English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-2424305 - םוקלס

logo 

םירועיש < ישאר
 ך"נתהדרוהל ישפוח - לאונמע רוצילא ברה תאמ - ך"נתה לש דקונמ טסקט

ך"נתה ןודיח תובידאב - םיטפושה תפוקתב לארשי ץרא תפמ
םייטבש םיעטקמ יפל תקלוחמ-םיטפושה תפוקתב לארשי ץרא תפמ
ןכדועמ עדימ א"פשתה ך"נתב תורגב
ארקמה ינשרפ לש ןמזה ריצ
הירוטסהב םיירבע םיכיראת םימיה תורוק
בויא - לומגה תרות - הכרעה תפולח


ןועדג - תפומ תיומד - תיפוליח הכרעה


הימחנו ארזע תולאש דוקימ
2104 ןולאשל תורגבה תניחב הנבמ ללוכ 'י התיכל תורגבל רמוחה הנבמו דוקימ
ד"עשתה ץיק א"י התיכל תורגבה תניחבב רמוחה דוקימ

ה"עשתה 'י התיכל תועדוה
ד"עשתה א"י התיכל תועדוה
2102,2105 םינולאש א"י התיכל םישדחה תורגבה ינולאש טרפמ

הדימלו הארוהב ןמזה לגרסב שומיש
ר"מפמה תאמ ך"נתה תארוהב ןמזה ריצב שומיש
דמללו דומלל רתאב םג עיפומ - ך"נתה לש ןמזה ריצ

ך"נתב השדחה תינכתל רבעמ תנש - םירומ סנכ

תישארב שמוח - תודיחי שולשב תורגב תניחבל י"שרב תרחבנ תונשרפ תמישר

'ץיבוביל לאירא תאמ תורגבל םירחבנ י"שר ימוכיס


:דרוו יצבקב - "דמללו דומלל" רתא ךותמ הדימל ירמוח
:תישארב שמוח


yschool - לוקס יוו :לש רתאב ,הדרוהל תוגצמ ללוכ תורגב תארקל םירועיש

'א קרפ

'ב קרפ

'ג קרפ

'ד קרפ
א"י קרפ
ב"י קרפ
ו"ט קרפ
ז"י קרפ
ח"י קרפ
א"כ קרפ
ב"כ קרפ
טלקומ רועיש קחצי תדיקע - ב"כ תישארב
ה"כ קרפ
ז"ל קרפ
ח"ל קרפ
ט"ל קרפ
א"מ - 'מ קרפ


:ףא יד יפ יצבק טמרופב דירפ יבוק ברה תאמ שמוחה תארוהל תוגצמ

'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ
'י קרפ
'א"י קרפ
'ג"י קרפ
'ט"ו קרפ
'כ"ב קרפ
'כ"ח קרפ
'כ"ט קרפ

:תומש שמוח
ןליא רב תבישי 'ט התיכ - תומש הרות


:רבדמב שמוח


ד"עשתה יבר ןד דימלתה תאמ רבדמב שמוחב ט"כ -'ט םיקרפל םוכיס
המדקה
'ט קרפ
'י-'ט קרפ
'י קרפ
א"י קרפ
ב"י קרפ
ד"י - ג"י קרפ
ךרדל ואצי םילגרמ 12 - דירפ יבוק ברה - 3 הדיחי
ו"ט קרפ
רצוקמ ןובושת ללוכ ו"ט - ג"י םיקרפל ןחב
ז"ט קרפ
ז"י קרפ
ח"י קרפ
ט"י קרפ
ריאי יתרפא ברה לש הקולח קרפה הנבמ - ט"י קרפ
'כ קרפ
א"כ קרפ
ה"כ קרפ
ו"כ קרפ
ב"ל קרפ
תולאשו םוכיס-ב"ל קרפ:םירבד שמוח

yschool - לוקס יוו :לש רתאב ,הדרוהל תוגצמ ללוכ תורגב תארקל םירועיש
הבוטה ץראה תדיחי
ול ךדי תא חתפת חתפ תדיחי
המחלמ יניד חתפ תדיחי
תירבה תדיחי


