English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 וצ תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
וצ תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס

חור תחנ
ךלמל דובכ
,הבר שרדמב אבומ
,םדו רשב ךלמל ללכ המוד וניא ה"בקה
,רובש ילכב הנתמ ול םיאיבמ ןיא םדו רשב ךלמ
."הזבת אל םיקלא הכדנו רבשנ בל הרבשנ חור םיקלא יחבז" :רמאנכ ,הברדא ,ה"בקה לבא
"…הלועה איה הלועה תרות תאז…" :ונתשרפ תליחתבש קוספה אבומ ךשמהבו
.…"הלועה …הלועה…" ?םיימעפ 'הלוע' תבית תלפכנ המ םשל :הלאשה תלאשנו
,הימת ןושלב תאז אורקל שיש :4רבסומו
?ידובכ והז ,יל םיאיבמ הז תא קר יכו ?הלוע וז יכו ,המתו לאוש לוכיבכ ה"בקה ,ונייה
:המוד רבדה המל לשמ
לוז רמוח) םירצנמ הלסלס] ,םינאת הכותבו הלכלכ ,הנתמ ול איבהו דחא שיא המש וילא אבו ,ועסמל הרבדמה אציש לודג ךלמל
,ןיי לש תחא תיבחו [םינאת-תוריפ הבו (טושפו
?ינומכש ךלמל איבהל האנ ךכ יכו ?יל תאבהש המ לכה הז ,ךלמה ול רמא
,ךדובכ יפכ ךל איבא ךנומראל בושת רשאכ לבא ,ךל איבהל ינלוכיש דבלב והז ,םמושה רבדמב ןאכ ,ךלמה ינודא ,שיאה והנע
.דואמ הברה

:לשמנה
?ינפל םיבירקמ םכניהש ןברקה והז קר יכו ?הלועה איה ,רבדמב םיבירקמ םתויהב לארשי ינב תא ה"בקה לאוש ךכ
."הלוע הלוע" ןושלה לפכ לש תועמשמה יהוז ,רמולכ
:ה"בקל ךכ לע לארשי ינב םינועו
לע דומעי שדקמה תיבו ,לארשי תוכלמ ןוכיתשכ ,ךלמה המלש ימיב ,לבא ,ךדובכל ונא םיאיבמ רשא הז רבדמב ונתויה ןמזב ןכא
,תולוע (1000) ףלא בירקה המלש ירהש ,םיבר תונברק איבנ ,ולית
."םירפ ךחבזמ לע ולעי זא לילכו הלוע קדצ יחבז ץופחת זא ,םילשורי תומוח הנבת ןויצ תא ךנוצרב הביטיה" :5בותככ

6ל"נה רואיבה לע קדצ חמצה יברה לש ותגשה
,יל םיארנ וירבד ןיאו :ונושל הזו
דוביכ אוה "ןיי תיבחו םינאת תלכלכ" םש םיאיבמשכו ,דחוימל אוה בשחנ טעומ רבד םיאיבמשכ םג רבדמב ,הברדא ,ראבמו
,"לודג
.רבדמבש הלועה ןברקמ דאמ הצורמ ה"בקהו
.םימעפ 'ב "הלוע" תבית ותוליפכב קוספה תאז זמרמ רבדמבש הלועה ןברקמ ה"בקל םרגנש חור תחנה תעבה תואכו
.ינפל בירקהל הזשכש םוקמב וליפא םתחלצהו םתלדתשהש םכחכ רשי ,רמולכ !?הלועה איה ?הלועה תאז
web site created by Happy Web Design