English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

שודקה םייחה רוא רפסהמ השרפה לע הרות ישודיח < עובש תשרפ < ישאר
 ידוקפ-להקיו תשרפ
ידוקפ-להקיו תשרפ


הינש הדועסל

"ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב םייולה תדבע השמ יפ לע דקפ רשא תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא"
"הלא" ורמוא תנווכ והמ .א
- הלא בותכזש םוקמ לכבו ,םינושארה לע ףיסומ - הלאו בותכש םוקמ לכב" ורמאו וניתובר ומדקש המ יפל הנה
ךכ לע הנועו ,הזב לוספל הרותה הנווכתנ המ "ןכשמה ידוקפ הלא" 'אנ עודמ ,ןיבהל ךירצ כ"א ,"םינושארה תא לסופ
.םיכרד המכב 'קה ח"הואה
המלו .הזל ןילגנו הזמ םיסכנש - םיסכנ םמש ארקנ ךכל" ['ח ב"כ רבדמב] שרדמב אתיאש המ םדקהב ,ל"י תישאר .א
האבש "ןכשמה ידוקפ הלא" 'אנש והזו ."םולכ וניא הנומ התא המ - ןוממ .הזל םינתנו הזמ םיזזש - ןיזוז םמש ארקנ
םיקיר םינינקמ םימודמ םינינמ אלא הז ןיא ,ותאנהל הזה םלועה ינינקמ ומצעל םדאה הנמיש המ לכש ,ונידמלל הרותה
תלעותו םויק וב שי ןכשמה ןינמ לבא ."הנומ התא המ - ןוממ" רכזנה ל"זח ןושלכ ,ללכ תלעות םהב ןיאו שממ םהב ןיאש
.םיבוהא םינב לע הניכשה תארשהב םינותחתלו םינוילעל
'אנש ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא 'יוצמ הכרבה ןיא ,קחצי 'ר רמאו" [:ח תינעת] 'מגב וניתובר ועבקש המ םדקהב ,ל"י דוע .ב
אלא יונמה רבדב אלו דודמה רבדב אלו לוקשה רבדב אל 'יוצמ הכרבה ןיא ,םתה אתיא דועו .ךימסאב הכרבה תא ךתא 'ה וצי
,הכרב ןורסחב הדפקה וב ןיאו ןינמה רתוה ןכשמה ידוקפב קרש תורוהל "ןכשמה ידוקפ הלא" 'אנש והזו .ןיעה ןמ יומסה רבדב
יוביר לע הכרבה הברתיו הוצמה תוכז לדגי הזב ,הבהאב לארשי ומרתש תומורתה ןינמב רפסמה לדגיש לככ הברדאש יפל
םירחאה םינינמה תא לוספל "הלא" 'אנ ךכלו .הכרב וב הרשת אלש רבדל קיזמ ןינמה - ז"הוע ינינע רפסמב כ"יאש המ .המורתה
.םייומס םירבד לע הרושה הכרבהמ םידספנ ויהי אלש ידכ םידדמנו םירפסנ ויהי אלש
ירה ."תווצמ לש תוליבח ןדגנכ השע תוריבע לש תוליבח תישע םא" [ה ,אכ ר"קיו] ל"ז וניתובר ושרדש המ םדקהב ,ל"י דוע .ג
תמגודכ םנוע תא רפכל וכרצוה הזל ,"לארשי ךיהולא הלא" ורמא לארשי ינבו ליאוה ןכלו .הריבעה ןיעכ איה הרפכה תרוצש
,ןכשמב ונוקית אב לגעה ןוע יטרפ לכ דגנכ ,'יה ןכ תמאבו ."לארשי ךיהולא הלא" לע רפכיו "ןכשמה ידוקפ הלא" אוביש ,םתאטח
םה ,םהיניב ותניכש הרשי רשא "תמא םיקלא" 'הל םוקמ וניכה םהו ,"ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל השע םוק" ןרהאמ ושקב םה
לגעל םהימזנ וקרפו םבהז ונתנ םה ,'הל םימלשו תולוע וילע תולעהל חבזמ םיניכמ םנה הנהו ,הרז הדובעל תולוע ולעהו חבזמ ונב
ונתנ לארשי ךכ" [ח ,אנ ר"ומש] שרדמב וניצמ ןכו .ןכשמה תינבל 'הל המורת תתל םהילעמ םתדמח ילכ תא םיקרופש םהו ,בהזה
ןכשמה בהז אבי ה"בקה רמא .םיד התיה הכאלמהו 'אנש יד םהל רמאש דע ןכשמל ובדנו ,יד ןרהא םהל רמאש דע לגעל בהז
םתישעש וישכע ,לארשי ךיהולא הלאב יתוא םתסעכה לגעה תא םתישעש העשב ,לארשיל ה"בקה רמא .לגעה בהז לע רפכיו
."םכל הצרתמ ינא "הלא"ב ןכשמה
,ולצא רשא תומורתה םע ודבל היה השמ ירהש ,ונינמב דשח ונממ ריסהלו "השמ ןינמ" תא קידצהל הרותה הנווכתנש ,ל"י דוע .ד
"'וגו התוא תושעל שדקה תדובע תכאלמל לארשי ינב ואיבה רשא המורתה לכ תא השמ ינפלמ וחקיו" [ג ול] ליעל 'אנש ומכו
