English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 אשת יכ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
אשת-יכ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס

לקשה תיצחמ

םיאצח ינש
,דבלב יצח וניה עבטמה יכ דחמ שגדומ ,ונתשרפ תליחתב רומאה לקשה תיצחמ תניתנ יוויצ תודוא
.םלש רפסמ וניה רשעש ,הרג רשע ויווש ךדיאלו
..."לקשה הרג םירשע ...לקשה תיצחמ ...ונתי הז" :רומאכ
הדובעה תועצמאבשכ ,תיקלאה שפנה תוחוכ רשע לכ םע הדובעה איה ,הניתנה ,ונוקל םדאה תדובעב הארוה הזב הזומרש :ראובמו
םירשע) םלש לקשל םישענ וידחיו ,תימהבה שפנה תוחוכ רשע לכב - הינשה תיצחמה לכב הילעו רוריב לעפנ ,התומילשב וז תיצחמב
.(הרג

םיינזאמ ףכמ לשמ
.ינש דצב ותיצחמו דחא דצב ותיצחמ םיחינמו ,םיינזאמה יפכ לע םלש דחא רבד םילקוששכש
שפנ תא תממורמו ,התדובעב הדיבכמה תיקלאה שפנה יבגל ךכ ,ינשה דצבש תיצחמה הלוע ,דחא דצבש תיצחמה תדירי ידי לע ירה
,תימהבה
:לשמ אבומ רתוי קמועבו
עייסל ותנווכב וליאכ םינפ דימעיו ,תבש ברעב םידוהיה רצחל אוביש וענכיש ,(ונפרטיש ששחמו) בערה באזה תא לעושה המירש
…תבש ילכאמ םהמע לכאי ותרזע רכשבו ,הדועסה יכרצ ןקתלו ןיכהל םהל
תא שפיחו ,דחפו השובב םשמ באזה חרב ,תולקמב תוצרמנה םהיתוכמ וב ולפיהו ,ושרגל םלוכ וילע ומק ,סנכיהל באזה אבשכ
לכ םהל לכא "ותרזע" ידכ ךותו ,תבש ברעב םידוהיל עייסל ליחתהש ,ךיבא ךכ השע רבכ רבעב :לעושה ול רמא ,וגרוהל ידכ לעושה
!ךב וישכע ומקנ ןכלו ,חרבו בוט חתנ
."הניהקת םינב ינשו – רסב ולכאי תובא" :בותכה ירבדכ ,ןה :לעושה והנע ?הקולו לבוס ינא יבא ליבשב :באזה ול רמא
לעש ראבל ואיבה ,עובשלו לוכאל םוקמ ךאראו ימע וב לבא :ול רמאו ,וב לתהל לעושה ףיסוה ,בערה באזה תעכ ונפרטי ןפ דחפמו
ילדה דריו ולקשמ דיבכה .ןוילעה ילדה ךותל לעושה ץפק םיילד םירושק לבחה ישאר ינשבו ,וילע בכשומ לבחהו ץע לטומ ותפש
,הלעמל הלע ,ןותחתה – ינשה ילדהו ,הטמל
דעוס ןכאש באזה תא ענכישו .עובשלו לוכאל ידכ הניבגו רשב ןאכ שי יכ :לעושה ול הנע ?םשל םתסנכנ המל :לעושה תא באזה לאש
.ראבה ימימב תפקשנש הנבלה תרוצל המודה 'הלוגע הנבל הניבגב' םש ובל תא וניה
לעושהמ רתוי לקוש היהש תאפמו ילדל באזה סנכנ ,וילא דרילו קירה ילדב סנכיהל לעושה ול ץעי ,לעושל ףרטצהל באזה ןנחתה
המורמה שפיטה באזל קעצו ,לעושה אצי ,לעושה "ודידי" םע הלעמל ינשה ילדה הלע 'םיינזאמה תמגודבו' ,הטמל לשלתשהו ,דיבכה
.-"קדצ ינבא קדצ ינזאמ" קדצה אוה ךכ אלה 6"ויתחת עשר אביו ץלחנ הרצמ קידצ" ,ץלחיהל ושפנ לע ןנחתמש
תליפנ ,הפילקה תא ררבלו תולעהל ,איה השודקה דצמ הדובעהו ,הפילקה דצ תא באזהו השודקה דצ תא למסמ לעושה :לשמנה
רתוי דועל תמרוג הפילקה לש הלוטיב ,רמולכ ,הלעמל לעושה תיילעל איבמ הזב תוקסעתהה םצעו .הרוריב איה וז .ראבל הפילקה
