English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 יעסמ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
יעסמ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוסיעסמ תשרפ

רבדמב תינחורה המחלמה

םיילילש תוחוכל רוקמ רבדמה

םינגרואמה םדא ינב בושיי םוקמל ךופיהו דוגינכ ספתנ אוהו , 'ארונהו לודגה רבדמה' הרותב ראותמ הנש םיעבראכ ךשמב וניתובא וכלהתה וב םימעה רבדמ
,םירדוסמו םיקקוש םייתליהק םייחב
םלועה ארוב - הריבה לעב יניד תא וב ליחהל רשפאש ,העיגרבו הולשב ,תוחוחינב םייחו התואנ ץרא ךרדב םיגהנתמה םישנא ירוגמ םוקמבש ,רבדה ילמס
,וגיהנמו
'םש םדא בשי אל ץראב' ,תומלצו היצ ןוממש םוקמב ללכ ירשפא רבדה ןיאש המ
,םויאו ארונ אוהש אלפ אל 'םימ וב ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ' תורידתב וב םיאצמנו ,תונווגמ תונכסל דעומ םוקמ הוהמ םג ולא לכל ףסונבו
,ויתורותו םיקלאה יקוח ץומיא לע ללכ בושחל ןיאש ,תולבוקמ תומרונ וב ליחהלו תוסנל תעדה לע הלעי אל םג

,הז ימויק בצמל תישרושהו תינחורה הביסה תא תראבמ תודיסחה תרות

'תופילק' םיארקנו ,האמוטה תוחוכ םהו םהל םידגנמו םיכופה תוחוכ לש תואיצמ םג רצי ,וכותב םיאצמנהו םוקיה לכל םלועה ארוב לצאש השודקה תוחוכ דגנכ
ירבדכ וא , 'ברקע'ו 'ףרש' 'שחנ' ,קוספב םיזמרנו ללכ בוט ןהב ןיאש ,ירמגל תואמטה תופילק 'ג ,תחאה ,תוצובק יתשל תוקלחנו ,ןה עברא תופילק ןתוא ,
, 'תחקלתמ שא'ו 'לודג ןנע' 'הרעס חור' ,איבנה
,ערהו בוטה הב םג ברועמ ןכלו ערו בוט תעדה ץעמ תכשמנה הגנ תפילק ,הינשהו
? הנש םיעבראכ םש בבותסהלו ,ולו לארשי ינבל המ ,תינחורה העפשהב ןהו תוימשגב ןה ,עורגו ילילש ךכ לכה רבדמב ,הלאשהו

ערב המחלמה

,םתילכתו םתנקת והזו ,התרימשו הרותה דומיל חכב םועינכיו םולטביש 'המה םיבוט אל רשא' ,םתוא לכ תואיצמב ארובה תנווכ
תא לטבלו רגמל רבדמב םתכלב לארשי םע ידיב חכ ןתינ ןכ לע ,םימשה רעש - םילשורי תמועלו דגנכ אוהש םימעה רבדממ תופילקה תויח תקיניש תויהו
ךיאנשמ וסניו ךיביא וצופיו 'ה המוק השמ רמאיו ןוראה עסנב יהיו" :רמאנכ הרות ןתממ הנחמה ינפל םיכלוהה וכותבש תוחולהו תירבה ןורא תועצמאב תופילקה
"ךינפמ
תופילקה תויח תא ועינכה דציכ אה ,ךכ םאו ,הרותה תא ולביקש דע ססמערמ ,הרות ןתמ םדוק דוע םהיעסמל וכלה לארשי ינב יכ ונא םיאצומ הרצק תוננובתהב
? תירבה ןורא םתושרב היה םרטב רבדמבש
..קוחר רתוי דוע ...קוחרהו בורק בורקה

