English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
  תבשקותמ תודהי
: םירועישה
לבהו ןיק:אשונב תישארב עובשה תשרפב תבשקותמ הדימל
ןולימרת
רברפש רוספורפ ברה תושונאה תודלותב ןושארה חצרה
קינלצ ןמחנ תישארב רפסב הוחא יסחי
טמס ןנחלא ברה לבהו ןיק
לאירא לאירזע ברה הריחבה לעו הרוכבה לע
לבהו ןיק
הרותל םינינפ
: עובש תשרפב תודובע
תישארב
חנ
םיחרוא תסנכה - אריו
קחצי תדיקע - אריו
אב
ותוא חותפלו ץבוקה תא דירוהל שי - חספה גח תארקל אב תשרפל רתאה לש תיתיב הסריג
ירשת יגח
הכונח
טבשב ו"ט
םירופ
ארקמב השאה דמעמ
רייגתמל ךירדמ


winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה
web site created by Happy Web Design