אלא "השמ דקפ רשא" 'אנ אל ,"השמ יפ לע דקפ רשא" ןאכ 'אנ ןכו .ןכשמה תמורת לע דקפומ היה דבל השמש ,עמשמו
לש תומורתה יפכ םיקדקודמ ןכשמה ידוקפ םא םיעדוי ונחנא ןיא םישודקה וירבד ילולו םייח ונא ויפמש תורוהל ,"השמ יפ לע"
,הנומאו תמאב ןוכנו ביצי אוה השמ הנמש ןינמהש ,ונעידוהל "השמ יפ לע דקפ רשא - ןכשמה ידוקפ הלא" 'אנ הזלו .םיבידנה
.הטורפ הושמ תוחפ 'יפא םהמ ערגנ אלש ,הליחתמ ונתנש יפכ ןכשמה ידוקפ םה "הלא"ש הרותה ונל הדיעמש יפכו
דיקפ יד אידוקפ ןילא - 'וגו השמ תא 'ה הוצ רשא תוצמה הלא" 'כה לע יתוקוחב פ"וסב סולקנוא םגרתש המ םדקהב ,ל"י דוע .ה
הרפכ 'יה ןכשמה י"ע ןכלו ,םדגנכ לוקש ןכשמהש םירשי 'ה ידוקפ םה הלא "ןכשמה ידוקפ הלא" 'אנש והז אליממ "השמ תי 'ה
םיבכוכ תדובע הרומח [.ה ןילוח] 'מגב ל"זח ורמאש ומכו ,הרותה תוצמ לכב לארשי ומגפ לגעה ןועב ירהש ,לגעה לע לארשיל
אירטמיגב זמרנ םגו .הרותה תוצמ לכ דגנכ לוקשש ןכשמה תדובעב אוה םנוקית ןכלו ."הלוכ הרותה לכב הדומכ הב רפוכה לכש
חכב םדגנכ לוקש 'יה ןכשמהש ,תודעה תוחול 'בו תוצמ ג"ירת לע זמרל אבו ,ה"ירת רפסמב אוה הלועש ,"ןכשמה ידוקפ" לש
.הלודגה ותארשה
דיעהל אב ןכשמה המ לע - תודעה ןכשמ .ב
םימש דגנכ לוקש ןכשמה המלו ,ל"זו ושרדש [ב אמוחנת] ל"זחב וניצמו ,ןכשמה לש "תודעה" יהמ ,ןיבהל ונילע וטושפכ הנה
.לארשיל תודע ןכשמה ףא ,ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתודעה ביתכד לארשי לע םידע םה ץראו םימש המ אלא ,ץראו
השמ דמע ,השעמ ותוא ושעשכ ,דציכ ,לגעה השעמ לע לארשיל ה"בקה הצרתנש תומואה לכל תודע ,תודעה ןכשמ ,רחא רבד
םהל רומא ךל ל"א ,תיצרתנש תומואל עידומ ימו ,םלוע לש ונובר ,השמ רמא ,ה"בקה םהל הצרתנש דע אירוגנס םהילע דמלו
דיעהש תודעה ןכשמ ,רחא רבד .לארשיב הניכשהש דיעמ ןכשמהש ,תודעה ןכשמ ביתכ ןכל ,םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו
ןכשמהש ,שרדמה ירבדמ ונל ירה .ל"כע םימעפ ינש ןכשמתיש ,ויתקחו ויתוצמ ורמשי אלו וב םירפוכ ויהי םאש ,לארשיל םהל
ןכשמהש ןמז לכש ,לארשי תורשכ לע דיעמ אוה ךדיאמו ,לגעה אטח תרפכ לע דיעמ אוה דחמ ,דחי םג םירבד ינש לע דיעהל אב
ןכשמהש ןמז לכ תונועו םיאטח םהל ןיאש - לארשיל תודע ז"הו ,לגעה ןוע לארשיל רפכנש - םלועה יאב לכל תודע ז"ה ,םייק
.ונינבב דמוע
,ו"ח וב דושחל םוקמ ןיאו ,םהינינמב םינווכמו םה םירשיש "השמ ידוקפ" לע דיעהל אב ןכשמהש ,'קה ח"הואה שרפמ דוע םלוא
ושעש ,ומיקהל ןילוכי ויה אלו ,השמ לצא םהל ואבו םש ויה םימכח המכ" [ד .בנ ר"ומש] שרדמב ראבתנש המ ךותמ איה 'יארהו
,ןיחירב ירה םישרק ירה ןירמואו השמ לצא םהל ואבו ותכאלמ דחאו דחא לכ ולטנ ,ושע המ ,ובשייל ןיעדוי אלו ןכשמה תא
'אנש ומצעמ דמעו םיסינ וב ושענ ןכשמה אלא ודימעה השמ רמאת אלו ,ומיקהו ק"הור וילע התרש דימ םתוא השמ הארש ןויכ
המלש ןבא ותונבהב תיבהו [ז .ו א"מ] 'אנש ומצעמ הנבנ אוה ק"מהיב הנבשכ המלש ירהש ,הז לע המתת לאו ,ןכשמה םקוה
אלא ,וכותב ועמשיש לזרב ילכ ילב ותונבל רשפא ךיא יכו ,ותנבהב תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכ ןזרגהו תובקמו הנבנ עסמ
ןינמב לווע ו"ח היה םא ירהש ,ונינמב ויפכ תויקנו השמ תורשכ לע "ןכשמה לש תודעה" והז אליממ ."הנבנ היה םיסינ השעמב
