English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 ידוקפ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
ידוקפ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס

ןומרכ תווצמ םיאלמ לארשי יעשופ

קרוז ותפילק לכא וכות
ה"בקהש ,והילא והנע ?תעכ ה"בקה לש והשעמ המ ,והילאל הבר ולאש ,אליש רב הברל איבנה והילא הלגתנשכ :דומלתב רפוסמ
הנוכמה ,היובא ןב עשילא לצא ותרות דמל ריאמ יברו תויה ,ריאמ יבר רמאש תועומשמ ץוח - םרמוא םשב ורמאנש תועומש רזוח
אצמ ריאמ יבר :רמאו ,ריאמ יבר לע בוט הבר ץילמה ,ולאכש תורוקממ תועומש רוזחל ה"בקה ןוצר ןיאו ,הער תוברתל אציש רחא
- החדו ,הרותב הברה ותעידי תא - ותוימינפ תא לצינו ,רחא ירבד תא רקבל עדי ריאמ יברש ונייה ,קרז ותפילקו לכא וכות ןומר
.ותליפנל האיבהש ,ותפקשה תא קרז
,ריאמ יבר לש ומשמ םג תורמיא ה"בקה תעכ רזוח ,ריאמ יבר לע הבוטה ךתצלמה תוכזב ,והילא ול רמא
לעו ,תילילשה תוינוציחה תא תוחדלו ,ימינפה יבויחה ןייפאמה תא דימת לצנל לדתשהל םדאה לע יכ ,הז רופיסמ םידמל ונאצמנ
.םהמ קרחתהל הברדאו ,דבלב תוינוציח םהש םירבדב טלבתהל אלו 'ימינפ דבוע' תויהל ויתודימ םע דובעל הז ךרד
!תווצמב םיאלמ ןפוא לכבו ,לארשי יעשופ
עשופשו 'ה ןוצר דגנכ העישפ ישעמ השועש ,עשופכ הנוכי לארשימ םדאש ןכתי דציכ ,היבו הינימ הריתס הווהמ וז הרמיא הרואכל
םלועל הדריש ותמשנ תוחילשב וניה
!?ןומירכ תווצמ אלמ וניהש וילע םידיעמ ךדיאלו ,היוצרה הנווכה ךפה השועו - הרצויל חור תחנ םורגל הזה
,ותוימינפב לבא ,לארשי עשופ אוהו הרותה יפלכ תנייוע הריווא ןירקמ אוה ותוינוציחבש םדא ונשיש ,6רתוי ןבוי ל"נה רופיסה יפלו
,תווצמ אלמ אוה ,וכותב
לארשי עשופ אוהש הז ,ותפילקו ,ןומירכ תווצמ אלמ אוהש ותוימינפו ותויכות תא לצנל שיש ,קרז ותפילק לכא וכות ,איה הארוההו
.'ה לא בושי אלא לארשי עשופ רדגב היהי אל רבכ ןכאש הוקת שי וזכש השיגבו - ךילשהלו קלסל שי
םצעתהלו רשקתהלו ,ותוינוציח וזש ,'לארשי עשופ' תניחב איהש ותפילקמ ,ותוא ףפואש ערהמ קתנתהל םדאה לע ,תורחא םילימבו
.תווצמה הוצמ םע ןומרכ "אלמ" ןפואב רבוחמ אוהש "רוביחו אתווצ" ןושלמ "תווצמ אלמ"ש ותוימינפו ותויכות םע
בושו אוצר
ידכ ערה רציהמ חרובו ץרש אוצר תניחבב איהש הדובע הנשי יכ ,8תודיסחה תרותב ראובמו ,"בושו אוצר תויחהו" :קוספב רמאנ
,ךרבתי וב קבדתהל
- המצע ןומר תבית תפסות (ללוכה) םע] ןומר ןינמכ 297 הירטמיגב הלוע אוצר ,תוירטמיגה תרותב םג תזמרנ וז ךרדב 'ה תדובע
,תווצמה םה ןומרבש תוימינפהו תויכותה לא הפילקהמ חורבלו ךילשהל ,קרז ותפילקו לכא וכותד הדובעה ונייה ,[296+1=297
.תווצמה הווצמ םע רוביחה
התוא הלעיו הפילקה תא םג ררבי ,תעכ ,הפילקה תא החדו תוקלאב קבדתהש ירחאל ,'בושו' תניחב איה הנמיה תילענש הדובע
םניאש) 'ה לש ויתומשמ דחא אוהש 314=י-ד-ש ןינמכ ,314='בושו' הירטמיגב זמרנ הז םגו - 'ה םע םידחאל תויהל השודקל
.תמלשומ הדובע וזו (םיקחמנ
:רתוי קמועבו
רמאנ ויתודוא ךאלמה אוהש א"יו] ,הרומאה "בושו אוצר" תניחב תיללכה הדובעה תא למסמה ,ובר םשכ ומשש ,םלוע לש ורש
ארקנ [לארשי לש םהיתולפתמ ונוקל םירתכ רשוק םגו ,לארשי ינב ינפל ךלוהש 'וגו "ךאיבהלו ךרדב ךרמשל ךאלמ חלוש יכנא הנה"
הדובעה לע זמרמ אוה םגש ונייה !ןומר=297 הירטמיגב הלועה - לאירונ - ןכ םג ומשו ן"ורטטמ אלמ םשבו - ט"טמ - רצוקמ םשב
,אוצר ,קרז ותפילק לכא וכות ,ןומרב הזומרה
הדובעה תא למסמה ,י-ד-ש ןינמכ 314 הירטמיגב הלעיו 'ןומר' תויתוא וראשי ונממ ט"ט תויתואה יתש תא ריסנ םאב ן"ורטטמ ןכו
ריתסמו םילעמש ןושלמ ,םלועה ךותב םילשהלו ןקתל ,י"דש תוכלמב םלוע ןקתל :רמאמכו .רתוי תילענ איהש ל"נה "בושו" תניחבד
.י-ד-ש ומשב ,'ה תוכלמל יואר היהיש ,תוקלאה לע
םייחה ץע
ול היהתו ,רתסהו םלעהב תויח ךישמיו "םלועל יח ,לכאו" םא יכ ,םייחה ץעמ לוכאל אלש הוטצנ ןדע ןגמ קחרוהש ןושארה םדא
.ט"ט ןינמכ 18 הירטמיגב י"ח ,םימלועל תויח
ומצעלשכ ןומר יכ ,ףסונ זמר הלעי ן"ורטטמ :אלמה ומשב םלוע לש ורש ארקיו ,18=ט"ט תויתוא תא ןומרל ףיסונ םאב ,11רמולכ
הדובעה זא יכ ,םלועל יח זא ,יח - ט"ט ףסותימ ןומר תבית ךותב רשאכ ךא ,ותפילק קורזל שי
.י-ד-ש ,'ה תויח ךשמנ הב םגש רכינ היהיש דע הכפהלו הפילקה םג תולעהלו ןקתל