:ףא יד יפ יצבק טמרופב דירפ יבוק ברה תאמ עשוהי רפס תארוהל תוגצמ

'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ
'י קרפ
'א"י קרפ
'ב"י קרפ
'א"כ קרפ
'ג"כ קרפ
'ד"כ קרפ

:ףא יד יפ יצבק טמרופב דירפ יבוק ברה תאמ םיטפוש רפס תארוהל תוגצמ

'ג-'א םיקרפ םיטפושה תפוקתל אובמ
'ג-'א םיקרפ רגמשו דוהא לאינתע
'ד קרפ ןוחצנה רופיס קרבו הרובד הדימל תגצמ
'ה קרפ הרובד תריש
'ו קרפ ןועדג
'ז קרפ ןועדג
'ח קרפ ןועדג
ב"י 'י םיקרפ םינטק םיטפוש
ב"י-'י םיקרפ חתפי
ג"י קרפ ןושמש לש ותדיל
ו"ט-ד"י םיקרפ הנמתמ השאה
ז"ט קרפ הלילדו ןושמש - הזעב השאה ןושמש
ח"י - ז"י םיקרפ הכימ לספ
א"כ - ט"י םיקרפ העבגב שגליפ

:'א לאומש רפס


:ףא יד יפ יצבק טמרופב דירפ יבוק ברה תאמ 'א לאומש רפס תארוהל תוגצמ

'א לאומש רפסל החיתפ
'א קרפ
'ב קרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
'ח קרפ
'ט קרפ
'י קרפ
א"י קרפ
ב"י קרפ
ג"י קרפ
ד"י קרפ
ו"ט קרפ
ז"ט קרפ
ז"י קרפ
ח"י קרפ
ט"י קרפ
א"כ קרפ
ב"כ קרפ
ג"כ קרפ

'ב-'א םיקרפ


:'ב לאומש רפס


'י-'ט תותיכל םינושאר םיאיבנ תארוהל תויחנה
'ה קרפ
'ו קרפ
'ז קרפ
עבש תבו דוד אטח תובקעב ,הבושת לש הלוע םיקה דוד :אשונל תרוקמ
ז"י-ז"ט-ו"ט םיקרפ םולשבא דרמ
תיעיברו תישילש הדיחי-ט"י-ז"י םיקרפ םולשבא דרמ
ד"כ קרפ
הרזח תולאש ד"כ קרפ
יבר ןד דימלתה תאמ ןויעב 'ו-'ה םיקרפ 'ב לאומש םוכיס
יבר ןד דימלתה תאמ ד"י-'ז םיקרפ 'ב לאומש םוכיס
םילק םינוקת םע ץיבומוד םרימע 'ר ידי לע הבתכנ םולשבא דרמ - םוכיס
(הכופה התיכ) הנכה רועישל רושיק - ארקמב םילשורי לש התריחב
'ב לאומש-'א קלח
'א םיכלמ-'ב קלח
ןווחמ


:'א םיכלמ רפס

הרזח תולאש-ב-א-קרפ' 'א םיכלמ
ןוידל תודוקנ 'א קרפ
תולאש 'ב קרפ
'ג קרפ
תולאש -'ה-'ד םיקרפ
'ח קרפל תולאש
'י-'ט םיקרפל תולאש
א"י קרפ
םוכיס ב"י-א"י קרפ
לאונמע רוצילא ברה ידי לע בתכנ - םיכלמ יקרפל הנכה תולאשו םימוכיס
א"כ-ט"י םיקרפל תולאש
םוכיס-ז"י קרפ
םוכיס-ח"י קרפ
םוכיס-ט"י קרפ
םוכיס-א"כ קרפ
םוכיס ט"י-ז"י םיקרפ
'ב-'א םיכלמ 'ב לאומש :ירפסל םימעו םירפסמ תומוקמ תויומד

:'ב םיכלמ רפס

םוכיס - 'ב קרפ 'ב םיכלמ

'א קלח תולדתשהו ןוחטב
'ב קלח תולדתשהו ןוחטב

:היעשי רפס


yschool - לוקס יוו :לש רתאב ,הדרוהל תוגצמ ללוכ תורגב תארקל םירועיש
'א קרפ
ה"ל קרפ
ח"נ קרפ:הימרי רפס

