English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  ולרש לבוי ברה
: םירמאמ
תיתכלהה הקיספה לע התעפשהו ן"במרה תנשמ
תופורתה לסב םייח תוליצמ תופורת תללכה
ןידה תרושמ םינפל תובדנתה ירעש
טנרטניאה תשרב שחרתמה רואל ןיאושינל הכרדהה תורפס
ה"יארה תנשמ רואל לארשי ץרא תרות
תימינפ תורחו הנומא
תיעדמ הקיתא
תור תליגמ רואל הזה ןמזב רויג
טסקט הניא הרות
רדסה לילב תושעל םיצור ונא המ - ךנבל תדגהו
תועימקה תראמ
באב העשתב הנפמ
?ישימחה שדוחב הכבאה
תונותיעב ערה ןושל - ערמ ךנושל רוצנ
תיטרקומדה הנידמה לע
יתרבחה קדצה תובישח לע - הקדצב היבשו הדפית טפשמב ןויצ
לארשי תלשממ שאר חצר
תימואל הבושת
םיינוליחל םייתד ןיב המכסה - ץיק ןועש
זע סומעל לארשי סרפ
דליה םולשל הצעומה לעו תואנקה לע
תוינוליח םייניעב שדקמה תיב - ידוהיה םירפסה ןוראב םייח
תוינוליח םייניעב שדקמה תדועס - תאז תא ןיבי אל רז
הנח תליפת
תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יוה
שדוחמ ןוגראב קפסה לע רמאמה
הכלהב ןלוגה תמר לש הדמעמ רוריבל אובמ
םיימש ינידב הרשפ ןכתיתה
ילמרכה לבנ תשרפ - קדצהו רסומה
תשדוחמ הניחב - קוק ברה תנשמב תונלבוסה
העיבמ הליפתו תרצוי הליפת
ןהכה דוד ברל קוק ברה ןיב שודיחהו הוונעה ןיינעב םיבתכמ תפילח הוונעה סקודרפ לע הרעה
קוק ברה תנשמב הבושתה
תוינוליח םייניעל קוק ברה תנשמב הבושתה
תומוקה תשולשו תונברוקה לע - הרותל רדס שי
םשה לוליח ינפמ הרותה ןמ תוא תריקע
םיכוסכס בושי - םיימש יניינעב הרשפ ןכתיתה
ק'יציבולוס ברה לש ותנשמב םוקמה תשודק
ןרטש הירא ברל הבוגת - הליחתכל
תודהיו היטרקומד לע
ארקמה ןשרפ לש ותוריח
תיקולאה לומגה תרותו אוהי תיב לע לאערזי ימד תדיקפ
רדסהה תובישיב הרות דומלת
הדגא ירבדמ הכלה הקיספו שורושחאל רתסא תסינכ
המחלמה רסומ
?תוינוליחל תיתד תוימטיגל ןכתיתה
םילשוריב ותשודקו 'ד דובכ
תבשה תוצמ לע חישל ילאיצוס יתרבחה דממה תבשה
דסחו קדצ לע הסמ
???וננמזב ברהמ שרדנ המ
???היה ך"נתה םאה
קחצי תדיקע
ברה לע
לאוי ברה לש רפסל אובמ
יפויה לע
יתכלה ץבוק - קחרת רקש רבדמ
לאוי םייחה תויעבטו ץרא ךרד
תומוקה תשולשו תונברקה לע הרותל רדס שי
בש חמל רמואש בשחמ ומש ארקנ המל
הכלהה תושדחתהל תינויע תיתשת תיאובנה הכלהה לש התומד
השודקב תועינצ דומל
יתדה ןמאה לש ותומד
םיאושינה הנבמב םייוניש
םזינימפלו תונברל ףתושמ םוי רדס
םוי םויה ייחב ןוחטיבה תדימ לש הרוריבל
תוערה תודימה םע םידדומתמ דציכ
ןיטילחמ ןיא המבו ןיטילחמ המב
שודקה ה"לשה תנשמב קרפ םימדה תוכיפשו תומלועה ןוקית
תוינוצק תפומ תויומד לש ןמוקמ לע
םייחב תרחבו - ףיטק שוגל טנרטניאה
תרחא ץראל רהוסה יתב תטרפה
הזה ןמזב תיבה רהל הסינכ
תיתד תינויצה הטישה תודוסי
?ירשפא םאה יבמופ הבהא חיש
האובנו תוימצע לע
תויטסינימפה תועונתלו תונברל ףתושמ םוי רדס
הנושאר הדיל תייחד
ןיסוריאה לע
רוביצ תוכלה רפסל אובמ הטישה תודוסי


winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה