English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  תורוא תללכמ שאר א"טילש לטוג הירנ רוספורפ ברה
הלואגה תלטוטמ - הלגנו הסכנ לאוג
תיתכלה הניחב - לארשיצרא לויט
ותלחנל שיא וטבשל שיא
הבושת תוארוהל "הבושתה תורואמ"
המוקתו הבושת
יבכמה הדוהי ימואנמ םייוושכע םיחקל
באב העשת - דעומ ילע ארק
תינומא תיתכלה תודדומתה האושב תפרצ תודהי
הכלהה תולשלתשה - םישנל הרות דומלת
לארשיב תבה לש םייתכלהה היאליג
תורוקמב החנומ ןויע הוצמ תב
המותי תב ידי לע שידק תרימא
תיכ"נת הילאר
ינומא יכנת ןויע - רבשמ תעל
'ה"יארה תוכלה'ב רודה
ןילופב ויצירעמל קוק ברה תרגא לע 'םהרבא ידיסח'
ךוותב ןונגע י"שו - ןקוש ז"של קוק י"צ ברה ןיב
תורוא תללכמב הצרמה תומדל
דימלתה תוניגה תכליה
המישמל תואיצממ תישפוח הריחב
םהיניבש המו שרדה תונגה טשפה תורדגה
הבישיהו םלועו רקחמה םלוע ןיב - דומלתה תארוה ךרדב ךוניחו הארוה ילוקיש 'םידבר'ב םידבר
'השעמל הכלה'ל 'הכלה' ןיב םידלי תאכה ?'ונב אנוש וטבש ךשוח
?תבייוחמ תיכוניח תוינידמ - םידימלתב הרמ קורז
תיל"הצ הקירס תקלחמ תלעפהו םייוניפ םיללח יוהיזב םייתכלה המידק ילוקיש
?יכוניח ךרע םידימלת תמלכה
המחלמב ישפנה דמימה לש יתכלהה ולקשמ
תיחרזא היסולכוא יוור חטשב המיחל
הרדיגו התוהמ םינתח תכרב
'תואבצ 'ה ךאלממ' התלבק ןיבו 'הרמאש יממ תמא תלבק' ןיב
וריבח ןוממב ומצע תלצה