English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 


םירועיש < ישאר
 רוצ ימרכ הריחבה תיב ללוכ
 קוק ברהו םייח ץפחה לש םהירבד חורב םקוה הריחבה תיב ללוכ
 שדקמה יניינעב דומילה תא ריבגהל וארקש
 המילשה לואגה תא שיחהל יעצמא הז דומילב וארו
 לארשי תבשחמו ך"נת ,וישדוקו שדקמה אוה ןניינע רקיעש תותכסמ ןויעב םידמול ללוכב :םידומלה תינכות
 השמ ןרע, תרופ ןנח םינברה ללוכב םירועשה יריבעמ ןיב
 .הולש יבצו טרקנו דג יול קחצי, ןמלגיפש ריאמ ,תילגרמ
 : הריציו רקחמ
  םוסרפל תיזכרמ המב שמשמה ,"שדוקב ןילעמ" ןואטיבה תא איצומ ללוכה
  .וישדוקו שדקמל םירושקה םיאשונה לכב םירמאמ
 בושחה ורפס לש שדחמ ותאצוה לע םילמע םיקיתווה םיכרבאה ןיבמ המכ
  .שדקמה יניינעל אובמ שמשמה "םירוביג יטלש" - ונאליטרופ םהרבא יבר לש
 שדקמה תעדות תא ץיפהלו דמלל דומלל ךישמהל ה"בקה ונכזיש ןוצר יהי
 . םדמעמב לארשיו םרמזבו םרישב םייולו םתדובעב םינהכ הרהמב הארנו
 "שדקב ןילעמ" לש תורבוחה ךותמ רתאב םיעיפומה םירמאמה
 
: םירמאמה
:ןושאר קלח
החיתפ
גרובזניג הילדג לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה "תורישע םוקמב תוינע ןיא
רבוקמ םחנמ ברה הכרעמה שא תקלדהו שאה םויקל הכרעמה
גרבדלוג ברה קמהיב ןינב תווצמב
סמיא קחצי לכיה תותלד תחיתפ ןיד
ןמלגיפש ריאמ ברה הרהטב תויתכלה תוגרד
ףלוו המלש הנוהכ ידגבמ האנה
הולש יבצ ברה ול שי תומש השולש רמועה
םישדוק דומיל לע ונינומדק ירבדמ
ןייבמורק םיקילא ברה .תורהטו םישדק ימוחתב "ךרד תצירפ"
ביבש הדוהי ברה שדקמה תדובעב ףלחתמהו עובקה
טרופפר ןהכה .א יתבש ברה הזה ןמזב םישנ תרזעו ליחה דמעמ
ןמ'גרות בקעי ןשדה תאצוה
םיבתכמ
לאירא לארשי ברה התבטה רדסו לכיהב התדימע - שדקמה תרונמ
ןילרב לאינד 'ה תיב תורצחב תורצח בורע
רוחצ השמ יבצ רתכספה
ידדמא והילא חופתה
רדנרב בד ןשדה תומורת
:ינש קלח
ןחלושה תנומת
החיתפ
סדוא השמ ברה ןתועמשמו תוחנה
הלאש ןור םהרבא ישילשה שדקמה תיב תא הנבי ימ
והילא יכדרמ ברה ישילשה שדקמה תיב תא הנבי ימ
לקנרפ סחניפ ברה הזה ןמזב שדקה
רואיל בד ברה תאמ הבוגת הזה ןמזב שדקה
לאירא לארשי ברה םינפה םחל ןחלוש
גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה הזה ןמזב בלח לכואה
ןהכ ירוא ברה רטיא ןיד
רבוקמ םחנמ ברה הבשחמו הכלה - םינבאה חבזמו המדאה חבזמ
תילגרמ השמ ןרע ברה *הירומה רהל ונסחיל - ברקמה קחרמה
ןויצע הדוהי *לארשי יטבש דחי דוסב - לאירא ןיינב
