English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

הרותבש רואמ < עובש תשרפ < ישאר
 ארקיו תשרפ
הרותבש רואמ
לע 'הרותה רוא' וירפסב וירמאמ ךותמ םיחוקל ,א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ תרותמ םינינפ רחבמ אוהו
ארקיו תשרפ
'להקה' עצבמ תרגסמב תבש ידמ םיברל םהמ דמלל ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש 'קה ותנקת רואל

ןיקסורבוד אנכש לארשי :י"ע ךרענו טקלנ רדוס


השמ חמשי
השמ לא ארקיו
'ארקיו' תבית הבתכנ "השמ לא ארקיו…" :רמאנשכ "םיטפשמ" תשרפב ןכו "…השמ לא 'ה ארקיו…" :רמאנשכ "ורתי" תשרפב
,הרותה לכב תומושרה תויתואה לוככ ,ינוניב לדוגב
,הנטק-אריעז איה הפוסבש א תוא ,תרחא הבותכה ונתשרפ תליחתבש "ארקיו" תבית הנוש
,רבסה ןועט ןינעהו
.א"עיז שטיוואבוילמ ןהאסרואינש קחצי ףסוי יבר ר"ומדא ק"כ רפיסש ,רופיס םידקהל שי הז ןיבהל
ומע דומלל ולש דמלמל הרוה ,רדחל וידומיל תליחתב א"עיז קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ ודכנ תא א"עיז ןקזה ר"ומדא ק"כ סינכהשכ
,ארקיו תשרפ
?תויתואה ראשמ הנטק הניה ארקיו תביתבש 'א תוא עודמ ,ובס תא לאש התיבה קדצ חמצה יברה רזחשכ
םדא יכ ,זמרל ,הלודג-יתבר 'א תוא הבתכנ "םדא" תביתב םימיה ירבד רפסב ,ןכא ,ודכנל בישהו ,תוקבדב ןקזה וניבר עקש
,ומצע תלעמ אוה םג עדיש וניבר השמ ותמועל ,תעדה ץע אטחב לשכנו דעמ (ה"בקה ידי השעמ וניהש) ומצע תלעמ ריכהש ןושארה
."ארקיו"ד הנטקה 'א תואב זמרנ רבדהו "המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ וינע השמ שיאהו" ,הרותה ויתודוא הדיעמ
.ונלוכל המיאתמו ףךלנ הב תיעצמאה ךרדה תא ונל תוארוהל תנמ לע ,תוינוניב תויתואב המשרנ ,[הלוככ הבור] ,הרותהו

ףלא ינימ דחא
ןתמב השמל ונתינש תורוא ,1000=ף"לא (תוריפסה רדס לכמ הלעמל אוהש) 'רתכ'המ ךשמנה רוא יוביר תלמסמ ,הלודגה א תוא
."ארקיו"ד הנטקה 'א תואב זמרנו ,דבלב ףלא ינימ דחא קר ולצא ראשנו .תורואהמ 999 ונממ ולטינ לגעה אטח תובקעבש קר ,הרות
ומשרנ ,לגעה אטח םדוק ורמאנש םיטפשמו ורתי תוישרפב ןכ ןיאש המ "הליפנה" הזומר לגעה אטח רחא הרומאה ונתשרפבו
.השמ לש ודמעמב יוניש לכ (ןיידע) לח אלש שיגדהל ,תוליגר תויתוא
השמו תבש
,שדחמ םירבדה םישענו םירכזנ ותבשב תבש לכבו השמל תורואה 1000 המעו ,הרותה הנתינשכ ,תבשב הז היה םלוכ תעדל
,וניבר השמ לא תורואה 1000 לכ םירזוחו
,השמ לצא החמשל האיבמ וזכש הנתמ ןכא "וקלח תנתמב השמ חמשי" הליפתה חסונב תאז םיאטבמ ונאו
…"םיטפשמה הלאו" ל"זח רמאמכ ,הרותה תניתנל ךשמה איהש] םיטפשמ תשרפ ןכו ,הרות ןתמב תקסועה ורתי תשרפבו ןכ לע
,[יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ םינושארה לע ףיסומ
,ינוניב לדוגב – הליגר "ארקיו" ד 'א תוא םהב הבתכנ
בתכנ (לגעה אטח רחא היה יכ) תורוא יוביר השמל ויה אל רבכש ןמזב ,תבשב אלו ןכשמה תמקהב הרמאנש ארקיו :ונתשרפב ךא
."ארקיו"ד תואב רומאכ זמרנו ,ףלא ךותמ דבלב דחא רוא ,אוהש יפכ ןינעה

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי
web site created by Happy Web Design