הרורב תודע ונל שי הזבו ,ונינמ תא השמ הנמש ומצע םוקמב השענ סנהש טרפבו ,ודי לע סנ ה"בקה השוע 'יה אל כ"א ,השמ
איער השמ ידי לע הנבנש ומצעב ןכשמה "תודעה ןכשמ" תאז קידצמ ימו ,הכלהכ םיקיודמו םינוכנ םהש "ןכשמה ידוקפ" לע
.אנמיהמ
הזב בותכה וניעמשמ המ - ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב םיולה תדובע .ג
'אנש המל תוכייש ול ןיא הרואכלו ,"ןרהא ןב רמתיא דיב םיולה תדובע" 'כה ךשמה תא 'קה ח"הואה שרפמ ,רומאה רואלו
לודג 'יה רזעלא אלה ,רזעלא תא אלו רמתיא תא אלא בותכה ריכזה אל עודמ ,השק םגו ."תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא"
.םיכרד ינשב 'קה ח"הואה ךכ לע הנועו .רמתיאמ
,וטבש לכמ רתוי ונינבב חילצהש "ול הדמע ותרובג" רמאת אלש ,השמ תוקדצ תא חיכוהל הרותה הנווכתנש .ל"י תישאר .א
ומיקי ןכשמה תנחבו םיולה ותוא ודירוי ןכשמה עוסנבו" [אנ .א] 'אנש רבדמב שמוחב וניצמו ,"רמתיא דיב םיולה תדובע" ירהש
תונבל םחוכמ העינמ םדיצמ היה אל כ"א ,רבדמב םעסמ תע לכב ןכשמה תא ןימיקמו ןיקרפמ ויה םיולהש ירה ,"'וגו םיולה ותוא
יררמ ינב תחפשמ תדובע תאז" [גל .ד] םש שרופמש ומכ ןהכה ןרהא ןב רמתיא תדוקפ תחת ויהש םיולה טרפבו ,םנכשמ תא
וידומעו ויחירבו ןכשמה ישרק לע םידקפומ יררמ ינב ויהש ראובמ םשו ."ןהכה ןרהא ןב רמתיא דיב דעומ להאב םתדבע לכל
כ"א ,םישרקה תאישנב םירובג ויהש םיולה לש םחוכ לע חיכוהל ידכ ,רזעלא תא אלו רמתיא תא הרותה הפ הבתכ ךכל .וינדאו
.ונינמ רשויב ותקדצ תא חיכוהל ונינבב השמל סנ השענש רמול כ"עב ,הליחתמ ןכשמה תא םיקהל וחילצה אלש הז ךיא
תא ןאכ בותכל הרותה הכימסה עודמ השק הרואכלש ,אנמיהמ השמ לש ויפכ ןויקנ לע 'יארה תא הרותה הלידגמ דועו תאז
המכחב השע לאלצבש השלשו םיימעפ הרותה הז לע הרזחש ,הרבעש השרפהמ וישעמ לע ונל עדונ רבכ אלה ,לאלצב השעמ
הדמעש איה השמ תמכחש רמאנ אלש ,אב ונידמלל אלא ,תפסונ םעפ הז לע הרותה ןאכ הרזח עודמ כ"א ,ןכשמה תכאלמ תא
הוצ רשא לכ תא השע הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב ירהש ,םיסינ השעמ ומע השענ אל םלועלו ,ןכשמה תא םיקהל ול
ול רמאש העשב ,ארקנ "ותמכח" םש לע לאלצב ,ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר"א" [.הנ תוכרב] 'מגב ראובמו ,השמ תא 'ה
השמ ,ל"א ,ןכשמו םילכו ןורא השע ,ול רמאו ךפהו השמ ךלה ,םילכו ןורא ןכשמ יל השע לאלצבל ול רומא ךל ,השמל ה"בקה
ןכיהל השוע ינאש םילכ ,ןכשמו םילכו ןורא יל השע רמוא התאו םילכ וכותל סינכמ כ"חאו תיב הנוב םדא םלוע לש וגהנמ ,וניבר
חורו ןובנו םכח 'יהש לאלצב כ"א ."תעדיו תייה ל-א לצב אמש ל"א ,םילכו ןורא ןכשמ השע ה"בקה ךל רמא ךכ אמש ,םסינכא
השעמש רמול כ"עב אלא ,ונממ רתוי ודבל חילצה השמש הז ךיאו ,ןכשמה תא םיקהל ותמכח ול הליעוה אל ,וב התרש שדוקה
.ותקדצו ורשוי לע חיכוהל ידכ השמ לצא 'יה םיסינ
דיב שדקמה תיב תדובע תויהל הכירצ כ"א לגעה ןוע לארשיל רפכתנש ןויכ רמאנ אלש ,ונעידוהל הרותה הנווכתנש ,ל"י תינשו
דבב דב הרותה הכמס הזלו ,םתלעמו םרשכהמ לגעה אטחב וקלתסנש דע הדובעל הלחתב ושדקתנ םה ירהש ,לארשי ירוכב
הרטע הרזח אל מ"מ ,לגעה ןוע םהל רפכתנש לארשיל תודע אוה ןכשמהש 'יפאש ,ונידמלל ידכ "םיולה תדובע - תודעה ןכשמ"
ןרהא ןב רמתיא תדוקפב םישרקה תא ואשנש יררמ ינב תדובעכ הלק הדובעל 'יפאו ,הדובעל לארשי ירוכב תא רישכהל הנשויל
