English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  ןורמוש ינרק ןייטשדלוג בד
:ימלשורי דומלתב םירועש
תעד רתאב תידוהי הידפולקיצנאמ ימלשוריה דומלתה תודוא


"ארממ ןוכמ" לש רתאב ארמגל רושיק תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת


ימלשורי דומלת דומילל המדקה תגצמ
ימלשוריה דומלתל אובמ-001
תוכרב תכסמב ןושאר רועישו -ךשמה - ימלשוריה דומלתל אובמ-002
"בשחתמ אל אימדק" :םילימה דע תוכרב תכסמב ינש רועיש-003
"ןוהב ןירעשמ אל" :םילימה דע תוכרב תכסמב ישילש רועיש-004
"הדב אל אטרסיאב היל לזאד" :םילימה דע תוכרב תכסמב יעיבר רועיש-005
"קפס הימחנ יברד לימ יצחבש ןיע ףרהו ןיע ףרה לכ" :םילימה דע תוכרב תכסמ -006
"תושמשה ןיב והז רמאיו והילא אבישכל" :םילימה דע תוכרב תכסמ -007
"לועייד התעש דע" :םילימה דע תוכרב תכסמ -008
"םינהככ רמא דחו" :םילימה דע תוכרב תכסמ - 009
"אתוויניתב אתעיברו אתימדקב" :םילימה דע תוכרב תכסמ - 010
"הוש הרזגל גוח גוח" :םילימה דע תוכרב תכסמ -011
"הנש תואמ שמח ךלהמ" :םילימה דע תוכרב תכסמ -012
"ןתנ'רד ימעט יבר םייקמ המ" :םילימה דע תוכרב תכסמ -013
"היתניש וג" :םילימה דע תוכרב תכסמ -014
"גילפה אוה דוע גילפהש ואצמו" :םילימה דע תוכרב תכסמ -015
"רוהט תרהיטו אמטמ תייהו ליאוה ול ורמא" :םילימה דע תוכרב תכסמ -016
"היתווכ אדבוע ןידבוע ןול רמא" :םילימה דע תוכרב תכסמ -017
"ןבלל תלכת ןיב רמד ןאמכ" :םילימה דע 'ב הכלה תליחתמ תוכרב תכסמ ימלשורי -018
"התנועב התורקל ומצע זרזמ" :םילימה דע תוכרב תכסמ ימלשורי -019
'ב הכלה ףוס הנשמכ ארקמ ידבע ןנברו :םילימה דע תוכרב תכסמ ימלשורי - 020
ןנברדמ וא הרותהמ הליפת תבוח םאה הלאשב ן"במרל ם"במרה ןיב תקולחמ םדוקה רועישה ךשמה - ימלשורי - 021
המכו המכ תחא לע ןירת ווה וליא":םילימה דע םדוקה רועישה ךשמה - ימלשורי - 022
ף"שתה זומתב 'ט - הנשמכ ארקמ ידבע ןנברו דע ש"קל הקספה הימרי 'רד יומוק יסוי ר"א - ימלשורי - 023
ף"שתה זומתב ז"ט - וטי םדא לכ ברעב םירמוא ימש תיב -024
ף"שתה זומתב ג"כ - ירפוס ירבדו הרות ירבד - לוק תב האצי הנביב :םילימה דע ... ינא ןופרט ר"א םילימהמ -025
ף"שתה בא םחנמב 'א - םירפוס ירבדו הרות ירבד רתוי ביבח המ -026
ף"שתה בא םחנמב ו"ט - עמש תאירק ךותב תורבדה תרשע -027
ף"שתה בא םחנמב ב"כ - עמש תאירק ךותב תורבדה תרשע -028
ף"שתה בא םחנמב ט"כ - תורבדה תרשע ךשמה - הכרבמל ןניקיקז תוכרב ןיב שרדמ ןיב :םילימה דע -029
ף"שתה לולאב 'ו - הרותה תכרב ןיינעב ןויע - הכרבמל ןניקיקז תוכרב ןיב שרדמ ןיב :םילימה דע -030
ף"שתה בא םחנמ 'ז"כ - ןיכיראמש תוכרב ולא :םילימה דע -031
ף"שתה לולאב 'כ - היוחתשהו העירכ הדיק - אפרתנ אלו חספנו :םילימה דע -032
ף"שתה לולאב ז"כ - םיפופכ ףקוז 'ה אמעט תירמא :םילימה דע -033
א"פשתה ירשתב 'ד - רעג אלא ריבעמ הוה אל :םילימה דע -034
א"פשתה ירשתב ב"י - 'ד הכלה ףוס דע -035
א"פשתה ירשתב 'כ - - ךשמה 'ד הכלה ףוס דע -036
א"פשתה ירשתב ח"כ - ךשמה 'ד הכלה ףוס דע -037
א"פשתה ירשתב ח"כ - ךשמה 'ד הכלה ףוס דע -038
א"פשתה ןושחרמ 'י - 'ה הכלה תליחת -039
א"פשתה ןושחרמ ז"י - 'ה הכלה ךשמה -040
א"פשתה ןושחרמ ד"כ - 'ה הכלה ךשמה -041
א"פשתה ולסכ 'ב - 'ה הכלה ךשמה -042
א"פשתה ולסכ 'ט - 'ה הכלה ךשמה -043
א"פשתה ולסכ ז"ט - 'ה הכלה ףוס -044
ב"פשתה בא םחנמ ה"כ - תוכרב תכסמ 'ג הכלה 'ג קרפ םויס
ב"פשתה לולא 'ד - תוכרב תכסמ 'ג הכלה 'ג קרפ תיתכלה הילאוטקאב ןויע
ב"פשתה לולא א"י -ףוס תוכרב תכסמ 'ג הכלה 'ג קרפ תיתכלה הילאוטקאב ןויע