,השודקה דצב הילע
:טוריפ רתיבו
םיארקנ םהו) ,םלועה ינייניע תא ררבל חכ תניתנ םיווהמ םהו ,תומלועה תויחהל הטמל הלעמלמ תורוא םיכשמנ לוחה ימי תששב
"ררובה תכאלמ" :הנוכמ םיאתמה ןפואב ולא תורואב שומישה (םלועה ארבנ םהב תונוילעה תודימה שש םהש – תונוילע תווצק שש
.ערהמ בוטה תא הלעמו ררבמש
,תבשב םתיילע תילכת ידכ דע ,ןוילעה םשרושל הרזחב תורואה תיילע לש ךילה ליחתמ תבש ברעמו
,וקלח תא םויו םוי לכל םיאבה השעמה ימי תשש ךשמב עיפשהל ידכ עפש םה םיפסוא ,םתיילעבו
דומיללו ,הליפתה תדובעל ,הקדצ תניתנל ,תוחוככ ונב םיכוסנה תורוא םתוא לכ לש ןוכנה םלוצינ ידי לע לעפנ ןינעה ,רומאכו
.תבשבו תבש ברעמ ,םשרושל הלעמל םתולעהל הטמל ולפנש השודקה יצוצינ תא ונא םיררבמ הזבו .הרותה
רתומ היהי םהב ,אבה עובשה ימיל םישדוחמ תוחוכ ףוסאלו ץובקל ידכ ןמזה והזש ירה ררובה תכאלמ הרוסא תבשה םויבש תויהו
.ררובה תכאלמב קוסיעה
רוריבב םתלועפ םצעבו ,ולפנש השודקה יצוצינ תא םמורל םחוכב שי ןכ לע ,רתויב םילענ םה םידרויה ולא תורואש ןוויכמו
…ויהש יפכמ רתוי דוע תימצע הילעל םהל תמרוג ןותחתה
באזהו לעושה לשמ רואיב רתיב ןבוי הזבו
החדנ אוה םשמו ,םידוהיה רצחל אב ןכ לעו ,תבש ברעב םינוילעה תורואה םע תולעתהלו רובחל הצור ,הפילקה אוהש באזה
,שא תבהלשב הדירומו הפילקה תא שרגמ ה"בקהש ,תולקמב
השעמה ימי תשש ךשמב תורואה תדירי תא למסמה ,הטמל ילדב תדרל ומצע תא לעושה ליפשמ ,ערהמ בוטה רוריבב חילצהל ידכו
."קדצ ינבא קדצ ינזאמ" ,קדצה והזו ,הטמ הטמל הפילקה תלפונ זאו ,ותואמרב הטמל באזה תא ךשומו ,השודקה יצוצינ תא ררבל
?תואמרב עודמ
ידכ תטעומ הנתמ הל קינעהל "םלתשמ" ןכל ,וז הילעל תרבוח איה םג םא אלא תולעל השודקה יצוצינל תרשפאמ אל הפילקה
.הליפהל ףוסבו ,רתויב לודג אוהש ,תוצוצינה רוריב תא חיוורהלו ,הסייפל
,םירופיכה םוי תדובעב ףתתשהש ,חלתשמה ריעשה תמגודכ ,רדוסמ ןפואב הפילקל הניתנה התיה ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב
.לארשי ינב תונווע לכ תא וילע ודיבכהש ,הריזג ץראל והוחלש ףוסבו
חקיפ" - לעושב - "המרע יתנכש המכח ינא" :רמאנכ הפילקה תא תומרל חרכהה ,ןמא ונימיב הרהמב הנביש שדקמה ברחשמו
."תויחבש
.התמישמב חילצהל ידכ הפילקל תוימומרעב האב ,ררבל החוכבש המכחה תריפס ,רמולכ
.ונוקית והזש ,הטמל באזה תלפה ןינעב ךכו ,ושעמ תוכרבהו הרוכבה תא המרמב חקלש וניבא בקעי תמגודב
דרוי הרותה דומיל רואשכ םג אטבתמ ,תימהבה שפנה תא םמורל ידכ החוכב הדיבכמ תיקלאה שפנהש ,לקשה תיצחמ תניתנ תדובע
.הלפתה תדובע תא םמורל תנמ לע ,הטמל
."שבכ םע באז רגו" :בותככ תמלשומ הילע היהת תימהבה שפנהל םגו ץראה ןמ רובעת האמוטה חורש לחוימה ןמזה אובי דעweb site created by Happy Web Design