ןמפואק 'ז רשא ?םימסק לגעמ - שדקמה ןיינבו המודא הרפ
ןייבמורק םיקילא ברה תוחנמו םיחבז לע םינויע ג"נק םירפס תרוקיב
טבש ארזע ג"י קרפ תוחנמל םינואגה ימימ יפולח חסונ
ביבש הדוהי ברה םייתש וא תחא - ךוניח תחנמ
םירובגה יטלש
ךשמה םירובגה יטלש
אריפש אנהכ הנקלא םהרבא ברה םמצע תמחמ אלש םיבכעתמה םירבדב יוחיד
:ישילש קלח
המדקה
גרובזניג הילדג - םינהכה ויחא
לטימע הדוהי ברה - ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא
הולש יבצ ברה - שדקמה תיבב םיכלהמ דציכ
ביבש הדוהי ברה - םימהו שדקמה
ןוסנזור לארשי - ךירעש האובנ
ןכשמה ילכ יוסיכ
הרות דומילו שדקמה
חבזמב םידדצה
רתסא תליגמ
שדקמ ארומ
הרפ תווצמ
םימשב אל שדקמ
םיריש
םירפס תרוקיב
ןועבגו בונ
:יעיבר קלח
המדקה
הליעמ י"ע ןילוחל האיצי
הנוהכה תווצממ תחאכ שדקמב הליפתה-שדקמב םתליפתב םינהוכ
?הדות ןברק איבמ ימ
םישדוק תורוע ןיינעב
ףועה תונברק
תוכלהה יפוג ילושב ילאיר רואיב - ףועה ןברק
הזה ןמזב תיבה רהל הסינכה יריתמל הבוגת
רלדא ןתנוי לש ורמאמל הבוגת הייתשה ןבא םע הרכצה יוהיז ןיינעב
ןרוק ןמלז ברה לש ובתכמל הבושת
ךלנ 'ה תיב
םלועה רדה
ותבס ברה
סוארק השמ םהרבא
:ישימח קלח
המדקה
לאירא לארשי ברה - םייוללו םינהוכל - דרש ידגב
ןייבמורק םיקילא ברה - ומעטו םילשוריל םירוכיבה תאלעה סקט
דדלא דג ברה - שדקמב היווחתשהה לש המוקמל - שדוקה רהב 'הל ווחתשהו
ינועמש לאומש - חבזמל דועייו ףוגה תשודק
יטרג ינועמש - הרהטבו האמוטב 'םוקמ' ןיד
ןייטשנטכיל ןרהא ברה - םישדוקב הכימס
ןהכ דוד ברה - חלתשמה ריעש תרפכ
ביבש הדוהי ברה - לאקזחי רפסל ןויח י"ר לש ושוריפל אובמ
ןייבמורק םיקילא ברה - ךלמ שדקמ
רדנוו ריאמ ברה - שדקמה אשונב היצילגב םירויצו םירפס
ןרוק םחנמ ןמלז ברה - לצנבנ רודגיבא ברל הבושת
ןמפואק 'ז רשא - ןרוק םחנמ ןמלז ברל הבוגת
ןרוק םחנמ ןמלז ברה - ןמפואק .ז רשא 'פורפ ידידי לש ובתכמל הבוגת
:ישיש קלח
המדקה
לאירא לארשי ברה -?ליעמ וא רניס - דופאה
ןהכ דוד ברה - שדקמב ןידבורה
יאלפ ףסוי ברה שדקמה תרימש תוצמב הרעה - םירעושהו םירמושה
ןייטשנטכיל ןרהא ברה - תושדקהב ןיקיזנ ןיד
יטרג ינועמש - םישדוקב הטיחש
יפרודנש ןתיא ברה -הבדנה תונברקב הרפכ
ןדלוז הדוהי ברה - ןויצל השירדו השרד - שדקמל רכז
ןהכה ם"אר ברה - ונימיב שדקמל הייפיצה
ולרש לבוי ברה - תונברקה שודיחל הייפיצה
ביבש הדוהי ברה - שדקמ לש ותוהמ
ןייבמורק םיקילא ברה - תיבה רהל הילע תוכלהב ,רומה רה לא
יתרנכ יחימע - םילשוריל םירוכיב תאלעה סקט - ןייבמורק ברל הבוגת