'א קרפ
'ז קרפ
'ב קלח 'ז קרפ


:הנוי רפס


yschool - לוקס יוו :לש רתאב ,הדרוהל תוגצמ ללוכ תורגב תארקל םירועיש
ב-א םיקרפ
'ג קרפ
'ד קרפ
הנוי רפסל תובושת םע הרזח תולאש


:םיליהת רפס

:דירפ יבוק ברה תאמ טשפה יפ לע טסקטה שורפ םיליהת רפס

ג"כ רומזמ
'ל רומזמ
ב"צ רומזמ

הימחנו ארזע ירפס
'א קרפ ארזע

:ך"נתב תויומד - ןויע תדיחי

המדקה
1 הדיחי - ןועדג
2 הדיחי - ןועדג
1 הדיחי - רתסא
2 הדיחי - רתסא
3 הדיחי - רתסא
תפומ תויומד תרבוח

םיאיבנ העברא - ןויע תדיחי
דמללו דומלל רתאמ - הקמעה אלל זכורמ ץבוק


ך"נתה תבשחמב לארשי ץרא
דימלתל הדובע תרבוח
הנומאה ריש - תיפוליח הכרעה


:יתרפא ריאי ידי לע ןכוה ג"עשת תנשל ך"נתב םידומיל תוינכות
ג"עשתה א"י התיכל תועדוה
ד"עשתה םידומלה תנשל רמוחב אל תונויסנ
'ח-'ז התיכ
'ט התיכ
'י התיכ
א"י התיכ
תודחי שמח - ב"י התיכ

900401 ןולאש םישדח םילוע - 'י התיכ
900411 ןולאש םישדח םילוע - ב"י התיכ

:יתרפא םייח ברה תאמ עדימ
תישארבל הדובע תרבוחל תודחי 3-ל ך"נתב השדחה תינכותה לש המאתה
תישארבל הדובע תרבוחל תודחי 5-ל ך"נתב השדחה תינכותה לש המאתה
"אושנמ ינוע לודג"-ל ן"במרו י"שר תקולחמ תישארבב 'ד קרפל םישרת
"ויחאל ףסוי רכנתה עודמ"-ל תישארבב ב"מ קרפל םישרת
"הדוהי םואנ" - תישארבב ד"מ קרפל םישרת
ףסוי תריכמ תובקעב םיחאה תבושת
דימלתל תולאש - ט"ל קרפ
הרומל תוארוה - ט"ל קרפ
הדובעה תרבוחל וסנכנ אלש םירחבנ י"שר ישוריפ
תובושת - הדובעה תרבוחל וסנכנ אלש םירחבנ י"שר ישוריפ

:(הרותל םינינפ) - עובש תשרפ רודמב םג ןייעל יאדכ השמ ילא תאמ םירועש

תישארב שמוח תארוה

האירבה רופיס - 'א קרפ
האירבה רופיס הנבמ - 'א קרפ
ןדע ןגמ שוריגהו הוחו םדא לש אטחה - 'ג קרפ:תומדוק םינשמ תינכותל ךישש עדימ

:לסילש ירימ ר"ד ר"מפמה תאמ עדימ ג"עשתה ך"נתב תורגב
2104 ןולאשל תורגבה תניחב הנבמ ללוכ 'י התיכל תורגבל רמוחה הנבמו דוקימ

:ג"עשתה ףרוחב תוניחבל ך"נתב תורגב דוקימ
2104 ןולאש ג"עשתה ףרוח 'י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ
2102 ןולאש ג"עשתה ףרוח א"י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ
2103 ןולאש ג"עשתה ףרוח א"י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ
900411 ןולאש ג"עשתה ףרוח םישדח םילוע 'י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ
ג"עשתה 'י התיכל תועדוה
ד"עשתה א"י התיכל תועדוה
2102,2105 םינולאש א"י התיכל םישדחה תורגבה ינולאש טרפמ
:הנשיה תינכותל ךישש עדימ
וילכו ןכשמה אשונב תגצמ
א"עשת דוקימ יפל 2104 ןולאש ך"נתב תואיקבה תדיחיב םירזוח םיאשונ דוקימ
ך"נתב תואיקבה תדיחי - הרות
ך"נתב תואיקבה תדיחי - ך"נ
ך"נ
הירנ תולעמ ןוכית דירפ יבוק תאמ טשפה יפ לע טסקטה שורפ 'א הדיחיל םיליהת
ןורמושה תבישיב א"י התכל ך"נתב לולסמ
עובש תשרפ
ארקמה ירפסב הקיספה תופקתשה

