ותדובע ןיב לארשי םעב היהש לדבהה תודוא ליעל םירומאה םירבדל
:םויכ
, 'דבע'ו 'ןב' ידוהי לכבש תוניחבה יתשל םיליבקמה 'לארשי'ו 'בקעי' תומשב בותכב הנוכמ ונמע
, "לארשי ירוכב ינב" בותכ תומש רפסבו "ידבע בקעי עמש התעו" רמאנ היעשיב
האכהה לש הדובעה ןונגס קוידב והז , "דבע רסוי אל םירבדב" :רמאנש ומכ ,לוע תלבק ךותמ תימהבה שפנה ןוסירבו רציה תייפכב יוטיב ידיל האבה ,לארשי םעבש דבעה תניחב איה 'בקעי'
,לארשיבש 'דבע'ה תניחב איה אלה , 'בקעי' תויתוא עקבי ירהש , "רבדמב םירוצ עקבי" קוספב הפי זמורמ רבדה ,רוצב
תאטבתמ 'ה תדובע ,םירובידה תפש תא ןיבמ וניאש דבע ותואכ אלש ןאכ ,רציב קבאמב ךרוצ לכ אלל האלמ תימינפ תונוכנו גונעת ךותמ 'ה תדובע איה ,לארשי םעבש ןבה תניחב 'לארשי'
,שדוק ירבד וב רבדל קר שיו השעמה תכאלמ לע רוסיא לח וב ,תבשה םויב 'ה תדובעב ,ןויער ותוא חורב ,וא רובידב הרותה דומילב - 'םירבד'ב אקווד
,רציה תאכהב ךרוצ שיו םינוש םיותיפבו םילושכמב תימוי םוי תולקתה תמייק םהב ,השעמה ימי ,אקווד לוחה ימיב 'ה תדובעל הרושקה ,בקעי תניחב ןכ אל
בלבש תימהבה שפנה םע תודדומתהל ןמזה והז רשאב !"ברק תעש איה הליפתה תעש" - רומאל "אברק תעש אתולצ תעש" : רהוזב רמאנ הילע הליפתה תעשב בקעי תניחבל שי דחוימ יוטיב
.םימ ונממ ואציי רשא דע , "ןבאה בל"ב תוכהל העשה יהוזו

ג"י-'א קוספמ 'כ קרפ רבדמב .1
'ז-'א קוספמ ז"י קרפ תומש .2
א"י קוספ םש רבדמב .3
,ךליאו-ד"יקת 'מע 'עלס' ךרע 'ס תוא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאל 'םיטוקל'ה רפסב הז לכ האר .4
.ט"כר 'מעו ךליאו-ו"כר 'מע 'רוצ' ךרע 'צ תואבו
םש 'רוצ' ךרעב אבוה ,טוקלי .5
'א קוספ א"י קרפ עשוה .6
'ג קוספ ט"כ קרפ םירבד .7
- יטוקל'' רפסל תורעהו תוחתפמ הארו ,תודיסחה תרותב תומוקמ המכב אבוה ,רהוזה רמאמ .8
...'רהזב ש"מכ' ה"ד הרוש ןושאר דומע דס 'מע 'הרות
ד"כ קוספ ג"י קרפ ילשמ .9
ב"ע 'ה ףד הרז הדובע תכסמ .10
'ב קוספ 'ב קרפ 'א לאומש .11
'ב קוספ ב"כ קרפ 'ב לאומש .12
'ח קוספ ד"י קרפ רבדמב .13
ג"י קוספ ב"ל קרפ םירבד .14
ב"ע הק ףד תבש תכסמ .15
'א קוספ ד"מ קרפ .16
ב"כ קוספ 'ד קרפ .17
ט"י קוספ ט"כ קרפ ילשמ .18
ו"ט קוספ ח"ע קרפ םיליהת .19
,8,9 תורעה 527 'מע 'אצת' תשרפ תבש 'הגומ יתלב' א"לשת תנש םירמאמה רפסב האר .20
ט"י קוספ א"י קרפ לאקזחי .21web site created by Happy Web Design