English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
 היגולונכט תארוהל הללכמה
: סובליס
תיתנש העש לש סרוקל סובליס
תויתנש םיתעש לש סרוקל סובליס

: םירמאמ
ירבעה ךיראתה בושיח יפל הירוטסהב םיבושח תוערואמ - םימיה תורוק
לארשי םע תורוקב ירבע ךיראת לש טרופמ עדימ ליכמה רתאל רושיק

שדוח שאר
םיגהנמו םיניד רצוא ךותמ - שדח שאר
םילשוריב ןידה תיבב שדוחה שודיח לע ועידוהש תואושמה לש תונחתה תחא ןדריה תעקבב הבטרסה רה תנומת

חנ ינב
חנ ינב תווצמ - עבש
חנ ינבל רשב תליכא רתיה
ם"במרה יפל םלועב הנומאה תולשלתשה

תבש
תבשה תוצמ לע חישל ילאיצוס יתרבחה דממה תבשה - ולרש לבוי ברה תאמ
ך"נתב םיקרפה תקולח תא עבק ימ - תישארבב 'ב-ל 'א קרפ ןיב רבעמה תובקעב
תבש האב
שודיק
תודידי המ - תבש תורימז
החמשו החונמ - תבש תורימז
7 הרפסה תא םיללוכ םילכאמה - תבש
...דועו ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמ ,תבש תוכאלמ םיגהנמו םיניד רצוא ךותמ - תבש
שדקמה ןוכמ תאצוהב "שדקמה רודס" ךותמ שדקמהו - תבשה

הכונח
קדוצ דליה
"אבס ןכ" גולונומ
?המ םוש לע הכונח תוצמ הכונחל הירוטסהה
םיזירג רה םוי לעו דרמה לע - דרמה ישרש
םויל םוי סה לארשי ברה לש ורפסב ןוי לע לארשי םע לש חורה ןוחצנל רשקב גארפמ ל"רהמה לש ונויער
תבשב לחש הכונחל תוכלה טקל

תוינעתה תעברא
שדקמה תיב לש ןברוח לע תומוצה תעברא - תבטב 'י
שדקמה תיב לש ןברוח לע תומוצה תעברא - ןדימ בקעי ברה לש רמאמ- תבטב 'י

ם"תס
הרוטקנופוקאו ןיליפת תחנה
ןרק ברה תאמ ןיליפת תחנה לע
טבשב ו"ט
טבשב ו"ט רדס

םירופ
ל"זח יארב רתסא תליגמ לע האצרה
סרפב ןאדמח ריעב ןומראהו ןשוש תפמ

חספ
דועו חספ לש הדגה
ילש ההגה הרבעו תימע ידי לע המשרנ חספל הנושאר האצרה

הרותל תוארפרפ
ףלא תואה תועמשמל
תבטב 'ח 'ו םוי ןושאר רוקמ ךותמ רמאמ םיגולידב ביואה לא
ש"ב ת"א
הציפקה ירויג
תימע ידי לע םשרנ ש"ב ת"א
תימע ידי לע םשרנ רמועב ג"ל
תימע ידי לע םשרנ רייאב ח"כ
ילש ההגה הרבעו תימע ידי לע המשרנ חספל הנושאר האצרה
תימע ידי לע םשרנ תועובש גח
תימע ידי לע םשרנ החפשמ ייח
'א דומע סה לארשי ברה תאמ- עבשה םלוע לא
'ב דומע סה לארשי ברה תאמ- עבשה םלוע לא

רמעה תריפס תפוקת
רמועב ג"ל אשונב רועשל תורוקמ
רייאב ח"כ
םילשורי םוי
סיגפ הנאירמ תובידאב תיסורב תועובש גח לע עדימ
סיגפ הנאירמ תובידאב תיסורב חספ גח לע קחשמ

: הירוטסיה
web site created by Happy Web Design