.לגעה ןוע םשור ירמגל קחמנ אל ןיידעש םושמ תאזו ,םירוכבה דיב אלו םיולה דיב אלא רשכוה אל הז םגש ,ןהכה
ןכשמה תקזחה לע םייונמה ולא - ןכשמה ידוקפ הלא .ד
השימח דחיב םהו ,םלועב ומויקו ןכשמה תקזחה לע םייונמה לכ תא ,רכזנה קוספב זומרל הרותה הנווכתנש ,'קה ח"הואה שרפמ דוע
אשמ לע םינוממ - םייולה .ג .ןכשמה יטפשמב הארוהה לע הנוממ - וניבר השמ .ב .ןכשמה םויק לע םייונמ - לארשי םע .א :םייונמ
.ןכשמה תכאלמ לע הנוממ - ירוא ןב לאלצב .ה .ןכשמה תדובע לע םינוממ - םינהכה .ד .ןכשמה
[די .בי ר"בדמב] שרדמב וניתובר ושרדש ומכ תאזו ,"תודעה ןכשמ" אוה ןושאר יונימ ,םיקוספה רואיבב םירבדה לש םתעצה םה ךכו
'אנש ומכ ,םדא וארקנ לארשיו ,םדא י"ע ןכשמה ןכשמתנ אלא ,ולהא ןכש םדאב יכו "םדאב ןכש להא" [ס .חע םיליהת] 'כה לע
הזב ,'יתוצמ םייקלו הרות דומלל םביל תא וניכי לארשי םאש ,הזב הנווכהו ."םתא םדאיתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו" [אל .דל לאקזחי]
יולת ןכשמהש "תודעה ןכשמ" 'אנש והזו ,םאטחב ברחי ןכשמהש ירה לארשי ואטחי םא לבא ,ודמעמו ומויקב דומעל ןכשמה לכוי
ןכשמה לע הנוממש אוה השמש ,הזב זמרנו "השמ יפ לע דקפ רשא" אוה ינש יונימ ."תודעה תוחול" י"ע הנתינש הרותה םויקב דמועו
ןב רמתיא דיב" אוה יעיבר יונימ .ןכשמה אשמ תדובע לע םינוממה םהש "םיולה תדובע" אוה ישילש יונימ .וינידו ויתוכלה תא תורוהל
רוח ןב ירוא ןב לאלצבו" ישימח יונימ .ויתונברוקב ןכשמה תדובע לעו םיולה תדובע לע םינוממ םה םינהכהש ,הזב זמרנו "ןהכה ןרהא
.ונינבבו ותישעב ןכשמה תכאלמ לע הנוממ אוהש ,"הדוהי הטמל

------------------------------------------------------
תישילש הדועסל

"ושע ןכ השמ תא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו דעומ להא ןכשמ תדבע לכ לכתו"
'ילאמ הכאלמה התלכש לע הרומה "לכתו" 'אנ עודמ - ןכשמה תדבע לכ לכתו .א
תדבע לכ לכתו" 'אנש ומכ 'ילאמ הדובעה התלכש ןושל תועמשמב הכאלמה םויס תא הרותה הבתכ עודמ 'קה ח"הואה ריעמ הנה
להא ןכשמ תדובע לכ תא לארשי ינב ולכיו ,רמול ךירצ 'יה ךכו ,לארשיב הדובעה רמג תא תולתל יוארה ןמ אלה ,"דעומ להא ןכשמ
םמצעמ הכאלמה תא וליכ אל לארשי ינבש ,הזב הרותה הזמרש ,ל"י תישאר .םינוש םינפוא השלשב 'קה ח"הואה ץרתמו .דעומ
רמגב 'ילאמ הכאלמה "התלכ"ש אלא ,םשפנ תוא לכב שדקמה תיב תדובעב דוע ךישמהל םיצפח ויה םה הברדאש ,םחוכ רמגב
,ל"י דוי .םנכשמ ילכ יובירבו םשדקמ תיב יופיב םנינבב קוסעל םנוצר 'יה םצפח יפכ םה לבא ,ןכשמה תינבת תכאלמ לע 'ה תוצמ םויק
הארהש דמלמ ,הרונמה השעמ הזו ,ל"זו [ח ינימש אמוחנת] שרדמב וניצמש ומכו וילאמ הלכש ןכשמה תכאלממ קלח 'יה תמאבש
הארו ל"א ,השמ לש ודי ףכ לע הקקח ,ה"בקה השע המ ,התושעל השמ הברה הב השקתנ ןכ פ"עאו .הרונמה תא עבצאב ה"בקה ול
ל"א ,תושעל השק המ ,רמולכ "הרונמה השעת השקמ" רמאו השמ הב השקתנ ןכ פ"עאו .ךדי ףכ לע 'יתקקחש םשכ ,םתינבתב השעו
לע הרומה "לכתו" 'אנ ךכלו .כ"ע השעת המצעמ ,הרונמה השעת השקמ 'אנש 'ילאמ השעת הרונמהו שאל בהזה תא ךלשה ,ה"בקה
ורמוא ךרד לע זומרל אב בותכהש ,ל"י דוע .התלכ המצעמ איהו התשענ 'ילאמ הכאלמהמ קלחש ונידמלל 'ילאמ הכאלמה התלכש
הקושתו הבר הבהאב לארשי שפנ התלכש "לכתו" רמול ארקמה ןווכתנ ןאכ ףאו "'ה תורצחל ישפנ התלכ םגו הפסכנ" [ג דפ םיליהת]
.הניכשה ןכשמ תינב לע הלודג