ותפילקו ,םלועל י"חו תניחבב ןומרה לש וכות םע שמתשהלו לוכאל שיו ,ן"ור-טט-מ ט"ט אוה ןומרה תוימינפ יכ ,רומאהמ םרומה
שי זא דעש קר ,תוינוציחה תא םג םמורת תויכותהו וידחי םכרכל תצמואמ הדובעמ האצותכ לכונ ,הלעמל הכשמהבש דע ,ךילשהל
.ערה רציל הזיחא הב שי יכ ,ןומרה תופילק תא ,תוינוציחה תא ךילשהלו ,רמשיהל

לודגה ןהכה ליעמ ילושב ןומר
,לארשי ללכ םה – םינומר םייולת וליעמ ילושבש ,לארשי ללכ לש חילש אוהש לודג ןהכל םג םירבחתמ ליעלד םיזמרה לכ
,םהמע שדוקה לא וסנכיהב שער םיעימשמה
םה םילמסמ ,שדוקה לא םיברקתמשכ םישיערמו ליעמה תיתחתב םייולתה לארשי ינבב םיילוש תניחב םהש ולא רשאכ יכ זמרל
.'אוצר' תניחבד הדובעה ,ערה רציהמ החירבה תא
חירבהל ידכ הז הליפתה ןמזב םהידיב תועונת םישועו םיענ םידיסחש 13,ט"שעבה תרותכ ,םהל גועלל הביס םושמ הזב ןיאו
.ערה רציהמ םינודזה םימהמ לצניהל תועונת השועו ,םיב עבוטה םדא תמגודכ ,תורז תובשחמ
םתדובע ,אוצר תניחבב ,ןומרב םיזמרנה ,םיקירה 14"ךתקר ןומרה חלפכ" :קוספב זמורמכ ,תווצמ םיאלמה ,ולא םיקיר יפלכו
םינומיר לודגה ןהכה דנוע החלצהל חוכ םרובע ךישמהל ידכו ,ןומרה תפילקב - תוינוציחב זחאנש ערה רציה ידימ העיבטהמ חורבל
הלעמל םה "'ה שערב אל" 15ירהש שיערהל ךרוצ םהל ןיאש ,רתוי ההובג הגרדב םיאצמנה ולא ןכ ןיאש המ ,וליעמ תיתחתבו ילושב
,תימינפה הדובעה תניחבב םה ,םינומיר אללו ליעמ אלל ,םירופיכה םויב לודגה ןהכה תמגודכ ןבל ילכב קר םיסנכנ םה ,םתדובעב
.םלעהב י"ח תפסות ידי-לע "י-ד-ש" ,"בושו" ,"ן"ורטטמ":ב ליעל רומאכ זמרנו ,הלעמל תוינוציחה תא םג הלעמה
.םתויכותב ןומרכ תווצמב םיאלמה םה לארשי יעשופ אקוד עודמ ,בטיה ןיבהל לכונ תעכו
.הלוע םתוינוציח וליפא לארשי יעשופ תגרדב םניאש ולא יכ


web site created by Happy Web Design