English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 חרק תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
חרק תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס





חרק תשרפ

םימש םשל הניאש תקולחמ


,דאמ בוט ,בוט-יכ םיימעפ ,בוט

בוט' וא 'בוט-יכ' ןונגסב ,'בוט' ןושל חסונ ,השעמה ימי םהש תישארב ימי תששמ דחא לכב ונא םיאצומ ,םלועה תאירב לע ( התחיתפב ) הרותה לש רואיתב
'דאמ
,תקולחמה הארבנ ,ינש םויב - וב יכ ,ךכל הביסהו "בוט יכ םיקלא אריו" :רמאנ אל ובש ינש םוי טעמל
רשא םימה ןיב לדביו" :בותכש ומכ ,םימה וקלחנ הז םויבש תויה םישנאה ראשמ לדביי ךכבו-ועבטב היהי ןזגר ,עובשב ינש םויב דלונהש ,ארמגה ירבדכו
ינש םויב דלוויש ימ לש ועבט לע ךשמות ינש םויב םימה תקולחמ העפשההו "עיקרל לעמ רשא םימה ןיבו עיקרל תחתמ

,םולשהו הרותה

דיחי םדאו ,טטוקתהל םילוכי ( תוחפל ) םישנא 'ב קרש םשכ ,הזב אצויכו םיסרטניא 'ב וא תועד 'ב :רמולכ ,םידדצ 'ב תויהל םיחרכומ הבירמ ררועל ידכ
ידיל אובי אל םלועל ,בירי אלל דיחי סרטניאו ,הדיחי תואיצמ וא הביא ררועת אל דגנמ הל ןיאשכ דבלב תחא העד ,הז ךרד לעו ,ןודמ תושעל ימ םע ול ןיא
,דגנכש דצב דומעיש ימ ןיא טושפ יכ תקולחמ
וא ,תפסונה תואיצמה תדלונ רשאכו ,הבירמל ררגיהל תורשפא ןיא אלימבו !בירל ימ םע ירה ןיאש ,תידדצ איה ךכל הביסהש ףא לע ,בוטו יבויח ןותנ והזו
ןותנ והזו ,םידדצ 'ב םנשי רבכ יכ ,הנוש סרטניאל תרחא העדל םוקמ תניתנ רבכ שי וישכע ,זא וא ,ינש םדא עיגה וא ,ףסונ דצ רצונ רשאכ ,הינשה העדה
,תקולחמו הבירמ תחמצהל ,יסיסבה הדימה הנק תא ליכמה ,רתוי הברה יתייעב
ונא םיקקזנ ,תקולחמל אלו הבוטל םישמשמ 'וכו תויורשפא וא תועד ןווגמ םתוא לכש םורגלו תולגל חילצהל ידכ וא ,םיביריה םיצינה ןיב םילשהל תנמ לעו
,וימדוק 'ב ןיב םולש השעיש הפוצמ ונממ ישילשה םדאה ,ונייה ,םיביריה הימדוק ןיב תדחאמה איה ,תישילש תפסונ תואיצמל
תואיצמ תאצמנ אל יכ תקולחמל עיגהל רשפא יאש תויהש , 'בוט-יכ' ויבגל רמאנש ןושאר םויב ,םלועה תאירב ימי רואיתב םרבסהב םינווכמ רבכ םירבדהו
םויב הלדבה התשענ ןכאש ,היארהו ,תוילילש היתואצותש הקולחו הלדבהה תיישעל תורשפא תמיק רבכ יכ , 'בוט-יכ' רמאנ אל רבכ ינשה םויבו ,תפסונ
,םינותחתל םינוילעה םימה ןיב ינש
( ינש םוי ) לומתא הרצונש הלדבההש חכוה תעכו תויה ,ינש םוי דעב םג דחא 'בוט-יכ' םיימעפ וב רמאנ ( םימה תכאלמ וב המלשוהש ) ישילשה םויבו
,ליעל רבסומכ ול ומדקש תויואיצמה ןיב םולש השועו םילשמ ישילשה םויה רמולכ ,הבוטל התיה
וניתובר רמאמכ 'בוט-יכ' וב לפכוהש ישילשה םויה תמגודב ( אקוד 'וכו ישילשה שדוחבו ) םלועה תאירבל ישילשה ףלאב הרותה תניתנל םעטה ןבוי הזבו
"םלועב םולש תושעל אלא-הרות הנתינ אל" הכרבל םרכז