ןכשמה תכאלמב קסע לאלצב קר אלה ,לארשי ינבל הדובעה תא בותכה סחיי עודמ - לארשי ינב ושעיו .ב
רשא בל ימכח לכו לאלצב קר אלא ןכשמב ודבע אל אלה ,"'וגו 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו" 'אנ עודמ ,'קה ח"הואה ריעמ דוע
הכאלמה תא ושע לארשי לכ וליאכ בישח ןכלו ,ותומכ םדא לש וחולש ,ל"י וטושפכו .הכאלמה תישעב הנובתו המכח 'ה םהל ןתנ
וסחייתי לארשי לכש ,הנוילעה ותמכח הרזג ךכש ,ארונו לודג שודיח הרותה ןאכ התליגש 'קה ח"הואה שרפמ דוע ךא .'הב ווטצנש
םישנל וא םיולל וא םינהכל םיכיישש תוצמ שי ירהש ,וניתרות תוצמ ג"ירת תא םייקל ונתאמ דחא לכ דיב ןיאש יפל ,הללכהב הזל הז
ונידיב ענמנ אלה ,ונדיג ה"סשו ונירבא ח"מר תא ןקתל ליבשב הבהאב תוצמ ג"ירת םייקל הרותה ונתוא התויצש הז ךיא כ"או ,'ודכו
ארקיעמש ,רמול כ"עב הזלו ,םמייקל וניתורשפאב ןיאש תוצמה דגנכ םהש םידיגו םירבא םתוא לע השענ המו ,ונקלח יטרפ תא ןקתלמ
םעה לכ ונעיו" [ח .טי תומש] 'אנש ומכו ,םייקל לוכי אל ינשהש המ תא םילשמ ונתיאמ דחא לכש ,הללכהב םעה לכל הרותה הנתינ
וניוטצנ ךכלו ."ל-אה סלקתי ךנימו ינימ" ל"ז םרמואכ ,'ה ירבדל םויק השענ דחיב םלוכמש "השענ 'ה רביד רשא לכ ורמאיו וידחי
אלא םינקותמ םניא וניתמשנ יקלח לכ ירהש ,ונומכ בושח ונתיאמ דחא לכ תמאב יכ ,"ךומכ ךערל תבהאו" [ח .טי ארקיו] הרותב
םיבהוא ונחנאש ומכ וניתמואמ דחא לכ תא בוהאל ךירצ ןכלו ,הוצמהו הרותה םויקב ינשל םילשמ דחאש ,לארשי שיא לכ תומילשב
השע דחא לכש פ"עאש ,ונידמלל "לארשי ינב ושעיו" 'אנש והזו .םלשה ונוקיתב דחאו דחא לכל בטוי םלוכ תומלשב יכ ,ונימצע תא
ןכשמה תכאלמ תויהל ,דחא בלבו דחא שיאכ דחיב םיללכנ לארשי לכ ה"פא ,הכאלמ ושע םהמ הבדנ ואיבה םהמ ,ןכשמב דחא קלח
.הזל הז םיברע לארשי לכש ,הוושב םלוכ ןיבמ תאצוי
ושע ןכ - השמ תא 'ה הוצ רשא לככ .ג
הלחתב 'אנ רבכ אלה ,"ושע ןכ" רמול רזחש והמ ,השק תינשו "לככ" 'אנש המב תוברל הרותה הנווכתנ המ ,'קה ח"הואה ריעמ דוע
ורמג אל לארשיש ,רמול וניתבשחמב העטנ אלש ,"לככ" תביתב ונעידוהל בותכה אבש ,'קה ח"הואה ץרתמו ."לארשי ינב ושעיו"
היה כ"א .והולפק םישדח 'גו ,ןכשמה תא ושע םישדוח 'גש ,[ב .בנ ר"ומש] ל"זחב וניצמ ירהש ,ףוסה דע תומילשב הכאלמה תא
הזלו .ותכאלמ רמגמ םישדח השלש ותמקהב ןכשמה בכעתנ ךכלש ,'תי ותוצמב רומאה לכמ רבד ובכע לארשי אמש דושחל םוקמ
ןכשמה בכעתנ אלו ,אוהש לכ םגפו ןורסח אלל קוידב 'ה הויצ רשא לככ הכאלמה תא ומילשה לארשי ינבש ונל תורוהל "לככ" 'אנ
השלשב ,רמא ינמחנ רב לאומש 'ר" [אי ידוקפ אמוחנת] שרדמב שרופמש ומכו ,הלחתמ 'ה ןוצר 'יה ךכש ליבשב אלא ןסינ שדוח דע
,דימ דמע אל המלו ,ןסינב דחאב והודימעהו ,רדאו טבש תבט קרופמו חנומ 'יהו ,ולסכו ןושחרמו ירשת ,ןכשמה תכאלמ הרמגנ םישדח
ינירה ה"בקה רמא ,קחצי דלונ ןסינב דחאבש יפל ,וניבא קחצי וב דלונש םויה תחמשב ןכשמה תחמש ברעל ה"בקה בשחש ינפמ אלא
םהל בשחנ הזב ,ןכשמה תכאלמ תא לארשי ינב ושעש י"עש ,ונעידוהל אב "ושע ןכ" רמול רזחש המו ."החמשב החמש םכתחמש ברעמ
רזפנו ףרשנ הזבו ,הלוכ הרותה לכ דגנכ לוקש ןכשמה השעמש יפל ,הרותה תוצמ ג"ירתב השמ תא 'ה הוצ רשא לכ תא "ושע ןכ"ש
.לארשי לע גרטקי אלש לגעה אטח לש ורפא

הנושאר הדועסל רוא יצוצינ

.'ה ירבד תא השמ הוצי רשא תע לכב ליגר רבד אוהש ירחא "השמ להקיו" רמול בותכה ךרצוה עודמ ,'קה ח"הואה תלאש םצעב הנה