םשורה קזחתמ ךכ ,בושיהמ תפסונ ץרא תרבכ םיקיחרמש לככו ,םדא ינב בשומל רתוי בורק אוהש רכינו חפוטמ ריעל ךומסה לכש ןיעל תיארנה תואיצמב
,הבורמ קחרמל ריעהמ רצקה קחרמל ןוימד ןיאש רורבו ,ושפנ יכבנב םדאה תשגרהל סחיב ןהו הביבסה תוכיאל סחיב ןה ,הברה ונירוחאמ בושיהש
דוע קיחרהל םיכישממ רשאכו יניצר ךכ לכ וניא הנכסה םוקמש ירה ריעל תוכימסב םיאצמנ םאו ,ריעל ץוחמש הנכס םוקמל הרדגהה יפלכ םג םירומא םירבדה
רשא םירחא עבט יקזנו תוקיזמ תויחמ םרגיהל תולולעה תונכסה דצמ ןהו ,ןהימודו םיכרד ידדוש דצמ תוברואה תונכסל סחיב ןה ,תפחרמה הנכסה הלדג ךכ דועו
,תוישפוחב תוטטושמה תוער תויחמ דחפה םצעתמ ןכ ןקותמ בשוממ קחרתהל םיברמש לככו םיאצמנ םניא בושיי םוקמב
,ריעהמ תודרפיהה תואיצמו תשגרה לדגת ךכ בושי םוקממ קיחרנש לכ יכ ,רמאנהמ םרומה
,תוינחורב ( רקיעבו ) םג םירומא םירבדהו
,וז ךרדב תברואה הנכסה תמצעתמ ךכו ,החוטבה ריעהמ קחרתהל םיברמ ךכ ויבועל רתויו רתוי םיסנכנש לככו ,רבדמה אוה ריעל ץוחמש הנכסה םוקמ
ימ תוגרד יקוליחב םיקלוחמ םמצע יפלכ םה םגש האמוטה תוחוכ םירבוג ךכ רבדמה קמועב דוע םיאצמנש המכ ירה ,תופילקה םיקנוי רבדמהמ רומאכש תויהו
,והנשממ ערו לפש ימו ,יממ עורג
ןכ לעו ,רתוי השודקה לא המצעב הבורק איהש היאר ןיעכ וזו (,וידחי ערו בוט הב ברועמה ) דבלב הגנ תפילק תטלוש הבש ריעל םוקמ תברקב םיאצמנשכו
קוחר רתוישכ הטמ הטמל הלעמלמ ןגוריד יפל ירמגל תואמטה תופילקה 'ג לש םתטילש םוקמל םיאבו דועו דוע םיקיחרמשכ ךא ,הלטבלו הרגמל רתוי לק תיסחי
הציפהל רתוי לק אלימבו הילא בורקה לע ןינעה עיפשמ בוט םג הב שיש הגנ תפילקל רתוי הבורקה וללה תופילקה 'ג-מ הפילק לכש ונייה 'וכו עורג רתוי
,הילע רובגל השקי ןכ הגנבש בוטהמ רתוי קוחרש לככו ,הלטבלו

תויכותב ותואצמיהש הז רומאכ ,םמוקימ וניה דדומהו ,הפילקה קזוחו ףקות ךרע יפל םה ,רבדמהמ םיקנויה תופילקה תויח לטבלו רגמל םישורדה תוחוכהש,ןבומ
,ותמועלש קזוחל ליבקמה רתוי קזחו הלענ חוכ שרדיי ,רתוי רבדמה

,לארשי ינב יעסמב ןבוי הז רואיבמו
וקקזנ ןכ לעו הנוילעה הנווכה םילשהל ידכ םלטבל םימוצע תוחוכל וכרטצנ ,תושק רתויה תופילקה תורבגתהו תטילש םוקמ ,רבדמה (ךות) לא וקיחרה רשאכ
,ןכותבש תוחוללו תירבה ןוראל
'ג-מ תוחפ הכרעש הגנ תפילק תטילש םוקמב אוהו ,השודקל-ריעל בורק רבדמה תליחתב ,הרות ןתמל םכרדב ססמערב והש אלא ,וקיחרה אל ןידע רשאכו
,הפילקה ףקותל הליבקמה ,התוחפ ,תפתושמ תוצמאתהב הגנ תפילק תא לטבל וחילצה ,ירמגל תואמטה תופילק
ולעפ ,הרות ןתמ דע םימשהמ דריש םחלה 'ןמ'ה חכו תוכז תפסותבו ,י"שרב אבומכ הרמב ווטצנ ןתוא הרות ןתמ םרט דוע ומייקש תווצמה 7 תוכזב תאז לכו
'ריעל םיבורק'ה םינמזו םירתא םתואב הגנ תפילק לוטיבל