לארשי תומשנב 'םיגוס' - ישילשו ינש ןושאר םוי

אוה ,דבלב השודקה יינינעב איה ותוקסעתה ,רמולכ ,ותלוז לע דימת הלעמב ןושאר ותמשנ שרושש ימ שי ,לארשי םע תוללכב םג אצמנ ליעל רבסומה לככ
םימ'ל תאצל גרוח וניאו 'וכו הרותה דומילב 'םינוילעה םימ'ב תאטבתמ ותואיצמ לכ , "אצי אל שדקמה ןמו" :רמאנ וילע לודגה ןהכה תניחבב 'שדוק ילכ' ןיעכ
םלועה יינינע ךותב םילגמהו 'םינותחתה םימב' ,לוחד ןידבועב םיקסועה ולא םה םתלעמב םיינשה :תאזמ הריתיו ,הזה םלוע לש ןילוחה ינינע םה 'םינותחתה
"םינוילעה םימ"ה :רקיעה תודוא עגרל םיחכוש ילואו , "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ו , "והעד ךיכרד לכב" תניחבב ,ךרבתי ותוקלא תא רתסהו םלעה ןושלמ
ידימ םתולעהלו םינותחתה םימב קסעתהל הבצוח םתמשנש ולא תויכותב עיפשהלו ררועל םינוילע םימ תניחבב םהש ימ יפתכ לע תיארחאו השודק תוכזו ,
,םינוילעה םימה תרבחב םהינמזמ ןמזב תויהלו םועטל םעפ

ןהכה ןרהא

הינק תעבש לכ לע הרוהטה הרונמל וידחי םילושמה לארשי תומשנב תוגרד עבש ןתוא ,ונייה תורנה תעבש תא קילדהל לודגה ןהכה ןרהא לש ודיקפתמ
:רמאנכ הלעמ ירחא הלעמ םתולעהלו םקילדהל לודגה ןהכה ןרהא לש ודיקפתמ (,תוכלמו-דוסי-דוה-חצנ-תראפת-הרובג-דסח ,תודימה עבש דגנכ)
םימ'ב 'הרונמה ינק'ב עיפשהל וילע המוש 'םינוילע םימ' -הלעמב ןושארה - 'לודג ןהכ' תניחבב אוהש ימ לכש ,הארוהה וזו , "תורנה תא ךתולעהב"
,ןכ םג םינוילעה םימה תגרדל םעפ ידימ ועיגיו ואוביש םתולעהלו םררועל 'םינותחתה
הבהא"ב ותדובע חוכב חילצה תאזו ,אוה ךורב שודקל ,ןתחל םברקלו םאיבהל ידכ לארשי תסנכ לש םניבשוש ןהכה ןרהא היה וזכש הלועפל יסופיטה באה
,ל"נה ותדובעב לארשי ללכ לע תואשנתהב היהו לכה לעמ ןהכה ןרהא אשנתה הזבו "הרותל ןברקמו...בהוא" :רמאמכ "הבר

חרק לש ותקולחמ

םה - הזה םלועה יככותב הניכשה תורשהל םרוגו לוחד ןידבועב וקוסיעש ימ םג ,םישודק םינותחתה םימה ףאש ,חרק ןעט - "םישודק םלוכ הדעה לכ יכ"
,םינוילעה םימה תגרדל םלעיו םרבחיש ןהכה ןרהא תדובעב ותעדל ךרוצ ןיאו ,םמצעל םישודק
ומצע ינפב קלדי הרונמה ינקמ גוסו גוס לכ אלא ,ורבוחי אלש לארשי ינבב םיגוסה 'ב ןיב ,םינותחתה םימל םינוילעה םימה ןיב קלחלו דירפהל הבא חרק
,לודגה ןהכה ןרהא ידי לע תחא הרוהט בהז תרונמ ףוגב םסוניכ אלל
םוי עפש תא לבקל םיכסהל ןאימו ,בוט יכ וב רמאנ אלו םימה וב וקלחנש ינש םוימ תכשמנש העפשהה תחת ראשיהל ףידעה חרקש ,ל"נה לכמ םרומה
,םלועב םולש תושעל תנמ לע הרות וב הנתינשו בוט יכ וב לפכוהש ישילשה
ןהכה תעפשהב הלוכ הדעה לכ ינב ורבוחיו ופרוציש הצר אלשכ העטש ןבומו , 'חרק גלפתאו' - "חרק חקיו" :קוספה תובית לע ,םוגרתה זמר תאז לכ תודואו
,ותואשנתה חוכב לודגה


חרק לש ויתונעט

ליטהל םיבייח םאה תלכת הלוכש וזכש תילט םאה ,ולאשו ,השמ ינפל םדימעהו תלכת ןלוכש תותילטב םפטעו ,שיא 250 ץביק חרקש שרדמב אבומ
?תלכת ליתפ התיציצב
םיכירצ עודמ ,ואשנתת המל ךכ םאו ,םישודק םלוכ - תלכת הלוכ ותעדלו ליעל רומאכ לוחד ןידבועב םיקסועה לארשי ללכ לע זמר איה תילטה ,ותנווכ
,םישודק םלוכ ירה םינוילעה םימה םע םינותחתה םימה תא רבחל ןהכה ןרהאל םיקקזנ עודמ ונייה ?הלוכ תילטה תא תולעהלו רוטפל דחא תלכת ליתפ
!? תלכת הלוכ

