English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 סחנפ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
סחנפ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס* סחניפ תשרפ

תוינחורב רועפ שרוש

רועפ ןוועמ רוהיט

אוהש 'רועפ-לעב, ןוועב םאיטחהלו ,תונזב לארשי ינב תא לישכהלו תורגל ,קלבל עשרה םעלב ץעי התואש הצעה ( ,ברה וננובאדל "החילצה"ש ) םעלב תצע לע :רפוסמ ,קלב תשרפ םויסב
ןב ירמז תא" ( איסהרפב ) םידיזמה תא גרהו 'ודיב חמור חקלו' ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ םקש דע , 'תינחה-דוח' תניחבב םהבש העורגהו ,םלועבש תורזה תודובעה לכל גציימ למסכ
אלו" :רמאנכ לארשי ינבב ףסונ ןוילכ ךכב ענמו - "יתאנק תא ואנקב" :בותכה ןושלכו ,םימש םש שדיק וז ותמזויבו "אוה ןידמב תומוא שאר,רוצ תב יבזכ תאו ינועמשל בא תיב אישנ אולס
וירחא וערזלו ול התיהו ,םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" :בותככ 'ה םעמ לטנ ,תויטרפב ורכש תא ) "לארשי ינב לע רפכיו ויקלאל אנק רשא תחת" :רמאנ דועו , "יתאנקב לארשי ינב תא יתילכ
( םלוע דע ויתורודלו ול הנוהכב הכז ,רמולכ ..."םלוע תנוהכ תירב
ינבל ותחכותב ונבר השמ ירבדמ עמתשמ םג ךכו ,סחניפ לש ושפנ תוריסמל תודות ,הלילח ,ץעורל הז לושכמ דוע ונל בשחיי אלו ,ארונה רועפ ןוועמ ןיטולחל ונרהוט יכ ,רומאה לכמ םרומה
לע ,רבעה לע סחיתמ קוספהש ,ןבומ "ךברקמ ךיקלא 'ה ודימשה רועפ לעב ירחא ךלה רשא שיאה לכ יכ רועפ לעבב 'ה השע רשא תא תוארה םכיניע" :רמאנכ ,ותוקלתסה םדוק לארשי
ותואל תוכייש םושו םשור לכ םכילע ןיאו םייקנ רבכ םתא ,רמולכ "םויה םכלכ םייח םכיקלא 'ה-ב םיקבדה םתאו" :ורמואב ,םהילא הנופו ,ונבר השמ ךישממ ,םיראשנה תודואו ,זא םיאטוחה
,אטחה
ןוועכ םירכזנו םיבש םניאו ,םקחומל ונידיב החלצש םיאטח םנשיו , "םהילע יתדקפו ידקפ םויבו" :רמאנ וילעש אטח ,לגעה אטחכ תורודל םימלתשמו םירכזנש םיאטח םנשיש :ונדמל ןאכמ
,ליעל חכומכ ,רועפ

!הריתסה

(השנמה טבש יצחו,דג,ןבואר) םיטבשה יצחו םינש ובש רשאכש,רפוסמ ,עשוהי רפסב,איבנב
ןדריה תודג לע חבזמ ומיקה ,םיטבשה תרשע ,םהיחאל תיברעמה לארשי ץרא תלחנהו ,שוביכה תוברקב עייסלו םישוח ץלחיהל ,םתחטבה ואלימש רחא ,יחרזמה ןדריה רבעבש םהיתבל
, 'ה תיבב הלחנו קלח םהל ןיא יכ ,םהיאצאצל תיברעמה לארשי ץרא יבשות יאצאצ םימיה תוברב ורמאי אלש ידכ ,םילשוריב [ םקוי ] רשא ותיבבו 'ה חבזמב תופתוש םהל םגש ,ןורכיזל
,תוערואמה תולשלתשה ךשמה תא ראתל איבנב ךישממו ,םתוניב דירפמ רהנהש ,היארהו
ןכ לע ,המב ונבו לארשי יקלאל ףרוע ונפ ,הלילח ,אמש וששח , ותוא םינובה םהיחא לש םתעד ףוסל ודרי אלו ,חבזמה תא ןדריה לש יברעמה ודיצב ובשיש םיטבשה תרשע ינב וארשכ
,רועפ ןווע לארשי םעל קחמנ אל ןידע יכ ,םהירבדמ עמשמ !? " 'ה תדעב ףגנה יהיו הזה םויה דע ונממ ונרהטה אל רשא רועפ ןווע תא ונל טעמה" :םרמואב םוחיכוה
.רואיב םישרוד םירבדהו !?,רועפ ןווע דוע רכזיי אלו ,לוחמו קחמנ ,ןכאש ,ליעל ונוניבה ירה ,השקוי הרואכלו
תובאתסהל הרז הדובע ןיב אצמנש ןוימדה לע ,זומרל היה םיטבשה תרשע ינב ירבד תנווכ לכו ,דוע ונל בשחנ אל רועפ ןוועש ,םיקוספה ירבדכ קדצהש ,הליחת ריהבהל שי םניבהל תנמ לע
,ןמקלדכו , 'ה תדובעל 'הרז הדובע' תניחבב םהש םיירמוחהו םייצראה םהיכרצ תא םהייחב וטילבי אלש םהיחא תא ררועלו ימשגה הזה םלועה ינינעב םדאה

