English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  יסוי שקרפ ברה
תוירחסמ תורטמל אלו ,דבלב דומיל תרטמל רמוחב שמתשהל ןתינ ,רבחמל תורומש תויוכזה
: םימוכס
תופכ יתש בחת
ריצל לפנש רשב
בל םדל דבכ םד ןיב האוושה - הלבט
ז"ס ןמיס
החדהו החילמ יניד ט"ס ןמיס
חלמה לש וחוכ חילמ א"צו ט"ס ןמיס
דחי רשב הברה תחילמ - ע ןמיס
חומו םייפלט ,שאר - אע ןמיס
האירו בל ןיד - בע ןמיס
דבכ ןיד - גע ןמיס
רכז יציב תוילכ לוחט - דע ןמיס
םייעמ - הע ןמיס
רשבב םיאלוממ תופוע תיילצ ז"ע ןמיס
םתולצלו חלמנ אלש רשבב קצב קבדל ח"ע ןמיס
רוסיאה רוקמ ז"פ ןמיס
דחא ןחלוש לע בלחו רשב תאלעה ח"פ ןמיס
רשב ירחא הניבג תליכא ט"פ ןמיס
לחכ ןיד צ ןמיס
ןנוצב העילב א"צ ןמיס
הליבנ תישענ הכיתח ב"צ ןמיס
הרידק יוסיכ ןיד ג"צ ןמיס
ד"צ ןמיס
ט"נ רב ט"נ - ה"צ ןמיס
אתלימ אחיר - ז"צ ןמיס
רקיעכ םעט ח"צ ןמיס
רוסיאהו רתיהה תמצע ףוריצ ט"צ ןמיס
הירב-'ק ןמיס
ןיריתמ ול שיש רבד -ב"ק ןמיס
ג"ק ןמיס
ד"ק ןמיס
ה"ק ןמיס
ו"ק ןמיס
ז"ק ןמיס
ח"ק ןמיס
ט"ק ןמיס
י"ק ןמיס
א"יק ןמיס
ןילגייפ קחצי ברה תאמ בלחל רשב ןיב הנתמה
ג"יק-ב"יק 'יס - ם"וכע ילושיבו ירכנ תפ
םילכ תליבט ןיד - כ"ק ןמיס
יוגה ןמ םיחקינה םילכ תרשכה - א"כק ןמיס


winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה
web site created by Happy Web Design