,ףסונ השחמה יעצמאב יוטיב חרק ךכל ןתנו
לע ( תוישרפ 'ב קר הב שיש ) תחא הזוזמ עובקל ןידע םיכירצ םאה ( תוישרפ ה"ער תובותכ הרות רפס לכבו ) הרות ירפס אלמ תיב ,וניבר השממ ולאשב
? תיבה חתפ
הזוזמ'ל םה םיקוקז עודמו ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,םהישעמו םהיכרד לכב םדועיי םיאלממה ,םירפס אלמ תיב תניחבב םה לארשי לכ ,ותנווכ
ליעלדכ ...םהילא עיפשהלו וידחי םרבחל םלעיש ,דחא לודג ןהכל - 'תחא

לארשי ללכ , ונא יכ ,ונא םידמל ,וחתפ לע הזוזמב בייח םירפס אלמה תיבו ,תלכת ליתפב תבייח תלכת הלוכש תילט יכ ןמאנה העורה לש ויתובושתמ
תא - תורנה לכ תא קילדמו ביטמה ,לארשי ינב שאר ת"ר "יבר"ה לש וידיקפתמ והז םגו ,םימשבש וניבאל ברקתהלו תולעהל ונידעב עיסיש שארל םיקוקז
ךרבתי וילא ונברקמו 'שאר'ל וילא הלעמ רחא הלעמ ונתוא הלעמו,תומשנה לכ

םוי לכב (טעמכ) קרפה ףוס דע ךשמהב ןכו 'ד קוספ 'א קרפ תישארב .1
א"ל קוספ םש .2
'ח - 'ו קוספמ םש .3
רתא לע י"שרפבו ,א"ע ונק ףד ,תבש תכסמ ףוס .4
- 'ב החיש 'חרק' תשרפ 'ח קלח* 'תוחיש-יטוקל'ב ,תוכיראב הז לכ האר .א .5
- 31,32 תורעהב םגו רתא לע תורעהב ןייעו ,ךליאו 'ה ףיעסמ טרפבו
,'וכו זומתב 'ג םויל רשקהו
מ"דשת תנש ק"הלב תוחנה א"טילש ר"ומדא ק"כ תויודעוותהב ראובמ ןכו .ב
,ךליאו 'ט ףיעס 1787 'מע 'ג קלח
י"שרפבו , ב"י 'י 'ז םיקוספ םש תישארב .6
ט"י קרפ תומש .7
םש 'תוחיש-יטוקל' 17 הרעהו , 'הכונח' תוכלה ףוס ם"במר .8
םש 23 הרעהו ב"י קוספ א"כ קרפ ארקיו .9
'ו קוספ 'ג קרפ ילשמ .10
ב"י הנשמ 'ב קרפ תובא .11
'ב קוספ 'ח קרפ רבדמב .12
ךתולעהב תשרפ שיר 'הרות יטוקל' .13
ב"י הנשמ 'א קרפ תובא .14
'וכו ט"מת 'מע 'ןרהא' ךרע 'א תוא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאל 'םיטוקיל'ה רפס .15
'ג קוספ ז"ט קרפ רבדמב .16
'תוחיש-יטוקל' 5 /א הרעה ליעל ןמסנבו ונתשרפ שיר 'ךלמילא םעונ' רפס .17
ז"צרת 'מע חרק-ךתולעהב 'רבדמב' רפס 'הרותה-רוא' ,22 הרעה םש
'א קוספ םש .18
ונתשרפ שיר י"שרפב אבוה .19
ח"ל קוספ ו"ט קרפ רבדמב .20
טמ 'מע וכשמהבו ז"ל קרפב ראובמו במ 'מע גל קרפ 'אינת'ב אבוה .21
12 'מע ףוס 'ב קרפ 'אינת' האר .22
ר"ומדא ק"כ תיודעוותהב אבוה ח"משת ךתולעהב תשרפ תבש רמאמ ןיע .23
תומוקמ יארמב םג הארו ,483 'מע 'ג קלח ק"הלב תוחנה א"טילש
וב םייניוצמה

116 תויהל ךירצ 117 'מע ,תועטב םידומעה וב ופלחוהו ,ח"לשת הינשה האצוההמ אוה י"חת תעכ אצמנו ,ליעלד 'ח קלח 'תוחיש-יטוקל' רפסה ·
'מעל גלדי 115 'מע רחא אוהש יפכ וב ןייעמהו , 117 תויהל ךירצ 116 'מעו
ךליאו 118 'מעל ז"חאו 117





web site created by Happy Web Design