!ךרבתי ארובה תאמ לכה

םה םגו ,םיהלאה יקלא אוה ,אוה ךורב שודקה יכ ,םידומ ,םירזה םיהלאה תוחוכה ינימ ראשל וא ,ןבאו ץעל םהידי השעמל םידגוסה םלועה תומואמ ולא םג יכ ,ראובמ תודיסחה תרותב
וז תויחו ופתכ רחא ,ונוצר דגנ וליאכ ושפנ האנש רשא תא היחמ ךרבתי אוה ךכ ,ונוצר דגנ וליאכ ,ופתכ רחאל וביריל ןתמ קרוזה תמגודל תלשמנ תויחה תמרש קר , 'ה תאמ םתויח םילבקמ
,השודקד 'םיירוחא' תניחבב איה
:רואיב תפסותבו
,הדוקפ תע עיגהבו 'ה םעמ אציי 'האמוטה תובא יבא' ארקנו ,רומג ער אוהש ,תומה וליפא ,םיבוט םניאכ וניניעב םיארנה ולא ףא אלא םיבוטכ ונל םיארנה םירבדה קר אל , 'ה-מ אוה לכה
,ירה ,תומה רחאל ףוגב תיקלא תויח ןיא יכ ונתעדב הלענ םאו ,ריעזמ טעמ םא יכ ונממ רתונ אלש דע ,טא טא בקרנו הלכתמו ךלוה אלא ,דימ ירמגל םלענ ופוג ןיא ,ופוגמ תדרפנ םדאה תמשנו
דע ) ,וב אצויכו םמוד לכ םויקכ ותוא תמייקמה תמייוסמ תויח ראשנ וב םגש ,ןבומ (,םמודה תואיצמכ) ,ונינפל ותומילשב ףוגב תואיצמ תוראשיהבו ,דימ םלעיהלו דספיהל ףוגה ךירצ היה
תוימינפ'ל התוושהל ןיאש אוה רורבו 'לבה תניחבב תויחה תוינוציח' הרותה תוימנפב תרדגומ וז תירעזמ תויח ( לילכ טעמכ ףוגה דספנו טעמ טעמ תבזענ וז תטעומ תויח םג ןמזה תוברבש
תוימינפמ' תכשמנ תויחה תוימינפש ,אצמנ ,הרותה תועצמאב האב 'ה-מ תכשמנה תויחה לכש תויהו , תממודו תירמוח ןבאל ישונא לכש תומדל ךייש אלש םשכ ,יחה םדאב הרושה 'תויחה
, 'הרותה תלוספו ,תוינוציח'מ תכשמנ 'לבה תניחבב תויחה תוינוציח'ו , 'הרותה
,ארובה םתוא אנוש אל ןכ לע , 'ה תאמ ,דחא םרוקמ ,ולא םגו ,ולא םגש ןוויכמו

