English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  ןורמוש ינרק ןייטשדלוג בד
:ימלשורי דומלתב םירועש
תעד רתאב תידוהי הידפולקיצנאמ ימלשוריה דומלתה תודוא


"ארממ ןוכמ" לש רתאב ארמגל רושיק תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת


ימלשורי דומלת דומילל המדקה תגצמ
ימלשוריה דומלתל אובמ-001
תוכרב תכסמב ןושאר רועישו -ךשמה - ימלשוריה דומלתל אובמ-002
"בשחתמ אל אימדק" :םילימה דע תוכרב תכסמב ינש רועיש-003
"ןוהב ןירעשמ אל" :םילימה דע תוכרב תכסמב ישילש רועיש-004
"הדב אל אטרסיאב היל לזאד" :םילימה דע תוכרב תכסמב יעיבר רועיש-005
"קפס הימחנ יברד לימ יצחבש ןיע ףרהו ןיע ףרה לכ" :םילימה דע תוכרב תכסמ -006
"תושמשה ןיב והז רמאיו והילא אבישכל" :םילימה דע תוכרב תכסמ -007
"לועייד התעש דע" :םילימה דע תוכרב תכסמ -008
"םינהככ רמא דחו" :םילימה דע תוכרב תכסמ - 009
"אתוויניתב אתעיברו אתימדקב" :םילימה דע תוכרב תכסמ - 010
ימוי ףד
תבש תכסמ
ח"י-ז"י
ט"י-ח"י
א"כ-ט"י
ו"כ-ד"כ

ח"כ-ו"כ

באב העשתב ןיליפת תחנה ןיד
ןורמוש ינרקב "ןבואר ןכשמ" שרדמ תיבב םירועש
א"עשתה
1 רועיש-לואש תב לכימ
2 רועיש-לואש תב לכימ
3 רועיש-לואש תב לכימ
הנוי רפס
ט"עשתה
?שדקמה תיב ןיינבל ףסוכ לארשי םע םאה ט"עשתה ןויסב 'טב רועיש
?תובבלל הרדח םילשורי םאה ט"עשתה זומתב ט"יב רועיש
:יח לוק ץורעב ורדושש - עובש תשרפל הרות ירבד
ב"עשת רומא
ב"עשת אצת יכ
ג"עשת חנ
ג"עשת ידוקפ להקיו
:םירמאמ
web site created by Happy Web Design