English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  תינרואב "השמ לכיה" תסנכ תיב ברו הוקת חתפ תינפלואהו הבישיה שאר ןורפ יש ברה
: םירמאמה
ךוניח
? תומילש וא הריתס - תוברת ייחו הרות ייח
הטרפה לש ןדיעב תוברעל ךוניח
תוגיהנמל ךוניח לש ומוקמ רוריבל
ךוניחה תרטמ !!! ךוניחב דחא רפסמ ביואה
תיטרקומד תינומא ךוניח תכרעמ
החפשמ ייחל השדח השיג תארקל
ליח תשא
תברועמ הרבחל סחיה
םישנל הרות רפס
תישארב תשרפל - החפשמ ייחל ךוניחו השאה דמעמ רבדב םירוהרה
תישארב תשרפל ןמזה ךייש ימל עובשה תשרפב ןויע
ינא הדומ - הליפת ןויע
ןחבמ ינפל הליפת
החפשמה םולשל הליפת
ימואל תורשל האיצי תארקל - תודימה לע ריבעהל
םירופ-הנידמה תונש םישמח רואל עובשה תוישרפ הרות ילבוי
אב אראו-הנידמה תונש םישמח רואל עובשה תוישרפ הרות ילבוי
םיטפשמ-הנידמה תונש םישמח רואל עובשה תוישרפ הרות ילבוי
תבשה תונייעמ
רוכזי תרימא תעשב תסנכה תיבמ האיצי ןיינעב הבושת
םילשורי םויל - םילשוריו ןויצ ץרא
הרות ןתמב הריחבו היפכ
הנומא
הנומאה ידומל ןיבל הקיסומל במגמה ןיבש רשקה רורבל המשנה לוק
בוט טרס והמ
תורצנה
םירופ תוכלה
םירופ
םידליל םירופסו םידודיח תודיח תללוכ חספ לש הדגה
םירוכיבה תוצמ תכלשה
בונגת אל
הנומת לכו לספ ךל השעת אל
יטרקומדה ךוניחה תכפהמב יתדה רוביצה לש ודיקפת לע
םילשורי וז חצנהו
לודגה שפוחה תארקל
תוריחבה תארקל דומיל יקרפ רחובה םוי
םירוהל בתכמ ויתונכסו ןופלפל סחיה
םירוהל בתכמ - םירומו םירוה ןיב תיכוניח תופתוש
יאנפ תועש תוברת "םכיתושפנל םתרמשנו"
יתליפת ינאו - הליפת לש התוהמל ןויע יקרפ
הנדמ הדירפ ירבד "תוומ הארי אלו היחי רבג ימ"winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה
web site created by Happy Web Design