רקיעל ךפהנש לפט

םיקלח םתוא ,ןכא ,ותליכא תעב םדאה ןוזמל ךפהנ ,הקשמבו לכאמבש ,תיקלאה תויחה ,אוהש ,יקולאה ץוצינה,רמולכ ,ותייתשו ותליכא תועצמאב תרבעומ ,םייקתהל םדאל תקקזנה תויחה
הרוש הב ףאש ,לילעב חכומ השרפהה תואצמיה םצעמ ,הצוחה שרפומ ,דבלב-וב תויח טעמש ,רחאה קיקלחהו ,והיחמו םדאה רשבו םדל םישענ ,םכותב תיקלא תויחש הקשמבו לכאמבש
,ליעל רומאכ ,הנממ דרפית הבש תירעזמה תויחה יכ ,דספיתו השרפהה ךלת ,רתוי בר ןמז רובעיש לכו 'לבה תניחבב ,תויחה תלוספו תוינוציח' איהו ,תויח טעמ
,הצוחה לכאמהמ השרפוהש ,תלוספהו לבהה איהש תויחה תוינוציחמש ,אציי , תלוספו לבה תניחב איהו הב התרשש תויחה תוינוציחמ הירב התוא קזחתת ,וז השרפהמ לכאתו ,הירב אובת םא
!ער הזו ,רקיע תויהל לפטה ךפהנו ,הלכאש הירבה לצא תויחה תוימינפל תישענו ,רקיע תויהל תעכ הכפהנ
,לשמנב ךכ
,םישיגדמו םיבישחמש ימו , 'הרותה תלוספו לבה'מ , 'הרותה תוינוציח'מ םתויח תעפשנ ,םייצראהו םיירמוחה םלועה ינינע םתמועל ,'הרותה תוימינפ'מ םתויח תעפשנ ,השודקהו חורה ינינע לכ
הרז איה ,וזכש הדובע יכ ,תוקדב הרז הדובע וזו ,הרותהמש תימינפה תויחה תא טילבהלו בישחהל םוקמב ,םתויח רקיע התושעלו הכפהל םימרוג ,הרותה תלוספמש הכשמהה תא ,הלילח
,הזה םלועה יגונעת תבהא ,היתחת םיפידעמו הרותה תבהא תא םיפילחמו ,רקיע תויהל לפטה םיכפהמ יכ ! 'ה התוא אנושו ,היתודוא וניווטצנ אלש ,ונל

...הרז הדובע דבוע וליאכ...
,ןינעה אלא, !?הלילח,םילילאל דגוסש ימכ ,התימ בייחתי סעוכהש ,םטושפכ םניא םירבדהש ,ןבומ 'הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה לכ' :םינושארה םימכח ורמא
והזש אלולש ,הנוילעה החגשה די איה וזש ןוחטיבו הנומא רודח תויהל ,םיאתמ היה ךופה ירהו , 'ה השעממ הצורמו םיכסמ וניא וליאכ רבדה הארנ ,שחרתה רשא לע סעוכו זגור ינולפו תויה
,הרז הדובע איה וזו ...ובל ישחרלו ויתוינכותל דגסו - תמאל שחכתה וליאכו ,לארשי יקולאמ ונוחטיב הלילח רס וליאכ ,סעוכל ול בשחיי ,גהנ ךכ אלש לעו ,המואמ שחרתמ היה אל , 'ה ןוצר
.תוינחורבו תוקדב
.ותשינעו ,סעכה ןווע לשלתשנו םרגנ ,הרז הדובע ןווע תאצותבש ,תודיסחה תרותב אבומה ,בטיה ןבוי תעכו

לכב הזה םלועה יגונעתל ,תדספנ הבהאל ,ותרותלו 'ה-ל תיעבטה םתבהא תא ךופהל ומרגו ,םהייחב רקיעל הזה םלוע יגונעת תא םירקיימו םיבשחמה ולא לכ םה , ליעל רומאה ךרד לע
הכשמהב קר שמתשהל ,רמולכ ,רקיעל לפטה ךפהל םצפחו םנוצר ,םהיגוסל םילילאה ידבוע םג יכ ,הרז הדובע םה םידבוע וליאכ בשחנ םהלו ,םהב אצויכו ,םיירמוחהו םייצראה םהינינע
תמגודכ ,וזמ הריתי ,רוחא אלו !םינפ ,תיאליע המרב תויח איהו ,הרותה תוימינפמש תויחה תא הילע ףידעהל םוקמב ,רקיעל תושעל התואו ,לבה איהש תויחב ,הרותה תלוספו תוינוציחמש
לפטב םישמתשמה םילילאה ידבוע םימרוג ,הז ךרד לעו ,התוקזחתהו הירבה תליכאמ האצותכ-תעפשומו העיפשמ ,תקזחתמו ,תקזחמ תויחה תלוספ יכ !תקזחתמו השרפההמ תלכואה ,הירבה
, 'ה לצא םה םיאונש ןכאש אופא אלפי אל ןכ םאו ,אנש רשא 'ה תבעות לכבו האמוטה תוחוכב תויח םיפיסומ םה ,רקיע ותושעל םיבשחמו ,דבלב

