English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 תוטמ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
תוטמ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוסתוטמ תשרפ

'רדנ-ילב'

ותשא ירדנ רפמ שיאה

,ונתשרפבש םירדנה ןינעמ םירבדה תדוקנ
,םהמ שורפל הרותה ונל התווצש םירבד םתואל ףסונב הריתי תושירפ ומצע לע ליחהל םדאל הנתינ תושר
רוסאש םשכ ךליאו ןאכמ וילע רוסא םיוסמ רבדש ,ויפב ורובידבו ובלב טילחמש :ונינעש ,'רדנ'ב ומצע לע אוה ןגמ ,וז ותטלחהב דימתהל םדאה לכויש תנמ לעו
ומצע לע םדאה לבקמ ךכ ,תונברוק יגוס ,ןוגכ םיעודי םירבדמ תונהל וא לוכאל רוסאש הרותה התווצש םשכ ,רמולכ ,השודקה ונתרות ןידמ לכה לע ןברקה
הרשפיא הז לכ םע ( ורדנ םייקמ אלש ימ לכל העובקה השינעב שנעיי וז ותטלחהב דומעי אל םאו ) , הרותה יפ לע רתומ ורקיעמש רבדמ הנהיי וא לכאי אלש
זפחנשכ ותעד לוקישב יד היה אלו דבעידב ול העירפמ םירתומה םירבדמ ותשירפש קיסמ רשאכ וז ותטלחהמ וב בושלו רוזחל רדונה םדאל תידוהיה הכלהה
,םירבד םתואמ ומצע שירפהל
( הנוצר דגנ וליפאו ) הרדנ רפמ ונוצרבו ,הלעב לש וחור תרומל תרדונ שיא תשאשכ ,ונתשרפ תליחתב אבומ רדנה תרפהל תוטלובה תואמגודה ןיב

םירדנה ןידב ההימתה

ןיאה ,ותשא ירדנ רפמ לעבש ,םירדנה ןידב הרותה תמגודל םעטה והמ .א
( תוטוידה 'ג וא החמומ דיחי וא ) ?והער ירדנ ריתמ שיאשכ בורל תואמגוד
םירדנ' תובא תכסמב הכרבל םרכז ונימכח ירבדמ ,םירדנה תלעמ םצעב .ב
יכ ,בוטו יבויח השעמל תבשחנ רדונה תטלחהש ,ןבומ 'תושירפל גייס
,הזה םלועהו תושרה יינינעמ הריתי תושירפל לגתסי ורדנ תועצמאב
ךייד אל",ימלשורי דומלתב אבומהמ םירתוסכ םירבדה םיארנ הרואכלו
!?"םירתומה םירחא םירבד ךילע רסוא התאש אלא ,הרות ךילע הרסאש המב
תרגסמב אלש תושירפ תפסוה תיבויח ןיעב םיאור ןיאש לילעב ןבומ
,ונילע הרותה ייוויצ

,רואיבה תדוקנ

,הנושארה ההימתב תבשייתמ הינשה הישוקה
אל" ,ליעל םירכזנה ימלשוריה ירבד חורב סחי היפלכ ןיגפהל ונל שי זא וא ,תרדונ השאהשכ ןכ ןיאש המ, 'שיא'ה וניה רדונהשכ םה םילבוקמה םירדנה םתוא
םירחא םירבד ךילע רסוא התאש אלא ,הרותה ךילע הרסאש המב ךייד
('רודית אל רשא בוט' :רמאנ הז לע םג ילואו ) "םירתומה
ופוג הפכיו הזה םלוע לש רתיהה יינינעמ שורפיש יוצר וליפאו רודנל לוכי-שיאהו ,הל רפמ שיאה ,הרדנ תאז לכב םאו ,רודנלמ רזניהל הכירצ השאהש ,ונדמלל
רדנה תועצמאב ומצע יגוניע קיחרהל,םירבדה רואיב

,שומיש םהב תושעל םדאה תלוכיב ןיאש דע םתשודקו ברה םכרע תאפמ אקווד ךפהל ,םכרע טועימ וא םתאמוט ללגב אלו שומישב םירוסאה םירבד םלועב שי
..םהב אצויכו שדקהו תונברוקכ דבלב הובג שומישל ךרוצ םה ולא םירבד
ןכ לעו ,ולא םירבדמ הנהיי אלש טוידהכ ומצע האורו ,הובג ךרוצכ וילע םתושעלו םהמ רזניהל ול ףידע ,שומישב ול ורתוהש תושרה ירבד יכ םדאה קיסמשכו
,ךכב ותושרו ,םהמ אוה רדונ
ךרוצו תונברוקכ םתושעל תושרה ירבד תא ךפהמ ובש הרותה חכבו 'וכו השודג הדימב הרות דמולה ומש ךרבתי ארובה תדובעב הגרד לעב יפלכ רומא הז לכ
תילענ רתויה השודקה דצ תויהל םכפהלו םלועה ינינע תא שובכל המחלמה ברקב וניה אצמנ וליאכ ,הובג
אוהו ,םישדח םירוסיא ושפנ לע רוסאלו דוע ףיסוהלו םלתשהל שפחמו ,לוכל הרותה הרסא רבכש המב ותדובע ראש םייס רבכש םדא לצא איה וזכש הגרד
ותשא ירדנ ךפהל חילצמ אוה ותגרדב ,וזמ הריתיו ,לדבומו שודקל רתומה ךפהלו שובכל ותלוכיבו םלועה ילבהמ ותושירפב הלעמו ומכשמ ,רמולכ 'שיא' ארקנה
םורגל ,ורפהלו הרדנ ךפהל ותלוכיב ,ןברקכ הילע תעכ םיבשחנה םירתומה םירבדמ המצע הלידבהו השדיק לוכיבכו הרדנ ותשא םא םג ,רמולכ ,םירתומל
,ךפהלו שובכל וכרדב תאטבתמ ותלעמ תוהבג יכ ,ךליאו ןאכמ שומישב רתומ היהיש