השמ יפמ אצויה 'ה רבד תא עומשל לארשי ינב תופסאתה תע לכב 'יה אלש המ תדחוימ הליהק ןאכ 'יה תמאבש ,יתוינעב רמול יתבשח
ושענש רמול אבש "ןחיו" ןושלה תא ושרדש ,"רהה דגנ לארשי םש ןחיו" :'כה לע אתליכמב ל"צז וניתוברל וניצמש ומכ תאזו ,וניבר
תודחאל ונחנא םיקוקז ןכ ומכו תודחאה תדימל ונחנא םיקוקז הרותה תא לבקל ליבשבש ירה ,דחא בלבו דחא שיאכ העש התואב לארשי
לארשי לכ תא דחאל השמ ךרצוה ונינבו ןכשמה תבדנ תכאלמב השמ ליחתהש ב"הוי תרחחמל דימ ןכלו .הניכשה תארשה ליבשב
"לארשי תדע לכ" דחיב להקהל םיכירצ ונייהש "לארשי תדע לכ תא השמ להקיו" 'אנש והזו ,ןכשמה תישע ליבשב הרומג תודחאב
לארשיב דוריפ 'יהנ לגעה השעמ רחאל מ"מ ,ןויס שדוחב הרותה תלבק ברעב ונדחאתהו ונלהקנ רבכש פ"עאו .דחא בלב דחא שיאכ
ידכ ,הניכשה תארשה ליבשב תינש ונדחאל השמ ךרצוה ןכלו ,םוקמל שיא ןיבו והערל שיא ןיב דורפל םרוגש אטחה לוקלק חכמ
.לגעה אטחב השענש דוריפה לטבתי הזבש
תא ךירצ םהינש ןיבש ,השרפה תליחתב דבב דב ורמאנש ,תבשה םוי תוצמל ןכשמה צתישע תוצמ ןיב רשקה ריפש אחינ הזבו
אתיא ךדיאמו .םניח תאנש ןוועב ברחנ ינש תיב [:ט אמוי] 'מגב וניצמ ןכשמב דחמ ,םתשודקב תוכזל ידכ תודחאה לש יאנתה
םיטטוקתמ ויהש םינש ויה ,ונייהדו "ידדה ידהב וצנימ אק ווה ישמש יב לכד ,ןטש והב ירגיאד ירת יב והנה" [.בנ ןיטיג] 'מגב
'אנש ומכ ,"ואר" ןושלה תא ולא תוצמ ינש ןיב וניצמ ןכלו .תבש תשודק תא םהמ עונמל ןטשה הצר ךכש םושמ ,תבש ברע לכ
אוביצה לע סנרפ ןידימעמ ןיא ,קחצי 'ר רמא" [.הנ תוכרב] 'מגב ל"זח ז"ע ושרדו "וגו לאלצב םשב 'ה ארק ואר" השרפה תליחתב
ושרדו "'וגו תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר [טכ .זט] חלשב תשרפב 'אנ ןכו ."לאלצב םשב 'ה ארק ואר" 'אנש רוביצה ןיכלמנ כ"א אלא
ןאכמ ,םעידוהו ךל לארשיל הנתיל שקבמ ינאו המש תבשו יזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ ,השמל ה"בקה ל"א" [:י תבש] 'מגב ל"זח
הארנ ושרדמ יפכ םלוא .תבשה תא םכל ןתונ 'ה יכ ואר ה"בקה רמוא ןאכ ףאו ,"ומאל עידוהל ךירצ קוניתל תפ ןתונה ג"בשרא
ולא תוצמ ינש י"עש םושמ ,ולא תוצמ 'אנש ינפל ושדקתהו וננובתה "ואר" לארשימ ה"בקה שקבמ תבשב ןהו שדקמב ןהש ,רמול
.הניכשה ויזל תוכזל לכונש ידכ הוחאו הבהא םידקהל ךירצ ןכלו ,הניכשה תארשהל םיכוז

וניצמ הנהד ,רמול יתבשח .'ישע תלועפ הב ןיאש תבש תרימש לע "םתוא תושעל" 'אנש הז ךיא ,'קה ח"הואה השקהש המ לעו
לע [ב ידוקפ] אמוחנתב ושרד ןכשמב ,לגעה אטחל ןוקית שי תבש תרימשב ןכשמה לש תווצמה ינש י"עש ל"צז וניתובר ירבדב
ותכלהכ תבש רמושה לכ [:חיק תבש] 'מגב ל"זח ושרד תבשבו .לגעה אטח םהל רפכתהש לארשיל תודע ז"ה "תודעה ןכשמ" 'כה
היה לגעה אטחבש הארנ היה ,לגעה אטחל ולא תוצמ ינש ןיב רשק שיש רבדה םעטבו .ול ןילחומ שונא רודכ ז"ע דבוע וליפא
הכסמ לגע םהל ושע" 'אנש ומכו ,םהידיב ותוא ורצי םג אלא ז"על ווחתשהש קר אל ,ונייהדו ,ז"ע לש ילכ תריציב הלודג הריבע
.לגעה תא ושע רשא לע םעה תא 'ה לגיו .בהז יהולא םהל ושעיו .ושע רשא לגעה תא חקיו ,םש 'אנ דועו ,"ול וחבזיו ול ווחתשיו
םהלש הנכההש תוצמ ינש הרותב וניצמש והזו הניכשה תארשהל ילכ רוציל ךירצ הרז הדובעל ילכ תריצי לע ןוקיתה דגנכ הזלו
