English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
 יולה ברה
: םיטלקומ םירועיש

םילכ תלעגה - ף"שתה רדא
: םייח חרוא
ימ תא רטופ ימ ןוזמה תכרבו שולש ןיעמ הכרב - א"פשת זומת 'ח
תוליבח תוליבח תווצמ םישוע ןיא - ף"שתה רדא ג"כ
האדוה תכרבב אצמנשכ םינהכ תכרבב ןמא הנעי םאה צ"שה םע ללפתמה
הבושת ימי תרשעב הליפתב תופסותה
2 - הבושת ימי תרשעב הליפתב תופסותה
ה"סשת תוכוס דעלג תמרב רועש ה"ע ךלמה דוד לש ןיזיפשוא
םינשה תכרבב םימשגה לע לואשל חכושה
?הכונחב קילדהל ףידע תורנ המכ
הכונח לש ישילשה םויב תורנ ינש ול שי
הכונח רנ תקלדה ןמז
ביטמהו בוטה תכרבב בויח
הכונח רנל סואמ ןמש
תונמ חולשמ
חספל םייניש תחשמ
חספ ברעב םגפל םעט ןתונ
הביתכ ידי לע רמועה תריפס
ךיראתה וק תא הצוחה גהני דציכ רמועה תריפס
'הל הידוה תבוח תואמצעה םוי
ישימח םויב לחש באב העשת
?הכוז ימ קקפב האצמנש הלרגה
המודכו ןיליפת םע הסינכו םיתורשב םידי תליטנ
םאה וא באה םש - הלוחה לע הליפת
תבש תכאלמב ןיריתמ ול שיש רבד
הלדבה לש סוכ
הליפתלו שידקל ןיינמב ךרוצה גרבנידלוו רזעילא ברה לש ורכזל םירבד
?ףידע המ תולעל הצור אלש וז תא שרגל וא השא דוע תאשל - ןילעמ לכה
:העד הרוי
וילא רבועש םוקמל וב רגש םוקממ הזוזמ תליטנ
ומוקממ הרות רפס תאצוה
םייתנב וב שמתשהל רתומ םאה - תועטב ץפח ףילחמה

ףירח ןיד
תורשעמו תומורת תשרפה רדס
ןיטל'גב שומיש רתיה
?לוכי םאה רחא דסומל םורתלו וב רוזחי הצרו םייוסמ דסומל הקדצל םרותה
הפוחב תעבטה תניתנ תייארב ןורסח
?תוסוכ המכ לע םינתח תכרב
ףקינו ףיקמ - עבתנל עייסל ךירצ ןיידה םאה
םהימד ידכמ רתוי םייובשה תא םידופ ןיא
םיחוורהמ זוחא תרומת תונמא וריבח תא דמלמה
אמרג ןמזהש השע תווצמ םויקב השא
קזנ םרגו יוארכ למ אלש להומ
האדוה תובגל ידכ ץחל
םיחוורהמ םיזוחא לש העובק הקולח תרומת תונמא וריבח תא דמלמה
וטחשנש תומהבה רפסמ רשאמ תונושל רתוי ואצמנ
דועו ומוי ןב ףירח ןיד - תובורעת
ומע לבאתמ וילע לבאתמ אוהש לכ
רתומ יתמ ירפ יצע תתירכ
הרוסיאד הכיתח הישפנא איוש

: רזעה ןבא
הלכה לש בורק םידעה דחאש הלגתה םינש רחאלו לארשיו השמ תדכ ושענש ןישודיקו הפוח
ךודיש לוטיב
םיחא דוע םע שריש תעבטב שדקמה
?ןישוריגל הביס וז םאה תד לע תרבוע
?תורשכ תדועתב ךרוצ שי המ םשל
רחאל האשנש םוביל הקוקז
ךשמה רחאל האשנש םוביל הקוקז
?ןישודק ידעל םלשל רתומ םאה
: טפשמו ןשוח
?וקזנ לע םלשל שי םאה - ירט עבצ
הרימש תוירחא תובקעב םולשת ףירעת
?הדובע ידגב ריזחהל שי םאה
םיכסה ןכמ רחאל ול עדונ רשאכו ותעידי אלל תלוזה יצפחב שומיש
םדאב הקירפו הניעט ןיד
בוריס בתכב ךרוצה - תואכרעל היינפ
קיזהש חרוא
דבאש קיש
ומצעל םחקלו םיבתכ זונגל שקב
רטנ רגא
?םלשמ המכו םלשמ םאה וריבח לש תונחב קזנל םרוגה
אירב אוהש וחיכוהש תוקידבה תא ןמממ ימ וריבחב לבוח
ףקינו ףיקמ - עבתנל עייסל ךירצ ןיידה םאה
תוריכש לוטיב
וב רזחו ריחמ תולעהל אל בייחתה ריכשמה
הקיסעמה השאה תעדל דוגינב לעבה תעדלע ריחמב האלעב השקבש תיב תרזוע
טפרדרבוע - רתי תכישמ ןיד
רתוי הברה םלשל שרדנ אוהו וילע עבטומה לוז ריחמב רצומ הנוקה

: תוכלה יטוקל