: ב"עשתה ך"נתב תורגב
2104 ןולאש ב"עשתה ץיק 'י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ

הרות 2105 ןולאש ב"עשתה ץיק א"י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ
ך"נ 2106 ןולאש ב"עשתה ץיק א"י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ

2112 ןולאש ב"עשתה ץיק ב"י התיכל ך"נתב רמוחה דוקימ

תואיקבה תדיחי - 900411 ןולאש ב"עשתה ץיק 'י התיכל םישדח םילועל ך"נתב רמוחה דוקימ
900401 ןולאש ב"עשתה ץיק ב"י התיכל םישדח םילועל ך"נתב רמוחה דוקימ

2105 הדיחיל םג דומלל ץלמומ - 2102 הדיחיל י"שר שוריפב םיליחתמ םירובד לש המישר
2104 - תואיקבה תדיחיב םירזוח םיאשונ לש םוכיס תואלבט
2104 - ןולאש ןמזה ריצ - המגודל תולאש

: ח"סשתה ך"נתב תורגב
תורגב תולאש םע תודדומתהל רזע ףד
ט"סשתה ץיק 'י התיכל דוד ןב הניגר הרומה תאמ הרותה יקרפ ןכות
ט"סשתה ץיק 'י התיכל הכלמ תילג הרומה תאמ םינושאר םיאיבנ יקרפ ןכות

ח"סשתה ץיק 'י התיכל רמוחה דוקימ
ח"סשתה ץיק א"י התיכל רמוחה דוקימ
ח"סשתה ץיק א"י התיכל םירבד שמוחל םיאשונו םישרפמ יופימ
ח"סשתה ץיק א"י התיכל תישארב שמוחל םיאשונו םישרפמ יופימ
ח"סשתה ץיק א"י התיכל והיעשי רפסב םיאשונ יופימ
ח"סשתה ץיק א"י התיכל םיליהתב םיאשונ יופימ
ח"סשתה ץיק ב"י התיכל רמוחה דוקימ
ח"סשתה ץיק ב"י התיכל בורק ןחבמל םירבד שמוחל םיאשונו םישרפמ דוקימ
ח"סשתה ץיק ב"י התיכל אבה ןחבמל םירבד שמוחל םיאשונו םישרפמ דוקימ
1 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
2 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
3 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
4 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
5 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
6 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
7 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
8 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש
9 דומע םיליהת רפסל תונורתפו תולאש

: תומדוק םינשב ך"נתב תורגבל עדימ
word ץבוק דומלל אל המ ד"סשתה ץיק ך"נתב תורגבה תניחבל רמוחה דוקימ
pdf ץבוק דומלל אל המ ד"סשתה ץיק ך"נתב תורגבה תניחבל רמוחה דוקימ
word ץבוק א"י התיכל דומלל המ ה"סשתה ץיק ך"נתב תורגבה תניחבל רמוחה דוקימ
word ץבוק ב"י התיכל דומלל המ ה"סשתה ץיק ך"נתב תורגבה תניחבל רמוחה דוקימ
ו"עשתה םידומלה תנשל ך"נתב םידומלה תינכות
ו"עתה םידומלה תנשל - 'י התיכל םידומלה תינכות
ו"עשתה םידומלה תנשל ך"נתב תודיחי 3 - א"י התיכל םידומלה תינכות
ו"עשתה םידומלה תנשל ך"נתב תודיחי 5 - א"י התיכל םידומלה תינכות
ו"עשתה םידומלה תנשל תודיחי 3 - ב"י התיכל םידומלה תינכות
ו"עשתה םידומלה תנשל ך"נתב תודיחי 5 - ב"י התיכל םידומלה תינכות
ו"עשתה םידומלה תנשל ך"נתב תודיחי 2-ל ב"י התיכל םישדח םילועל - םידומלה תינכות


winzip תנכות תרזעב םיצווכמו microsoft word טמרופב םה םירועישה