'רועפ'
הידבוע ויהש ,'רועפ לעב' תדובעב טלחהב הפקתשה ,רקיעל לפטה בישחהלו , 'התלוספ' תטילק היתחת ףידעהלו ,הרותה תוימינפמ עפשה תיחדו תודרמתהל רתויב תישחומה השחמהה
זירתהל ידכ םייעמה ינב תא םילשלשמה םירבד םילכואו םיתוש' ויה ,םתדובע התיה ךכו ,הזה םלועה יגוניע תבהאל הרותה תבהא ךפהל םתילכתש תוארהל ,שגדבו ,הטלבהב התוא םידבוע
,הנממ תונהיל ובא קר ,התוימנפב הרותל לטביהלו ענכיהל וצר אל יכ ,הרותה תלוספ תא ,'הדמ דגנ הדמ'כ ,וז תמגודב םהילא ךישמהלו םפוגמ תלוספה שירפהל םתנווכ ,'םלילא ינפל
, הזה םלועה יגוניע תא ,הנממ עפשנש ,תלוספה רקיעב בוהאלו ,הבש תויחה תוינוציח תכשמהמ
הבוחה ונילע שי ןידע ,רמולכ ,ירמגל ונרהוט אל ןידע הנממו ,רועפ לעב תדובעב לילעב תיארנ השגדה רתיב ,רומאכו ( ,"תירוקמ"ה הרז הדובעמ תלשלתשמה ) 'תוקדב הרז הדובע' ,איה איהו
.המיקל רומשנו ,ותרות , 'ה תבהא תא ,רקיעל בישחנ קר ,דימת ךאש אלא ,הרותה תלוספ תא ,הזה םלועה יגונעת ינינע תא ,רקיעל וניניעב בישחנ אל הלילחש ידכ ,ונכותב ןקתלו לומעל

...רסח וא אלמ בתכנ 'סחנפ' , 32 הרעה ףוס 355 'מע 'ח קלח 'תוחיש-יטוקל' ןייע ·

.ךליאו ,ותליחתמ ה"כ קרפו - י"שרפב ,ד"י קוספ ד"כ קרפ רבדמב .1
ו"ט-'י קוספמ ה"כ קרפ םש ,ונתשרפ תליחת .2
םש ג"י קוספ לע י"שרפב האר .3
'ד-'ג םיקוספ 'ד קרפ םירבד .4
ד"ל קוספ ב"ל קרפ תומש .5
ז"י קוספ ב"כ קרפ .6
ז"ט קוספ ב"ל קרפ רבדמב .7
'ץוח יטוחש רוסיא' תודוא - 'רומא' תשרפ ליעל ןייע .8
א"ע יק ףד תוחנמ תכסמ .9
ב"כ קרפ ףוס 'אינת'ה רפס.10
ג"פ 'מע 'רועפ' ךרע 'פ תוא 'םיטוקל'ה רפס .11
ב"כ קוספ ט"י קרפ רבדמב י"שרפב האר .12
!?'רקיעהמ רומח לפט' ,ב"ע חמ ףד םיחבז תכסמ ארמגה ןושלכו.13
'ג הכלה 'ב קרפ 'תועד' תוכלהב ,וז הרמיא רוקמ 'םעל ם"במר' ןייע .14
276 'מע ה"כ קרפ שדקה תרגא 'אינת' .15
ט"י,ח"י םיקרפ םש .16
א"ל קוספ ב"י קרפ םירבד .17
א"ע דס ףד ןירדהנס תכסמ .18
א"ע בל ףד םירדנ תכסמ .19
web site created by Happy Web Design