רקבב םיכשי" [א"ס נר 'יס] ע"ושה קספ - תבשבו ,"הריחבה תיב תונבל" הרותה ןמ השע תוצמ וניצמ - ןכשמב ,הוצמ הבושח
בר יכ ,ודבכל ידכ תבש יכרצל רבד םוש ומצעב ןיכהל לדתשי ושמשל םידבע המכ ול שי פ"עאו ,תבש יכרצ ןיכהל ישיש םויב
שי "ןכשמהו תבש" י"ע ןכלו "'וכו שאה קילדמ היה אריז 'רו ,םיצע ןיעקבמ ויה ףסוי ברו אברו ,קד קד קריה ךתחמ 'יה אדסח
השודקבש רבדל ילכ תריצי חכבו ,הניכשה תארשהל "ילכ" םירצויו םישוע ולא תווצמ ינש י"עש םושמ ,הרז הדובעל ןוקית
'ישעה תוצמ י"עש "םתוא תושעל 'ה הויצ רשא םירבדה הלא" 'אנש והזו .האמוטבש רבדל ילכ ונרציש המב םגפה תא םיקחומ
ךירצ ןכשמבו הדועסה לש תונכהה תא תושעל ךירצ תבשב ,םהלש 'ישעה והמו ,לגעה אטח תא רפכל ונחנא םילוכי םהבש
.בהזה לגע לש 'ישעה תא םינקתמ ולא תוישע ינש י"עו ,הריחבה תיב תא תונבל

תונליאה תכרב תוכלה - םייח חרוא ינעידות

ומלועב רסיח אלש ךורב רמוא ,יבלבלמ אקד ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה ,הדוהי בר רמא [:גמ תוטכרב] 'מגב אתיא .א
הארו ןסינ ימיב אצויה" [וכר 'יס] ע"ושה ןרמ קספ ןכו .םדא ינב ןהב תונהתהל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו ,םולכ
,םדא ינב םהב תונהיל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו םולכ ומלועב רסיח אלש ה"מא י"אב רמוא ,חרפ ןיאיצומש תונליא
בתכ ,וז הכרב בויח םעטבו ."דוע ךרבי אל ,תוריפה ולדגש רחא דע ךרבל רחא םאו ,הנשו הנש לכב תחא םעפ אלא ךרבמ וניאו
ןחירפהש םישבי םיצע לע ךרבמ םדאש שדוחמ ןינע אוהו ,ןמזל ןמזמ אבש ןינע אוהש יפל וז הכרב ועבקו ,ל"זו םש תצבוקמ הטשה
תוירב וב ארבו" רמול םיפיסומ ז"חאלו ,"םולכ ומלועב רסיח אלש" הלחתב םידומש ,הכרבה ןושל לפכ רואיבבו .כ"ע ה"בקה
לכ לע ןנורסחו תובר תושפנ ארוב "תכרב שוריפ לע [זר 'יס ח"וא] רוטה בתכש המ םדקהב ראבל הארנ ,"תובוט תונליאו תובוט
ראש לכ לעו ,םימו םחל ומכ ןתויח םויקל םירסח םהש המ לכו תובר תושפנ ארוב ,ל"זו "יח לכ שפנ םהב תויחהל תארבש המ
םהב תויחהל אמלעב גונעתל םה אלא ,ףוגה םויק ךרוצל םייחרכה םניאש יפל םהמ םירסח תושפנה ויה אלש תארבש םירבדה
םירבדהמ םולכ ומלועב רסיח אלש - ה"בקהל םידומ הלחתב ,ל"י ןכ ומכו .ד"תכע תופועו םיגד תוקריו תוריפ י"ע יח לכ שפנ
תונליאו ,םיגדו תופועו תויח - תובוט תוירב ה"בקה ארבש - תודוהל דוע םיפיסומ ז"חאו ,שמשו ריוא םימו םיטחב ,םייחרכהה
וניתובר וסינכהש המש ,רמול יתבשח דוע .םמויקל םייחרכה םניאש פ"עא םדא ינב םהב תונהל ידכ ,תוריפ ינימ לכב - תובוט
לודג ןוקית שי תונליאה תכרב י"עש ,םילבוקמה ורמאש המ לע זמרל אב הז ירה "תובוטה תוירבה" תא תונליאה תכרב ללכב
.תולגלוגמ תומשנ שי תונליאה ךותב יכ "תובוט תונליאו תובוט תוירב" דחיב םיללוכ ךכלו ,תורפבו םיצעב תולגלוגמה תומשנל
ינש תוחפל תויהל ךירצו ,תוריפ םיאיצומ םניאש קרס תונליא לע אלו לכאמ לש תונליא לע אלא ךרבל ןיאש םיקסופה ובתכ .ב
וילע אובת םיבר תונליא לע ךרבמהו ,םינש םיבר טועימו "יברבר ינליא" וניתובר ןושלכו ,דחא ןיממ םהש פ"עאו לכאמ לש תונליא
םיבר תונליא שיש אופיא כ"א ,תונליאב תולגלוגמש תוצוצינה תא םיררבמ וז הכרב י"עש םילבוקמה ובתכש המ יפל טרפבו ,הכרב
בושח הז םג ,'ילקו לושיבב םקתמל רשפאש םיארמ תוריפ םיאיצומש תונליא לעו .דחיב תוצוצינ הברה וררבתיש ידכ יפט ףידע
.םהיתורפ תא לוכאל םיליגר םא לכאמ תונליא ללכב
