English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
 יולה ברה
בקעי המלש 'ר י"ע םימכוסמ םירועיש
: םיטלקומ םירועיש

ט"עשת ירשת ב"י - גורתאב האנוה
? הזינג םיכירצ םאה ? השודק םהב שי םאה עובש תשרפ יפד - ח"עשת זומת ג"כ
ולטוב ןישוריגה יכ םהב ורזחו הריד ורכמ גוז ינב - ח"עשת זומת ז"ט
טסיפמרטמ םולשת תייבג - ח"עשת זומת 'ט
ח"עשת רדא ב"כ - ?לכה הז םימש ינידב בייח
יוגמ הנתמ תלבק
יוגל תוחילש
תבשב םיחל םינובגמב שומיש
הייבגל תנתינ הניאש האחמה הקדצל תתל רתומ םאה
תבשב רבג טחשכת לוטליט
תבש רכשל יאכז םאה הליפת לעבכ ןזח
וקיזה םיחרואהו חראל ידכ וניכשל הריד ןתנ
: םייח חרוא
האדוה תכרבב אצמנשכ םינהכ תכרבב ןמא הנעי םאה צ"שה םע ללפתמה
הבושת ימי תרשעב הליפתב תופסותה
2 - הבושת ימי תרשעב הליפתב תופסותה
ה"סשת תוכוס דעלג תמרב רועש ה"ע ךלמה דוד לש ןיזיפשוא
םינשה תכרבב םימשגה לע לואשל חכושה
?הכונחב קילדהל ףידע תורנ המכ
הכונח לש ישילשה םויב תורנ ינש ול שי
הכונח רנ תקלדה ןמז
ביטמהו בוטה תכרבב בויח
הכונח רנל סואמ ןמש
תונמ חולשמ
חספל םייניש תחשמ
הצמה תכרב חסונ
הצמה תכרב
חספ ברעב םגפל םעט ןתונ
הביתכ ידי לע רמועה תריפס
ךיראתה וק תא הצוחה גהני דציכ רמועה תריפס
'הל הידוה תבוח תואמצעה םוי
ישימח םויב לחש באב העשת
?הכוז ימ קקפב האצמנש הלרגה
המודכו ןיליפת םע הסינכו םיתורשב םידי תליטנ
םאה וא באה םש - הלוחה לע הליפת
תבש תכאלמב ןיריתמ ול שיש רבד
הלדבה לש סוכ
הליפתלו שידקל ןיינמב ךרוצה גרבנידלוו רזעילא ברה לש ורכזל םירבד
?ףידע המ תולעל הצור אלש וז תא שרגל וא השא דוע תאשל - ןילעמ לכה
הכונחב רנב א"מרהו ם"במרה תטיש
:העד הרוי
וילא רבועש םוקמל וב רגש םוקממ הזוזמ תליטנ
תורשכ תוזוזמב הברעתנש הלוספ הזוזמ
ומוקממ הרות רפס תאצוה
םייתנב וב שמתשהל רתומ םאה - תועטב ץפח ףילחמה
?תיביר וז םאה חקמ לוטיב לע יוציפ
ףירח ןיד
תורשעמו תומורת תשרפה רדס
ןיטל'גב שומיש רתיה
?לוכי םאה רחא דסומל םורתלו וב רוזחי הצרו םייוסמ דסומל הקדצל םרותה
הפוחב תעבטה תניתנ תייארב ןורסח
?תוסוכ המכ לע םינתח תכרב
ףקינו ףיקמ - עבתנל עייסל ךירצ ןיידה םאה
םהימד ידכמ רתוי םייובשה תא םידופ ןיא
םיחוורהמ זוחא תרומת תונמא וריבח תא דמלמה
אמרג ןמזהש השע תווצמ םויקב השא
קזנ םרגו יוארכ למ אלש להומ
האדוה תובגל ידכ ץחל
םיחוורהמ םיזוחא לש העובק הקולח תרומת תונמא וריבח תא דמלמה
וטחשנש תומהבה רפסמ רשאמ תונושל רתוי ואצמנ
דועו ומוי ןב ףירח ןיד - תובורעת
ומע לבאתמ וילע לבאתמ אוהש לכ
רתומ יתמ ירפ יצע תתירכ
הרוסיאד הכיתח הישפנא איוש

: רזעה ןבא
הלכה לש בורק םידעה דחאש הלגתה םינש רחאלו לארשיו השמ תדכ ושענש ןישודיקו הפוח
ךודיש לוטיב
קוחצ ישודיק
םיחא דוע םע שריש תעבטב שדקמה
הפוצמ תעבטב ןישודיק
?ןישוריגל הביס וז םאה תד לע תרבוע
?תורשכ תדועתב ךרוצ שי המ םשל
רחאל האשנש םוביל הקוקז
ךשמה רחאל האשנש םוביל הקוקז
?ןישודק ידעל םלשל רתומ םאה
: טפשמו ןשוח
קיזהו ותיבל םיחרוא ןימזה
יתמ דע םוגפ רצומב הקסע לוטיב
?וקזנ לע םלשל שי םאה - ירט עבצ
הרימש תוירחא תובקעב םולשת ףירעת
?הדובע ידגב ריזחהל שי םאה
םיכסה ןכמ רחאל ול עדונ רשאכו ותעידי אלל תלוזה יצפחב שומיש
םדאב הקירפו הניעט ןיד
בוריס בתכב ךרוצה - תואכרעל היינפ
קיזהש חרוא
דבאש קיש
ומצעל םחקלו םיבתכ זונגל שקב
וחכשנש םיצפח
רטנ רגא
?םלשמ המכו םלשמ םאה וריבח לש תונחב קזנל םרוגה
אירב אוהש וחיכוהש תוקידבה תא ןמממ ימ וריבחב לבוח
ףקינו ףיקמ - עבתנל עייסל ךירצ ןיידה םאה
תוריכש לוטיב
וב רזחו ריחמ תולעהל אל בייחתה ריכשמה
הקיסעמה השאה תעדל דוגינב לעבה תעדלע ריחמב האלעב השקבש תיב תרזוע
טפרדרבוא - רתי תכישמ ןיד
רתוי הברה םלשל שרדנ אוהו וילע עבטומה לוז ריחמב רצומ הנוקה
חקמ לוטיב

: תוכלה יטוקל