תאצלו רבגתהלו ויעסמל תכלל אוה ךירצ םייטרפה וייחב הז תמועלה תוחוכב ,הלילח ,יובשה לארשימ תחאו דחא לכשכ ,תורודל חוכ תניתנ אוה ל"נה לכ
ידע ליעלדכ רבדמב וניתובא עסמב התשענ רבכ הזל ךרדה תחיתפ ירהש ,חילצהל תנמ לע בר חוככ המויקו הרותה דומיל תא ץמאלו תולבגהו םירצמ םתואמ
!ר"יכא 'וגו ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו" איבנב רומאה דועיה םיוקי

'ג קוספ ד"ל קרפ רבדמב י"שרפב אבוה ,ה"ל קוספ ח"כ קרפ לאקזחי .1
ו"ט קוספ 'ח קרפ םירבד .2
'ו קוספ 'ב קרפ והימרי .3
ז-וסקתת 'מע ישש ךרכ 'רבדמב' רפס 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאל 'הרותה-רוא' .4
'ב תוא תליחתו 'א תוא
'א קרפ ףוס 'אינת'ב האר .5
'ד קוספ 'א קרפ לאקזחי .6
רבדמב תשרפ ליעל הז לכל הפסוה האר .7
ז"י קוספ ח"כ קרפ תישארב .8
ג"ל קוספ 'י קרפ רבדמב ,םימכח יתפשו י"שרפב האר .9
ה"ל קוספ םש .10
ב"י קוספ 'ה קרפ םירבד .11
לש המילש הביתכב ,רמולכ ) ואולמיבו , 26 הירטמגב הלוע 'יוה שרופמה םש ,רבדמב ונחש תועסמה 42 רפסמב םג ןומאה ףסונ זמר יוליגב ןינעה קתמויו .12
ועינכה ,ב"מ םש הלבקב הנוכמה שרופמה םשה חכבש לע זומרל ,רבדמב לארשי ינב תוינח 42 ןינמכ 42 הירטמגב הלעיש רשפא( ,הה,וו,אה,די :ןוגכ ויתויתוא
,םימעה רבדמבש תופילקה שרוש תא וניתובא

תודימה 7 דגנכ םיקוספ 7 - מ תבכרומ איהו * הנקה ןב הינוחנ יברל תועדה בור יפל סחוימה ...'חכב אנא' תלפתב זמרנ ,ויתויתוא 42 יולימב 'יוה םש ]
תרדגומה תוכלמה תדיממ ץוח , 42 = 6 לופכ 7 לכה ךס ,דבלב תונושארה תודימה 6 דגנכ תובית 6 קוספ לכבו ,תוכלמ,דוסי,דוה,חצנ,תראפת,הרובג,דסח
עצוממה תויהל הדיקפתו תויה ( 'ש 'מע 'ה קלח א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ 'שדוק תורגא' האר ) ,םולכ המרגמ הל תיל ,םולכ המצעמ הל ןיאש תיאמצע יתלבכ
םכישמהלו הל ומדקש תוריפסהמ לבקל ונייה ( הלר 'מע א"י קלח ל"נה 'שדוק תורגא'ב רבסה האר ןאכ םג) ,היתחתמש תוגרדל הינפלש תודימה ןיב דבלב
[ ,הנמיה תונותחתה תוגרדל

איבמו הזב ךיראמה 'תוליפתה רצוא' רודיסב הארו - א"ס 'מע 'הדובעה שרשו דוסי' רפסב םג הארו ,א"כ ףיעס ודוה דע רחשה תלפת קרפב ללוכה רעש האר ·
.רחאל 'חכב אנא' תלפת תא תסחימו תקלוחה העד

ב"י קוספ 'ה קרפ םירבד .13
'ב קוספ ג"י קרפ הירכז .14web site created by Happy Web Design