ימוי ףד
תבש תכסמ
ח"י-ז"י
ט"י-ח"י
א"כ-ט"י
ו"כ-ד"כ
ח"כ-ו"כ
'ב 'מע ט"כ- 'ב 'מע ח"כ
'ב 'מע ו"ל - 'א 'מע ד"ל
'א 'מע ז"מ - 'ב 'מע ה"מ
'א 'מע ט"מ - 'ב 'מע ז"מ
'ב 'מע 'נ - 'א 'מע ט"מ
'א 'מע ה"נ - 'א 'מע ד"נ
'א 'מע א"ס - 'ב 'מע ט"נ
'א 'מע ג"ס - 'א 'מע ב"ס
'ב 'מע ז"ס - 'ב 'מע ו"ס
'א 'מע ט"ס - 'ב 'מע ז"ס
'ב 'מע 'ע - 'א 'מע ט"ס
ב"פ - א"פ
'א 'מע ףוס ט"פ - 'א 'מע ח"פ
'א 'מע ףוס 'צ - 'א 'מע ףוס 'א 'מע ט"פ
'ב 'מע א"צ - 'א 'מע ףוס 'צ
'ב 'מע ו"צ - 'ב 'מע ףוס ד"צ ףד - תבש תכסמ ימוי ףד
'א 'מע ז"צ - 'ב 'מע ו"צ - תבש תכסמ ימוי ףד
'ב 'מע ח"צ - 'א 'מע ז"צ - תבש תכסמ ימוי ףד
'א 'מע ג"ק - 'א 'מע ב"ק - תבש תכסמ ימוי ףד
'א 'מע ד"ק - 'א 'מע ג"ק - תבש תכסמ ימוי ףד
'א 'מע ה"ק - 'א 'מע ד"ק - תבש תכסמ ימוי ףד
'ב 'מע ז"יק - 'א 'מע ז"טק - תבש תכסמ ימוי ף
'ב 'מע ח"יק - 'ב 'מע ז"יק - תבש תכסמ ימוי ףד
'ב 'מע א"לק - 'א 'מע ל"ק - תבש תכסמ ימוי ףד
'ב 'מע ב"לק - 'ב 'מע א"לק - תבש תכסמ ימוי ףד


ד"פשתה הבר הנעשוה הילא ןכשמ תסנכה תיבב רועיש
באב העשתב ןיליפת תחנה ןיד
ןורמוש ינרקב "ןבואר ןכשמ" שרדמ תיבב םירועש
א"עשתה
1 רועיש-לואש תב לכימ
2 רועיש-לואש תב לכימ
3 רועיש-לואש תב לכימ
הנוי רפס
ט"עשתה
?שדקמה תיב ןיינבל ףסוכ לארשי םע םאה ט"עשתה ןויסב 'טב רועיש
?תובבלל הרדח םילשורי םאה ט"עשתה זומתב ט"יב רועיש
:יח לוק ץורעב ורדושש - עובש תשרפל הרות ירבד
ב"עשת רומא
ב"עשת אצת יכ
ג"עשת חנ
ג"עשת ידוקפ להקיו
:םירמאמ
web site created by Happy Web Design