,"ןסינ ימויב תוניגל וא תודשל אצויה" ם"במרה כ"כו ,"יבלבלמד ינליא יזחו ארבדל קיפנד ןאמ יאה" ראובמ םינושארה ןושלב .ג
'סב םלוא .[המ 'יס] םייח בל ת"ושב י'גאלפ ח"רהמ כ"כו .ריעל ץוחמ תואצמנש תונליא לע וז הכרב ךרבל ןינע שיש הזב אמשמו
אטשוק ריעבש ,ל"ז י'גאלפ ח"רהמ בתכ ןכו .םהילע ךרבל לוכי ורצחב םיעוטנש תונליא לע 'פאש ,בתכ [ט"כד א"ח] המדאה ירפ
ץטוחמ תאצל ודיבש ימ מ"מ ךא ,םרדח תונולח ךרד םרצחב תונליאה תא םיאורו םתיבב םתויהב תונליאה תכרב םיכרבמ ויה
רקיעמש הרות לוטיב 'היהי אלש יאנתב הכרבה וילע אובת ,םיבכרומ אל תקזחב םהש תונליא לע תונליאה תכרב ךרבלו ריעל
.ותיב רצחב וליפא לכאמ לש תונליא ינש לכ לע ךרבל רשפא ןידה
תונהל א"אש יפל תונוליאה תכרב הלרע תונליא לע ךרבל ןיאש ,םש ע"ושה לע ןישודיחב א"קערה תעד הלרע תונליא לע .ד
ת"ושב בתכש ומכ ,וילע וקלח םינורחאה ךא הלרע לש ןליא לע ךרבל ןיאש ,[ב 'יס ג"ח] לאיכלמ ירבד ת"ושב קספ ןכו .םירפמ
הליחתכל םלוא .[די דומע ב"ח] הידבוע ןוזח ורפסב א"טילש ףסוי 'ידבוע וניבר ןרמ םאיבהו ,דועו [ט 'יס ח"וא ג"ח] םילעפ בר
ךרבל ןיאש םינורחאה תעד ,םיבכרומ תונליא לע לבא .קפסל סנכי אלש ידכ יפט ףידע ,הלרע וניאש ןליא אוצמל ודיבש ימ
'ידבוע וניבר ןרמ תעד ןכו [ג"וא הכ 'יס ג"ח] קחצי תחנמ ת"ושבו ,םש םילעפ בר ת"ושב ובתכש ומכ ,תונליאה תכרב םהילע
תונליאה תכרב םיכרבמש העשב ,דאמ הזב רהזי ןכלו םיבכרומה תונליא לע תונליאה תכרב ךרבל ןיאש ,םש א"טילש ףסוי
.תונליאה תוהז תא םיעדוי ונא ןיאו ריעל ץוחמ תודשב
ועבק ל"זחש אלא ,תונליאב בולבל תואיצמ תע לכב הנמז ירהש ,ג"זהש השע הוצמ הז ןיאש ןויכ ,וז הכרבב תווצמ םישנ םג .ה
הלעה ןכו ,[וכר 'יס ח"וא] יבצ רהב קנארפ פ"צרהמ ןואגה בתכ ןכ .ןסינ שדוח אוהש האירבה שודיחל םיאתמה ןמזה והמ ונל
.ואיצוהל ןוכיש רחאמ התוא עמשי אלא ומצעב וז הכרב ךרבי אל אמוס לבא םש 'ידבוע ןוזחב א"טילש וניבר
וקלחנש פ"עאש ,ןסינ שדוח ךותב הצרישכ םהילע ךרבל לוכי ,םהילע ךריב אלו םיבלבלמ תונליא שדוחה תליחתב הארש ימ םג .ו
תעד ןכו הנושארה ותיארב ךרב אל םא הינשה ותיארב ךרבל לוכיש םש הרורב הנשמה תנקסמ מ"מ ,םינורחאה םיקסופה הזב
אלש ימ מ"מו ,וז הכרב ךרבל רשפא תבשב 'יפאו ,ןסינב 'אב דימ וז הכרב ךרבל תוצמל םימידקמ םיזירז מ"מו .םש א"טילש ןרמ
תונליא דוע אצמ םא רייא שדוחב םג ךרבל לוכי ,ןסינ שדוחב ךריב אלש ימש ,א"יו ןסינ שדוח לכ ךרבל לוכי ןסינב 'אב ךרב
לע ,ס"נכהיבל םיכומסה תונליא שי םאו ,ןסינ שדוחב הנשב תחא ותכרב תא חוכשל אלש רהזי ושארב ויניע םכח ךא םיבלבלמ
ךרבל ידכ תבש דע תוכחל םיאשר םיבר םיפסאתמ תבשב םאו ,תונליאה תכרב תא םש וכרביש םיללפתמה רוביצל ריכזהל יאבגה
.ךלמ תרדה םע בורב וז הכרב
בור םאו .וז הכרב ךרבל ןיא ,תוריפה ולדג אל 'יפא ,םיחרפה ולפנש לכ לבא ,םיצעה לע םיחרפהש ןמזב אלא וז הכרב ךרבל ןיא .ז
רחאלש םירומזמה רחאל אמלש אהי שידק רמול ולכויש ידכ הרשעב וז הכרב ךרבל םיגהונו .וילע ךרבל לכוי ויחרפב דמוע ןליאה
רחא שירפהל בוטש ,ח"הכה בתוכ םגו תונליאב תולגלוגמה תומשנה לכלו המשנ יולעל שידקה היהיש הליחת הנווכב תאזו הכרבה
הדש חירכ ינב חיר האר 'אנ וילע וז הכרבב רהזנהו ,הבר 'ילאה בתוכו .תולגלוגמה תומשנל יולע תושעל ידכ הקדצל תועמ הכרבה
.'ה וכרב רשאweb site created by Happy Web Design