,רואיבה תבחרהבו

שבוכה תלעמל ןידע עיגה אל יכ םייוצר הירדנ ןיאש השאל בותכב לשמנ ודיצל םחלנה דצה תא ךופהלו המחלמב שובכל וכרדש שיאה תלעמל עיגה םרטש םדא
ונממ הובגה הז ,שיאה תא שקבל אוה ךירצ שדוקכ וילע םהשעו תושרה ירבדמ ומצע לידבהו רדנ תאז לכב םא היהו ,הרותה ירוסיא לע רומשי םא ידו ,ךפהמהו
'ךילשי ותלוספו' ושרושל והלעי רדומה רבדה ותואב ינחורה וקוסיע ידי לעש :רמולכ ,רוריבב אוה קסעתיש ונייהד ריתי וא רפיש [ םכחה תא וא ]
, 'תולק ןתעד םישנ' :רמאמכ המילש הנניא ותעד ןכ לעו ,הרותב קיפסמ קסע אל ןידעו ךופהלו שובכל הכרד ןיאש השא תניחבב אוהש הז יכ
קלחה אוה ררבמ אפוג שדוקמהו ,שדוקמ תויהל רתומה תולעהל קסעתמו ררבמו רפמ אוה שיאה אקוד ןכ לעו וררבל אל ךא רבדהמ שורפל וחוכבש ברימה
'ךילשמ ותלוספ'ו ובש ןוילעה

,רתוי קמועבו

,םתגרדמ םתולעהל חילצי אל ושומישבש ששוחש ימ ,הגרדב םולעיו וררובי םיאתמ שומישבש ידכ םה ,שומישב ונתינש םלועבש רתיההו תושרה ינינע לכ
,ןברקכ םהמ ותשירפ םצעב - םהילע ךישמהל לוכיש השודקה תדימב םומיסקמה והזו ,םהמ ומצע שירפמו רדונ
הבשחמב ,הלעמב ונממ םינטקה ירדנ אוה רפמ ,הברדא אלא השירפו רדנ תועצמאב קר אל תושרה ינינע תא תולעהל ותורשפאבו רתוי הבר ותלעמש ימ שיו
אלו לכוא ןהכהש תונברק םנשיש םשכ יתילכתה ורוריבל ואיבמ ךכו ,היוארה ותלעמו ותגרד ךרעל ול םיאתיש יפכ רדומו שדוקמ רבד ותואב שמתשהל הוקתו
,ליגר לארשי לע הזב תילענ ןהכה תגרד יכ לארשי
םרטש ולאו ,רתומה תא ררבלו שדקל הרותה חכב םילגוסמו םילוכיה ולא ,םעב תונוש תוגרדל לשמכ םג םה השרפב םירומאה השאו שיאש,םידמל ונאצמנ
,וז הגרדו הלעמל ועיגה

'רדנ-ילב' רמול ךירצ הזה ןמזב

וילא ולוטיבו ותארי לדוגמו ,הרותה ןתונמ האריהו - הרותה דומילב ותעקשהו וקוסיע םצוע תאפמ תעבונ ותלעמו ,םירדנ ריתמו רפמה שיא תניחבב אוהש ימ
ליעל ראובמכ...ךופהלו שובכל לוכיש דע ותלעמ הלדג ,ךרבתי
זאו הלית לע היונבו תדמוע ןכא התיה 'םלש הארי' ןושלמ םילשורי ריעהשכ םייק היה ןושארה שדקמה תיבש ןמזב יולגב תכשמנ התיה וז תמלשומ הארי רקיע
, התומילשב הכשמנו היולג התיה ךרבתי ותאמ האריה םג
אב אלו עגי אלש ימ ןכ לע דאמל דע הבר הדובעה וזכש האריל עיגהל תנמ לעו תמלשומו המילש הארי התוא הלפנו הסרהנו הברח יכ םילשורי הברחשמ ךא
תולגתהב המילשה האריה ונילע ךשמית בושו המילשהו היונבה םילשוריב ישילשה שדקמה תיב הנביש דע 'רדנ-ילב' דימת רמאי וז הגרדל


ג"י קרפ תליחת 'םירדנ' תוכלה 'האלפה' רפס ם"במר .1
ז"י 'ג 'ב :'וספ 'ל קרפ ונתשרפ שיר י"שר םג הארו - 'םירדנ' תוכלה שיר םש .2
ג"י קרפ ףוס םש ם"במר .3
'תונברוקה השעמ' תוכלה 'הדובע' רפס םג הארו , 'ז הכלה 'א קרפ םש .4
ז"ט קרפב םג
,בס ,דמ 'מע 'םירדנ' ךרע 'נ תוא 'םיטוקיל'ה רפס .5
ג"י הנשמ 'ג קרפ .6
'א הכלה 'א קרפ םירדנ תכסמ .7
'ד קוספ 'ה קרפ תלהק .8
ב"ע הס ףד תומבי תכסמ .9
ב"ע גל ףד תבש תכסמ ,י"שרפב ו"ט קוספ 'ג קרפ תישארב .10
'כ הנשמ 'ה קרפ תובא .11web site created by Happy Web Design