:יעיבש קלח
המדקה
ןהכ לאיזוע ברה - םישדוקב ןטק תליכא
ןהכ דוד ברה - םישדוק תליכאב הביסה
לאצנבנ והיעשי רוספורפ - םינפה םחל לש ותרוצ
גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה - םיסחוימ םניאש םינהכ ידי לע תונברק תברקה
ןמדלו לאעדי - הלדבהו השודק - הייולו הנוהכ
רבוקמ םחנמ ברה - םיילגרו םיידי שודיק תווצמו רויכה
רניו ללה דוד - ןיכרע תשרפב םדא תשודק
ביבש הדוהי ברה - תילכתו תישאר - שדקמ
ןהכ לאימרכ ברה - הרותל ג"בלרה רואיבב תונברקה יטרפ
סדוא השמ ברה - םשאהו תאטחה יניד ימעטל
ןרוג המלש ברה - הזה ןמזב המודא הרפ
ןייבמורק םיקילא ברה - ןויצ תשירד
קב ןרהא - םיחבז לש ןמוקמ והזיא
ןוסרואינש לדנמ םחנמ ברה - 'דב דופא'הןינעב
:ינימש קלח
המדקה
סדוא השמ ברה - ב קלח - םשאהו תאטחה
לצנבנ היעשי רוספורפ - הלספנש הדות תלח ןידב
הולש יבצ ברה - שדקמה תרות תאז
ביבש הדוהי ברה - שדקמב תווצמה תופקת
ןדלוז הדוהי ברה - שדקמב רפוש לוקבו תורצוצחב
יקצול לאכימ - לעומ רחא לעומ
ךרד לבוי - הרזעל ןילוח תסנכה
ןרוק םחנמ ןמלז ברה - שדקמה תדובעל הזה ןמזבש םינהוכה לש םתורשכ לע
ןייטשנטכיל ןרהא ברה - םירופיכ רסוחמו םוי לובט
יטרג ינועמש - תורהט רדסב השנאה
ל"צז ןרוג המלש ברה - יברעמה לתוכה תייחמצ ןיינעב
ןהכ בושי ראש ברה ירבד - 'ה רהב הלעי ימ
ןייבמורק םיקילא ברה - הלענו ומוק
ץיבוקרב ריאמ ברה - הבוגת - ןיכרע תשרפב םדא תשודק
רניו ללה דוד - הבוגתל הבוגת - ןיכרע תשרפב םדא תשודק
:יעישת קלח
המדקה
יפרודנש ןתיא ברה - תאטח ןברק תשרפ
רבוקמ םחנמ ברה - תונברקה תחילמ - חלמ תירב
ןמרסו םהרבא ברה - רבדמל ריעש עיגהש ןוויכ
לאירא לארשי ברה - וילכו שדקמל םירכונ תמורת
אנהכ הידידי - חבזמה םוקמב ם"במרה תטיש
ףלוו לאינד ברה - םירבק לעמ םינהוכ תסיט
ןמלגיפש ריאמ ברה - הנחמה תשודקו םיאמט חוליש
לעווארושז לאירתכ - ערוצמב האיב תאמוט
ל"צז ןרוג המלש ברה - תיבה רה חטשל תחתמ הפשחנש הליחמ ןיינעב
ןייבמורק םיקילא ברה - םירפס תרוקיב - םינושארה תסנכ
רנרל רזעילא - שדקמב תווצמה םויק ןיינעב
ןידרוג יחימע ברה - םוי לובטב ןייטשנטכיל א"רה ר"ומ תטיש
ןמפואק 'ז רשא רוספורפ - המודא הרפ םד תייזה ןמזב לכיהה חתפ תייאר ןיינעב
ןהכ הירא - םינפה םחל רוזחש
:רשע דחא קלח
א"י ךרכ
:רשע םינש קלח
ב"י ךרכ
:רשע השולש קלח
ג"י ךרכ


winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה
web site created by Happy Web Design